MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.065         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 17 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.833. - Hotărâre privind înfiintarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet prin reorganizarea Statiunii de Cercetare pentru Piscicultură Nucet

 

1.835. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului

 

1.841. - Hotărâre privind premierea cercetătorilor din cadrul unitătilor de cercetare-dezvoltare, cu realizări deosebite în domeniul stiintei si tehnologiei în anul 2004

 

1874. - Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al comunelor Aninoasa si Răzvad, judetul Dâmbovita, si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

1.879. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai investitiei “Linie deshidratare mecanică nămol la statia de epurare Pascani” din cadrul Măsurii ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/005 “Modernizarea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în orasul Pascani”, judetul Iasi

 

ACTE ALE FONDULUI ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

10/V. - Hotărâre privind aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ghidului de achizitii pentru proiecte finantate de FRDS - Partea 1 - Proceduri de achizitii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet prin reorganizarea Statiunii de Cercetare pentru Piscicultură Nucet

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. (1) si art. 8 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii, cu sediul social în comuna Nucet, judetul Dâmbovita, în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, prin reorganizarea Statiunii de Cercetare pentru Piscicultură Nucet, care se desfiintează.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, în valoare de 14.285.128.061 lei, potrivit situatiei financiare întocmite la data de 30 iunie 2004, se constituie prin preluarea activului si pasivului Statiunii de Cercetare pentru Piscicultură Nucet, pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Suprafata de teren de 167,530 ha aflată în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, se dă în administrarea Centrului de Cercetare- Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, prin protocol de predare-preluare, încheiat cu Agentia Domeniilor Statului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet preia toate drepturile si toate obligatiile Statiunii de Cercetare pentru Piscicultură Nucet.

(2) Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se substituie în toate litigiile în curs Statiunii de Cercetare pentru Piscicultură Nucet.

Art. 4. - Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri din domeniul public al statului, bunuri proprietate privată a statului si bunuri proprii dobândite în conditiile legii, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. - Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet are următorul obiect de activitate:

a) cercetarea fundamentală în domeniul pisciculturii;

b) cercetarea aplicativă în domeniul pisciculturii;

c) dezvoltarea tehnologică si inovarea în domeniul pisciculturii;

d) producerea, multiplicarea si comercializarea de material piscicol si alte produse specifice profilului de activitate;

e) transferul tehnologic al rezultatelor cercetării în domeniul pisciculturii;

f) instruirea profesională în domeniul pisciculturii;

g) servicii de consultantă si expertiză în domeniul pisciculturii;

h) editarea de publicatii de specialitate;

i) relatii stiintifice internationale în domeniul pisciculturii;

j) relatii de cooperare si de comert interior si exterior cu diferite institutii, organizatii si agenti economici;

k) cooperarea si asocierea cu alte institutii, organizatii si agenti economici din tară si din străinătate;

l) alte activităti ce decurg din activitatea de cercetaredezvoltare în domeniul pisciculturii, acvaculturii, în conditiile legii.

Art. 6. - (1) Conducerea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet este asigurată de:

a) consiliul de administratie format din 7 membri;

b) director.

(2) Conducerea executivă este asigurată de director, numit prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

(3) Atributiile conducerii sunt prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare al Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet.

Art. 7. - (1) Regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorică ale Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se aprobă de consiliul de administratie si se validează prin decizie a presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu- Sisesti”.

(2) Directorul institutiei îndeplineste atributiile ordonatorului tertiar de credite, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se poate asocia pentru realizarea unor proiecte si lucrări în domeniul agricol, cu aprobarea consiliului de administratie si cu avizul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu alte unităti de cercetare-dezvoltare, de interes public si privat, cu institutii de învătământ acreditate si cu agenti economici din tară si din străinătate.

Art. 9. - Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet functionează pe bază de autonomie financiară, calculează amortismente si conduce evidenta contabilă potrivit planului de conturi pentru institutii publice.

Art. 10. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se asigură din venituri provenite din:

a) contracte de finantare, încheiate pe perioade multianuale, pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si actiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare si în programele-nucleu de cercetare, finantate în sistem competitional sau direct de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare;

b) contracte de finantare pentru programe si proiecte sectoriale finantate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si cofinantarea unor programe proprii de către Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, obtinute prin competitie sau direct;

c) contracte de finantare a programelor internationale obtinute, la care statul român contribuie cu fonduri potrivit acordurilor încheiate cu parteneri străini;

d) contractarea unor servicii de cercetare, extensie, consultantă si expertiză cu institutii, agenti economici, organizatii neguvernamentale si alte persoane fizice si juridice din tară sau din străinătate;

e) valorificarea activelor fixe disponibile sau componentelor si materialelor rezultate în urma casării, a încasării chiriilor, dobânzilor la disponibilitătile din conturile bancare si de la Trezoreria Statului, prestări de servicii, analize;

f) valorificarea produselor rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, din activitatea de producere a materialului piscicol si a oricăror produse realizate de unitate;

g) contracte de parteneriat public-privat, precum si din diferite forme de participare directă a capitalului privat la activitatea de cercetare-dezvoltare;

h) alte venituri conform dispozitiilor legale.

Art. 11. - Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet poate beneficia de fonduri alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru investitii, dotări, aparatură, echipamente si instalatii necesare realizării obiectivelor sale de cercetaredezvoltare specifice, în conditiile legii.

Art. 12. - Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet poate înfiinta, cu aprobarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, subunităti cu sau fără personalitate juridică, necesare îndeplinirii obiectului său de activitate, cu respectarea dispozitiilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Personalul Statiunii de Cercetare pentru Piscicultură Nucet se preia de către Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet si îsi păstrează drepturile salariale avute, până la negocierea contractului colectiv de muncă.

(2) Salarizarea personalului se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind salarizarea personalului din institutiile publice finantate integral din venituri proprii.

(3) În anii în care Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet beneficiază de fonduri alocate direct de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, se aplică salarizarea personalului din sectorul bugetar.

Art. 14. - (1) Veniturile si cheltuielile Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet se cuprind în bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia.

(2) Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli care se aprobă de consiliul de administratie si se avizează de presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”.

(3) Excedentele rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli se reportează în anul următor.

Art. 15. - Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet beneficiază de prevederile art. 141 din Legea nr. 290/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 16. - Pozitia nr. 92 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 2.

Art. 17. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.833.

 

ANEXA Nr. 11)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor de teren din domeniul public al statului, care se dau în administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

ANEXA Nr. 2

 

MODIFICAREA

pozitiei nr. 92 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului, cu modificările ulterioare

 

Nr.

crt.

Denumirea statiunii sau

a institutului de cercetare

si productie

Suprafata totală

a terenului

(ha)

Suprafata de teren strict necesară pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor  din categorii biologice superioare

si de animale de rasă (ha)

Suprafata de teren destinată productiei

(ha)

92.

Centru de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet

167,5300

167,5300

-

 

ANEXA Nr. 3*)

 

BUNURILE

din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului si bunurile proprii ale Statiunii de Cercetare pentru Piscicultură Nucet, care trec în patrimoniul Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet

 

Pagina a 1-a

Pagina a 2-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, litera h) va avea următorul cuprins:

“h) de autoritate de management si de organism intermediar pentru programul operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice;”

2. Articolul 71 va avea următorul cuprins:

“Art. 71. - (1) Ministerul Economiei si Comertului, prin Directia programe cu organizatii internationale, îndeplineste si atributiile aferente Autoritătii de Management pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitătii economice, având responsabilitatea managementului, implementării si gestionării asistentei financiare alocate acestui program.

(2) Ministerul Economiei si Comertului, prin Directia generală politică energetică, îndeplineste si functia de organism intermediar pentru implementarea măsurilor din domeniul de interventie «Energie» din cadrul Programului operational sectorial de crestere a competitivitătii economice.”

3. Anexa nr. 1 “Structura organizatorică a Ministerului Economiei si Comertului”, anexa nr. 2 “Unitătile care functionează în subordinea si în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului” si anexa nr. 3 “Unitătile care functionează sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului” se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1*), 2 si 3 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.835.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE

care functionează în subordinea si în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului

 

A. Unităti care functionează în subordinea Ministerului Economiei si Comertului

I. Cu finantare de la bugetul de stat

1. Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere - ANDIPRZM - 68 de posturi

II. Cu finantare din venituri proprii

1. Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR

2. Biroul Român de Metrologie Legală – BRML Bucuresti

3. Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase - ANSPCP

4. Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie - OPSPI

5. Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Busteni - 130 de posturi

6. Agentia Natională pentru Deseuri Radioactive - ANDRAD

III. Cu finantare din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

1. Centrul Român pentru Promovarea Comertului – 145 de posturi

2. Agentia Română pentru Conservarea Energiei - ARCE - 84 de posturi

IV. Cu finantare externă si de la bugetul de stat

1. Unitatea de management al proiectului - U.M.P. (închideri de mine) - 6 posturi

2. Unitatea de implementare a proiectului - U.I.P. (închideri de mine) - 7 posturi

3. Unitatea de implementare a proiectului U.I.P. - ANDIPRZM - 5 posturi

B. Unităti care functionează în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului

1. Asociatia de Standardizare din România - ASRO

2. Asociatia de Acreditare din România – RENAR

 

ANEXA Nr. 3

 

UNITĂTILE

care functionează sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

 

1. Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

2. Societatea Natională a Lignitului Oltenia - S.A. Târgu Jiu

3. Societatea Comercială pentru închiderea-conservarea minelor - S.A. Târgu Jiu

4. Societatea Comercială “Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apă” - S.A. Motru

5. Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

6. Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti

7. Societatea Comercială Radioactiv Mineral Măgurele - S.A.

8. Societatea Natională a Apelor Minerale - S.A. Bucuresti

9. Societatea Natională a Sării - S.A. Bucuresti

10. Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva, cu filialele societăti comerciale si societătile comerciale pentru servicii

11. Societatea Comercială “Moldomin” - S.A.

12. Societatea Comercială “Băita” - S.A. Stei

13. Societatea Comercială “Cupru Min” - S.A. Abrud

14. Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare

15. Societatea Comercială “Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

16. Societatea Comercială “Miniera Banat Anina” - S.A.

17. Societatea Comercială de Conservare si Închidere a Minelor “Conversmin” - S.A.

18. Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti

19. Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A.

20. Societatea Comercială “Oil Terminal” - S.A. Constanta

21. Societatea Comercială “Conpet” - S.A. Ploiesti

22. Societatea Comercială “Melana IV” - S.A.

23. Societatea Natională de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A.

24. Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures

25. Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti

26. Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias

27. Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. Bucuresti; cu filialele societăti comerciale si societătile comerciale pentru servicii

28. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., cu filialele societăti comerciale

29. Societatea Comercială “Complexul Energetic Rovinari” - S.A.

30. Societatea Comercială “Complexul Energetic Craiova” - S.A.

31. Societatea Comercială “Complexul Energetic Turceni” - S.A.

32. Societatea Comercială “Uzina Termoelectrică Midia” - S.A.

33. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. Bucuresti, cu filialele societăti comerciale

34. Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. Bucuresti, cu filialele societăti comerciale

35. Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. Bucuresti

36. Compania Natională “Romarm” - S.A. Bucuresti, cu filialele societăti comerciale

37. Societatea Comercială “Santierul Naval Mangalia” - S.A.

38. Societatea Comercială “Uzina Mecanică Filiasi” - S.A.

39. Societatea Comercială “Avioane Craiova” - S.A.

40. Societatea Comercială “IAR” - S.A. Ghimbav

41. Societatea Comercială “IOR” - S.A. Bucuresti

42. Societatea Comercială “Optica Română” - S.A. Bucuresti

43. Societatea Comercială “Romaero” - S.A. Bucuresti

44. Societatea Natională “Plafar” - S.A. Bucuresti

45. Societatea Comercială “Oltchim” - S.A. Râmnicu Vâlcea

46. Societatea Comercială “Foradex” - S.A. Bucuresti

47. Societatea Comercială “Santierul Naval 2 Mai” - S.A. Mangalia

48. Societatea Comercială “Automobile” - S.A. Craiova

49. Societatea Comercială “IPROCHIM” - S.A. Bucuresti

50. Societatea Comercială “Simtex” - S.A. Bucuresti

51. Societatea Comercială “Eurotest” - S.A. Bucuresti

52. Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Drobeta-Turnu Severin

53. Regia Autonomă “Zirom” - Giurgiu

54. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive – ICPMRR Bucuresti

55. Societatea Comercială “Institutul National pentru Securitate Minieră si Protectie Antiexplozivă INSEMEX” - S.A. Petrosani

56. Societatea Comercială “I.P.I.U. - Consulting Engineering” - S.A. Bucuresti

57. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică “I.C.P.E.” - S.A. Bucuresti

58. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND Bucuresti

59. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Încercări pentru Electrotehnică ICMET Craiova

60. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sudură si Încercări de Materiale ISIM Timisoara

61. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină - CEFIN Bucuresti

62. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti

63. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM Bucuresti

64. Institutul de Cercetare Stiintifică, Inginerie Tehnologică si Proiectare Mine pentru Lignit ICSITPML Bucuresti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind premierea cercetătorilor din cadrul unitătilor de cercetare-dezvoltare, cu realizări deosebite în domeniul stiintei si tehnologiei în anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 58 alin. (3) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă premierea colectivelor de cercetare din cadrul unitătilor de cercetare-dezvoltare, cu realizări deosebite în domeniul stiintei si tehnologiei în anul 2004, laureati la Expozitia “Conceput în România - CONRO 2004”.

Art. 2. - (1) Premiile care se acordă pentru realizări deosebite colectivelor de cercetare prevăzute la art. 1 sunt următoarele:

a) 100.000.000 lei pentru fiecare premiu I, care se acordă pentru rezultatele obtinute în cadrul celor 14 programe din Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare;

b) 90.000.000 lei pentru fiecare premiu II, care se acordă pentru rezultatele obtinute în cadrul programelor prevăzute la lit. a);

c) 75.000.000 lei pentru fiecare premiu III, care se acordă pentru rezultatele obtinute în cadrul programelor prevăzute la lit. a).

(2) Pentru cele mai bune rezultate obtinute în cadrul Expozitiei “Conceput în România - CONRO 2004” se acordă premii speciale, după cum urmează:

a) 100.000.000 lei pentru Marele premiu;

b) 70.000.000 lei pentru premiul I;

c) 50.000.000 lei pentru mentiune.

(3) Premiile prevăzute la alin. (2) se selectează dintre premiile acordate cercetătorilor din colectivele care au realizat proiecte premiate potrivit prevederilor alin. (1) lit. a).

Art. 3. - Se acordă premiul în valoare de 70.000.000 lei pentru “Cel mai tânăr cercetător” din cadrul colectivelor de cercetători care au participat la elaborarea proiectelor premiate în cadrul Expozitiei “Conceput în România - CONRO 2004”.

Art. 4. - Suma de 4.000 milioane lei, necesară acordării premiilor prevăzute la art. 2 si 3, se asigură din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2004, de la capitolul 71.01 “Cercetare stiintifică”, titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.841.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al comunelor Aninoasa si Răzvad, judetul Dâmbovita, si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale “Apele Române”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 404/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului situat în comuna Aninoasa, judetul Dâmbovita, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al comunei Aninoasa si în administrarea Consiliului Local al Comunei Aninoasa, judetul Dâmbovita.

Art. 2. - Se aprobă trecerea imobilului situat în comuna Răzvad, judetul Dâmbovita, având datele de identificare prevăzute în anexă, din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al comunei Răzvad si în administrarea Consiliului Local al Comunei Răzvad, judetul Dâmbovita.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.874.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor situate în judetul Dâmbovita, care trec din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” în domeniul public al comunelor Aninoasa si Răzvad si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Nr.

crt.

Denumirea

imobilelor

Locul unde sunt

situate imobilele

Persoana juridică

de la care

trec imobilele

Persoana juridică

la care

trec imobilele

Codul de clasificare,

nr. M.F.P.,

valoarea de inventar

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

1.

Amenajare văi

Aninoasa, Viforâta si Sasu la Târgoviste

Nord

- cod clasificatie 1.8.4.

 - anul P.I.F. 1998

Comuna

Aninoasa,

Judetul

Dâmbovita

Statul român,

în administrarea

Administratiei

Nationale

“Apele Române”

Comuna Aninoasa,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei Aninoasa

- parte din

nr. M.F.P. 64.613

- valoarea

de inventar

2.636.676.941

Lungimea lucrării = 5.323 m

Lucrarea cuprinde:

- regularizarea si consolidarea Văii Aninoasa, L = 2.160 m

lei - regularizarea si consolidarea Văii Viforâta, L = 1.042 m

- canal comun de la confluenta celor două văi până la râul Ialomita

2.

Amenajare văi

Aninoasa, Viforâta si Sasu la Târgoviste

Nord

- cod clasificatie 1.8.4.

- anul P.I.F. 1998

Comuna

Răzvad,

Judetul

Dâmbovita

Statul român,

în administrarea

Administratiei

Nationale

“Apele Române”

Comuna Răzvad,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei Răzvad

- parte din

nr. M.F.P. 64.613

- valoarea

de inventar

1.130.003.000 lei

Lungimea lucrării = 1.476 m

Lucrarea cuprinde:

- crestarea cu două tuburi din beton cu diametrul de 1.400 mm, L = 320 m

- canal deschis cu sectiune trapezoidală, L = 1.156 m

Pe traseul canalului deschis sunt amplasate 7 praguri de fund din beton (H=0,5 m) si o amenajare la debusarea canalului în râul Ialomita.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Linie deshidratare mecanică nămol la statia de epurare Pascani” din cadrul Măsurii ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/005 “Modernizarea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în orasul Pascani”, judetul Iasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investitiei “Linie deshidratare mecanică nămol la statia de epurare Pascani” din cadrul Măsurii ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/005 “Modernizarea sistemului de apă potabilă si a celui al apelor uzate în orasul Pascani”, judetul Iasi, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea investitiei prevăzute la art. 1 se face din fonduri ISPA, din Contractul de finantare încheiat între România si Banca Europeană de Investitii pentru proiectul privind infrastructura municipală din domeniul alimentării cu apă, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/2002, aprobată prin Legea nr. 566/2002, din fonduri de la bugetul local si, în completare, din transferuri aferente Fondului National de Preaderare în limita echivalentului în lei a 500.000 euro.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.879.


*) Anexa se comunică Ministerului Administratiei si Internelor.

 

ACTE ALE FONDULUI ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ghidului de achizitii pentru proiecte finantate de FRDS - Partea 1 - Proceduri de achizitii

 

În temeiul art. 17 si 18 din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Consiliul Director hotărăste:

 

Articol unic. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ghidului de achizitii pentru proiecte finantate de FRDS - Partea 1 - Proceduri de achizitii, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 129/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Ghidul de achizitii pentru proiecte finantate de FRDS - Partea 1 - Proceduri de achizitii este prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Fondului Român de Dezvoltare Socială,

Romeo Postelnicu

 

Bucuresti, 17 septembrie 2004.

Nr. 10/V.


*) Partea a 2-a a Ghidului de achizitii poate fi consultată la organizatorii achizitiilor.

 

ANEXĂ

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a