MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.062         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 16 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

472. - Lege pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 

891. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.823. - Hotărâre pentru majorarea gradului de deschidere a pietei de energie electrică

 

1.849. - Hotărâre privind organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

27. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru stabilirea tarifului aplicat consumului de energie electrică al consumatorilor asimilati consumatorilor casnici cu puterea maximă contractată de 30 kW sau mai mare

 

28. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea zonelor orare utilizate la tariful A33

 

29. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea Societătii Comerciale “ERDEMIR- ROMANIA” - S.R.L. Târgoviste drept consumator eligibil de energie electrică

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(3) Educatia fizică si sportul cuprind următoarele activităti: educatia fizică, sportul scolar si universitar, sportul pentru toti, sportul de performantă, exercitiile fizice practicate cu scop de întretinere, profilactic sau terapeutic.”

2. Alineatele (2), (3), (4) si (5) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:

“(2) Asociatiile sportive scolare si universitare sunt structuri sportive înfiintate în conditiile prezentei legi, a căror activitate este coordonată de Federatia Sportului Scolar, respectiv de Federatia Sportului Universitar.

(3) Federatia Sportului Scolar si Federatia Sportului Universitar, înfiintate în conditiile legii, au următoarele atributii:

a) promovarea valentelor educative ale sportului;

b) initierea si organizarea de programe si actiuni de atragere a elevilor si studentilor la practicarea sportului;

c) coordonarea competitiilor sportive desfăsurate în unitătile si institutiile de învătământ, organizate de asociatiile sportive scolare si universitare;

d) sprijinirea sau organizarea, după caz, a competitiilor locale, zonale si nationale ale reprezentativelor unitătilor si institutiilor de învătământ;

e) detinerea competentei exclusive pentru reprezentarea tării la competitiile oficiale organizate sub egida federatiilor internationale ale sportului scolar si universitar.

(4) Organizarea si functionarea Federatiei Sportului Scolar si Federatiei Sportului Universitar se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului, initiate de Agentia Natională pentru Sport si Ministerul Educatiei si Cercetării.

(5) Finantarea Federatiei Sportului Scolar, respectiv a Federatiei Sportului Universitar, se face prin alocatii de la bugetul de stat, pe bază de programe, precum si prin venituri extrabugetare. Pentru sustinerea programelor de reprezentare la competitiile internationale oficiale, desfăsurate sub egida federatiilor internationale ale sportului scolar si sportului universitar, Federatia Sportului Scolar, si respectiv Federatia Sportului Universitar, pot beneficia, cu prioritate, de alocatii guvernamentale.”

3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Finantarea programului national «Sportul pentru toti» se asigură din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat si din fonduri de la bugetele locale.

(2) Mijloacele financiare necesare pentru sustinerea subprogramelor derulate de Federatia Sportivă Natională «Sportul pentru toti» se asigură din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat.

(3) Subprogramele propuse de celelalte institutii, care sunt aprobate anual de Comitetul Activitătilor Fizice Sportive pentru Sănătate, Educatie si Recreere, sunt finantate de la bugetele locale, din fonduri primite de la organismele internationale, din sponsorizări, donatii si legate, precum si din fonduri ale bugetului de stat, care vor fi prevăzute cu destinatia pentru activitatea sportivă si de tineret.”

4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Sportivii de performantă pot fi amatori sau profesionisti, conform prevederilor cuprinse în statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale si internationale, în conditiile legii.

(2) Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, nu au relatii contractuale de muncă cu cluburile sportive la care sunt legitimati.

(3) Sportivii profesionisti sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, încheie, în conditiile legii, cu cluburile la care sunt legitimati un contract individual de muncă pe durată determinată si care obtin licenta de sportiv profesionist.

(4) Ramurile de sport, precum si conditiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, initiată de Agentia Natională pentru Sport, la propunerea federatiilor sportive nationale.”

5. La titlul III, titlul va avea următorul cuprins:

“TITLUL III

Structurile administratiei pentru sport”

6. Litera f) a alineatului (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“f) administrează patrimoniul din domeniul public si domeniul privat al statului, încredintat Agentiei Nationale pentru Sport;”

7. După litera g) a alineatului (1) al articolului 18 se introduce o literă nouă, litera g1), cu următorul cuprins:

“g1) supraveghează mentinerea destinatiei bazelor si/sau instalatiilor sportive care au apartinut domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale si care, ulterior, au fost dobândite ca active patrimoniale destinate activitătii sportive sau vândute către societătile comerciale.”

8. Literele i) si j) ale alineatului (1) al articolului 18 vor avea următorul cuprins:

“i) repartizează bugetul activitătii sportive, constituit potrivit prezentei legi, pentru:

- activitatea proprie si cea a institutiilor din subordinea sa;b

- federatiile sportive nationale, în baza contractelor de finantare a programelor sportive ale acestora;

- premierea performantelor deosebite obtinute la competitiile sportive internationale oficiale;

j) autorizează afilierea federatiilor sportive nationale la federatiile sportive internationale de profil si la alte foruri continentale sau mondiale, precum si afilierea altor organizatii cu profil sportiv la forurile internationale de specialitate.”

9. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au următoarele atributii principale în domeniul sportului:

a) tin evidenta structurilor sportive fără personalitate juridică din judet, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv;

b) finantează, pe bază de contract, programele sportive ale asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport si ale cluburilor sportive de drept privat, aflate în raza administrativ-teritorială respectivă, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli cu această destinatie;

c) colaborează cu consiliile locale, în scopul utilizării eficiente a sumelor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performantă în teritoriu;

d) elaborează si aduc la îndeplinire, în colaborare cu autoritătile administratiei publice locale, planurile de construire si de îmbunătătire a bazelor si instalatiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general si a sportului de performantă în teritoriu, finantează unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza administrativ-teritorială;

e) colaborează cu inspectoratele scolare, unitătile de învătământ si cu institutiile de învătământ superior pentru organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar, precum si pentru formarea si perfectionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi;

f) initiază măsurile necesare pentru prevenirea violentei la manifestările sportive organizate în raza lor teritorială, precum si a dopajului în sport;

g) sprijină cu mijloace materiale si financiare practicarea sportului pentru toti;

h) îndrumă si controlează, din punct de vedere tehnicometodic si de specialitate, structurile sportive din judet;

i) supraveghează mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unitătiloradministrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut domeniului public si au intrat în circuitul privat.”

10. După articolul 20 se introduce capitolul III cu următorul cuprins:

 

“CAPITOLUL III

Comitetul Olimpic Român

 

Art. 201. - (1) Comitetul Olimpic Român este o asociatie de interes national care se organizează si functionează în baza statutului propriu, elaborat în conformitate cu prevederile Chartei Olimpice si ale prezentei legi.

(2) Comitetul Olimpic Român este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, nonprofit, neguvernamentală, apolitică si fără scop lucrativ.

(3) Dobândirea personalitătii juridice se face în conditiile legii.

(4) Comitetul Olimpic Român detine competenta exclusivă pentru reprezentarea tării la Jocurile Olimpice si la celelalte programe organizate sub egida Comitetului International Olimpic sau a asociatiilor olimpice continentale. Comitetul Olimpic Român este unicul detinător pe teritoriul României al drepturilor de folosire a însemnelor si a tuturor simbolurilor olimpice specificate în statutul propriu, în

Charta Olimpică si în alte documente normative ale miscării olimpice.

(5) Persoanele fizice sau juridice de pe teritoriul României nu pot folosi însemnele Comitetului International Olimpic, însemnele si emblema Comitetului Olimpic Român si alte drepturi de proprietate intelectuală olimpice decât cu acordul Comitetului Olimpic Român.

(6) Comitetul Olimpic Român organizează si coordonează activitatea Academiei Olimpice Române, unitate aflată în subordinea sa, fără personalitate juridică, cu atributii în dezvoltarea si promovarea principiilor fundamentale ale olimpismului.

Art. 202. - (1) Pentru realizarea obiectului său de activitate, Comitetul Olimpic Român colaborează cu institutii guvernamentale si neguvernamentale, asociatii si organizatii de drept public sau privat.

(2) Comitetul Olimpic Român sustine financiar, pe bază de contracte de finantare, activitatea centrelor nationale de pregătire a juniorilor. Federatiile sportive nationale conduc, organizează si coordonează activitatea acestor centre. Agentia Natională pentru Sport, Ministerul Educatiei si Cercetării, autoritătile administratiei publice centrale si locale colaborează si sprijină activitatea centrelor olimpice

nationale de pregătire a juniorilor.

(3) Sursele de finantare ale Comitetului Olimpic Român pot fi:

a) sume de la bugetul de stat;

b) venituri proprii;

c) alte surse.

(4) Nivelul alocatiilor bugetare, precum si categoriile de cheltuieli ce urmează a fi finantate din acestea se aprobă prin legile bugetare anuale.

(5) Comitetul Olimpic Român poate beneficia cu prioritate de sprijin financiar guvernamental pentru îndeplinirea programelor olimpice.

(6) Comitetul Olimpic Român poate detine în proprietate, concesiune sau folosintă imobile, baze si instalatii sportive de interes national.

(7) Actiunile în justitie pentru valorificarea drepturilor de orice natură ale Comitetului Olimpic Român sunt scutite de taxă de timbru.”

11. Literele b) si f) ale alineatului (1) al articolului 21 vor avea următorul cuprins:

“b) cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societăti comerciale, unitătile de învătământ cu program sau profil sportiv, palatele si cluburile copiilor si elevilor;

.........................................................................................

f) Automobil Clubul Român, pentru activitatea de automobilism sportiv si karting sportiv;”

12. După litera f) a articolului 21 se introduce o literă nouă, litera g), cu următorul cuprins:

“g) alte organizatii sportive nationale.”

13. Alineatul (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) În sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociatii de drept privat sau institutii de drept public, constituite sau înfiintate, după caz, în scopul organizării si administrării unei activităti sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor si participarea la activitătile si competitiile sportive.”

14. Alineatul (1) al articolului 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) Cluburile sportive de drept privat au regim propriu de administrare si de gestionare a bugetului si a patrimoniului, aprobat de adunările generale ale acestora, în conditiile legii.”

15. Alineatul (4) al articolului 28 se abrogă.

16. Alineatul (5) al articolului 28 va avea următorul cuprins:

“(5) Dizolvarea unui club sportiv de drept privat se face în conditiile legii.”

17. Alineatul (2) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

“(2) Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizează si functionează după regulamente proprii, elaborate conform legii.”

18. Alineatul (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca asociatii fără scop patrimonial sau societăti comerciale sportive pe actiuni, care au obtinut licenta din partea federatiei sportive nationale, emisă în conformitate cu statutele si

regulamentele federatiilor internationale pe ramura de sport.”

19. Alineatul (3) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

“(3) Cluburilor sportive profesioniste, organizate ca asociatii fără scop patrimonial, li se aplică regimul juridic al acestui tip de asociatii, iar cluburilor sportive profesioniste, organizate ca societăti sportive comerciale pe actiuni, li se aplică regimul juridic al societătilor comerciale, cu particularitătile din prezenta lege.”

20. Alineatul (4) al articolului 31 se abrogă.

21. Alineatul (1) al articolului 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - (1) Capitalul social initial al cluburilor sportive profesioniste se constituie în conditiile legii.”

22. Alineatele (2) si (3) ale articolului 32 se abrogă.

23. Alineatul (4) al articolului 32 va avea următorul cuprins:

“(4) Reorganizarea cluburilor sportive se face potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.”

24. Alineatul (1) al articolului 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - (1) Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport sunt persoane juridice de drept privat, având drept scop organizarea activitătii în ramura de sport respectivă la nivelul judetului sau al municipiului Bucuresti, cu respectarea statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale.”

25. Literele b) si h) ale alineatului (1) al articolului 37 vor avea următorul cuprins:

“b) organizează, conduc, controlează si supraveghează activitătile si competitiile sportive oficiale la nivel national, în baza statutelor si regulamentelor adoptate;

...........................................................................................

h) promovează măsurile de prevenire si control al folosirii substantelor interzise si al metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competitiilor organizate direct la nivel national, în concordantă cu reglementările federatiilor internationale, ale Comitetului International Olimpic si ale Agentiei Mondiale Antidoping. Orice alte măsuri ce contravin reglementărilor mai sus mentionate sunt nule de drept;”

26. Alineatul (5) al articolului 42 va avea următorul cuprins:

“(5) Statutele ligilor profesioniste se aprobă de adunările generale si se avizează în mod obligatoriu de federatiile sportive nationale si de Agentia Natională pentru Sport.”

27. Capitolul VII al titlului IV se abrogă.

28. Articolul 44 se abrogă.

29. Partea introductivă si literele b) si c) ale alineatului (1) al articolului 45 vor avea următorul cuprins:

“Art. 45. - (1) Structurile sportive si Comitetul Olimpic Român detin exclusivitatea:

...........................................................................................

b) dreptului de folosintă asupra siglei/emblemei proprii, precum si asupra denumirii competitiei pe care o organizează;

c) drepturilor de reclamă, publicitate si de transmisie radio si televiziune la competitiile pe care le organizează sau la care participă, după caz.”

30. Alineatul (2) al articolului 45 se abrogă.

31. După articolul 45 se introduce un articol nou, articolul 451, cu următorul cuprins:

“Art. 451. - Drepturile prevăzute la art. 45 alin. (1) pot fi cesionate, cu exceptia drepturilor federative ale sportivilor, care pot fi cesionate exclusiv la o altă structură sportivă.”

32. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 48 va avea următorul cuprins:

“Art. 48. - (1) Revocarea recunoasterii functionării oricărei structuri sportive este de competenta Agentiei Nationale pentru Sport si se va produce în următoarele cazuri:”

33. Alineatul (2) al articolului 61 va avea următorul cuprins:

“(2) Carnetul de antrenor se eliberează de către Agentia Natională pentru Sport si conferă titularului drepturile si obligatiile prevăzute în statutul antrenorilor, statutele si regulamentele federatiilor.”

34. După alineatul (1) al articolului 64 se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Sportivul de performantă care a obtinut o medalie de aur la campionatele mondiale si/sau campionatele europene de seniori, la o probă sportivă ce a fost inclusă cel putin o dată în programul Jocurilor Olimpice are dreptul, la cerere, la o rentă viageră.”

35. Articolul 65 va avea următorul cuprins:

“Art. 65. - (1) Sportivii legitimati care participă în competitii incluse în calendarul intern sau international sportiv sunt obligati, după caz, să posede asigurarea în caz de accidente, în ramura de sport în care sunt legitimati.

(2) Cluburile sportive pot încheia, pentru sportivii lor legitimati, contracte de asigurare pentru risc de accident sau de deces, intervenit în cadrul competitiilor sportive sau al pregătirii în vederea participării la competitii.

(3) Pe durata convocării sportivilor în loturile nationale ale României, obligatia plătii primelor de asigurare revine federatiilor sportive nationale, cu exceptia situatiilor în care regulamentele internationale au alte prevederi. Aceeasi obligatie revine Comitetului Olimpic Român pentru loturile care participă la Jocurile Olimpice sau la alte competitii organizate sub egida Comitetului International Olimpic.

(4) Prima de asigurare care urmează a fi stipulată în contractul de asigurare se stabileste în limita bugetului anual propriu al structurilor sportive si al Comitetului Olimpic Român.”

36. Alineatele (3) si (4) ale articolului 67 vor avea următorul cuprins:

“(3) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, după caz:

a) venituri proprii;

b) sume de la bugetul de stat sau bugetele locale acordate de organele administratiei publice centrale sau locale pentru finantarea programelor sportive realizate de structuri sportive de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică;

c) alocatii de la bugetul de stat si de la bugetele locale, repartizate structurilor sportive de drept public de organele administratiei publice centrale si locale;

d) alte surse.

(4) Bugetul anual al structurilor sportive se aprobă după cum urmează:

a) de adunările generale, pentru structurile sportive de drept privat;

b) de organele administratiei publice centrale sau locale în subordinea cărora se află, pentru structurile sportive de drept public.”

37. Alineatul (1) al articolului 69 va avea următorul cuprins:

“Art. 69. - (1) Structurile sportive fără scop patrimonial si Comitetul Olimpic Român, în conditiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale pentru finantarea de programe sportive. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile sportive respective si organele administratiei publice centrale sau locale, după caz.”

38. Litera c) a alineatului (1) al articolului 70 va avea următorul cuprins:

“c) 1% din taxele si accizele aplicate la nivel national pentru tigarete, tigări si băuturi alcoolice;”

39. După litera f) a alineatului (1) al articolului 70 se introduce o literă nouă, litera g), cu următorul cuprins:

.g) 5% din totalul încasărilor rămase după deducerea taxei de licentă datorate, conform legislatiei în vigoare, de organizatorii de pronosticuri si pariuri sportive autorizati, în conditiile legii, de Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, pentru jocurile de pronosticuri si pariuri sportive bazate pe utilizarea de competitii de gen pentru ramura respectivă, organizate în campionatele nationale din alte tări, de federatiile si organismele sportive internationale, precum si în «Cupa României», potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.”

40. După litera f) a alineatului (2) al articolului 70 se introduce o literă nouă, litera g), cu următorul cuprins:

g) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora.”

41. Litera f) a alineatului (1) al articolului 71 va avea următorul cuprins:

“f) 10% din indemnizatiile de transferuri interne si internationale ale sportivilor, care se constituie în sursă de finantare a activitătii sportive pentru copii si juniori, inclusiv a celor din cluburile scolare;”

42. După litera h) a alineatului (1) al articolului 71 se introduce o literă nouă, litera (i), cu următorul cuprins:

i) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora.”

43. Litera a) a alineatului (2) al articolului 71 va avea următorul cuprins:

“a) subventii de la bugetul de stat si bugetele locale acordate cluburilor sportive de drept public de către organele administratiei publice centrale si/sau locale în subordinea cărora se află, precum si de organele administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritorial ă respectivă;”

44. După litera h) a alineatului (2) al articolului 71 se introduc două litere noi, literele i) si j), cu următorul cuprins:

“i) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;

j) venituri obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile sportive.”

45. Literele a) si f) ale articolului 75 vor avea următorul cuprins:

“a) sume de la bugetul de stat;

.........................................................................................

f) venituri realizate din acordarea dreptului de folosintă a emblemei Comitetului Olimpic Român si a altor drepturi de proprietate intelectuală olimpice;”

46. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

“Art. 76. - Agentia Natională pentru Sport, Ministerul Educatiei si Cercetării, complexurile sportive nationale, Comitetul Olimpic Român si federatiile sportive nationale sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul de echipament sportiv si materiale sportive, instalatii si aparatură specifică, necesare activitătii de pregătire, reprezentare si participare a sportivilor si echipelor componente ale loturilor sportive nationale si olimpice la competitiile internationale oficiale: jocuri olimpice, campionate si cupe mondiale si europene si, respectiv, a sportivilor si echipelor cluburilor sportive care participă la competitiile internationale oficiale intercluburi.”

47. Alineatul (3) al articolului 78 va avea următorul cuprins:

“(3) Bazele sportive din domeniul public si privat al statului si unitătilor administrativ-teritoriale, respectiv din sectorul privat, omologate, se înscriu obligatoriu în Registrul bazelor sportive, conform unei metodologii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.”

48. După articolul 78 se introduce un articol nou, articolul 781, cu următorul cuprins:

“Art. 781. - Autoritătile administratiei publice si societătile comerciale care au dobândit sau detin baze si/sau instalatii sportive sunt obligate să păstreze destinatia acestora si să le mentină în stare de functionare.”

49. Articolul 79 va avea următorul cuprins:

“Art. 79. - (1) Schimbarea destinatiei sau desfiintarea unor baze sportive apartinând domeniului public ori privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale se va putea face numai prin hotărâre a Guvernului si cu construirea prealabilă a altor baze sportive similare celor desfiintate.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplică si societătilor comerciale care detin active patrimoniale destinate activitătii sportive ce au apartinut statului.”

50. Alineatele (5) si (6) ale articolului 80 vor avea următorul cuprins:

“(5) Detinătorii de bunuri prevăzute la alin. (1) si (2), care urmează să fie reintegrate în patrimoniul Agentiei Nationale pentru Sport, sunt obligati să pună la dispozitie împuternicitilor acesteia toate documentele care atestă proprietatea, evidentele contabile, precum si documentele necesare, în vederea înregistrării. Agentia Natională pentru Sport, prin împuternicitii săi, va actiona în justitie persoanele juridice sau fizice care refuză semnarea protocoalelor si predarea documentelor de proprietate.

Aceste actiuni sunt scutite de taxă de timbru.

(6) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile apartinând bazei materiale sportive se face cu scutirea de plata taxelor prevăzute de lege. De asemenea, sunt scutite de taxă de timbru si cererile de chemare în judecată privind actiuni în prestatie tabulară, radiere, anulare sau modificare a înscrierilor din cartea funciară înaintate de institutiile sau persoanele prevăzute la alin. (5).”

51. După litera e) a alineatului (12) al articolului 80 se introduce o literă nouă, litera f), cu următorul cuprins:

f) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora.”

52. Alineatele (14) si (15) ale articolului 80 vor avea următorul cuprins:

“(14) Comitetul Olimpic Român si federatiile sportive nationale, ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, pot primi în folosintă gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului si al unitătilor administrativ-teritoriale.

(15) Patrimoniul din domeniul public al statului, aflat, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, poate fi transferat în domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor, după caz, în conditiile legii.”

53. După articolul 83 se introduc două articole noi, articolele 831 si 832, cu următorul cuprins:

“Art. 831. - Detinătorii cu orice titlu ai bazei materiale sportive pot efectua cheltuieli privind contracte de asigurare a acesteia.

Art. 832. - Detinătorii cu orice titlu ai bazei materiale sportive evidentiate în patrimoniul Agentiei Nationale pentru Sport au obligatia obtinerii anuale a autorizatiilor de functionare, conform prevederilor legale, si sunt scutiti de plata tuturor taxelor necesare obtinerii acestor autorizatii.”

54. Alineatele (2) si (3) ale articolului 86 vor avea următorul cuprins:

“(2) Pentru punerea în aplicare a politicii si actiunilor cuprinse în Programul national antidoping se înfiintează Agentia Natională Antidoping, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agentiei Nationale pentru Sport, finantată din venituri extrabugetare si alocatii acordate de la bugetul de stat.

(3) Agentia Natională Antidoping elaborează si pune în aplicare Programul national antidoping, conform prevederilor Conventiei antidoping a Consiliului Europei, Agentiei Mondiale Antidoping si Codului mondial antidoping. Programul national antidoping se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.”

55. După alineatul (3) al articolului 86 se introduc două alineate noi, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

“(4) Organizarea, functionarea si atributiile Agentiei Nationale Antidoping se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(5) Normele tehnice privind organizarea si desfăsurarea controlului doping si sanctiunile care se aplică pe linie de sport persoanelor dovedite că sunt implicate în cazuri de dopaj sunt în conformitate cu reglementările federatiilor sportive internationale, ale Comitetului International Olimpic si ale Agentiei Mondiale Antidoping.”

56. După litera h) a articolului 88 se introduc trei litere noi, literele i), j) si k), cu următorul cuprins:

“i) neachitarea contravalorii timbrului olimpic către Comitetul Olimpic Român;

“j) neînregistrarea bazelor sportive în Registrul bazelor sportive;

k) nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (1) lit. g).”

57. După articolul 88 se introduce un articol nou, articolul 881, cu următorul cuprins:

“Art. 881. - În situatii deosebite de încălcare a actelor constitutive, a statutelor, a actelor normative, Agentia Natională pentru Sport poate dispune convocarea adunării generale extraordinare pentru structurile de utilitate publică.”

58. Alineatul (1) al articolului 89 va avea următorul cuprins:

“Art. 89. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 88, săvârsite de persoanele fizice si persoanele juridice, se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 6.000.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. a)-c);

b) cu amendă de la 15.000.000 lei la 45.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amendă de la 9.000.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. d)-f), i) si j);

c) cu amendă de la 6.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amendă de la 3.000.000 lei la 9.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. g) si h);

d) cu amendă de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei, pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 88 lit. k).”

59. Litera a) a alineatului (1) al articolului 91 va avea următorul cuprins:

“a) personalul autorizat din cadrul Agentiei Nationale pentru Sport;”

60. Alineatul (2) al articolului 91 va avea următorul cuprins:

“(2) Persoanele autorizate prevăzute la alin. (1) constată încălcările legii si aplică sanctiuni în raport cu gravitatea lor, pe bază de proces-verbal. Amenzile se constituie în alte venituri la bugetul Agentiei Nationale pentru Sport, respectiv al directiilor de sport judetene si a municipiului Bucuresti.”

61. Articolul 92 va avea următorul cuprins:

“Art. 92. - (1) Contraventiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(2) Nerespectarea dispozitiilor art. 781 si 79 de către autoritătile administratiei publice si societătile comerciale care au dobândit sau detin baze si/sau instalatii sportive, prin schimbarea destinatiilor acestora, se sanctionează prin reîntoarcerea de drept a bazelor si/sau instalatiilor sportive în domeniul public sau privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale.”

62. Articolul 95 va avea următorul cuprins:

“Art. 95. - Dispozitiile prezentei legi se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice si persoanele juridice.”

Art. II. - Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, cu actualizarea denumirilor, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

MARIN DINU

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 472.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2004.

Nr. 891.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru majorarea gradului de deschidere a pietei de energie electrică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5, al art. 8 si al art. 24 alin. (2) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu luna noiembrie 2004, gradul de deschidere a pietei de energie electrică către concurentă se stabileste la 55% din consumul final al anului 2003.

Art. 2. - Consumatorii de energie electrică care au înregistrat în anul 2004 un consum de cel putin 1 GWh pe loc de consum sunt declarati consumatori eligibili de energie electrică pe locul de consum respectiv.

Art. 3. - Consumatorii eligibili de energie electrică achizitionează energie electrică la preturi negociate sau la tarife stabilite în baza metodologiei elaborate de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 4. - Titularii si solicitantii de licentă/licente, la acordarea acesteia/acestora, plătesc autoritătii competente o contributie anuală reprezentând o cotă de 0,06% din cifra de afaceri pe care o realizează din activitătile comerciale desfăsurate în sectorul energiei electrice si al energiei termice în cogenerare.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pct. IV.1 “Programul de deschidere a pietelor de energie electrică si gaze naturale”, pozitia “Energie electrică” din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 890/2003 privind aprobarea “Foii de parcurs din domeniul energetic din România”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 14 august 2003, si pct. 2 din anexa nr. 1 “Tarife pentru acordarea/modificarea de autorizatii si licente, contributia anuală” la Regulamentul pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 5 mai 2004, se modifică corespunzător, iar Hotărârea Guvernului nr. 1.563/2003 pentru majorarea gradului de deschidere a pietei energiei electrice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 12 ianuarie 2004, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.823.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si a art. 82 alin. (1) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Administratia Natională a Penitenciarelor, institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justitiei, cu sediul în municipiul Bucuresti, se organizează prin preluarea atributiilor, patrimoniului, personalului si a bugetului aprobat Directiei Generale a Penitenciarelor.

(2) Finantarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitătilor subordonate se asigură din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, potrivit legii.

(3) Administratia Natională a Penitenciarelor si unitătile subordonate fac parte din institutiile publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională ale statului si constituie, în sensul prezentei hotărâri, sistemul administratiei penitenciare.

Art. 2. - (1) Activitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor se desfăsoară în conformitate cu prevederile Constitutiei României, Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, cu recomandările Consiliului Europei cu privire la tratamentul detinutilor, cu dispozitiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor, Legii nr. 51/1991 privind siguranta natională a României, legislatiei executional-penale si ale hotărârilor Guvernului date în aplicarea acestei legislatii.

(2) Administratia Natională a Penitenciarelor aplică în domeniile ce o privesc strategia Guvernului României în executarea pedepselor si măsurilor privative de libertate pronuntate de instantele judecătoresti.

(3) Administratia Natională a Penitenciarelor contribuie la apărarea ordinii publice si a sigurantei nationale prin asigurarea pazei, escortării, supravegherii, aplicarea regimului de detentie si organizarea de activităti de asistentă socială si educatie destinate reinsertiei sociale a persoanelor private de libertate.

(4) Activitatea profesională a personalului din sistemul administratiei penitenciare se desfăsoară în interesul comunitătii si al persoanelor care execută pedepse privative de libertate, în limitele competentelor stabilite prin lege.

Art. 3. - În îndeplinirea atributiilor ce îi revin, Administratia Natională a Penitenciarelor cooperează, pe bază de protocoale, cu institutiile publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională, cu alte institutii ale statului, precum si cu asociatii si organizatii neguvernamentale.

Art. 4. - Activitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitătilor din subordine este coordonată direct de către ministrul justitiei.

Art. 5. - Administratia Natională a Penitenciarelor si unitătile din subordine functionează în baza statelor de organizare aprobate de către ministrul justitiei.

Art. 6. - (1) În realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Administratia Natională a Penitenciarelor exercită, în principal, următoarele atributii:

a) organizează si coordonează activitătile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate, a măsurii arestării preventive si a măsurii educative de internare a minorilor în centre de reeducare, pronuntate de instantele judecătoresti;

b) coordonează, îndrumă si controlează asigurarea pazei, escortării si supravegherii condamnatilor, arestatilor preventiv si minorilor din unitătile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, astfel încât să se asigure prevenirea evenimentelor negative;

c) elaborează strategia de aplicare a regimului penitenciar, urmăreste transpunerea ei în practică, tine evidenta nominală si statistică a persoanelor private de libertate si urmăreste folosirea lor la activităti productive, potrivit legii;

d) controlează si ia măsuri pentru executarea misiunilor de pază si escortare a persoanelor private de libertate la instantele de judecată, transferul acestora la organele de urmărire penală sau la alte locuri de detinere;

e) organizează, controlează, îndrumă si sprijină activitătile privind asigurarea dreptului la asistenta medicală a persoanelor private de libertate si a personalului din sistemul administratiei penitenciare;

f) evaluează nevoile de asistentă socială, educatie si terapeutice ale persoanelor private de libertate si stabileste strategia si modalitătile de realizare a activitătilor de reintegrare socială a acestora;

g) organizează si îndrumă activitatea de pregătire scolară si de calificare a persoanelor private de libertate si coordonează planificarea etapelor si a programelor educationale;

h) planifică, organizează si coordonează activitătile destinate executării pedepselor, înzestrării, dotării si asigurării cu bunuri si mijloace materiale în functie de obiectivele sistemului penitenciar, prioritătile si resursele materiale si financiare avute la dispozitie si urmăreste derularea contractelor de achizitii, conform legii;

i) elaborează programe anuale si de perspectivă pentru investitii si reparatii capitale ale spatiilor de detinere, precum si realizarea locuintelor de serviciu si interventie pentru personal;

j) coordonează nemijlocit aplicarea si respectarea legilor, instructiunilor si ordinelor ministrului justitiei si deciziilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, referitoare la problematica resurselor umane, aplică legislatia spcifică numirii si eliberării din functie a personalului, a recompensării si sanctionării acestuia;

k) elaborează, organizează si coordonează programele de formare, pregătire si perfectionare profesională a personalului din sistemul penitenciar, prin centrele de pregătire proprii, precum si activitatea de perfectionare continuă a pregătirii de specialitate desfăsurate în unităti;

l) organizează, îndrumă si coordonează activitătile de mentinere a capacitătii de interventie si actiune a unitătilor, de întocmire a documentelor de mobilizare pentru trecerea unitătilor de la starea organizatorică de pace la starea organizatorică de război;

m) elaborează si fundamentează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitătilor subordonate, pe care îl propune spre avizare ministrului justitiei, asigură executarea bugetului în conditiile legii, îndrumă si controlează respectarea dispozitiilor legale pe linie financiar-contabilă;

n) asigură administrarea patrimoniului potrivit dispozitiilor legale, organizează si asigură alocarea, miscarea, evidenta si controlul mijloacelor si echipamentelor din dotare;

o) îndrumă, controlează si ia măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la evidenta, întocmirea, multiplicarea, manipularea, păstrarea si transportul documentelor clasificate;

p) elaborează studii, efectuează analize si întocmeste proiecte de acte normative privind organizarea si activitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitătilor subordonate si le prezintă ministrului justitiei pentru a decide;

r) organizează activitatea de relatii publice, îndrumă si coordonează activitătile de primire, evidentă si solutionare a petitiilor;

s) asigură sistemul informatic integrat, prelucrarea datelor, realizarea, implementarea si exploatarea aplicatiilor informatice pentru Administratia Natională a Penitenciarelor si unitătile subordonate;

t) reprezintă în fata instantelor judecătoresti si a altor organe de jurisdictie interesele Administratiei Nationale a Penitenciarelor si coordonează această activitate la nivelul unitătilor subordonate.

(2) În realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Administratia Natională a Penitenciarelor îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL II

Structura organizatorică

 

Art. 7. - (1) Conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor se exercită de către directorul general.

(2) Directorul general conduce întreaga activitate a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si o reprezintă în raporturile cu Ministerul Justitiei si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu alte autorităti, institutii publice si organizatii centrale si locale, precum si cu persoane juridice si fizice din tară si din străinătate, în limita competentelor stabilite de ministrul justitiei.

(3) Directorul general are calitatea de ordonator secundar de credite.

(4) Pentru aplicarea în mod unitar, în unitătile subordonate, a prevederilor privind obiectivele Administratiei Nationale a Penitenciarelor, directorul general emite decizii si instructiuni si răspunde în fata ministrului justitiei de întreaga activitate desfăsurată de administratia penitenciară.

(5) În activitatea de conducere a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitătilor subordonate, directorul general este ajutat de 3 directori generali adjuncti, care angajează si reprezintă administratia penitenciară pe baza mandatului expres dat prin decizie a directorului general.

(6) Directorul general si directorii generali adjuncti sunt numiti prin ordin al ministrului justitiei, cu exceptia magistratilor detasati, pentru care se dispune de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justitiei.

Art. 8. - (1) În structura organizatorică a aparatului central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor functionează directii, servicii independente, servicii, sectii, birouri, compartimente sau colective temporare, înfiintate prin ordin al ministrului justitiei.

(2) Directorii din aparatul Administratiei Nationale a Penitenciarelor sunt numiti de către ministrul justitiei, la propunerea directorului general, iar sefii serviciilor independente, sefii de servicii, de sectii, de birouri si ai altor compartimente, precum si personalul de executie - functionarii publici cu statut special si personalul încadrat cu contract de muncă -, de către directorul general, la propunerea directorilor generali adjuncti.

(3) Atributiile si competentele personalului din aparatul central se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

(4) Atributiile si răspunderile corespunzătoare functiilor din structura aparatului central al Administratiei Nationale a Penitenciarelor se stabilesc prin fisele posturilor, anexe la regulamentul de organizare si functionare.

Art. 9. - În cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor functionează Consiliul de conducere, ca organ consultativ în stabilirea măsurilor de îmbunătătire a activitătii, având ca membri titulari: directorul general, directorii generali adjuncti, directorii si sefii de servicii independente.

 

CAPITOLUL III

Unităti subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 

Art. 10. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor, în subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor se înfiintează, se organizează si functionează penitenciare, penitenciare-spital, centre de reeducare, Scoala de Formare si Perfectionare a Pregătirii Agentilor din Administratia Penitenciară, Centrul de Formare si Specializare a Ofiterilor din Administratia Penitenciară, Baza de Aprovizionare, Gospodărire si Reparatii si Subunitatea de Pază si Escortare Detinuti Transferati.

(2) Penitenciarele sunt de maximă sigurantă, închise, semideschise si deschise, în functie de regimul de detinere.

(3) Unitătile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor se înfiintează prin hotărâre a Guvernului si au personalitate juridică. Directorii acestora sunt ordonatori tertiari de credite.

(4) Unitătile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5) În structura organizatorică a unitătilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor functionează sectoare de activitate, servicii, sectii de detinere interioare si exterioare, sectii medicale, birouri, compartimente si centre de pregătire si recuperare.

(6) Atributiile si responsabilitătile unitătilor se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare si functionare, aprobat prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 11. - (1) Unitătile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, în îndeplinirea obiectivelor si atributiilor ce le revin, sunt conduse de un director ajutat de directori adjuncti. Numărul directorilor adjuncti se stabileste de ministrul justitiei, la propunerea directorului general, în functie de capacitatea de cazare a unitătilor, de volumul si de complexitatea misiunilor, de efectivele si de gradul de pericol social al persoanelor private de libertate, de tipul regimurilor de executare a pedepselor, al activitătilor de asistentă socială, de instruire scolară si formare profesională.

(2) Directorii unitătilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor sunt numiti prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea directorului general, cu exceptia magistratilor detasati, a căror detasare se dispune de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justitiei. Directorii adjuncti si personalul cu functii de conducere sunt numiti de către directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la propunerea directorilor generali adjuncti care coordonează domeniul de activitate, iar personalul de executie - functionari publici cu statut special si personal încadrat cu contract de muncă -, de către directorii unitătilor.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 12. - (1) Numărul posturilor prevăzute pentru Administratia Natională a Penitenciarelor si pentru unitătile sale subordonate este de 15.411.

(2) Repartizarea posturilor pe categorii, grade profesionale si coeficienti de ierarhizare se face prin ordin al ministrului justitiei.

(3) Ministrul justitiei poate propune Guvernului României numărul de posturi necesar asigurării desfăsurării în conditii de sigurantă a activitătii de tinere în custodie a persoanelor private de libertate, precum si pentru realizarea unor activităti destinate reintegrării sociale a acestora, potrivit legii.

Art. 13. - Până la adoptarea hotărârii Guvernului privind nomenclatorul de functii pentru Administratia Natională a Penitenciarelor si unitătile subordonate, se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 0663/1999 privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare ai soldelor de functie pe grade militare pentru personalul militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 14. - Referirile la “Directia Generală a Penitenciarelor”, cuprinse în alte acte normative, se înlocuiesc cu “Administratia Natională a Penitenciarelor”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Claudiu Seucan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Doru-Claudiu Frunzulică,

secretar de stat

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.849.

 

ANEXA

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru stabilirea tarifului aplicat consumului de energie electrică al consumatorilor asimilati consumatorilor casnici cu puterea maximă contractată de 30kW sau mai mare

 

În temeiul art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (2) lit. d) si e), al art. 56 alin. (1) si al art. 58 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003 si al art. 121 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2004,

având în vedere referatul de aprobare prezentat de Departamentul preturi, tarife si analiză economică,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale deReglementare în Domeniul Energiei din data de 29 octombrie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Consumul de energie electrică al consumatorilor asimilati consumatorilor casnici cu puterea maximă contractată de 30 kW sau mai mare – asociatii de locatari/proprietari, părti comune ale blocurilor de locuinte, cămine de bătrâni si pensionari, cămine de copii, cămine studentesti, chilii mănăstiresti, garaje individuale, unităti de ocrotire a copilului, leagăne pentru copii, case de copii prescolari si scolari, cămine-scoală, cămine pentru deficienti nerecuperabili, centre de primire a minorilor, institutii pentru ocrotirea copiilor abandonati, cămine de familisti si nefamilisti - se facturează la tariful CD de tip monom fără abonament.

Art. 2. - Filialele Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Departamentul preturi, tarife si analiză economică din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si agentii economici din cadrul sectorului energiei electrice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 27.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea zonelor orare utilizate la tariful A33

 

În temeiul art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (2) lit. d) si e), al art. 56 alin. (1) si al art. 58 alin. (3) din Legea energiei electrice

nr. 318/2003,

având în vedere referatul de aprobare prezentat de Departamentul preturi, tarife si analiză economică,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 29 octombrie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Zonele orare utilizate la aplicarea tarifului A33 sunt cele stabilite în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Anexa nr. 2.1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 29 iunie 2004, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Pentru consumatorii declarati eligibili conform legii, care nu îsi exercită dreptul de eligibilitate, se aplică tariful A33.

Art. 3. - Filialele Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. vor reprograma contoarele în cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. Recalcularea mărimilor de facturare în conditiile modificării zonelor orare utilizate la tariful A33 pentru luna noiembrie 2004 se va efectua pe baza unei proceduri elaborate de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si avizată de autoritatea competentă.

Art. 4. - Consumatorii care se încadrează în prevederile art. 2 si care nu au instalate contoare electronice care să permită aplicarea tarifului A33 la intrarea în vigoare a prezentului ordin vor plăti energia electrică la tipul de tarif specificat în contract, cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - Filialele Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. vor aduce la cunostintă consumatorilor care se încadrează la art. 2 consecintele aplicării prevederilor prezentului ordin, în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Departamentul preturi, tarife si analiză economică din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si furnizării consumatorilor captivi vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 28.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 2.1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2004)

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind acreditarea Societătii Comerciale “ERDEMIR-ROMANIA - S.R.L. Târgoviste drept consumator eligibil de energie electrică

 

În temeiul art. 11 alin. (2) lit. h) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al Hotărârii Guvernului nr. 1.563/2003 pentru majorarea gradului de deschidere a pietei energiei electrice,

în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 9 iunie 2003,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul dezvoltarea pietei de energie, Nota Departamentului dezvoltarea pietei de energie din 9 octombrie 2004 privind acreditarea drept consumator eligibil de energie electrică a Societătii Comerciale “ERDEMIR-ROMANIA” - S.R.L. Târgoviste, precum si procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 29 octombrie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acreditează drept consumator eligibil de energie electrică Societatea Comercială “ERDEMIR-ROMANIA” - S.R.L. Târgoviste pentru locul de consum - statia SC1 10kV.

Art. 2. - Departamentul dezvoltarea pietei de energie din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 29 octombrie 2004.

Nr. 29.