MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.008         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 2 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.669. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea zonelor libere

 

1.791. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2004 privind modelul stampilelor care vor fi folosite la Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscriptie si oficiile electorale, modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul listei electorale speciale, al listei sustinătorilor, precum si modelul listei membrilor organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care vor fi folosite pentru alegerea Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui României în anul 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

80. - Ordin al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii si a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protectie

 

160. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap privind stabilirea Criteriilor pe baza cărora se efectuează selectia proiectelor în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap

 

525. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei în domeniul apelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea zonelor libere

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si ale art. II alin. (2) din Legea nr. 244/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea zonelor libere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 712 din 7 mai 2001 pentru aprobarea metodologiei de închiriere de terenuri si constructii din zonele libere, nepublicat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 1.669.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea zonelor libere

 

Art. 1. - Închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea zonelor libere, se desfăsoară pe bază de licitatie publică.

Art. 2. - (1) Închirierea se face în baza unui contract prin care administratia zonei libere, în calitate de locator, transmite operatorului, în calitate de locatar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, în schimbul unei chirii, care se constituie venit propriu al administratiei.

(2) În sensul prezentelor norme metodologice, prin obiect al închirierii se întelege bunul proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, aflat în administrarea zonelor libere, cum sunt birourile, platformele, magaziile, halele, terenurile, utilajele si altele asemenea.

(3) Poate deveni locatar orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, în conditiile legii.

(4) Plata chiriei aferente contractului de închiriere se face în valută liber convertibilă acceptată de Banca Natională a României.

Art. 3. - Licitatiile publice în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea zonelor libere, se organizează de către administratiile zonelor libere.

Art. 4. - Administratia zonei libere publică un anunt în presa internă si prin intermediul altor mijloace de comunicare, cu cel putin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăsurarea licitatiei de închiriere, anunt care va cuprinde informatii cu privire la obiectul închirierii, data, ora si locul desfăsurării ei.

Art. 5. - (1) Administratia zonei libere stabileste tariful minim de începere a licitatiei de închiriere, contravaloarea documentatiei de licitatie si a taxei de participare. Toate acestea se aprobă de către consiliul de administratie al administratiei zonei libere.

(2) Continutul documentatiei de licitatie de închiriere se aprobă de către consiliul de administratie al administratiei zonei libere.

Art. 6. - Valoarea garantiei de participare la licitatia de închiriere va fi de minimum 5% din tariful minim de începere a licitatiei. În cazul în care un solicitant doreste să participe la licitatie pentru mai mult de un bun, va depune fie câte o garantie de 5% din valoarea fiecărui bun în parte, fie o singură garantie de 5% din valoarea totală a bunurilor pe care doreste să le închirieze.

Art. 7. - În cazul în care un ofertant urmează să liciteze pentru mai multe bunuri, achită o singură taxă de participare la licitatia de închiriere si contravaloarea documentatiilor de licitatie pentru fiecare bun în parte.

Art. 8. - (1) Garantia de participare la licitatia de închiriere se restituie în cazul necâstigării licitatiei de închiriere, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii licitatiei de închiriere.

(2) În cazul câstigării licitatiei de închiriere, această garantie se majorează la valoarea unei chirii lunare, devenind astfel garantie de bună executie contractuală, care se poate constitui sub una dintre următoarele forme:

a) scrisoare de garantie bancară valabilă pe toată durata contractului de închiriere;

b) depozit bancar în contul locatorului.

Art. 9. - Începând cu ziua aparitiei anuntului în presa internă si efectuarea publicitătii prin intermediul altor mijloace de comunicare, administratia zonei libere pune la dispozitia solicitantilor, contra cost, documentatia licitatiei de închiriere, respectiv:

a) formularul cererii de participare la licitatie;

b) regulamentul de organizare si functionare al zonei libere;

c) regulamentul privind desfăsurarea activitătilor din zona liberă;

d) caietul de sarcini al închirierii, ale cărui elemente componente sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice;

e) contractul-cadru de închiriere, care trebuie să contină cel putin elementele componente prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;

f) planul de amplasare a bunului ce va fi închiriat;

g) criteriile de evaluare;

h) formularul ofertei financiare si tariful minim pentru începerea licitatiei;

i) precizări referitoare la taxa de participare si valoarea garantiei de participare la licitatia de închiriere, precum si alte instructiuni pe care administratia zonei libere le consideră necesare.

Art. 10. - (1) Cu cel putin două zile lucrătoare înainte de data desfăsurării licitatiei, solicitantii depun, la sediul administratiei zonei libere, cererile de participare, care vor cuprinde:

a) numele/denumirea solicitantului;

b) adresa/sediul;

c) bunul solicitat pentru închiriere;

d) activitătile ce urmează a fi desfăsurate de către locatar;

e) categoria mărfurilor (în cazul depozitării acestora pe spatiul închiriat) sau tipul bunului supus închirierii;

f) durata închirierii (minimum o lună, maximum 5 ani).

(2) În acelasi timp cu cererile de participare se vor depune si ofertele tehnice, întocmite în baza conditiilor prevăzute în caietul de sarcini al închirierii.

Art. 11. - Componenta comisiei de licitatie se aprobă prin decizie a directorului general al fiecărei administratii a zonei libere si este următoarea: 3 membri si un secretar.

Art. 12. - (1) Cu două zile lucrătoare înaintea datei licitatiei de închiriere, comisia de licitatie analizează cererile de participare, ofertele tehnice depuse, documentele de plată si selectează solicitantii pe baza criteriilor de evaluare.

(2) La evaluarea ofertei se au în vedere, în principal, următoarele criterii de evaluare:

a) specificul activitătii prevăzute a se desfăsura în zona liberă;

b) ponderea investitiei străine în totalul investitiei (dacă este cazul);

c) numărul locurilor de muncă nou-create;

d) situatia financiară, în cazul persoanelor juridice;

e) oferta financiară;

f) alte criterii specifice stabilite de fiecare administratie a zonei libere.

(3) Criteriile de evaluare si ponderea acestora se aprobă de către consiliul de administratie al zonei libere.

Art. 13. - (1) Licitatia de închiriere se desfăsoară la data, ora si locul mentionate în anuntul de licitatie. Orice modificare a acestora trebuie comunicată în prealabil celor interesati.

(2) La licitatia de închiriere pot participa ofertantii, în nume propriu, sau reprezentantii împuterniciti ai acestora.

Art. 14. - (1) La data anuntată pentru începerea licitatiei de închiriere ofertantii selectati prezintă comisiei de licitatie oferta financiară, în plic sigilat.

(2) În urma desfăsurării licitatiei de închiriere, după deschiderea ofertelor financiare, se întocmesc un procesverbal semnat de membrii comisiei de licitatie, de secretarul comisiei de licitatie si de către ofertantii sau reprezentantii acestora, prezenti la sedinta de deschidere a ofertelor, precum si o hotărâre de adjudecare ce se va comunica ofertantilor.

Art. 15. - (1) Contestatiile ofertantilor declarati necâstigători se depun, în termen de 24 de ore de la data comunicării hotărârii de adjudecare a licitatiei de închiriere, la sediul administratiei zonei libere.

(2) Comisia de licitatie analizează contestatiile în termen de 48 de ore de la data primirii acestora si răspunde în scris contestatarilor.

(3) După finalizarea acestei proceduri comisia de licitatie va întocmi un proces-verbal de validare a licitatiei, prin care vor fi invitati ofertantii câstigători la semnarea contractului de închiriere.

Art. 16. - Contractul de închiriere se semnează în maximum 5 zile lucrătoare de la data validării licitatiei de închiriere. În cazul nesemnării contractului de închiriere din vina exclusivă a ofertantului desemnat câstigător, administratia zonei libere negociază cu ofertantul clasat pe locul următor.

Art. 17. - În cazul în care există un singur ofertant care îndeplineste conditiile prevăzute în caietul de sarcini, se poate trece la negocierea si semnarea contractului de închiriere cu acest ofertant.

Art. 18. - (1) În situatia în care câstigătorul licitatiei de închiriere este o persoană fizică, aceasta se poate asocia/constitui persoană juridică, în conditiile legii, în termen de 3 până la 30 de zile de la adjudecarea licitatiei, în functie de durata închirierii.

(2) În situatia în care câstigătorul licitatiei de închiriere este o persoană juridică străină ce provine dintr-un stat care nu este membru U.E. si nu apartine Spatiului Economic European, aceasta poate să deschidă o filială sau o sucursală ori un alt sediu secundar pe teritoriul României, în conditiile legii, în termen de 3 până la 30 de zile de la adjudecarea licitatiei, în functie de durata închirierii.

Art. 19. - După semnarea contractului de închiriere locatarul este obligat ca, în termen de 5 zile bancare de la data semnării contractului, să depună garantia de bună executie contractuală.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

ELEMENTE COMPONENTEALE CAIETULUI DE SARCINI AL ÎNCHIRIERII

 

Caietul de sarcini ce se elaborează în vederea închirierii unui bun proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, aflat în administrarea zonelor libere, trebuie să cuprindă date referitoare la:

a) obiectul închirierii;

b) activitătile considerate adecvate bunului ce se închiriază;

c) graficul desfăsurării licitatiei de închiriere;

d) durata închirierii;

e) elemente de pret si termene de plată;

f) categoriile de bunuri care la expirarea închirierii revin locatorului si locatarului;

g) răspunderea locatarului pentru neîndeplinirea obligatiilor impuse de caietul de sarcini;

h) cauze de încetare a închirierii, altele decât ajungerea la termen;

i) alte obligatii în raport cu obiectul închirierii, cum ar fi:

primirea, depozitarea, scoaterea, manipularea mărfurilor, exploatarea bunului închiriat, conditii de utilizare a dispozitivului feroviar, conditii de eliberare a licentelor de lucru si a permiselor de acces, sanctiuni în conformitate cu legislatia în vigoare etc.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

ELEMENTE COMPONENTE ALE CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

 

1. Contractul-cadru de închiriere va cuprinde următoarele capitole:

Capitolul I - Părtile contractante;

Capitolul II - Obiectul contractului;

Capitolul III - Durata închirierii;

Capitolul IV - Valoarea chiriei;

Capitolul V - Conditii si termene de plată;

Capitolul VI - Garantii;

Capitolul VII - Drepturile si obligatiile părtilor;

Capitolul VIII - Încetarea contractului;

Capitolul IX - Forta majoră;

Capitolul X - Litigii;

Capitolul XI - Rezilierea/încetarea contractului;

Capitolul XII - Alte termene si conditii.

2. Prin contractul de închiriere se convin clauze care să asigure exploatarea bunului închiriat potrivit specificului acestuia.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2004 privind modelul stampilelor care vor fi folosite la Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscriptie si oficiile electorale, modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul listei electorale speciale, al listei sustinătorilor, precum si modelul listei membrilor organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care vor fi folosite pentru alegerea Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui României în anul 2004

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, ale art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 119 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 6 “Modelul listei electorale speciale” la Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2004 privind modelul stampilelor care vor fi folosite la Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscriptie si oficiile electorale, modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul listei electorale speciale, al listei sustinătorilor, precum si modelul listei membrilor organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care vor fi folosite pentru alegerea Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui României în anul 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 8 octombrie 2004, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.791.

 

ANEXĂ

 

Modelul listelor electorale speciale

 

ROMÂNIA*)

 

JUDETUL (MUNICIPIUL BUCURESTI) .................................  

CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALĂ Nr. ..............

Localitatea***) ..............................................................

OFICIUL ELECTORAL**) Nr. ...........................

SECTIA DE VOTARE Nr. ..............................

 

 

LISTA ELECTORALĂ SPECIALĂ DE TIP I

 

Cuprinde: alegătorii omisi din lista (copie) electorală permanentă, care s-au prezentat la vot si fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în zona arondată sectiei de votare, cetătenii români cu domiciliul în străinătate si membrii biroului electoral al sectiei de votare împreună cu persoanele însărcinate cu mentinerea ordinii.

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric

personal

Domiciliul

Actul de identitate

Semnătura

Denumirea

Seria

Numărul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare,

.....................................................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

ROMÂNIA*)

 

JUDETUL (MUNICIPIUL BUCURESTI) .................................  

CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALĂ Nr. ..............

Localitatea***) ..............................................................

OFICIUL ELECTORAL**) Nr. ...........................

SECTIA DE VOTARE Nr. ..............................

 

 

LISTA ELECTORALĂ SPECIALĂ DE TIP II

 

Cuprinde: alegătorii care votează în sectiile de votare organizate în străinătate, pe lângă unităti militare, cămine studentesti si de elevi, spitale, maternităti, sanatorii, centre de asistentă socială, nave sub pavilion românesc si platforme marine, cei care votează în alte sectii de votare organizate în altă localitate decât cea de resedintă, în statiile de cale ferată, în autogări, în porturi si aeroporturi, inclusiv alegătorii în cazul cărora s-a folosit urna specială.

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric

personal

Domiciliul

Actul de identitate

Semnătura

Denumirea

Seria

Numărul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare,

 

.....................................................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 


*) În cazul sectiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice si oficiile consulare, se va înscrie “Municipiul Bucuresti”, iar în cazul navelor si platformelor marine se va înscrie denumirea judetului unde este înregistrată nava, respectiv platforma marină.

**) În cazul municipiului Bucuresti, se va nominaliza si oficiul electoral pe raza căruia este organizată sectia de votare.

***) În cazul sectiilor de votare organizate în străinătate, după denumirea localitătii în care este organizată sectia de votare se va trece si denumirea tării, iar în cazul sectiilor de votare organizate pe nave sau pe platforme marine se va scrie “organizată pe nava (platforma marină) ......................”.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTIE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii si a Normelor metodologice privind întocmirea planului individualizat de protectie

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, aprobată si modificată prin Legea nr. 252/2001, ale art. 35 si ale art. 53 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,

secretarul de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea planului de servicii, prevăzute în anexa nr. 1, si Normele metodologice privind întocmirea planului individualizat de protectie, prevăzute în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005.

 

Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie

Gabriela Coman,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iunie 2004.

Nr. 80.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

privind întocmirea planului de servicii

 

Art. 1. - Planul de servicii se întocmeste în următoarele situatii:

a) pentru prevenirea separării copilului de părintii săi, inclusiv prevenirea abuzului, neglijării si exploatării copilului, a exploatării economice si traficului cu copii;

b) pentru prevenirea separării copilului de părintii săi în situatii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului, inclusiv de exploatare economică si trafic cu copii;

c) pentru prevenirea separării copilului cu dizabilităti de părintii săi, în cazul în care acestia se adresează comisiei pentru protectia copilului pentru încadrarea copilului într-un grad de handicap si orientare scolară/profesională;

d) pentru mentinerea legăturilor de familie după reintegrarea copilului în familie.

Art. 2. - Planul de servicii pentru prevenirea separării copilului de părintii săi, inclusiv prevenirea abuzului, neglijării si exploatării copilului, a exploatării economice si traficului cu copii se întocmeste, după caz, de către serviciul public de asistentă socială (SPAS) de la nivelul municipiilor si oraselor, de către Directia generală de asistentă socială si protectia copilului (DGASPC) de la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti sau de către persoanele cu atributii de asistentă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-teritorială în care locuieste familia cu copilul.

Art. 3. - (1) SPAS sau, după caz, DGASPC desemnează responsabili de caz din cadrul propriei institutii sau din cadrul organismului privat autorizat (OPA), cu precădere din cadrul institutiei/organismului care a început instrumentarea cazului.

(2) Persoanele desemnate ca responsabil de caz trebuie să îndeplinească conditiile de studii prevăzute de standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protectiei copilului.

(3) Dacă personalul SPAS de la nivelul municipiilor si oraselor sau persoanele cu atributii de asistentă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale nu îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (2), atunci DGASPC din judetul respectiv va desemna responsabili de caz din cadrul altor furnizori de servicii acreditati conform legii.

(4) Responsabilii de caz trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute de standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protectiei copilului.

Art. 4. - Identificarea cazurilor se realizează în urma solicitării directe a copilului, a familiei/reprezentantului legal al copilului, a referirii cazului din partea altor specialisti sau institutii/organizatii care interactionează cu copilul ori prin autosesizare.

Art. 5. - (1) Planul de servicii pentru prevenirea separării copilului de părintii săi în situatii de abuz, neglijare sau exploatare a copilului, inclusiv de exploatare economică si trafic cu copii, se întocmeste de către DGASPC de la nivelul judetului sau al sectorului municipiului Bucuresti în a cărui rază teritorială domiciliază copilul împreună cu familia sa.

(2) DGASPC desemnează responsabili de caz din propria institutie sau din cadrul OPA, cu precădere din cadrul acelei institutii/acelui organism care a început instrumentarea cazului.

Art. 6. - În situatia prevăzută la art. 5 identificarea cazurilor se realizează în urma semnalării la telefonul copilului a solicitării directe a copilului sau a referirii cazului din partea altor specialisti ori institutii/organizatii care interactionează cu copilul.

Art. 7. - (1) Planul de servicii pentru prevenirea separării copilului cu dizabilităti de părintii săi, în cazul în care acestia se adresează comisiei pentru protectia copilului în vederea încadrării copilului într-un grad de handicap si orientare scolară/profesională, se întocmeste de către DGASPC de la nivelul judetului sau al sectorului municipiului Bucuresti în a cărui rază teritorială domiciliază copilul împreună cu familia sa.

(2) DGASPC desemnează responsabili de caz din cadrul serviciului de evaluare complexă, cu respectarea prevederilor Ordinului secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, al ministrului educatiei si cercetării, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 18/3.989/416/142/2003 pentru aprobarea ghidului metodologic privind evaluarea copilului cu dizabilităti si încadrarea într-un grad de handicap, precum si criteriile de orientare scolară si normele metodologice de aplicare a acestora.

Art. 8. - Planul de servicii pentru mentinerea legăturilor de familie după reintegrarea copilului în familie se întocmeste de către DGASPC sau OPA care a instrumentat cazul, în colaborare cu SPAS sau, după caz, cu persoanele cu atributii de asistentă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-teritorială în care locuieste familia cu copilul.

Art. 9. - (1) În vederea întocmirii, implementării si monitorizării planului de servicii, responsabilul de caz, împreună cu specialistii a căror interventie este considerată necesară, are obligatia de a asigura evaluarea initială a copilului si familiei sale, evaluarea detaliată a situatiei copilului în context sociofamilial si cultural, precum si evaluarea periodică a cazului conform legislatiei în vigoare.

(2) În îndeplinirea atributiilor prevăzute la alin. (1), responsabilul de caz si specialistii implicati în rezolvarea cazului aplică metoda managementului de caz, în conformitate cu standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protectiei copilului.

Art. 10. - (1) În functie de nevoile si de particularitătile copilului, evaluarea detaliată a situatiei copilului în context sociofamilial presupune aspecte de ordin:

- social;

- psihologic;

- medical;

- educational;

- juridic.

(2) Instrumentele utilizate pot fi cu aplicabilitate generală (de exemplu, ancheta socială) sau instrumente specifice adaptate nevoilor individuale ale copilului. Se recomandă ca, în situatiile specifice, care presupun o interventie interinstitutională (de exemplu, evaluarea copilului cu dizabilităti, a copilului abuzat, neglijat si exploatat), să se utilizeze câte un set de instrumente agreat de toate institutiile partenere si avizat de directorul general al DGASPC.

Art. 11. - (1) Responsabilul de caz are obligatia de a completa fisa de monitorizare a situatiei copilului, care se centralizează la nivelul DGASPC pentru crearea unei baze de date la nivelul judetului sau sectorului municipiului Bucuresti.

(2) În cazul în care responsabilul de caz este angajat al unui OPA, acesta trebuie să comunice permanent cu institutia care l-a desemnat si să transmită în mod periodic - cel putin trimestrial si ori de câte ori este necesar - următoarele documente: rapoarte de reevaluare a situatiei copilului si, după caz, planul revizuit de servicii.

Art. 13. - (1) După încheierea perioadei de acordare a serviciilor pe baza planului de servicii, responsabilul de caz are obligatia de a monitoriza situatia copilului si a familiei sale pe o perioadă de cel putin 3 luni.

(2) În situatia prevăzută la art. 3 alin. (3), responsabilul de caz are obligatia de a transmite DGASPC copii de pe rapoartele de monitorizare postservicii.

Art. 14. - (1) Cerintele minime referitoare la continutul planului de servicii sunt mentionate în anexa la prezentele norme metodologice, care face parte integrantă din acestea.

(2) Prestatiile, serviciile si interventiile cuprinse în planul de servicii se adresează atât copilului, cât si familiei/reprezentantului legal si persoanelor importante pentru copil.

(3) Planul de servicii tine cont de vârsta, sexul, potentialul de dezvoltare, personalitatea, etnia, cultura, religia, tipul de dizabilitate si/sau gradul de handicap al copilului si orice alte elemente relevante pentru situatia copilului.

Art. 15. - Furnizarea prestatiilor, serviciilor si interventiilor cuprinse în planul de servicii se face în baza unui contract cu familia/reprezentantul legal încheiat cu responsabilul de caz.

Art. 16. - DGASPC are obligatia de a aduce la cunostintă autoritătilor locale si OPA de pe raza unitătii administrativ-teritoriale corespunzătoare continutul prezentelor norme metodologice.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

Judetul ..................................................................................................................

Serviciul public de asistentă socială ........................................................................

sau

Primăria ................................................................................................................

sau

Organismul privat autorizat ....................................................................................

sau

Sectorul ................................................................................................................

Directia generală de asistentă socială si protectia copilului

 

PLAN DE SERVICII

 

Numele si prenumele copilului ......................................................................................................

CNP ............................................................................................................................................

Mama ..........................................................................................................................................

Tata .............................................................................................................................................

Alt reprezentant legal al copilului ....................................................................................................

Domiciliul ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Data realizării/revizuirii planului de servicii ...............................................................................…….

Dosarul nr. .....................................................................................................................................

Motivul întocmirii/revizuirii planului de servicii ..........................................................................……

.......................................................................................................................................................

Managerul de caz/responsabilul de caz ....................................................................................…….

......................................................................................................................................................

Membrii echipei si institutia din care provin ...............................................................................…..

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Prestatii

 

Tipul

Cuantumul

Autoritatea locală

responsabilă

Data

de începere

Perioada

de acordare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii

 

Tipul

Institutia

responsabilă

Obiective

generale

Data

de începere

Perioada

de desfăsurare

Responsabilul

de

caz/persoana

responsabilă

1

2

3

4

5

6

Protectia

copilului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educatie formală

si nonformală/informală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sănătate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reabilitare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventii

 

Tipul

Institutia

responsabilă

Obiective

generale

Data

de începere

Perioada

de desfăsurare

Responsabilul

de

caz/persoana

responsabilă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Managerul de caz,

Membrii echipei,

Sef serviciu,

Directorul institutiei responsabile,

(când managerul de caz este de la OPA)

 

sau

 

Responsabilul de caz,

Membrii echipei,

Sef serviciu,

Managerul de caz,

Directorul institutiei responsabile,

(când managerul de caz este de la OPA)

 

ANEXA Nr. 2

 

NORME METODOLOGICE

privind întocmirea planului individualizat de protectie

 

Art. 1. - Întocmirea planului individualizat de protectie începe imediat în următoarele situatii:

a) după înregistrarea cererii pentru instituirea unei măsuri de protectie specială, ca urmare a solicitării directe a familiei/reprezentantului legal al copilului sau a referirii din partea SPAS, respectiv a persoanelor cu atributii de asistentă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-teritorială în care locuieste familia cu copilul ori din partea OPA sau a altor servicii din cadrul DGASPC care instrumentează cazul;

b) după ce directorul general al DGASPC a dispus plasamentul în regim de urgentă.

Art. 2. - Referirea cazului din partea autoritătii locale, OPA sau a altor servicii din cadrul DGASPC, în vederea instituirii unei măsuri de protectie specială, si, respectiv, propunerea asistenului social referitoare la plasamentul în regim de urgentă sunt însotite în mod obligatoriu de raportul de evaluare initială a situatiei copilului în context sociofamilial si cultural.

Art. 3. - (1) În vederea instituirii unei măsuri de protectie specială, DGASPC dispune desemnarea unui manager de caz din cadrul DGASPC sau OPA pentru realizarea următoarelor etape:

a) efectuarea evaluării psihosociale initiale, în cazul solicitărilor directe a familiei/reprezentantului legal;

b) întocmirea unui proiect de plan individualizat de protectie.

(2) În cazul în care managerul de caz este desemnat din cadrul serviciului de evaluare complexă al DGASPC, acesta întocmeste proiectul de plan individualizat de protectie în baza evaluării complexe a situatiei copilului.

Art. 4. - (1) După stabilirea măsurii de protectie managerul de caz are obligatia de a constitui echipa pluridisciplinară cu care va colabora pentru realizarea evaluării detaliate a situatiei copilului în context sociofamilial si cultural, elaborarea si aplicarea planului individualizat de protectie si monitorizarea implementării acestuia.

(2) În vederea realizării acestor etape, managerul de caz si specialistii implicati în solutionarea cazului aplică metoda managementului de caz în conformitate cu standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protectiei copilului.

Art. 5. - (1) Evaluarea detaliată a situatiei copilului în context sociofamilial si cultural presupune, în functie de nevoile si de particularitătile copilului, aspecte de ordin:

a) social;

b) psihologic;

c) medical;

d) educational;

e) juridic.

(2) Instrumentele utilizate pot fi cu aplicabilitate generală (de exemplu, ancheta socială) sau instrumente specifice adaptate nevoilor individuale ale copilului. Se recomandă ca, în situatiile specifice, care presupun o interventie interinstitutională (de exemplu, evaluarea copilului cu dizabilităti, a copilului abuzat, neglijat si exploatat) să se utilizeze câte un set de instrumente agreat de toate institutiile partenere si avizat de directorul general al DGASPC.

Art. 6. - Managerul de caz are obligatia de a completa fisa de monitorizare a situatiei copilului, care se centralizează la nivelul DGASPC pentru crearea unei baze de date la nivelul judetului sau al sectorului municipiului Bucuresti.

Art. 7. - Planul individualizat de protectie poate avea drept finalitate, după caz:

a) reintegrarea în familie;

b) integrarea în familia extinsă;

c) plasamentul în familia substitutivă;

d) integrarea socioprofesională a tinerilor cu vârsta de

18 ani, care părăsesc sistemul de protectie a copilului;

e) adoptia internă.

Art. 8. - (1) Cerintele minime referitoare la continutul planului individualizat de protectie sunt mentionate în anexa la prezentele norme metodologice, care face parte integrantă din acestea.

(2) Prestatiile, serviciile si interventiile cuprinse în planul individualizat de protectie se adresează atât copilului, cât si familiei/reprezentantului legal si persoanelor importante pentru copil.

Art. 9. - În situatia măsurilor de protectie specială dispuse de comisia pentru protectia copilului, furnizarea prestatiilor, serviciilor si interventiilor cuprinse în planul individualizat de protectie se face în baza unui contract încheiat de managerul de caz cu familia/reprezentantul legal al copilului.

Art. 10. - (1) Planul individualizat de protectie cuprins în anexa la prezentele norme metodologice este dezvoltat în programe de interventie specifică pentru următoarele aspecte:

a) nevoile de sănătate si promovare a sănătătii;

b) nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate si promovare a bunăstării;

c) nevoile fizice si emotionale;

d) nevoile educationale si urmărirea obtinerii de rezultate scolare corespunzătoare potentialului de dezvoltare a copilului;

e) nevoile de petrecere a timpului liber;

f) nevoile de socializare, inclusiv modalitătile de mentinere a legăturilor, după caz, cu părintii, familia lărgită, prietenii si alte persoane importante sau apropiate fată de copil.

(2) Programele de interventie specifică trebuie să contină obiective pe termen scurt, mediu si lung, activitătile corespunzătoare acestor obiective, care pot fi periodice, inclusiv de rutină, sau ocazionate de anumite proceduri ori evenimente, durata aferentă activitătilor, personalul de specialitate desemnat si alte persoane implicate, precum si modalitătile de monitorizare si evaluare/reevaluare a acestor programe.

Art. 11. - Planul individualizat de protectie si programele de interventie specifică aferente acestuia tin cont de vârsta, sexul, potentialul de dezvoltare, personalitatea, etnia, cultura, religia, tipul de dizabilitate si/sau gradul de handicap al copilului si de orice alte elemente relevante pentru situatia copilului.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

Judetul/Sectorul ............................................................................................................................

Directia generală de asistentă socială si protectia copilului

sau

Organismul privat autorizat ..........................................................................................................

 

PLAN INDIVIDUALIZAT DE PROTECTIE

 

Numele si prenumele copilului ....................................................................................................

CNP .........................................................................................................................….............

Măsura de protectie ....................................................................................................................

în baza Hotărârii (CPC/instanta judecătorească) ....................................................................…..

nr./data ......................................................................................................................................

Responsabil pentru aplicarea măsurii de protectie .................................................................……

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Reprezentantul legal al copilului .............................................................................................…..

....................................................................................................................................................

Domiciliul ....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Data realizării/revizuirii planului individualizat de protectie .....................................................………

Dosar nr. ..................................................................................................................................….

Manager de caz ........................................................................................................................…..

......................................................................................................................................................

Membrii echipei si institutia din care provin ............................................................................…….

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Prestatii

 

Tipul

Cuantumul

Autoritatea locală

responsabilă

Data

de începere

Perioada

de acordare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii

 

Tipul

Institutia

responsabilă

Obiective

generale

Data

de începere

Perioada

de desfăsurare

Responsabilul

de

caz/persoana

responsabilă

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventii

 

Tipul

Institutia

responsabilă

Obiective

generale

Data

de începere

Perioada

de desfăsurare

Responsabilul

de

caz/persoana

responsabilă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manager de caz,

Membrii echipei,

Sef serviciu,

Directorul institutiei responsabile,

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

ORDIN

privind stabilirea Criteriilor pe baza cărora se efectuează selectia proiectelor în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Normele metodologice privind finantarea proiectelor în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap si administrarea unitătilor finantate în comun de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia specială a persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 696/2001,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Criteriile pe baza cărora se efectuează selectia proiectelor în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 73/2004 privind stabilirea Criteriilor pe baza cărora se efectuează selectia proiectelor în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 9 iunie 2004.

Art. 4. - Obiectivele si măsurile prioritare fiecărui an vor fi precizate în Ghidul solicitantului, corespunzător anului la care se referă.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap,

Florian Valeriu Sălăjeanu

 

Bucuresti, 26 octombrie 2004.

Nr. 160.

 

ANEXĂ

 

CRITERIILE

pe baza cărora se efectuează selectia proiectelor în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap

 

CAPITOLUL I

Criterii de eligibilitate pentru proiecte

 

Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) finantează proiecte în domeniul protectiei speciale si al integrării socioprofesionale a persoanelor cu handicap, proiecte care se încadrează în următoarele programe:

A. Programul de prevenire

Activităti eligibile:

1. informare, consiliere pentru tinerele familii asupra factorilor de risc responsabili de aparitia handicapului;

2. dezvoltarea serviciilor de consiliere si suport familial în scopul prevenirii abandonului persoanei cu handicap.

B. Programul de reformă institutională

Activităti eligibile:

1. organizarea de campanii de informare, educare, comunicare, având ca grupuri-tintă persoanele cu handicap si comunitatea;

2. dezvoltarea retelei de servicii adresate persoanelor cu handicap;

3. initierea de servicii noi, complementare serviciilor de reabilitare în vederea integrării sociale;

4. dezvoltarea de retele de locuinte protejate pentru persoanele cu handicap;

5. dezvoltarea de retele de locuinte sociale (trai independent) pentru persoanele cu handicap;

6. perfectionarea personalului implicat în activităti terapeutice si ocupationale.

C. Programul de suport familial

Activităti eligibile:

1. dezvoltarea de centre de zi;

2. dezvoltarea de asistenti sociali care lucrează în domeniul protectiei persoanelor cu handicap;

3. dezvoltarea retelei de servicii pluridisciplinare de recuperare si terapie;

4. dezvoltarea de servicii de respiro (.respite care”) pentru familiile în care există persoane cu handicap;

5. dezvoltarea retelei de centre de abilitare pentru trai independent;

6. cresterea gradului de accesibilitate a persoanelor cu handicap si a familiilor acestora la informatie, educatie si formare profesională;

7. activităti socioculturale, recreative si sportive.

D. Programul de informare si sporire a gradului de constientizare

Activităti eligibile:

1. organizarea de seminarii, mese rotunde, conferinte, simpozioane etc.;

2. editarea si publicarea de materiale informative si promotionale pe suport clasic sau electronic/multimedia;

3. studii si analize privind gradul de informare a populatiei privind problematica persoanei cu handicap;

4. campanii pentru construirea si promovarea imaginii reale a persoanei cu handicap;

5. dezvoltarea serviciilor de consiliere pentru persoanele cu handicap (juridică, familială, orientare profesională, educatie).

E. Programul de accesibilitate

Activităti eligibile:

1. campanii de informare si sensibilizare a factorilor responsabili si a comunitătii în asigurarea accesului persoanei cu handicap la viata socială;

2. oferirea de servicii specializate pentru asigurarea accesului persoanei cu handicap la viata socială.

F. Programul de integrare socială

Activităti eligibile:

1. campanii de informare si sensibilizare a opiniei publice si a factorilor interesati în integrarea socială a persoanelor cu handicap;

2. dezvoltarea serviciilor de abilitare/reabilitare/recuperare în vederea integrării sociale a persoanei cu handicap.

G. Programul de formare si orientare profesională a persoanelor cu handicap

Activităti eligibile:

1. consiliere vocatională;

2. orientare si pregătire profesională adecvată cerintelor economiei de piată;

3. instruire profesională prin metode de educatie la distantă;

4. studii de marketing social si analiza pietei de muncă pentru meseriile si profesiunile accesibile persoanelor cu handicap;

5. schimburi de experientă în domeniul pregătirii si formării profesionale în vederea integrării profesionale.

H. Programul de voluntariat

Activităti eligibile:

1. campanii de informare asupra necesitătii dezvoltării serviciilor de voluntariat;

2. schimburi de voluntari în domeniul protectiei persoanelor cu handicap;

3. dezvoltarea retelei de voluntari.

I. Programul de integrare europeană

Activităti eligibile:

1. initierea de retele de sprijin pentru retelele internationale de informare si cooperare în beneficiul persoanei cu handicap;

2. participarea la activităti internationale cultural-sportive si de recreere, care au loc în România.

 

CAPITOLUL II

Criterii de eligibilitate pentru aplicanti

 

II.1. Sunt eligibili pentru finantare următorii aplicanti:

- O.N.G. (asociatii, fundatii, federatii) ale persoanelor cu handicap;

- ANPH în nume propriu, pentru proiecte proprii;

- unităti subordonate ANPH, în numele lor.

II.2. Criterii generale de eligibilitate

Persoanele juridice prevăzute la pct. II.1., care solicită finantare pentru proiecte, trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt persoane juridice române de drept public sau privat, constituite potrivit legii;

b) dispun de resurse materiale si umane necesare derulării proiectelor pe care le propun;

c) au deschis un cont bancar special pentru finantarea provenită din bugetul de stat pentru proiect;

d) nu au conturile blocate în urma unei hotărâri judecătoresti;

e) nu se fac vinovate de declaratii inexacte, cu reacredin tă, cu privire la informatiile solicitate în vederea selectării si finantării proiectelor;

f) nu au încălcat prevederile unui contract de finantare pentru proiect, încheiat anterior.

 

CAPITOLUL III

Finantare

 

III.1. Bugetul alocat de ANPH pentru finantarea de proiecte este valoarea creditului bugetar alocat cu această destinatie prin bugetul de stat.

III.2. Finantarea proiectelor aprobate se realizează în baza unui contract de finantare încheiat între ANPH si aplicant.

III.3. Conditii financiare

1. ANPH va finanta proiectele selectate, după cum urmează:

a) maximum 80% din bugetul total al proiectului, pentru proiectele depuse de O.N.G.;

b)100% pentru proiectele proprii ale ANPH si ale unitătilor subordonate acesteia.

2. Contributia minimă a aplicantului si a eventualilor parteneri în proiect (altii decât ANPH) la realizarea proiectului este de 20% din bugetul total al proiectului si poate fi partial sau integral în natură (de exemplu, munca voluntarilor, utilizarea sediului, echipamente puse la dispozitie pentru realizarea proiectului etc.). În cazul în care aplicantul are parteneri în proiect (altii decât ANPH), contributia aplicantului nu poate fi mai mică de 10% din bugetul total al proiectului.

3. Existenta unor surse de finantare, altele decât cele ale ANPH si ale aplicantului, obligă aplicantul la mentionarea explicită a acestora, a destinatiei fondurilor si a cuantumului resurselor atrase.

III.4. Derularea finantării se face în transe de 30%, 60% si 10% din valoarea finantată de ANPH. Plata finală de 10% se face după îndeplinirea de către beneficiarul finantării a tuturor obiectivelor prevăzute în contract  si numai după ce raportul final de activitate si decontul financiar final au fost înaintate de contractor si aprobate de către Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei în domeniul apelor

 

În conformitate cu prevederile art. 90 din Legea apelor nr. 107/1996, modificat si completat prin art. I pct. 100 din Legea nr. 310/2004,

în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 404/2003, si a Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabileste formularul-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei în domeniul apelor, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data publicării prezentului ordin orice dispozitii contrare se abrogă.

Art. 3. - Inspectia de Stat a Apelor din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 525.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

ADMINISTRATIA NATIONALĂ “APELE ROMÂNE”

Directia apelor..........................................

 

PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiei în domeniul apelor

Încheiat în ziua... luna... anul...

 

Subsemnatul.................................................... (functia), având calitatea de....................................................................... în cadrul......................................., împuternicit cu legitimatia nr. .............., în urma controlului efectuat la..............................

am constatat:*) ..................................................................................................................................................……………

....................................................................................................................................................................................

Faptele de mai sus constituie contraventii prevăzute la Legea apelor nr. 107/1996, modificată si completată prin Legea nr. 310/2004, în art. .........................................., sanctionabil prin art. 88................................................................... .

Fapta a fost constatată în ziua de................................... ora......................... locul................................................... .

Faptele se sanctionează cu............................................., conform art. 5 alin. ........... lit. ........... din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

De săvârsirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:

A. ............................., în calitate de persoană juridică, cu sediul în......................., cod fiscal.................., J............/.................cod unic de înregistrare (CUI) nr.................., reprezentată prin..................., functia.............., legitimatie seria............ nr. ............., eliberată de............................... la data.................................................. ; B. ............................, în calitate de persoană fizică, cu domiciliul............................., legitimat cu B.I./C.I. seria............... nr. ......, eliberat/eliberată de............................... la data de.................., C.N.P............................., având ocupatia .................................. la .................................... .

 

Agent constatator,

.............................

Contravenient,

.............................

 


*) Se descriu contraventia, articolul de lege încălcat si împrejurările în care a fost săvârsită.

 

 

Alte mentiuni: obiectiuni ale contravenientului:

.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................…

......................................................................................................................................................................

S-au constatat următoarele fapte si s-au luat măsuri cu caracter obligatoriu:

.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................…

......................................................................................................................................................................

Contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.

Amenda se achită integral în contul 20220103 la Trezoreria ........................................................................ (din raza de domiciliu a contravenientului) si se face venit la bugetul de stat.

Chitanta va fi înaintată la.............................................., însotită de copia procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, în termen de 15 zile de la data încheierii sau, după caz, a comunicării prezentului proces-verbal.

Împotriva prezentului proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, care tine loc si de înstiintare de plată, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data încheierii ori, după caz, a comunicării acestuia.

Plângerea va fi însotită de copia procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei si se va depune la............................................, care are obligatia de a o înainta spre solutionare judecătoriei pe a cărei rază teritorială a fost săvârsită contraventia.

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, dintre care unul s-a înmânat personal/comunicat, prin afisare la domiciliu sau la sediul contravenientului / prin postă cu aviz de primire.

 

Agent constatator,

.............................

Contravenient,

.............................

 

La încheierea prezentului proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei a fost de fată......................................, în calitate de martor, domiciliat în..........................., str...................................................... nr. .........., judetul (sectorul) .............................., legitimat cu B.I./C.I. seria................ nr. ..............., C.N.P............, eliberat/eliberată de......................... .

Data...................................... Semnătura martorului .....................................................................................................

Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: ......................................................................................................... (sunt singur, sunt însotit de agenti constatatori)