MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.035         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 9 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

443. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară

 

845. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară

 

444. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

 

846. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

 

459. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2004 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 296/2002 privind acordarea asistentei medicale în România cetătenilor străini în baza acordurilor, întelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate în domeniul sănătătii, la care România este parte

 

868. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2004 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 296/2002 privind acordarea asistentei medicale în România cetătenilor străini în baza acordurilor, întelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate în domeniul sănătătii, la care România este parte

 

460. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă si promovarea relatiilor militare si de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004

 

869. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă si promovarea relatiilor militare si de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 411 din 12 octombrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul 1 se introduce alineatul 11 cu următorul cuprins:

“Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, regimul institutiilor de credit, inclusiv al institutiilor emitente de monedă electronică, sau al institutiilor financiare autorizate în alt stat membru, care functionează în România printr-o sucursală sau furnizează servicii în mod direct, va fi cel prevăzut în cap. XIV2.”

2. La articolul 3, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

“În sensul prezentei legi:

a) toate sediile secundare din România ale unei institutii de credit străine vor fi considerate o singură sucursală;

b) toate filialele unei societăti-mamă care, la rândul său, este o filială a altei societăti-mamă vor fi considerate filiale ale celei din urmă.”

3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - La autorizarea unei bănci, persoană juridică română, constituită ca filială a unei institutii de credit străine sau ca filială a unei entităti care detine ca filială o institutie de credit străină ori care se va afla sub controlul acelorasi persoane fizice sau juridice care controlează o institutie de credit străină, Banca Natională a României se va consulta cu autoritatea competentă din tara de origine a institutiei de credit străine.”

4. Litera e) a articolului 14 va avea următorul cuprins:

“e) din evaluarea documentatiei prezentate rezultă că banca nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse în conditii compatibile cu buna functionare a sistemului bancar si cu regulile unei practici bancare prudente, care să asigure protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori;”.

5. Partea introductivă a articolului 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Banca Natională a României poate retrage autorizatia acordată unei bănci, persoană juridică română, sau unei sucursale din România a unei institutii de credit străine, fie la cererea băncii, când actionarii au decis dizolvarea si lichidarea acesteia, respectiv la cererea institutiei de credit străine, fie ca sanctiune, conform art. 69 alin. 2 lit. e), fie pentru următoarele motive:”

6. După articolul 28 se introduce articolul 281 cu următorul cuprins:

“Art. 281. - La data aderării României la Uniunea Europeană, dispozitiile art. 251 alin. 2 si 3 si cele ale art. 252 se abrogă.”

7. Titlul capitolului VIII va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL VIII

Secretul profesional în domeniul bancar si schimbul de informatii între autorităti”

8. După articolul 373 se introduce articolul 374 cu următorul cuprins:

“Art. 374. - În exercitarea atributiilor sale prevăzute de lege, Banca Natională a României asigură schimbul de informatii cu autorităti din România si cu autoritătile competente din statele membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României.”

9. La articolul 40, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

Nivelul minim al capitalului initial este stabilit de Banca Natională a României prin reglementări, fără a putea fi mai mic decât echivalentul în monedă natională a 5 milioane euro.”

10. La articolul 521, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“Dacă persoana care intentionează să devină actionar semnificativ al unei bănci, persoană juridică română, este o institutie de credit străină sau o entitate care detine ca filială o institutie de credit străină ori este o persoană fizică sau juridică ce controlează o institutie de credit străină si dacă, în urma achizitionării participatiei, banca va deveni filială a persoanei care a achizitionat participatia ori va fi controlată de această persoană, evaluarea actionarului semnificativ va face obiectul unei consultări prealabile cu autoritatea competentă din tara de origine a institutiei de credit străine.”

11. La articolul 838 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

“Institutiile de credit prevăzute la alin. 1 vor notifica Băncii Nationale a României deschiderea de reprezentante în România, în conformitate cu reglementările date de aceasta. Reprezentantele îsi vor limita activitatea la acte de informare, de reprezentare, de cercetare a pietei, contactare de clienti si nu vor efectua nici un fel de operatiuni supuse dispozitiilor prezentei legi.”

12. La articolul 839, după alineatul 2 se introduce alineatul 21 cu următorul cuprins:

“În vederea începerii activitătii, sucursala va deschide cont curent la Banca Natională a României, conform reglementărilor emise de aceasta. Transferurile bănesti operate prin înscrieri în contul curent deschis în evidentele Băncii Nationale a României sunt irevocabile si neconditionate.”

13. La articolul 8310, după alineatul 4 se introduc alineatele 5-7 cu următorul cuprins:

“În scopul exercitării activitătilor specifice, institutiile de credit autorizate într-un alt stat membru pot utiliza pe teritoriul României denumirea pe care o utilizează în statul membru de origine, fără a aduce atingere dispozitiilor referitoare la utilizarea denumirilor «casă de economii pentru domeniul locativ», «bancă» sau alti termeni utilizati în România, care denumesc institutii de credit. În situatia în care există pericolul unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, Banca Natională a României poate să solicite ca numele să fie însotit de o mentiune explicativă.

În toate actele sale oficiale, sucursalele din România ale institutiilor de credit autorizate într-un alt stat membru trebuie să se identifice în mod clar printr-un minimum de date: firma sub care sunt înmatriculate în registrul comertului, adresa sediului principal, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comertului, numărul si data înmatriculării în registrul bancar.

Sucursalele din România ale institutiilor de credit autorizate într-un alt stat membru pot să repartizeze, din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit, sumele destinate constituirii fondului pentru riscuri bancare generale, în limita a 1% din soldul activelor purtătoare de riscuri specifice activitătii bancare, asa cum sunt stabilite prin reglementările Băncii Nationale a României, în măsura în care sumele respective se regăsesc în profitul net.”

14. La articolul 8312, după alineatul 4 se introduc alineatele 5 si 6 cu următorul cuprins:

“Sanctiunile si/sau măsurile dispuse de Banca Natională a României pot fi contestate în conditiile prevăzute la cap. XIV.

Aplicarea sanctiunilor se prescrie în termen de un an de la data luării la cunostintă, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârsirii faptei. Aplicarea sanctiunilor nu înlătură răspunderea materială, civilă, administrativă sau penală, după caz.”

15. Articolul 87 va avea următorul cuprins:

“Art. 87. - Institutiile de credit care functionează în România în conditiile prezentei legi se evidentiază de către Banca Natională a României în registrul institutiilor de credit, care este accesibil persoanelor interesate.”

Art. II. - Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 443.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 845.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 92 din 26 august 2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 30 august 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 444.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 846.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2004 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 296/2002 privind acordarea asistentei medicale în România cetătenilor străini în baza acordurilor, întelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate în domeniul sănătătii, la care România este parte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 63 din 5 august 2004 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 296/2002 privind acordarea asistentei medicale în România cetătenilor străini în baza acordurilor, întelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate în domeniul sănătătii, la care România este parte, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 19 august 2004, cu următoarea modificare:

- La articolul I, alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) Contravaloarea serviciilor medicale, acordate potrivit art. 1 alin. (2), se suportă în conditiile stabilite prin respectivele documente internationale.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 459.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2004 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 296/2002 privind acordarea asistentei  medicale în România cetătenilor străini în baza acordurilor, întelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate în domeniul sănătătii, la care România este parte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2004 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 296/2002 privind acordarea asistentei medicale în România cetătenilor străini în baza acordurilor, întelegerilor, conventiilor sau protocoalelor internationale de reciprocitate în domeniul sănătătii, la care România este parte, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 868.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă si promovarea relatiilor militare si de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58 din 25 iunie 2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă si promovarea relatiilor militare si de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 1 iulie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 460.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă si promovarea relatiilor militare si de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art. II alin. 1 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă si promovarea relatiilor militare si de apărare, semnat la Washington la 30 martie 1998, încheiat prin schimb de note verbale la 17 iunie 2004, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 869.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 411

din 12 octombrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, ridicată de Grigore Tomescu în Dosarul nr. 1.258/2004 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul pe fond, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că pe calea exceptiei ridicate în cauză se solicită de fapt completarea normei criticate, ceea ce nu intră în competenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 30 martie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 1.258/2004, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Grigore Tomescu într-o cauză având ca obiect plângerea împotriva refuzului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia militară de a-i comunica, respectiv de a emite o ordonantă de revocare a măsurii retinerii efectuate de organele fostului Minister de Interne în noaptea de 21/22 decembrie 1989.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat încalcă dreptul de acces liber la justitie si dreptul la un recurs efectiv în fata unei instante nationale, prin aceea că permite atacarea la instantele judecătoresti numai a rezolutiilor si ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată, legiuitorul scotând de sub eficienta acestui articol de lege alte acte sau măsuri ale procurorului, precum, în speta de fată, refuzul acestuia de a emite o ordonantă de revocare a măsurii preventive a retinerii. Totodată, se arată că dispozitiile legale criticate încalcă si prevederile art. 53 din Constitutie, republicată, întrucât “în nici un fel restrictia stabilită prin art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală nu poate fi asimilată vreuneia din situatiile mentionate în acest articol constitutional”.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că stabilirea măsurilor si a actelor de urmărire penală împotriva cărora persoana nemultumită poate face plângere la instantele judecătoresti este de competenta exclusivă a legiuitorului, care este prin urmare singurul în măsură să procedeze la o eventuală extindere a sferei acestora.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al acestei institutii.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale, respectiv celor din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate de autorul exceptiei.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală nu încalcă prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (1) si (2), ci constituie o aplicare a acestora, întrucât asigură tocmai accesul liber la justitie, respectiv posibilitatea atacării în fata instantei de judecată a rezolutiilor sau a ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată. Prin aceste acte si măsuri ale procurorului se pune capăt conflictului de drept penal, ceea ce impune supunerea lor nu numai controlului ierarhic în cadrul Ministerului Public, ci si controlului din partea instantelor judecătoresti. În ceea ce priveste critica aceluiasi text formulată fată de prevederile art. 53 din Constitutie, republicată, se apreciază că aceasta este neîntemeiată, întrucât dispozitiile art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală nu contin restrângeri ale exercitiului unor drepturi sau libertăti. Se arată totodată că limitarea, prin textul de lege criticat, a actelor procurorului împotriva cărora se poate face plângere la instanta de judecată reprezintă o problemă de legiferare, iar nu de constitutionalitate.

În concluzie, Avocatul Poporului apreciază că exceptia este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, potrivit cărora: “După respingerea plângerii făcute conform art. 275-278 împotriva rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonantei ori, după caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată, precum si orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278, la instanta căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenta să judece cauza în primă instantă.”

Autorul exceptiei consideră că aceste dispozitii sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (1) si (2) si art. 53, având următorul continut:

- Art. 20 alin. (1): “Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.”;

- Art. 21 alin. (1) si (2): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”

De asemenea, autorul exceptiei invocă si încălcarea, prin dispozitiile legale criticate, a prevederilor art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil, precum si a prevederilor art. 13 din aceeasi conventie, privind dreptul la un recurs efectiv.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că dispozitiile art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, prin care legiuitorul a reglementat plângerea în fata instantei împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată, au fost introduse prin Legea nr. 281 din 24 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2003, si exprimă sensul Deciziei Curtii Constitutionale nr. 486 din 2 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 6 martie 1998.

Prin această decizie, admitând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea a constatat că dispozitiile art. 278 din Codul de procedură penală, referitoare la plângerea contra actelor procurorului, sunt constitutionale numai în măsura în care nu opresc persoana nemultumită de solutionarea plângerii împotriva măsurilor luate sau actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta si care nu ajung în fata instantelor judecătoresti să se adreseze justitiei. Curtea a retinut că, fiind vorba de acte prin care se înfăptuieste justitia, este firesc ca acestea să fie verificate si confirmate ori infirmate de instantele judecătoresti, singurele autorităti prin a căror activitate se realizează justitia [art. 126 alin. (1) din Constitutie, republicată]. Asa fiind, Curtea retine că dispozitiile alin. 1 al art. 2781 din Codul de procedură penală, care reglementează tocmai posibilitatea formulării plângerii la instanta de judecată împotriva acelor acte prin care procurorul solutionează cauza penală fără ca aceasta să mai ajungă în fata instantei, respectiv împotriva “rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonantei ori, după caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, date de procuror”, nu îngrădesc liberul acces la justitie, asa cum neîntemeiat sustine autorul exceptiei de neconstitutionalitate, ci, dimpotrivă, asigură realizarea acestui drept în conformitate cu prevederile art. 21 din Constitutie, republicată, respectiv cu prevederile art. 6 pct. 1 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Întrucât textul de lege criticat nu reglementează nici o restrângere a exercitiului vreunui drept ori al unei libertăti, ci dă expresie unui drept constitutional, prevederile art. 53 din Constitutie, republicată, invocate de asemenea în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, nu sunt incidente în cauză.

De altfel, ceea ce se vizează prin criticile formulate este extinderea art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală si la alte situatii neprevăzute în acest text legal, în sensul de a se permite atacarea la instantele judecătoresti nu doar a rezolutiilor si ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată, ci si a altor acte sau măsuri ale procurorului, precum, în speta de fată, refuzul acestuia de a emite o ordonantă de revocare a măsurii preventive a retinerii. Or, după cum s-a mai retinut de către Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, acceptarea acestor critici ar echivala cu transformarea instantei de contencios constitutional într-un legislator pozitiv, lucru care ar contraveni prevederilor art. 61 din Constitutie, republicată, potrivit cărora Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tării. Sub acest aspect jurisprudenta Curtii Constitutionale este constantă, statornicind limite ale competentei acesteia, cum ar fi: Curtea “nu se poate substitui legiuitorului pentru adăugarea unor noi prevederi celor instituite” (Decizia nr. 45 din 2 mai 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 12 mai 1995), “ea nu îsi poate asuma rolul de a crea, de a abroga sau de a modifica o normă juridică”, spre a îndeplini rolul de “legislator pozitiv” (Decizia nr. 27 din 12 martie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 26 aprilie 1996).

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, ridicată de Grigore Tomescu în Dosarul nr. 1.258/2004 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 octombrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta