MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.014         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 3 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 366 din 28 septembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.719. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

700/1.571. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, si al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

 

711. - Ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pentru abrogarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 440/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea personalului care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

 

1.334. - Ordin al ministrului sănătătii cu privire la actiunile specifice privind protectia sănătătii persoanelor fizice împotriva radiatiilor ionizante în cazul expunerii medicale

 

5.093. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2004 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 366

din 28 septembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Filty” - S.A. Timisoara în Dosarul nr. 605/C/2004 al Tribunalului Timis - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 230D/2004 privind exceptia de neconstitutionalitate cu acelasi obiect, ridicată de acelasi autor în Dosarul nr. 613/C/2004 al aceleiasi instante.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea obiectului exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 229D/2004 si nr. 230D/2004, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, republicată, pentru o mai bună administrare a justitiei, dispune conexarea Dosarului nr. 230D/2004 la Dosarul nr. 229D/2004, care este primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât dispozitiile legale criticate au mai format obiect al controlului de constitutionalitate si nu există elemente noi de natură a determina modificarea jurisprudentei Curtii în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierile din 20 februarie 2004, pronuntate în dosarele nr. 605/C/2004 si nr. 613/C/2004, Tribunalul Timis - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Filty” - S.A. Timisoara.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, identică în ambele dosare, se sustine, în esentă, că prevederile art. 28 din Legea nr. 54/2003 încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 51 alin. (2), întrucât “organizatiile legal constituite (implicit organizatiile sindicale) au dreptul să formuleze actiuni în instantă doar în numele colectivelor, asadar doar în numele tuturor membrilor săi”, sindicatul nefiind deci îndreptătit să formuleze actiuni sau să reprezinte în instantă membrii săi luati individual “atât timp cât Constitutia prevede acest drept doar pentru membrii săi priviti ca o entitate”.

Tribunalul Timis - Sectia civilă, formulându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, consideră, în ambele dosare, că aceasta este neîntemeiată. În acest sens, se arată că sesizarea instantelor judecătoresti nu poate fi analizată ca un aspect al dreptului de petitionare, acesta concretizându-se doar în “cereri, reclamatii, sesizări si propuneri în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justitiei”, asa cum a statuat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 39 din 7 iulie 1993.

Instanta apreciază că organizatiile sindicale legal constituite sunt subiecte de drept cu structură determinată, patrimoniu propriu distinct, care urmăresc realizarea unui scop licit si care reprezintă colectivul membrilor din care sunt alcătuite. Din această perspectivă, în conformitate cu prevederile art. 9 din Constitutie, republicată, scopul sindicatelor nu se referă exclusiv la apărarea drepturilor si la promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale colectivitătii, ci si la membrii sindicatelor priviti individual, ceea ce este în concordantă cu prevederile art. 11 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si cu cele ale art. 22 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

Se consideră că prevederile legale supuse criticii de neconstitutionalitate “se întemeiază pe dispozitiile art. 9 din Constitutie”, iar “dreptul de a se adresa justitiei se întemeiază pe dispozitiile art. 21 din Constitutie”.

Guvernul face referire si la Decizia nr. 39/1993 a Curtii Constitutionale, prin care aceasta a statuat că “nu se poate retine că sesizarea instantelor judecătoresti [...] este un aspect al dreptului la petitionare”, acesta concretizându-se în cereri, reclamatii, sesizări si propuneri în legătură cu rezolvarea unor probleme personale ce nu presupun calea justitiei.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

Se apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin dreptului de petitionare, acesta concretizându-se în cereri, reclamatii, sesizări si propuneri în legătură cu rezolvarea unor probleme personale ce nu presupun calea justitiei.

Totodată, se mai arată că “sesizarea instantelor judecătoresti pentru valorificarea unui drept subiectiv nesocotit ori încălcat sau pentru realizarea unui interes care se poate obtine numai pe calea justitiei [...] este un aspect al accesului liber la justitie reglementat de art. 21 din Constitutie, si nu al dreptului de petitionare”. Totodată se arată că, în conformitate cu jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, “dreptul de petitionare nu este identic cu accesul la justitie, care presupune o cerere adresată instantei, fiecare dintre aceste drepturi având determinări specifice si exclusive, [...] cererea în justitie se rezolvă în cadrul unei proceduri jurisdictionale”, în timp ce “petitia se rezolvă, de regulă, în cadrul unei proceduri administrative, având o anumită specificitate de natură necontencioasă”.

Avocatul Poporului apreciază, în concluzie, că “dispozitiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 54/2003 reprezintă o concretizare a accesului liber la justitie prevăzut de art. 21 din Legea fundamentală”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003.

Textul criticat ca fiind neconstitutional are următorul cuprins:

“(2) În exercitarea atributiilor prevăzute la alin. (1) organizatiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice actiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula actiune în justitie în numele membrilor lor, fără a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauză. Actiunea nu va putea fi introdusă sau continuată de organizatia sindicală dacă cel în cauză se opune sau renuntă la judecată.”

Textul constitutional invocat în sustinerea exceptiei este cel al art. 51 alin. (2), cu următorul cuprins: “Organizatiile legal constituite au dreptul să adreseze petitii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă.”

Critica de neconstitutionalitate constă, în esentă, în sustinerea că dreptul de a formula actiuni în instantă, calificate de autorul exceptiei ca fiind petitii, de către organizatiile sindicale în numele membrilor săi încalcă prevederile constitutionale ale art. 51 alin. (2), întrucât organizatiile sindicale au dreptul să adreseze petitii numai în numele colectivelor pe cale le reprezintă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate în cauza de fată au mai format obiect al controlului de constitutionalitate exercitat de Curte. Astfel, prin Decizia nr. 175 din 15 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 17 mai 2004, Curtea a respins ca nefondată o exceptie cu acelasi obiect si prin raportare la aceleasi texte din Constitutie.

Pronuntând această solutie, Curtea a retinut că dreptul organizatiilor sindicale de a formula cereri în justitie în numele membrilor lor pentru apărarea drepturilor individuale ale acestora “nu poate fi raportat la art. 51 din Constitutie, republicată, care reglementează «dreptul de petitionare», diferit de dreptul de a introduce actiuni la instantele judecătoresti, drept consacrat de art. 21 alin. (1) din Constitutie, republicată, în sensul că: «Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime»”. Curtea a retinut, în considerentele deciziei pronuntate, că “sesizarea instantelor judecătoresti pentru valorificarea unui drept subiectiv nesocotit ori încălcat sau pentru realizarea unui interes care se poate obtine numai pe calea justitiei nu este un aspect al dreptului de petitionare, reglementat de prevederile constitutionale ale art. 51. Dreptul de petitionare se concretizează în cereri, reclamatii, sesizări si propuneri în legătură cu rezolvarea unor probleme personale sau de grup ce nu presupun calea justitiei, la care autoritătile publice au obligatia de a răspunde în termenele si conditiile stabilite potrivit legii, în timp ce cererile de chemare în judecată, care declansează procesul civil, se rezolvă după reguli specifice, proprii activitătii de judecată”.

În considerentele aceleiasi decizii, Curtea a retinut că temeiul constitutional în virtutea căruia sindicatele au

 dreptul de a întreprinde orice actiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula actiune în justitie în numele membrilor lor”, îl constituie prevederile art. 9, potrivit căruia: “Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale se constituie si îsi desfăsoară activitatea potrivit statutelor lor, în conditiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor si la promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor lor”.

Prin decizia sus-mentionată, Curtea a mai constatat că “nu există nici o interdictie constitutională pentru ca legea si statutele organizatiilor sindicale să prevadă dreptul acestora de a introduce actiuni în justitie în numele membrilor lor si de a-i reprezenta pe acestia în cauzele al căror obiect este compatibil cu rolul sindicatelor, respectiv de a apăra drepturile sau interesele profesionale, economice si sociale ale membrilor lor”.

Solutia adoptată în decizia sus-mentionată, precum si considerentele pe care aceasta se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu au apărut elemente noi care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Filty” - S.A. Timisoara în dosarele nr. 605/C/2004 si nr. 613/C/2004 ale Tribunalului Timis - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 septembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La alineatul (3) al articolului 7 din anexa nr. 1 “Norme metodologice privind etichetarea alimentelor”, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

“e) substantele care nu sunt aditivi, dar care sunt utilizate în acelasi fel si pentru acelasi scop ca auxiliarii tehnologici si care sunt încă prezente, chiar în formă modificată, în produsul finit.”

2. La alineatul (5) al articolului 7 din anexa nr. 1, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) în cazul în care fructele, legumele sau ciupercile, dintre care nici unele nu predomină cantitativ în mod semnificativ si care sunt utilizate în proportii care pot varia, sunt folosite în amestec, ca ingrediente ale produsului alimentar, ele pot fi grupate în lista ingredientelor sub denumirea: «fructe», «legume» sau «ciuperci», după care se regăseste expresia: «în proportii variabile», urmată imediat de lista fructelor, legumelor sau ciupercilor prezente; în acest caz amestecul se include în lista ingredientelor, în conformitate cu prevederile alin. (4), în functie de cantitatea totală a fructelor, legumelor sau ciupercilor prezente;”.

3. La alineatul (5) al articolului 7 din anexa nr. 1, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) si g), cu următorul cuprins:

“f) ingredientele care constituie mai putin de 2% din produsul finit pot fi înscrise într-o ordine diferită, după celelalte ingrediente;

g) în cazul în care ingrediente similare sau reciproc substituibile pot fi utilizate la fabricarea sau prepararea alimentului, fără a-i altera compozitia, natura sau valoarea percepută, si în măsura în care constituie mai putin de 2% din produsul finit, mentionarea lor în lista ingredientelor poate fi realizată cu ajutorul expresiei «contine ... si/sau ...», în cazul în care cel putin unul dintre cel mult două ingrediente este prezent în produsul finit. Această prevedere nu se aplică aditivilor sau ingredientelor prevăzute în anexa nr. 1f).”

4. După alineatul (6) al articolului 7 din anexa nr. 1 se introduc trei noi alineate, alineatele (61), (62) si (63), cu următorul cuprins:

“(61) În cazul băuturilor cu concentratia alcoolică mai mare de 1,2% în volume, indicarea ingredientelor se face în conformitate cu actele normative speciale.

(62) Fără a încălca dispozitiile normelor de etichetare stabilite în conformitate cu prevederile alin. (61), orice ingredient, definit la art. 7 alin. (1) si prevăzut în anexa nr. 1f), se indică de fiecare dată când este prezent în băuturile la care se face referire în alin. (61). Această indicatie trebuie să includă cuvântul «contine», urmat de numele ingredientului/ingredientelor respectiv/respective. În cazul în care ingredientul se regăseste deja în lista ingredientelor cu numele său specific sau în denumirea sub care este vândută băutura, această precizare nu este necesară.

(63) După caz, se pot adopta reguli detaliate pentru prezentarea indicatiilor la care se face referire la alin. (62), în conformitate cu dispozitiile Legii viei si vinului nr. 244/2002 în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole, ale Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 145/270/59/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea si calitatea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, destinate comercializării pentru consumul uman, si ale Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 268/117/441/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea si prezentarea băuturilor spirtoase.”

5. Alineatul (9) al articolului 7 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“(9) Un ingredient compus, definit la alin. (2), se poate înscrie în lista cuprinzând ingredientele cu denumirea proprie sub care figurează în actele normative în vigoare, în functie de ponderea sa cantitativă în aliment, cu conditia ca aceasta să fie urmată imediat de lista propriilor ingrediente. Această listă nu este obligatorie:

a) în cazul în care compozitia ingredientului compus este definită în actele normative în vigoare si în măsura în care ingredientul compus constituie mai putin de 2% din produsul finit; această prevedere nu se aplică aditivilor, cu respectarea prevederilor alin. (3);

b) pentru ingredientele compuse, constituite din amestecuri de condimente si/sau plante aromatice în proportie mai mică de 2% din produsul finit, cu exceptia aditivilor, cu respectarea prevederilor alin. (3);

c) în cazul în care ingredientul compus este un aliment pentru care lista ingredientelor nu este cerută de actele normative în vigoare.”

6. După alineatul (10) al articolului 7 din anexa nr. 1 se introduc cinci noi alineate, alineatele (11)-(15), cu următorul cuprins:

“(11) Prin derogare de la prevederile alin. (6), (7) si (9), orice ingredient utilizat în producerea unui aliment si care este încă prezent, chiar într-o formă modificată, în produsul finit si prevăzut în anexa nr. 1f) sau care provine din unul dintre ingredientele prevăzute în anexa nr. 1f) se indică pe etichetă cu referire clară la numele acestui ingredient.

(12) Mentiunea de la alin. (11) nu este necesară în conditiile în care denumirea sub care se vinde produsul se referă în mod clar la ingredientul respectiv.

(13) Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. b), c), d) si e), orice substantă folosită la producerea unui aliment si care este încă prezentă, chiar într-o formă modificată, în produsul finit si care provine din ingredientele prevăzute în anexa nr. 1f) este considerată ca ingredient si se indică pe etichetă cu referire clară la numele ingredientului din care provine.

(14) Lista din anexa nr. 1f) va fi sistematic reexaminată si, dacă este necesar, reactualizată pe baza celor mai recente cunostinte stiintifice. Reactualizarea poate fi efectuată, de asemenea, prin stergerea din anexa nr. 1f) a ingredientelor pentru care se stabileste stiintific că nu este posibil să cauzeze reactii adverse.

(15) Pentru interpretarea listei din anexa nr. 1f), autoritătile competente pot elabora norme tehnice specifice.”

7. După articolul 7 din anexa nr. 1 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

“Art. 71. - Ingredientele se înscriu în conformitate cu prevederile acestei sectiuni si ale anexelor nr. 1c), 1d), 1e) si 1f).”

8. În anexa nr. 1e), denumirile “fructe confiate” si “legume”, precum si definitiile corespunzătoare se elimină.

9. După anexa nr. 1e) se introduce anexa nr. 1f) cu următorul cuprins:

ANEXA Nr. 1f)

 

LISTA

cuprinzând ingredientele la care se face referire la art. 7 alin. (62), (11)-(14)

 

- Cereale care contin gluten (de exemplu: grâu, secară, orz etc. sau soiurile lor hibride) si produse pe bază de cereale;

- Crustacee si produse pe bază de crustacee;

- Ouă si produse pe bază de ouă;

- Peste si produse pe bază de peste;

- Arahide si produse pe bază de arahide;

- Soia si produse pe bază de soia;

- Lapte si produsele lactate (inclusiv lactoza);

- Fructe în coajă, de exemplu: migdale (Amygdalus communis L), alune (Corylus avellana), nuci (Juglans regia), nuci de cajou (Anacardium occidentale), nuci Pecan [Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch], nuci de Brazilia (Bertholletia excelsa), fistic (Pistacia vera), nuci de Macadamia si nuci de Queensland (Macadamia terifolia) si produsele pe bază de aceste fructe;

- Telină si produse pe bază de telină;

- Mustar si produse pe bază de mustar;

- Seminte de susan si produse pe bază de seminte de susan;

- Dioxid de sulf si sulfiti la concentratii mai mari de 10 mg/kg sau 10 mg/litru, exprimate în SO2.”

10. Articolul 5 din anexa nr. 2 “Norme metodologice privind etichetarea nutritională a alimentelor” se completează cu o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

“g) - salatrim 6 kcal/g = 25 KJ/g.”

Art. II. - Prezenta hotărâre transpune:

a) Directiva 2000/13/CE pentru armonizarea reglementărilor statelor membre cu privire la etichetarea, prezentarea si publicitatea produselor alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L109/6 mai 2000, modificată si completată prin Directiva 2001/101/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L310/28 noiembrie 2001, Directiva 2002/86/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L305/7 noiembrie 2002, si Directiva 2003/89/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L308/25 noiembrie 2003;

b) Directiva 90/496/CEE privind indicarea valorii nutritive pe etichetele alimentelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L276/6 octombrie 1990, modificată prin Directiva 2003/120/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L333/ 20 decembrie 2003;

c) Directiva 89/396/CEE cu privire la indicarea sau marcarea în vederea identificării lotului din care fac parte alimentele, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L186/30 iunie 1989;

d) Directiva 87/250/CEE privind indicarea concentratiei alcoolice, în volume, la etichetarea băuturilor alcoolice destinate consumatorului final, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L113/30 aprilie 1987;

e) Regulamentul 1139/98/CEE referitor la indicarea obligatorie pe etichetele anumitor alimente obtinute din organisme modificate genetic a altor mentiuni în afara celor prevăzute prin Directiva 79/112/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L159/3 iunie 1998, modificat prin Regulamentul 2000/49/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L006/11 ianuarie 2000;

f) Regulamentul 2000/50/CE privind etichetarea alimentelor si ingredientelor alimentare care contin aditivi si arome care au fost modificate genetic sau care au fost produse din organisme modificate genetic, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L006/ 11 ianuarie 2000;

g) Directiva 2002/67/CE privind etichetarea alimentelor care contin chinină si a alimentelor care contin cafeină, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L191/19 iulie 2002.

Art. III. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005. Produsele aflate în stoc înainte de data intrării în vigoare pot fi comercializate cu elementele de identificare si caracterizare marcate initial, dar nu mai târziu de data de 1 iulie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 1.719.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

Nr. 700 din 8 octombrie 2004

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.571 din 20 octombrie 2004

 

ORDIN

privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

 

În temeiul art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 484/2004 privind aprobarea Listei agentilor economici care beneficiază de schema de ajutor de stat prevăzută la art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si a plafoanelor până la care se acordă ajutorul de stat,

în temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Obligatiile agentilor economici din sectorul minier, datorate si neachitate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetului asigurărilor pentru somaj, care se scutesc la plată pentru perioada ianuarie-august 2004, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu exceptia obligatiilor datorate din retinerile la sursă, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Obligatiile agentilor economici din sectorul minier către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj, care se scutesc la plată pentru perioada ianuarie-septembrie 2004, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu exceptia obligatiilor datorate din retinerile la sursă, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Aceste obligatii se vor regulariza pe baza realizărilor cumulate pe primele nouă luni ale anului 2004.

(3) Scutirea la plată a obligatiilor prevăzute la alin. (1) si (2) se aplică începând cu data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar după această dată nu se mai calculează dobânzi si penalităti de întârziere.

Art. 2. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

 

Nr.

crt.

Unitatea

Valoarea ajutorului de stat

pentru perioada ianuarie-august 2004

- miliarde lei -

1.

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

999,2

2.

Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

227,1

3.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A.

220,1

4.

Societatea Natională a Lignitului “Oltenia” - S.A.

1.094,7

5.

Societatea Comercială “Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

56,0

6.

Societatea Comercială Minieră “Banat” - S.A. Anina

42,2

7.

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase“Remin” - S.A. Baia Mare

229,5

8.

Societatea Comercială “Băita” - S.A. Stei

16,9

9.

Societatea Comercială “Cupru Min” - S.A. Abrud

36,3

10.

Societatea Comercială “Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

32,7

11.

Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti

40,9

12.

TOTAL:

2.995,5

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr.

crt.

Unitatea

Valoarea ajutorului de stat

pentru perioada ianuarie-septembrie 2004, preliminat

- miliarde lei -

1.

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

1.124,0

2.

Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

227,1

3.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A.

240,3

4.

Societatea Natională a Lignitului “Oltenia” - S.A.

1.237,4

5.

Societatea Comercială “Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

62,9

6.

Societatea Comercială Minieră “Banat” - S.A. Anina

46,9

7.

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

262,8

8.

Societatea Comercială “Băita” - S.A. Stei

18,9

9.

Societatea Comercială “Cupru Min” - S.A. Abrud

40,2

10.

Societatea Comercială “Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

36,8

11.

Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti

40,9

12.

TOTAL

: 3.338,1

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 440/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea personalului care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

 

Având în vedere dispozitiile art. 8 lit. c) din Legea gazelor nr. 351/2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 440/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea personalului care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 11 octombrie 2002, se abrogă.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 octombrie 2004.

Nr. 711.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

cu privire la actiunile specifice privind protectia sănătătii persoanelor fizice împotriva radiatiilor ionizante în cazul expunerii medicale

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale sănătate publică si inspectia sanitară de stat nr. O.B. 12.076/2004,

în temeiul prevederilor Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei nationale pentru controlul activitătilor nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Conducerea unitătilor sanitare în care se desfăsoară practici de radiologie de diagnostic si radiologie interventională, de medicină nucleară si de radioterapie elaborează, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, reglementări specifice proprii privind protectia sănătătii persoanelor fizice împotriva radiatiilor ionizante în cazul expunerii medicale.

Art. 2. - Reglementările specifice proprii, prevăzute la art. 1, cuprind prevederi cu privire la:

a) delimitarea clară a atributiilor si, respectiv, a responsabilitătilor medicului ordonator si ale practicienilor;

b) justificarea expunerilor medicale pentru persoanele care doresc cu bună stiintă si voluntar să ajute în timpul expunerii medicale a altor persoane;

c) protocoalele scrise si tehnicile standardizate pentru fiecare practică radiologică, care să includă criterii pentru selectarea pacientilor, tinând seama de caracteristicile individuale ale acestora, de posibilitătile si de limitele procedurilor radiologice si de existenta unor proceduri fără expunere la radiatii;

d) asigurarea documentatiei corespunzătoare pentru justificarea expunerii femeilor însărcinate si, în cazul medicinei nucleare, a celor care alăptează;

e) asigurarea ca pacientii care urmează tratament cu radionuclizi să detină instructiuni scrise cu privire la dozele limită ale radiatiilor ionizante primite de către terti, fără a depăsi 1 mSv pentru copii si 3 mSv pentru adultul în vârstă sub 60 de ani, membru al familiei.

Art. 3. - (1) La elaborarea reglementărilor prevăzute la art. 2 se respectă prevederile specifice din cuprinsul Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventională, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 173/2003, Normelor privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante, aprobate prin ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002, si din cuprinsul recomandărilor comisiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii.

(2) Reglementările specifice proprii, elaborate conform prevederilor art. 2, sunt supuse avizării comisiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii.

Art. 4. - (1) În cadrul unitătilor sanitare prevăzute la art. 1 se constituie comisii de etică pentru examinarea oportunitătii expunerilor medicale, precum si a expunerilor medicale în scopul cercetării biomedicale si medicale.

(2) Atributiile si modul de functionare a comisiilor de etică se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acestora, care se aprobă de către conducerea unitătii sanitare respective.

Art. 5. - Comisiile de etică prevăzute la art. 4 au în componentă cel putin un director medical, sefi de sectie medicală, imagistică/radioterapie, un reprezentant al colegiului medicilor din judetul respectiv, seful laboratorului teritorial de igiena radiatiilor ionizante.

Art. 6. - (1) Reglementările specifice proprii unitătilor sanitare prevăzute la art. 1 se comunică, sub semnătură, sefilor de sectii.

(2) Fiecare unitate sanitară informează Ministerul Sănătătii despre adoptarea noilor reglementări specifice proprii, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 7. - Conducerea unitătilor sanitare prevăzute la art. 1 va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Directia generală farmaceutică, inspectia de farmacie si aparatură medicală, si Directia generală asistentă medicală din cadrul Ministerului Sănătătii controlează aplicarea dispozitiilor prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 19 octombrie 2004.

Nr. 1.334.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2004 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

În temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

în temeiul art. 24 alin. (1) si al art. 25 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată si modificată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 448/2004 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare pe anul 2004,

conform Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2004 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării, prevăzute în anexele nr. 1-18*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri bine justificate si cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări de venituri aprobate, institutele nationale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Directia generală buget-finante, prin Serviciul buget-contabilitate pentru cercetare, va comunica bugetele de venituri si cheltuieli institutelor nationale de cercetaredezvoltare sus-mentionate si va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Gheorghe Popa,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 5.093.


*) Anexele nr. 1-18 se comunică institutelor nationale de cercetare-dezvoltare mentionate la art. 1.