MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.041         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

446. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul transportului feroviar, semnat la Kiev la 21 octombrie 2003

 

Acord între Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul transportului feroviar

 

848. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul transportului feroviar, semnat la Kiev la 21 octombrie 2003

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 387 din 30 septembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 412 din 12 octombrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.117. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Ghidului privind cererea de autorizare a unui studiu clinic cu un medicament de uz uman, adresată autoritătii competente, aprobarea unor amendamente importante si declararea închiderii unui studiu clinic în România

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul transportului feroviar, semnat la Kiev la 21 octombrie 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul transportului feroviar, semnat la Kiev la 21 octombrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din

Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI, DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2004.

Nr. 446.

 

ACORD

între Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul transportului feroviar

 

Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei, denumite în continuare părti contractante,

bazându-se pe principiile de parteneriat egal în drepturi si respect reciproc,

animate de dorinta comună de a dezvolta colaborarea comună în domeniul transportului feroviar, în conditii reciproc avantajoase,

recunoscând importanta exceptională a transporturilor feroviare de călători si de mărfuri atât în trafic bilateral, cât si în tranzit spre state terte,

dorind să dezvolte traficul feroviar direct dintre cele două state,            

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Prevederi generale

 

1. Părtile contractante colaborează, îsi acordă reciproc asistenta necesară în scopul dezvoltării în continuare a traficului feroviar între cele două state si adoptă măsurile necesare de perfectionare a transporturilor internationale feroviare de călători si de mărfuri.

2. Fiecare dintre părtile contractante asigură, pe baza legislatiei în vigoare în statul fiecăreia dintre acestea, în concordantă cu reglementările internationale, conditiile necesare pentru transportul feroviar fără impedimente al călătorilor, mărfurilor, bagajelor, bagajelor înregistrate si al postei, pentru trecerea materialului rulant atât între cele două state, cât si în tranzit pe teritoriile acestor state spre state terte.

3. Părtile contractante au convenit să respecte regulile de realizare a transporturilor feroviare de călători si de mărfuri în vigoare în transportul feroviar, în conformitate cu acordurile si conventiile internationale în domeniul transportului feroviar la care cele două state sunt părti.

 

ARTICOLUL 2

Definirea termenilor

 

Termenii folositi în prezentul acord au următorul înteles:

1. autoritătile competente ale statelor părtilor contractante:

- pentru partea română: Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului din România;

- pentru partea ucraineană: Ministerul Transporturilor din Ucraina;

2. autoritătile corespunzătoare ale statelor părtilor contractante - acele autorităti care, în conformitate cu legislatia statului lor, efectuează tipurile de control stabilite în punctele de trecere a frontierei de stat pentru traficul feroviar;

3. căile ferate ale statelor părtilor contractante:

- pentru partea română: Căile Ferate Române (C.F.R.), reprezentate de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.;

- pentru partea ucraineană: Căile Ferate Ucrainene (UZ), reprezentate de Administratia de Stat a Transporturilor Feroviare din Ucraina;

4. personalul de serviciu - personalul căilor ferate ale statelor părtilor contractante, care îndeplineste nemijlocitsarcinile rezultate din prezentul acord;

5. statia de frontieră - statia feroviară cea mai apropiată de frontiera de stat, aflată pe teritoriul statului fiecăreia dintre părtile contractante, în care se efectuează cel putin una dintre următoarele operatii: predarea si primirea vagoanelor, mărfurilor, bagajelor si bagajelor înregistrate de către căile ferate ale statelor părtilor contractante si este admisă îmbarcarea si debarcarea călătorilor, încărcarea si descărcarea bagajelor;

6. linia de cale ferată de frontieră - linia de cale ferată între statiile de frontieră.

 

ARTICOLUL 3

Liniile de cale ferată de frontieră si statiile de frontieră

 

1. Traficul feroviar între România si Ucraina se derulează prin statiile de frontieră si liniile de cale ferată de frontieră.

2. Trecerea frontierei de stat se realizează pe următoarele linii de cale ferată de frontieră:

- Vicsani - Vadul Siret;

- Valea Viseului - Berlebas;

- Câmpulung la Tisa - Teresva;

- Halmeu - Deakovo.

3. În raport cu liniile de cale ferată enumerate la pct. 2, statiile de frontieră sunt:

- pentru partea română: Vicsani (Dornesti), Valea Viseului, Câmpulung la Tisa, Halmeu;

- pentru partea ucraineană: Vadul Siret, Berlebas, Teresva, Deakovo.

4. Căile ferate ale statelor părtilor contractante stabilesc tipurile de transport care se derulează prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise pentru traficul feroviar: călători, bagaje, bagaje înregistrate si mărfuri (inclusiv transport combinat).

 

ARTICOLUL 4

Trecerea trenurilor peste frontiera de stat

 

1. Căile ferate ale statelor părtilor contractante trebuie să asigure trecerea fluentă a trenurilor pe linia de cale ferată de frontieră până la statia de frontieră situată pe teritoriul statului celeilalte părti contractante.

2. De regulă, trenurile nu pot opri între statiile de frontieră, cu exceptia cazurilor în care apar probleme tehnice neprevăzute. În această situatie trebuie eliminată posibilitatea urcării si coborârii persoanelor în/din vagoane.

3. Timpul de stationare în statiile de frontieră a trenurilor care circulă peste frontiera de stat este determinat de necesitatea efectuării operatiilor tehnice si comerciale, precum si a controlului de frontieră, vamal si a altor tipuri de control stabilite de legislatia statului fiecăreia dintre părtile contractante.

4. Circulatia trenurilor ucrainene în tranzit pe sectia de cale ferată română (frontiera de stat - Valea Viseului - Sighetu Marmatiei - Câmpulung la Tisa - frontiera de stat) este stabilită prin întelegerea încheiată între căile ferate ale statelor părtilor contractante.

5. Părtile contractante trebuie să ia toate măsurile necesare pentru reducerea stationării trenurilor în statiile de frontieră.

 

ARTICOLUL 5

Transbordarea mărfurilor si transpunerea vagoanelor

 

1. Transbordarea mărfurilor si transpunerea vagoanelor de pe linie de ecartament 1.520 mm pe linie de ecartament 1.435 mm si invers se efectuează pe teritoriile statelor ambelor părti contractante, în conformitate cu normele si reglementările internationale în vigoare.

2. Locurile unde se efectuează transbordarea mărfurilor si transpunerea vagoanelor de marfă si de călători se stabilesc de căile ferate ale statelor părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 6

Măsuri pentru înlăturarea obstacolelor în derularea traficului feroviar

 

1. Căile ferate ale statelor părtilor contractante se informează reciproc, fără întârziere, cu privire la aparitia obstacolelor în derularea traficului feroviar între statele părtilor contractante, precum si cu privire la înlăturarea acestor obstacole.

2. Obstacolele apărute în derularea transporturilor feroviare la statiile de frontieră sau pe linia de cale ferată de frontieră se înlătură de către calea ferată a statului pe teritoriul căruia acestea au apărut.

3. Căile ferate ale statelor părtilor contractante, de comun acord, îsi acordă reciproc asistentă în înlăturarea obstacolelor exceptionale si neprevăzute, prin punerea la dispozitie de mijloace speciale de transport, utilaje, materiale si personal de serviciu.

4. Mijloacele de transport de serviciu, materialul rulant special, utilajele si sculele, piesele de schimb si materialele necesare, utilizate pentru reparatii si exploatare sau pentru înlăturarea obstacolelor de pe linia de cale ferată de frontieră în vederea efectuării traficului feroviar de frontieră, sunt supuse controlului stabilit de legislatia fiecăreia dintre părtile contractante. Aceste mijloace pot să treacă frontiera de stat fără autorizatii de import sau export, precum si fără încasarea taxelor vamale si a altor taxe, cu conditia înapoierii în statul de origine a mijloacelor de transport de serviciu, materialului rulant, utilajelor, sculelor, precum si a materialelor si pieselor de schimb care nu au fost folosite conform destinatiei.

 

ARTICOLUL 7

Reglementarea problemelor tehnice si de exploatare, a plătilor si decontărilor

 

1. Problemele tehnice, de exploatare si de altă natură care rezultă din aplicarea prezentului acord se reglementează prin acorduri între căile ferate ale statelor părtilor contractante.

2. Plătile si decontările pentru transporturile efectuate si serviciile prestate, precum si compensarea pagubelor materiale provocate se realizează în conformitate cu acordurile încheiate între căile ferate ale statelor părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 8

Executarea sarcinilor de serviciu pe teritoriul altui stat

 

1. Căile ferate ale statelor părtilor contractante, de comun acord, trimit pe teritoriul statului fiecăreia dintre părtile contractante personal de serviciu pentru îndeplinirea sarcinilor care rezultă din aplicarea prezentului acord, poartă răspunderea pentru activitatea desfăsurată de personalul propriu de serviciu pe timpul sederii acestuia pe teritoriul statului celeilalte părti contractante si realizează controlul asupra activitătii acestuia.

2. Personalul de serviciu al căilor ferate ale statului fiecăreia dintre părtile contractante:

a) îsi îndeplineste obligatiile de serviciu pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, în conformitate cu normele si reglementările internationale, cu acordurile încheiate între căile ferate ale statelor părtilor contractante si cu instructiunile de serviciu în vigoare;

b) la intrarea, la iesirea si în timpul sejurului pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, este obligat să respecte legislatia si reglementările în vigoare ale acelui stat;

c) pe întreaga perioadă cât se află pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, are dreptul de a purta uniforma si semnele distinctive ale statului său;

d) în deplasarea la statia de frontieră a statului celeilalte părti contractante pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, beneficiază de dreptul de a călători gratuit cu trenurile care circulă între statiile de frontieră.

3. De comun acord, căile ferate ale statelor părtilor contractante îsi asigură reciproc, în statiile de frontieră, spatiile necesare pentru munca si odihna personalului de serviciu si stabilesc principiul de decontare reciprocă pentru utilizarea acestora.

4. Personalul de serviciu va utiliza în exercitarea atributiilor de serviciu limbile română si ucraineană sau o limbă de circulatie internatională convenită de căile ferate ale statelor părtilor contractante.

Fiecare dintre căile ferate ale statelor părtilor contractante se va îngriji ca personalul de serviciu care îndeplineste atributiile de serviciu pe teritoriul statului celeilalte părti contractante să cunoască limba oficială a statului respectiv.

5. Părtile contractante vor lua măsurile necesare pentru acordarea asistentei medicale de urgentă, în mod gratuit, personalului de serviciu al căilor ferate ale statului unei părti contractante care se află temporar pe teritoriul statului celeilalte părti contractante si care îsi îndeplineste obligatiile de serviciu.

 

ARTICOLUL 9

Trecerea frontierei de stat de către personalul de serviciu al căilor ferate ale statelor părtilor contractante

 

Trecerea frontierei de stat de către personalul de serviciu al căilor ferate ale statelor părtilor contractante pentru îndeplinirea sarcinilor care rezultă din prezentul acord se realizează pe baza documentelor valabile pentru trecerea frontierei de stat, recunoscute de ambele părti contractante, însotite de tabele nominale.

Părtile contractante, de comun acord, pot introduce modificări sau completări în ceea ce priveste modalitatea de trecere a frontierei de stat.

 

ARTICOLUL 10

Comunicatiile de serviciu

 

Căile ferate ale statelor părtilor contractante asigură, pe bază de reciprocitate, legătura telegrafică, telefonică si alte tipuri de comunicatii între regulatoarele de trafic feroviar si statiile de frontieră ale statelor celor două părti contractante.

 

ARTICOLUL 11

Transmiterea expeditiilor postale

 

Transmiterea peste frontiera de stat a expeditiilor postale se realizează în conformitate cu statutul, conventia si acordurile Uniunii Postale Universale, precum si cu acordurile încheiate de organele postale corespunzătoare ale statelor părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 12

Răspunderea pentru daunele provocate

 

1. La stabilirea răspunderii materiale legate de vătămarea sănătătii, bunurilor cetătenilor, ale personalului de serviciu si proprietarilor mărfurilor, ca urmare a unor accidente, avarii sau catastrofe produse în timpul procesului de transport, părtile contractante se conduc după următoarele principii:

a) dauna provocată sănătătii sau bunurilor personalului de serviciu al căilor ferate ale statului uneia dintre părtile contractante, ca urmare a unui accident sau a unei avarii produse în timpul îndeplinirii de către acesta a obligatiilor de serviciu pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, o compensează calea ferată al cărei salariat este vătămat, în conformitate cu legile statului său;

b) răspunderea pentru dauna produsă sănătătii sau bunurilor personalului de serviciu al căilor ferate ale statului uneia dintre părtile contractante, ca urmare a unui accident sau a unei avarii pe care a suferit-o acesta pe teritoriul statului celeilalte părti contractante în afara timpului îndeplinirii de către acesta a obligatiilor de serviciu, revine, în conformitate cu legislatia statului său, căii ferate a statului părtii contractante pe teritoriul statului căreia s-a petrecut accidentul sau avaria;

c) răspunderea pentru dauna produsă unor terte persoane sau bunurilor acestora, ca urmare a unui accident sau a unei avarii care a avut loc în timpul procesului de transport, revine, în conformitate cu legislatia statului său, căii ferate a statului părtii contractante pe teritoriul statului căreia a avut loc accidentul sau avaria, dacă nu se stabileste că dauna a apărut ca urmare a unor împrejurări de fortă majoră sau a intentiei păgubitului.

2. Răspunderea ce decurge din contractele privind transportul de călători, de bagaje, bagaje înregistrate si mărfuri se stabileste prin acordurile internationale care sunt obligatorii pentru căile ferate ale statelor părtilor contractante.

3. Răspunderea materială reciprocă a căilor ferate ale statelor părtilor contractante se determină după următoarele principii:

a) calea ferată a statului uneia dintre părtile contractante poartă răspunderea fată de calea ferată a statului celeilalte părti contractante pentru dauna produsă ca urmare a vinovătiei personalului său de serviciu, a întretinerii defectuoase sau a folosirii gresite a constructiilor, instalatiilor si a altor mijloace tehnice feroviare, a încălcării regulamentelor si regulilor stabilite pentru desfăsurarea procesului de transport;

b) calea ferată a statului fiecăreia dintre părtile contractante poartă răspunderea pentru producerea daunei, proportional cu gradul vinovătiei sale stabilit în conformitate cu normele si prevederile acordurilor internationale la care căile ferate ale statelor părtilor contractante sunt părti. În cazurile în care nu se poate stabili vinovatul, căile ferate ale statelor celor două părti contractante poartă răspunderea în mod egal;

c) calea ferată a statului fiecăreia dintre părtile contractante, chemată să facă compensarea directă a daunei, are dreptul să conteste aceasta fată de calea ferată a statului celeilalte părti contractante, al cărei personal de serviciu, din cauza neîndeplinirii sarcinilor directe de serviciu care îi revin, a fost implicat în cele întâmplate si este recunoscut vinovat;

d) dauna care a apărut în urma unei împrejurări de fortă majoră nu se compensează în cazul în care se prezintă documente doveditoare.

 

ARTICOLUL 13

Solutionarea litigiilor

 

Pentru examinarea si solutionarea problemelor legate de îndeplinirea si interpretarea prezentului acord, părtile contractante înfiintează o comisie mixtă pentru trafic feroviar de frontieră, alcătuită din reprezentanti ai autoritătilor competente si ai căilor ferate si, dacă este necesar, reprezentanti ai altor autorităti corespunzătoare interesate ale statelor părtilor contractante.

Modul de lucru al comisiei mixte se stabileste prin regulamentul adoptat la prima sedintă.

În cazul în care apar litigii legate de aplicarea prezentului acord, acestea vor fi rezolvate prin negocieri în comisia mixtă. În cazul în care nu se ajunge la o întelegere, litigiile se solutionează prin alte moduri acceptabile pentru părtile contractante, inclusiv pe căi diplomatice.

 

ARTICOLUL 14

Modificări si completări

 

În prezentul acord se pot introduce modificări si completări formulate în protocoale aditionale, care, după aprobarea sau convenirea lor de către părtile contractante, devin parte integrantă a prezentului acord si intră în vigoare conform prevederilor art. 15.

 

ARTICOLUL 15

Intrarea în vigoare a acordului

 

Prezentul acord intră în vigoare după 30 (treizeci) de zile de la primirea, pe căi diplomatice, a ultimei notificări scrise prin care părtile contractante se informează reciproc asupra îndeplinirii tuturor procedurilor necesare pentru intrarea acestuia în vigoare, în conformitate cu legislatia în vigoare a statului fiecăreia dintre părtile contractante.

 

ARTICOLUL 16

Valabilitatea acordului

 

1. Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă nedeterminată.

2. Prezentul acord poate fi denuntat în orice moment de către fiecare dintre părtile contractante. Acordul îsi pierde valabilitatea după trecerea a 6 luni de la data primirii de către una dintre părtile contractante a notificării scrise cu privire la denuntarea acestuia, transmisă pe căi diplomatice de către cealaltă parte contractantă.

3. Pentru toate obligatiile care decurg din contractele încheiate pe baza prezentului acord si neîndeplinite până la încetarea valabilitătii acestuia, se aplică prevederile prezentului acord până la epuizarea lor.

Drept care subsemnatii, deplin împuterniciti în acest scop de către Guvernul României, pentru partea română, si Cabinetul de Ministri al Ucrainei, pentru partea ucraineană, au semnat prezentul acord.

Semnat la Kiev la 21 octombrie 2003, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, ucraineană si rusă, toate textele fiind egal autentice.

În caz de divergente în ceea ce priveste interpretarea prevederilor prezentului acord, textul în limba rusă va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Traian Panait

Pentru Cabinetul de Ministri al Ucrainei,

Vladimir Kornienka

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei

privind colaborarea în domeniul transportului feroviar, semnat la Kiev la 21 octombrie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul transportului feroviar, semnat la Kiev la 21 octombrie 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 848.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 387

din 30 septembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ion Predescu - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Păstorel” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 11.985/CA/2003 al Tribunalului Timis - Sectia comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale. Arată că nu au intervenit elemente noi de natură să justifice schimbarea acestei jurisprudente.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 17 mai 2004, pronuntată în Dosarul nr. 11.985/CA/2003, Tribunalul Timis - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Păstorel” - S.R.L. din Timisoara într-o cauză comercială având ca obiect o contestatie în anulare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că, potrivit art. 318 din Codul de procedură civilă, pot fi atacate cu contestatie numai hotărârile judecătoresti pronuntate de instantele de recurs, în conditiile în care se pot produce greseli materiale si cu ocazia solutionării altor actiuni. Consideră că accesul liber la justitie si dreptul cetăteanului la o justitie echitabilă sunt două principii constitutionale care, transpuse în practică, trebuie să-i asigure acestuia atât posibilitatea de a formula actiuni în justitie, cât si de a promova căi de atac împotriva hotărârilor judecătoresti eronate, în scopul îndreptării oricăror erori judiciare. Or, arată autorul, pe de o parte, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003, legiuitorul a abrogat dispozitiile referitoare la promovarea recursului în anulare în materie civilă, iar, pe de altă parte, victima unei erori judiciare are limitat accesul în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, deoarece erorile de drept sau de fapt săvârsite de instantele nationale nu sunt cenzurate de organele europene de jurisdictie.

În ceea ce priveste principiul egalitătii cetătenilor în fata legii, autorul exceptiei sustine că acesta nu este respectat, în conditiile în care numai persoana nemultumită de o hotărâre pronuntată de instanta de recurs are posibilitatea de a promova calea extraordinară de atac a contestatiei în anulare pentru motivele expuse în art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă, în vreme ce altor părti care, de asemenea, sunt interesate de îndreptarea unor greseli materiale ale instantelor nu li se recunoaste dreptul de a contesta respectivele hotărâri. Asa fiind, este necesar ca dispozitiile art. 318 din Codul de procedură civilă să se refere nu numai la deciziile pronuntate de instantele de recurs în solutionarea acestei căi de atac, ci la toate hotărârile judecătoresti irevocabile.

Tribunalul Timis - Sectia comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 din Codul de procedură civilă este neîntemeiată, întrucât, desi textul de lege criticat prevede posibilitatea rectificării erorilor materiale si a omisiunilor vădite din hotărârile judecătoresti pronuntate în recurs, iar nu si pentru alte hotărâri irevocabile în care, de asemenea, se pot strecura erori materiale si omisiuni, calea de atac a contestatiei în anulare poate fi extinsă si asupra deciziilor pronuntate în solutionarea unei contestatii în anulare, eventual prin exercitarea unei contestatii în anulare speciale, cu respectarea disopzitiilor art. 321 din Codul de procedură civilă.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. În sustinerea acestui punct de vedere, arată că stabilirea conditiilor speciale în care calea de atac a contestatiei în anulare se poate exercita si limitarea admisibilitătii ei numai la deciziile instantei de recurs nu are nici o legătură cu egalitatea cetătenilor, întrucât art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu creează nici o discriminare între acestia si asigură premisele aplicării lui în mod unitar tuturor cetătenilor aflati în situatii juridice identice, respectiv titularilor unei hotărâri pronuntate de o instantă de recurs, dacă dezlegarea dată recursului este rezultatul unei greseli materiale.

Se mai arată că dispozitiile legale criticate sunt conforme cu art. 126 alin. (2) si cu art. 129 din Constitutie, republicată, reglementarea dreptului de a exercita o cale de atac în anumite conditii, precis si limitativ prevăzute de lege, neafectând nici accesul liber la justitie, cu atât mai mult cu cât stabilirea unor motive strict determinate sunt de esenta căilor extraordinare de atac. De altfel, norma de procedură este stabilită tocmai în vederea exercitării în conditiile legii a dreptului persoanei de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, si celor ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Analizând obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constată că, desi a fost sesizată cu dispozitiile art. 318 din Codul de procedură civilă, din argumentele autorului criticii rezultă că exceptia vizează doar prevederile alin. 1 al normei procedurale. De altfel, dispozitiile alin. 2 ale art. 318 au fost abrogate prin art. I pct. 121 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000. Prin urmare, Curtea urmează a se pronunta numai asupra prevederilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins: “Hotărârile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie, când dezlegarea dată este rezultatul unei greseli materiale, sau când instanta, respingând recursul sau admitându-l numai în parte, a omis din greseală să cerceteze vreunul dintre motivele de casare.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii de lege contravin art. 16 alin. (1) si art. 21 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie, republicată, care au următorul continut:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări”.;

- Art. 21 alin. (1), (2) si (3): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.”

De asemenea, autorul exceptiei apreciază că prevederile art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă încalcă si dispozitiile art. 6 alin. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care au următorul continut: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine că dispozitiile art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă reglementează contestatia în anulare specială, care este o cale de atac extraordinară, ce se poate exercita în cazurile limitativ prevăzute de lege numai împotriva hotărârilor pronuntate de instantele de recurs. Asa cum rezultă în mod univoc din textul de lege criticat, calea procedurală a contestatiei în anulare specială poate fi utilizată de părtile care au participat la solutionarea recursului si este limitată la cazurile în care dezlegarea dată este rezultatul unei greseli materiale sau al omisiunii instantei de a cerceta vreunul dintre motivele de modificare sau de casare invocate de recurent. În ceea ce priveste obiectul contestatiei în anulare specială, acesta este format dintr-o singură categorie de hotărâri, respectiv doar hotărârile pronuntate de instantele de recurs.

Curtea constată că pretinsa încălcare a art. 16 din Constitutie, republicată, privind egalitatea în drepturi a cetătenilor, nu poate fi retinută, deoarece reglementarea este aplicabilă în cazul tuturor persoanelor aflate în situatia prevăzută de ipoteza normei, fără nici o distinctie, si anume părtilor care au participat la solutionarea recursului a cărui dezlegare este rezultatul unei greseli materiale sau al omisiunii instantei de a cerceta vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.

Textul de lege criticat nu încalcă nici prevederile art. 21 din Constitutie, republicată, întrucât, potrivit jurisprudentei constante a instantei constitutionale, dacă legiuitorul este suveran în a reglementa diferit în situatii diferite, accesul la o cale ordinară de atac, fără ca prin aceasta să fie afectat liberul acces la justitie, a fortiori o atare concluzie se impune atunci când în discutie este accesul la o cale extraordinară de atac, care, prin definitie, are caracter de exceptie, si deci poate fi valorificată numai în cazurile expres si limitativ prevăzute de lege, în caz contrar, existând riscul producerii unor perturbări majore ale stabilitătii si securitătii raporturilor juridice.

De altfel, art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicată, potrivit căruia “Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, precum si art. 129, care prevede că, “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii”, atribuie exclusiv legiuitorului prerogativa stabilirii competentei si procedurii de judecată, inclusiv a conditiilor de exercitare a căilor de atac.

Prin urmare, departe de a îngrădi drepturi consacrate constitutional, reglementarea prevăzută de art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă constituie o garantie a aplicării principiului prevăzut de art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind judecarea unei cauze în mod echitabil si într-un termen rezonabil, în scopul înlăturării oricăror abuzuri din partea părtilor, prin care s-ar tinde la tergiversarea nejustificată a solutionării unui proces.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Păstorel” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 11.985/CA/2003 al Tribunalului Timis - Sectia comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 septembrie 2004.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 412

din 12 octombrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, ridicată de Eugeniu Trif în Dosarul nr. 41/2004 al Judecătoriei Alba Iulia.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul pe fond, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat nu încalcă prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 2 aprilie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 41/2004, Judecătoria Alba Iulia a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de petentul Eugeniu Trif într-o cauză având ca obiect plângerea împotriva Ordonantei nr. 298/P/2003 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat încalcă dreptul de acces liber la justitie si dreptul la apărare, prin aceea că nu permite o probatiune completă, eficientă, cel care a făcut plângerea împotriva rezolutiilor sau a ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată având dreptul de a depune ca probe, potrivit textului de lege criticat, numai ”înscrisuri noi”.

Judecătoria Alba Iulia apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată în acest sens că, prin restrângerea doar la “înscrisuri noi” a mijloacelor de probă admise în cadrul solutionării unei plângeri împotriva rezolutiei sau a ordonantei procurorului, nu este încălcat dreptul la apărare si nici accesul liber la justitie al petentului, având în vedere solutiile care, în conformitate cu dispozitiile art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală, pot fi date de instantă unei astfel de plângeri. Astfel, în ipoteza în care se constată că urmărirea penală nu este completă, instanta trimite cauza procurorului în vederea începerii sau a redeschiderii urmăririi penale, procurorul fiind obligat să se conformeze dispozitiilor date de instantă, dreptul la apărare al petentului fiind în acest fel garantat.

De asemenea, atunci când probele existente la dosar nu sunt suficiente pentru judecarea cauzei, instanta retine cauza spre rejudecare, dispozitiile privind judecata în primă instantă aplicându-se în mod corespunzător, ceea ce înseamnă că petentul are posibilitatea de a solicita administrarea oricărei probe pe care o consideră necesară.

Totodată se arată că plângerea prevăzută de art. 2781 din Codul de procedură penală a fost concepută de legiuitor ca o cale de atac în cadrul căreia instanta analizează legalitatea si temeinicia ordonantei sau a rezolutiei procurorului, asa încât este firesc ca instanta, cu ocazia solutionării acesteia, să se raporteze la “lucrările si materialul din dosarul cauzei” care au fost avute în vedere de către procuror si pe care se întemeiază solutia.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al acestei institutii.

Guvernul apreciază că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale, respectiv celor din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate de autorul exceptiei. Ca urmare, se consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale ale art. 21, întrucât acestea, reglementând plângerea împotriva rezolutiilor sau a ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată, asigură întocmai accesul liber la justitie. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate formulată în raport de dispozitiile art. 24 din Constitutie, se apreciază că aceasta este neîntemeiată, întrucât textul de lege supus controlului de constitutionalitate acordă părtilor toate garantiile procesuale, inclusiv dreptul de a fi asistate de un apărător în tot cursul procesului penal. Referitor la prevederile art. 11 si 20 din Constitutie, republicată, invocate de asemenea în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, se apreciază că acestea nu sunt incidente în cauză.

În concluzie, Avocatul Poporului consideră că exceptia este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, potrivit cărora: “Instanta, judecând plângerea, verifică rezolutia sau ordonanta atacată, pe baza lucrărilor si a materialului din dosarul cauzei si a oricăror înscrisuri noi prezentate.”

Autorul exceptiei consideră că acest text legal este contrar prevederilor constitutionale ale art. 11, 20, 21 si 24, care au următorul continut:

- Art. 11 “(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai si cu bună-credintă obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.

(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.

(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispozitii contrare Constitutiei, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constitutiei.”;

- Art. 20: “(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementările internationale, cu exceptia cazului în care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

(4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite.”;

- Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”

De asemenea, autorul exceptiei invocă si încălcarea prevederilor art. 7 si 8 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, referitoare la egalitatea în fata legii, respectiv la dreptul persoanei la o satisfactie efectivă din partea instantelor juridice nationale competente împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce-i sunt recunoscute acesteia prin Constitutie si lege, a prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil, precum si a prevederilor art. 14 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, care consacră, de asemenea, garantii pentru realizarea unui proces echitabil.

Examinând textul de lege criticat prin raportare la prevederile constitutionale si la reglementările internationale invocate în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constată că nu există nici o contradictie între acestea.

Astfel, limitarea mijloacelor de probă care pot fi administrate la judecarea plângerii împotriva rezolutiilor sau a ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată, realizată prin dispozitiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, este justificată având în vedere natura juridică a acestei plângeri, care nu vizează judecarea propriu-zisă a cauzei penale, ci constituie un mijloc procedural prin care se realizează o examinare a rezolutiei sau a ordonantei procurorului atacate, sub aspectul legalitătii acesteia. Ca urmare, este firesc ca, în vederea solutionării plângerii, instanta să verifice pe baza lucrărilor si a materialului existente în dosarul cauzei, care au fost avute în vedere de procuror la emiterea ordonantei sau a rezolutiei de netrimitere în judecată atacate, dacă această solutie a fost sau nu dispusă cu respectarea dispozitiilor legale.

Asa fiind, nu poate fi primită critica potrivit căreia dispozitiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală încalcă dreptul de acces liber la justitie, plângerea reglementată de dispozitiile art. 2781 din Codul de procedură penală fiind, în sine, o garantie a realizării acestui drept. Stabilirea unor reguli speciale de procedură în cazul judecării plângerii împotriva rezolutiei sau a ordonantei procurorului de netrimitere în judecată (cum este si regula potrivit căreia singurele probe admise sunt înscrisurile noi) este realizată de legiuitor în exercitarea competentei sale constitutionale si nu încalcă liberul acces la justitie, Curtea Constitutională statuând în acest sens că “legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, ca si modalitătile de exercitare a drepturilor procedurale, principiul liberului acces la justitie presupunând posibilitatea neîngrădită a celor interesati de a utiliza aceste proceduri, în formele si în modalitătile instituite de lege”. (Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994).

Curtea retine totodată că textul de lege criticat nu aduce atingere dreptului la un proces echitabil, respectiv dreptului la apărare, asa cum sunt acestea consfintite de prevederile constitutionale si de reglementările internationale invocate, câtă vreme petentul are deplina libertate de a demonstra în fata instantei de judecată nelegalitatea actului atacat, în raport de lucrările si materialul din dosarul cauzei, precum si posibilitatea prezentării unor probe suplimentare fată de cele deja administrate, respectiv “înscrisuri noi”.

Faptul că aceste drepturi fundamentale nu sunt cu nimic îngrădite prin dispozitiile legale supuse criticilor de neconstitutionalitate rezultă si din reglementarea, prin dispozitiile art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală, a solutiilor ce pot fi date de instantă plângerii împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată. Astfel, indiferent de solutia pronuntată, instanta de judecată apreciază si cu privire la probele administrate în dosarul de urmărire penală, inclusiv sub aspectul dacă acestea sunt sau nu suficiente pentru a fundamenta solutia organului de cercetare penală. Admitând plângerea si desfiintând rezolutia sau ordonanta atacată, instanta poate să dispună fie trimiterea cauzei procurorului “în vederea începerii sau a redeschiderii urmăririi penale, după caz” [art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală], fie, atunci când probele existente la dosar sunt suficiente pentru judecarea cauzei, retinerea cauzei spre judecare, “dispozitiile privind judecarea în primă instantă si căile de atac, aplicându-se în mod corespunzător”. [art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală]. În ambele situatii, atât dreptul la apărare, cât si dreptul la un proces echitabil al petentului sunt pe deplin asigurate, acesta având posibilitatea să se prevaleze de toate garantiile procesuale ce caracterizează aceste drepturi, inclusiv de posibilitatea de a solicita administrarea oricărui mijloc de probă prevăzut de lege. Chiar si în situatia în care instanta, în temeiul art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală, “respinge plângerea, prin sentintă, mentinând solutia din rezolutia sau ordonanta atacată”, atât dreptul la apărare, cât si dreptul la un proces echitabil al petentului sunt garantate prin posibilitatea dată de dispozitiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală de a ataca, cu recurs, hotărârea instantei de judecată.

De altfel, Curtea s-a mai pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală prin Decizia nr. 354 din 23 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 19 octombrie 2004, statuând că aceste dispozitii sunt constitutionale. Atât considerentele, cât si solutia pronuntată în această decizie îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură să ducă la reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, ridicată de Eugeniu Trif în Dosarul nr. 41/2004 al Judecătoriei Alba Iulia.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 octombrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului privind cererea de autorizare a unui studiu clinic cu un medicament de uz uman, adresată autoritătii competente, aprobarea unor amendamente importante si declararea închiderii unui studiu clinic în România

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată si modificată prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare, prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată si modificată prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicală nr. OB 10.140/2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul privind cererea de autorizare a unui studiu clinic cu un medicament de uz uman, adresată autoritătii competente, aprobarea unor amendamente importante si declararea închiderii unui studiu clinic în România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitie contrară.

Art. 3. - Agentia Natională a Medicamentului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 8 septembrie 2004.

Nr. 1.117.

 

ANEXĂ

 

GHID

privind cererea de autorizare a unui studiu clinic cu un medicament de uz uman, adresată autoritătii competente,

aprobarea unor amendamente importante si declararea închiderii unui studiu clinic în România

 

CAPITOLUL I

Baza legală

 

Art. 1. - Prezentul ghid transpune Ghidul CT-04-EN referitor la cererea de autorizare a unui studiu clinic cu un medicament de uz uman, adresată autoritătii competente, notificarea unor amendamente importante si declararea închiderii unui studiu clinic, de aplicare a Directivei 2001/20/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 aprilie 2001 privind armonizarea legislatiei, reglementărilor si măsurilor administrative ale statelor membre, referitoare la implementarea Regulilor de bună practică în desfăsurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman.

Art. 2. - Prezentul ghid contine îndrumări cu privire la formatul si continutul unei cereri adresate Agentiei Nationale a Medicamentului, autoritatea competentă (AC) din România pentru:

a) autorizarea unui studiu clinic privind un medicament de uz uman;

b) aprobări ale amendamentelor importante propuse;

c) declararea închiderii studiului clinic.

Art. 3. - Prezentul ghid detaliază prevederi ale Ordinului ministrului sănătătii nr. 615/2004 pentru aprobarea Reglementărilor privind implementarea Regulilor de bună practică în desfăsurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Art. 4. - Prevederile prezentului ghid se aplică tuturor medicamentelor investigate, incluzând următoarele tipuri de produse:

- produse chimice;

- produse obtinute prin biotehnologie;

- produse pentru terapia celulară;

- produse pentru terapia genică;

- produse derivate de plasmă;

- alte produse de extractie;

- medicamente imunologice (cum sunt: vaccinurile, alergenii, serurile imune);

- medicamente pe bază de plante (de origine vegetală);

- produse radiofarmaceutice;

- produse homeopate.

Art. 5. - Prevederile prezentului ghid sunt obligatorii; exceptiile făcute la prezentele prevederi trebuie justificate într-o solicitare adresată Agentiei Nationale a Medicamentului (ANM).

 

CAPITOLUL III

Definitii

 

Art. 6. - În prezentul ghid sunt valabile definitiile prevăzute în Ordinul ministrului sănătătii nr. 615/2004.

Art. 7. - Autorizatia pentru un studiu clinic (ASC) emisă de către ANM va fi valabilă numai pentru studiul clinic respectiv.

Art. 8. - Această autorizatie nu implică aprobarea programului de dezvoltare a medicamentului investigat.

 

CAPITOLUL IV

Formatul si continutul cererilor si notificărilor

 

IV.1. Cerere pentru autorizarea unui studiu clinic

Art. 9. - Sponsorul sau reprezentantul legal al sponsorului în România trebuie să trimită la ANM o cerere validă pentru autorizare; lista prevăzută în anexa nr. 1 prezintă informatiile esentiale si informatiile specifice pentru România, care trebuie trimise ca parte a unei cereri valide.

Art. 10. - (1) Sponsorul trebuie să furnizeze ANM o listă cuprinzând autoritătile competente către care a trimis deja aceeasi cerere, cu detalii ale deciziilor acestora, atunci când sunt disponibile si o copie cu opinia comisiei de etică implicate, atunci când este disponibilă.

(2) În cazul în care o comisie de etică responsabilă pentru formularea unei opinii unice într-un stat membru emite o opinie nefavorabilă, sponsorul trebuie să informeze ANM despre aceasta si să transmită la ANM o copie a opiniei nefavorabile.

Art. 11. - Când este necesar, înainte de a redacta cererea, sponsorul trebuie să verifice împreună cu ANM cerintele lingvistice în domeniu.

Art. 12. - Dacă solicitantul nu este sponsorul, acesta trebuie să includă în documentatie o scrisoare din partea sponsorului, prin care acesta din urmă să îl autorizeze pe solicitant să actioneze în numele său.

Art. 13. - În cazul în care o cerere nu este validată, ANM va informa solicitantul si va preciza motivele.

Art. 14. - Sponsorul trebuie să redacteze cererea astfel încât să respecte si prevederile altor acte normative care sunt legate de studii clinice cu medicamente investigate (MI).

IV.1.1. Scrisoare de însotire

Art. 15. - (1) Sponsorul sau reprezentantul său legal în România trebuie să semneze si să depună împreună cu cererea o scrisoare de însotire; titlul său trebuie să contină numărul de intrare în baza de date europeană pentru studii clinice EudraCT, dacă este disponibil, si numărul dat de sponsor protocolului, cu denumirea studiului.

(2) Textul trebuie să atragă atentia asupra problemelor speciale legate de cerere, cum sunt grupele de populatie speciale incluse în studiu, prima administrare la om a unei substante active noi, MI care sunt deosebite, proiecte speciale de studiu etc., si să indice unde se află informatiile relevante în cerere.

IV.1.2. Alocarea numărului EudraCT

Art. 16. - Înainte de a depune cererea la ANM, sponsorul trebuie să obtină, dacă este aplicabil, un număr EudraCT unic din baza de date EudraCT prin procedura descrisă în Ghidul privind baza de date europeană pentru studii clinice; acest număr va identifica protocolul unui studiu care se desfăsoară într-un singur loc sau în mai multe, în unul sau mai multe state membre ale UE.

Art. 17. - Pentru a obtine automat numărul EudraCT din baza de date, solicitantul trebuie să furnizeze numai câteva informatii; cu toate acestea, solicitantul trebuie să completeze toate părtile relevante ale formularului înainte de a trimite cererea către ANM.

IV.1.3. Formularul de cerere

Art. 18. - (1) Formularul de cerere poate fi accesat din baza de date EudraCT, prin Internet, prin procedura descrisă în ghidul referitor la baza de date EudraCT sau pe pe website-ul ANM.

(2) Anexa nr. 5 prezintă informatiile necesare pentru a completa formularul.

(3) Formularul de cerere trebuie să identifice în mod unic studiul clinic, organizatiile si persoanele-cheie responsabile de coordonarea studiului.

(4) Unele informatii din formular, cum sunt persoana de contact si numele investigatorului, vor fi valabile numai într-o singură tară.

(5) Sponsorul trebuie să tipărească formularul completat, să îl semneze, să îl dateze si să îl trimită ca parte a cererii către AC din fiecare tară în care intentionează să desfăsoare studiul.

(6) Semnătura sponsorului confirmă faptul că acesta este sigur că:

a) informatiile furnizate sunt complete;

b) documentele anexate contin o prezentare completă si corectă a informatiilor disponibile;

c) după părerea sa, este justificată initierea studiului clinic propus;

d) orice informatie furnizată atât ANM, cât si comisiei de etică (CE) implicate se bazează pe aceleasi date.

(7) Când este cazul, sponsorul va salva datele esentiale sub forma unui fisier XML si va trimite o copie a acestui fisier XML pe suport electronic, o dată cu cererea.

IV.1.4. Protocolul

Art. 19. - (1) Continutul si formatul protocolului trebuie să respecte îndrumările din Regulile de bună practică în desfăsurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman.

(2) Versiunea trimisă trebuie să includă toate amendamentele autorizate până la acea dată si o definire a închiderii studiului.

(3) Protocolul trebuie să fie identificat prin titlu, cod dat de sponsor, specific pentru toate versiunile, un număr si o dată a versiunii care va fi actualizată prin includerea amendamentelor si printr-un titlu scurt sau denumire prescurtată care i-a fost atribuită; trebuie să fie semnat de sponsor si de investigatorul principal (sau de investigatorul coordonator pentru studiile multicentrice).

(4) Protocolul trebuie, de asemenea, să includă:

a) evaluarea beneficiilor si riscurilor anticipate;

b) o justificare privind includerea subiectilor care nu sunt apti să îsi exprime consimtământul în cunostintă de cauză sau a altor populatii speciale;

c) o descriere a planului de asigurare a oricărui tratament aditional al subiectilor o dată ce participarea lor la studiu s-a încheiat, dacă acesta diferă de cel din practica curentă, în functie de conditia patologică a subiectului.

IV.1.5. Brosura investigatorului

Art. 20. - (1) Continutul si formatul brosurii investigatorului (BI), precum si procedurile pentru actualizarea acesteia trebuie să respecte îndrumările din Regulile de bună practică în desfăsurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman.

(2) Brosura investigatorului trebuie să fie redactată utilizându-se toate informatiile disponibile si dovezi care să sustină motivatia studiului clinic propus si utilizarea în conditii de sigurantă în cadrul studiului a MI si trebuie prezentată sub formă de rezumate.

(3) Dacă MI este comercializat în România si farmacologia sa este bine cunoscută de către medici, sponsorul poate depune un dosar simplificat al MI (a se vedea tabelul 1) si se poate să nu fie necesară o BI extinsă.

IV.1.6. Dosarul medicamentului investigat (DMI)

Art. 21. - (1) DMI trebuie să furnizeze informatii privind calitatea oricărui MI care va fi utilizat în studiu, inclusiv a produselor de referintă si placebo.

(2) DMI trebuie, de asemenea, să furnizeze date din studiile nonclinice si din utilizarea clinică anterioară a MI sau să justifice în cerere motivele pentru care nu sunt furnizate anumite informatii.

(3) Solicitantul poate furniza un DMI de sine stătător sau poate apela la BI pentru referinte privind părtile nonclinice si clinice ale DMI; în acest din urmă caz, rezumatele informatiilor clinice si nonclinice trebuie să includă date, preferabil prezentate sub formă de tabele, care să furnizeze suficiente detalii pentru a permite evaluatorilor să ajungă la o decizie privind toxicitatea potentială a MI si siguranta utilizării acestuia în studiul clinic propus.

(4) Dacă există aspecte speciale ale datelor clinice sau nonclinice, care necesită o explicatie detaliată din partea unui expert sau discutii care reprezintă mai mult decât cele care sunt incluse de obicei în BI, sponsorul trebuie să depună informatiile clinice si nonclinice ca parte a DMI.

IV.1.6.1. Dosarul complet al MI

Art. 22. - (1) Această sectiune indică tipul de informatie stiintifică solicitată pentru un dosar complet al MI si modul de prezentare a acesteia.

(2) Sponsorul trebuie să trimită o versiune completă a DMI, în cazul în care nu a trimis anterior ANM nici o informatie despre produsul chimic sau biologic si nu poate face referiri la informatii trimise de alt sponsor; aceasta se întâmplă atunci când sponsorul nu are o autorizatie de punere pe piată pentru MI în România si ANM nu le-a acordat anterior o ASC si, de asemenea, nu poate face referiri la informatii relevante din cererea altui sponsor pentru acelasi produs.

(3) Un DMI complet trebuie să includă rezumatele informatiilor referitoare la calitatea, procesul de fabricatie si controlul MI, datele din studiile nonclinice si din utilizarea clinică.

(4) Este preferabil ca datele să fie prezentate într-o formă tabelară, însotite de un text, cât mai scurt posibil, care să sublinieze punctele principale.

(5) În general, dosarul nu trebuie să fie un document voluminos; cu toate acestea, pentru studiile cu anumite tipuri de medicamente investigate, se pot face exceptii prin acord cu ANM.

(6) Sponsorul trebuie să prefateze DMI cu un cuprins detaliat si un glosar de termeni.

(7) Titlurile nu sunt obligatorii, nici nu reprezintă o listă exhaustivă; titlurile majore sunt prezentate în anexele nr. 1-3, pentru a usura accesul la referinte; de asemenea, poate fi adăugată o sectiune nouă, dacă nu există un titlu adecvat.

(8) Cu toate acestea, poate fi inadecvat sau imposibil să se furnizeze informatii la toate titlurile pentru toate produsele; dosarul necesar va depinde de mai multi factori, inclusiv de natura medicamentului, stadiul de dezvoltare, grupa populatională care trebuie tratată, natura si severitatea afectiunii si natura si durata expunerii la MI.

(9) Trebuie furnizată o justificare stiintifică atunci când este necesar să se omită date din motive care nu sunt evidente.

Art. 23. - (1) Este imposibil să se redacteze ghiduri detaliate pentru toate situatiile, motiv pentru care se recomandă sponsorilor să utilizeze prezentul ghid ca punct de pornire în pregătirea datelor care trebuie depuse.

(2) În plus, mai trebuie respectate alte ghiduri relevante disponibile pe website-ul ANM la www.anm.ro. IV.1.6.1.1. Date privind calitatea

Art. 24. - (1) Sponsorul trebuie să trimită rezumate ale datelor chimice, farmaceutice si biologice ale oricărui MI. (2) Sponsorul trebuie să furnizeze informatii sub titlurile prevăzute în anexa nr. 2, dacă sunt disponibile.

(3) Reglementările referitoare la implementarea Regulilor de bună practică în desfăsurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman cer sponsorilor să furnizeze pentru un studiu clinic MI ale căror procese de fabricatie respectă principiile de bună practică de fabricatie (BPF), stabilite în anexa nr. 13 la Regulile de bună practică de fabricatie pentru produse medicamentoase, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.058/2003.

IV.1.6.1.2. Date de farmacologie nonclinică si toxicologie

Art. 25. - (1) Sponsorul trebuie să trimită rezumate ale datelor de farmacologie nonclinică si toxicologie pentru oricare MI utilizat în studiile clinice sau să justifice de ce nu a făcut acest lucru.

(2) De asemenea, trebuie să furnizeze o listă cu referinte privind studiile conduse si referinte adecvate din literatură.

(3) Trebuie să fie disponibile la cerere datele complete din studii si copii ale referintelor.

(4) În cazurile în care acest lucru este adecvat, este preferabil ca datele să fie prezentate într-o formă tabelară, însotite de un text, cât mai scurt posibil, care să sublinieze punctele principale.

(5) Rezumatele studiilor desfăsurate trebuie să permită o evaluare a faptului că studiile sunt adecvate si să arate dacă studiul a fost condus respectându-se un protocol acceptabil; prin termenul acceptabil se întelege atât protocoalele în conformitate cu ghidurile relevante, cât si cele care, desi prezintă deviatii fată de prevederile ghidurilor relevante, conduc la rezultate concludente si reproductibile.

(6) Sponsorii trebuie, în măsura posibilitătilor, să furnizeze informatiile nonclinice în DMI complet sub titlurile prevăzute în anexa nr. 2; titlurile nu sunt obligatorii si nici nu reprezintă o listă exhaustivă.

(7) Această sectiune trebuie să ofere o analiză critică a datelor disponibile, inclusiv justificarea devierilor si omisiunilor fată de prezentul ghid, precum si o evaluare a sigurantei produsului în contextul studiului clinic propus, mai curând decât doar un rezumat al studiilor desfăsurate.

Art. 26. - (1) Studiile necesare ca structură de bază pentru partea nonclinică a DMI complet sunt evidentiate în ghidurile relevante.

(2) În mod special, solicitantii trebuie să se orienteze după Ghidul privind studiile de sigurantă nonclinică necesare în vederea efectuării studiilor clinice pentru evaluarea medicamentelor; acesta si alte ghiduri relevante pot fi accesate pe site-ul ANM la www.anm.ro.

Art. 27. - (1) Toate studiile trebuie conduse cu respectarea întru totul a protocoalelor acceptabile în prezent.

(2) În plus, acestea trebuie să îndeplinească cerintele Reglementărilor privind buna practică de laborator (BPL), în cazurile în care acest lucru este adecvat.

(3) Sponsorul trebuie să justifice orice abatere de la Reglementările privind BPL si să furnizeze o declaratie a statutului BPL al tuturor studiilor.

Art. 28. - (1) Materialul pentru teste utilizat în studiile de toxicitate trebuie să fie reprezentativ pentru cel propus pentru utilizarea în studiile clinice, în ceea ce priveste profilele calitative si cantitative ale impuritătilor.

(2) Pregătirea materialului pentru teste trebuie să fie controlată, prin aceasta conferindu-se validitate studiului.

IV.1.6.1.3. Studii clinice anterioare si date privind experienta la om

Art. 29. - (1) În această sectiune sponsorul trebuie să furnizeze rezumate ale datelor disponibile din studiile clinice anterioare si din experienta la om cu MI propuse.

(2) Sponsorul trebuie, în măsura posibilitătilor, să furnizeze informatii conform titlurilor prevăzute în anexa nr. 3; titlurile nu sunt obligatorii si nici nu reprezintă o listă exhaustivă.

(3) Toate studiile trebuie să fi fost conduse cu respectarea principiilor de bună practică în studiul clinic (BPSC); aceasta trebuie confirmată de sponsor într-o declaratie a situatiei privind BPSC în cazul tuturor studiilor si, atunci când nu este necesar, trebuie să furnizeze o explicatie sau o justificare, dacă acest lucru este posibil.

(4) Nu există cerinte speciale pentru datele din studiile clinice care trebuie furnizate înainte de a se putea acorda o autorizatie pentru studiul clinic; totusi, solicitantii trebuie să tină cont de ghidurile generale pentru studiile clinice privind dezvoltarea unui medicament.

IV.1.6.1.4. Evaluarea de ansamblu a riscurilor si beneficiilor

Art. 30. - (1) Sponsorii trebuie să furnizeze un rezumat al analizelor critice ale datelor clinice si nonclinice în functie de riscurile potentiale si de beneficiile studiului propus.

(2) Textul trebuie să includă, dacă este cazul, informatii despre orice studiu închis prematur si să precizeze motivele închiderii premature.

(3) În evaluarea riscurilor previzibile si a beneficiilor anticipate din studiile pe minori si adulti incapabili trebuie luate în considerare prevederile Regulilor de bună practică în desfăsurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman.

(4) Scopul testelor de farmacologie nonclinică si toxicitate este de a indica riscurile prezentate de medicamentele noi.

(5) Sponsorul trebuie să utilizeze rezultatele relevante farmacologice, toxicologice si farmacocinetice ca bază de extrapolare, pentru a indica riscurile posibile la om.

(6) Ca un ghid referitor la ceea ce poate să apară la om, sponsorul trebuie să integreze toate datele disponibile, analiza actiunilor farmacologice si toxice ale MI si să utilizeze rezultatele pentru a sugera mecanismele posibile si expunerea necesară pentru ca acestea să apară.

(7) Dacă este cazul, trebuie să prezinte marja de sigurantă exprimată prin expunere relativă sistemică la MI, preferabil bazându-se pe valorile ariei de sub curba concentratiei plasmatice în functie de timp si ale concentratiei plasmatice maxime, mai degrabă decât ca doză administrată; de asemenea, sponsorul trebuie să comenteze relevanta clinică a oricăror rezultate din studiile clinice si nonclinice, precum si recomandările pentru monitorizarea ulterioară a efectelor si sigurantei în studiile clinice.

IV.1.6.2. DMI

IV.1.6.2.1. Situatiile în care se utilizează un dosar simplificat al MI

Art. 31. - (1) Poate fi trimis un DMI simplificat dacă informatiile referitoare la MI au fost evaluate anterior, ca parte a autorizatiei de punere pe piată (APP) în România sau ca solicitare pentru un studiu clinic adresată ANM.

(2) Informatia despre placebo poate, de asemenea, să fie furnizată sub formă de DMI simplificat.

(3) Textul trebuie să includă un comentariu privind riscurile potentiale si beneficiile studiilor propuse (a se vedea art. 30).

(4) Ghidurile pentru tipurile evaluărilor anterioare si ale categoriilor asociate de informatii necesare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

(5) Pentru referinte la date trimise de alt solicitant, este necesară o scrisoare de autorizare.

(6) În plus, poate fi permisă de către ANM, ocazional, depunerea unui DMI adecvat si adaptat, când acest lucru se justifică si se acceptă înainte de depunerea cererii.

 

Tabel

 

Cerintele asupra informatiilor simplificate privind MI cunoscute de către ANM

 

 

Date calitative

Date nonclinice

Date clinice

MI are APP în România si este utilizat în studiu:

 

 

 

- cu respectarea conditiilor din RCP

RCP

RCP

RCP

- fără respectarea conditiilor din RCP

RCP

DA (dacă este cazul)

DA

- cu modificări ale producătorului sau ale procesului de fabricatie a substantei

S+P+A

RCP*

RCP

- după ce s-a aplicat procedeul “orb”

P+A

RCP

RCP

Altă formă farmaceutică sau altă concentratie a MI are APP în România si:

 

 

 

- MI este furnizat de detinătorul APP (DAPP) MI nu are APP în România, dar substanta activă este autorizată în România si:

P+A

DA

DA

- este furnizată de acelasi producător

P+A

DA

DA

- este furnizată de alt producător

S+P+A

DA

DA

MI are o ASC anterioară în România:

 

 

 

- nu sunt disponibile date noi de la ASC

NU

NU

NU

- sunt disponibile date noi de la ASC

Date noi

Date noi

Date noi

MI este placebo

P+A

NU

NU

 

NOTĂ:

S: date despre substanta activă; P: date despre produs; A: anexe ale DMI; RCP: rezumatul caracteristicilor produsului.

* Când modificarea procesului de fabricatie a substantei determină formarea unei substante potential toxice, cum ar fi o nouă impuritate sau un produs de degradare, ori introduce o nouă materie primă în procesul de fabricatie a unui produs biologic, pot fi necesare informatii nonclinice suplimentare.

IV.1.6.2.2. Produse autorizate de punere pe piată

Art. 32. - (1) Sponsorul poate să trimită varianta curentă a RCP ca DMI dacă MI are autorizatie de punere pe piată în România si este utilizat sub aceeasi formă farmaceutică, pentru aceleasi indicatii si după o schemă terapeutică ce o respectă pe cea din RCP.

(2) De asemenea, este suficient ca, pentru studiile în care se utilizează scheme terapeutice care nu sunt incluse în RCP, sponsorul să poată demonstra că informatiile din RCP justifică siguranta noii scheme terapeutice propuse; în caz contrar, trebuie să trimită date suplimentare clinice si/sau nonclinice pentru a sustine siguranta utilizării în noua indicatie, noua grupă populatională si noua schemă de  administrare.

(3) Dacă solicitantul este detinătorul autorizatiei de punere pe piată si a depus o variatie la RCP care nu a fost încă autorizată, natura variatiei si motivele trebuie să fie explicate într-o scrisoare de intentie.

Art. 33. - (1) Există situatii când MI care va fi utilizat în studiul clinic are APP în România, dar protocolul permite să se utilizeze orice produs comercial având drept substantă activă MI, care are APP în România; în aceste situatii, se acceptă ca denumirile comerciale ale MI care se vor utiliza să nu fie identificate.

(2) Asemenea situatii pot să apară atunci când:

a) un sponsor poate dori să desfăsoare un studiu cu o substantă activă disponibilă în România sub forma mai multor produse cu APP si diferite denumiri comerciale; în acest caz, protocolul poate defini tratamentul doar în termenii substantei active, fără a specifica denumirea comercială a fiecărui produs; această situatie are loc pentru a permite investigatorilor să administreze orice produs comercial care contine acea substantă activă, cu forma farmaceutică pentru care există APP în România; pentru a notifica acest aspect, sponsorul trebuie să completeze sectiunea D1(b) din formularul de cerere, iar în sectiunea D2 trebuie să furnizeze denumirile uzuale utilizate pentru a descrie produsul în protocol, la pct. “numele produsului” si denumirea substantei active;

b) un sponsor poate permite investigatorilor, în cadrul unui studiu multicentric, să administreze diferite regimuri de MI, de exemplu, grupe de medicamente antineoplazice, în functie de practica clinică locală, la fiecare centru de desfăsurare a studiului din România; sponsorul trebuie să definească în protocol regimurile de tratament acceptabile si să notifice acest lucru prin completarea sectiunii D1(b), iar în sectiunea D2 trebuie să precizeze denumirea uzuală utilizată pentru a descrie regimul în protocol, la pct. “numele produsului” si denumirea fiecărei substante active;

c) sponsorul poate dori să studieze efectul unui număr de tratamente pentru o anumită afectiune, fără a specifica MI care trebuie utilizat; pentru aceasta, sponsorul trebuie să identifice în protocol tratamentul pe baza codului ATC (nivelul 3-5) si să completeze sectiunile D1(b) si D2 din formularul de cerere.

IV.2. Aprobări ale amendamentelor

IV.2.1. Domeniu de aplicare

Art. 34. - (1) Art. 45 din cap. XI “Desfăsurarea unui studiu clinic” din Reglementările referitoare la implementarea Regulilor de bună practică în desfăsurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 615/2004, permite introducerea de amendamente în conducerea unui studiu clinic după începerea acestuia; nu se solicită notificarea amendamentelor mai putin importante.

(2) Numai amendamentele importante trebuie aprobate de către ANM si comisiile de etică implicate.

(3) Atunci când un sponsor si/sau un investigator trebuie să ia măsuri de sigurantă urgente pentru a proteja subiectii din studiu de pericolele imediate, art. 45 lit. b) din reglementările prevăzute la alin. (1) le permite să facă acest lucru înainte de a notifica ANM, dar fiind necesar să se facă notificarea imediat.

IV.2.2. Amendamente mai putin importante

Art. 35. - (1) Sponsorul nu trebuie să anunte amendamentele mai putin importante prin documentatia furnizată ANM sau comisiei de etică.

(2) Totusi, aceste amendamente trebuie înregistrate si puse la dispozitie la cerere si pentru inspectie, atât la locul efectuării studiului, cât si la sediul sponsorului.

IV.2.3. Amendamente importante (substantiale)

Art. 36. - (1) Amendamentele importante în conducerea studiului clinic pot surveni din modificări ale protocolului sau din informatii noi referitoare la documentatia stiintifică pe care se bazează studiul.

(2) Amendamentele la studiu sunt considerate importante atunci când este posibil să exercite un impact semnificativ asupra:

a) sigurantei sau integritătii fizice ori psihice a subiectilor;

b) valorii stiintifice a studiului;

c) coordonării sau desfăsurării studiului;

d) calitătii sau sigurantei oricăror MI utilizate în studiu.

(3) În toate cazurile, un amendament va fi considerat important doar atunci când sunt îndeplinite criteriile de mai sus.

(4) Îndrumările privind ceea ce poate fi considerat amendament important sunt prezentate în anexa nr. 4; nu toate amendamentele cu aceste aspecte trebuie notificate, ci numai cele care întrunesc criteriile de mai sus; lista nu este exhaustivă, un amendament important poate surveni si în alte situatii.

IV.2.4. Procedura de solicitare de aprobare

Art. 37. - (1) Pentru solicitarea aprobării amendamentelor importante aduse protocolului sau informatiilor care sustin autorizarea initială a studiului se utilizează formularul prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Sponsorul trebuie să evalueze dacă un amendament este sau nu important în functie de fiecare caz, utilizând criteriile prevăzute la art. 36 alin. (2) si exemplele prevăzute în anexa nr. 4.

(3) În cazul în care un amendament important afectează mai mult de un protocol pentru un anumit MI, sponsorul poate să facă o singură solicitare de aprobare către autoritătile competente implicate, dacă scrisoarea de însotire si cererea de aprobare a amendamentului includ o listă cu protocoalele afectate si, când este cazul, cu numerele EudraCT ale acestora.

(4) Sponsorul sau reprezentantul său legal în România trebuie să trimită o scrisoare de însotire si să o semneze; titlul acesteia trebuie să contină numărul EudraCT, dacă este cazul, si codul protocolului dat de sponsor cu titlul studiului si un număr pentru amendament.

(5) Textul trebuie să atragă atentia asupra problemelor speciale legate de amendament si să indice unde se află în cadrul cererii originale informatiile relevante sau textul.

(6) Scrisoarea de însotire trebuie să identifice orice informatie neprezentată în formularul de solicitare de aprobare a amendamentului, care poate avea impact asupra sigurantei participantilor la studiu.

(7) În cazul amendamentelor importante care afectează informatiile trimise atât ANM, cât si comisiei de etică, sponsorul trebuie să trimită solicitările de aprobare în paralel.

(8) Pentru amendamentele importante la informatiile evaluate numai de ANM (de exemplu, date privind calitatea), sponsorul trebuie să trimită amendamentele doar ANM, dar, de asemenea, trebuie să informeze comisia de etică despre faptul că a făcut solicitarea de aprobare.

(9) În mod similar, sponsorul trebuie să informeze ANM cu privire la amendamentele importante privind informatiile pentru care este responsabilă doar comisia de etică (de exemplu, dotările pentru studiu); pentru a furniza această informatie, în general, este suficient să se trimită formularul de solicitare de aprobare a amendamentului (a se vedea anexa nr. 6) si să se precizeze în scrisoarea de însotire că este “numai în scop de informare”.

Art. 38. - (1) Când un sponsor propune schimbarea investigatorului coordonator, schimbarea investigatorului principal al unui loc de desfăsurare a studiului sau adăugarea unui nou loc de desfăsurare, trebuie să notifice ANM si comisia de etică; el poate realiza aceasta prin depunerea unei solicitări de aprobare a unui amendament (a se vedea anexa nr. 6), prin completarea sectiunii F2.

(2) Investigatorul noului loc de desfăsurare a studiului nu trebuie să includă subiecti în studiu până când comisia de etică nu si-a exprimat opinia favorabilă, iar ANM nu a emis autorizatia pentru studiul clinic respectiv.

Art. 39. - (1) Solicitantii trebuie să fie constienti că aceste proceduri sunt stabilite pentru a furniza o procesare rapidă si eficientă a amendamentelor importante si, în acest context, este de asteptat că deficientele în documentatie ar putea determina un refuz al amendamentului.

(2) Refuzurile nu prejudiciază dreptul solicitantului de a trimite încă o dată amendamentele.

IV.2.5. Formatul si continutul solicitării de aprobare a unui amendament

Art. 40. - Solicitarea de aprobare a unui amendament important trebuie să includă următoarele informatii:

a) scrisoarea de însotire, care include:

- motivatia amendamentului, în una sau două propozitii;

- o scurtă descriere a modificărilor incluse în amendament;

- numele documentelor modificate;

- motivul calificării amendamentului ca fiind important;

b) formularul de solicitare de aprobare (a se vedea anexa nr. 6), care contine:

- identificarea studiului clinic (titlul, numărul EudraCT, dacă este cazul, codul dat de sponsor pentru protocol);

- identificarea sponsorului;

- identificarea amendamentului (numărul dat de sponsor pentru amendament, data si/sau versiunea); un amendament se poate referi la mai multe modificări ale protocolului sau ale documentelor stiintifice care îl sustin;

- descrierea amendamentului si motivul;

c) dacă este posibil, un set al documentelor modificate, care să prezinte formularea anterioară si cea nouă;

d) noua versiune a documentelor modificate, când este cazul, identificarea numărului versiunii revizuite si a datelor;

e) informatii ajutătoare, ce includ:

- rezumatul datelor, dacă este posibil;

- o actualizare a evaluării globale privind riscul/beneficiul, când este cazul;

- posibile consecinte pentru subiectii deja inclusi în studiu;

- posibile consecinte asupra evaluării rezultatelor;

f) în cazul în care depunerea initială a fost însotită de fisierul XML si amendamentul important modifică datele din fisierul XML, sponsorul trebuie să depună o copie revizuită a fisierului XML o dată cu notificarea amendamentului, incluzând datele amendate; cererea pentru un amendament important trebuie să identifice câmpurile care s-au modificat prin anexarea unei versiuni tipărite, cu respectivele rubrici evidentiate.

IV.2.6. Implementarea amendamentelor importante

Art. 41. - (1) Sponsorul poate implementa un amendament important dacă opinia comisiei de etică este favorabilă si dacă a primit aprobarea ANM pentru acel amendament.

(2) Pentru amendamentele supuse fie numai comisiei de etică, fie numai ANM, sponsorul poate implementa amendamentul dacă opinia comisiei de etică este favorabilă si, respectiv, dacă a primit aprobarea ANM pentru acel amendament.

IV.2.7. Timpul de răspuns

Art. 42. - (1) Conform prevederilor art. 45 din cap. XI “Desfăsurarea unui studiu clinic” din Reglementările referitoare la implementarea Regulilor de bună practică în desfăsurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 615/2004, comisiile de etică trebuie să îsi formuleze opinia asupra amendamentului important propus, în termen de 35 de zile.

(2) În termen de 35 de zile ANM trebuie să răspundă la această solicitare de aprobare.

(3) În cazul în care ANM consultă un grup de lucru sau un comitet conform art. 40 alin. (2) din Reglementările referitoare la implementarea Regulilor de bună practică în desfăsurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 615/2004, timpul de răspuns poate fi prelungit; în acest caz, ANM trebuie să comunice sponsorului durata prelungirii.

IV.2.8. Amendamente urgente

Art. 43. - (1) Art. 45 lit. b) din Reglementările referitoare la implementarea Regulilor de bună practică în desfăsurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 615/2004, prevede ca sponsorul si investigatorul să ia măsurile corespunzătoare de urgentă pentru a proteja subiectii împotriva unui risc imediat, în cazul în care evenimente noi legate de conducerea studiului sau de dezvoltarea medicamentului investigat pot afecta siguranta subiectilor.

(2) Măsurile de sigurantă, cum ar fi închiderea temporară a studiului, se pot lua fără aprobarea anterioară de către ANM.

(3) Sponsorul trebuie să informeze cât mai curând posibil ANM si comisia de etică despre noile evenimente, despre măsurile luate si despre planificarea actiunilor viitoare; aceasta trebuie să se facă telefonic si ulterior prin raport scris.

(4) Când sponsorul închide un studiu clinic (opreste recrutarea noilor subiecti si/sau întrerupe tratamentul subiectilor deja inclusi în studiu), trebuie să anunte ANM si comisia de etică în termen de 15 zile, prin folosirea formularului prezentat în anexa nr. 7; studiul nu poate reîncepe decât după obtinerea opiniei favorabile a comisiei de etică si dacă ANM nu a invocat motive privind actiunea de respingere a reînceperii studiului.

IV.2.9. Suspendarea unui studiu de către ANM

Art. 44. - (1) ANM poate suspenda sau interzice un studiu clinic în România dacă are motive obiective pentru a considera că nu sunt întrunite conditiile prevăzute la autorizare sau când are dubii privind siguranta în studiul clinic sau validitatea stiintifică a acestuia.

(2) Până la îndeplinirea deciziei sale, ANM trebuie să informeze sponsorul, cu exceptia situatiei în care există un risc iminent, si să ceară opinia sponsorului si/sau a investigatorului.

(3) Sponsorul trebuie să investigheze imediat motivele suspendării sau interzicerii studiului si să întocmească în termen de o săptămână un raport care va cuprinde problemele sau orice circumstante exceptionale care ar fi putut duce la neîndeplinirea conditiilor prevăzute.

(4) Când ANM suspendă un studiu, trebuie să informeze celelalte autorităti competente, comisiile de etică implicate, EMEA si Comisia Europeană, dacă este cazul.

(5) Dacă studiul este închis ca urmare a suspendării, sponsorul trebuie să notifice ANM printr-o declaratie de închidere a studiului, conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

IV.2.10. Încălcări ale legislatiei

Art. 45. - (1) În cazul în care ANM are motive obiective pentru a considera că sponsorul ori investigatorul sau orice altă persoană implicată în conducerea studiului nu mai îndeplineste obligatiile stabilite, poate stabili o serie de măsuri ce trebuie îndeplinite de către sponsor pentru a remedia orice abatere de la obligatiile pe care le are; măsurile trebuie să aibă stabilit un calendar pentru implementare si o dată la care sponsorul va raporta către ANM progresele si stadiul de implementare a măsurilor.

(2) Dacă este cazul, celelalte autorităti competente, comisiile de etică implicate si Comisia Europeană vor fi informate cu privire la desfăsurarea măsurilor.

(3) În aceste circumstante, sponsorul trebuie să implementeze imediat setul de măsuri stabilite de ANM si să raporteze acesteia si comisiei de etică implicate stadiul de implementare a acestor măsuri în conformitate cu calendarul stabilit.

IV.3. Declaratia de închidere a unui studiu clinic

IV.3.1. Baza legală si domeniul de aplicare

Art. 46. - Art. 45 lit. c) din Reglementările referitoare la implementarea Regulilor de bună practică în desfăsurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 615/2004, prevede ca sponsorul unui studiu clinic să anunte ANM închiderea studiului clinic.

IV.3.2. Procedura pentru declararea închiderii studiului clinic

Art. 47. - (1) Definirea închiderii studiului clinic trebuie prevăzută în protocol si pentru orice modificare a acesteia, indiferent de motiv, trebuie solicitată aprobare ca amendament important.

(2) În majoritatea cazurilor, închiderea studiului clinic va consta în data ultimei vizite a ultimului pacient participant la studiu; orice exceptie trebuie justificată în protocol.

(3) Sponsorul trebuie să facă o declaratie de închidere a studiului clinic, folosind formularul din anexa nr. 7, în următoarele situatii:

- studiul se închide pe teritoriul României;

- studiul s-a închis în toate centrele participante, în toate tările din interiorul si din afara UE.

(4) Sponsorul trebuie să anunte închiderea unui studiu clinic în termen de 90 de zile de la acest moment; dacă un studiu este închis mai devreme, sponsorul trebuie să anunte ANM în termen de 15 zile si să explice clar motivele.

(5) Dacă sponsorul decide să nu înceapă sau să nu reînceapă un studiu care a fost oprit, trebuie să anunte ANM folosind formularul din anexa nr. 7; sponsorul nu trebuie să depună urgent o notificare, dar trebuie să depună o scrisoare care să identifice numărul dat de sponsor protocolului, numărul EudraCT, dacă este cazul, si să furnizeze o explicatie scurtă privind motivele pentru neînceperea studiului sau pentru închiderea lui.

(6) Sponsorul trebuie, de asemenea, să furnizeze ANM în termen de un an de la finalizarea studiului un rezumat al raportului studiului clinic asa cum este prevăzut prin reglementări si pentru a fi în concordantă cu Regulile de bună practică în desfăsurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman.

(7) Dacă apare un nou eveniment după închiderea studiului, care poate modifica analiza risc/beneficiu a studiului si care mai poate avea impact asupra subiectilor studiului, sponsorul trebuie să notifice ANM si să propună un plan de măsuri.

IV.3.3. Formatul si continutul declaratiei de închidere a unui studiu clinic

Art. 48. - (1) Declaratia de închidere a unui studiu clinic trebuie să fie notificată utilizându-se formularul din anexa nr. 7.

(2) Trebuie furnizate următoarele informatii:

- numele si adresa sponsorului sau ale reprezentantului său legal în România;

- titlul studiului;

- numărul EudraCT, dacă există;

- codul alocat de sponsor pentru protocol;

- data închiderii studiului în România;

- data închiderii studiului în toate centrele participante, în toate tările din interiorul si din afara Uniunii Europene, când este posibil.

(3) Dacă studiul este închis mai devreme, raportul de închidere a studiului clinic trebuie să furnizeze următoarele informatii:

a) justificarea închiderii premature a studiului sau a suspendării temporare a acestuia;

b) numărul de pacienti care primesc încă tratament la momentul închiderii studiului;

c) managementul propus pentru pacientii care primesc încă tratament la momentul închiderii studiului sau al suspendării temporare a acestuia;

d) consecintele pentru evaluarea rezultatelor.

Art. 49. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ghid.