MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.011         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 2 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

825. - Decret privind conferirea “Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945”.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 364 din 28 septembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă “Locato”

 

Decizia nr. 381 din 30 septembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 586/2002 pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

86. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri financiare în domeniul sănătătii

 

1.778. - Hotărâre pentru atribuirea competentei Secretariatului General al Guvernului de a semna extinderea contractului comercial de închiriere de licente, încheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele educationale Microsoft

 

1.800. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru continuarea lucrărilor de constructie la Catedrala Ordotoxă “Eroii Neamului” - Carei din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramuresului si Sătmarului

 

1.801. - Hotărâre privind diminuarea cheltuielilor si deficitului bugetului de stat si suplimentarea cheltuielilor si deficitului bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

26. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate si a preturilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea “Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945”

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 68/1994, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. C pct. III si ale art. 11 alin. (2) pct. V.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, pentru servicii militare aduse României în timpul celui de-al doilea război mondial,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă “Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945” unor veterani de război, care au participat la lupte în cadrul Armatei Române, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 825.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

 

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 364

din 28 septembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă “Locato”

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 644/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2000, exceptie ridicată de Maria Chelaru în Dosarul nr. 9.306/LM/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a pentru conflicte de muncă si litigii de muncă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că textele legale criticate nu cuprind prevederi cu caracter retroactiv si că dreptul salariatilor regiilor autonome de participare la profit nu este un drept de natură constitutională, nefiind prevăzut nici de tratatele internationale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 4 februarie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 9.306/LM/2003, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a pentru conflicte de muncă si litigii de muncă – a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 644/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă “Locato”, exceptie ridicată de Maria Chelaru într-o cauză având ca obiect solutionarea unui conflict de muncă.

În motivarea exceptiei, autorul acesteia sustine că prevederile art. 1 din Legea nr. 644/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2000 contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 15, art. 16 alin. (1), art. 20, art. 41 alin. (5), precum si celor ale art. 53. Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că sunt încălcate si “principiile de drept al muncii, îndeosebi în ceea ce priveste drepturile salariale, dar si normele Declaratiei Universale a Drepturilor Omului”.

Se consideră că “prin art. 1 al Legii nr. 644/2001 [...] se aduce o serioasă atingere validitătii unor acte juridice încheiate anterior intrării ei în vigoare”. În ceea ce priveste încălcarea art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată, autorul exceptiei de neconstitutionalitate arată că “legiuitorul manifestă o preferintă doar pentru drepturile unor colective de muncă, în detrimentul salariatilor de la R.A. «Locato»”, astfel încât “nu se asigură egalitatea”, ajungându-se la o “discriminare nefondată”. Cu referire la încălcarea textului constitutional al art. 41 alin. (5), se arată că dispozitiile art. 1 al Legii nr. 644/2001 exclud “întregul personal muncitor al R.A. «Locato» de la acordarea drepturilor salariale stabilite prin contractul colectiv de muncă – lege a părtilor semnatare”.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a pentru conflicte de muncă si litigii de muncă, formulându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, consideră că aceasta este neîntemeiată. Instanta arată că dispozitiile criticate nu încalcă principiul neretroactivitătii legii prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constitutie, republicată. De asemenea, se consideră că, în ceea ce priveste eliminarea dispozitiei privind acordarea cotei de 10% din profit salariatilor în conformitate cu art. 1 din Legea nr. 644/2001, nu sunt încălcate dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie, republicată. Instanta mai retine că “acordarea cotei de 10% din profit salariatilor este o posibilitate a angajatilor în spetă, conditionată de existenta profitului si prevăzută în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate”, astfel că nu este de natură a încălca textele constitutionale ale art. 15 alin. (1) si ale art. 20. Referitor la celelalte texte constitutionale invocate de către autorul exceptiei, instanta apreciază că acestea nu au legătură cu cauza.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar în conformitate cu art. 19 din Legea nr. 35/1997, republicată, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este inadmisibilă. În argumentarea punctului de vedere, Guvernul arată că, “de fapt, nu este vorba despre o problemă de constitutionalitate, ci despre stricta interpretare si aplicare a legii, de competenta exclusivă a instantelor judecătoresti, care nu poate face obiectul controlului de constitutionalitate [art. 2 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 47/1992, republicată]”.

În acest sens, se invocă si jurisprudenta Curtii Constitutionale. În punctul de vedere prezentat, Guvernul, referindu-se la temeiurile exceptiei, sustine că nu sunt încălcate textele constitutionale ale art. 15, art. 16 alin. (1), art. 20, art. 21 alin. (2), art. 41 alin. (5) si ale art. 53, “unele din aceste dispozitii [...] neavând legătură cu obiectul exceptiei”. De asemenea, se mai consideră că, potrivit art. 135 alin. (2) din Constitutie, statul are obligatia creării cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie în activitatea economică si financiară, astfel încât acordarea unei cote din profit pentru stimularea salariatilor nu poate fi privită ca o măsură obligatorie pentru toti agentii economici, aceasta fiind în strânsă corelare cu factorii interni de finantare si crestere a productiei”.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere, Avocatul Poporului arată că dispozitiile în cauză nu contravin principiului neretroactivitătii legii, întrucât “dispun numai pentru perioada care urmează intrării lor în vigoare”, iar “efectele care s-au produs sub imperiul actului normativ anterior încetează de la data aparitiei noului act normativ”.

Potrivit punctului de vedere prezentat în cauză, se pune în discutie o problemă de aplicare a legii în timp, ceea ce nu reprezintă o problemă de constitutionalitate, ci una de legalitate, care excedează competentei Curtii Constitutionale.

În ceea ce priveste invocarea încălcării dispozitiilor art. 15 alin. (1) din Constitutie, republicată, se arată că această sustinere nu poate fi retinută, întrucât “nu se poate pune problema că salariatii R.A. «Locato» nu mai beneficiază de un anumit drept, atât timp cât acesta nu mai este prevăzut în textul legal a cărui neconstitutionalitate se invocă”, iar solutia legislativă “nu încalcă principiul universalitătii drepturilor si libertătilor fundamentale, sub cele două aspecte, si anume cel privind vocatia fiecărui cetătean la toate drepturile si libertătile consacrate prin Constitutie si alte legi, precum si cel referitor la faptul că toti cetătenii, fără exceptie, se bucură de toate drepturile si libertătile”.

Totodată, Avocatul Poporului arată că nu există neconcordante între dispozitia legală criticată si prevederile Declaratiei Universale a Drepturilor Omului.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si celor ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. În mod gresit autorul exceptiei a indicat ca obiect al acesteia art. 1 al Legii nr. 644/2001, lege care nu are decât un articol unic, prin care aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2000, stabilind totodată cuprinsul art. 1 al ordonantei de urgentă pe care l-a modificat.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, în realitate, dispozitiile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă “Locato”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 13 aprilie 2000, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 644/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 28 noiembrie 2001. Textul criticat pentru neconstitutionalitate are următorul cuprins: ”Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. e) si f) si ale alin. (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, Regia Autonomă «Locato» va retine, pentru constituirea surselor proprii de finantare, profitul rămas după plata impozitului pe profit si deducerea sumelor aferente destinatiilor stabilite prin acte normative speciale, prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-d) din acelasi act normativ.”

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt art. 15, art. 16 alin. (1), art. 20, art. 41 alin. (5) si art. 53, care au următorul cuprins:

- Art. 15: “(1) Cetătenii beneficiază de drepturile si de libertătile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevăzute de acestea.

(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.”;

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”;

- Art. 41 alin. (5): “Dreptul la negocieri colective în materie de muncă si caracterul obligatoriu al conventiilor colective sunt garantate.”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”

Curtea constată că, în esentă, critica de neconstitutionalitate se referă la faptul că, prin eliminarea dispozitiei privind acordarea cotei de până la 10% din profitul contabil rămas pentru stimularea salariatilor, cotă prevăzută si prin contractul colectiv de muncă, se aduce atingere principiilor universalitătii, egalitătii în drepturi si neretroactivitătii legii, precum si dispozitiilor constitutionale ale art. 41 alin. (5) privind garantarea caracterului obligatoriu al conventiilor colective. De asemenea, se mai sustine si faptul că dispozitiile criticate încalcă si “principiile de drept al muncii, îndeosebi în ceea ce priveste drepturile salariale, dar si normele Declaratiei Universale a Drepturilor Omului.”

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că prin textul criticat au fost stabilite, pentru Regia Autonomă “Locato”, dispozitii speciale, derogatorii de la normele generale privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome.

Conform acestei reglementări, în cazul Regiei Autonome “Locato”, profitul rămas după plata impozitului pe profit si după deducerea sumelor aferente destinatiilor stabilite prin acte normative speciale va fi retinut pentru constituirea surselor proprii de finantare. În cauză, referindu-se la o regie autonomă, legiuitorul avea deplină legitimare să reglementeze în modul arătat repartizarea profitului, chiar dacă prin aceasta era afectată o componentă a drepturilor salariale ale personalului regiei.

Curtea retine că textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor art. 15 alin. (1) din Constitutie, republicată, întrucât în cauză nu se pune problema încălcării unor drepturi sau libertăti consacrate de Legea fundamentală sau de altă lege, ci a unei derogări stabilite tot prin lege. În ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei privind încălcarea principiului constitutional al neretroactivitătii legii civile, Curtea constată că textul de lege criticat nu cuprinde dispozitii referitoare la o eventuală aplicare pentru perioada anterioară intrării lor în vigoare.

De asemenea, Curtea observă că aplicarea unor dispozitii speciale, derogatorii de la cele comune în materie, în ceea ce priveste repartizarea pe destinatii a profitului, pentru o anumită regie autonomă, tinându-se seama de specificul acesteia, nu are semnificatia încălcării principiului egalitătii si al nediscriminării, prevăzut de art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată. Curtea Constitutională, în acord cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, a stabilit că acest principiu nu înseamnă uniformitate, iar aplicarea unui tratament juridic diferit pentru situatii care nu sunt identice este posibilă dacă se justifică în mod rational si obiectiv. În spetă, derogarea pe care o face textul criticat se justifică tinându-se seama de specificul Regiei Autonome “Locato”. De altfel, însusi textul de la dispozitiile căruia se derogă - art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 - reglementează, în partea finală, posibilitatea ca prin legi speciale să se prevadă o altă repartizare pe destinatii “a profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit”.

Dispozitia derogatorie criticată pentru neconstitutionalitate, care nu se referă la un drept de natură constitutională, nu încalcă nici dispozitiile art. 20 din Constitutie, republicată, referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, întrucât nici unul dintre aceste documente internationale nu stabilesc dreptul salariatilor regiilor autonome de a participa la profitul realizat sau modul de repartizare a profitului pe destinatii.

Dispozitiile criticate pentru neconstitutionalitate nu cuprind referiri la negocierile colective în materie de muncă, la eventualele conventii colective încheiate anterior, astfel că nu se poate retine că sunt încălcate  dispozitiile art. 41 alin. (5) din Constitutie, republicată. Pe de altă parte, este de principiu că încheierea conventiilor colective nu se poate face decât cu respectarea legii. Aceste conventii sunt izvor de drept, dar forta lor juridică nu poate fi superioară legii, în consecintă, conventiile colective sunt garantate în măsura în care nu încalcă prevederile legale în materie, în vigoare la data încheierii lor. În acest sens, Curtea s-a pronuntat prin Deciziile nr. 65/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 28 iunie 1995, si nr. 292/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 26 august 2004.

În ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei referitoare la încălcarea prevederilor art. 53 din Constitutie, republicată, Curtea retine că acest text nu are incidentă în cauză, întrucât participarea salariatilor regiilor autonome la profitul realizat nu este unul dintre drepturile fundamentale prevăzute în titlul II din Constitutie, republicată, la care se referă dispozitiile art. 53.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă “Locato”, exceptie ridicată de Maria Chelaru în Dosarul nr. 9.306/LM/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a pentru conflicte de muncă si litigii de muncă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 septembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 381

din 30 septembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 586/2002 pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

 

Ion Predescu - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 586/2002 pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, exceptie ridicată de Iuliana Toderas în Dosarul nr. 6.563/2004 al Curtii de Apel Cluj – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, arată că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, întrucât instituirea termenului prevăzut de Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 se aplică în mod egal tuturor persoanelor prevăzute în ipoteza normei legale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 mai 2004, pronuntată în Dosarul nr. 6.563/2004, Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 586/2002, exceptie ridicată de Iuliana Toderas într-o cauză ce are ca obiect solutionarea contestatiei formulate împotriva deciziei Casei judetene de pensii Cluj.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate au caracter discriminatoriu, contrar art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată, întrucât permit rezolvarea favorabilă a cererilor beneficiarilor drepturilor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 numai dacă acestea au fost depuse până la data de 31 decembrie 2003, iar sotii supravietuitori, ai căror soti au decedat după această dată, nu au nici o posibilitate să beneficieze de drepturile prevăzute de lege.

Curtea de Apel Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia ridicată este întemeiată, iar dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată. În acest sens arată că Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 reglementează acordarea unor drepturi pentru două categorii de soti supravietuitori: supravietuitorii persoanelor asasinate sau executate din motive etnice si, respectiv, supravietuitorii persoanelor decedate ulterior. Stabilirea termenului limită pentru depunerea cererii este corectă pentru prima categorie de beneficiari, însă pentru cea de-a doua categorie este discriminatorie, întrucât data nasterii dreptului (decesul sotului) este incertă. Dacă aceasta are loc după data până la care pot fi depuse cererile, potentialii beneficiari ai drepturilor nu le mai pot obtine.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată, neputându-se accepta critica referitoare la diferentierea de tratament juridic, întrucât “legea conferă drepturi egale tuturor persoanelor care se încadrează în conditiile cerute de Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, iar impunerea unui termen valabil pentru toti beneficiarii actului normativ în cauză nu instituie un tratament diferit pentru situatii egale”.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. II din Legea nr. 586/2002 sunt constitutionale, deoarece instituirea termenului până la care se pot depune cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 “se aplică în mod egal tuturor persoanelor mentionate în ipoteza normei legale, ceea ce nu este de natură să contravină principiului constitutional al egalitătii în drepturi”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. II din Legea nr. 586/2002 pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 7 noiembrie 2002. Aceste dispozitii legale au următorul continut:

“Art. II. - Cererile prevăzute la alin. (2) al art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, astfel cum a fost modificată si aprobată prin Legea nr. 189/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 8 noiembrie 2000, cu modificările ulterioare, se depun până la data de 31 decembrie 2003.”

De mentionat faptul că, ulterior sesizării Curtii Constitutionale, dispozitiile legale criticate au fost modificate prin art. II din Legea nr. 323 din 6 iulie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 13 iulie 2004, în sensul că: “La data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică art. II din Legea nr. 586/2002 pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 7 noiembrie 2002, în sensul că cererile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, astfel cum a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare, se depun până la data de 31 decembrie 2006.”

În sustinerea neconstitutionalitătii textului de lege criticat, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), potrivit cărora “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, într-adevăr, Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 are în vedere două categorii de soti supravietuitori care pot beneficia de drepturile prevăzute.

Astfel, prima categorie este cea determinată în art. 1 lit. f), asa cum a fost modificat prin Legea nr. 323/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 13 iulie 2004, si anume: “f) este sotul sau sotia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populatiei minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.” În acest sens Curtea retine că aceste persoane sunt titulare si beneficiare de drepturi.

Cea de-a doua categorie este prevăzută în art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, asa cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 8 noiembrie 2000, si anume: “Sotul supravietuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevăzute la art. 1, va beneficia, începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea, în conditiile prezentei ordonante, de o indemnizatie lunară de 130.000 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.” Într-o astfel de situatie, Curtea retine că aceste persoane devin beneficiare de drepturi numai în urma decesului titularilor initiali ai drepturilor.

În ceea ce priveste termenul de depunere a cererilor pentru acordarea drepturilor, acesta a fost reglementat de art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, astfel: “Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute în prezenta ordonantă se depun la directia generală de muncă si protectie socială teritorială până la data de 31 martie 2001.

După această dată se vor primi doar cererile persoanelor prevăzute la art. 3, precum si cele ale cetătenilor români cu domiciliul în străinătate.”

Referitor la critica de neconstitutionalitate, Curtea retine că respectarea egalitătii în drepturi, precum si a obligatiei de nediscriminare, stabilite prin art. 16 alin. (1) din Constitutie, republicată, presupune luarea în considerare a tratamentului pe care legea îl prevede fată de cei cărora li se aplică în decursul perioadei în care reglementările sale sunt în vigoare, tratament juridic care nu poate fi decât diferit la situatii diferite. Astfel, nu se creează, asa cum sustine autorul exceptiei, o inegalitate între cele două categorii de persoane avute în vedere de Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, si anume, persoanele titulare ale drepturilor si, respectiv, sotul supravietuitor al celui decedat din această categorie, precum si cetătenii români cu domiciliul în străinătate; dimpotrivă, se justifică atât admisibilitatea regimului juridic diferit fată de aceste categorii de persoane, cât si necesitatea lui.

În acest sens este jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale, concretizată prin numeroase decizii, cum ar fi, de exemplu, Decizia nr. 62/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 21 iunie 2000.

Astfel, legiuitorul a înteles ca prin art. II din Legea nr. 586/2002 să proroge doar termenul prevăzut în prima teză a art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, respectiv termenul până la care pot fi depuse cererile pentru acordarea drepturilor persoanelor prevăzute la art. 1 din ordonantă, respectiv celor titulare încă de la data intrării în vigoare a acestui act normativ. Teza a doua a art. 7 alin. (2) din ordonantă are în vedere persoanele prevăzute la art. 3, respectiv cele care devin beneficiare la o dată necunoscută, după decesul sotului titular initial. Pentru această categorie de persoane si pentru cetătenii români cu domiciliul în străinătate, Curtea constată că nu este stabilit nici un termen până la care pot depune cererile pentru acordarea drepturilor.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 586/2002 pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, exceptie ridicată de Iuliana Toderas în Dosarul nr. 6.563/2004 al Curtii de Apel Cluj - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 septembrie 2004.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri financiare în domeniul sănătătii

 

Măsurile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă vizează interesul social, în sensul asigurării unor resurse financiare suplimentare pentru acordarea de medicamente în ambulatoriu, cu si fără contributie personală, cresterea numărului populatiei care poate beneficia de acestea si constituie o situatie de urgentă extraordinară.

În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Subventiile către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, prevăzute pentru finantarea programului privind compensarea în proportie de 90% a medicamentelor acordate pensionarilor în tratamentul ambulatoriu, prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pentru anul 2004, se utilizează de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate si pentru decontarea contravalorii medicamentelor în ambulatoriu cu si fără contributie personală.

Art. 2. - Se autorizează casele de asigurări de sănătate să încheie angajamente legale suplimentare în anul 2004, în limita sumei de 800 miliarde lei, pentru contractare medicamente cu si fără contributie personală în ambulatoriu, cu termen de plată în semestrul I al anului 2005.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 86.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru atribuirea competentei Secretariatului General al Guvernului de a semna extinderea contractului comercial de închiriere de licente, încheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele educationale Microsoft

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. XIII alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă extinderea contractului comercial de închiriere de licente, încheiat la data de 15 aprilie 2004 între Guvernul României si Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria, si pentru produsele educationale Microsoft, conform anexei nr. 1.

(2) Se aprobă încheierea între Guvernul României si Microsoft Ireland Operations Limited a contractului tehnic relevant al Microsoft, si anume Microsoft Campus and School Agreement, si a formularului de înscriere aferent acestuia, în formele prevăzute în anexele nr. 2 si 3

(3) Se mandatează ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului să semneze, în numele Guvernului României, extinderea contractului comercial de închiriere de licente si contractul tehnic, prevăzute la alin. (1) si (2).

Art. 2. - Plata ratelor prevăzute în extensia contractului comercial de închiriere de licente se efectuează, pentru Guvernul României, din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual prin lege cu această destinatie în bugetul Secretariatului General al Guvernului, conform anexei nr. 1.

Art. 3. - (1) Secretariatul General al Guvernului, după receptia licentelor educationale Microsoft, achizitionate în baza contractelor prevăzute la art. 1 alin. (1) si (2), le va transfera fără plată Ministerului Educatiei si Cercetării, care, pe baza unor contracte de comodat, le va distribui către unitătile si institutiile de învătământ de stat beneficiare.

(2) Unitătile si institutiile de învătământ de stat beneficiare vor primi câte un kit de instalare pentru fiecare dintre produsele solicitate, acestea fiind responsabile de instalarea produselor software într-un număr corespunzător necesarului stabilit de Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice si Secretariatul General al Guvernului să emită o scrisoare de confort către finantatorul firmei Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria, în forma prevăzută în contractul comercial de închiriere de licente mentionat la art. 1.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Silvia Adriana Ticău

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al

Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.778.


*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.011 bis în afara abonamentului, ce se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru continuarea lucrărilor de constructie la Catedrala Ortodoxă “Eroii Neamului” - Carei din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramuresului si Sătmarului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 1 miliard lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucrărilor de constructie la Catedrala Ortodoxă “Eroii Neamului” - Carei din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramuresului si Sătmarului.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.800.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind diminuarea cheltuielilor si deficitului bugetului de stat si suplimentarea cheltuielilor si deficitului bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă diminuarea cheltuielilor, respectiv a Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului si a deficitului bugetului de stat pe anul 2004, cu suma de 387.000.000 mii lei.

Art. 2. - (1) Se aprobă suplimentarea cheltuielilor si deficitului bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 cu suma de 387.000.000 mii lei la capitolul 62.16 “Servicii medicale si medicamente” pentru medicamente cu si fără contributie personală, acordate asiguratilor în tratamentul ambulatoriu.

(2) Deficitul bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se acoperă din disponibilitătile din anii precedenti înregistrate la acest buget.

(3) Se autorizează Ministerul Sănătătii, prin Casa Natională de Asigurări de Sănătate, să introducă modificările prevăzute la alin. (1) în volumul si în structura bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 si să le comunice Ministerului Finantelor Publice în termen de 5 zile.

(4) Ordonatorii de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. 1 în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.801.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate si a preturilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare

 

În temeiul art. 2 lit. c), al art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si o) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul preturi, tarife si analiză economică, în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din 22 octombrie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate si a preturilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare, prevăzută în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Metodologia se aplică pentru tranzactiile angro de energie electrică pe piata reglementată în perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2007.

Art. 3. - Contractele din piata angro de energie electrică în care se aplică preturile si cantitătile stabilite conform Metodologiei sunt:

a) contractele de portofoliu încheiate în baza Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/1999 între furnizorii consumatorilor captivi si producătorii Societătii Comerciale “Hidroelectrica” - S.A., Societătii Comerciale “Electrocentrale Deva” - S.A., Societătii Comerciale “Electrocentrale Bucuresti” - S.A., Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A., Societătii Comerciale “Complexul Energetic Rovinari” - S.A., Societătii Comerciale “Complexul Energetic Turceni” - S.A. si Societătii Comerciale “Complexul Energetic Craiova” - S.A.;

b) contractele de achizitie a energiei electrice încheiate în baza Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2002 între furnizorii consumatorilor captivi si producătorii cu grupuri de cogenerare, nominalizati în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 4. - Producătorii si furnizorii de energie electrică transmit Companiei Nationale “Transelectrica” - S.A. datele necesare stabilirii preturilor si cantitătilor din contractele reglementate pe piata angro de energie electrică si a preturilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare, conform Procedurii operationale privind schimburile de date si informatii tehnice între utilizatorii RET si operatorii tehnici în scopul asigurării functionării SEN în conditii de sigurantă, elaborată de Compania Natională “Transelectrica” - S.A.

Art. 5. - Compania Natională “Transelectrica” - S.A. stabileste preturile si cantitătile, conform metodologiei, până la data de 30 noiembrie 2004.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Compania Natională “Transelectrica” - S.A. si participantii la piata angro de energie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 23 iulie 1999, cu modificările ulterioare, Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, si Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 14 noiembrie 2001.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 26.


*) Continutul anexelor este disponibil în format electronic pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei ( www.anre.ro ) la sectiunea “Reglementări comerciale”.