MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.070         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

429. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federal Austriac privind schimbul reciproc de date în domeniul controlului migratiei si în probleme de azil, semnat la Bucuresti la 24 iunie 2004

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Federal Austriac privind schimbul reciproc de date în domeniul controlului migratiei si în probleme de azil

 

809. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federal Austriac privind schimbul reciproc de date în domeniul controlului migratiei si în probleme de azil, semnat la Bucuresti la 24 iunie 2004

 

496. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei

 

931. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei

 

498. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov

 

933. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

101. - Ordonantă de urgentă privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante fiscale asupra societătilor comerciale “RAFO” - S.A. Onesti si “CAROM” - S.A. Onesti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federal Austriac privind schimbul reciproc de date în domeniul controlului migratiei si în probleme de azil, semnat la Bucuresti la 24 iunie 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Federal Austriac privind schimbul reciproc de date în domeniul controlului migratiei si în probleme de azil, semnat la Bucuresti la 24 iunie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

MARIN DINU

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 429.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Federal Austriac privind schimbul reciproc de date în domeniul controlului migratiei si în probleme de azil

 

Guvernul României si Guvernul Federal Austriac, denumite în continuare părti contractante,

în scopul colaborării pentru afirmarea intereselor comune în domeniul migratiei,

în dorinta dezvoltării cooperării în lupta împotriva migratiei ilegale si în scopul îndeplinirii obligatiilor care le revin

potrivit Conventiei de la Geneva din 28 iulie 1951 asupra statutului refugiatilor, modificată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiatilor,

pentru aplicarea principiului reciprocitătii,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

(1) În sensul prezentului acord, date în domeniul controlului migratiei sunt următoarele:

1. date apartinând persoanelor care nu sunt cetăteni ai unui stat pentru care sunt în vigoare prevederile de aplicare a Acordului Schengen, respectiv: nume, sex, nume anterioare, data nasterii, locul nasterii, adresa, cetătenia, numele părintilor, alte date cunoscute (alias), toate datele disponibile de cercetare si identificare, precum si toate datele personale care sunt sau pot fi decisive pentru intrarea, dreptul de sedere, precum si pentru retinerea în vederea expulzării;

2. date apartinând persoanelor împotriva cărora s-a luat o măsură legală definitivă de încheiere a sederii, ca urmare a activitătii de trafic de migranti sau a complicitătii la activitatea de trafic de migranti, ori care au fost condamnate definitiv de către o instantă pentru săvârsirea infractiunii de trafic de migranti sau ca urmare a faptelor lor pentru care pot fi pedepsite în conformitate cu legea penală a tării pe teritoriul căreia le-au comis: nume, sex, nume anterioare, data nasterii, adresa, cetătenia, numele părintilor si toate materialele disponibile de identificare, precum si date referitoare la încetarea dreptului de sedere, constatarea infractiunii sau privind condamnarea.

(2) Date în probleme de azil, în sensul prezentului acord, sunt date privind solicitantii de azil care nu au cetătenia română sau austriacă: nume, sex, nume anterioare, data nasterii, locul nasterii, adresa, cetătenia, numele părintilor, alte date (alias, date false), documente, informatii privind cererile de azil depuse în străinătate si stadiul prelucrării acestora, toate datele disponibile privind cercetarea si identificarea, precum si orice date personale care sunt sau pot fi decisive pentru intrarea, obtinerea dreptului de sedere, precum si măsurile de retinere în vederea expulzării.

(3) Solicitanti de azil, în sensul alin. (2), sunt persoanele care au depus o cerere de acordare a statutului de refugiat si pentru care procedura acordării statutului de refugiat nu a fost finalizată sau până la încetarea acesteia.

 

ARTICOLUL 2

Asistentă

 

Autoritătile competente ale părtilor contractante îsi acordă reciproc asistentă, la cerere, prin transmiterea de date în domeniul controlului migratiei sau în probleme de azil potrivit prezentului acord.

 

ARTICOLUL 3

Transmiterea datelor

 

(1) Datele mentionate la art. 1 pot fi transmise părtii contractante solicitante pentru scopul art. 2 numai atunci când acestea sunt necesare pentru executarea dispozitiilor legale care reglementează problemele de migratie ale părtii contractante solicitate, precum si pentru administrarea dreptului penal sau mentinerea sigurantei publice. Partea contractantă solicitantă, în mod constant, trebuie să informeze partea contractantă solicitată în legătură cu scopul transmiterii datelor.

(2) Datele privind azilul, potrivit art. 1 alin. (2), pot fi transmise numai dacă sunt necesare pentru executarea dispozitiilor legale care reglementează problemele de azil si refugiati ale părtii contractante solicitate, în scopul aplicării Conventiei de la Geneva privind statutul refugiatilor si în scopul administrării dreptului penal sau al mentinerii sigurantei publice. Partea contractantă solicitantă, în mod constant, trebuie să informeze partea contractantă solicitată cu privire la scopul transmiterii datelor.

(3) Datele prevăzute la art. 1 se transmit autoritătii competente a părtii contractante solicitante cel mai târziu într-un interval de 20 de zile lucrătoare.

(4) În cazul în care transmiterea nu este posibilă în intervalul de 20 de zile lucrătoare de la data solicitării, partea contractantă solicitată trebuie să comunice în scris părtii contractante solicitante motivele care împiedică transmiterea datelor.

(5) O solicitare de transmitere de date nu autorizează partea contractantă solicitată să transmită date în afara domeniului prevăzut la art. 1.

 

ARTICOLUL 4

Angajamentul privind scopul

 

(1) Datele prevăzute la art. 1, care au fost transmise în baza prezentului acord, pot fi folosite de partea contractantă solicitantă în alte scopuri decât cele care au stat la baza transmiterii, numai cu acordul scris al părtii contractante solicitate. Admisibilitatea acordării aprobării se judecă potrivit legislatiei nationale în materie a părtii contractante solicitate.

(2) Prin folosirea datelor se întelege înregistrarea, modificarea, transmiterea, interzicerea accesului, distrugerea, precum si orice altă aplicatie.

 

ARTICOLUL 5

Obligatia de rectificare, de distrugere si furnizare de informatii

 

(1) Datele mentionate la art. 1, transmise în baza prezentului acord, vor fi distruse de către partea contractantă solicitantă de îndată ce conditiile pentru utilizarea acestora au încetat sau în cazul în care datele în

cauză nu mai sunt necesare potrivit scopului furnizării lor.

(2) Datele transmise vor fi distruse si dacă rezultă că partea contractantă solicitată este obligată să distrugă datele deoarece consultarea sau prelucrarea acestora este în contradictie cu legile sau conventiile internationale.

(3) Datele mentionate la art. 1 vor fi, de asemenea, distruse de îndată ce se cunoaste că persoana în cauză a dobândit cetătenia unui stat membru al Uniunii Europene, altfel, după 10 ani de la respingerea, retragerea unei cereri de acordare a statutului de refugiat ori a unei cereri pentru extinderea azilului sau orice altă formă de încetare a procedurii de acordare a azilului în conformitate cu legislatia natională a fiecărei părti contractante.

(4) Stergerea datelor mentionate la art. 1 de către partea contractantă solicitată trebuie să conducă la stergerea, în termen de 6 luni, de către partea contractantă solicitantă, a datelor transmise.

(5) O dată cu transmiterea datelor, partea contractantă solicitată comunică părtii contractante solicitante eventualele termene speciale privind păstrarea acestora, pe care partea contractantă solicitantă este obligată să le respecte.

(6) La solicitarea părtii contractante transmitătoare, cealaltă parte contractantă informează cu privire la orice utilizare a datelor care i-au fost transmise în baza prezentului acord.

(7) Părtile contractante acordă protectie persoanelor ale căror date au fost comunicate, în conformitate cu obligatiile care le revin potrivit dreptului international, în particular în baza Conventiei pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.

 

ARTICOLUL 6

Autorităti competente

 

(1) Autoritătile competente pentru formularea de cereri si solutionarea solicitărilor cu privire la date în sensul art. 1 alin. (1) sunt:

pentru partea română:

- Ministerul Administratiei si Internelor;

- Directia Generală de Informatii si Protectie Internă;

- Directia Generală de Evidentă Informatizată a Persoanei;

pentru partea austriacă:

- Ministerul Federal de Interne;

- Directia II/3.

(2) Autoritătile competente pentru formularea de cereri si solutionarea solicitărilor cu privire la date în sensul art. 1 alin. (2) sunt:

pentru partea română:

- Ministerul Administratiei si Internelor;

- Directia Generală de Informatii si Protectie Internă;

- Oficiul National pentru Refugiati;

pentru partea austriacă:

- Ministerul Federal de Interne;

- Directia III/5.

(3) Coordonatele si eventualele modificări cu privire la autoritătile competente prevăzute la alin. (1) si (2) se comunică pe cale diplomatică celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 7

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul acord se încheie pe perioadă nedeterminată. El poate fi modificat sau completat prin întelegerea părtilor contractante.

(2) Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmează datei primirii ultimei notificări prin care părtile contractante îsi comunică reciproc, pe cale diplomatică, îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

(3) Fiecare parte contractantă poate denunta în scris prezentul acord pe cale diplomatică. Denuntarea devine efectivă începând cu prima zi a lunii următoare lunii în care a fost trimisă notificarea celeilalte părti contractante.

(4) Părtile contractante îsi acordă sprijin reciproc în aplicarea si interpretarea prezentului acord. Eventualele diferende care pot rezulta din aplicarea si interpretarea prezentului acord vor fi solutionate pe cale diplomatică.

Semnat la Bucuresti la 24 iunie 2004, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si germană, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Marian Florian Săniută

Pentru Guvernul Federal Austriac,

Ernst Strasser

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federal Austriac privind schimbul reciproc de date în domeniul controlului migratiei si în probleme de azil, semnat la Bucuresti la 24 iunie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federal Austriac privind schimbul reciproc de date în domeniul controlului migratiei si în probleme de azil, semnat la Bucuresti la 24 iunie 2004, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2004.

Nr. 809.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 20 mai 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1.      Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL II

Reglementări privind activitatea localurilor cu program erotic”

2. La articolul 4, litera c) a alineatului (1) se abrogă.

3. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele conditii:”

4. La articolul 4, litera a) a alineatului (2) se abrogă.

5. După articolul 4 se introduce titlul capitolului II1 cu următorul cuprins:

CAPITOLUL II1

Prevenirea si controlul activitătilor cu caracter pornografic”

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Publicatiile având caracter pornografic sunt destinate exclusiv persoanelor majore, sunt marcate cu un pătrat de culoare rosie pe prima copertă, sunt prezentate în ambalaje care nu permit răsfoirea publicatiei la stand, se comercializează numai în spatii special amenajate, autorizate conform legii, si nu se vând minorilor.”

7. Articolul 6 se abrogă.

8. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă.

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Filmele pornografice, indiferent de suportul pe care sunt realizate, se vor închiria sau vinde numai în spatii cu destinatie specială si nu vor fi închiriate sau vândute minorilor.”

10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Organizarea de reuniuni în spatii publice, la care participă sau asistă minori si în cadrul cărora se comit acte cu caracter obscen, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.”

11. La articolul 14, literele d) si h) vor avea următorul cuprins:

“d) vânzarea materialelor prevăzute la art. 5 în alte spatii decât cele autorizate;

............................................................................................

h) initierea, organizarea, finantarea ori desfăsurarea unor manifestări sau programe ori spectacole cu caracter erotic, cu nerespectarea dispozitiilor art. 4;”

12. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii primeste sesizări cu privire la nerespectarea prevederilor art. 8.”

13. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 14 si 15 se fac de către organele de politie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.”

14. Articolul 19 se abrogă.

Art. II. - Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2004.

Nr. 496.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2004.

Nr. 931.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 53 din 29 iulie 2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov, adoptată în temeiul prevederilor art. 1 pct. II.10 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 15 august 2003, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare A.V.A.S., este mandatată să vândă prin negociere directă, fără selectie de oferte, pachetul de actiuni detinut de stat, inclusiv actiunile provenite din conversia creantelor Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare si transferate pe bază de protocol la A.P.A.P.S., precum si actiunile rezultate în urma conversiei în actiuni a creantelor prevăzute la art. 5, prin negociere directă, fără selectie de oferte, la Societatea Comercială «Tractorul UTB» - S.A. Brasov, denumită în continuare societate, către investitorul strategic, firma LANDINI SPA, cu sediul în Via Matteotti 7 - Fabbrico (Re) Italia, si orice firmă controlată de către aceasta, parte a grupului LANDINI.”

2. La articolul 3 alineatul (1), literele a)-c) vor avea următorul cuprins:

“a) scutirea de la plată a obligatiilor bugetare datorate si neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de stat, inclusiv a obligatiilor bugetare din luna în care se realizează transferul dreptului de proprietate, în situatia în care transferul are loc după data de 15 a lunii si care au scadenta ulterioară acestei date, reprezentând impozite, taxe, taxe vamale si comision vamal, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor, impozite si contributii aferente plătilor compensatorii prevăzute de contractele colective de muncă si/sau de acordurile cu salariatii, inclusiv impozitele si contributiile corespunzătoare plătilor compensatorii ce urmează a fi plătite salariatilor ulterior publicării legii de adoptare a prezentei ordonante, orice venituri extrabugetare ale autoritătilor si institutiilor publice, orice alte sume datorate bugetului general consolidat sau bugetelor fondurilor speciale, precum si cele reprezentând totalitatea creantelor proprii si cele provenite din credite bugetare gestionate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, inclusiv contributiile angajatorului si angajatilor datorate Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate preluate de A.V.A.S., conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 557/2003. Perioadele pentru care obligatiile sunt scutite la plată, conform prezentului articol, constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru somaj, respectiv în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, venitul brut luându-se în considerare la calculul punctajului lunar;

b) scutirea de la plată a majorărilor de întârziere, a dobânzilor si a penalitătilor de orice fel aferente obligatiilor restante prevăzute la lit. a), indiferent dacă obligatia principală a fost achitată sau este restantă la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de stat, calculate până la data scutirii acestora;

c) scutirea totală de la plată a tuturor obligatiilor rezultate din creditele acordate de către Banca de Export- Import a României - EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK - S.A., si garantate de către A.V.A.S. pentru sumele datorate si neachitate până în prezent, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/1999 privind unele măsuri pentru sustinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit în favoarea Societătii Comerciale «Tractorul UTB» - S.A. Brasov, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2001, ale Hotărârii Guvernului nr. 501/1999 privind unele măsuri pentru sustinerea Programului de restructurare prin garantarea unor credite la Societatea Comercială «Roman» - S.A. Brasov, la Societatea Comercială «Tractorul UTB» - S.A. Brasov si la Societatea Comercială «Sidex» - S.A. Galati, cu modificările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2001 privind garantarea către Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului a unui credit acordat Societătii Comerciale «Tractorul UTB» - S.A. Brasov, aprobată prin Legea nr. 278/2001. Se scuteste total la plată si obligatia societătii către EXIMBANK - S.A. pentru sumele rămase de plată si neexigibile, acestea urmând a fi achitate prin executarea de către EXIMBANK - S.A. a depozitului bancar colateral constituit de A.V.A.S., inclusiv dobânzi, majorări si penalităti aferente acestor credite;”.

3. La articolul 3, după alineatul (7) se introduce un alineat nou, alineatul (8), cu următorul cuprins:

“(8) Se scutesc la plată dobânzile si penalitătile de orice fel, calculate de la data transferului dreptului de proprietate până la data emiterii ordinului comun pentru acordarea înlesnirilor la plata creantelor prevăzute în prezentul articol.

Înlesnirile la plată prevăzute în prezentul articol se acordă prin ordin comun emis de creditorii care gestionează creantele scutite de la plată.”

4. După articolul 6 se introduce un articol nou, articolul 61, cu următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) Pentru achitarea sumelor cu titlu de plăti compensatorii stipulate în contractul colectiv de muncă valabil pentru perioada 2001-2004, cuvenite fostilor salariati disponibilizati de societate în anul 2003, A.V.A.S. este autorizată să acorde societătii un împrumut rambursabil, din veniturile obtinute, potrivit legii.

(2) Împrumutul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu un termen de gratie de 12 luni si o dobândă anuală de 5%. Restituirea împrumutului se efectuează prin plata unei rate lunare, la care se adaugă dobânda aferentă.

(3) Pentru neachitarea în termen a împrumutului prevăzut la alin. (2), societatea este obligată la plata către A.V.A.S. a unor penalităti pentru fiecare zi de întârziere, calculate la nivelul penalitătilor de întârziere aferente obligatiilor bugetare.”

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - De la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante se suspendă orice măsură de executare silită începută împotriva societătii de către creditorii bugetari si A.V.A.S. si nu se initiază noi actiuni pentru instituirea unor asemenea măsuri, pentru realizarea creantelor care fac obiectul prezentei ordonante.”

6. După articolul 8 se introduce un articol nou, articolul 9, cu următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Se aprobă schimbul unui număr de 158.342.768 de actiuni cu o valoare nominală de 1.000 lei fiecare, detinute de către Societatea de Investitii Financiare «Transilvania» - S.A. la Societatea Comercială «Tractorul UTB» - S.A. Brasov, cu pachetul de 69.143.313 actiuni în valoare totală de 158.342.766 mii lei, cu o valoare nominală de 2.290 lei fiecare, detinut de A.P.A.P.S. la Societatea Comercială «Rulmentul» - S.A. Brasov.

(2) Schimbul se realizează în temeiul dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 164/1999, cu modificările ulterioare, la valoarea nominală a actiunilor, în vederea vânzării către investitorul strategic prevăzut la art. 1 din prezenta ordonantă.

(3) Se aprobă conversia în actiuni a creantei detinute de către A.V.A.S. asupra Societătii Comerciale «Tractorul UTB» - S.A. Brasov. Actiunile rezultate în urma conversiei vor fi vândute de către A.V.A.S., împreună cu pachetul de actiuni rămas în portofoliul acesteia după schimbul realizat potrivit alin. (1).

(4) Se scutesc de la plată dobânzile si penalitătile de orice fel aferente obligatiilor bugetare ale Societătii Comerciale «Rulmentul» - S.A. Brasov, datorate si neachitate la data efectuării schimbului de actiuni, potrivit alin. (1).

(5) Scutirea de la plată a obligatiilor bugetare prevăzute la alin. (4) se va realiza prin ordin comun emis de către A.V.A.S. si institutiile bugetare creditoare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2004.

Nr. 498.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale “Tractorul UTB” - S.A. Brasov si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2004.

Nr. 933.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creante fiscale asupra societătilor comerciale “RAFO” - S.A. Onesti si “CAROM” - S.A. Onesti

 

Având în vedere deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fată de Societatea Comercială “RAFO” - S.A. Onesti si în vederea luării unor măsuri de natură să respecte directivele Uniunii Europene si actele normative în vigoare în ceea ce priveste combustibilii, elemente ce justifică pe deplin caracterul de urgentă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului preia de la Ministerul Finantelor Publice creantele fiscale reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri fiscale, inclusiv accesoriile aferente acestora, datorate de Societatea Comercială “RAFO” - S.A. Onesti si Societatea Comercială “CAROM” - S.A Onesti la data de 31 octombrie 2004.

(2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului preia de la Directia Vamală Iasi creantele reprezentând drepturi vamale si accesoriile acestora, datorate de Societatea Comercială “RAFO” - S.A. Onesti si de Societatea Comercială “CAROM” - S.A Onesti la data de 31 octombrie 2004.

(3) Sumele ce fac obiectul preluării conform alin. (1) si (2) sunt cele din evidenta organelor fiscale teritoriale si a organelor vamale, după caz, neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) Sumele obtinute din valorificare potrivit art. 4 se virează în termen de 5 zile de la încasare la bugetele la care erau datorate la data preluării.

Art. 2. - (1) La solicitarea Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A., Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va prelua si creantele comerciale si accesoriile acestora, datorate de Societatea Comercială “RAFO” - S.A. Onesti la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creantelor prevăzute la alin. (1) se face prin contract de cesiune de creantă, plata cesiunii realizându-se din sumele nete obtinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului prin valorificare, proportional cu valoarea totală a creantelor preluate.

Art. 3. - Orice măsuri de natura ajutorului de stat vor fi notificate si se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurentei, conform Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare, si regulamentelor în vigoare.

Art. 4. - Preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creantelor prevăzute la art. 1 se face fără plată, prin contracte de cesiune de creantă încheiate cu creditorii care administrează creantele cedate, acestea urmând regimul prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

p. Autoritatea Natională a Vămilor,

Ion Stoica

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 101.