MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.054         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 15 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 408 din 7 octombrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridică a terenurilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.829. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003

 

1.836. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Hidroconstructia” - S.A.

 

1.837. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Apemin Tusnad” - S.A.

 

1.838. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “ARG CHEMISYSTEMS” - S.A.

 

1.839. - Hotărâre pentru stabilirea limitelor amenzilor aplicabile în cazul săvârsirii contraventiilor prevăzute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

1.873. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.640/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea si functionarea Muzeului Costumelor Populare din România

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 408

din 7 octombrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridică a terenurilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridică a terenurilor, exceptie ridicată de Ovidiu Bretu în Dosarul nr. 765/2004 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, prin avocat Monica Livescu, care sustine admiterea criticii de neconstitutionalitate, arătând că, desi art. 3 alin. (1) din Legea nr. 54/1998 reprezintă o normă anterioară Constitutiei republicate, nu operează o abrogare implicită a acesteia în temeiul art. 154 alin. (1) din Legea fundamentală, ci este necesară o abrogare expresă a dispozitiei neconstitutionale, care să fie constatată de Curtea Constitutională.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că, potrivit art. 44 alin. (2) teza a doua, Constitutia republicată permite dobândirea proprietătii asupra terenurilor de către cetătenii străini si apatrizi, în anumite conditii. Prin urmare, textul de lege criticat nu mai este în vigoare, abrogarea operând direct în temeiul art. 154 alin. (1) din Constitutie, ceea ce împiedică declansarea controlului de constitutionalitate, astfel încât exceptia este inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 11 iunie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 765/2004, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridică a terenurilor, exceptie ridicată de Ovidiu Bretu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul apreciază că efectele prohibitive generate de textul de lege criticat nu-si mai pot găsi aplicarea în actualul regim constitutional. Astfel, art. 3 alin. (1) din Legea nr. 54/1998 îsi produce efectele si sub imperiul noii reglementări constitutionale, care permite dobândirea terenurilor de către cetătenii străini prin mostenire legală, ceea ce este de natură a contraveni art. 154 alin. (1) din Constitutie, republicată, care prevede că “Legile si toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constitutii”.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind întemeiată, arătând că dispozitiile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 54/1998 nu disting în functie de modurile de dobândire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, respectiv acte juridice inter vivos sau mortis causa. Asa fiind, textul de lege criticat exclude orice mod de dobândire a proprietătii de către cetătenii străini si apatrizi, inclusiv dobândirea prin mostenire legală a terenurilor, ceea ce aduce atingere prevederilor constitutionale referitoare la dreptul de proprietate si la dreptul la mostenire, drepturi în mod egal garantate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul arată că dreptul cetătenilor străini si apatrizilor de a dobândi prin mostenire legală proprietatea asupra terenurilor este prevăzut la nivelul Legii fundamentale, astfel încât orice altă reglementare de nivel inferior care contine restrictii cu privire la acest aspect poate fi considerată ca fiind abrogată implicit. Această concluzie se desprinde si din art. 154 alin. (1) din Constitutia republicată, în temeiul căruia art. 3 alin. (1) din Legea nr. 54/1998 trebuie considerat ca fiind partial abrogat, si anume în ceea ce priveste interdictia dobândirii terenurilor prin mostenire legală, pentru celelalte situatii, interdictia rămânând în vigoare.

Avocatul Poporului apreciază ca fiind întemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 54/1998, întrucât interdictia pentru cetătenii străini si apatrizi de a dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor nu mai este în concordantă cu noile prevederi constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (2) teza a doua. Pe de altă parte, textul legal criticat nu cuprinde dispozitii privind lipsirea de mostenire a cetătenilor străini si apatrizilor, astfel că nu se aduce atingere dreptului acestora la mostenire.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 3 alin. (1) din Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridică a terenurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 4 martie 1998, potrivit căruia: “Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (2) si în art. 46:

- Art. 44 alin. (2): “Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.”;

- Art. 46: “Dreptul la mostenire este garantat.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, pentru solutionarea acesteia, este necesară o analiză juridică a prevederilor constitutionale referitoare la dreptul de proprietate, înainte si după revizuirea Legii fundamentale, din considerente ce tin de aplicarea legii în timp. Asa fiind, înainte de revizuire, textul constitutional care consacra protectia proprietătii private, respectiv art. 41, instituia, la alin. (2) teza a doua, incapacitatea specială a cetătenilor străini si apatrizilor de a dobândi dreptul de proprietate asupra oricăror terenuri proprietate privată aflate pe teritoriul României. Incapacitatea specială prevăzută de acest text constitutional lipsea de efecte juridice, în sfera sa de aplicare, toate modurile de dobândire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, indiferent dacă erau situate în intravilan sau extravilan.

În prezent, aceste prevederi au fost substantial modificate, ceea ce produce importante consecinte în plan juridic. Astfel, potrivit art. 44 alin. (2) teza a doua din Constitutia republicată, cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

Or, Curtea constată că dispozitia constitutională, desi nu mai prevede in terminis interdictia dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor de către cetătenii străini si apatrizi, nu o înlătură, ci doar precizează cazurile si conditiile în care acestia pot dobândi un asemenea drept, restrângând astfel sfera de aplicare a acestei incapacităti speciale.

Asa fiind, norma constitutională are în vedere, într-o primă ipoteză, posibilitatea dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor, prin acte juridice inter vivos, în conditiile legii organice, de către cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ai statelor cu care au fost încheiate tratate internationale, precum si de către apatrizii domiciliati pe teritoriile acestora, în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană sau din încheierea de către tara noastră a unor tratate internationale, pe bază de reciprocitate. Curtea constată că momentul intrării în vigoare a revizuirii Constitutiei nu coincide cu momentul de la care incapacitatea specială nu mai operează, ridicarea interdictiei fiind conditionată de aderarea la Uniunea Europeană sau de încheierea unui tratat international, pe bază de reciprocitate. A doua ipoteză o reprezintă prevederea potrivit căreia cetătenii străini si apatrizi pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor prin mostenire legală. Astfel exprimată, vointa legiuitorului constitutional nu permite decât o interpretare univocă, această ipoteză fiind de imediată aplicare, din momentul intrării în vigoare a revizuirii Constitutiei, respectiv numai pentru situatiile în care succesiunea în legătură cu care se exercită calitatea de mostenitori legali s-a deschis după această dată. În consecintă, printr-o interpretare per a contrario, fată de cetătenii străini si apatrizi care nu îndeplinesc conditiile prevăzute în una dintre cele două ipoteze ale normei constitutionale, interdictia de a dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor pe teritoriul României operează în continuare, incapacitatea specială fiind conservată în actuala normă constitutională.

Având în vedere contrarietatea textului de lege criticat cu prevederile art. 44 alin. (2) teza a doua din Legea fundamentală si tinând seama de dispozitiile art. 154 alin. (1) din Constitutie, republicată, Curtea urmează a constata că prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridică a terenurilor nu mai sunt în vigoare, în măsura în care interdictia de a dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor operează si în cazul cetătenilor străini si apatrizilor care îndeplinesc conditiile prevăzute de norma constitutională.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1, 2, 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), al art. 29 si al art. 31 alin. (1), (3) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată de Ovidiu Bretu în Dosarul nr. 765/2004 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si constată că, potrivit prevederilor constitutionale ale art. 154 alin. (1), dispozitiile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridică a terenurilor nu mai sunt în vigoare, în măsura în care contravin art. 44 alin. (2) teza a doua din Constitutia republicată.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 octombrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Ordonanta Guvernului nr. 76/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonantă.

2. Alineatul (2) al articolului 5 se abrogă.

3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Programele de formare profesională se elaborează, potrivit art. 12 alin. (1) din ordonantă, în concordantă cu standardele ocupationale recunoscute la nivel national, respectiv cu standardele de pregătire profesională, aprobate în conditiile reglementărilor în vigoare.

(2) Standardele ocupationale, respectiv standardele de pregătire profesională, pot fi obtinute de către furnizorii de formare profesională în conditiile stabilite de organismele abilitate, potrivit legii, cu gestionarea acestora.”

4. La articolul 13, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) îndeplineste atributiile prevăzute la art. 25 si 32 din ordonantă;”.

5. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - În vederea constituirii comisiilor de autorizare, potrivit art. 20 alin. (1) din ordonantă, Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor solicită Ministerului Educatiei si Cercetării, Agentiei Nationale de Ocupare a Fortei de Muncă, organizatiilor sindicale si asociatiilor patronale reprezentative la nivel judetean să îsi nominalizeze reprezentantii si supleantii în comisiile de autorizare.”

6. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - În sensul art. 20 alin. (1) lit. d) si e) din ordonantă, reprezentative la nivel judetean sunt organizatiile sindicale si asociatiile patronale care reprezintă în plan judetean organizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel national, conform Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

7. Articolul 17 se abrogă.

8. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) După nominalizarea membrilor si supleantilor acestora de către autoritătile publice, organizatiile sindicale si asociatiile patronale prevăzute la art. 20 alin. (1) din ordonantă, comisiile de autorizare sunt constituite prin hotărâre a Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor.

(2) Hotărârea de constituire a comisiilor de autorizare va fi comunicată Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerului Educatiei si Cercetării, Agentiei Nationale de Ocupare a Fortei de Muncă, organizatiilor sindicale si asociatiilor patronale reprezentative la nivel national.”

9. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Potrivit art. 20 alin. (3) din ordonantă, la evaluarea furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării, comisiile de autorizare folosesc specialisti pe domenii ocupationale pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de evaluare.”

10. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Nivelul tarifelor pentru prestatia membrilor comisiei de autorizare si a specialistilor pe domenii ocupationale folositi de către comisii este stabilit la începutul fiecărui an calendaristic de către Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor si este avizat de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.”

11. Alineatul (3) al articolului 23 se abrogă.

12. Alineatul (4) al articolului 30 va avea următorul cuprins:

“(4) Metodologia de autorizare se elaborează de către Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor si se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetării.”

13. După alineatul (2) al articolului 36 se introduc trei alineate noi, alineatele (21), (22) si (23), cu următorul cuprins:

“(21) Suplimentul descriptiv al certificatului se completează cu unitătile de competentă profesională prevăzute în standardul ocupational, respectiv în standardul de pregătire profesională.

(22) La absolvirea programelor de formare profesională organizate în conditiile art. 13 alin. (1) din ordonantă înaintea aprobării standardului ocupational, certificatul se eliberează fără anexă.

(23) În situatiile prevăzute la alin. (22), după aprobarea standardului ocupational, furnizorul de formare profesională este obligat să elibereze suplimentul descriptiv al certificatului completat cu unitătile de competentă comune programului de formare profesională absolvit si standardului ocupational, precum si cu celelalte unităti de competentă dobândite în urma absolvirii programului de formare profesională.”

14. Alineatul (1) al articolului 37 va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - (1) Procedura de evaluare si certificare a competentelor obtinute pe alte căi decât cele formale, prevăzută la art. 32 din ordonantă, se elaborează de către Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

15. După alineatul (2) al articolului 37 se introduc patru alineate noi, alineatele (3), (4), (5) si (6), cu următorul cuprins:

“(3) Centrele de evaluare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, prevăzute la art. 32 alin. (1) din ordonantă, sunt persoane juridice de drept public sau privat, autorizate de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor.

(4) Evaluatorul de competente profesionale, prevăzut la art. 32 alin. (2) si (3) din ordonantă, este un specialist cu experientă recentă de muncă si/sau de coordonare în ocupatiile pentru care este desemnat de centrul de evaluare să efectueze evaluări care este certificat de către Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor pe baza standardului ocupational «evaluator de competente profesionale.»

(5) Verificatorul intern, prevăzut la art. 32 alin. (2) si (3) din ordonantă, este evaluatorul de competente profesionale care are certificată unitatea de competentă «Verificarea internă a proceselor de evaluare» din cadrul standardului de evaluator de competente si care evaluează, coordonează si monitorizează activitatea evaluatorilor de competente profesionale.

(6) Verificatorul extern, prevăzut la art. 32 alin. (2) si (3) din ordonantă, este evaluatorul de competente profesionale care are certificată unitatea de competentă «Verificarea externă a proceselor de evaluare» din cadrul standardului de evaluator de competente si care efectuează verificarea si monitorizarea activitătii centrelor de evaluare.”

16. Articolul 38 se abrogă.

17. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

NIVELURILE DE CALIFICARE

 

Nivelul 1

Persoana este responsabilă de executia propriei activităti. Munca presupune în special activităti simple, de rutină.

Formarea profesională care oferă acces la acest nivel:

de regulă, învătământ obligatoriu si formare profesională.

Formarea profesională este dobândită fie în cadrul învătământului profesional prin scoala de arte si meserii, fie printr-un program de formare profesională în sistemul de formare profesională a adultilor.

Nivelul 2

Persoana este responsabilă de executia propriei activităti. În plus există o responsabilitate colectivă în cadrul activitătilor desfăsurate, care presupune colaborarea cu colegii. Munca presupune o gamă largă de activităti realizate în contexte variate. Unele dintre aceste activităti sunt complexe sau nerutiniere.

Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: cel putin învătământ obligatoriu si calificare profesională prin învătământul profesional - scoală profesională – sau prin programe de formare profesională în sistemul de formare profesională a adultilor.

Nivelul 3

Persoana este responsabilă de executia propriei activităti, dar si de realizarea sarcinilor încredintate grupului din care face parte, având atributii de coordonare si control. Munca presupune o gamă largă de activităti

complexe, nerutiniere, realizate în contexte variate.

Formarea profesională care oferă acces la acest nivel:

învătământ liceal - filiera tehnologică si vocatională sau învătământ postliceal ori învătământ liceal si program de formare profesională de specialitate în sistemul de formare profesională a adultilor.

Nivelul 4

Persoana este responsabilă de executia propriei activităti, dar si de realizarea sarcinilor încredintate grupului din care face parte, putând desfăsura si activităti de tip managerial. Munca presupune aplicarea cunostintelor într-o gamă largă de activităti complexe, realizate într-o mare varietate de contexte, implicând combinarea de proceduri diverse sau definirea altora noi.

Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: formare tehnică postsecundară prin învătământ universitar.

Nivelul 5

Persoana este responsabilă de executia activitătilor proprii si ale grupului pe care îl conduce, având o autonomie personală ridicată. Munca presupune aplicarea unui complex de principii fundamentale într-o largă varietate de contexte, adesea imprevizibile. Presupune cunostinte si competente de nivel înalt atât legate de domeniile ocupationale, cât si independente de aceste domenii.

Caracteristici esentiale ale nivelului sunt: capacitătile de analiză, diagnoză, structurare, planificare, executie si evaluare.

Formarea profesională care oferă acces la acest nivel: învătământ universitar si postuniversitar.

 

NOTĂ:

1. Calificările dobândite în sistemul de educatie a adultilor, pentru care se organizează pregătirea, si prin sistemul de învătământ nu permit continuarea studiilor conform procedurilor care reglementează mobilitatea internă între nivelurile educationale stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării.

2. Persoanele care obtin o calificare în afara sistemului de învătământ si care doresc să continue studiile pot beneficia de recunoasterea achizitiilor de cunoastere, aptitudini si deprinderi dobândite prin sistemul creditelor transferabile reglementate în conditiile art. 3 alin. (3) din normele metodologice.

3. La programele de formare profesională organizate pentru nivelul 1 de calificare pot fi admise si persoane care nu au absolvit învătământul obligatoriu si nu au posibilitatea continuării studiilor învătământului obligatoriu în sistem formal, învătământ de zi, seral, cu frecventă redusă.”

18. La anexa nr. 2, punctul 6 “Răspunderea contractuală” va avea următorul cuprins: “Răspunderea contractuală

În cazul în care beneficiarul nu poate începe cursul din motive de fortă majoră, acesta nu va suporta cheltuielile efectuate de furnizor în executarea contractului.

În cazul în care beneficiarul nu poate continua sau finaliza cursul din motive de fortă majoră, acesta va suporta doar cheltuielile efectuate de furnizor în executarea contractului, dar nu mai putin de 10%.

În cazul în care beneficiarul urmează un program de formare profesională organizat de agentia pentru ocuparea fortei de muncă sau de un angajator, responsabilitatea financiară pentru programul de formare profesională îi revine organizatorului.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.829.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Hidroconstructia” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13 si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Hidroconstructia” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 103-105, sectorul 1, în calitate de concesionar, în perimetrul Băcăinti, localitatea Băcăinti, judetul Alba, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.836.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Apemin Tusnad” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13 si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a apei minerale naturale carbogazoase, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Apemin Tusnad” - S.A., cu sediul în comuna Tusnad, satul Tusnadu Nou, Str. Gării nr. 599, judetul Harghita, în calitate de concesionar, în perimetrul Valea Lungă, comuna Tusnad, judetul Harghita, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.837.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “ARG CHEMISYSTEMS” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13 si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a dioxidului de carbon, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “ARG CHEMISYSTEMS” - S.A., cu sediul în municipiul Deva, str. George Enescu bl. 1, ap. 28, judetul Harghita, în calitate de concesionar, în perimetrul Ocolisu Mare, localitatea Ocolisu Mare, judetul Hunedoara, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Georgeta Molosaga,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.838.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea limitelor amenzilor aplicabile în cazul săvârsirii contraventiilor prevăzute de Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 263 alin. (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Contraventiile prevăzute la alin. (1) al art. 263 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 400.000.000 lei.

Art. 2. - Consiliul Concurentei va emite un regulament prin care se vor stabili criteriile ce trebuie avute în vedere la individualizarea sanctiunilor, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.839.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.640/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea si functionarea Muzeului Costumelor Populare din România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.640/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea si functionarea Muzeului Costumelor Populare din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 20 octombrie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004, la capitolul 51.01 «Autorităti publice», titlul «Cheltuieli de capital», cu suma de 20 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru efectuarea lucrărilor de amenajare a Muzeului Costumelor Populare din România.”

2. Alineatele (1) si (2) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Se autorizează Ministerul Culturii si Cultelor să accepte oferta de donatie făcută de doamna Marghiolita Constantinescu Rogojan, cetătean român, domiciliată în municipiul Bucuresti, Str. Frumoasă nr. 44, sectorul 1, în favoarea statului român, constând într-un număr de 460 de costume populare românesti si 10 covoare populare românesti.

(2) Bunurile donate prevăzute la alin. (1) se vor transmite, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în administrarea Muzeului Costumelor Populare din România, cu exceptia a 210 costume populare românesti care se vor transmite, prin grija Ministerului Culturii si Cultelor si a Ministerului Afacerilor Externe, în dotarea unor misiuni diplomatice si oficii consulare ale României în străinătate, conform vointei donatoarei.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.873.