MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 279             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Marti, 30 martie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

311. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Roznov si al comunei Săvinesti, judetul Neamt, si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

359. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 4 aprilie 2003 si, respectiv, la Tokyo la 24 septembrie 2003, între Guvernul României si Banca Japoneză pentru Cooperare Internatională la Acordul de împrumut dintre România si Fondul pentru Cooperare Economică Internatională - Japonia privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanta-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

 

371. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale din România si Ministerul Muncii si Politicii Sociale din Republica Bulgaria, semnat la Geneva la 11 iunie 2003

 

Protocol de cooperare între Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale din România si Ministerul Muncii si Politicii Sociale din Republica Bulgaria

 

373. - Hotărâre pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investitii abandonat, situat în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii, sectorul 3, din “Centrul de Creatie si Cultură - Cântarea României” în “Esplanada” si aprobarea programului prioritar de reconversie functională a acestuia si de finalizare a constructiilor existente

 

374. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a orasului Huedin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Huedin, judetul Cluj

 

386. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Oficiului National de Servicii pentru Biblioteci

 

388. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 9 decembrie 2003 si la Paris la 10 decembrie 2003, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 14 mai 2003 si la Paris la 22 mai 2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Roznov si al comunei Săvinesti, judetul Neamt, si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, compus dintr-o clădire si terenul aferent, situat pe raza orasului Roznov, judetul Neamt, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Roznov si al comunei Săvinesti, judetul Neamt, si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministru de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 martie 2004.

Nr. 311.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Roznov si al comunei Săvinesti, judetul Neamt, si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Roznov, judetul Neamt

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Local al Orasului Roznov

- imobil 2642 (partial) - cod 8.29.09 - nr. M.F. 106.952

Suprafata totală a terenului = 311.700 m2

 

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Local al Comunei Săvinesti

- imobil 2642 (partial) - cod 8.29.09 - nr. M.F. 106.952

Suprafata construită = 120 m2

Suprafata desfăsurată = 120 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 40.500 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 4 aprilie 2003 si, respectiv, la Tokyo la 24 septembrie 2003, între Guvernul României si Banca Japoneză pentru Cooperare Internatională la Acordul de împrumut dintre România si Fondul pentru Cooperare Economică Internatională - Japonia privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanta-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 din Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Fondul pentru Cooperare Economică Internatională-Japonia privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanta-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 4 aprilie 2003 si, respectiv, la Tokyo la 24 septembrie 2003, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Japoneză pentru Cooperare Internatională la Acordul de împrumut dintre România si Fondul pentru Cooperare Economică Internatională - Japonia privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanta-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998, ratificat prin Legea nr. 157/1998, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

- În acordul de împrumut, la articolul I “Împrumutul” sectiunea 2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins: “Disponibilizarea finală conform Acordului de Împrumut va fi făcută nu mai târziu de 31 decembrie 2004 si nici o altă disponibilizare nu va mai fi efectuată de Banca Japoneză pentru Cooperare Internatională (denumită în continuare «Banca» si cunoscută înainte sub denumirea de «Fond») după această dată, decât dacă se convine altfel între Bancă si Împrumutat.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 359.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale din România si Ministerul Muncii si Politicii Sociale din Republica Bulgaria, semnat la Geneva la 11 iunie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul de cooperare dintre Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale din România si Ministerul Muncii si Politicii Sociale din Republica Bulgaria, semnat la Geneva la 11 iunie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 371.

 

PROTOCOL

de cooperare între Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale din România si Ministerul Muncii si Politicii Sociale din Republica Bulgaria

 

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale din România si Ministerul Muncii si Politicii Sociale din Republica Bulgaria, denumite în continuare părti contractante,

animate de dorinta extinderii si dezvoltării relatiilor dintre cele două părti contractante,

au decis să coopereze în domeniul muncii si afacerilor sociale. În vederea atingerii acestui scop părtile contractante au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Părtile contractante convin să dezvolte forme de cooperare si interes reciproc, cum ar fi:

a) schimb de experti;

b) consultări si pregătire suplimentară a expertilor;

c) schimb de materiale informative, în special privind implementarea programelor si politicilor de muncă, ocupare, asistentă socială, protectie socială si integrare socială a grupurilor cu risc, propuneri legislative si alte materiale legate de activitatea celor două ministere, precum si opiniile expertilor în domeniu;

d) încurajarea cooperării în cadrul proiectelor finantate de organizatii internationale;

e) încurajarea cooperării dintre agentiile executive si institutiile subordonate fiecăreia dintre părtile contractante.

2. Prezentul protocol va fi aplicat pe baza unor planuri comune de lucru, pe o perioadă de 2 ani, în functie de posibilitătile financiare ale celor două părti contractante.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile contractante stabilesc următoarele priorităti:

a) schimb de experientă referitor la măsurile, reglementările si institutiile din domeniul muncii si afacerilor sociale;

b) schimb de experientă cu privire la programele speciale de prevenire a somajului de lungă durată si de sprijinire a grupurilor cu o situatie defavorizată pe piata muncii (tineri aflati în căutarea unui loc de muncă,  persoane cu handicap etc.);

c) schimb de experientă cu privire la metodele utilizate pentru determinarea eficientei măsurilor active ale politicii de ocupare, politicii de asistentă socială si incluziunea socială a persoanelor dezavantajate;

d) schimb de experientă cu privire la functionarea inspectoratelor de muncă, în special din punct de vedere al sănătătii si securitătii la locul de muncă, si prevenirea muncii ilegale;

e) schimb de experientă privind programele speciale si măsurile de prevenire a izolării sociale a grupurilor aflate în situatie de risc (copii cu risc, persoane cu handicap, populatie romă, persoane vârstnice etc.);

f) schimb de experientă privind dezinstitutionalizarea si prestarea de servicii sociale ca o alternativă la îngrijirea institutionalizată, inclusiv controlul standardelor si criteriilor stabilite de stat pentru implementarea activitătilor în acest domeniu;

g) schimb de experientă în domeniul egalitătii de sanse pentru persoane cu handicap.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Cheltuielile pentru aplicarea planurilor convenite în baza prezentului protocol vor fi suportate după cum urmează:

a) transport international, de către partea contractantă trimitătoare;

b) cheltuielile de organizare: cazare, diurnă, traducerea documentatiei si interpretarea, transport intern si alte cheltuieli, de către partea contractantă primitoare, pe bază de reciprocitate.

2. Părtile contractante vor stabili de comun acord modalitătile de suportare a cheltuielilor aferente anumitor programe, care diferă de cele prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol.

 

ARTICOLUL 4

 

Activitătile legate de planificarea, coordonarea si implementarea prezentului protocol vor fi în sarcina:

- pentru Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale din România: Directia relatii internationale;

- pentru Ministerul Muncii si Politicii Sociale din Republica Bulgaria: Directia de integrare europeană si relatii internationale.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezentul protocol va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care cele două părti contractante îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor prevăzute de legislatia internă pentru intrarea în vigoare a acestuia.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Prezentul protocol este valabil pentru o perioadă de 4 ani si se va prelungi în mod automat cu noi perioade de câte 4 ani, dacă nici una dintre părtile contractante nu îl denuntă.

2. În cazul denuntării, prezentul protocol îsi încetează valabilitatea după 6 luni de la data transmiterii pe canale diplomatice a notei de denuntare.

Prezentul protocol a fost semnat la Geneva la data de 11 iunie 2003, în două exemplare originale, în limbile română, bulgară si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul oricăror divergente de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru

Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale din România,

Marian Sârbu,

ministru

Pentru

Ministerul Muncii si Politicii Sociale din Republica Bulgaria,

Lydia Shouleva,

ministru

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investitii abandonat, situat în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii, sectorul 3, din “Centrul de Creatie si Cultură – Cântarea României” în “Esplanada” si aprobarea programului prioritar de reconversie functională a acestuia si de finalizare a constructiilor existente

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 937/2003 privind transmiterea unor bunuri imobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si mandatarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului de a initia un program prioritar de reconversie functională a amplasamentului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă schimbarea denumirii amplasamentului situat în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii, sectorul 3, din “Centrul de Creatie si Cultură - Cântarea României” în “Esplanada”.

Art. 2. - Se aprobă Programul prioritar de reconversie functională a amplasamentului “Esplanada” si de finalizare a constructiilor abandonate, existente pe amplasament, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - În scopul realizării programului prevăzut la art. 2 se mandatează Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului să înceapă procedura de initiere a unui proiect de parteneriat public-privat în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Cheltuielile privind finantarea programului prevăzut la art. 2 se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 373.

 

ANEXĂ

 

PROGRAM

prioritar de reconversie functională a amplasamentului “Esplanada”, situat în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii, sectorul 3, si de finalizare a constructiilor existente

 

Având în vedere valoarea amplasamentului care este partial ocupat în prezent de fundatiile obiectivului de investitii “Centrul de Creatie si Cultură – Cântarea României”, abandonat definitiv după 1989, precum si imposibilitatea asigurării prin bugetul de stat a fondurilor necesare finalizării acestuia, Guvernul României decide realizarea prezentului program de reconversie functională a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente, printr-un contract de parteneriat public-privat, în conditiile legii.

Centrul urban polifunctional care se va realiza pe acest amplasament va purta denumirea de “Esplanada”.

Amplasamentul este delimitat de străzile: Bd. Unirii - Bd. Octavian Goga - str. Nerva Traian - str. Mircea Vodă, având o suprafată de 107.140 m2, din care aproximativ 25.000 m2 ocupati de fundatiile vechiului obiectiv de investitii. Din suprafata totală a terenului aproximativ 2.000 m2 (1,8%) au fost retrocedati prin hotărâri judecătoresti definitive, iar aproximativ 34.000 m2 (31%) sunt revendicati, conform situatiei juridice a terenurilor din evidenta Primăriei Sectorului 3 Bucuresti.

Utilizarea terenului, obtinut si pus la dispozitia investitorului în conditiile legii, este lăsată la latitudinea acestuia în limitele prevederilor Planului urbanistic general (PUG) al municipiului Bucuresti, Planului urbanistic zonal (PUZ)-zona centrală, Planului urbanistic zonal al sectorului 3 si ale prezentului program.

Terenul este grevat de următoarele cerinte urbanistice si servituti importante:

- existenta fundatiilor vechiului obiectiv de investitii.

Solutia tehnică de înglobare sau eliminare se va stabili în baza unei expertize tehnice;

- necesitatea asigurării unui spatiu public de tip piată - esplanadă si a unui spatiu verde public, ale căror dimensiuni se vor stabili printr-o documentatie PUD;

- drepturi reale sau prezumtive de proprietate:

a) Pe amplasament s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 10 persoane fizice. Achizitia terenurilor se va face în conformitate cu prevederile legale: vânzare-cumpărare sau expropriere pentru o cauză de utilitate publică, cu dreaptă si prealabilă despăgubire, conform legislatiei în vigoare.

b) Un număr de 66 de persoane fizice au depus notificare în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind retrocedarea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare. Pentru terenul grevat de lucrările de investitii se vor acorda despăgubiri bănesti în conformitate cu prevederile legale. Eventualele puneri în posesie vor fi rezolvate conform prevederilor lit. a).

Conceptul urbanistic al noului ansamblu de dotări va promova o dezvoltare durabil-ecologică a zonei pe principiul compozitional-functional al unei “dale urbane” dezvoltate pe mai multe niveluri - supra- si subteran – cuprinzând circulatia auto, parcaje si servicii, precum si suprafete mari plantate la nivelurile supraterane alcătuind un “parc urban” multietajat. Compozitia va fi sustinută pe verticală de constructii P+10...20 pentru birouri, hoteluri si locuinte, cu standarde ridicate de confort si dotări corespunzătoare.

Serviciile si activitătile comerciale (tip mall urban) se vor organiza în volume joase terasate integrându-se în mod organic în ansamblu prin spatii plantate si circulatii pietonale interioare si exterioare. Pentru refacerea coeziunii spatial-volumetrice a zonei se poate amplasa un accent de peste 100 m înăltime.

Circulatia auto se va rezolva în general la nivelurile inferioare (subsol si demisol), “dala urbană” ridicându-se peste cota existentă a străzilor perimetrale la aproximativ 1-2 metri. Solutiile tehnice si dimensionarea spatiilor pentru circulatia activă si stationară se vor stabili pe baza unui studiu de circulatie pentru întreaga zonă, având în vedere încărcările actuale ale arterelor principale si gradul ridicat de atractie pentru noile dotări ale ansamblului.

Amplasarea si configurarea functional-volumetrică si estetică a tuturor constructiilor se vor face conform reglementărilor extrase din regulamentele de urbanism aprobate pentru zonă si obiectivele publice de interes major.

Având în vedere importanta amplasamentului, se va urmări ca solutiile urbanistice propuse pentru reconversia functională a vechiului obiectiv abandonat să aibă un caracter unitar si reprezentativ pentru imaginea Capitalei, integrându-se armonios cu clădirile si estetica de fatadă a fronturilor existente pe arterele perimetrale care delimitează terenul.

Pentru operativitatea actiunii de reconversie, aceasta va fi realizată, în conditiile legii, în două etape:

a) Etapa I va cuprinde zona centrală a amplasamentului, grevată de vechile lucrări de investitii, si poate fi lansată imediat, având în vedere că pe această zonă nu se mai pot emite titluri de proprietate, conform prevederilor legale.

b) Etapa a II-a va cuprinde zonele de vest si de est ale amplasamentului. Lucrările pot fi realizate simultan sau succesiv, după cum este cazul.

Se va urmări coerenta ansamblului si în acest sens Planul urbanistic de detaliu (PUD) care va reglementa amplasamentul se va întocmi pentru întregul amplasament si va fi însotit de o ilustrare urbanistică. Studiile tehnice pentru infrastructură si retele vor fi întocmite pentru întregul amplasament.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) si ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările si completările ulterioare, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va întocmi studiul de prefezabilitate si va începe procedura de initiere a unui proiect de parteneriat public-privat pentru reconversia functională a amplasamentului “Esplanada”, situat în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii, sectorul 3, si de finalizare a constructiilor existente, în conditiile legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a orasului Huedin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Huedin, judetul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil situat în orasul Huedin, judetul Cluj, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a orasului Huedin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Huedin, judetul Cluj.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 374.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a orasului Huedin si în administrarea Consiliului Local al Orasului Huedin, judetul Cluj

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Orasul Huedin, str. Horea nr. 80, judetul Cluj

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

Orasul Huedin, Consiliul Local al Orasului Huedin

- imobil 3279 - cod 8.29.09 - nr. M.F. 106.698

- suprafata construită = 962,25 m2

-suprafata desfăsurată = 2.717,25 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 3.780 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Oficiului National de Servicii pentru Biblioteci

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 43 alin. (3) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Oficiul National de Servicii pentru Biblioteci, denumit în continuare Oficiul, se organizează si functionează ca institutie de drept public cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) Oficiul are sediul în imobilul situat în municipiul Bucuresti, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 11, sectorul 5, aflat în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film”.

(3) Oficiul va prelua imobilul prevăzut la alin. (2) prin contract de comodat, încheiat cu Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film”, în conditiile legii.

Art. 2. - (1) Oficiul are următoarele atributii principale:

a) oferă produse si servicii specifice bibliotecilor din sistemul national de biblioteci, indiferent de tipologia si profilul acestora, de dimensiunea, structura si continutul colectiilor, de institutiile cărora le sunt subordonate, de gradul de acces, de profilul utilizatorilor si de unitatea administrativ-teritorială în care functionează;

b) sprijină procesul de dezvoltare, completare si actualizare a colectiilor de bibliotecă, dotarea bibliotecilor din sistemul national de biblioteci cu mobilier, echipamente tehnice si electronice, IT, materiale si formulare specifice activitătii curente a acestor institutii;

c) colaborează cu institutii de specialitate din tară si din străinătate.

(2) Oficiul îndeplineste orice alte atributii prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.

Art. 3. - (1) În exercitarea atributiilor sale Oficiul desfăsoară următoarele activităti:

a) achizitionează cărti, publicatii seriale, alte tipuri de documente, pe care le furnizează bibliotecilor din sistemul national de biblioteci, în functie de profilul, necesitătile si optiunile formulate de acestea;

b) proiectează si produce mobilier de bibliotecă sau achizitionează mobilier de bibliotecă de la alti producători, pe care îl furnizează bibliotecilor din sistemul national de biblioteci;

c) organizează cursuri de pregătire, perfectionare si informare a personalului bibliotecilor din sistemul national de biblioteci, în domeniul specific;

d) organizează colocvii, elaborează studii, initiază si derulează proiecte în functie de profilul, necesitătile si optiunile formulate de bibliotecile din sistemul national de biblioteci, în domeniul specific;

e) organizează, la sediul său, cursuri, demonstratii si aplicatii privind utilizarea echipamentelor tehnice, electronice si IT în domeniul specific;

f) editează formularele specifice activitătii curente a bibliotecilor, pe care le furnizează bibliotecilor din sistemul national de biblioteci;

g) elaborează, gestionează si actualizează cataloagele bibliografice;

h) dezvoltă, la cererea bibliotecilor din sistemul national de biblioteci, proiecte de consultantă, de evaluare si elaborare a conceptelor si strategiilor specifice domeniului;

i) acordă asistentă si îndrumare metodologică de profil, în conditiile legii;

j) desfăsoară activităti de împrumut interbibliotecar, la nivel national si international;

k) informează bibliotecile din sistemul national de biblioteci asupra productiei editoriale curente din România si din străinătate;

l) editează propriile publicatii informative, destinate promovării produselor si serviciilor oferite;

m) achizitionează echipamente electronice si IT, pe care le furnizează bibliotecilor din sistemul national de biblioteci; n) achizitionează materiale si echipamente tehnice, pe care le furnizează bibliotecilor din sistemul national de biblioteci.

(2) Oficiul desfăsoară orice alte activităti prevăzute de dispozitiile legale în vigoare.

Art. 4. - (1) Structura organizatorică a Oficiului, atributiile si modul de functionare a compartimentelor din aparatul propriu, precum si relatiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Numărul maxim de posturi al Oficiului este de 30.

(3) Personalul care functionează în cadrul Oficiului este angajat cu contract individual de muncă.

(4) Salarizarea personalului Oficiului se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. - În cadrul Oficiului, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări în domeniul specific.

Art. 6. - (1) Oficiul este condus de un director numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.

(2) Directorul Oficiului conduce întreaga activitate a institutiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autoritătile publice, institutii si organizatii, precum si cu persoanele fizice si juridice din tară sau din străinătate.

(3) Directorul Oficiului este ordonator tertiar de credite.

(4) Directorul Oficiului numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul din aparatul propriu.

(5) În exercitarea atributiilor sale directorul Oficiului emite decizii.

Art. 7. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale Oficiului se finantează în primii 2 ani de functionare prin subventii acordate de la bugetul de stat si din venituri proprii, după care se va finanta exclusiv din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii se realizează din:

a) perceperea tarifelor pentru produsele si serviciile oferite bibliotecilor din sistemul national de biblioteci;

b) perceperea tarifelor pentru organizarea cursurilor de pregătire, perfectionare si informare a personalului bibliotecilor din sistemul national de biblioteci, în domeniul specific;

c) organizarea de colocvii, elaborarea de studii, initierea si derularea de proiecte, precum si din exploatarea unor bunuri aflate în administrare;

d) donatii si sponsorizări;

e) alte activităti specifice realizate de Oficiu, potrivit legii.

Art. 8. - Oficiul are dreptul, pentru îndeplinirea activitătilor specifice, la un autoturism, cu un consum lunar de maximum 200 litri, si la două autoutilitare, cu un consum lunar de maximum 400 litri pentru fiecare.

Art. 9. - Nota de la capitolul II “Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“NOTĂ: Unitătile mentionate la nr. crt. 5-421 pot utiliza un număr maxim de 6.065 de posturi.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Laurentiu Tănase,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 386.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 9 decembrie 2003 si la Paris la 10 decembrie 2003, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 14 mai 2003 si la Paris la 22 mai 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 14 mai 2003 si la Paris la 22 mai 2003, aprobată prin Legea nr. 393/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 9 decembrie 2003 si la Paris la 10 decembrie 2003, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 14 mai 2003 si la Paris la 22 mai 2003, după cum urmează:

1. Se anulează din împrumut suma de 6.840 EUR.

2. Rândurile 8, 9, 10, 11 si 12 din anexa nr. 1 la acordul-cadru de împrumut “Sinteza Proiectului” se modifică si vor avea cuprinsul prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul culturii si cultelor,

Laurentiu Tănase,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 388.

 

ANEXĂ

 

Sinteza Proiectului

 

[…]

 

 

“Costul total al Proiectului

4.993.160 EURO

Costul distribuit pe articole

Consolidarea si modernizarea sălii mari de concerte: 2.478.288 EUR

Consolidarea cupolei care acoperă scena: 2.514.872 EUR

Planul de finantare

2.493.160 EUR; BDCE 49,9%

2.500.000 EUR; România 50,1%

Stadiul lucrărilor la momentul prezentării cererii

Proiectul va fi implementat în 12 luni, din ianuarie până în decembrie 2003

Graficul lucrărilor

Începutul lucrărilor: ianuarie 2003

Sfârsitul lucrărilor: decembrie 2003”

[…]