MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.038         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

DECRETE

 

870. - Decret pentru eliberarea din functie a unui magistrat de la Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

871. - Decret pentru transferul unui magistrat procuror în functia de judecător

 

872. - Decret pentru transferul unui magistrat procuror în functia de judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.772. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii-I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont”- Bucuresti

 

1.773. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare Stiintifică în domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.158. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Colorom” - S.A. Codlea, judetul Brasov

 

4.165. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Arcadia 2000 (Semnal)” - S.A. Bucuresti

 

4.166. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Munca Ovidiu” - S.A. Ovidiu, judetul Constanta

 

Rectificări la:

- Decizia Curtii Constitutionale nr. 379 din 30 septembrie 2004

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui magistrat de la Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 63 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 178 din 15 octombrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 noiembrie 2004 se eliberează din functia de judecător al Înaltei Curti de Casatie si Justitie, prin pensionare înainte de îndeplinirea mandatului, domnul Jumanca Ion.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 870.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru transferul unui magistrat procuror în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) si ale art. 59 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181 din 15 octombrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 decembrie 2004 doamna Ardeleanu Antoneta, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanta, va fi transferată în functia de judecător la Judecătoria Constanta.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 871.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru transferul unui magistrat procuror în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 30 alin. (1) si ale art. 59 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 175 din 7 octombrie 2004,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 decembrie 2004 domnul Dumitru Dumitru Daniel, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitesti, va fi transferat în functia de judecător la Judecătoria Pitesti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 872.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” – Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, si având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucuresti îsi schimbă denumirea în Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti, denumit în continuare I.N.C.D.P.M., care se organizează si functionează ca persoană juridică română în coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 2. - I.N.C.D.P.M. are sediul în municipiul Bucuresti, str. General Budisteanu nr. 15, sectorul 1.

Art. 3. - I.N.C.D.P.M. are ca obiect principal de activitate realizarea de cercetări stiintifice fundamentale si aplicative pentru combaterea riscurilor de accidentări si îmbolnăviri profesionale în scopul asigurării securitătii si sănătătii salariatilor în procesele de muncă.

Art. 4. - Regulamentul de organizare si functionare a I.N.C.D.P.M. este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - I.N.C.D.P.M. are în administrare, conform art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 406/1998, imobilul format din constructii, anexe si terenul aferent, proprietate publică a statului, din str. General Budisteanu nr. 15, sectorul 1, Bucuresti.

Art. 6. - Patrimoniul I.N.C.D.P.M., stabilit pe baza situatiilor financiare la data de 31 decembrie 2003, este de 34.827.695 mii lei, din care imobilizări corporale si necorporale 12.400.690 mii lei si active circulante 22.427.005 mii lei.

Art. 7. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va cuprinde în bugetul său fondurile necesare realizării unor investitii, dotări, aparatură, echipamente si instalatii pentru I.N.C.D.P.M.

Art. 8. - Structura organizatorică a I.N.C.D.P.M. se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 637/2003.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 406/1998 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. - Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 23 iulie 1998, cu exceptia art. 5.

Art. 10. - Punctul 2 al literei B din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. «Alexandru Darabont» - Bucuresti”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.772.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” – Bucuresti

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti, denumit în continuare I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti, este persoană juridică română în coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” – Bucuresti functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, calculează amortismente si conduce evidenta contabilă în regim economic si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum si cu cele din prezentul regulament.

Art. 2. - (1) I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti desfăsoară activităti de cercetare stiintifică si dezvoltare în domeniul protectiei muncii.

(2) I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” – Bucuresti participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului protectiei muncii si la realizarea, cu prioritate, a obiectivelor stabilite prin strategia si politicile sociale de îmbunătătire a conditiilor de muncă si prevenire a riscurilor profesionale, precum si prin programele nationale de cercetare stiintifică - dezvoltare si inovare.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

 

Art. 3. - Obiectul de activitate al I.N.C.D.P.M. constă în:

A. Activităti de cercetare-dezvoltare

În cadrul Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, al planurilor sectoriale si locale, programului-nucleu, programelor de cercetare europene si internationale, I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti efectuează cercetări fundamentale si aplicative pentru prevenirea si combaterea riscurilor de accidentări si îmbolnăviri profesionale si stabilirea cerintelor de securitate si sănătate în muncă, conform prevederilor Legii protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale directivelor Uniunii Europene, respectiv:

1. Activităti de cercetare stiintifică fundamentală:

a) fundamentarea stiintifică a strategiei de dezvoltare a domeniului securitătii si sănătătii în muncă;

b) coordonarea metodologică a activitătii de cercetare în domeniul securitătii si sănătătii în muncă la nivel national;

c) dezvoltarea bazei teoretice si conceptuale a securitătii si sănătătii în muncă;

d) fundamentarea sistemului national de reglementări în domeniul securitătii si sănătătii în muncă;

e) studiul riscurilor profesionale si al impactului acestora asupra stării de sănătate si securitate a personalului;

f) elaborarea de instrumente de identificare, analiză si evaluare a riscurilor profesionale;

g) elaborarea instrumentelor de auditare a sistemelor de muncă;

h) elaborarea instrumentelor de evaluare a costurilor accidentelor de muncă si bolilor profesionale;

i) fundamentarea sistemului de evaluare a conformitătii calitătii de securitate/protectie pentru echipamente tehnice (ET) si echipamente individuale de protectie (EIP);

j) elaborarea instrumentelor de evaluare a conformitătii, calitătii, de protectie/securitate, inspectie si diagnosticare tehnică pentru ET si EIP;

k) elaborarea de sisteme de management al securitătii si sănătătii în muncă, integrate în managementul general al firmelor;

l) optimizarea ergonomică a activitătilor si locurilor de muncă;

m) fundamentarea si elaborarea criteriilor psihofiziologice de selectie si formare profesională în raport cu riscurile si exigentele profesionale;

n) optimizarea sistemului national de instruire-formare si de perfectionare a personalului necesar domeniului securitătii si sănătătii în muncă.

2. Activităti de cercetare-dezvoltare aplicativă:

a) studii si cercetări aplicative pentru prevenirea si combaterea riscurilor de accidentări si îmbolnăviri profesionale (chimice, mecanice, electrice, termice, zgomot, vibratii, ultrasunete, iluminat, microclimat, radiatii neionizante, laseri, plasmă, riscuri ergonomice si psihosociale);

b) studii si cercetări aplicative pentru realizarea de:

- instalatii de ventilatie industrială;

- instalatii de neutralizare a noxelor chimice;

- instalatii de iluminat;

- aparate de protectie împotriva electrocutării si incendiilor;

- dispozitive de protectie pentru reducerea riscurilor mecanice;

- dispozitive pentru combaterea zgomotului si vibratiilor;

- mijloace individuale de protectie;

- unguente de protectie;

c) studii si cercetări privind elaborarea sistemului national de reglementări în domeniul securitătii si sănătătii în muncă, armonizat cu cel al UE:

- elaborarea de norme de securitate si sănătate în muncă;

- elaborarea de standarde de securitate a muncii;

- elaborarea de instructiuni de securitate si sănătate în muncă;

- elaborarea de fise de securitate pentru produse;

d) studii si cercetări privind elaborarea materialelor suport pentru instruirea, formarea si perfectionarea personalului (manuale, suporturi de curs, ghiduri, teste de verificare a cunostintelor);

e) studiul efectelor factorilor de risc asupra stării de sănătate si a comportamentului în muncă;

f) elaborarea de software pentru evaluarea si gestiunea computerizată a riscurilor;

g) elaborarea de software pentru evaluarea costurilor accidentelor de muncă;

h) elaborarea de sisteme expert de instruire-testare asistată de calculator;

i) elaborarea de sisteme informatice pentru promovarea si diseminarea cunostintelor din domeniul securitătii si sănătătii în muncă.

B. Activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

1. Activităti metodologice de implementare a legislatiei:

a) certificarea calitătii de protectie/securitate a echipamentelor tehnice si echipamentelor individuale de protectie, inspectia si diagnoza tehnică a acestora;

b) evaluarea riscurilor profesionale la locurile de muncă;

c) auditarea agentilor economici din punctul de vedere al securitătii si sănătătii în muncă;

d) expertizarea locurilor de muncă pentru încadrarea în conditii deosebite sau speciale;

e) implementarea sistemelor de management al securitătii si sănătătii în muncă la nivelul agentilor economici;

f) elaborarea de materiale de informare si diseminare a informatiei în domeniul securitătii si sănătătii în muncă.

2. Formarea si perfectionarea specialistilor în domeniul securitătii si sănătătii în muncă:

a) cursuri de nivel mediu;

b) cursuri de nivel universitar;

c) cursuri de nivel postuniversitar.

3. Editarea materialelor de instruire, formare si diseminare a informatiilor referitoare la securitatea si sănătatea în muncă (manuale, cărti, brosuri, ghiduri, suporturi de curs, norme, instructiuni, afise, teste).

4. Asistentă tehnică pentru:

a) realizarea de instalatii, aparate sau dispozitive de prevenire si combatere a riscurilor profesionale;

b) efectuarea de analize, măsurări si evaluări ale nivelurilor factorilor de risc;

c) testarea psihofiziologică pentru unele categorii de personal;

d) realizarea de mijloace individuale de protectie;

e) realizarea de unguente de protectie;

f) diseminarea informatiilor din domeniul securitătii si sănătătii în muncă.

5. Consultantă si asistentă de specialitate acordată agentilor economici pentru:

a) respectarea prevederilor legislatiei în vigoare;

b) organizarea activitătii de protectie a muncii;

c) implementarea managementului sănătătii si securitătii în muncă;

d) executia de instalatii, aparate si dispozitive pentru prevenirea si combaterea riscurilor profesionale;

e) elaborarea instructiunilor de protectie a muncii;

f) alegerea echipamentelor individuale de protectie;

g) expertizarea locurilor de muncă pentru încadrarea în conditii deosebite si speciale;

h) evaluarea conformitătii, inspectia si diagnosticarea tehnică a echipamentelor tehnice si individuale de protectie;

i) realizarea de produse conforme cu cerintele esentiale de securitate si sănătate pentru a fi competitive pe piată;

j) proiectarea ergonomică a locurilor de muncă;

k) elaborarea solutiilor tehnice si organizatorice de îmbunătătire a conditiilor de muncă;

l) măsurări si analize de laborator privind factorii de risc.

6. Participarea la realizarea transferului tehnologic, prin contracte directe cu agentii economici, pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul protectiei muncii

7. Realizări de unicate si serii mici pentru produsele rezultate în urma cercetării

8. Activităti de comert interior si de import-export, aferente obiectului de activitate, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

 

Art. 4. - (1) Patrimoniul I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti este cel existent în situatiile financiare la data de 31 decembrie 2003 si anume de 34.827.695 mii lei, din care imobilizări corporale si necorporale 12.400.690 mii lei si active circulante 22.427.005 mii lei.

(2) I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” – Bucuresti administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publică si privată a statului, precum si bunurile proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică si privată a statului, administrate de I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti, precum si bunurile proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, se înregistrează distinct în patrimoniul acestuia.

(3) Rezultatele cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice apartin I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti, în calitate de persoană juridică executantă, si ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel.

Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale sau necorporale, obtinute în baza derulării unor contracte finantate din fonduri private, precum si rezultatele obtinute din activităti desfăsurate în asociere în participatiune sau în entităti cu personalitate juridică născute în urma altor forme de asociere, cum ar fi cele prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, apartin I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti, în calitate de persoană juridică executantă.

(4) Administrarea, înregistrarea în evidenta contabilă a I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti, precum si înstrăinarea, închirierea sau concesionarea si casarea rezultatelor cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice se fac potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.

(5) În exercitarea drepturilor sale, I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti posedă si foloseste bunurile aflate în patrimoniul său si, după caz, dispune de acestea în conditiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.

(6) I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” – Bucuresti poate realiza servicii sau activităti de microproductie prin asociere în participatiune, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea ministerului coordonator si a autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(7) Patrimoniul I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti poate fi modificat în conditiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică si functională

 

Art. 5. - (1) I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti poate avea în structură subunităti, cu sau fără personalitate juridică, departamente, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.

(2) Structura organizatorică a I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, denumit în continuare ministru coordonator.

(3) În functie de specificul unor activităti, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administratie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităti din tară sau din străinătate.

 

CAPITOLUL V

Organele de conducere

 

Art. 6. - Conducerea I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti este asigurată de:

a) consiliul de administratie;

b) comitetul de directie;

c) directorul general.

Art. 7. - Coordonarea activitătii de cercetare-dezvoltare din I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti este asigurată de consiliul stiintific.

Art. 8. - (1) Relatiile dintre compartimentele aflate în structura I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti, precum si relatiile acestora cu tertii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti, cu avizul consiliului de administratie.

(2) Conducătorii compartimentelor din structura I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti răspund în fata directorului general si a consiliului de administratie de îndeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitătilor si competentelor încredintate de acestia.

Consiliul de administratie

Art. 9. - (1) Consiliul de administratie este format din 7 membri, cetăteni români, numiti prin ordin al ministrului coordonator cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea conducerii autoritătilor de la care acestia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.

(2) Din consiliul de administratie fac parte în mod obligatoriu:

a) directorul general al I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti, care este presedintele consiliului de administratie;

b) presedintele consiliului stiintific al I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti;

c) un reprezentant al autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare;

d) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(3) Ceilalti membri ai consiliului de administratie sunt specialisti în domeniu, propusi de ministerul coordonator.

(4) Revocarea membrilor consiliului de administratie se face de acelasi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.

Art. 10. - (1) Membrii consiliului de administratie îsi păstrează calitatea de angajat la institutia sau la unitatea de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile care derivă din această calitate.

(2) Pentru activitatea desfăsurată, în calitate de membru al consiliului de administratie, acestia beneficiază de o indemnizatie lunară stabilită de consiliul de administratie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti.

(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administratie ale institutelor nationale si nu pot participa în aceeasi calitate la alte institutii, unităti sau organizatii cu care I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti are relatii contractuale sau interese concurente.

(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal, sotul/sotia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelasi timp patroni sau asociati la alte unităti cu acelasi profil sau cu care I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti se află în relatii comerciale directe.

Art. 11. - (1) Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) aprobă, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti, de introducere a unor tehnologii de vârf si de modernizare a celor existente, în concordantă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;

b) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti, înfiintarea, desfiintarea si comasarea de subunităti din structura acestuia;

c) analizează si avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

d) analizează si avizează situatiile financiare si contul de profit si pierdere, pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator, si aprobă raportul de gestiune asupra activitătii desfăsurate de I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti în anul precedent;

e) analizează realizarea criteriilor de performantă si raportarea trimestrială privind activitatea realizată de I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti si aprobă măsuri pentru desfăsurarea acesteia în conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;

f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmează a fi realizate de I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti;

g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum si concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti, în conditiile legii;

h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute sistabileste modul de rambursare a acestora;

j) aprobă utilizarea disponibilitătilor în valută;

k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

l) aprobă criteriile si comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti.

(2) Consiliul de administratie exercită orice alte atributii stabilite, potrivit prevederilor legale.

Art. 12. - Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, avizat de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei. Acesta hotărăste în problemele privind activitatea I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.

Art. 13. - (1) Consiliul de administratie se întruneste, de regulă, o dată pe lună sau ori de câte ori interesele I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti o cer, la convocarea presedintelui, a vicepresedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administratie.

(2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele acestuia, iar în lipsa lui, de vicepresedintele ales de către membrii consiliului de administratie.

Art. 14. - (1) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această conditie, sedinta consiliului de administratie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeasi ordine de zi.

(2) Hotărârile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumătate plus unu din numărul total al acestora.

Art. 15. - La sedintele consiliului de administratie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 16. - Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administratie poate atrage în activitatea de analiză consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.

Art. 17. - (1) Membrii consiliului de administratie sunt răspunzători, în conditiile legii, pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin si răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti.

(2) Membrii consiliului de administratie care s-au abtinut ori care s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de sedinte al consiliului de administratie si dacă au anuntat în scris despre aceasta ministerul coordonator.

(3) Membrii consiliului de administratie care nu respectă prevederile art. 10 alin. (3) si (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti ca urmare a acestui fapt.

Art. 18. - În primul trimestru al fiecărui an consiliul de administratie prezintă Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei un raport asupra activitătii desfăsurate în anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 19. - Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti. Atributiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie.

Comitetul de directie

Art. 20. - (1) Conducerea operativă a I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti este asigurată de un comitet de directie compus din directorul general si conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului national.

(2) La sedintele comitetului de directie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 21. - (1) Comitetul de directie exercită atributii si are răspunderi în limita competentelor propuse de directorul general si aprobate de consiliul de administratie.

(2) Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:

a) strategia programelor de dezvoltare a I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) bugetul de venituri si cheltuieli;

d) programul de investitii;

e) sistemul de asigurare a calitătii;

f) alte obligatii.

Art. 22. - Comitetul de directie se întruneste decadal si ori de câte ori interesele I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti o impun.

Art. 23. - (1) Atunci când este cazul, la nivelul subunitătilor din I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti se organizează si functionează comitetul de conducere, care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare aprobat de consiliul de administratie al I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti si este prezidat de directorul subunitătii respective.

(2) Comitetul de conducere exercită atributii si are răspunderi în limita competentelor stabilite de directorul general al I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” – Bucuresti si aprobate de consiliul de administratie.

Directorul general

Art. 24. - (1) Activitatea curentă a I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selectie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în functie de performantele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(2) Numirea si eliberarea din functie a directorului general se fac prin ordin al ministrului coordonator.

Art. 25. - (1) Directorul general are, în principal, următoarele atributii si responsabilităti:

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti în relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tară si din străinătate;

b) stabileste atributiile, competentele si relatiile la nivelul subunitătilor si departamentelor I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti, precum si relatiile acestora cu tertii, cu avizul consiliului de administratie;

c) propune consiliului de administratie modificarea structurii organizatorice si de functionare a I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti;

d) numeste directorii si conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de directie, si îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administratie;

e) angajează si concediază personalul I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti, conform prevederilor legale si ale contractului colectiv de muncă;

f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti si a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de directie;

aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

h) adoptă măsuri si urmăreste realizarea operatiunilor de comert interior si de import-export, prin compartimentele proprii specializate;

i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea de marketing;

j) are atributii si răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti de la bugetul de stat;

k) poate delega, în conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului national;

l) exercită orice alte atributii ce îi sunt delegate de consiliul de administratie.

(2) În exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii.

Consiliul stiintific

Art. 26. - (1) Consiliul stiintific este format din 15 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti care desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare.

(2) Membrii consiliului stiintific sunt cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariati ai I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti, alesi pe 4 ani prin vot secret de către persoanele cu studii superioare din compartimentele de cercetare-dezvoltare ale I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti.

(3) Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorul stiintific ai I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti.

(4) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot secret de către membrii consiliului stiintific.

(5) Consiliul stiintific se organizează si functionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administratie.

Art. 27. - Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt următoarele:

a) participă la elaborarea strategiei activitătii de cercetare-dezvoltare a domeniului protectiei muncii si la elaborarea planurilor de cercetare-dezvoltare;

b) analizează si avizează realizarea lucrărilor de cercetare prin comisia de avizare;

c) propune spre aprobare consiliului de administratie programul anual de cercetare-dezvoltare si inovare al I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti;

d) avizează hotărârile consiliului de administratie care implică politica de cercetare a I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti în domeniu;

e) propune măsuri pentru perfectionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

f) organizează si coordonează desfăsurarea manifestărilor cu caracter stiintific;

g) avizează actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;

h) avizează acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare în tară si în străinătate.

 

CAPITOLUL VI

Bugetul de venituri si cheltuieli si executia acestuia. Relatii financiare

 

Art. 28. - (1) I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale, potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Situatiile financiare anuale se aprobă de către ministerul coordonator, în conditiile legii.

Art. 29. - (1) Veniturile si cheltuielile I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se întocmeste pe baza indicatorilor de performantă stabiliti de ministerul coordonator si se aprobă prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 30. - I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti determină anual volumul de venituri de realizat si de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.

Art. 31. - (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale si prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plătii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli stabilit, potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabileste prin ordin al ministrului coordonator, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 32. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situatia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite de către I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 33. - (1) I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti hotărăste cu privire la investitiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finantarea efectuându-se din surse proprii si din credite bancare, precum si din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.

(2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul său de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizării unor investitii, dotări, achizitionării de aparatură, echipamente si instalatii pentru I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti.

(3) Executia investitiilor prevăzute la alin. (1) si (2) se adjudecă potrivit legii.

Art. 34. - (1) Operatiunile de încasări si plăti ale I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale si prin unităti de trezorerie cu sediul în România.

(2) I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” – Bucuresti efectuează operatiuni de încasări si plăti în lei si în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă si a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.

(3) I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” – Bucuresti efectuează operatiuni de comert exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operatiunile de încasări si plăti cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitătile bancare specializate cu sediul în România.

Art. 35. - I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti îsi va organiza controlul financiar preventiv propriu si auditul financiar potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

Reglementarea litigiilor

 

Art. 36. - Litigiile I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti cu persoane fizice sau persoane juridice, nesolutionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instantelor judecătoresti române competente, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 37. - Statutul de institut national se reînnoieste periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont” - Bucuresti.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare Stiintifică în domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, si având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Institutul National de Cercetare Stiintifică în domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti, denumit în continuare I.N.C.S.M.P.S., se organizează si functionează ca persoană juridică română în coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 2. - I.N.C.S.M.P.S. are sediul în municipiul Bucuresti, Str. Povernei nr. 6-8, sectorul 1.

Art. 3. - I.N.C.S.M.P.S. are ca obiect de activitate realizarea de studii si cercetări cu caracter teoretic aplicativ în domeniul de interes national privind piata muncii, managementul resurselor umane, dezvoltarea socială si protectia socială în România.

Art. 4. - Regulamentul de organizare si functionare a I.N.C.S.M.P.S. este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Patrimoniul I.N.C.S.M.P.S., stabilit pe baza situatiilor financiare la data de 31 decembrie 2003, este de 4.537.656 mii lei, din care imobilizări corporale si necorporale 1.891.115 mii lei si active circulante 2.645.541 mii lei.

Art. 6. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va cuprinde în bugetul său fondurile necesare realizării unor investitii, dotări, aparatură, echipamente si instalatii pentru I.N.C.S.M.P.S.

Art. 7. - I.N.C.S.M.P.S. are în administrare, conform Hotărârii Guvernului nr. 732/2004, imobilul proprietate publică a statului din Str. Povernei nr. 6-8, sectorul 1, Bucuresti.

Art. 8. - (1) Structura organizatorică a I.N.C.S.M.P.S. se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 637/2003.

(2) I.N.C.S.M.P.S. poate avea în structură subunităti, cu sau fără personalitate juridică.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.305/1996 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare Stiintifică în domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 9 decembrie 1996.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2004.

Nr. 1.773.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare Stiintifică în domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Institutul National de Cercetare Stiintifică în domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti, denumit în continuare I.N.C.S.M.P.S., este persoană juridică română în coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, denumit în continuare MMSSF.

(2) I.N.C.S.M.P.S. functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, calculează amortismente si conduce evidenta contabilă în regim economic si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum si ale prezentului regulament.

Art. 2. - (1) I.N.C.S.M.P.S. îsi desfăsoară activitatea de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică în domenii de interes national privind piata muncii, managementul rersurselor umane, dezvoltarea socială si protectia socială în România.

(2) I.N.C.S.M.P.S. participă la fundamentarea, implementarea si monitorizarea strategiei de dezvoltare a domeniului specific si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice stabilite prin programele nationale de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

 

Art. 3. - În cadrul obiectului de activitate I.N.C.S.M.P.S. desfăsoară următoarele tipuri de activităti:

A. Activităti de cercetare-dezvoltare

1. În cadrul Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, pentru realizarea planurilor sectoriale si a programelor-nucleu, în cadrul programelor internationale de cercetare-dezvoltare si inovare, având ca tematică:

a) piata muncii:

- resursele de muncă;

- cererea de fortă de muncă;

- somajul;

- prognoze privind piata muncii;

- sistemul informational al pietei muncii;

- salariul, salariul minim si echilibrul pietei muncii;

- institutii si agenti ai pietei muncii;

- dialogul social;

- legislatia muncii;

b) educatia continuă:

- evaluarea impactului sistemelor de educatie, formare si perfectionare profesională asupra eficientei pietei muncii;

- evaluarea tehnicilor si metodelor de formare si perfectionare profesională;

- evaluarea cerintelor de calificare la nivel national, sectorial si de ramură, în functie de nevoile pietei muncii;

c) managementul resurselor umane:

- analiză diagnostic privind sistemele de recrutare,

selectie, evaluare, promovare;

- politici si sisteme salariale la nivel de firmă: analiză, studiu de impact asupra dezvoltării economice si sociale;

- relatii de muncă: relatii conflictuale-neconflictuale, parteneriat, comunicare-informare - analiză diagnostic, impact;

- sisteme si tehnici de negociere – analize comparative, impact;

- motivatia muncii: forme, metode, modele de cointeresare;

- normarea muncii;

d) politici sociale si fenomene sociale:

- sărăcia si excluziunea socială - evaluare, scenarii, politici;

- incluziune si coeziune socială - analiză diagnostic, evaluare impact, politici;

- sisteme de asigurări sociale si politici de asigurări - analiză diagnostic, evaluare impact, scenarii;

- sisteme de asistentă socială si politici privindasistenta socială în domeniul populatiei si familiei,  vârstnicilor, copiilor, persoanelor cu dizabilităti – analiză diagnostic, evaluare impact, scenarii;

e) problematica socioumană în procesul de schimbare, modernizare si integrare a României în structurile europene;

f) strategii si modele de dezvoltare socioeconomică la nivel national, teritorial si sectorial;

g) managementul macro- si microeconomic.

2. Alte activităti de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică:

- cercetare aplicativă pentru agentii economici în domeniul specific de activitate.

B. Activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare,

desfăsurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministerului coordonator si cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare si, după caz, cu autorizarea din partea institutiilor abilitate, constând în:

a) formare si specializare profesională;

b) consultantă si asistentă de specialitate;

c) editare si tipărire a publicatiilor de specialitate;

d) prestări de servicii;

e) participare la realizarea transferului tehnologic;

f) alte activităti, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

 

Art. 4. - (1) I.N.C.S.M.P.S. are un patrimoniu propriu în valoare de 4.537.656 mii lei, conform situatiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2003, din care: imobilizări corporale si necorporale 1.891.115 mii lei si active circulante 2.646.541 mii lei.

(2) I.N.C.S.M.P.S. administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publică si privată a statului, precum si bunurile proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publică si privată a statului administrate de I.N.C.S.M.P.S., precum si bunurile proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, se înregistrează distinct în patrimoniul acestuia.

(3) Rezultatele cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice apartin I.N.C.S.M.P.S., în calitate de persoană juridică executantă, si ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenta contabilă, precum si înstrăinarea, închirierea sau concesionarea si casarea rezultatelor cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice se fac potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002.

(4) În exercitarea drepturilor sale, I.N.C.S.M.P.S. posedă si foloseste bunurile aflate în patrimoniul său si, după caz, dispune de acestea în conditiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.

(5) I.N.C.S.M.P.S. poate realiza servicii prin asociere în participatiune, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea MMSSF si a autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(6) Patrimoniul I.N.C.S.M.P.S. poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică si functională

 

Art. 5. - (1) I.N.C.S.M.P.S. poate avea în structură subunităti, cu sau fără personalitate juridică, departamente, compartimente, sectii, colective si alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.

(2) Structura organizatorică a I.N.C.S.M.P.S. se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administratie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităti din tară sau din străinătate.

 

CAPITOLUL V

Organele de conducere

 

Art. 6. - Conducerea I.N.C.S.M.P.S. este asigurată de:

a) consiliul de administratie;

b) comitetul de directie;

c) directorul general.

Art. 7. - Coordonarea activitătii de cercetare-dezvoltareinovare este asigurată de consiliul stiintific.

Art. 8. - (1) Relatiile dintre subunitătile aflate în structura I.N.C.S.M.P.S., precum si relatiile acestora cu tertii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare, cu avizul consiliului de administratie.

(2) Conducătorii subunitătilor din structura I.N.C.S.M.P.S. răspund în fata consiliului de administratie si a directorului general de îndeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitătilor si competentelor încredintate de acestia.

Consiliul de administratie

Art. 9. - (1) Consiliul de administratie este format din 7 membri, cetăteni români, numiti prin ordin al Ministrului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea conducerii autoritătii de la care acestia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

(2) Din consiliul de administratie fac parte în mod obligatoriu:

- directorul general al I.N.C.S.M.P.S., care este presedintele consiliului de administratie;

- presedintele consiliului stiintific al I.N.C.S.M.P.S.;

- un reprezentant al autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare;

- un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

- un reprezentant al MMSSF.

(3) Ceilalti membri ai consiliului de administratie sunt specialisti din domeniu, propusi de MMSSF.

(4) Revocarea membrilor consiliului de administratie se face de acelasi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.

Art. 10. - (1) Membrii consiliului de administratie îsi păstrează calitatea de angajat la institutia sau la unitatea de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile care derivă din această calitate.

(2) Pentru activitatea desfăsurată în calitate de membru al consiliului de administratie, acestia beneficiază de o indemnizatie lunară stabilită de consiliul de administratie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al I.N.C.S.M.P.S.

(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administratie ale institutelor nationale si nu pot participa în aceeasi calitate la alte unităti cu care I.N.C.S.M.P.S. are relatii contractuale sau interese concurente.

(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal, sotul/sotia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelasi timp patroni sau asociati la alte unităti cu acelasi profil sau cu care I.N.C.S.M.P.S. se află în relatii comerciale directe.

Art. 11. - Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) aprobă, la propunerea consiliului stiintific, strategia de cercetare-dezvoltare-inovare si programele rezultate din aceasta, în concordantă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;

b) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

c) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 32 si stabileste modul de rambursare a acestora;

d) aprobă utilizarea disponibilitătilor în valută;

e) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

f) aprobă criteriile si comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul I.N.C.S.M.P.S.;

g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum si concesionarea ori închirierea unor bunuri din patrimoniul I.N.C.S.M.P.S., în conditiile legii;

h) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a I.N.C.S.M.P.S., înfiintarea, desfiintarea si comasarea de subunităti din structura acestuia;

i) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmează a fi realizate de I.N.C.S.M.P.S.;

j) analizează si avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

k) analizează si avizează situatiile financiare si contul de profit si pierdere, pe care le supune spre aprobare MMSSF, si aprobă raportul de gestiune asupra activitătii desfăsurate de I.N.C.S.M.P.S. în anul precedent;

l) analizează realizarea criteriilor de performantă si raportarea trimestrială privind activitatea realizată de I.N.C.S.M.P.S. si aprobă măsuri pentru desfăsurarea acesteia în conditii de echilibru bugetar;

m) alte atributii exercitate potrivit prevederilor legale.

Art. 12. - Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, avizat de MMSSF. Acesta hotărăste în problemele privind activitatea I.N.C.S.M.P.S., cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.

Art. 13. - (1) Consiliul de administratie se întruneste de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele I.N.C.S.M.P.S. o cer, la convocarea presedintelui, a vicepresedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor consiliului de administratie.

(2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele acestuia, iar în lipsa lui, de vicepresedintele ales de către membrii consiliului de administratie.

Art. 14. - (1) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această conditie, sedinta consiliului de administratie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeasi ordine de zi.

(2) Hotărârile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

Art. 15. - La sedintele consiliului de administratie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din I.N.C.S.M.P.S. sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 16. - Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administratie poate atrage în activitatea de analiză consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.

Art. 17. - (1) Membrii consiliului de administratie sunt răspunzători, în conditiile legii, pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin si răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului I.N.C.S.M.P.S.

(2) Membrii consiliului de administratie care s-au abtinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru I.N.C.S.M.P.S. nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de sedinte al consiliului de administratie si dacă au anuntat în scris despre aceasta MMSSF.

(3) Membrii consiliului de administratie care nu respectă prevederile art. 10 alin. (3) si (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate I.N.C.S.M.P.S. ca urmare a acestui fapt.

Art. 18. - În primul trimestru al fiecărui an consiliul de administratie prezintă MMSSF un raport asupra activitătii desfăsurate în anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 19. - Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de I.N.C.S.M.P.S. Atributiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie.

Comitetul de directie

Art. 20. - (1) Conducerea operativă a I.N.C.S.M.P.S. este asigurată de un comitet de directie compus din directorul general si conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului national.

(2) La sedintele comitetului de directie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din I.N.C.S.M.P.S. sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 21. - (1) Comitetul de directie exercită atributii si are răspunderi în limita competentelor propuse de directorul general si aprobate de consiliul de administratie.

(2) Comitetul de directie stabileste actiunile concrete, necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:

a) strategia programelor de dezvoltare a I.N.C.S.M.P.S.;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare-inovare;

c) bugetul de venituri si cheltuieli al I.N.C.S.M.P.S.;

d) programul de investitii;

e) sistemul de asigurare a calitătii;

f) alte obligatii.

Art. 22. - Comitetul de directie se întruneste decadal si ori de câte ori interesele I.N.C.S.M.P.S. o impun.

Art. 23. - (1) La nivelul subunitătilor din I.N.C.S.M.P.S. se organizează si functionează comitetul de conducere, care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare aprobat de Consiliul de administratie al I.N.C.S.M.P.S. si care este prezidat de directorul subunitătii respective.

(2) Comitetul de conducere al subunitătilor exercită atributii si are răspunderi în limita competentelor stabilite de directorul general al I.N.C.S.M.P.S. si aprobate de consiliul de administratie.

Directorul general

Art. 24. - (1) Activitatea curentă a I.N.C.S.M.P.S. este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selectie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în functie de performantele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(2) Numirea si eliberarea din functie a directorului general se fac prin ordin al conducătorului MMSSF.

Art. 25. - (1) Directorul general are, în principal, următoarele atributii si responsabilităti:

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele I.N.C.S.M.P.S. în relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice din tară si din străinătate;

b) stabileste atributiile, competentele si relatiile la nivelul subunitătilor si departamentelor I.N.C.S.M.P.S., precum si relatiile acestora cu tertii, cu avizul consiliului de administratie;

c) numeste directorii si conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a I.N.C.S.M.P.S., în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de directie, si îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administratie;

d) angajează si concediază personalul I.N.C.S.M.P.S., conform prevederilor legale si ale contractului colectiv de muncă;

e) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul I.N.C.S.M.P.S. si a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de directie;

f) aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

h) adoptă măsuri si urmăreste realizarea operatiunilor de comert interior si de import-export, prin compartimentele proprii specializate;

i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;

j) are atributii si răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate I.N.C.S.M.P.S. de la bugetul de stat;

k) poate delega, în conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea I.N.C.S.M.P.S.;

l) exercită orice alte atributii ce îi sunt delegate de consiliul de administratie;

m) propune consiliului de administratie modificarea structurii organizatorice si functionale a I.N.C.S.M.P.S.;

n) exercită orice alte atributii delegate de consiliul de administratie;

(2) În exercitarea atributiilor ce îi revin, directorul general emite decizii.

Consiliul stiintific

Art. 26. - (1) Consiliul stiintific este format din 7 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul I.N.C.S.M.P.S., care desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare-inovare.

(2) Consiliul stiintific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite în domeniu, salariati ai I.N.C.S.M.P.S., alesi pe 4 ani prin vot secret de către salariatii cu studii superioare din I.N.C.S.M.P.S.

(3) Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorul stiintific ai I.N.C.S.M.P.S.

(4) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot secret de către membrii consiliului stiintific.

(5) Consiliul stiintific se organizează si functionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administratie.

Art. 27. - Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt următoarele:

a) elaborează strategia de cercetare-dezvoltare a I.N.C.S.M.P.S. si planurile proprii de cercetare-dezvoltare;

b) propune spre aprobare consiliului de administratie programul anual de cercetare-dezvoltare si inovare al I.N.C.S.M.P.S.;

c) propune măsuri pentru perfectionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

d) analizează, avizează si monitorizează realizarea lucrărilor de cercetare stiintifică;

e) avizează actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;

f) avizează acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare în tară si în străinătate;

g) aplică hotărârile consiliului de administratie care implică politica de cercetare-dezvoltare-inovare a I.N.C.S.M.P.S. si a domeniului;

h) organizează si coordonează desfăsurarea manifestărilor stiintifice.

 

CAPITOLUL VI

Bugetul de venituri si cheltuieli si executia acestuia. Relatii financiare

 

Art. 28. - (1) I.N.C.S.M.P.S. întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale, potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Situatiile financiare anuale se aprobă de către MMSSF, în conditiile legii.

Art. 29. - (1) Veniturile si cheltuielile I.N.C.S.M.P.S. se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se întocmeste pe baza indicatorilor de performantă stabiliti de MMSSF si se aprobă prin orin al conducătorului MMSSF, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 30. - I.N.C.S.M.P.S. determină anual volumul de venituri de realizat si de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.

Art. 31. - (1) Salariile individuale ale personalului I.N.C.S.M.P.S. se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale si prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plătii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli stabilit, potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabileste prin ordin al conducătorului MMSSF, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 32. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situatia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale I.N.C.S.M.P.S. nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite bancare peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea MMSSF, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 33. - (1) I.N.C.S.M.P.S. hotărăste cu privire la investitiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finantate din surse proprii si din credite bancare, precum si din surse bugetare, prin MMSSF, potrivit legii.

(2) MMSSF va cuprinde în bugetul său de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizării unor investitii, dotări, achizitionării de aparatură, echipamente si instalatii pentru I.N.C.S.M.P.S.

(3) Executia investitiilor prevăzute la alin. (1) si (2) se adjudecă potrivit legii.

Art. 34. - (1) Operatiunile de încasări si plăti ale I.N.C.S.M.P.S. se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale si prin unităti de trezorerie cu sediul în România.

(2) I.N.C.S.M.P.S. poate efectua operatiuni de încasări si plăti în lei si în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă si a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.

(3) I.N.C.S.M.P.S. poate efectua operatiuni de comert exterior aferente obiectului său de activitate, potrivit legii.

Operatiunile de încasări si plăti cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitătile bancare specializate cu sediul în România.

Art. 35. - I.N.C.S.M.P.S. îsi va organiza controlul financiar preventiv propriu si auditul financiar, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

Reglementarea litigiilor

 

Art. 36. - Litigiile I.N.C.S.M.P.S. cu persoane fizice sau cu persoane juridice, nesolutionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instantelor judecătoresti române de drept comun.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 37. - Statutul de institut national se reînnoieste periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate al institutului national.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Colorom” - S.A. Codlea, judetul Brasov

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Colorom” - S.A. Codlea,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Colorom” - S.A. Codlea, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Codlea, Str. Vulcanului nr. 2, judetul Brasov, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J8/167/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 27 octombrie 2004.

Nr. 4.158.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Arcadia 2000 (Semnal)” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Arcadia 2000 (Semnal)” - S.A. Bucuresti,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Arcadia 2000 (Semnal)” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Mosilor nr. 62-68, sectorul 3, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J40/143/1999, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 4.165.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Munca Ovidiu” - S.A. Ovidiu, judetul Constanta

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Munca Ovidiu” - S.A. Ovidiu,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Munca Ovidiu” - S.A. Ovidiu, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în orasul Ovidiu, Str. Tulcei nr. 1, judetul Constanta, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J13/722/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a societătii comerciale, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 4.166.

 

RECTIFICĂRI

 

În Decizia Curtii Constitutionale nr. 379 din 30 septembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 65 si art. 269 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 25 octombrie 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial” Partea I):

- ultimul alineat din considerente (pag. 6) se elimină.