MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 283             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Miercuri, 31 martie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 41 din 29 ianuarie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală si a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul  de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

351. - Hotărâre pentru modificarea pozitiei nr. 40 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului, cu modificările ulterioare, si pentru transmiterea unui teren proprietate publică a statului în suprafată de 59,20 ha si a mijloacelor fixe aferente din administrarea Statiunii de Dezvoltare Pomicolă Vrancea în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, Directia Silvică Focsani

 

354. - Hotărâre privind recunoasterea Fundatiei “Anastasia” ca fiind de utilitate publică

 

356. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi interne în vederea achizitionării si montării de centrale termice proprii cu consum de gaz metan si de instalatii de irigare si fertilizare prin picurare

 

357. - Hotărâre privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor industriale

 

363. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri situate în judetul Sibiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

293. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea modelului Declaratiei de interese a membrilor Consiliului de administratie al Agentiei Nationale a Medicamentului

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

3. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Devotatii” Mătăsari OC

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 41

din 29 ianuarie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală si a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, si a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Sindicatul Soferilor din România - Filiala Mures în Dosarul nr. 4.844/2003 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 27 ianuarie 2004, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, când, Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea pentru data de 29 ianuarie 2004.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 4 iulie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 4.844/2003, Judecătoria Cluj-Napoca a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, si a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Sindicatul Soferilor din România - Filiala Mures.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate contravin principiului liberului acces la justitie, întrucât nu prevăd “posibilitatea pentru contestator de a se adresa unui organ abilitat pentru esalonarea, amânarea sau scutirea acestuia de la plata sumelor”. Autorul exceptiei consideră că textul criticat este neconstitutional si în raport de prevederile art. 9 din Legea fundamentală, pentru că “această cautiune egală cu 20% din cuantumul sumei datorate trebuie achitată numai de persoanele juridice”, or, în cazul de fată, desi sindicatul este persoană juridică, activitatea acestuia nu are un scop lucrativ.

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că în cauză este vorba despre o problemă de aplicare a legii, iar nu de constitutionalitate, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 constituind reglementarea specială în materie, care instituie un regim derogator de la reglementarea cuprinsă în art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Guvernul arată că reglementarea din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, privind depunerea cautiunii numai de către persoanele juridice, s-a făcut în considerarea numărului sporit de cauze exceptionale, precum si din motive de natură economică. În fine, arată că procedura colectării creantelor bugetare reprezintă o procedură specială instituită în realizarea interesului general, fiind vorba despre recuperarea banilor publici care se cuvin bugetului de stat.

Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, arată că asupra constitutionalitătii acestui text Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 150/2002 si nr. 76/2003, statuând că acest text este constitutional.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, cu motivarea că prin dispozitiile titlului V din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 se recunoaste dreptul persoanelor interesate de a face contestatie la executare în cazurile si conditiile prevăzute de lege. Arată că instituirea unei cautiuni egale cu 20% din cuantumul sumei datorate de debitor, ca o conditie a sesizării instantelor judecătoresti, reprezintă o conditie a celeritătii procedurii si o măsură de descurajare a abuzului de drept, având rolul de a frâna actiunile dilatorii ale persoanelor juridice în cadrul procedurii de executare silită, fără să se contravină deci prevederilor art. 21 din Constitutie.

Referitor la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, arată că aceste dispozitii nu contravin prevederilor art. 21 din Constitutie.

Raportarea la art. 9 din Constitutie nu poate fi retinută, întrucât aceste norme constitutionale reglementează activitatea sindicatelor în cadrul principiilor generale, fără a se stabili în favoarea acestora un regim diferit fată de alte categorii de persoane juridice, în privinta obligatiilor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicată, si dispozitiile art. 403 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

I. Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, ulterior sesizării, Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a fost abrogată, cu exceptia art. 152, prin art. 200 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 29 decembrie 2003, la data intrării în vigoare a noii reglementări (1 ianuarie 2004). Curtea constată că dispozitiile art. 127 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 au fost preluate, cu un continut identic, în art. 164 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

În jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a statuat în mod constant că, în cazul în care, după invocarea unei exceptii de neconstitutionalitate în fata instantelor judecătoresti, prevederea supusă controlului a fost modificată, Curtea se pronuntă asupra prevederii legale în noua sa redactare, numai dacă solutia legislativă din legea sau ordonanta modificată este, în principiu, aceeasi cu cea dinaintea modificării. Având în vedere că, în cauză, această cerintă este îndeplinită, Curtea urmează să se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Examinând dispozitiile art. 164 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Curtea constată că aceste dispozitii au fost supuse controlului de constitutionalitate, concretizat în Decizia nr. 40*) din 29 ianuarie 2004, nepublicată la data pronuntării în cauza de fată, prin care s-a admis exceptia de neconstitutionalitate.

De aceea, având în vedere că solutiile pronuntate de Curte îi sunt acesteia opozabile, si, desi în cauza ce face obiectul prezentei decizii Curtea este legal sesizată de instanta de judecată, stabilirea neconstitutionalitătii dispozitiilor legale criticate, printr-o decizie a Curtii Constitutionale pronuntată ulterior sesizării, determină ca, în temeiul art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, aceste dispozitii legale să nu mai poată face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, intervenind una dintre cauzele de inadmisibilitate prevăzute la art. 23 alin. (6) din legea mentionată. Într-o asemenea situatie, exceptia urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

II. Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, a căror redactare este: “Până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanta competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cautiune în cuantumul fixat de instantă, în afară de cazul în care legea dispune altfel”, Curtea constată că aceste dispozitii au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Prin mai multe decizii, Curtea a respins ca nefondate exceptiile de neconstitutionalitate având ca obiect dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, de exemplu, Decizia nr. 150 din 9 mai 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 15 iulie 2002; Decizia nr. 15 din 21 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 24 februarie 2003; deciziile nr. 8 si 55 din 14 ianuarie 2003, respectiv 6 februarie 2003, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 10 martie 2003, si Decizia nr. 76 din 20 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 3 aprilie 2003.

În esentă, Curtea a retinut, în considerentele acestor decizii, că art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu contravine prevederilor art. 21 din Constitutie, întrucât obligatia de a plăti cautiunea are caracterul unei garantii instituite în favoarea creditorului care detine un titlu executoriu. Curtea a mai retinut în acelasi timp că obligarea la plata unei cautiuni nu aduce atingere dreptului persoanei la judecată în termen rezonabil, întrucât prin aceasta nu se prelungeste termenul de solutionare a cauzei.

Solutiile pronuntate de Curte si considerentele care au stat la baza acestor decizii sunt valabile si în cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 164 alin. (1), (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Sindicatul Soferilor din România - Filiala Mures în Dosarul nr. 4.844/2003 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

2. Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 ianuarie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 


*) Decizia nr. 40 din 29 ianuarie 2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 16 martie 2004.

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea pozitiei nr. 40 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului, cu modificările ulterioare, si pentru transmiterea unui teren proprietate publică a statului în suprafată de 59,20 ha si a mijloacelor fixe aferente din administrarea Statiunii de Dezvoltare Pomicolă Vrancea în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor-Romsilva, Directia Silvică Focsani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Pozitia nr. 40 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea statiunii

Suprafata totală a terenului (ha)

Suprafata de teren strict necesară pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice  superioare si de animale de rasă (ha)

Suprafata de teren destinată productiei (ha)

“40.

Statiunea de Dezvoltare Pomicolă Vrancea, judetul Vrancea

942,8

515,8

427”

 

Art. II. - Se aprobă transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a statului, în suprafată de 59,20 ha, identificat potrivit anexei nr. 1, din administrarea Statiunii de Dezvoltare Pomicolă Vrancea în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor-Romsilva, Directia Silvică Focsani.

Art. III. - Se aprobă trecerea fără plată a mijloacelor fixe, precum si a anexelor acestora, aflate în proprietatea publică a statului, identificate potrivit anexei nr. 2, din administrarea Statiunii de Dezvoltare Pomicolă Vrancea în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor-Romsilva, Directia Silvică Focsani.

Art. IV. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. II si a mijloacelor fixe prevăzute la art. III se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. V. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 351.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Statiunii de Dezvoltare Pomicolă Vrancea în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor-Romsilva, Directia Silvică Focsani

 

Amplasamentul terenului

Pozitia din inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile terenului

Judetul

Unitatea administrativ- teritorială (localitatea)

Tarlaua

Parcela

Suprafata

(ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

Vrancea

Vizantea

Nr. M.F.P.: 106.600 Cod de clasificare: 8.05.03

Statiunea de Dezvoltare Pomicolă Vrancea, judetul Vrancea

Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, Directia Silvică Focsani

54

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

1,04

3,00

3,00

1,11

1,09

1,30

0,89

2,00

4,22

5,62

0,80

3,31

3,96

2,07

2,67

5,11

0,73

1,72

1,00

0,70

5,36

4,79

0,14

0,17

0,20

0,19

0,24

0,18

0,16

0,14

0,06

0,30

0,68

0,58

0,36

0,31

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

59,20

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe si a anexelor acestora aflate în proprietatea publică a statului, care se transmit din administrarea Statiunii de Dezvoltare Pomicolă Vrancea în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, Directia Silvică Focsani

 

Nr.

crt.

Denumirea mijlocului

fix

Localitatea

Nr. de înregistrare

la Ministerul

Finantelor Publice

Valoarea de inventar

- mii lei -

1.

Constructie administrativă

Comuna Vizantea, judetul Vrancea

106.500

7.236.773

2.

Hală de sortare

Comuna Vizantea, judetul Vrancea

106.478

175.000

3.

Magazie pentru pesticide

Comuna Vizantea, judetul Vrancea

106.522

50.000

4.

Drumuri si platforme

Comuna Vizantea, judetul Vrancea

144.905

275.000

 

TOTAL:

 

 

7.736.773

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Fundatiei “Anastasia” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Fundatia “Anastasia”, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Schitu Darvari nr. 3, sectorul 2, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 354.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi interne în vederea achizitionării si montării de centrale termice proprii cu consum de gaz metan si de instalatii de irigare si fertilizare prin picurare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 27 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ministerul Finantelor Publice garantează în numele si în contul statului, în proportie de 80%, împrumuturile interne în valoare de 21.759.000 euro, precum si dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente acestora, contractate de către societătile comerciale de sere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea achizitionării si montării de centrale termice proprii cu consum de gaz metan si de instalatii de irigare si fertilizare prin picurare.

Art. 2. - Rambursarea împrumuturilor interne contractate potrivit art. 1, plata dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente se vor efectua din resursele financiare proprii ale societătilor comerciale beneficiare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 356.

 

ANEXĂ

 

Societătile comerciale de sere, beneficiare ale împrumuturilor garantate de Ministerul Finantelor Publice

 

Nr.

crt.

Societatea comercială

Valoarea aprobată pentru anul 2004

- euro -

1.

“Leoser” - S.A. Bucuresti

8.680.000

2.

“Berser” - S.A. Ilfov

400.000

3.

“Codlea” - S.A. Brasov

2.300.000

4.

“Orser” - S.A. Oradea

7.300.000

5.

“Agroser” - S.R.L. Craiova, punct de lucru Câmpia Turzii

420.000

6.

“Leader International” - S.A. Constanta

2.659.000

 

TOTAL GENERAL:

21.759.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor industriale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 alin. (2) si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, aprobată prin Legea nr. 663/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă mecanismul de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor industriale, denumit în continuare Program, administrat de către Ministerul Economiei si Comertului, în conditiile legii.

(2) Prin Program se acordă sprijin financiar în cadrul Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2002, aprobată prin Legea nr. 663/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, mecanismul de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Program constă în stabilirea categoriilor de activităti, a conditiilor de eligibilitate a beneficiarilor, a criteriilor de eligibilitate a proiectelor, precum si a procedurii de acordare a sprijinului financiar.

Art. 3. - Categoriile de activităti finantate de la bugetul de stat în cadrul Programului sunt:

a) implementarea si certificarea sistemelor de management al calitătii si/sau a sistemelor de management de mediu;

b) implementarea si certificarea sistemelor de management al sănătătii si sigurantei ocupationale, sistemelor de management pentru responsabilitate socială si de igienă alimentară si/sau sistemelor de management al securitătii informatiei;

c) dotarea si/sau amenajarea laboratoarelor de testare si etalonare, precum si acreditarea acestora, după caz;

d) certificarea produselor;

e) executarea de modele experimentale, prototipuri, asimilări de noi tehnologii care se realizează de agentii economici pe baza rezultatelor unitătilor de cercetare-dezvoltare românesti;

f) efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităti din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată;

g) organizarea si amenajarea în incinta agentilor economici de expozitii si/sau standuri de prezentare si promovare a produselor industriale;

h) înregistrarea si protejarea pe piata externă a mărcilor, desenelor si modelelor industriale românesti.

Art. 4. - (1) Beneficiarii Programului sunt agenti economici cu activitatea principală industrie prelucrătoare, conform sectiunii D din Clasificarea activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, actualizată prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 601/2002, care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii de eligibilitate:

a) sunt persoane juridice cu sediul în România;

b) realizează profit din activitatea de exploatare, conform ultimului bilant contabil încheiat si înregistrat la administratia teritorială a Ministerului Finantelor Publice;

c) realizează produse prelucrate pentru care există piată asigurată;

d) au structura organizatorică specializată pentru implementarea proiectului, pentru categoriile de activităti prevăzute la art. 3 lit. a)-c);

e) prezintă certificatul înregistrării mărcilor, desenelor si modelelor industriale la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci si demonstrează avantajele înregistrării acestora pe pietele externe pentru proiectele aferente activitătii prevăzute la art. 3 lit. h).

(2) Beneficiarii proiectelor pentru activitatea prevăzută la art. 3 lit. c) pot fi si agenti economici din infrastructura pentru evaluarea conformitătii produselor industriale, care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) si nu beneficiază, pe perioada de implementare a proiectului, de alte fonduri nerambursabile pentru acelasi tip de proiecte.

(3) Beneficiarii proiectelor pentru activitatea prevăzută la art. 3 lit. f) pot fi si asociatii profesionale sau patronate de ramură, care îndeplinesc conditia prevăzută la alin. (1) lit. a).

Art. 5. - Proiectele pentru care se acordă sprijin financiar de la bugetul de stat prin Program trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) se încadrează în categoriile de activităti prevăzute la art. 3;

b) contin etapele proiectului, precum si structura de finantare pe etape;

c) asigură implementarea proiectului în maximum 24 de luni de la încheierea contractului de finantare;

d) prezintă elemente care fundamentează rezultatele estimate la finalizarea proiectului.

Art. 6. - Mecanismul de acordare a sprijinului financiar este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - (1) La nivelul Ministerului Economiei si Comertului se constituie Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, denumită în continuare Comisie.

(2) Din Comisie fac parte si reprezentanti ai patronatelor de ramură.

(3) Componenta si modul de organizare si functionare ale Comisiei, precum si modul de gestionare a activitătii de acordare a sprijinului financiar se aprobă prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului.

Art. 8. - (1) Sprijinul financiar se acordă numai beneficiarilor care întrunesc conditiile de eligibilitate prevăzute la art. 4, pentru proiectele care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 5, care asigură cresterea competitivitătii produselor industriale si utilizarea eficientă a fondurilor alocate.

(2) Suma maximă acordată de la bugetul de stat unui beneficiar este egală cu echivalentul a 50.000 euro, cu plata esalonată, pe bază de documente justificative.

(3) Suma minimă alocată de la bugetul de stat pentru un proiect este egală cu echivalentul a 2.500 euro.

Art. 9. - (1) Proiectele acceptate se finantează în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetele anuale ale Ministerului Economiei si Comertului.

(2) Finantarea proiectelor în cadrul Programului se face după cum urmează:

a) 50% de la bugetul de stat din cheltuielile efectuate de beneficiari si 50% cofinantare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitătile prevăzute la art. 3 lit. a)-f);

b) 30% de la bugetul de stat din cheltuielile efectuate de beneficiari si 70% cofinantare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la art. 3 lit. g);

c) 45% de la bugetul de stat din cheltuielile efectuate de beneficiari si 55% cofinantare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la art. 3 lit. h).

Art. 10. - (1) Acordarea sprijinului financiar se face în baza contractului de finantare încheiat cu beneficiarii Programului, în conditiile legii.

(2) Beneficiarii sprijinului financiar care nu respectă clauzele contractuale si/sau care furnizează informatii eronate cu privire la derularea proiectului nu mai pot beneficia de sprijin financiar în cadrul acestui Program.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 20 ianuarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 357.

 

ANEXĂ

 

MECANISMUL

de acordare a sprijinului financiar

 

SECTIUNEA A

 

1. După publicarea legii bugetului de stat, Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar (Comisia) procedează la promovarea unei campanii de informare publică privind Programul de crestere a competitivitătii produselor industriale (Programul).

2. Agentii economici care solicită sprijin financiar în cadrul Programului se adresează Comisiei si depun proiectele la registratura Ministerului Economiei si Comertului.

Cererea-tip de solicitare va contine datele din modelul prevăzut în sectiunea B.

Cererea-tip este însotită de documente care să ateste îndeplinirea conditiilor de eligibilitate, mentionate la art. 4 din hotărâre, de către beneficiarii de proiecte, precum si de declaratia pe propria răspundere a agentului economic privind corectitudinea datelor si informatiilor prezentate.

3. a) Proiectele se înregistrează în Registrul unic de evidentă al Comisiei în ordinea numerelor de înregistrare primite de la registratura Ministerului Economiei si Comertului.

b) Proiectele se evaluează si se acceptă/se resping de către Comisie în ordinea înregistrării în Registrul unic de evidentă.

c) În termen de maximum 5 zile de la data sedintei Comisiei aceasta informează agentul economic despre decizia luată privind acceptarea sau respingerea proiectului depus, precum si motivul respingerii.

d) Pentru proiectele acceptate de către Comisie, pentru care beneficiarul a prezentat contractul de finantare întocmit corespunzător, Ministerul Economiei si Comertului are obligatia de a încheia în termen de 15 zile lucrătoare contractul de finantare cu beneficiarul sprijinului financiar.

e) Contestatiile agentilor economici privind decizia de respingere a finantării proiectului se depun la registratura Ministerului Economiei si Comertului în termen de 10 zile de la primirea deciziei.

f) Contestatiile agentilor economici se solutionează de către o comisie numită în acest scop prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului.

 

SECTIUNEA B

 

Model de cerere-tip

 

Denumirea agentului economic ..................................................................................................... (denumirea completă)

Sediul: ......................................................................................

Telefon; fax; e-mail: .................................................................

Reprezentant: .............................................................................

Data înfiintării: ............................................................................

Proprietari ...................................................................................  [Structura patrimoniului si a actionariatului, în procente (%)]

Solicitarea .................................................................................. (tipul proiectului)

Semnătura ............................................................................... (numele si prenumele persoanei autorizate să semneze pentru si în numele societătii comerciale)

Data ..................

Înregistrarea în Registrul unic de evidentă al Comisiei se va face după numărul de la registratura Ministerului Economiei si Comertului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri situate în judetul Sibiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri situate în judetul Sibiu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si nr. 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gabriel Oprea

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 martie 2004.

Nr. 363.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri situate în judetul Sibiu

 

Nr. crt.

Indicativul drumului propus

Traseul drumului

propus

Pozitia, km, originea,

destinatia

Lungimea (km)

Provenienta

1.

DC 7A

Pe linia Motis-

Metis

km 4+220 DC 7 -

km 24+050 DJ 141 A

0+000

3+730

3,730

 

 

km 14+900 DJ 142G

- De 2704 drum de pământ neclasat = 1.630 ml

- De 2723 drum de pământ neclasat = 230 ml

- De 252 drum de pământ neclasat = 960 ml

- De 579 drum de pământ neclasat = 910 ml

2.

DC 7

Motis-Moardăs

ntersectie cu DJ 141 A km 19+680

0+000

12+870

12,870

km 10+680 DJ 142 G Motis - km 23+550 DJ 142 G Moardăs

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului Declaratiei de interese a membrilor Consiliului de administratie al Agentiei Nationale a Medicamentului

 

Având în vedere Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicală nr. 0B 3.069 din 19 martie 2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul Declaratiei de interese a membrilor Consiliului de administratie al Agentiei Nationale a Medicamentului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Natională a Medicamentului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 19 martie 2004.

Nr. 293.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Devotatii” Mătăsari OC

 

Având în vedere constatările înscrise în Raportul nr. 11 din 9 ianuarie 2004 cu privire la starea financiară a Cooperativei de credit “Devotatii” Mătăsari OC si posibilitatea redresării situatiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare, întocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP Casa Centrală în urma activitătii de administrare specială desfăsurată la Cooperativa de credit “Devotatii” Mătăsari OC în perioada 2 decembrie 2003 - 9 ianuarie 2004, din care a rezultat că nu există perspectiva redresării situatiei economico-financiare a cooperativei de credit, în temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B nr. 0267 din 23 septembrie 2002 a Cooperativei de credit “Devotatii” Mătăsari OC, cu sediul în satul Mătăsari bl. C1, ap. 1, comuna Mătăsari, judetul Gorj, cod unic de înregistrare 2180587, număr de ordine în registrul comertului J18/196/1991, pentru următoarele motive:

Fondurile proprii înregistrau la data de 9 ianuarie 2004 un nivel negativ de -3.925 mii lei, situându-se astfel sub nivelul de 100.000 mii lei prevăzut de art. 8 alin. (1) din Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizatiilor cooperatiste de credit si capitalul agregat minim al retelelor cooperatiste de credit.

Nivelul negativ al indicatorului de solvabilitate de -0,85% înregistrat la data de 9 ianuarie 2004 se situează sub limitele instituite de art. 4 din Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare. De asemenea, Cooperativa de credit “Devotatii” Mătăsari OC înregistrează pierderi ce se mentin la un nivel ridicat (-156.061 mii lei la 31 decembrie 2003).

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă Cooperativei de credit “Devotatii” Mătăsari OC si CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în termen de 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2004.

Nr. 3.