MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.046         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 11 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

87. - Ordonantă de urgentă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 

90. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor societăti comerciale producătoare de aparatură si instrumente medicale

 

1.905. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

1.906. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

1.907. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii, pentru strămutarea gospodăriilor din comuna Lăpusata, judetul Vâlcea, afectate de alunecările de teren din data de 6 noiembrie 2004

 

1.908. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru înlăturarea unor efecte ale calamitătilor naturale produse în judetul Vâlcea

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 

Având în vedere dificultătile deosebite întâmpinate de persoanele îndreptătite la acordarea de despăgubiri sau compensatii, în legătură cu procurarea tuturor actelor doveditoare, generate de identificarea foarte anevoioasă a înscrisurilor, ceea ce poate determina depăsirea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 290/2003, aspect care ar crea inechităti sociale importante si ar periclita însăsi aplicarea legii în mod egal tuturor cetătenilor,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 7 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 14 iulie 2003, se prorogă până la data de 14 mai 2005.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 87.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor societăti comerciale producătoare de aparatură si instrumente medicale

 

Având în vedere faptul că pregătirea, în vederea privatizării în mod accelerat, a unor societăti comerciale cu capital de stat, cu impact semnificativ în plan economic si social, reprezintă unul dintre obiectivele principale, cu caracter de urgentă, ale Programului de guvernare,

luând în considerare faptul că prezenta reglementare serveste interesului public general în domeniul asigurării continuitătii productiei unor societăti comerciale cu capital de stat din domeniul sanitar si medical, iar că neadoptarea unor reglementări speciale, de urgentă, ar face imposibilă relansarea economică a acestor societăti,

având în vedere că promovarea acestei reglementări nu comportă amânare, deoarece, în caz contrar, s-ar aduce atingere dreptului cetătenilor la ocrotirea sănătătii, statul fiind obligat, conform art. 34 alin. (2) din Constitutia României, republicată, să ia măsurile care se impun pentru asigurarea igienei si a sănătătii publice, inclusiv măsuri de asigurare a necesarului de instrumente de aparatură si instrumente medicale pentru populatie,

concluzionând că neadoptarea si neaplicarea imediată a măsurilor cuprinse în prezentul proiect de ordonantă de urgentă ar avea consecinte grave în plan social, ceea ce justifică recurgerea la calea constitutională a delegării legislative,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului la majorarea capitalului social al unor societăti comerciale producătoare de aparatură si instrumente medicale, astfel:

a) aport în numerar, în valoare de 40 miliarde lei, la capitalul social al Societătii Comerciale “Sanevit 2003” - S.A., cu sediul social în municipiul Arad;

b) aport în numerar, în valoare de 20,4 miliarde lei, la capitalul social al Societătii Comerciale “Famos” - S.A., cu sediul social în municipiul Suceava.

Art. 2. - (1) Sumele prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului din veniturile provenite din activitatea de privatizare.

(2) Vărsământul aporturilor în numerar la capitalul social al societătilor comerciale prevăzute la art. 1 se face de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului pe măsura realizării veniturilor din privatizare.

Art. 3. - Măsurile de natura ajutorului de stat, rezultate din eventualele diferente care nu acoperă aportul în numerar al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, vor fi notificate Consiliului Concurentei, conform Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare, sau, după caz, vor fi suportate de către cumpărătorii societătilor comerciale, în conditiile contractelor de privatizare care se vor încheia la privatizarea acestora.

Art. 4. - Indicatorii de venituri si cheltuieli – transferuri din bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pe anul 2004 se rectifică, în sensul diminuării, cu valoarea aporturilor în numerar prevăzută la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

p. Ministrul sănătătii,

Cristian Celea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 90.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 3.776,25 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2004, familiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuintelor distruse de incendii si intemperii sau pentru acoperirea cheltuielilor datorate unor accidente si decese.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Doru-Claudiu Frunzulică,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.905.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 350 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2004, familiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuintelor distruse de alunecarea de teren care a avut loc în comuna Lăpusata, satul Zărnesti, judetul Vâlcea.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Doru-Claudiu Frunzulică,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.906.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Adresa

Suma propusă

(milioane lei)

1.

Tărămoiu A. Ilie

Comuna Lăpusata, satul Zărnesti, judetul Vâlcea

100

2.

Romanescu Aurelian

Comuna Lăpusata, satul Zărnesti, judetul Vâlcea

50

3.

Rotaru Ana

Comuna Lăpusata, satul Zărnesti, judetul Vâlcea

50

4.

Mazilu Ioana

Comuna Lăpusata, satul Zărnesti, judetul Vâlcea

50

5.

Mitrache Elena

Comuna Lăpusata, satul Zărnesti, judetul Vâlcea

50

6.

Zărnescu Maria

Comuna Lăpusata, satul Zărnesti, judetul Vâlcea

50

 

 

TOTAL:

350

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar, constând în materiale de constructii, pentru strămutarea gospodăriilor din comuna Lăpusata, judetul Vâlcea, afectate de alunecările de teren din data de 6 noiembrie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 1.900 milioane lei, familiilor afectate de alunecările de teren din comuna Lăpusata, judetul Vâlcea, din data de 6 noiembrie 2004, constând în materiale de constructii si reparat case, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, la pretul de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse”, respectiv “Venituri proprii din anii precedenti si alte surse”, după caz, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de Prefectura Judetului Vâlcea.

(2) Finantarea reîntregirii stocurilor cu cantitătile acordate conform art. 1 se asigură din bugetul de stat în anul 2005.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de prefectură se va efectua în regim de urgentă cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de acestea, precum si pe calea ferată, prin grija Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat din venituri proprii, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002.

(3) Distribuirea produselor către persoanele sinistrate se va face de Prefectura Judetului Vâlcea, prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă prin lege si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Prefectura Judetului Vâlcea va justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul Prefecturii Judetului Vâlcea în vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

Art. 5. - (1) Se aprobă acumularea de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în regim de urgentă, a cantitătilor de 250 m2 carton bitumat, 38,9 m3 cherestea răsinoase si 46,4 m3 lemn din răsinoase si foioase pentru industrializare si constructii, în limita sumei de 380.000 mii lei.

(2) Finantarea acumulării cantitătilor de materiale prevăzute la art. 5 alin. (1) se asigură de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat din veniturile proprii aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, de la titlul 70 “Cheltuieli de capital” în cadrul programului “Acumularea produselor pentru constituirea stocurilor rezervă de stat”, prin diminuarea cu 380.000 mii lei a prevederilor de la produsul “combustibil turboreactoare”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.907.

 

ANEXĂ

 

LISTA PRODUSELOR

care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar pentru populatia afectată de alunecările de teren din comuna Lăpusata, judetul Vâlcea, din data de 6 noiembrie 2004

 

Produsul

U.M.

Cantitătile

BCA

m3

259,1

Carton bitumat

m2

250

Cherestea răsinoase

m3

38,9

Ciment

t

75

Coame

buc.

261

Lemn rotund

m3

46,4

Otel beton

t

7,9

Tigle

buc.

12.610

Var

t

4,9

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru înlăturarea unor efecte ale calamitătilor naturale produse în judetul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 25 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 2.500 milioane lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, comunei Lăpusata, judetul Vâlcea, pentru finantarea lucrărilor urgente de refacere a drumului de acces în satul Zărnesti, distrus de alunecarea de teren din data de 6 noiembrie 2004.

Art. 2. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finantării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 2.500 milioane lei Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004.

Art. 3. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.908.