MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.009         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 2 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

434. - Lege pentru modificarea Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale

 

814. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale

 

439. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante bancare neperformante asupra Societătii Comerciale “SIDERCA” - S.A. Călărasi

 

819. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante bancare neperformante asupra Societătii Comerciale “SIDERCA” - S.A. Călărasi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.723. - Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocratiei în activitatea de relatii cu publicul

 

1.736. - Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească a Fundatiei “The Romanian Education Trust”

 

1.737. - Hotărâre privind suplimentarea numărului de permise de muncă noi ce pot fi eliberate străinilor în anul 2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 2 noiembrie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste cadrul legal si institutional pentru controlul dispozitivelor medicale, dispozitivelor medicale implantabile active, dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, puse în functiune si utilizate, denumite în continuare dispozitive medicale, precum si pentru controlul activitătilor de comercializare, distributie si de prestări de servicii în domeniul dispozitivelor medicale.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică si accesoriilor dispozitivelor medicale, atunci când accesoriile sunt folosite împreună cu un dispozitiv medical pentru a permite utilizarea acestuia în scopul propus. În sensul prezentei legi, accesoriile sunt tratate ca dispozitive medicale.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Termenii folositi în prezenta lege se definesc conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare, si potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 190/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si/sau de punere în functiune a dispozitivelor medicale implantabile active si ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro.

(2) În sensul prezentei legi, termenul supraveghere în utilizare se defineste ca fiind ansamblul de măsuri prin care se asigură si se confirmă siguranta în functionare si performantele, conform scopului propus, pe toată durata de exploatare a dispozitivului medical si se identifică incidentele în utilizare.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Activitătile de comercializare, de distributie si de prestări de servicii în domeniul dispozitivelor medicale se desfăsoară cu respectarea prevederilor prezentei legi si a normelor metodologice aplicabile, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) sunt supuse controlului prin avizare. Exceptie de la această cerintă fac activitătile care se realizează de către însusi producătorul dispozitivelor medicale ce fac obiectul acestor activităti.

(3) Avizul prevăzut la alin. (2) se emite de Ministerul Sănătătii, cu respectarea normelor metodologice aplicabile, în baza evaluării competentei si a capabilitătii persoanelor fizice sau juridice, după caz, de a realiza activitătile pentru care solicită avizul.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Dispozitivele medicale se comercializează, se distribuie, se instalează si se întretin, pentru a fi utilizate în conformitate cu scopul propus, numai de către persoanele fizice sau juridice pentru care s-a emis avizul prevăzut la art. 3 alin. (2).

(2) Persoanele fizice si juridice care realizează activitătile prevăzute la art. 3 alin. (1) si care modifică parametrii functionali ori configuratia dispozitivelor medicale sunt considerate producători si sunt obligate ca, anterior punerii în functiune si utilizării dispozitivelor medicale asupra cărora au intervenit, să supună aceste dispozitive medicale evaluării conformitătii, potrivit cerintelor conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 190/2003, ale Hotărârii Guvernului nr. 798/2003 sau ale Hotărârii Guvernului nr. 344/2004, după caz.”

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Dispozitivele medicale puse în functiune si aflate în utilizare se supun, în conditiile stabilite prin instructiunile aprobate prin ordin al ministrului sănătătii, următoarelor modalităti de control:

a) verificare periodică;

b) verificare după reparare sau modificare;

c) inspectie si testare inopinată;

d) supraveghere în utilizare.”

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Activitătile de evaluare prevăzute la art. 3 alin. (3), precum si cele de control prevăzute la art. 5 se realizează de către Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale, denumit în continuare OTDM, înfiintat prin reorganizarea Statiei de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale - SVIAM, care se desfiintează.

(2) OTDM este institutie publică, cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Sănătătii. OTDM asigură existenta mijloacelor tehnice si realizarea activitătilor ce îi revin conform prevederilor prezentei legi la nivelul întregii tări.

(3) Sediul OTDM este în municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Titulescu nr. 58, sectorul 1.

(4) Regulamentul de organizare si functionare al OTDM se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi, OTDM are următoarele atributii principale:

a) elaborează proceduri tehnice specifice în domeniul dispozitivelor medicale, care se aprobă prin decizie a directorului OTDM;

b) evaluează si/sau auditează, la cererea Ministerului Sănătătii, persoanele fizice sau juridice care solicită avizul prevăzut la art. 3 alin. (3);

c) asigură, prin examinare si testare, controlul dispozitivelor medicale, în baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătătii;

d) asigură evaluarea performantelor dispozitivelor medicale, în conditiile prevăzute de prezenta lege;

e) informează operativ Ministerul Sănătătii în legătură cu rezultatele evaluărilor/auditărilor si controalelor realizate conform prevederilor prezentei legi.

(2) OTDM desfăsoară si alte activităti, în conditiile legii.”

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Dispozitivele medicale second hand (la mâna a doua), precum si dispozitivele medicale provenite din donatii se pun în functiune si sunt utilizate numai în urma evaluării performantelor acestora de către OTDM si în baza avizului eliberat de către acesta.”

9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Comisia pentru dispozitive medicale împreună cu structura de specialitate prevăzută la art. 9 alin. (2) organizează desfăsurarea investigatiei clinice pe subiecti umani a dispozitivelor medicale, potrivit prevederilor reglementărilor în vigoare.

(2) Componenta, organizarea si atributiile Comisiei pentru dispozitive medicale se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.”

10. Articolele 12-15 si capitolele III-V, respectiv articolele 16-23, se abrogă.

11. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Persoanele fizice si persoanele juridice care prestează activitătile prevăzute la art. 3 alin. (1) sunt obligate ca, anterior prestării acestor activităti, să solicite avizul prevăzut la art. 3 alin. (3) si să facă cunoscută Ministerului Sănătătii orice modificare adusă conditiilor care au stat la baza emiterii acestui aviz.”

12. Articolele 25-27 se abrogă.

13. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) În vederea asigurării nivelului de securitate si performantă adecvat scopului pentru care sunt realizate dispozitivele medicale si a evitării generării de incidente, utilizatorii au obligatia:

a) de a utiliza dispozitivele medicale numai în scopul pentru care au fost realizate;

b) de a se asigura că dispozitivele medicale sunt utilizate numai în perioada de valabilitate a acestora, când este cazul, si că nu prezintă abateri de la performantele functionale si de la cerintele de securitate aplicabile;

c) de a aplica un program de supraveghere a dispozitivelor medicale, care să tină seama de riscul acestora pentru pacient, de domeniul de utilizare si de complexitatea acestora, potrivit normelor metodologice în vigoare;

d) de a asigura verificarea periodică, întretinerea si repararea dispozitivelor medicale;

e) de a comunica producătorilor si Ministerului Sănătătii orice incident survenit în timpul utilizării;

f) de a raporta Ministerului Sănătătii toate dispozitivele medicale existente în unitate, înregistrate în evidentele contabile ca mijloace fixe, indiferent de modul de procurare a acestora, conform normelor metodologice aprobate prin ordin al minstrului sănătătii;

g) de a asigura un sistem documentat de evidentă privind dispozitivele medicale utilizate, reparate si verificate.

(2) Exceptie de la prevederile alin. (1) fac dispozitivele medicale care se găsesc la utilizator pentru investigare clinică sau evaluare a performantei în vederea certificării si care se supun cerintelor reglementărilor prevăzute la art. 11 alin. (1) sau, după caz, procedurii de evaluare a conformitătii prevăzute în reglementarea tehnică aplicabilă.”

14. Articolele 29 si 30 se abrogă.

15. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Utilizatorii de dispozitive medicale trebuie să se asigure că pentru dispozitivele medicale puse în functiune si utilizate se asigură piese de schimb si că există unităti avizate pentru efectuarea service-ului.”

16. Articolul 32 se abrogă.

17. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, aplicabilă utilizatorilor si prestatorului activitătii neavizate, precum si anularea dreptului de a se solicita avizul prevăzut la art. 3 alin. (2);

b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea avizului prevăzut la art. 3 alin. (2) si a dreptului de a mai solicita acest aviz;

c) nerespectarea prevederilor art. 8, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea utilizării dispozitivului medical până la data obtinerii avizului prevăzut de prezenta lege;

d) nerespectarea prevederilor art. 24, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei;

e) nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a)-e), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei;

f) împiedicarea sub orice formă a persoanelor împuternicite să îsi exercite atributiile prevăzute în prezenta lege privind controlul dispozitivelor medicale, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.”

18. Articolul 35 se abrogă.

19. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale se fac de personalul OTDM, împuternicit în acest scop.”

20. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - Dispozitiile privind răspunderea contraventională prevăzute de prezenta lege se completează cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.”

21. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - Datele înregistrate în conformitate cu prezenta lege vor fi stocate într-o bază de date organizată si coordonată de Ministerul Sănătătii.”

22. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - Normele metodologice si instructiunile aprobate prin ordin al ministrului sănătătii conform prevederilor prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

23. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Pentru emiterea avizului prevăzut la art. 24 Ministerul Sănătătii percepe o taxă de 3.000.000 lei.

(2) Cuantumul sumei prevăzute la alin. (1) poate fi modificat periodic prin hotărâre a Guvernului.

(3) Pentru examinările prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b)-d) OTDM stabileste si încasează contravaloarea serviciilor fixate pe bază de tarife.”

24. Articolul 43 se abrogă.

25. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

“Art. 44. - Personalul OTDM, împuternicit să exercite activitătile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b)-d), are drept de acces în toate locatiile unde sunt puse în functiune si se utilizează dispozitive medicale, precum si în locurile în care se desfăsoară activitătile prevăzute la art. 3 alin. (1).”

26. Articolele 47 si 48 se abrogă.

27. Anexele nr. I-XIII se abrogă.

Art. II. - În cuprinsul Legii nr. 176/2000, sintagma punere pe piată se înlocuieste cu sintagma introducere pe piată.

Art. III. - Regulamentul de organizare si functionare al Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. IV. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2005.

Art. V. - Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 2 noiembrie 2000, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 434.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2004.

Nr. 814.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante bancare neperformante asupra Societătii Comerciale “SIDERCA” - S.A. Călărasi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante bancare neperformante asupra Societătii Comerciale “SIDERCA” - S.A. Călărasi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 1 iunie 2004, cu următoarele modificări:

- Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului este mandatată să plătească suma de 117,789 miliarde lei Băncii Comerciale Române - S.A. în contul creantei detinute de aceasta la Societatea Comercială «SIDERCA» - S.A. Călărasi, pe măsura încasării pretului prevăzut la art. 1 alin. (1). Creanta se va consolida în valută (EUR), la cursul de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

(2) La data efectuării plătilor prevăzute la alin. (1) către Banca Comercială Română - S.A., în limita sumei prevăzute la alin. (1), se anulează de la plată obligatia Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului către Trezoreria Statului, conform indicatorilor de venituri si cheltuieli - transferuri din bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 439.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante bancare neperformante asupra Societătii Comerciale “SIDERCA” - S.A. Călărasi

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante bancare neperformante asupra Societătii Comerciale “SIDERCA” - S.A. Călărasi si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2004.

Nr. 819.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocratiei în activitatea de relatii cu publicul

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de măsuri pentru combaterea birocratiei în activitatea de relatii cu publicul, prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare Program.

Art. 2. - (1) Ministerele si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale au obligatia aplicării Programului în domeniile proprii de responsabilitate.

(2) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autoritătile si institutiile publice prevăzute la alin. (1) vor elabora planuri de actiune proprii pentru realizarea măsurilor stabilite în cadrul Programului. Planurile proprii se aprobă de conducătorul autoritătii sau institutiei publice.

(3) Măsurile pe termen scurt, prevăzute la cap. A pct. I din Program, se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Măsurile pe termen mediu, prevăzute la cap. A pct. II din Program, se realizează până la 1 martie 2005.

(5) Măsurile pe termen lung, prevăzute la cap. A pct. III din Program, se realizează esalonat, până la data de 1 iunie 2006.

Art. 3. - (1) Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale vor informa lunar Guvernul cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Program.

(2) Prefecturile coordonează actiunile initiate de către autoritătile administratiei publice locale în aplicarea prezentei hotărâri, precum si de către serviciile publice deconcentrate, verifică stadiul realizării măsurilor din cadrul Programului si informează lunar Guvernul cu privire la concluziile rezultate.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor Programului atrage răspunderea disciplinară sau contraventională, după caz, a celor vinovati, conform legii.

(2) Constituie contraventii si se sanctionează, după cum urmează, următoarele fapte:

a) cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei, nerespectarea de către autoritătile administratiei publice, centrale sau locale, a măsurii prevăzute în cap. A pct. I lit. a) din Program;

b) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, nerespectarea de către autoritătile administratiei publice, centrale sau locale, a măsurilor prevăzute în cap. A pct. I lit. b)-c) si e)-h) si în cap. A pct. II lit. a)-e) din Program;

c) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, nerespectarea de către personalul destinat să asigure relatia cu publicul a măsurilor prevăzute în cap. A pct. I lit. d) si în cap. B din Program.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul de control anume împuternicit din ministere si alte institutii publice centrale, precum si de către prefect si persoanele împuternicite de acesta, pentru autoritătile administratiei publice locale.

(4) Contraventiilor prevăzute la alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - În prima lună a anului primarii comunică fiecărui contribuabil, în scris, principalele activităti de interes public desfăsurate în anul încheiat, precum si obiectivele si sarcinile pentru anul în curs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 1.723.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAMUL DE MĂSURI

pentru combaterea birocratiei în activitatea de relatii cu publicul

 

A. Autoritătile administratiei publice centrale si locale vor lua următoarele măsuri:

 

I. Măsuri pe termen scurt:

a) programul de lucru cu publicul se stabileste astfel ca în zilele lucrătoare să se asigure accesul cetătenilor între orele 9,00 si 17,00 si în cel putin 3 zile pe săptămână, între orele 9,00 si 19,00, iar sâmbăta, cel putin între orele 9,00 si 14,00. Programul de lucru cu publicul se afisează la loc vizibil;

b) pentru categoriile de solicitări care presupun completarea unor formulare tipizate, se afisează modelele de completare a cererilor;

c) numele persoanelor cu functii de conducere, începând cu cel al conducătorului unitătii, se afisează în spatiile destinate activitătii cu publicul, precizându-se programul de audiente al acestora;

d) personalul destinat să asigure relatia cu publicul face cunoscute datele proprii de identificare, prin intermediul unui ecuson purtat vizibil asupra sa sau prin alt mod de afisare. Modelul ecusonului este prezentat în anexa la prezentul program;

e) punctele de lucru cu publicul se organizează în locuri usor accesibile, asigurându-se marcarea acestora, precum si indicarea traseelor de acces;

f) în spatiile destinate lucrului cu publicul se afisează domeniile de competentă ale autoritătii sau institutiei publice, prin ordonarea tematicii în functie de specificul problematicii abordate sau al grupului tintă;

redactarea articolelor se face cu titluri lizibile, accesibile tuturor categoriilor de cetăteni;

g) la sediul serviciilor publice deconcentrate si al autoritătilor administratiei publice locale de la nivel judetean/municipal se instalează linii telefonice speciale pentru asigurarea accesului cetătenilor la informatiile de interes public. Numerele de telefon se mediatizează în mod corespunzător;

h) periodic se realizează actiuni de mediatizare, inclusiv în mass-media locală, a legislatiei care reglementează drepturile cetăteanului în relatia cu administratia publică.

II. Măsuri pe termen mediu:

a) spatiile destinate activitătii cu publicul se amenajează corespunzător, fără ghisee opace, cu iluminare suficientă si conditii civilizate de lucru;

b) pentru toate serviciile publice care intră în competenta autoritătii publice, se asigură în mod operativ si gratuit imprimatele tip necesare. Imprimatele tip vor cuprinde si lista exactă a actelor necesar a fi anexate cererii;

c) extinderea liniilor telefonice tip “linia verde” în scopul oferirii persoanelor fizice a posibilitătii de a obtine informatii legate de modul de aplicare a legislatiei specifice fiecărui domeniu de activitate;

d) publicarea si actualizarea periodică, pe pagina oficială de Internet a autoritătii publice, a unor materiale cu caracter informativ;

e) facilitarea adresării în scris, prin comunicarea si mediatizarea adresei de e-mail, pentru transmiterea solicitărilor si petitiilor.

III. Măsuri pe termen lung:

a) implementarea sistemului de management al calitătii, respectiv al procesului de certificare a calitătii serviciilor - ISO 9001, pentru serviciile către cetăteni;

b) desfăsurarea relatiilor cu publicul în spatii special destinate, în săli dotate cu mobilier corespunzător si cu aparatura necesară preluării si înregistrării în format electronic a cererilor;

c) angajarea de personal specializat având aptitudinile necesare pentru relatia cu publicul;

d) instalarea unui număr suficient de roboti telefonici pentru preluarea permanentă a solicitărilor;

e) introducerea sau extinderea, după caz, a sistemului Intranet, în vederea eliminării timpilor morti în cadrul operatiunilor de gestionare si prelucrare a informatiei;

f) introducerea treptată a programărilor, astfel încât să se prevină aglomerarea sau suprasolicitarea compartimentelor de lucru cu publicul, precum si a unor servicii speciale pentru rezolvarea unor cereri cu caracter vădit de urgentă;

g) separarea functiilor de front-office si back-office ori de câte ori acest lucru este posibil. Personalul cu atributii în domeniul îndrumării cetăteanului nu va fi implicat în activităti de prelucrare a informatiilor si de eliberare a documentelor;

h) preluarea de către personalul destinat lucrului cu publicul a oricărui tip de solicitare de competenta autoritătii publice si asigurarea transmiterii acesteia spre solutionare compartimentelor de specialitate;

i) deschiderea unor centre de îndrumare pentru cetăteni în municipiile resedintă de judet, în cadrul cărora urmează a se desfăsura activităti, programe si informări în vederea familiarizării cetăteanului cu legislatia aplicabilă fiecărui domeniu de activitate.

IV. Măsuri pentru îmbunătătirea pregătirii personalului destinat asigurării relatiilor cu publicul:

a) perfectionarea pregătirii profesionale si a aptitudinilor de comunicare a personalului de la ghiseu, prin cursuri de specializare, la începutul activitătii si periodic, cel putin o dată la doi ani;

b) instituirea unui sistem permanent de verificare a functionarilor care lucrează cu publicul, precum si a unui sistem sanctionatoriu pentru nerespectarea legislatiei incidente fiecărui domeniu de activitate.

B. Obligatii privind standardul etic al personalului destinat asigurării relatiei cu publicul:

a) să dea dovadă de disciplină atât în relatiile cu cetătenii, cât si în cadrul institutiei în care îsi desfăsoară activitatea;

b) să fie calm, politicos si respectuos pe întreaga perioadă de realizare a relatiei cu publicul;

c) să manifeste o atitudine pozitivă si răbdare în relatia cu cetăteanul;

d) să folosească un limbaj adecvat si corect din punct de vedere gramatical;

e) să păstreze confidentialitatea tuturor informatiilor relevante obtinute de la cetătean;

f) să formuleze răspunsuri legale, complete si corecte si să se asigure că acestea sunt întelese de cetătean;

g) să îndrume cetăteanul către serviciul de specialitate în vederea obtinerii de informatii detaliate care depăsesc competentele structurii de asistentă;

h) să întrerupă activitatea cu publicul numai în situatia folosirii de către cetătean a unui limbaj trivial, a formulării de amenintări la adresa sa ori a utilizării de către cetătean a violentei verbale/fizice.

 

ANEXĂ

la Program

 

ECUSON

(model)

 

ROMÂNIA

 

Primăria orasului ....................................................................................... (se înscrie numele localitătii)

Directia/serviciul ........................................................................................ (se mentionează denumirea structurii)

 

Loc pentru        fotografie

Domnul/doamna*) .......................................................................

(se înscrie numele angajatului)

Functia*) ......................................................................................

(se înscrie functia angajatului)

L.S.

 

 


*) Numele angajatului si, respectiv, denumirea functiei se înscriu cu majuscule, la dimensiunile si în formatul necesar pentru a fi usor lizibile.

 

ANEXA Nr. 2

 

Scrisoarea anuală a primarului

(ghid de elaborare)

 

 

Stema

localitătii

Primăria orasului .......................................

Cabinetul primarului

           

 

Stimată doamnă / Stimate domnule,

 

- Formulă de felicitare cu ocazia noului an

- Formulă de multumire pentru sprijinul acordat autoritătii administratiei publice locale în anul precedent

- Enumerarea principalelor actiuni de interes public realizate în anul precedent

- Prezentarea obiectivelor prioritare ale administratiei publice locale pentru anul în curs

- Solicitarea sustinerii proiectelor ce urmează a fi realizate

- Formula de încheiere.

 

NOTĂ:

Scrisorii i se anexează “Înstiintarea de plată” referitoare la obligatiile fiscale pentru anul în curs, precum si precizări privind facilitătile la achitarea acestora si modalitătile de plată.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prealabilă în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească a Fundatiei “The Romanian Education Trust”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, precum si al art. 76 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, functionarea pe teritoriul României, prin intermediul unei reprezentante, a Fundatiei “The Romanian Education Trust”, persoană juridică de drept privat de nationalitate britanică, fără scop patrimonial, cu sediul real în 13 Rugby Mansions, Bishop Kings Road, West Kensington, London W14 8 XD, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

Art. 2. - Fundatia “The Romanian Education Trust” are ca scop acordarea de burse si alte premii în bani sau asistentă studentilor si absolventilor români care urmează cursuri în cadrul altor institutii educationale din tările Uniunii Europene si din Elvetia si care, în alte conditii, ar fi privati de dreptul de a se înscrie în cadrul unor astfel de institutii educationale pe motive de ordin economic sau din alte motive.

Art. 3. - În România Fundatia “The Romanian Education Trust” va functiona prin intermediul unei reprezentante, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Jean-Louis Calderon nr. 61, et. 2, ap. 6, sectorul 2.

Art. 4. - Fundatia “The Romanian Education Trust”, prin reprezentanta sa din România, îsi va desfăsura activitatea cu respectarea legilor române, după obtinerea hotărârii judecătoresti de recunoastere si după înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.736.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea numărului de permise de muncă noi ce pot fi eliberate străinilor în anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 64/2004 privind stabilirea numărului de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Numărul permiselor de muncă noi, ce pot fi eliberate în anul 2004 străinilor care doresc să se încadreze în muncă în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, republicată, se suplimentează cu 600.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.737.