MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.016         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 3 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.345. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Regulamentului de functionare a Comisiei de solutionare a refuzului accesului la sistemele de transport, distributie, înmagazinare subterană a gazelor naturale si la conductele din amonte

 

1.346. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale

 

1.347. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea cantitătilor de gaze naturale alocate consumatorilor eligibili în anul 2005

 

1.348. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru completarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2004, aprobată prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 331/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

pentru aprobarea Regulamentului de functionare a Comisiei de solutionare a refuzului accesului la sistemele de transport, distributie, înmagazinare subterană a gazelor naturale si la conductele din amonte

 

Având în vedere dispozitiile art. 8 lit. q) si ale art. 67 din Legea gazelor nr. 351/2004, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de functionare a Comisiei de solutionare a refuzului accesului la sistemele de transport, distributie, înmagazinare subterană a gazelor naturale si la conductele din amonte, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 1.345.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT DE FUNCTIONARE

a Comisiei de solutionare a refuzului accesului la sistemele de transport, distributie, înmagazinare subterană a gazelor naturale si la conductele din amonte

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste procedura de solutionare operativă, eficientă si echidistantă a refuzului accesului la sistemele de transport, distributie, înmagazinare subterană a gazelor naturale si la conductele din amonte.

 

CAPITOLUL II

Procedura de solutionare a refuzului

 

SECTIUNEA 1

Cererea de solutionare a refuzului

 

Art. 2. - (1) În situatia în care un operator refuză unui solicitant accesul la Sistemul national de transport al gazelor naturale (SNT), sistemul de distributie, înmagazinare subterană sau la conductele din amonte pe care le operează, acesta se poate adresa Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN, printr-o cerere, în vederea solutionării refuzului.

(2) La cerere se vor anexa documentele pe care solicitantul accesului prevăzut la alin. (1) îsi întemeiază sustinerile de natură a clarifica situatia.

(3) Documentele vor fi prezentate în copie.

(4) O copie a cererii, împreună cu documentele justificative anexate, se comunică operatorului care refuză accesul la sistem/conducte.

Art. 3. - O dată cu înregistrarea cererii, ANRGN va declansa procedura de solutionare a refuzului accesului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Comisia de solutionare a refuzului accesului

 

Art. 4. - (1) Presedintele ANRGN numeste Comisia însărcinată cu analizarea si solutionarea cererii privind refuzul accesului la SNT, sistemele de distributie, depozitele de înmagazinare si la conductele din amonte, precum si secretarul acesteia, denumită în continuare Comisia.

(2) Comisia va fi alcătuită din minimum 5 membri din cadrul ANRGN.

Art. 5. - Secretarul Comisiei are următoarele atributii:

a) alcătuieste dosarul cauzei, care cuprinde: cererea de solutionare, documentele justificative pe care părtile îsi întemeiază sustinerile, precum si dovezile de comunicare/convocare a acestora;

b) pregătirea audieriii si convocarea părtilor;

c) completarea dosarului, la solicitarea Comisiei;

d) redactarea încheierii de sedintă a Comisiei;

e) redactarea hotărârii Comisiei;

f) comunicarea deciziei ANRGN părtilor implicate.

 

SECTIUNEA a 3-a

Audierea părtilor

 

Art. 6. - (1) În termen de 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de solutionare, Comisia fixează termenul pentru audierea părtilor.

(2) Comunicarea termenului fixat se face prin scrisoare recomandată sau prin fax, cu minimum două zile lucrătoare înaintea termenului fixat.

(3) Audierea părtilor are loc la sediul ANRGN, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de solutionare a accesului.

Art. 7. - La solicitarea membrilor Comisiei, secretarul cere părtilor completarea documentatiei depuse si, după caz, precizări scrise, cel mai târziu cu 5 zile calendaristice înainte de data fixată pentru audiere.

Art. 8. - (1) Părtile vor participa la audiere prin reprezentanti legali sau prin persoane împuternicite.

(2) Dacă părtile, desi înstiintate, nu se prezintă la dezbateri, Comisia va solutiona cererea, cu exceptia cazului în care s-a cerut amânarea pentru motive întemeiate.

Art. 9. - (1) Pe parcursul desfăsurării procedurii de solutionare a refuzului accesului, părtile pot solicita o singură dată Comisiei amânarea audierii programate, pentru motive întemeiate, care să justifice imposibilitatea părtii în cauză de a se prezenta la dezbateri.

(2) Audierea în conditiile alin. (1) va avea loc în termen de 10 zile calendaristice de la data fixată pentru audierea initială, cu convocarea părtilor.

Art. 10. - (1) În cadrul audierii părtile îsi exprimă punctele de vedere argumentate cu probe pertinente si concludente.

(2) Dacă Comisia consideră necesar, poate stabili o nouă audiere, în termen de 10 zile calendaristice de la ultima audiere. Comisia este îndreptătită să solicite părtilor si alte documente relevante pentru solutionarea cererii, situatie în care părtile au obligatia de a transmite documentele în termen de 5 zile calendaristice de la solicitare.

(3) Audierile sunt consemnate printr-o încheiere de sedintă, semnată de membrii prezenti, precum si de secretarul acesteia.

Art. 11. - Dosarul întocmit conform art. 5 lit. a) si c) este confidential. Membrii Comisiei au obligatia să nu divulge datele si informatiile de care iau cunostintă în această calitate, fără a avea acordul părtii implicate.

 

SECTIUNEA a 4-a
Hotărârea Comisiei

 

Art. 12. - (1) În termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data ultimei audieri, Comisia, întrunită în sedintă de deliberare, se va pronunta asupra cauzei printr-o hotărâre motivată.

(2) Comisia poate lua hotărâri doar în prezenta a cel putin 3 membri.

(3) Hotărârea Comisiei se va lua cu majoritatea simplă de voturi a membrilor, acestia neavând dreptul de a se abtine.

Art. 13. - (1) Hotărârea Comisiei va cuprinde în mod obligatoriu:

a) denumirea si sediul social al părtilor;

b) solutia dată, motivele de fapt si de drept pe care se întemeiază aceasta;

c) calea de atac si termenul în care se poate exercita;

d) semnătura presedintelui Comisiei si a secretarului acesteia.

(2) Hotărârea Comisiei are caracter definitiv si se înregistrează într-un registru special tinut de secretarul acesteia.

Art. 14. - Hotărârea prevăzută la art. 13 poate fi atacată în contencios administrativ, la Curtea de apel Bucuresti, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 15. - (1) Pe tot parcursul procedurii părtile pot cădea de acord cu privire la refuzul accesului.

(2) Întelegerea la care au ajuns părtile se comunică ANRGN.

(3) Hotărârea Comisiei prin care se constată întelegerea părtilor nu poate fi atacată.

Art. 16. - Prevederile prezentei proceduri se completează cu dispozitiile Legii gazelor nr. 351/2004, precum si cu celelalte acte normative în materie.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale

 

În temeiul prevederilor art. 8 lit. j) din Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 974/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002.

Art. 3. - Compartimentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 4. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 1.346.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale

 

CAPITOLUL I

 

SECTIUNEA 1

Obiect

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste cerintele de eligibilitate si documentele necesare acreditării consumatorilor de gaze naturale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

 

Art. 2. - Regulamentul este aplicabil consumatorilor care solicită acreditarea pentru a deveni eligibili.

 

SECTIUNEA a 3-a

Definitii

 

Art. 3. - Termenii din prezentul regulament sunt definiti în anexa nr. 1.

 

SECTIUNEA a 4-a

Documente de referintă

 

Art. 4. - Prezentului regulament îi sunt aplicabile prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004.

 

CAPITOLUL II

 

SECTIUNEA 1

Gradul de deschidere a pietei interne a gazelor naturale

 

Art. 5. - Gradul de deschidere a pietei interne a gazelor naturale, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2003 privind aprobarea “Foii de parcurs în domeniul energetic din România”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 14 august 2003, este de:

a) 50% începând cu 1 ianuarie 2005;

b) 75% începând cu 1 iulie 2006;

c) 100% pentru consumatorii noncasnici, începând cu 1 ianuarie 2007;

d) 100% pentru toti consumatorii, începând cu 1 iulie 2007.

Art. 6. - (1) Cantitatea totală anuală alocată consumatorilor eligibili se stabileste prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 5 noiembrie a anului în curs pentru anul următor, astfel încât să se asigure nivelurile minime de deschidere a pietei interne a gazelor naturale prevăzute la art. 5.

(2) Cantitatea alocată pentru acreditarea unor noi consumatori eligibili se determină prin scăderea din cantitatea totală anuală alocată consumatorilor eligibili, prevăzută la alin. (1), a cantitătii anuale alocate consumatorilor eligibili acreditati în anii precedenti.

 

SECTIUNEA a 2-a

Prevederi generale

 

Art. 7. - (1) Acreditarea noilor consumatori eligibili se face o dată pe an.

(2) În cazul în care cantitatea alocată pentru acreditarea unor noi consumatori eligibili, calculată potrivit prevederilor art. 6, nu este acoperită la prima sesiune de acreditare, Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN, poate decide organizarea unei noi sesiuni.

(3) Acreditarea consumatorilor drept consumatori eligibili se face pentru o perioadă nelimitată.

(4) Consumatorii acreditati drept consumatori eligibili au obligatia încheierii contractelor de vânzare-cumpărare a gazelor naturale si/sau de prestări de servicii, în termen de 30 de zile de la data publicării deciziei presedintelui ANRGN privind acreditarea.

(5) Lista centralizată a consumatorilor eligibili se aprobă prin decizie a presedintelui ANRGN, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Acreditarea consumatorilor care detin mai multe locuri de consum al gazelor naturale se acordă separat pentru fiecare loc de consum. În aceste cazuri, cerintele tehnologice se aplică fiecărui loc de consum pentru care se solicită acreditarea, iar celelalte cerinte de eligibilitate se aplică persoanei juridice.

Art. 9. - Înscrierea în lista consumatorilor eligibili se realizează în limita cantitătii totale anuale de gaze naturale, stabilită potrivit art. 6 din prezentul regulament.

 

CAPITOLUL III

Acreditarea consumatorilor eligibili

 

SECTIUNEA 1

Cerintele de eligibilitate

 

Art. 10. - Cerintele de eligibilitate sunt conditii obligatorii care trebuie îndeplinite cumulativ de fiecare consumator la momentul înaintării cererii de acreditare drept consumator eligibil.

Art. 11. - Cerintele de eligibilitate sunt:

a) de natură tehnologică;

b) de natură juridică.

Art. 12. - Cerintele de natură tehnologică au în vedere un istoric de consum de minimum 3.000 mii m3/an pentru locul de consum pentru care se solicită acreditarea.

Art. 13. - Cerintele de natură juridică au în vedere ca solicitantul să fie persoană juridică constituită cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si/sau ale altor legi speciale si să fie în deplinătatea exercitării drepturilor si a îndeplinirii obligatiilor ce decurg din această calitate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Documente necesare pentru acreditare

 

Art. 14. - Consumatorii care solicită acreditarea drept consumatori eligibili sunt obligati să depună la sediul ANRGN o cerere de acreditare, conform modelului din anexa nr. 2, însotită de următoarele documente:

1. certificat de înregistrare la oficiul registrului comertului, în copie legalizată;

2. certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comertului în a cărui rază teritorială solicitantul îsi are sediul social principal, din care să reiasă următoarele:

a) se află în deplinătatea exercitării drepturilor si îndeplinirii obligatiilor;

b) obiectul principal de activitate, conform Hotărârii Guvernului nr. 656/1997;

c) structura actionariatului;

3. confirmarea privind istoricul de consum si solutia tehnică de alimentare a locului de consum pentru care se solicită acreditarea, eliberată de titularul licentei de furnizare a gazelor naturale pentru localitatea în care se află locul de consum, în original, conform modelului din anexa nr. 3;

4. dovada achitării tarifului pentru înscriere, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament.

 

CAPITOLUL IV

Procedura acreditării

 

SECTIUNEA 1

Depunerea cererilor de acreditare

 

Art. 15. - (1) Cererile de acreditare drept consumator eligibil, însotite de actele prevăzute la art. 14, se depun la Registratura ANRGN, în perioada 5-20 noiembrie a anului în curs.

(2) Răspunderea privind depunerea în termen a cererii, exactitatea si/sau integritatea cererii de acreditare si a actelor însotitoare revin solicitantilor.

Art. 16. - (1) Titularii licentei de furnizare au obligatia de a elibera solicitantului confirmarea privind istoricul de consum si solutia tehnică de alimentare a locului de consum pentru care se solicită acreditarea prevăzută la art. 14, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii consumatorului.

(2) În cazul în care adresa de confirmare nu este eliberată în termenul prevăzut la alin. (1) sau se refuză înregistrarea cererii, consumatorul care solicită acreditarea este considerat ca îndeplinind cerintele de eligibilitate prevăzute la art. 12, dacă face dovada că este în una dintre aceste situatii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Analizarea cererilor. Înscrierea consumatorilor în Lista centralizată a consumatorilor eligibili de gaze naturale

 

Art. 17. - ANRGN analizează cererile si documentatiile aferente, înaintate de consumatori în termen de 5 zile lucrătoare de la împlinirea termenului de depunere a cererilor de acreditare prevăzut la art. 15 alin. (1).

Art. 18. - La împlinirea termenului mentionat la art. 17 departamentul de profil va înainta Comitetului de reglementare al ANRGN:

a) referatul de aprobare si proiectul de decizie a presedintelui ANRGN privind înscrierea consumatorilor în Lista centralizată a consumatorilor eligibili de gaze naturale, în situatia în care acestia îndeplinesc cerintele de acreditare si cantitatea alocată pentru acreditarea unor noi consumatori eligibili nu este depăsită;

b) referatul de respingere si proiectul de decizie a presedintelui ANRGN privind respingerea cererii de acreditare a consumatorului, în situatia în care acesta nu îndeplineste cerintele de acreditare sau cantitatea alocată pentru acreditarea unor noi consumatori eligibili a fost integral acoperită.

Art. 19. - (1) Înscrierea consumatorilor în Lista centralizată a consumatorilor eligibili de gaze naturale se face în ordinea descrescătoare a istoricului de consum, până la nivelul la care istoricul de consum cumulat al acestora acoperă cantitatea totală anuală alocată consumatorilor eligibili.

(2) În cazul în care pentru acoperirea cantitătii totale anuale alocate consumatorilor eligibili mai este necesară înscrierea unui singur consumator si, în acelasi timp, există cereri ale altor solicitanti având acelasi istoric de consum, în listă vor fi înscrisi toti acesti consumatori.

 

SECTIUNEA a 3-a

Aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale

 

Art. 20. - (1) Decizia presedintelui ANRGN privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale va fi emisă si publicată până la data de 1 decembrie a anului precedent celui începând cu care se acordă eligibilitatea.

(2) Deciziile presedintelui ANRGN privind respingerea cererilor de acreditare drept consumator eligibil, cuprinzând motivele care au stat la baza respingerii, vor fi emise până la data publicării Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale si se vor comunica solicitantilor în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere.

 

SECTIUNEA a 4-a

Contestarea deciziilor

 

Art. 21. - (1) Decizia presedintelui ANRGN privind respingerea cererii de acreditare poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării acesteia.

(2) ANRGN are obligatia de a solutiona contestatia în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia.

(3) Solicitantii care se consideră vătămati în drepturile lor prin actul de solutionare a contestatiei sau prin necomunicarea acestuia în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestatiei îl pot ataca la instanta de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, si ale Codului de procedură civilă.

 

CAPITOLUL V

Obligatii de notificare

 

Art. 22. - Consumatorii acreditati drept eligibili au obligatia să notifice ANRGN orice modificare care afectează îndeplinirea cerintei precizate la art. 13.

 

CAPITOLUL VI

Plata tarifului anual de eligibilitate

 

Art. 23. - (1) Consumatorii eligibili înscrisi în Lista centralizată a consumatorilor eligibili de gaze naturale sunt obligati la plata anuală către ANRGN a tarifului de eligibilitate.

(2) Tariful anual de eligibilitate pentru fiecare consumator se calculează prin aplicarea la istoricul de consum a valorii unitare prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Plata tarifului anual de eligibilitate se face până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, respectiv în termen de 15 zile calendaristice de la emiterea deciziei presedintelui ANRGN privind înscrierea în Lista centralizată a consumatorilor eligibili de gaze naturale, în cazul consumatorilor acreditati drept eligibili într-o sesiune de acreditare suplimentară.

(4) Consumatorii eligibili care au un istoric de consum mai mare de 200.000 mii m3/an pot achita tariful anual de eligibilitate în două transe egale, din care prima trebuie achitată în termenul prevăzut la alin. (3), iar cea de a doua până la data de 30 aprilie inclusiv a fiecărui an.

 

CAPITOLUL VII

Retragerea acreditării

 

Art. 24. - (1) ANRGN poate retrage acreditarea de consumator eligibil în cazul neîndeplinirii de către acesta a obligatiilor prevăzute la art. 13, 22 si 23.

(2) Retragerea calitătii de consumator eligibil se stabileste prin decizie a presedintelui ANRGN, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost publicată.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 25. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

DEFINIREA TERMENILOR UTILIZATI

 

- acreditarea consumatorului eligibil – acordarea dreptului unui consumator de a fi eligibil, în baza prezentului regulament;

- gradul de deschidere a pietei de gaze naturale - ponderea procentuală a cantitătii totale anuale de gaze naturale alocate consumatorilor eligibili din consumul intern total de gaze naturale realizat în anul precedent;

- istoric de consum - consumul total înregistrat de un consumator la locul de consum, pe perioada a 12 luni calendaristice consecutive, anterioare depunerii cererii de acreditare;

- loc de consum - amplasamentul statiei de reglarem ăsurare-predare din sistemul de transport/instalatiei de reglare a presiunii si măsurare a debitului din sistemul de distributie prin care se realizează furnizarea gazelor naturale către consumator, pentru una sau mai multe instalatii de alimentare; un consumator poate avea mai multe locuri de consum.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

............................................................

(antet)

 

MODELUL

cererii de acreditare

 

Către

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), sos. Cotroceni nr. 4, sectorul 6, Bucuresti

 

Societatea Comercială ........................................................., cu sediul în ..................................................., reprezentată legal prin ..........................................., în calitate de director general, solicită acreditarea drept consumator eligibil pentru următorul/următoarele loc/locuri de consum si consumuri anuale de:

A. Locul de consum B. Consumul lunar estimat pentru anul ..................

- ............................................................... - ...............................................................

- ............................................................... - ...............................................................

În sustinerea cererii de acreditare anexăm următoarele documente:

- ...............................................................

- ...............................................................

- ...............................................................

- ...............................................................

Persoana împuternicită de către Societatea Comercială .................................................................. pentru a furniza date si/sau informatii suplimentare Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind prezenta cerere de acreditare drept consumator eligibil este domnul/doamna ................................................................, având functia de ..................................... si care poate fi contactat/contactată la telefon ..........................................., fax ..............................., e-mail ................................ .

Sub sanctiunile aplicate infractiunii de fals în declaratii, precizez că informatiile din documentele anexate prezentei cereri sunt reale si corecte.

 

Director general,

.......................................

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

CONFIRMARE

privind istoricul de consum si solutia tehnică de alimentare

 

Societatea Comercială ........................................................., cu sediul în .............................................., reprezentată prin ........................................., în calitate de director general, are/nu are încheiat cu Societatea Comercială ........................, Filiala ..........................., reprezentată legal de ................................................., în calitate de ............................, titulară a licentei de furnizare a gazelor naturale, eliberată de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, nr. .........../.............., contract de furnizare a gazelor naturale nr. ......../........... pentru locul de consum ....................., situat în localitatea .................................., judetul ......................................... .

Prin prezenta confirmăm că Societatea Comercială ................................................ a înregistrat în ultimele 12 luni la

locul de consum ................................ un istoric de consum de .................... mii m3, defalcat lunar astfel:

noiembrie ..................... - ................... mii m3

decembrie ..................... - ................... mii m3

ianuarie ..................... - ................... mii m3

februarie ....................... - ................... mii m3

martie ........................ - ................... mii m3

aprilie .......................... - ................... mii m3

mai ............................... - ................... mii m3

iunie .............................. - ................... mii m3

iulie .............................. - ................... mii m3

august ........................... - ................... mii m3

septembrie .................... - ................... mii m3

octombrie ..................... - ................... mii m3

Locul de consum pentru care a fost eliberată prezenta confirmare este racordat:

- direct în sistemul national de transport

- în sistemul de distributie

 

Director general,

..................................................

 

 ANEXA Nr. 4

la regulament

 

TARIFE

 

1. Tarif pentru înscriere - 13.000.000 lei

2. Tarif anual pentru acordarea eligibilitătii - valoare unitară - 654 lei/1.000 m3

 

NOTĂ:

Tarifele prevăzute în prezenta anexă pot fi actualizate anual, în functie de indicele de inflatie, prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind stabilirea cantitătilor de gaze naturale alocate consumatorilor eligibili în anul 2005

 

În temeiul prevederilor art. 8 lit. j) din Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Pentru anul 2005 cantitatea anuală de gaze naturale alocată consumatorilor eligibili, corespunzător gradului de deschidere a pietei interne de gaze naturale de 50%, este de 9.150 milioane m3, defalcată după cum urmează:

- 7.300 milioane m3 alocati consumatorilor eligibili acreditati în anii precedenti;

- 1.850 milioane m3 alocati consumatorilor care solicită acreditarea drept eligibili începând cu 1 ianuarie 2005.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.076/2003 privind stabilirea gradului de deschidere a pietei interne a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 20 decembrie 2003.

Art. 3. - Compartimentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 4. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 1.347.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

pentru completarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2004, aprobată prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 331/2004

 

Având în vedere desprinderea activitătii de productie de fire sintetice din cadrul Societătii Comerciale FIBREXNYLON - S.A. si preluarea acesteia de către Societatea Comercială YARNEA - S.R.L.,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. I. - Anexa la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 331/2004 privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale în anul 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 15 martie 2004, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După pozitia 54 din listă se introduce pozitia 541 cu următorul cuprins:

“541. S.C. YARNEA - S.R.L. YARNEA Săvinesti;”

Art. II. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si Societatea Comercială YARNEA - S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. III. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 1.348.