MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.002         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

415. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România

 

785. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 319 din 14 septembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995, cu modificările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

690. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

 

738. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie privind calculul sistemelor de protectie seismică pasivă. Clădiri autoadaptabile la solicitări seismice”, indicativ MP-036-04

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 51 din 23 iulie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.26 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 28 iulie 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, litera a) a alineatului (1) si alineatele (2), (7), (8) si (11) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

“a) vehicul - orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel putin două axe, sau un ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorcile tractate de acesta; ................................................................................................

(2) Începând cu data de 1 iulie 2002 se introduce tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, denumit în continuare tarif de utilizare, aplicat tuturor utilizatorilor români si străini pentru toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe reteaua de drumuri nationale din România si structurat în functie de perioada de parcurs si de stationare, de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), de masa totală maximă autorizată (MTMA) si de numărul de axe, după caz.

................................................................................................

(7) Tariful de utilizare este structurat în functie de durata de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 6 luni si 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum si durata de stationare.

(8) Tariful de utilizare se aplică în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii români si străini ai retelei de drumuri nationale din România, aflată în administrarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

................................................................................................

(11) În cazul radierii din circulatie a vehiculului, utilizatorului român i se va returna, la cererea scrisă a acestuia, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare.”

2. La articolul I punctul 3, articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele detinute în proprietate de unitătile Ministerului Apărării Nationale, de unitătile Ministerului Administratiei si Internelor, de serviciile de ambulantă, de serviciile publice comunitare pentru situatii de urgentă, astfel cum au fost reglementate în Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii   de urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările si completările ulterioare, vehiculele folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate, precum si vehiculele detinute în proprietate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.”

3. La articolul I punctul 5, articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Utilizatorii străini vor achita tariful de utilizare în functie de durata de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 6 luni si 12 luni.”

4. La articolul I punctul 6, alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(3) Este obligatorie păstrarea rovinietelor aplicate vizibil pe partea interioară a parbrizului pentru vehiculele înmatriculate, pe toată perioada de utilizare a retelei de drumuri nationale din România.”

5. La articolul I punctul 7, articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Responsabilitatea achitării tarifului de utilizare în ceea ce priveste tipul si valabilitatea rovinietei revine în exclusivitate, în cazul utilizatorilor români, detinătorilor mentionati în certificatul de înmatriculare, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

(2) Valabilitatea rovinietei este determinată de încadrarea în durata de utilizare si în criteriile de acordare.”

6. La articolul I punctul 8, articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Fapta de a circula fără a detine rovinietă valabilă constituie contraventie si se sanctionează cu amendă.

(2) Cuantumul amenzilor contraventionale prevăzute la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Sumele încasate în urma aplicării amenzilor se fac venit la bugetul de stat în proportie de 75%, diferenta de 25% revenind, ca venituri extrabugetare, Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. sau Ministerului Administratiei si Internelor, după caz.

(4) Contravenientii au obligatia ca în termen de 72 de ore de la aplicarea amenzii contraventionale să achite tariful de utilizare.

(5) Conducătorilor vehiculelor înmatriculate în alte state li se vor aplica amenzi contraventionale numai în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la iesirea din România.

(6) O dată cu aplicarea amenzii contraventionale, conducătorilor vehiculelor înmatriculate în România, care circulă fără a avea rovinietă valabilă, li se retine certificatul de înmatriculare a vehiculului până la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de utilizare.

(7) Depăsirea termenului de valabilitate a rovinietei pentru un utilizator străin poate fi motivată în cazul blocării fortuite a unui vehicul din cauza unor calamităti naturale, a unui accident sau a retinerii conducătorului vehiculului de către autoritătile în drept. În aceste cazuri utilizatorul străin va prezenta reprezentantilor Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. din agentiile din punctele de control al trecerii frontierei, la iesirea din tară, documente justificative încheiate de organele politiei rutiere, organele judecătoresti si, în plus, dacă este cazul, dovada reparării vehiculului într-un atelier de reparatie atestat de Regia Autonomă  «Registrul Auto Român». Dovada blocării fortuite a vehiculului sau a retinerii conducătorului vehiculului nu scuteste utilizatorul străin de plata tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier pe întreaga perioadă cuprinsă între data intrării si data iesirii din România, ci justifică neaplicarea amenzii contraventionale.”

7. La articolul I punctul 9, litera c) a articolului 9 va avea următorul cuprins:

“c) politia rutieră, în situatia când efectuează controlul existentei rovinietei valabile, fără personalul mentionat la lit. a) si b);”

8. La articolul I punctul 12, alineatele (2)-(4) ale articolului 12 se abrogă.

9. La articolul I punctul 12, după alineatul (5) al articolului 12 se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

“(6) În cazul lipsei rovinietei din motive justificate, dovada achitării tarifului de utilizare se poate face cu documentul original de plată a acestuia.”

10. La articolul I, punctul 16 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 18 octombrie 2004.

Nr. 415.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 octombrie 2004.

Nr. 785.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 319

din 14 septembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995, cu modificările ulterioare

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “IUS” - S.A. Brasov în Dosarul nr. 6.990/2003 al Judecătoriei Brasov. La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că ordonanta criticată a fost abrogată. Or, conform art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională decide asupra dispozitiilor legale dintr-o ordonantă în vigoare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 7 octombrie 2003, pronuntată în Dosarul nr. 6.990/2003, Judecătoria Brasov a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “IUS” - S.A. Brasov.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textul criticat încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 134, devenit, după republicarea Constitutiei, art. 135, privind economia, potrivit cărora România are economie de piată, iar statul are obligatia să asigure libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

Judecătoria Brasov apreciază că exceptia este neîntemeiată, arătând totodată că actul normativ respectiv a fost abrogat.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia este inadmisibilă, conform dispozitiilor art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 [text anterior republicării din 16 iulie 2004 a legii].

Totodată, Guvernul arată că, anterior abrogării textului criticat, Curtea, prin mai multe decizii, a respins exceptii de neconstitutionalitate având acelasi obiect.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, îl constituie prevederile art. IV pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, aprobată prin Legea nr. 12/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 7 februarie 1995.

Curtea Constitutională, examinând exceptia ridicată, constată că actul normativ criticat pentru neconstitutionalitate nu mai era în vigoare la data ridicării exceptiei.

Prin art. II al Ordonantei Guvernului nr. 34/2003 privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agentilor economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 237/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 10 iunie 2003, a fost abrogată Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995, cu modificările ulterioare.

În aceste conditii, în cauza de fată devin incidente dispozitiile art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată.

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare [...]”, iar potrivit art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, dacă exceptia este contrară prevederilor alin. (1), această situatie constituie o cauză de inadmisibilitate a exceptiei, pe care o poate constata si instanta de judecată [care, în cauză, însă, nu a dispus respingerea exceptiei ca inadmisibilă, ci a sesizat Curtea Constitutională].

De altfel, Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 132 din 3 aprilie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 11 aprilie 2003, având de solutionat o exceptie de neconstitutionalitate cu acelasi obiect ca si în cauza de fată, a constatat că actul normativ care cuprindea textul criticat a fost abrogat si, în consecintă, a respins ca devenită inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit considerentelor expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “IUS” - S.A. Brasov în Dosarul nr. 6.990/2003 al Judecătoriei Brasov.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 septembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

 

În temeiul Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătilor de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, si ale Ordonantei Guvernului nr. 48/2004 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 si în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti, care îsi desfăsoară activitatea în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, în conformitate cu indicatorii prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli al institutului national de cercetare-dezvoltare prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Economiei si Comertului, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Nerespectarea prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Directia generală buget, economico-financiar si administrativ va comunica bugetul de venituri si cheltuieli Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 octombrie 2004.

Nr. 690.

 

ANEXĂ1)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Metodologie privind calculul sistemelor de protectie seismică pasivă. Clădiri autoadaptabile la solicitări seismice”, indicativ MP-036-04

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 14 din 16 iunie 2003 al Comitetului tehnic CT-S4 - Risc seismic, actiuni si siguranta constructiilor,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Metodologie privind calculul sistemelor de protectie seismică pasivă.

Clădiri autoadaptabile la solicitări seismice”, indicativ MP-036-04, elaborată de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC, Filiala Iasi, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 aprilie 2004.

Nr. 738.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.002 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, si se mai publică si în Buletinul Constructiilor, editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti.