MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.053         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 12 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

88. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

89. - Ordonantă de urgentă privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăsoară activităti de asistentă sanitar-veterinară

 

1.911. - Hotărâre privind reglementarea situatiei juridice a unor terenuri situate în orasul Slănic-Moldova, judetul Bacău

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

Având în vedere necesitatea adoptării rapide a unui cadru juridic pentru activitatea sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Serviciile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor se organizează si functionează ca sistem veterinar unic si sunt structurate astfel:

a) servicii de stat - publice - sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor;

b) activităti sanitar-veterinare de liberă practică.”

2. La articolul 5, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, denumită în continuare Autoritatea, este autoritatea centrală sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor, care coordonează tehnic si administrativ întreaga activitate a serviciilor sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor, organizează si controlează efectuarea activitătilor publice sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor;”.

3. După alineatul (2) al articolului 64 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Autoritatea reglementează în mod unitar, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, sistemele de asigurări din domeniile sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor.”

4. Alineatul (3) al articolului 15 se abrogă.

5. Alineatele (5) si (6) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:

“(5) Pentru eliberarea autorizatiilor si certificatelor sanitar-veterinare se stabilesc tarife care se plătesc anticipat, se constituie ca venituri proprii si se actualizează anual, în functie de rata inflatiei din anul precedent, prin ordin al presedintelui Autoritătii.

(6) Autoritatea va elabora norme privind cerintele specifice pe care trebuie să le îndeplinească obiectivele supuse autorizării sanitar-veterinare, care se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii.”

6. Titlul capitolului X va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL X

Cerinte sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor privind subprodusele de origine animală si nonanimală ce nu sunt destinate consumului uman, alte deseuri animale si agentii patogeni de origine animală”

7. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - Comertul, importul, exportul, tranzitul si orice miscare internă ale subproduselor de origine animală si nonanimală ce nu sunt destinate consumului uman, ale altor deseuri animale, ale agentilor patogeni de origine animală, precum si ale produselor prelucrate obtinute din procesarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman se realizează cu respectarea cerintelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor elaborate de Autoritate si aprobate prin ordin al presedintelui.”

8. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - (1) Subprodusele de origine animală si nonanimală ce nu sunt destinate consumului uman sau alte deseuri animale, precum si produsele prelucrate obtinute din procesarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman pot fi colectate, depozitate, transportate, procesate, fabricate, incinerate, coincinerate sau supuse oricărui alt proces de neutralizare a acestora, cu respectarea cerintelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor elaborate de Autoritate si aprobate prin ordin al presedintelui.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) sunt supuse inspectiei si controalelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, în baza cerintelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor specifice, în scopul prevenirii răspândirii de boli la animale si oameni, precum si pentru prevenirea contaminării mediului.”

9. Alineatul (7) al articolului 48 va avea următorul cuprins:

“(7) Cuantumul tarifelor pentru venituri proprii se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii si se actualizează anual, în functie de rata inflatiei din anul precedent.”

10. După alineatul (2) al articolului 50 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Autoritatea este proprietarul bazelor de date ale sistemului informatic prevăzut la alin. (2), conditiile de folosire a acestora fiind aprobate prin ordin al presedintelui Autoritătii.”

11. Alineatul (1) al articolului 56 va avea următorul cuprins:

“Art. 56. - (1) Structura organizatorică, functionarea si numărul de posturi din cadrul Autoritătii, precum si numărul total de posturi pentru unitătile din subordine se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

12. După alineatul (1) al articolului 56 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Presedintele Autoritătii aprobă prin ordin structura organizatorică, numărul de posturi si regulamentul de organizare si functionare pentru institutele veterinare si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.”

13. Articolul 571 va avea următorul cuprins:

“Art. 571. - (1) Proiectele derulate prin Unitatea de implementare a programelor PHARE din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, care au ca beneficiar Autoritatea, vor fi derulate în continuare prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si cofinantate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, până la finalizarea lor.

(2) După finalizarea proiectelor PHARE din contractarea PHARE 2003, noile proiecte PHARE vor fi derulate prin Unitatea de implementare a programelor PHARE, organizată în cadrul Autoritătii.”

14. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

“Art. 61. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.”

15. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTI

care functionează în subordinea sau sub autoritatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

I.

Institutii publice cu personalitate juridică:

1.

Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv laboratoarele veterinare de stat

2.

Institutele veterinare:

 

a) Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală

 

b) Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară

 

c) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar

II.

Institutii publice fără personalitate juridică:

1.

Circumscriptiile sanitar-veterinare zonale

2.

Circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

B.

 Unităti care functionează sub autoritatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Societatea Natională “Institutul Pasteur” - S.A.*)


*) În limita capitalului detinut de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.”

 

16. Anexele nr. 3, 4 si 5 se abrogă.

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 se abrogă.

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Atribuirea contractelor de servicii se face cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice, de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, medicilor veterinari organizati în conditiile legii, pe baza fondurilor alocate cu această destinatie.”

Art. III. - (1) Trecerea Societătii Nationale “Institutul Pasteur” - S.A., prevăzută la lit. B “Unităti care functionează sub autoritatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor” din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările aduse de prezenta ordonantă de urgentă, de sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale sub autoritatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor se face prin protocol încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 1 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. IV - Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 88.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăsoară activităti de asistentă sanitar-veterinară

 

Având în vedere necesitatea adoptării urgente a unui cadru juridic pentru eficientizarea activitătii de asistentă sanitară veterinară, tinându-se cont de cerintele Comunitătii Europene, luând în considerare faptul că majoritatea circumscriptiilor sanitare veterinare sunt în stare avansată de degradare si necesită urgent investitii si că toate circumscriptiile sanitare veterinare trebuie să îndeplinească conditiile legale de functionare si autorizare până la data de 1 ianuarie 2007, precum si pentru a elimina riscul ca, începând cu data respectivă, un număr de aproximativ 1.500 de comune să rămână fără asistentă medicală veterinară, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionării unor activităti sanitare veterinare publice de interes national si a unor bunuri proprietate publică a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 9 iunie 1999, cu modificările ulterioare, cuprinzând bunuri imobile – clădiri si terenuri aferente -, aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Se aprobă trecerea bunurilor imobile - clădiri si terenuri aferente -, prevăzute în anexă, aflate în domeniul privat al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, în scopul vânzării acestora.

(3) Se aprobă vânzarea bunurilor prevăzute la alin. (1) în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor se va realiza prin protocol de predare-preluare între părtile interesate, respectiv între Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si Agentia Domeniilor Statului, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 3. - (1) Concesionarii bunurilor imobile prevăzute în anexă pot cumpăra, în baza solicitării scrise, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, un singur imobil – clădire si teren aferent - dintre cele aflate în concesiunea lor.

(2) Bunurile imobile care nu pot face obiectul vânzării rămân în continuare în regim de concesiune.

Art. 4. - (1) Vânzarea bunurilor imobile - clădiri si terenuri aferente -, prevăzute în anexă, se face de către Agentia Domeniilor Statului, prin atribuire directă către concesionarii activitătilor sanitare veterinare publice de interes national, care îsi desfăsoară activitatea în aceste imobile.

(2) Pretul de vânzare va fi pretul pietei stabilit pe baza unui raport de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat, din care se deduc investitiile realizate de concesionar în imobilul respectiv. Raportul de evaluare va evidentia valoarea investitiilor efectuate de către solicitant.

(3) Deducerea valorii investitiilor efectuate se va face numai dacă acestea au fost efectuate în baza contractului de concesiune sau cu acordul proprietarului.

(4) Valoarea investitiilor deduse în conditiile alin. (3) nu poate depăsi 50% din pretul de vânzare stabilit prin raportul de evaluare.

Art. 5. - (1) Pretul de vânzare se poate achita în rate de către cumpărător.

(2) Vânzarea imobilelor cu plata în rate se face în următoarele conditii:

a) avans 20% din pretul de vânzare;

b) rate trimestriale esalonate pe un termen de până la 10 ani;

c) perceperea unei dobânzi anuale la nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României de la data plătii.

Art. 6. - Vânzătorul va solicita cumpărătorului constituirea de garantii pentru asigurarea plătii:

a) scrisoare de garantie emisă de o bancă comercială română sau de o bancă comercială străină cu care banca română are relatii de corespondent; sau

b) constituirea unei ipoteci pe imobilul care face obiectul vânzării.

Art. 7. - În cazul în care cumpărătorul nu plăteste la scadentă două rate consecutive, contractul de vânzarecump ărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără altă formalitate, iar sumele plătite de cumpărător până la data rezolvirii contractului nu se restituie.

Art. 8. - Cheltuielile ocazionate de procedura de vânzare sunt avansate de către vânzător, în limita bugetului de venituri si cheltuieli, inclusiv întocmirea planului cadastral si a raportului de evaluare, urmând ca sumele respective să fie achitate de către cumpărători la semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 9. - (1) Sub sanctiunea nulitătii absolute a contractului de vânzare-cumpărare, bunurilor imobile - clădiri si terenuri aferente - cumpărate în conditiile prezentei ordonante de urgentă nu li se poate schimba destinatia pe perioada concesionării activitătilor sanitare veterinare publice de interes national.

(2) Interdictia schimbării destinatiei, prevăzută la alin. (1), nu se poate întinde pe o perioadă mai mică de 10 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 10. - Sumele obtinute din vânzarea bunurilor imobile - clădiri si terenuri aferente -, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, se fac venit la bugetul de stat, cu respectarea prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă art. III-X din Hotărârea Guvernului nr. 661/2004 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionării unor activităti sanitare veterinare publice de interes national si a unor bunuri proprietate publică a statului, precum si pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în scopul vânzării acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 14 mai 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 89.

 

ANEXĂ*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

 

 

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reglementarea situatiei juridice a unor terenuri situate în orasul Slănic-Moldova, judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (1) si art. 9 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor terenuri, în suprafată totală de 196.707,782 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din fondul forestier aflat în domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al orasului Slănic-Moldova, judetul Bacău, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Slănic-Moldova.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Terenurile prevăzute la art. 1 vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea obiectivului turistic “Schi Parc Slănic-Moldova”, care se include în prima etapă a Programului national de dezvoltare a turismului montan  “Superschi în Carpati”.

Art. 4. - Scoaterea definitivă din fondul forestier a terenurilor prevăzute la art. 1 se face în conditiile art. 4 alin. (1) teza finală din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan “Superschi în Carpati”, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministru de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.911.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care trec din fondul forestier aflat în domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al orasului Slănic-Moldova, judetul Bacău, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Slănic-Moldova

 

 

Nr. crt.

Locul unde sunt situate terenurile

 

Amplasament

 

Suprafata - m2 -

Numărul de inventar atribuit de M.F.P.

 

 

Ocolul silvic

U.P.

U.A.

 

 

1.

Orasul Slănic-Moldova, judetul Bacău

Târgu Ocna

I Slănic

17

117.642,623

1363

 

 

 

 

16

27.748,149

 

2.

Orasul Slănic-Moldova, judetul Bacău

Târgu Ocna

II Slănicel

56M

1.364,79

 

3.

Orasul Slănic-Moldova, judetul Bacău

Târgu Ocna

II Slănicel

56M

7.399,02

 

4.

Orasul Slănic-Moldova, jude˛ul Bacău

Târgu Ocna

I Slănic

41A

2.893,83

 

5.

Orasul Slănic-Moldova, judetul Bacău

Târgu Ocna

I Slănic

43A

8.000,49

 

6.

Orasul Slănic-Moldova, judetul Bacău

Târgu Ocna

II Slănicel

59A

668,62

 

 

 

 

 

60R

304,75

 

 

 

 

 

60D

5.355,37

 

7.

Orasul Slănic-Moldova, judetul Bacău

Târgu Ocna

II Slănicel

29A2

2.548,02

 

8.

Orasul Slănic-Moldova, judetul Bacău

Târgu Ocna

I Slănic

41A

4.299,87

 

9.

Orasul Slănic-Moldova, judetul Bacău

Târgu Ocna

II Slănicel

56M

649,61

 

10.

Orasul Slănic-Moldova, judetul Bacău

Târgu Ocna

I Slănic

40M1, M2, M3

6.490,76

 

 

 

 

II Slănicel

56D

3.592,66

 

11.

Orasul Slănic-Moldova, judetul Bacău

Târgu Ocna

II Slănicel

29A2

1.538,76

 

12.

Orasul Slănic-Moldova, judetul Bacău

Târgu Ocna

I Slănic

19N1

500,00

 

13.

Orasul Slănic-Moldova, judetul Bacău

Târgu Ocna

II Slănicel

56C1, 56L

1.938,93

 

14.

Orasul Slănic-Moldova, judetul Bacău

Târgu Ocna

II Slănicel

30C1

3.771,53