MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.063         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 16 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 409 din 12 octombrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă si ale art. 174-187 din Codul de procedură fiscală

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

91. - Ordonantă de urgentă pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligatii de plată ale societătilor comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în urma procesului de restructurare

 

1.880. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Secretariatului General al Guvernului în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

1.882. - Hotărâre privind transmiterea, cu plată, a unei părti dintr-un imobil din patrimoniul Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A. în proprietatea statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

1.923. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării – Inspectoratul Scolar Judetean Mures - în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mures

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

DECIZIA Nr. 409

din 12 octombrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă si ale art. 174-187 din Codul de procedură fiscală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă si ale art. 174-187 din Codul de procedură fiscală, republicat, exceptie ridicată de Ilie Ioan Turcu în Dosarul nr. 8.686/2003 al Tribunalului Sibiu - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. Arată că dispozitiile art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 nu au legătură cu cauza, iar dispozitiile art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă sunt dispozitii cu caracter general care nu se referă la o jurisdictie specială.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor din Codul de procedură fiscală, reprezentantul Ministerului Public arată că autorul exceptiei a criticat ca fiind neconstitutionale dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2001. Aceste dispozitii au fost abrogate de Codul de procedură fiscală, care, la rândul său, a fost republicat, dându-se dispozitiilor legale o nouă renumerotare. Astfel, dispozitiile criticate ca fiind neconstitutionale se regăsesc în titlul IX din Codul de procedură fiscală, republicat. În continuare, se arată că din redactarea art. 174 rezultă natura căii de atac, si anume faptul că această contestatie este o cale administrativă de atac ce nu înlătură dreptul la actiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în conditiile legii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 1 martie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 8.686/2003, Tribunalul Sibiu – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă, precum si a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, exceptie ridicată de Ilie Ioan Turcu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, doarece instituie obligativitatea unei proceduri prealabile administrative, încălcându-se în felul acesta dispozitiile constitutionale citate prin care se prevede caracterul facultativ al jurisdictiilor speciale administrative.

Tribunalul Sibiu - Sectia comercială si de contencios administrativ opinează că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 si a dispozitiilor art. 5 din Legea  nr. 29/1990 este întemeiată, deoarece din interpretarea dispozitiilor art. 21 alin. (4) din Constitutie, republicată, potrivit cărora jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite, rezultă că se poate depune contestatie împotriva unui act administrativ fie la autoritatea emitentă, fie la instanta competentă. Contrar prevederilor constitutionale mentionate, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 se instituie o procedură administrativ-jurisdictională obligatorie, iar prin dispozitiile art. 5 din Legea nr. 29/1990 se instituie, de asemenea, “recursul administrativ” ca o procedură jurisdictională obligatorie.

Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 109 alin. (2) din Codul de procedură civilă este neîntemeiată, deoarece aceste dispozitii au caracter general si instituie obligativitatea efectuării unor proceduri prealabile în situatii reglementate de lege, fără a face referire concretă la proceduri administrativ-jurisdictionale.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului. De asemenea, potrivit art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Codul de procedură civilă este neîntemeiată, deoarece procedura de judecată, în ansamblul său, precum si conditiile sesizării instantei judecătoresti se întemeiază pe dispozitiile art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicată, potrivit cărora procedura si competenta de judecată se stabilesc prin lege. Cererea de chemare în judecată trebuie să respecte atât conditiile intrinseci, ce tin de elementele pe care trebuie să le cuprindă aceasta, cât si pe cele extrinseci, cum ar fi îndeplinirea unor proceduri prealabile. În acest caz, reclamantul trebuie să anexeze la cererea de chemare în judecată dovada îndeplinirii procedurii prealabile obligatorii, legea conditionând sesizarea instantei de judecată de îndeplinirea acestei proceduri. De asemenea, reclamatia administrativă prealabilă reglementată de art. 5 din Legea nr. 29/1990 constituie o conditie specială de exercitiu al dreptului la actiune, fără ca aceasta să vină în contradictie cu art. 21 alin. (4) din Constitutie, republicată. În ceea ce priveste Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001, acest act normativ a fost abrogat prin art. 200 din Codul de procedură fiscală, iar, pe de altă parte, prin Decizia nr. 127 din 27 martie 2003 Curtea Constitutională a declarat neconstitutionale numai dispozitiile art. 1 alin. (2) din ordonanta de urgentă. Celelalte dispozitii ale ordonantei nu aduc atingere textelor constitutionale.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 este inadmisibilă, deoarece la data sesizării Curtii Constitutionale această ordonantă era abrogată expres prin art. 200 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Pe de altă parte, textul constitutional invocat nu are incidentă în cauză, deoarece dispozitiile art. 5 din Legea nr. 29/1990 reglementează o procedură administrativă prealabilă sesizării instantelor judecătoresti, si nu una administrativ-jurisdictională. În ceea ce priveste critica având ca obiect dispozitiile art. 109 alin. (2) din Codul de procedură civilă, aceste dispozitii reglementează procedura prealabilă ce trebuie îndeplinită anterior sesizării instantei competente, procedură care nu are caracterul unei activităti de jurisdictie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 174-187 din Codul de procedură fiscală, prevederile art. 5 din Legea nr. 29/1990, precum si prevederile art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

I. O primă critică de neconstitutionalitate priveste dispozitiile art. 174-187 din Codul de procedură fiscală reglementate initial de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001. Această ordonantă a fost însă abrogată prin art. 200 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 29 decembrie 2003. Dispozitiile de lege criticate au fost preluate, în esentă, în titlul IX - Solutionarea contestatiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale - din Codul de procedură fiscală.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13 din 26 ianuarie 2001 reglementa solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice. Potrivit dispozitiilor cuprinse în ordonantă, contestatiile erau definite ca fiind “căi administrative de atac”, iar solutionarea lor era de competenta organelor specializate din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar sau - în cazul contestatiilor având ca obiect sume mai mari de 500 milioane lei – a organelor specializate din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Deciziile organelor administrative mentionate puteau fi atacate la instanta de contencios administrativ competentă.

Procedura de solutionare a contestatiilor formulate împotriva titlului de creantă fiscală si împotriva altor acte administrative fiscale a fost reglementată în mod similar prin art. 169-182 din Codul de procedură fiscală. Astfel, prin acest act normativ s-a prevăzut că împotriva titlului de creantă fiscală si împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestatie în termen de 30 de zile de la data comunicării actului fiscal, că solutionarea contestatiilor se efectuează - potrivit distinctiilor prevăzute în art. 173 - de către organele fiscale prevăzute în acest text de lege si că deciziile emise în solutionarea contestatiilor pot fi atacate la instanta judecătorească de contencios administrativ competentă.

Ulterior Codul de procedură fiscală a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 174/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 25 mai 2004, si republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare. Noile prevederi legale referitoare la procedura de solutionare a contestatiilor formulate împotriva titlului de creantă fiscală si împotriva altor acte administrative fiscale se regăsesc în titlul IX art. 174-187.

Tinând seama de faptul că dispozitiile legale criticate de autorul exceptiei sunt cuprinse, în prezent, asa cum s-a arătat, în art. 174-187 din Codul de procedură fiscală, urmează ca instanta de contencios constitutional să ia în considerare aceste texte de lege ca formând obiectul exceptiei de neconstitutionalitate.

II. A doua critică de neconstitutionalitate priveste dispozitiile art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 noiembrie 1990, precum si dispozitiile art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Textele ce fac obiectul exceptiei au următorul continut:

- Art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990:

“Art. 5: Înainte de a cere tribunalului anularea actului sau obligarea la eliberarea lui, cel care se consideră vătămat se va adresa pentru apărarea dreptului său, în termen de 30 de zile de la data când i s-a comunicat actul administrativ sau la expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. 2, autoritătii emitente, care este obligată să rezolve reclamatia în termen de 30 de zile de la aceasta.

În cazul în care cel care se consideră vătămat nu este multumit de solutia dată reclamatiei sale, el poate sesiza tribunalul în termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei. Dacă cel care se consideră vătămat în dreptul său s-a adresat cu reclamatie si autoritătii administrative ierarhic superioare celei care a emis actul, termenul de 30 de zile, prevăzut în alineatul precedent, se calculează de la comunicarea de către acea autoritate a solutiei date reclamatiei.

Sesizarea tribunalului se va putea face si în cazul în care autoritatea administrativă emitentă sau autoritatea ierarhic superioară nu rezolvă reclamatia în termenul prevăzut la alin. 1.

În toate cazurile, introducerea cererii la tribunal nu se va putea face mai târziu de un an de la data comunicării actului administrativ a cărui anulare se cere.”

- Art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă: “În cazurile anume prevăzute de lege, sesizarea instantei competente se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile, în conditiile stabilite de acea lege. Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în judecată.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (4), potrivit cărora “Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Legea contenciosului administrativ, Curtea constată că aceasta nu este întemeiată. Astfel, prin Decizia nr. 188 din 27 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 2 iunie 2004, Curtea a statuat că textul constitutional care se referă la caracterul facultativ al jurisdictiilor speciale administrative nu este aplicabil dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 29/1990, care instituie obligatia persoanei vătămate de a se adresa cu reclamatie organului administrativ emitent mai înainte de sesizarea instantei de judecată cu anularea actului considerat ilegal. Dispozitia constitutională invocată a desfiintat conditia prealabilă numai pentru procedura administrativă jurisdictională. Nici o dispozitie constitutională nu interzice ca, prin lege, să se instituie o procedură administrativă prealabilă, fără caracter jurisdictional, cum este, de exemplu, procedura recursului administrativ gratios sau a celui ierarhic.

Referitor la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă, Curtea retine că cererea de chemare în judecată trebuie să respecte atât conditiile intrinseci, cât si pe cele extrinseci, impuse de lege. Din dispozitia criticată rezultă că este vorba de o conditie extrinsecă ce trebuie respectată, si anume că sesizarea instantei competente se face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile, dar nu în toate cazurile, ci numai în acele cazuri în care legea prevede obligativitatea parcurgerii acestei proceduri prealabile, fără a fi vorba însă de o jurisdictie specială administrativă.

Astfel, nu se poate retine nici în acest caz o încălcare a art. 21 alin. (4) din Constitutie, republicată.

Sub aspectul criticat, nici dispozitiile din Codul de procedură fiscală nu instituie, asa cum fără temei sustine autorul exceptiei, jurisdictii speciale administrative, în sensul art. 21 alin. (4) din Constitutie, republicată. Textele din Codul de procedură fiscală reglementează proceduri de recurs administrativ, prin care se lasă posibilitatea organelor care au emis actele administrative atacate, sau organelor superioare acestora, de a reveni asupra măsurilor luate sau de a le redimensiona în limitele prevăzute de lege.

Asemenea proceduri, în care solutionarea plângerilor si a contestatiilor introduse de persoanele interesate este atribuită însusi organului care a emis actul atacat sau organului ierarhic superior acestuia, nu întrunesc elementele definitorii ale activitătii de jurisdictie - caracterizată prin solutionarea de către un organ independent si impartial a litigiilor privind existenta, întinderea sau exercitarea drepturilor subiective -, ele fiind specifice functiei administrative.

Actele de solutionare de către organele administrative a contestatiilor, respectiv a reclamatiilor formulate potrivit dispozitiilor din Codul de procedură fiscală, nu sunt, asadar, acte de jurisdictie, ci acte administrative supuse cenzurii instantei de judecată.

În plus, Curtea observă că dispozitiile legale criticate sunt conforme cu art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicată, potrivit căruia competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă si ale art. 174-187 din Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Ilie Ioan Turcu în Dosarul nr. 8.686/2003 al Tribunalului Sibiu - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 octombrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligatii de plată ale societătilor comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în urma procesului de restructurare

 

Pentru clarificarea si solutionarea obligatiilor de plată pentru creditele contractate de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. pentru finantarea activitătii de producere a energiei electrice si termice din Sistemul Energetic National, precum si pentru activitătile de investitii, preluate si neachitate de societătile comerciale desprinse în urma procesului de retructurare si pentru a se evita agravarea situatiei economicofinanciare a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Creantele Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. la 30 septembrie 2004 asupra societătilor comerciale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, se preiau de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în limita sumei de 4.911 miliarde lei.

(2) În limita sumei prevăzute la alin. (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului se subrogă Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. pentru datoriile restante la 30 septembrie 2004 către Ministerul Finantelor Publice, reprezentând debite ale Fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe, cu exceptia celor constituite ca urmare a sumelor achitate de la bugetul de stat, conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea conditiilor de functionare a unor centrale termice si electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judetene sau locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 643/2002.

(3) În contabilitatea Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., creantele si datoriile predate conform alin. (1) si (2) se sting, iar accesoriile aferente acestor debite se scutesc la plată.

Art. 2. - La data aprobării prin hotărâre a Guvernului a programelor de restructurare ale societătilor comerciale prezentate în anexa la prezenta ordonantă de urgentă, Ministerul Finantelor Publice va anula obligatiile Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului către Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe, în limita creantelor Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului fată de aceste societăti.

Art. 3. - Sumele reprezentând debite preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului vor fi mentinute în conturi bilantiere în contabilitatea societătilor comerciale prevăzute în anexă, până la data aprobării programelor de restructurare.

Art. 4. - (1) La data aprobării programelor de restructurare si până la implementarea integrală a acestora, în contabilitatea societătilor comerciale prevăzute în anexă, debitele preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului vor fi înregistrate în conturi extrabilantiere.

(2) După implementarea integrală a măsurilor prevăzute în programele de restructurare, în contabilitatea societătilor comerciale prevăzute în anexă, debitele preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului vor fi scoase din conturile extrabilantiere si se anulează.

Art. 5. - În contabilitatea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, creantele preluate potrivit art. 1 vor fi evidentiate în conturi bilantiere până la data aprobării programelor de restructurare ale societătilor comerciale prevăzute în anexă, iar după această dată, prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, creantele vor fi preluate în conturi extrabilantiere până la data finalizării programelor de restructurare.

Art. 6. - (1) În contabilitatea societătilor comerciale prezentate în anexă, care nu au finalizat programele de restructurare aprobate, debitele preluate conform prevederilor art. 1 alin. (1) vor fi repuse în conturi bilantiere, iar Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va înregistra în conturi bilantiere creantele preluate si va începe procedura de valorificare a acestora.

(2) Sumele încasate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din recuperarea creantelor preluate în conturi bilantiere potrivit alin. (1) vor fi virate la bugetul de stat.

Art. 7. - După implementarea integrală a măsurilor prevăzute în programele de restructurare ale societătilor comerciale prevăzute în anexă, în contabilitatea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, sumele reprezentând datorii, respectiv creante, vor fi scoase din conturile extrabilantiere.

Art. 8. - (1) În situatia în care programele de restructurare ale societătilor comerciale prevăzute în anexă nu sunt aprobate prin hotărâre a Guvernului până la data de 30 iunie 2005, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va proceda la executarea silită a creantelor, iar sumele încasate se vor vira Ministerului Finantelor Publice la Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe, constituit conform legii.

(2) Diferenta dintre sumele preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, conform prevederilor art. 1 alin. (1), si cele recuperate se anulează.

(3) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va notifica Ministerului Finantelor Publice - Directia generală pentru acorduri, cooperare si decontări externe, valoarea sumelor anulate conform alin. (2), pentru a fi scoase din evidenta contabilă a Fondului de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe.

Art. 9. - (1) Facilitătile de natura ajutorului de stat, prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, se acordă cu respectarea legislatiei în domeniul ajutorului de stat, după autorizarea acestora de către Consiliul Concurentei.

(2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului este mandatată să notifice Consiliului Concurentei, în vederea autorizării, măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 91.

 

ANEXĂ

 

DATORII CENTRALE EXTERNALIZATE

 

- mii lei -

Nr.

crt.

CET

Sold la 30 septembrie 2004

TOTAL

4.911.072.396,00

1.

Iasi

1.037.879.509,00

2.

Suceava

704.844.324,00

3.

Timisoara

609.668.445,00

4.

Pitesti

597.352.512,00

5.

Ploiesti

610.126.328,00

6.

Arad

233.399.395,00

7.

Oradea

249.613.575,00

8.

Societatea Comercială “TERMON” - S.R.L. Onesti

382.453.019,00

9.

Brasov

199.395.798,00

10.

Bacău

117.624.394,00

11.

Vaslui

109.233.252,00

12.

Comănesti

48.952.654,00

13.

Giurgiu

8.204.516,00

14.

Resita

1.809.285,00

15.

Drobeta

487.416,00

16.

Gura Barza

27.974,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Secretariatului General al Guvernului în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Secretariatului General al Guvernului în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis conform prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General

al Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.880.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate privată a statului, care se transmite din administrarea Secretariatului General al Guvernului în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Adresa imobilului

care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Municipiul Bucuresti,

Calea Victoriei nr. 218, sectorul 1

Statul român, din administrarea Secretariatului General al Guvernului

Statul român, în administrarea Regiei Autonome “Administratia

Patrimoniului Protocolului de Stat”

1. Subsol: Corp A:

- suprafata construită: 424,5 m2

- suprafata utilă: 420,3 m2

2. Parter: Corp A: - suprafata construită: 1.050 m2

- suprafata utilă: 919,6 m2

Corp B: - suprafata construită: 170 m2

- suprafata utilă: 142,5 m2

3. Etaj 1: Corp A: - suprafata construită: 870,5 m2

- suprafata utilă: 744,3 m2

Corp B: - suprafata construită: 256,5 m2

- suprafata utilă: 222,44 m2

4. Etajele

Corp A: - suprafata construită: 870,5 x 4 = 2, 3, 4 si 5: 3.482 m2

- suprafata utilă: 781,5 x 4 = 3.126 m2

Corp B: - suprafata construită: 256 x 4 = 1.024 m2

- suprafata utilă: 222 x 4 = 888 m2

5. Etaj 6:

Corp A: - suprafata construită: 368,5 m2

- suprafata utilă: 339,5 m2

Corp B: - suprafata construită: 43,5 m2

6. Etaj 7: Corp A: - suprafata construită: 315,13 m2

- suprafata utilă: 289,39 m2

7. Etaj 8: Corp A: - suprafata construită: 315,13 m2

- suprafata utilă: 283,52 m2

8. Pod: Corp A: - suprafata construită: 119,26 m2

- suprafata utilă: 100,15 m2

Terenul - conform extrasului de carte funciară aferent Lot 1 parcelele P1/1 si P1/2 = 1.947,26 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, cu plată, a unei părti dintr-un imobil din patrimoniul Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A. în proprietatea statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (3), al art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, cu plată, a unei părti dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A. în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea părtii din imobil prevăzute la art. 1 din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 3. - Plata părtii din imobil prevăzute la art. 1 se face din fondurile proprii ale Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 4. - Transmiterea părtii din imobil se efectuează la valoarea contabilă înregistrată la data de 31 octombrie 2004.

Art. 5. - Predarea-preluarea părtii din imobil se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.882.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul care se transmite din patrimoniul Companiei Nationale a Imprimeriilor “Coresi” - S.A. în proprietatea statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Locul unde este

situat imobilul

Persoana juridică de la care se

transmite partea din imobil

Persoana juridică la care se transmite partea din imobil

Caracteristicile tehnice

ale părtii din imobil

Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1

Compania Natională a Imprimeriilor “Coresi” - S.A.

 

Statul român, în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Etaj II, corp A

Suprafata totală = 916 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării - Inspectoratul Scolar Judetean Mures - în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil - constructie si teren aferent -, proprietate publică a statului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării - Inspectoratul Scolar Judetean Mures - în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mures.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar din evidentele contabile, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.923.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării - Inspectoratul Scolar Judetean Mures - în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mures

 

Adresa imobilului care

se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Numărul atribuit

de Ministerul

Finantelor Publice

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Târgu Mures, Str. Revolutiei

din 38, judetul Mures

Ministerul Educatiei si Cercetării – Inspectoratul Scolar Judetean Mures

Ministerul Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mures

101.839

- Clădire: P+1;

- suprafata construită: 1.254 m2;

- suprafata desfăsurată: 627 m2;

- terenul aferent: 2.161 m2.