MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.004         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

441. - Lege privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului

 

840. - Decret pentru promulgarea Legii privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.748. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri din fondul funciar agricol, în suprafată totală de 370,84 ha, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

1.754. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

1.755. - Hotărâre pentru aprobarea încheierii contractului privind componenta variabilă a onorariului încheiat între Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova” - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia” - S.A. si Banc of America Securities Limited din Marea Britanie în vederea privatizării Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova” - S.A. si a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia” - S.A.

 

1.761. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

1.762. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

8. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de explorare a tufurilor din perimetrul Buda, judetul Bacău

 

536. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, privind aprobarea Normativului pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor care produc sau utilizează acetilenă

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Catedrala Mântuirii Neamului, simbol al celor două mii de ani de credintă crestină pe pământul românesc, se va construi în municipiul Bucuresti, calea Serban Vodă - Parcul Carol, sectorul 4.

(2) Fondurile destinate construirii Catedralei Mântuirii Neamului vor fi asigurate de către Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, precum si, în completare, de la bugetul de stat.

(3) Guvernul României si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale implicate au obligatia de a acorda, la solicitarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, sprijinul necesar, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 2. - (1) Terenul în suprafată de 13.814 m2, situat în municipiul Bucuresti, calea Serban Vodă - Parcul Carol, sectorul 4, delimitat potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta lege, trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) se transmite cu titlu gratuit în proprietatea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române si este destinat exclusiv construirii Catedralei Mântuirii Neamului.

Art. 3. - Terenul proprietate publică a statului, în suprafată de 38.890,3 m2, situat în municipiul Bucuresti, calea Serban Vodă - Parcul Carol, sectorul 4, reprezentând diferenta dintre suprafata prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 468/2003 si suprafata prevăzută la art. 2, îsi păstrează destinatia de parc public si se transmite în folosintă gratuită, pe perioada de existentă a Catedralei Mântuirii Neamului, Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, căreia îi revine obligatia se a-l întretine în mod corespunzător.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 468/2003 privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 25 aprilie 2003, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 octombrie 2004.

Nr. 441.

 

ANEXĂ

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 octombrie 2004.

Nr. 840.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri din fondul funciar agricol, în suprafată totală de 370,84 ha, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 94 lit. c) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 53 alin. 4 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, spre folosintă definitivă în vederea reconstructiei ecologice prin împădurirea unor terenuri degradate din fondul funciar agricol, în suprafată totală de 370,84 ha, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, identificate potrivit planurilor cadastrale si anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Reconstructia ecologică si împădurirea terenurilor prevăzute la art. 1 se vor face de către subunitătile Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.

(2) Cheltuielile necesare împăduririi se suportă din Fondul de ameliorare a fondului funciar constituit potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si din alte surse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Terenurile degradate preluate de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva potrivit art. 1 se scot din evidenta terenurilor cu destinatie agricolă, se înregistrează în evidenta terenurilor cu destinatie forestieră, se înscriu în amenajamentele silvice si se supun regimului silvic.

Art. 4. - Agentia Domeniilor Statului împreună cu Regia Natională a Pădurilor - Romsilva vor asigura punerea în aplicare a prezentei hotărâri prin încheierea unui protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.748.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor – Romsilva

 

Amplasamentul terenului

Persoana juridică

care are terenurile

în folosintă

Persoana

juridică la care

se află

în administrare

terenurile

Persoana juridică

la care

se transmit

în administrare

terenurile

Caracteristicile terenurilor

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorială

(localitatea)

Tarlaua

Parcela

Suprafata

(ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

VASLUI

GĂGESTI

Societatea Comercială

AGRISEM - S.A.

Fălciu

ADS

RNP

27

583

7,60

584-587

0,53

590

2,25

591-595

1,38

581

40,73

28

602

17,17

603

2,74

605

0,28

604

6,74

29

612

52,24

FĂLCIU

 

 

 

21

215

9,00

219

33,08

216

0,95

66

890

11,75

43

716

5,56

49

773

4,20

MURGENI

 

 

 

39

629

23,50

54

1.148

13,89

62

1.390

21,70

1.386

0,57

1.387

81,54

POGANA

Societatea Comercială

PRODAGRO - S.A.

Zorleni

 

 

45

793

6,32

796

0,29

797

1,25

MICLESTI

Societatea Comercială

PRODINCOM - S.A

Vaslui

 

 

1

8; 9; 10

25,58

TOTAL JUDET VASLUI:

370,84

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pozitia nr. 60 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“60. Irak USD 1.300”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.754.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea încheierii contractului privind componenta variabilă a onorariului încheiat între Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova” - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia” - S.A. si Banc of America Securities Limited din Marea Britanie în vederea privatizării Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova” - S.A. si a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 41 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile art. 216 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încheierea contractului privind componenta variabilă a onorariului încheiat între Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova” - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia” - S.A. si Banc of America Securities Limited, consultantul pentru privatizarea Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova” - S.A. si a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia” - S.A., ale cărui prevederi sunt cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova” - S.A. si Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia” - S.A. vor suporta plata sumelor datorate consultantului în contul contractului pentru plata componentei variabile a onorariului, precum si plata taxelor si impozitelor aferente acestor sume, datorate pe teritoriul României, proportional cu sumele încasate în urma privatizării, astfel:

a) Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., pentru sumele încasate pentru actiunile vândute;

b) Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova” - S.A. si Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia” - S.A., pentru sumele cu care capitalul social al fiecăreia dintre cele două societăti comerciale va fi majorat de către cumpărător ca urmare a privatizării, plus orice primă de emisiune plătibilă în legătură cu această operatiune.

(2) Cheltuielile pentru pregătirea si realizarea privatizării Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova” - S.A. si Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia” - S.A., altele decât cele prevăzute la alin. (1), inclusiv cele pentru plata unor firme de avocatură angajate de Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, vor fi suportate de către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., care va dispune plata acestora la termenele stabilite, după caz, în baza confirmării de către Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie a îndeplinirii obligatiilor asumate prin contractele încheiate în acest sens.

(3) Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova” - S.A. si Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia” - S.A. asigură si garantează în totalitate sursele de finantare a cheltuielilor care cad în sarcina lor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat,

ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.755.


*) Anexa se comunică Ministerului Economiei si Comertului - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie si Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea finantelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor – din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 100.000.000 mii lei, la capitolul 55.01 “Ordine Publică si Sigurantă Natională”, titlul “Subventii”, pentru cheltuieli materiale si servicii.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în structura si volumul bugetului Ministerului Justitiei - Administratia Natională a Penitenciarelor – pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Claudiu Stefan Seucan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.761.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea finantelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2004 la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, după cum urmează: - la Titlul II “Cheltuieli materiale”, cu suma de 37.000.000 mii lei;

- la Titlul VII “Cheltuieli de capital”, cu suma de 48.000.000 de lei.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 este destinată pentru finantarea unor măsuri de aplicare din Strategia Guvernului României de reformă a sistemului judiciar, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2003.

Art. 3. - Utilizarea sumelor prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Claudiu Stefan Seucan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.762.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de explorare a tufurilor din perimetrul Buda, judetul Bacău

 

Având în vedere:

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003;

- memoriul tehnic privind renuntarea, depus de către titularul licentei nr. 4.485/2003, Societatea Comercială “Carpatcement Holding” - S.A. Bucuresti;

- Referatul Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.884 din 22 octombrie 2004,

în temeiul prevederilor art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea activitătilor miniere de explorare a tufurilor din perimetrul Buda, judetul Bacău, convenită prin licenta de explorare nr. 4.485/2003, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Carpatcement Holding” - S.A. Bucuresti, în calitate de concesionar, încetează.

Art. 2. - Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 22 octombrie 2004.

Nr. 8.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Normativului pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor care produc sau utilizează acetilenă

 

Văzând Regulamentul privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si expertilor tehnici de calitate pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 88/2003,

tinând seama de Avizul nr. 6/2004 al Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari asupra Normativului pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor care produc sau utilizează acetilenă,

în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002,

în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normativul pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor care produc sau utilizează acetilenă, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului industriei chimice nr. 102/H/1986, precum si orice dispozitii contrare.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 august 2004.

Nr. 536.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Parea I, nr. 1.004 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.