MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.073         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

100. - Ordonantă de urgentă privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

418. - Ordin al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, privind tipologia programelor de formare continuă, destinate functionarilor publici

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

6. - Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 8/1996 privind regimul de decontare specială si autorizare a caselor de compensatii interbancare, republicat

 

12. - Normă privind modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 3/1998 privind plafoanele tehnice de garantare unilaterală, cu modificările si completările ulterioare

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor

 

Având în vedere caracterul de urgentă determinat de oportunitatea identificării în cel mai scurt timp, în conditiile reglementărilor actuale, a unei solutii rationale si de durată în privinta asigurării mijloacelor necesare pentru conservarea, restaurarea si întretinerea patrimoniului national, cultural si religios din judetul Suceava, problematică ce vizează interesul social si constituie situatie extraordinară,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea terenurilor în suprafată de 90 mii hectare fond forestier, din proprietatea publică a statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Arhiepiscopia Sucevei si Rădăutilor.

(2) Terenurile prevăzute la alin. (1) trec în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor si se identifică conform anexei nr. 1.

(3) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la alin. (1) se va face pe bază de protocol încheiat între Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, Directia silvică Suceava, si Arhiepiscopia Sucevei si Rădăutilor.

(4) Bunurile imobile proprietate publică a statului, care deservesc activitatea de gospodărire a fondului forestier, prevăzute în anexa nr. 2, trec în domeniul privat la statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Arhiepiscopia Sucevei si Rădăutilor.

(5) Bunurile imobile prevăzute la alin. (4) trec în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor pe bază de protocol de predare-primire încheiat între părti.

(6) Bunurile imobile aflate în patrimoniul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, care deservesc activitatea de gospodărire a fondului forestier atribuit Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor, identificate potrivit anexei nr. 3, trec în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor, la valoarea înregistrată în evidentele financiarcontabile, pe bază de protocol de predare-primire încheiat între părti.

(7) Arhiepiscopia Sucevei si Rădăutilor preia de la Regia Natională a Pădurilor - Romsilva drepturile si obligatiile aferente terenurilor si bunurilor imobile prevăzute la alin. (1), (2), (4), (5) si (6).

Art. 2. - (1) Arhiepiscopia Sucevei si Rădăutilor va asigura gospodărirea în regim silvic a fondului forestier primit în proprietate conform prezentei ordonante de urgentă, prin ocoale silvice constituite conform reglementărilor legale, iar la nivel central îsi va organiza o structură silvică autorizată ce are în componenta sa compartimente specializate pentru coordonarea, îndrumarea si controlul activitătii ocoalelor silvice.

(2) Personalul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, care deserveste activitatea de gospodărire si administrare a fondului forestier atribuit în proprietate Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor, va fi preluat în totalitate de aceasta, fiind considerat transferat în interesul serviciului, păstrându-si drepturile salariale si celelalte drepturi avute.

(3) Conducerea activitătii de gospodărire în regim silvic a fondului forestier, la nivel central, se va asigura printr-un consiliu de administratie format din 7 membri, dintre care unul va fi în mod obligatoriu reprezentantul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, unul va fi reprezentantul Ministerului Finantelor Publice si unul, reprezentantul Ministerului Culturii si Cultelor.

(4) Membrii consiliului de administratie se propun de către Arhiepiscopul Sucevei si Rădăutilor si se aprobă de Guvern.

Art. 3. - Veniturile obtinute prin valorificarea în conditiile legii a produselor lemnoase si nelemnoase ale fondului forestier vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de administrare si gospodărire în regim silvic a pădurilor, precum si pentru finantarea activitătilor de restaurare, întretinere si conservare a patrimoniului national cultural si religios al Arhiepiscopiei Sucevei si Rădăutilor.

Art. 4. - (1) Terenurile primite de la Arhiepiscopia Sucevei si Rădăutilor rămân în proprietatea acesteia si nu pot fi înstrăinate.

(2) Actele de înstrăinare a terenurilor prevăzute la alin. (1) sunt nule de drept.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 100.


*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.073 bis în afara abonamentului care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind tipologia programelor de formare continuă, destinate functionarilor publici

 

Pentru asigurarea continutului si standardelor unitare de formare continuă a functionarilor publici în conformitate cu Strategia actualizată a Guvernului României privind accelerarea reformei administratiei publice,

având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. h), art. 31 alin. (2) lit. c), art. 48 alin. (1) si (2) si ale art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, precum si ale art. XVII alin. (1) si (3) din cartea a II-a titlul III din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si ale art. 2 alin. (1) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 604/2003,

ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Formarea continuă a functionarilor publici se realizează prin:

a) programe de formare specializată în administratie publică sau în domenii/specializări corespunzătoare functiilor publice specifice, cu durata de un an sau 2 ani;

b) programe de perfectionare în administratie publică sau în domenii/specializări corespunzătoare functiilor publice specifice, cu durata variabilă între 3 zile si 90 de zile.

(2) Programele de formare specializată în administratie publică, cu durata de un an sau 2 ani, sunt organizate de Institutul National de Administratie (INA) si de institutii de învătământ superior acreditate, care au în structură specializarea administratie publică, acreditată prin cursuri de master. În acest context, INA organizează:

a) programul de formare specializată în administratie publică, cu durata de 2 ani, destinat absolventilor de învătământ superior de lungă durată, cu diplomă de licentă, în vârstă de până la 30 de ani, în vederea accesului lor rapid la functia publică, în conditiile legii;

b) programe de formare specializată în administratie publică, cu durata de un an, pentru:

- înalti functionari publici;

- functionari publici de conducere;

- tineri functionari publici.

(3) Admiterea la programele prevăzute la alin. (2) se face prin concurs national organizat anual de INA sau, după caz, de institutii de învătământ superior acreditate.

(4) Programele de formare specializată în domenii/specializări corespunzătoare functiilor publice specifice, cu durata de un an sau 2 ani, sunt organizate de institutii de învătământ superior acreditate din tară sau din străinătate, prin cursuri de master, studii academice postuniversitare, studii aprofundate sau studii postuniversitare de specializare.

(5) Programele de perfectionare în administratia publică sunt organizate de INA, pentru administratia publică centrală, de centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, precum si de institutii de învătământ superior acreditate în specializarea administratie publică din tară sau din străinătate.

(6) Programele de perfectionare în domenii/specializări corespunzătoare functiilor publice specifice sunt organizate de scolile si centrele de formare continuă din cadrul ministerelor si altor institutii centrale, precum si de institutii de învătământ superior din tară sau din străinătate, acreditate.

(7) Programele de formare continuă a functionarilor publici se pot organiza si în parteneriat, pe baza unor acorduri institutionale între INA, centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, institutiile de învătământ superior acreditate, scolile si centrele de formare continuă din cadrul ministerelor sau altor institutii centrale, precum si alte institutii acreditate în acest scop.

Art. 2. - (1) Atestarea absolvirii programelor de formare specializată în administratie publică se face prin diplome INA si/sau diplome de masterat din partea institutiilor de învătământ superior partenere, după caz.

(2) Atestarea absolvirii programelor de formare specializată în domenii/specializări corespunzătoare functiilor publice specifice se face prin diplome de master, studii academice postuniversitare, studii aprofundate si studii postuniversitare de specializare, eliberate de institutiile de învătământ superior organizatoare.

(3) Atestarea absolvirii programelor de perfectionare se face prin certificate eliberate de institutiile organizatoare.

Art. 3. - (1) Continutul programelor de formare specializată va avea în vedere acoperirea necesitătilor de formare continuă a actualilor si viitorilor functionari publici, stabilite de Agentia Natională a Functionarilor Publici, în concordantă cu obiectivele specifice prevăzute în Strategia de formare continuă a functionarilor publici.

(2) Pentru functionarii publici de conducere, programele de formare specializată vor urmări întelegerea mecanismelor reformei administratiei publice românesti, a conexiunilor dintre guvernarea modernă si dezvoltarea locală si rolul politicilor publice în acest context, precum si, mai general, managementul afacerilor europene.

(3) Continutul minimal al programelor de formare specializată va fi stabilit de Consiliul stiintific al INA si va fi aprobat de Agentia Natională a Functionarilor Publici.

(4) Pentru programele de perfectionare continutul minimal va fi stabilit de comun acord între furnizorii de formare si institutiile publice beneficiare.

Art. 4. - Anual, Agentia Natională a Functionarilor Publici, cu sprijinul INA si al institutiilor de învătământ superior acreditate, va stabili portofoliul de programe de formare specializată în administratie publică sau în domenii/specializări corespunzătoare functiilor publice specifice.

Art. 5. - Functionarilor publici care în anul 2003 au absolvit forme de învătământ postuniversitar în specializarea administratie publică sau care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, urmează una dintre formele de învătământ mentionate, le sunt echivalate aceste studii cu programele de formare specializată sau de perfectionare în administratie publică, organizate de INA sau de centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală.

Art. 6. - Agentia Natională a Functionarilor Publici si INA vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

 

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2004.

Nr. 418.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea si completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 8/1996 privind regimul de decontare specială si autorizare a caselor de compensatii interbancare, republicat

 

Având în vedere art. 4 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile de creditare si de depozit acordate de aceasta băncilor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 2 alin. (2) si al art. 22 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si al art. 63 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite următorul regulament:

Articol unic. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 8/1996 privind regimul de decontare specială si autorizare a caselor de compensatii interbancare, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 20 iunie 1997, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, punctul 14.3 va avea următorul cuprins:

“14.3. - Banca Natională a României, în functie de conditiile concrete ale pietei, poate dispune societătilor bancare participante să constituie garantii sub forma titlurilor de stat si/sau a depozitelor interbancare în lei si/sau a certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României, în sume mai mici sau mai mari decât limitele lor maxime de expunere calculate de administrator în baza Raportării pentru stabilirea referintelor în aplicarea procedurilor de garantare (anexa nr. 5).”

2. La articolul 15 punctul 15.2 alineatul 2, litera a) va avea următorul cuprins: “Fiecare societate bancară este obligată:

a) să constituie la administrator garantii, sub formă de titluri destat, având la data constituirii o valoare acceptată de Banca Natională a României cel putin egală cu cea a plafonului tehnic de garantare unilaterală;”.

3. La articolul 15 punctul 15.2 alineatul 2, după litera b) se introduce litera c), cu următorul cuprins:

si/sau

c) să constituie la administrator garantii, sub formă de certificate de depozit emise de către Banca Natională a României, având la data constituirii o valoare acceptată de Banca Natională a României cel putin egală cu cea a plafonului tehnic de garantare unilaterală.”

4. La articolul 15 punctul 15.2, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“În cazul în care o societate bancară participantă, aflată în pozitie debitoare fată de casa de compensatii interbancare sau fată de titularul de cont special, nu dispune de suficiente disponibilităti bănesti în contul său curent deschis la Banca Natională a României pentru acoperirea acestei pozitii în momentul decontării speciale, garantiile prevăzute la pct. 15.2 alin. 2 lit. a), b) si c) de mai sus vor fi executate si transferate automat în proprietatea Băncii Nationale a României, cu data extrasului de cont al zilei respective de plăti, în baza contractului încheiat cu societatea bancară participantă si în conformitate cu reglementările Băncii Nationale a României în vigoare referitoare la garantii.”

5. La articolul 15 punctul 15.2, alineatul 4 va avea următorul cuprins:

“În situatia în care, la finalul aceleiasi zile de plăti, societatea bancară participantă dispune de suficiente disponibilităti bănesti în contul său curent, garantiile, sub forma titlurilor de stat si/sau a certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României si executate conform alineatului precedent, vor fi transferate automat de către administrator în proprietatea respectivei societăti bancare participante, cu evidentierea operatiunilor în extrasul de cont al acesteia.”

 

Presedintele Consiliului de Administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2004.

Nr. 6.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind modificarea si completarea Normelor Băncii Nationale a României nr. 3/1998 privind plafoanele tehnice de garantare unilaterală, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere art. 4 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile de creditare si de depozit acordate de aceasta băncilor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 2 alin. (2) si al art. 22 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si al art. 63 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite următoarea normă:

Articol unic. - Normele Băncii Nationale a României nr. 3/1998 privind plafoanele tehnice de garantare unilaterală, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 3 iulie 1998, modificate prin Normele Băncii Nationale a României nr. 5/1998 pentru completarea articolului 9 din Normele Băncii Nationale a României nr. 3/1998, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 7 august 1998, si prin Circulara Băncii Nationale a României nr. 9/1998 privind comisioanele încasate de Banca Natională a României pentru serviciile de plăti fără numerar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 29 iulie 1998, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Băncile persoane juridice române, constituite ca societăti comerciale, precum si sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, denumite în continuare bănci, au obligatia să constituie garantii unilaterale în lei, în valoare egală sau mai mare decât plafonul tehnic de garantare unilaterală, stabilit de Banca Natională a României pentru decontarea finală a operatiunilor de compensare multilaterală interbancară, desfăsurate în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, republicat, cu modificările si completările ulterioare, (conturile analitice 101), a plătilor de mică valoare în relatia cu contul curent general al Trezoreriei Statului (conturile curente analitice 300), a plătilor în relatia cu Banca Natională a României (conturile curente analitice 201).”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Calculul plafonului tehnic de garantare unilaterală al fiecărei bănci fată de Banca Natională a României se face prin însumarea algebrică a soldurilor nete ale conturilor curente analitice 101, 201 si 300, înregistrate în fiecare zi lucrătoare, în intervalul stabilit la art. 2, si este valabil pentru garantarea decontării finale a operatiunilor de compensare multilaterală interbancară, a plătilor de mică valoare în relatia cu contul curent general al Trezoreriei Statului si a plătilor în relatia cu Banca Natională a României, din prima si până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare comunicării primite din partea administratorului privind plafonul tehnic de garantare unilaterală.”

3. După articolul 5 alineatul 1 se introduc două noi alineate cu următorul cuprins:

“În cazul deschiderii la Banca Natională a României a unui cont curent sintetic pe numele unei bănci nou-autorizate, aceasta are obligatia să îsi constituie garantii unilaterale în limita valorii stabilite pe propria răspundere pentru operatiunile desfăsurate prin conturile curente analitice 101, 201 si 300, în prima lună de functionare până în ultima zi lucrătoare inclusiv.

În cazul fuziunii a două sau mai multor bănci, valoarea plafonului tehnic de garantare unilaterală va fi obtinută prin însumarea plafoanelor tehnice de garantare unilaterală ale băncilor respective.”

4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - În baza plafonului tehnic de garantare unilaterală, comunicat lunar de către administrator, fiecare bancă are obligatia să constituie garantii unilaterale în lei, în valoare cel putin egală cu acesta, sub forma titlurilor de stat si/sau a depozitelor interbancare si/sau a certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României.”

5. După articolul 7 alineatul 1 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

“În cazul operatiunilor de piată monetară ale Băncii Nationale a României si al procedurilor de garantare unilaterală cu titluri de stat si/sau certificate de depozit emise de Banca Natională a României se ia în calcul valoarea actualizată a acestora din ziua anterioară zilei în care se efectuează operatiunea, calculată în functie de numărul de zile trecute de la emisiune/rămase până la scadenta activului.”

6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Banca Natională a României, în functie de sporirea sau de diminuarea rapidă a valorii decontărilor operatiunilor mentionate la art. 1, poate solicita băncii să constituie garantii unilaterale în lei, sub forma titlurilor de stat si/sau a depozitelor interbancare si/sau a certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României, în sume mai mici sau mai mari decât plafonul tehnic de garantare unilaterală, calculat si notificat anterior de către administrator. Termenul în care banca va fi obligată să constituie aceste garantii va fi stabilit de către Banca Natională a României si va fi comunicat băncii în momentul înstiintării.”

7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - În cazul în care, în cursul unei zile de plăti, valoarea operatiunilor decontate final prin conturile curente analitice 101, 201 si 300 ale unei bănci depăseste valoarea disponibilitătilor bănesti din contul curent al acesteia si pe cea a garantiilor unilaterale în lei, constituite în limita plafonului tehnic de garantare unilaterală, Banca Natională a României – Directia decontării operatiunilor bancare sistează imediat decontarea finală a tuturor operatiunilor prin contul curent al respectivei bănci, urmând ca aceasta să fie reluată de îndată ce are loc constituirea disponibilitătilor necesare din alte surse. Exceptie de la această regulă fac operatiunile privind decontarea finală a pietelor de capital si a celor privind cardurile în lei, pentru care functionează sisteme speciale de garantii.”

8. La articolul 10 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

“În cazul constituirii garantiilor unilaterale sub forma certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României, începând cu data de 23 si până în penultima zi lucrătoare a fiecărei luni, băncile au obligatia să remită administratorului documentul «Borderou nr. ...... din data de ...... pentru garantarea cu certificate de depozit emise de Banca Natională a României a decontării finale a operatiunilor stabilite prin Normele Băncii Nationale a României nr. 3/1998, cu modificările si completările ulterioare» [anexa nr. 2.a)].”

9. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

“Banca poate solicita administratorului restituirea certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României, conform documentului «Borderou nr. ...... din data de ...... pentru restituirea certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României aflate în garantie la Banca Natională a României pentru operatiunile stabilite prin Normele Băncii Nationale a României nr. 3/1998, cu modificările si completările ulterioare» [anexa nr. 3.a)], în cazul în care plafonul tehnic de garantare unilaterală s-a diminuat de la o lună la alta sau în cazul în care, pe parcursul unei luni calendaristice, banca hotărăste să constituie garantii în valoare echivalentă cu plafonul tehnic de garantare unilaterală, sub formă de titluri de stat si/sau depozite interbancare, în lei, la alte bănci.”

10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Banca Natională a României are obligatia să transfere automat în proprietatea băncii garantiile unilaterale sub forma titlurilor de stat si/sau a certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României executate, în situatia în care, la sfârsitul aceleiasi zile de plăti, aceasta dispune în contul său curent, deschis la centrala Băncii Nationale a României, de o sumă cel putin egală cu valoarea la care titlurile de stat si/sau certificatele de depozit emise de Banca Natională a României au fost executate.”

11. După articolul 14 alineatul 1 se introduc două noi alineate, alineatele 2 si 3, cu următorul cuprins:

“Operatiunile de executare si de transferare în proprietate a garantiilor sub forma titlurilor de stat în lei si/sau a certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României se efectuează la valoarea actualizată a titlurilor de stat/certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României din ziua anterioară zilei în care se efectuează operatiunea.

Pentru fiecare operatiune de executare si de transferare în proprietate a garantiilor unilaterale prin contul curent analitic 992, Banca Natională a României va percepe un comision de 1.000.000 lei.”

12. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Banca Natională a României deschide în evidentele sale, pe numele fiecărei bănci, câte 3 conturi curente analitice, prin care se vor înregistra operatiunile de executare si, respectiv, de transferare în proprietate a garantiilor sub forma titlurilor de stat în lei, a certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României si cele de executare a depozitelor interbancare în lei, după cum urmează:

a) analitic 990 - «Cont curent analitic privind aplicarea procedurilor de garantare unilaterală pe baza titlurilor de stat»;

b) analitic 991 - «Cont curent analitic privind aplicarea procedurilor de garantare unilaterală pe baza depozitelor interbancare»;

c) analitic 992 -  «Cont curent analitic privind aplicarea procedurilor de garantare unilaterală pe baza certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României».”

13. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - În cazul în care o bancă nu constituie sau nu îsi reconstituie în intervalul stabilit la art. 13 garantiile unilaterale în lei, Banca Natională a României va proceda la excluderea temporară a respectivei bănci de la compensarea multilaterală interbancară, de la decontarea plătilor de mică valoare în relatia cu contul curent general al Trezoreriei Statului si de la decontarea plătilor în relatia cu Banca Natională a României.

Măsura Băncii Nationale a României privind excluderea temporară va fi aplicată până în ziua bancară imediat următoare constituirii garantiilor unilaterale în lei de către banca respectivă.”

14. Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 la Normele Băncii Nationale a României nr. 3/1998 privind plafoanele tehnice de garantare unilaterală, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 3 iulie 1998, se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3 si 4 care fac parte integrantă din prezenta normă. Totodată se introduc anexele nr. 2a) si 3a).

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2004.

Nr. 12.

 

ANEXA Nr. 1

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

COMUNICARE Nr. .................. din .................

privind plafonul tehnic de garantare unilaterală al băncii ........................................................

(denumire)

 

Vă informăm că plafonul tehnic de garantare unilaterală al băncii dumneavoastră fată de Banca Natională a României privind decontarea finală a operatiunilor de plăti si încasări de mică valoare compensate bilateral si multilateral, valabil pentru luna ........................., este de ................................................... (cifre)  lei, adică ............................................... (litere) lei.

Conform Normelor Băncii Nationale a României nr. 3/1998, cu modificările si completările ulterioare, aveti obligatia ca din ziua lucrătoare imediat următoare prezentei comunicări si până în penultima zi lucrătoare a lunii curente să constituiti la administrator garantiile unilaterale în lei, sub formă de titluri de stat si/sau depozite interbancare si/sau certificate de depozit emise de Banca Natională a României.

 

Am primit,

.........................................

(numele si prenumele)

S.S. ................................

Administrator,

............................... S.S./L.S.

 
ANEXA Nr. 2

.............................................

(sigla si denumirea băncii)

 

BORDEROU Nr. ........................ din data de .............................

pentru garantarea cu titluri de stat a decontării finale a operatiunilor stabilite prin Normele Băncii Nationale a României nr. 3/1998, cu modificările si completările ulterioare

 

- lei -

Nr. crt.

Emisiunea

Seria si numărul

Data scadentei

Nr. de bucăti gajate

Valoarea nominală totală

Valoarea

actualizată

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

x

x

x

 

 

 

Se confirmă primirea prezentului portofoliu.

 

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

BANCA ..........................................................................

Persoanele autorizate:

Persoanele autorizate:

.........................................

(numele si prenumele)

.........................................

(numele si prenumele)

.........................................

(numele si prenumele)

.........................................

(numele si prenumele)

........................................ (functia)

........................................ (functia)

........................................

(functia)

........................................ (functia)

......................................... (semnătura)

......................................... (semnătura)

.........................................

(semnătura)

......................................... (semnătura)

.........................................

(L.S.)

.........................................

(L.S.)

.........................................

(L.S.)

.........................................

(L.S.)

 

Data ...............................

 

ANEXA Nr. 2a)

...............................................

(sigla si denumirea băncii)                                  

 

BORDEROU Nr. .......... din data de ..................

pentru garantarea cu certificate de depozit emise de Banca Natională a României a decontării finale a operatiunilor stabilite prin Normele Băncii Nationale a României nr. 3/1998, cu modificările si completările ulterioare

 

- lei -

Nr. crt.

Emisiunea

Seria si numărul

Data scadentei

Nr. de bucăti gajate

Valoarea nominală totală

Valoarea

actualizată

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

x

x

x

 

 

 

Se confirmă primirea prezentului portofoliu.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

BANCA ..........................................................................

Persoanele autorizate:

Persoanele autorizate:

.........................................

(numele si prenumele)

.........................................

(numele si prenumele)

.........................................

(numele si prenumele)

.........................................

(numele si prenumele)

........................................ (functia)

........................................ (functia)

........................................

(functia)

........................................ (functia)

......................................... (semnătura)

......................................... (semnătura)

.........................................

(semnătura)

......................................... (semnătura)

.........................................

(L.S.)

.........................................

(L.S.)

.........................................

(L.S.)

.........................................

(L.S.)

 

Data ...............................

 

ANEXA Nr. 3

 

...............................................

(sigla si denumirea băncii)                                  

 

 

BORDEROU Nr. .......... din data de ..................

pentru restituirea titlurilor de stat aflate în garantie la Banca Natională a României pentru operatiunile stabilite prin Normele Băncii Nationale a României nr. 3/1998, cu modificările si completările ulterioare

 

- lei -

Nr. crt.

Emisiunea

Seria si numărul

Data scadentei

Nr. de bucăti gajate

Valoarea nominală totală

Valoarea

actualizată

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

x

x

x

 

 

 

Se confirmă primirea prezentului portofoliu.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

BANCA ..........................................................................

Persoanele autorizate:

Persoanele autorizate:

.........................................

(numele si prenumele)

.........................................

(numele si prenumele)

.........................................

(numele si prenumele)

.........................................

(numele si prenumele)

........................................ (functia)

........................................ (functia)

........................................

(functia)

........................................ (functia)

......................................... (semnătura)

......................................... (semnătura)

.........................................

(semnătura)

......................................... (semnătura)

.........................................

(L.S.)

.........................................

(L.S.)

.........................................

(L.S.)

.........................................

(L.S.)

 

Data ...............................

 

ANEXA Nr. 3a)

 

(sigla si denumirea băncii)

 

BORDEROU Nr. .......... din data de ..................

pentru restituirea certificatelor de depozit emise de Banca Natională a României aflate în garantie la Banca Natională a României pentru operatiunile stabilite prin Normele Băncii Nationale a României nr. 3/1998, cu modificările si completările ulterioare

 

- lei -

Nr. crt.

Emisiunea

Seria si numărul

Data scadentei

Nr. de bucăti gajate

Valoarea nominală totală

Valoarea

actualizată

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

x

x

x

 

 

 

Se confirmă primirea prezentului portofoliu.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

BANCA ..........................................................................

Persoanele autorizate:

Persoanele autorizate:

.........................................

(numele si prenumele)

.........................................

(numele si prenumele)

.........................................

(numele si prenumele)

.........................................

(numele si prenumele)

........................................ (functia)

........................................ (functia)

........................................

(functia)

........................................ (functia)

......................................... (semnătura)

......................................... (semnătura)

.........................................

(semnătura)

......................................... (semnătura)

.........................................

(L.S.)

.........................................

(L.S.)

.........................................

(L.S.)

.........................................

(L.S.)

 

Data ...............................

 

ANEXA Nr. 4

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

COMUNICARE Nr. ........ din .............

privind executarea garantiilor

 

Către .......................................

Vă informăm că în urma executării garantiilor constituite la Banca Natională a României pentru acoperirea soldului debitor al contului curent al băncii dumneavoastră rezultat din decontarea finală a operatiunilor de plăti si încasări de mică valoare compensate bilateral si multilateral, din data de ................, s-au diminuat garantiile unilaterale constituite sub formă de:

¨ titluri de stat de la valoarea de .................................... la valoarea de ......................................................... lei;

¨ depozite interbancare de la valoarea de ........................................... la valoarea de .................................... lei;

¨ certificate de depozit emise de B.N.R. de la valoarea de ..........................la valoarea de ..........................lei.

Conform Normelor Băncii Nationale a României nr. 3/1998, cu modificările si completările ulterioare, aveti obligatia ca în ziua lucrătoare imediat următoare prezentei comunicări, în intervalul 8,00-10,00, să vă reconstituiti garantiile unilaterale în lei, în cazul în care acestea se situează sub nivelul plafonului tehnic de garantare unilaterală comunicat de administrator pentru ziua de decontare ................................. .

În situatia în care la ora 10,00 se constată insuficienta garantiilor constituite de banca dumneavoastră, Banca Natională a României va proceda în conformitate cu art. 17 din Normele Băncii Nationale a României nr. 3/1998, cu modificările si completările ulterioare.

 

Administrator,

S.S./L.S. ............................