MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.079         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 394 din 5 octombrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 si ale art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.834. - Hotărâre pentru trecerea, cu titlu gratuit, a unor bunuri din domeniul privat al statului în proprietatea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 293/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

 

1.842. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unor clădiri si a unor terenuri din patrimoniul Societătii Comerciale “Uzina Automecanică Moreni” - S.A. în domeniul privat al judetului Dâmbovita si în patrimoniul Societătii Comerciale “Moreni Parc Industrial” - S.A.

 

1.843. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unor clădiri aflate în patrimoniul Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Mija” - S.A. si a unor terenuri aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Mija” - S.A. în domeniul privat al judetului Dâmbovita si în patrimoniul Societătii Comerciale “Parc Industrial Mija” - S.A.

 

1.844. - Hotărâre privind aparatul de specialitate al prefectului

 

1.936. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al judetului Vrancea si în administrarea Consiliului Judetean Vrancea

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 394

din 5 octombrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 si ale art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările ulterioare

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Claudia Margareta Nită - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 si ale art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Florea Barbu în Dosarul nr. 4.978/2004 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul pe fond.

Autorul exceptiei sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate prevăd conditii care, în realitate, împiedică practicarea activitătii de taximetrie de către societătile comerciale cu un capital social redus sau de către taximetristii independenti, prin aceea că, pe de o parte, limitează numărul maxim de autorizatii taxi permanente si sezoniere, repartizate proportional între categoria operatorilor de transport si cea a taximetristilor independenti, iar pe de altă parte, impun dotarea autoturismelor cu statii radio de emisie-receptie si alarmă sofer. În sfârsit, arată că, prin reglementarea acestui mecanism specific activitătii de taximetrie, se încalcă “independenta firmelor mici”, libera initiativă si concurenta loială, principii de bază ale economiei de piată, consacrate în Constitutie, si solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată. În acest sens, arată că dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor din Constitutie referitoare la principiile economiei de piată, întrucât exigentele prevăzute pentru practicarea activitătii de taximetrie se justifică prin caracterul de activitate de interes public al acesteia, statul având atât dreptul, cât si obligatia de a interveni pentru a asigura securitatea transportului public.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 1 iunie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 4.978/2004, Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 si ale art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările ulterioare. Exceptia a fost ridicată de Florea Barbu într-o cauză civilă având ca obiect o plângere contraventională.

În motivarea exceptiei, autorul acesteia arată că dispozitiile art. 14 si ale art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2003 contravin prevederilor art. 134 alin. (1) si (2) lit. a) si f) din Constitutie. În acest sens, consideră că prin limitarea numărului de taxiuri în municipiul Bucuresti, impusă de art. 14 din legea criticată, se încalcă principiul constitutional al garantării concurentei într-o economie de piată liberă, existând astfel riscul aparitiei unei situatii de monopol în domeniu. Se arată, de asemenea, că prin obligativitatea detinerii statiilor de radio-emisie pentru toate categoriile de taximetre, cu exceptia celor sezoniere, cerintă prevăzută de art. 30 alin. (1) lit. b) din aceeasi lege, se creează avantaje marilor societăti comerciale de taxi, în detrimentul firmelor mici si a taximetristilor independenti, întrucât acestia din urmă, având un capital social modest, depind de firmele mari operatoare de taxi si radio-mobile, încălcându-li-se astfel independenta.

Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se precizează în acest sens că “nu se poate sustine încălcarea principiului liberei concurente prin obligativitatea obtinerii de către operatorii de taxi a autorizatiilor prevăzute de Legea nr. 38/2003”, întrucât “prin aceste dispozitii legale sunt reglementate criterii clare de selectie, stabilirea numărului maxim de autorizatii taxi permanente si sezoniere, pentru perioada acordată, făcându-se de către consiliul local de la locul unde va fi desfăsurată această activitate, cu consultarea asociatiilor”. În final, precizează că obligatia dotării autoturismelor si, respectiv, a autovehiculelor cu statii radio de emisie-receptie si alarmă sofer nu atinge independenta celor care nu dispun de mijloace materiale necesare achizitionării acestor aparate, întrucât acestia pot să presteze “activitatea de taximetrie ca taximetristi independenti, în măsura în care acestia detin autorizatii taxi sezoniere”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 232/2004 încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si institutiei Avocatul Poporului, pentru a-si exprima punctul de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul a comunicat punctul său de vedere cu adresa nr. 5/7.141/A.N. din data de 2 august 2004, prin care consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată, în esentă, că textele de lege criticate reprezintă tocmai consacrarea si aplicarea principiului continut de art. 135 din Constitutie, republicată, deoarece dispozitiile legale atacate “contribuie la consolidarea economiei de piată si la crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie, precum si la crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii”. Se precizează, în final, că cerintele cuprinse în prevederile criticate “nu se referă la nici un fel de subordonare”, acestea fiind necesare pentru a asigura, pe de o parte, “accesul egal si nediscriminatoriu în angajarea serviciilor unui taxi - atât prin semnalizarea vizibilă a taxiului aflat în trafic, cât si telefonic, prin intermediul unui dispecerat - si, pe de altă parte, ca măsură de protectie pentru clienti si pentru taximetristi, în eventualitatea producerii unor evenimente în trafic, privind transporturile respective”.

Avocatul Poporului a transmis punctul său de vedere cu adresa nr. 5.644 din data de 21 iulie 2004, prin care apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată că “stabilirea prin dispozitiile legale criticate a criteriilor de acordare a autorizatiilor taxi permanente si sezoniere, precum si a conditiilor pentru efectuarea transportului de persoane sau de bunuri în regim de taxi, nu contravine principiilor fundamentale ale economiei de piată, libertătii comertului, liberei initiative si protectiei concurentei loiale”. În plus, mentionează că dispozitiile art. 14 si cele ale art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2003 reprezintă tocmai o îmbinare a “obligatiei constitutionale a statului de a asigura libertatea comertului, concomitent cu protejarea intereselor nationale în activitatea economică, finaciară si valutară”, fiind totodată în acord si cu “exigentele legate de protejarea intereselor generale, atâta vreme cât pe piată sunt admisi doar operatorii de transport sau taximetristii independenti care respectă legea”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si institutiei Avocatul Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 14 si ale art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările ulterioare. Aceste prevederi au următorul continut:

- Art. 14:

“(1) Activitatea de transport public local de persoane realizată în regim de taxi trebuie dimensionată în raport cu gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie sau metrou, după caz.

(2) Autoritătile administratiilor publice locale si ale municipiului Bucuresti vor limita numărul maxim de autorizatii taxi permanente si sezoniere după următoarele criterii:

a) gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie sau metrou, după caz;

b) norma cuprinsă la art. 13 lit. i);

c) gradul de poluare;

d) cererea si oferta permanentă si sezonieră;

e) gradul de aglomeratie în trafic si altele.

(3) Numărul maxim de autorizatii taxi permanente si sezoniere, pentru perioada acordată, se va stabili prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu consultarea asociatiilor.

(4) După acordarea numărului maxim de autorizatii taxi permanente si sezoniere stabilit, autoritatea administratiei publice locale, respectiv a municipiului Bucuresti, nu va mai elibera nici o autorizatie taxi decât în conditia vacantării uneia dintre acestea.

(5) Distribuirea numărului de autorizatii taxi permanente pentru grupa operatorilor de transport si pentru grupa taximetristilor independenti se va realiza de către autoritătile administratiei publice locale. Distribuirea autorizatiilor taxi pentru taximetristii independenti se va realiza în proportie de o treime din numărul total al autorizatiilor taxi permanente, aceasta precedând distribuirea pentru grupa operatorilor de transport.

(6) În conditiile în care numărul de autorizatii taxi permanente, repartizate conform prevederilor alin. (5), nu este acoperit de către grupa operatorilor de transport, respectiv de către grupa taximetristilor independenti, autoritatea administratiei publice locale va proceda, după caz, astfel:

a) operatorilor de transport li se vor oferi autorizatiile taxi permanente din cota taximetristilor independenti, în limita autorizatiilor taxi permanente nesolicitate de acestia;

b) taximetristilor independenti li se vor oferi autorizatii taxi permanente din cota operatorilor de transport, în limita autorizatiilor taxi permanente nesolicitate de acestia.

(7) În conditiile în care numărul de autorizatii taxi permanente solicitate pentru una dintre grupe este mai mare decât numărul de autorizatii stabilit pentru grupa respectivă, autoritatea administratiei publice locale va organiza licitatie publică pentru oferirea numărului de autorizatii stabilit. O autorizatie taxi permanentă se acordă operatorului de transport sau taximetristului independent pe o durată de 5 ani, timp în care acesta poate detine autorizatia, cu întreruperi din cauze imputabile lui.

(8) În conditiile alin. (6), în care cererea de autorizatii taxi permanente a unei grupe este mai mică decât numărul de autorizatii repartizate grupei, autorizatiile permanente disponibile vor fi oferite solicitantilor celeilalte grupe prin licitatie publică, pentru o durată de un an, perioadă după care se va proceda în conformitate cu prevederile alin. (6).

(9) Autoritatea administratiei publice locale nu va oferi unui operator de transport în regim de taxi mai mult de 30% din autorizatiile taxi permanente stabilite pentru grupa respectivă.

(10) Autorizatiile sezoniere vor fi acordate cu prioritate taximetristilor independenti autorizati.

(11) În cazul în care un operator de transport sau un taximetrist independent renuntă sau i se anulează, din cauze imputabile, una dintre autorizatiile taxi, autoritatea administratiei publice locale o va oferi solicitantilor îndreptătiti, inclusi în listele de asteptare făcute publice, conform prevederilor alin. (6)-(8).

(12) În conditiile în care posesorul autorizatiei taxi permanente înlocuieste din motive justificate autovehiculul cu alt autovehicul agreat, autorizatia taxi rămâne valabilă.”;

- Art. 30 alin. (1) lit. b):

“(1) Pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri în regim de taxi vor fi agreate de către Registrul Auto Român ca taxiuri numai autoturisme si, respectiv, autovehicule care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii: [...]

b) sunt dotate legal cu statii radio de emisie-receptie si alarmă sofer, în stare de functionare; dotarea cu statii radio de emisie-receptie este optională pentru taximetristii independenti care detin autorizatii taxi sezoniere;”.

În motivarea exceptiei ridicate, autorul acesteia invocă încălcarea art. 134 alin. (1) si (2) lit. a) si f) din Constitutie, devenite, în urma republicării Legii fundamentale, art. 135 alin. (1) si (2) lit. a) si f). Aceste dispozitii prevăd următoarele:

- Art. 135 alin. (1) si (2) lit. a) si f):

“(1) Economia României este economie de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie; [...]

f) crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii;”.

Din analiza exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, Curtea Constitutională retine că autorul acesteia critică, în esentă, impunerea a două conditii în domeniul activitătii de taximetrie, reglementate prin Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, si anume: limitarea numărului maxim de autorizatii taxi permanente si sezoniere în functie de o serie de criterii prevăzute de alin. (2) lit. a)-e) al art. 14 si dotarea în mod legal a autoturismelor cu statii radio de emisierecep tie si alarmă sofer, în stare de functionare, conform art. 30 alin. (1) lit. b) din lege. În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile de lege criticate încalcă independenta societătilor comerciale cu un capital social redus care nu dispun de suficiente resurse materiale necesare pentru a satisface cerintele legale impuse pentru practicarea activitătii de taximetrie si, în consecintă, sunt înlăturate mecanismele concurentei libere într-o economie de piată, creându-se în acelasi timp conditii pentru instaurarea monopolului în acest segment al economiei. Curtea Constitutională constată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată si urmează să o respingă pentru următoarele argumente:

Potrivit art. 4 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, această activitate face parte din categoria serviciilor publice de transport local de interes public sau, după caz, din categoria transporturilor publice si se află sub autoritatea administratiilor publice locale sau a Ministerului Transportului, Constructiilor si Turismului prin Autoritatea Rutieră Română. Ca atare, interesul public pe care îl reprezintă activitatea de transport implică în mod necesar adoptarea de măsuri legale pentru realizarea unei protectii reale a intereselor clientilor, taximetristilor si a operatorilor de transport. Ca în oricare alt domeniu de interes public, impunerea prin Legea nr. 38/2003 a anumitor exigente, pentru cei care doresc să presteze un serviciu public, este în deplină conformitate cu principiile economiei de piată consacrate în art. 135 din Constitutie, republicată, fără a se putea sustine că s-ar încălca dreptul la liberă concurentă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1, 2, 3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 si ale art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Florea Barbu în Dosarul nr. 4.978/2004 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 octombrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia Margareta Nită

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru trecerea, cu titlu gratuit, a unor bunuri din domeniul privat al statului în proprietatea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 293/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Se aprobă trecerea, cu titlu gratuit, din domeniul privat al statului în proprietatea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti, a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 293/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 23 martie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 9 se abrogă.

2. Punctul 2 din anexa nr. 2: “Bunurile aflate în patrimoniul Institutului de Cercetări Chimice – ICECHIM Bucuresti” se abrogă.

3. Punctul 3 din anexa nr. 2: “Bunurile aflate în patrimoniul Institutului de Cercetări Chimice – ICECHIM Bucuresti” se completează cu bunurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.834.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor care trec, cu titlu gratuit, din domeniul privat al statului în proprietatea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

 

Nr.

crt.

Denumirea bunurilor

Caracteristici tehnice ale bunurilor

Vecinătătile

Adresa

Anul dobândirii

în folosintă

Valoarea rămasă

- mii lei -

1.

Clădire laborator + instalatii de ventilatie, de fortă si de abur aferente

Clădire cu subsol +

4 etaje:

Suprafata construită =

2.168,3 m2

Sud – IPROCHIM

Est - Calea Plevnei

Vest - Splaiul

Independentei

Nord - Electrocentrale

Splaiul Independentei

nr. 202, sectorul 6

1970

1.651.331

2.

Teren + gard împrejurimi

 

Suprafata = 27.447,5 m2,

din care: 2.532,8 m2

Sud - IPROCHIM

Est - Calea Plevnei

Vest - Splaiul

Independentei

Nord - Electrocentrale

Splaiul Independentei 

nr. 202, sectorul 6

1951

514

3.

Depozit

Suprafata = 307 m2

În incinta institutului

Splaiul Independentei

nr. 202, sectorul 6

1957

20.768

4.

Pavilion poartă

Suprafata = 57,5 m2

În incinta institutului

Splaiul Independentei

nr. 202, sectorul 6

1956

6.470

5.

Instalatii-pilot: pesticide

si mase plastice

Pilot de cercetare:

suprafată = 1.600 m2

Sud - ICECHIM

Est - SOFTCHIM

Vest - Clădire

S.A.I.S.A.P.

Splaiul Independentei 

nr. 202, sectorul 6

1985

-

6.

Instalatii-pilot Dudesti

Piloti de cercetare

Societatea Comercială

“CHIMOPAR”-S.A.

bd. Theodor Palady  nr. 250, sectorul 3

1980

24.956

7.

Instalatii-pilot Târnăveni

Pilot de cercetare

Societatea Comercială

“BICAPA”-S.A.

Municipiul Târnăveni,

str. Avram Iancu

nr. 144, judetul Mures

1975

200.370

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unor clădiri si a unor terenuri din patrimoniul Societătii Comerciale “Uzina Automecanică Moreni” - S.A. în domeniul privat al judetului Dâmbovita si în patrimoniul Societătii Comerciale “Moreni Parc Industrial”- S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002, si având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unor clădiri formate din hală si anexe sociale, identificate potrivit anexei nr. 1, precum si a terenului aferent în suprafată de 4.406 m2 si a unui teren în suprafată de 2.709 m2, identificate potrivit anexei nr. 2, din patrimoniul Societătii Comerciale “Uzina Automecanică Moreni” - S.A. în domeniul privat al judetului Dâmbovita si în patrimoniul Societătii Comerciale “Moreni Parc Industrial” - S.A.

Art. 2. - (1) Capitalul social al Societătii Comerciale “Moreni Parc Industrial” - S.A. se majorează cu valoarea de 976.398.970 lei, reprezentând contravaloarea clădirilor si terenurilor transmise potrivit art. 1.

(2) Capitalul social al Societătii Comerciale “Uzina Automecanică Moreni” - S.A., aflată sub autoritatea Companiei Nationale “Romarm” - S.A. Bucuresti, se diminuează cu suma prevăzută la alin. (1).

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.842.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a clădirilor care se transmit de la Societatea Comercială “Uzina Automecanică Moreni”- S.A. la Societatea Comercială “Moreni Parc Industrial”- S.A.

 

Locul unde

se găsesc

clădirile

Persoana juridică

de la care se transmit

clădirile

Persoana juridică

la care se transmit

clădirile

Caracteristicile tehnice ale clădirilor

Valoarea cu care se modifică capitalul social

- lei -

Municipiul Moreni,

judetul Dâmbovita

Societatea Comercială

“Uzina Automecanică

Moreni”- S.A. din cadrul Companiei Nationale

“Romarm” - S.A.

Societatea Comercială

“Moreni Parc Industrial”-S.A.

de sub autoritatea

Consiliului Judetean

Dâmbovita

1. Hală -

regim de înăltime = P

Suprafata construită =

3.992 m2

 2. Anexe sociale -

regim de înăltime = P+2

Suprafata construită = 414 m2

Suprafata desfăsurată =

1.242 m2

976.398.970*)

 


*) Valoarea de 976.398.970 lei este compusă din:

- 735.776.785 lei reprezentând contravaloarea clădirilor;

- 149.006.514 lei reprezentând contravaloarea terenului cu constructii în suprafată de 4.406 m2;

- 91.277.481 lei reprezentând contravaloarea terenului în suprafată de 2.709 m2.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor terenuri care trec din patrimoniul Societătii Comerciale “Uzina Automecanică Moreni”- S.A. în domeniul privat al judetului Dâmbovita si în patrimoniul Societătii Comerciale “Moreni Parc Industrial”- S.A.

 

Locul unde se găsesc

terenurile

Persoana juridică de la care

se transmit terenurile

Persoana juridică la care

se transmit terenurile

Caracteristicile tehnice ale terenurilor

Municipiul Moreni,

judetul Dâmbovita

Societatea Comercială “Uzina

Automecanică Moreni” - S.A.

din cadrul Companiei Nationale “Romarm”- S.A.

Societatea Comercială

“Moreni Parc Industrial” - S.A. de sub autoritatea Consiliului Judetean Dâmbovita

1. Teren (cu constructii)

în suprafată totală de 4.406 m2

2. Teren în suprafată totală de 2.709 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unor clădiri aflate în patrimoniul Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Mija” - S.A. si a unor terenuri aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Mija” - S.A. în domeniul privat al judetului Dâmbovita si în patrimoniul Societătii Comerciale “Parc Industrial Mija” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002, si având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unor clădiri identificate potrivit anexei nr. 1, aflate în patrimoniul Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Mija” - S.A., precum si a unor terenuri în suprafată totală de 120.682 m2, identificate potrivit anexei nr. 2, din domeniul privat al statului si din administrarea Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Mija” - S.A. în domeniul privat al judetului Dâmbovita si în patrimoniul Societătii Comerciale “Parc Industrial Mija” - S.A.

Art. 2. - (1) Capitalul social al Societătii Comerciale “Parc Industrial Mija” - S.A. se majorează cu valoarea de 6.315.886 mii lei, reprezentând contravaloarea clădirilor transmise potrivit art. 1.

(2) Capitalul social al Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Mija” - S.A., aflată sub autoritatea Companiei Nationale “Romarm” - S.A. Bucuresti, se diminuează cu suma prevăzută la alin. (1).

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.843.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STRUCTURA

bunurilor care se transmit fără plată de la Societatea Comercială “Uzina Mecanică Mija” - S.A. la Societatea Comercială “Parc Industrial Mija” - S.A.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care se transmit fără plată din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Mija” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. în domeniul privat al judetului Dâmbovita si patrimoniul Societătii Comerciale “Parc Industrial Mija” - S.A.

 

Locul unde sunt situate terenurile care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit terenurile

Persoana juridică la care se transmit terenurile

Caracteristicile tehnice ale terenurilor

Judetul Dâmbovita, comuna I.L. Caragiale, localitatea Mija

Societatea Comercială "Uzina Mecanică Mija“ - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm“ - S.A.

Societatea Comercială "Parc Industrial Mija“ - S.A. de sub autoritatea Consiliului Judetean Dâmbovita

Suprafata totală a terenurilor = 120.682 m2, din care:

- 70.682 m2 aferenti halelor de productie;

- 50.000 m2 aferenti poligonului militar

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aparatul de specialitate al prefectului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 37 alin. (3) din Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Institutia prefectului are, potrivit legii, personalitate juridică, patrimoniu si buget propriu.

(2) Sediul institutiei prefectului, denumit prefectură, este, de regulă, în palatul administrativ, aflat în administrarea institutiei prefectului ori a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz.

Art. 2. - (1) Prefectul exercită atributiile conferite de lege prin aparatul de specialitate, care este o structură functională cu activitate permanentă.

(2) Personalul din aparatul de specialitate al prefectului este format din functionari publici, functionari publici cu statut special si personal contractual.

(3) Numirea, respectiv încadrarea, precum si eliberarea din functie a personalului din aparatul de specialitate se efectuează prin ordin al prefectului, în conditiile legii.

(4) Numărul maxim de posturi aferent aparatului de specialitate al prefectului se stabileste anual prin ordin al ministrului administratiei si internelor, contrasemnat de către ministrul delegat pentru administratia publică, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Administratiei si Internelor.

(5) Numărul maxim de posturi aferent fiecărui serviciu public deconcentrat condus de către prefect, în conformitate cu prevederile legii, se stabileste anual prin ordin al conducătorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat, cu avizul prefectului si cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru fiecare institutie care are servicii publice deconcentrate.

Art. 3. - (1) Structura organizatorică a aparatului de specialitate al prefectului este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Compartimentele cuprinse în cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1) se pot organiza, în conditiile legii, prin ordin al prefectului, la nivel de directii, servicii si birouri, după caz, în functie de specificul fiecărei activităti.

Art. 4. - (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prefectul aprobă, prin ordin, regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate, în care se vor stabili sarcinile ce revin fiecărui compartiment.

(2) Pe baza regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate, se întocmeste fisa fiecărui post din statul de functii.

Art. 5. - (1) În realizarea rolului său aparatul de specialitate al prefectului îndeplineste următoarele atributii principale:

1. cu privire la aplicarea si respectarea Constitutiei, a legilor si a celorlalte acte normative, la realizarea intereselor nationale, precum si la realizarea în judet, respectiv în municipiul Bucuresti, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare:

a) elaborează si prezintă prefectului informări periodice cu privire la situatia si evolutia stării generale economice, sociale, culturale si administrative, precum si cu privire la stadiul realizării obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, în judet, respectiv în municipiul Bucuresti;

b) participă alături de reprezentanti ai serviciilor publice deconcentrate, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului, la actiuni de verificare la nivelul întregului judet, respectiv al municipiului Bucuresti, cu privire la aplicarea si respectarea actelor normative;

c) elaborează studii si rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, precum si propuneri privind îmbunătătirea stării de legalitate, pe care le înaintează prefectului;

d) prezintă prefectului, cu consultarea autoritătilor administratiei publice locale si a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, propuneri privind prioritătile de dezvoltare a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza Programului de guvernare si în concordantă cu prevederile planului de dezvoltare regională;

e) întocmeste anual planul de actiuni pentru realizarea în judet, respectiv în municipiul Bucuresti, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare;

f) realizează documentarea necesară si elaborează pe

baza acesteia raportul anual privind starea economico-socială a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, care se înaintează, potrivit legii, Guvernului, prin Ministerul Administratiei si Internelor;

g) contribuie la organizarea aplicării în judet, respectiv în municipiul Bucuresti, a programelor si strategiilor guvernamentale sau ministeriale cu privire la restructurarea sectorială, aprovizionarea populatiei cu produse de bază si combustibili, protectia consumatorilor, gospodărie comunală, dezvoltarea prestărilor de servicii, precum si la alte activităti;

h) asigură transpunerea în practică a Strategiei de guvernare cu privire la parteneriatul social dintre sindicate, patronat si puterea executivă;

2. cu privire la conducerea activitătii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale:

a) analizează activitatea desfăsurată de serviciile publice deconcentrate si întocmeste informări cu privire la aceasta, pe care le înaintează prefectului;

b) elaborează si supune spre aprobare prefectului măsuri pentru îmbunătătirea activitătii serviciilor publice deconcentrate organizate la nivelul unitătilor administrativteritoriale, în vederea transmiterii acestora ministerelor si celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit legii;

c) examinează, împreună cu serviciile publice deconcentrate si cu autoritătile administratiei publice locale si judetene, stadiul de executie a unor lucrări si actiuni care se derulează în comun;

d) întocmeste documentatia necesară în vederea emiterii de către prefect a propunerii de numire si de eliberare din functie a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;

e) asigură consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;

f) asigură transmiterea ordinelor prefectului, având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, către conducătorul institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat;

g) asigură, potrivit legii, transmiterea către serviciile publice deconcentrate a actelor cu caracter normativ emise de ministere si de celelalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului;

h) analizează si verifică activitatea de management al resurselor umane din cadrul serviciilor publice deconcentrate si propune prefectului măsuri pentru îmbunătătirea activitătii acestora;

i) examinează si prezintă prefectului proiectele bugetelor serviciilor publice deconcentrate, transmise de către acestea înainte de a fi propuse conducătorului institutiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat;

3. cu privire la verificarea legalitătii actelor administrative adoptate sau emise de consiliul judetean, de consiliul local sau de primar si contenciosul administrativ:

a) tine evidenta actelor administrative adoptate sau emise de consiliul judetean, de consiliul local sau de primar si transmise prefectului în vederea verificării legalitătii, asigură păstrarea acestora, precum si evidenta actiunilor si dosarelor aflate pe rolul instantelor judecătoresti;

b) examinează sub aspectul legalitătii, în termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate sau emise de consiliul judetean, de consiliul local sau de primar;

c) propune prefectului, cu motivarea corespunzătoare, sesizarea, după caz, a autoritătilor emitente, în vederea reanalizării actului considerat nelegal, sau a instantei de contencios administrativ;

d) întocmeste documentatia, formulează actiunea pentru sesizarea instantei de contencios administrativ si sustine în fata acesteia actiunile formulate;

e) elaborează rapoarte si prezintă informări prefectului cu privire la actele verificate;

f) avizează ordinele prefectului din punct de vedere al legalitătii;

g) reprezintă prefectul în fata notarilor publici, a instantelor judecătoresti de orice grad, precum si a altor autorităti sau institutii publice;

h) actionează în vederea îndeplinirii, în conditiile legii, a atributiilor ce revin prefectului în domeniul organizării si desfăsurării alegerilor locale, parlamentare si prezidentiale, precum si a referendumului national ori local;

i) efectuează, în conditiile legii, verificările si întocmeste documentatia necesară cu privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau judetene, la suspendarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar ori la încetarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar, respectiv la încetarea înainte de termen a mandatului presedintelui consiliului judetean, după caz;

j) desfăsoară actiuni de îndrumare si verificare privind modul de exercitare de către primari a atributiilor delegate si executate de către acestia în numele statului;

4. cu privire la realizarea politicilor nationale, a celor de integrare europeană si a planului de măsuri pentru integrare europeană si intensificarea relatiilor externe:

a) întocmeste anual planul de actiuni pentru realizarea în judet, respectiv în municipiul Bucuresti, a politicilor nationale stabilite de Guvern, a politicilor de integrare europeană si intensificare a relatiilor externe, cu consultarea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;

b) elaborează, în colaborare cu reprezentanti ai consiliului judetean, respectiv ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ai serviciilor publice deconcentrate, ai autoritătilor administratiei publice locale, precum si ai societătii civile, planul judetean de măsuri pentru integrare europeană si intensificarea relatiilor externe, în conformitate cu documentele programatice referitoare la integrarea europeană;

c) actionează, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate si al structurilor de integrare europeană, pentru cunoasterea documentelor privind integrarea europeană adoptate la nivel central;

d) actionează pentru atragerea societătii civile la activitătile care au legătură cu procesul de integrare europeană si participă la programele societătii civile în domeniul integrării europene;

e) desfăsoară activităti menite să conducă la cunoasterea de către autoritătile administratiei publice locale si de către cetăteni a programelor cu finantare externă initiate si sustinute de Uniunea Europeană si de alte organisme internationale;

f) întocmeste, gestionează prin evidentă centralizată si monitorizează activitatea de relatii si de colaborări internationale a institutiei prefectului;

g) elaborează evidenta centralizată a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu pentru orice activitate de relatii internationale;

5. cu privire la buna organizare si desfăsurare a activitătii pentru situatii de urgentă, precum si la pregătirea si ducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter militar:

a) stabileste, împreună cu institutiile publice si organismele abilitate prin lege, măsurile necesare pentru prevenirea sau reducerea la minimum a efectelor fenomenelor naturale periculoase si a catastrofelor de orice fel, pe care le înaintează prefectului;

b) urmăreste îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de presedinte al comitetului judetean pentru situatii de urgentă;

c) prezintă prefectului propuneri privind modul de utilizare, în situatii de criză, a fondurilor special alocate de la bugetul de stat;

d) propune prefectului, în situatiile prevăzute de lege, convocarea consiliilor locale, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz;

e) întocmeste rapoarte si informări privind evolutia si desfăsurarea evenimentelor în caz de dezastru, precum si măsurile întreprinse de autoritătile administratiei publice locale în acest domeniu, pe care le înaintează prefectului;

f) asigură informarea prefectului si a autoritătilor administratiei publice locale, pe baza datelor comunicate de Ministerul Administratiei si Internelor, cu privire la iminenta producerii unor fenomene naturale periculoase;

g) asigură informarea zilnică a prefectului, în perioada producerii fenomenelor naturale periculoase, cu privire la situatia preliminară a efectelor si a pagubelor produse;

h) prezintă prefectului situatia finală a pagubelor produse;

i) sprijină si îndrumă autoritătile administratiei publice locale pentru buna organizare si desfăsurare a activitătii în situatii de urgentă;

j) prezintă prefectului propuneri privind alocarea unor sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului;

k) centralizează necesarul de materiale de constructii, alimente si îmbrăcăminte în vederea elaborării proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru acordarea de ajutoare umanitare populatiei afectate de la rezervele de stat;

l) prezintă prefectului propuneri pentru acordarea unor ajutoare umanitare populatiei afectate de dezastre, în scopul protectiei populatiei în situatii exceptionale, determinate de calamităti naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase;

m) verifică modul de distribuire atât a ajutoarelor umanitare, cât si a sumelor alocate din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului;

6. cu privire la activitatea de eliberare si de evidentă a pasapoartelor simple:

a) solutionează cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple ori de prelungire a valabilitătii acestora, în conformitate cu prevederile legii;

b) asigură eliberarea, în sistem de ghiseu unic, a pasapoartelor simple, în colaborare cu serviciile publice comunitare locale de evidentă a persoanelor din subordinea consiliilor municipale, orăsenesti si comunale, precum si ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

c) administrează si gestionează registrul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, de evidentă a pasapoartelor simple si valorifică datele cuprinse în acesta;

d) furnizează permanent, în cadrul Sistemului national informatic de evidentă a persoanelor, informatiile necesare actualizării Registrului national de evidentă a pasapoartelor simple;

e) asigură înscrierea de mentiuni în pasapoarte, în conditiile legii;

f) organizează la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, gestionarea si controlul eliberării pasapoartelor;

7. cu privire la regimul permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor si al plăcilor cu numere de înmatriculare:

a) constituie si actualizează registrul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, de evidentă a permiselor de conducere si a autovehiculelor înmatriculate si valorifică datele cuprinse în acesta;

b) organizează examenele pentru obtinerea permiselor de conducere a autovehiculelor, în conditiile legii;

c) solutionează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare si a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în conditiile legii;

d) asigură eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor si a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere;

e) monitorizează si controlează modul de respectare a prevederilor legale referitoare la asigurarea protectiei datelor cu caracter personal, în domeniul de competentă.

(2) Aparatul de specialitate al prefectului îndeplineste si următoarele atributii:

a) întocmeste documentatia necesară emiterii ordinelor prefectului;

b) elaborează proiectul ordinului prefectului de stabilire a numărului consilierilor locali si judeteni, pe baza datelor statistice oficiale, si întocmeste graficul de convocare a consiliilor locale si a consiliului judetean în sedinta de constituire;

c) elaborează proiectul ordinului prefectului privind numirea directorului oficiului prefectural;

d) elaborează, cu consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, proiectele de ordine ale prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate;

e) asigură primirea, înregistrarea si solutionarea petitiilor adresate prefectului, precum si comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal;

f) organizează activitatea de primire a cetătenilor în audientă la prefect, la subprefect si la secretarul general;

g) consiliază cetătenii care se adresează institutiei prefectului în problemele generale sau specifice relatiei cu publicul;

h) participă la desfăsurarea audientelor;

i) urmăreste si aplică prevederile cuprinse în strategiile si programele pentru sustinerea reformei în administratia publică;

j) realizează lucrările de secretariat pentru comisia judeteană consultativă si comitetul operativ-consultativ si prezintă prefectului propuneri cu privire la programul de activitate al acestora;

k) elaborează, în colaborare cu persoanele desemnate de către conducătorii serviciilor publice deconcentrate, cu specialistii consiliului judetean si pe baza propunerilor primarilor unitătilor administrativ-teritoriale din judet, proiectul programului principalelor lucrări si activităti ale comisiei judetene consultative;

l) conlucrează cu unitătile teritoriale din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apărării Nationale si a Serviciului Român de Informatii la elaborarea măsurilor ce se impun pentru asigurarea respectării drepturilor individuale, apărarea proprietătii publice si private, securitatea cetătenilor si prevenirea infractiunilor;

m) asigură organizarea si desfăsurarea sedintelor comisiei de dialog social;

n) conlucrează cu compartimentele din aparatul propriu al consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în vederea elaborării proiectelor de hotărâri ale Guvernului care au ca obiect solutionarea unor probleme de interes local;

o) aplică actele normative cu caracter reparatoriu.

(3) Prefectul poate stabili prin ordin si alte sarcini pentru aparatul de specialitate, în vederea îndeplinirii în cele mai bune conditii a atributiilor ce i-au fost conferite prin reglementările legale.

Art. 6. - (1) În cadrul aparatului de specialitate al prefectului se pot organiza, în conditiile legii, oficii prefecturale.

(2) Prefectul, cu sprijinul primarului din unitatea, respectiv subunitatea administrativ-teritorială în care se organizează oficiul prefectural, va asigura spatiul corespunzător pentru functionarea acestuia.

(3) Modul de organizare a oficiului prefectural si nominalizarea unitătilor administrativ-teritoriale arondate acestuia se stabilesc prin ordin al prefectului.

(4) Oficiile prefecturale asigură îndeplinirea atributiilor specifice aparatului de specialitate al prefectului în unitătile administrativ-teritoriale situate în raza lor de competentă.

Art. 7. - (1) Aparatul de specialitate al prefectului este subordonat acestuia si are un secretar general, care asigură conducerea operativă.

(2) Secretarul general îndeplineste următoarele atributii principale:

a) conduce si răspunde de activitatea operativă a aparatului de specialitate, cu exceptia cancelariei prefectului;

b) coordonează activitatea de verificare a legalitătii actelor administrative adoptate sau emise de consiliul judetean, de consiliul local sau de primar, de realizare de către compartimentul de specialitate a procedurii prevăzute de dispozitiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului, cu privire la actele considerate nelegale, precum si de sesizare, în termenele legale, a instantelor de contencios administrativ;

c) elaborează proiectul regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate, pe care îl supune spre aprobare prefectului;

d) asigură elaborarea proiectului de ordin al prefectului pentru numirea sau eliberarea din functie a secretarilor unitătilor administrativ-teritoriale, precum si pentru sanctionarea disciplinară a acestora pentru abaterile săvârsite, cu exceptia secretarului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;

e) asigură elaborarea si transmiterea ordinelor prefectului privind înfiintarea si organizarea oficiilor prefecturale către Ministerul Administratiei si Internelor;

f) contrasemnează ordinele cu caracter normativ emise de către prefect si asigură transmiterea acestora către Ministerul Administratiei si Internelor, precum si publicarea în monitorul oficial al judetului ori al municipiului Bucuresti, după caz;

g) asigură transmiterea către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;

h) primeste, distribuie corespondenta si urmăreste rezolvarea acesteia în termenul legal;

i) prezintă prefectului studii si rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare;

j) îndrumă si verifică modul de îndeplinire de către secretarii unitătilor administrativ-teritoriale, cu exceptia secretarului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, a atributiilor stabilite prin lege si face propuneri prefectului privind sanctionarea acestora;

k) gestionează si urmăreste îndeplinirea măsurilor dispuse de prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;

l) asigură, prin compartimentul de specialitate, relatia cu mass-media si aplicarea prevederilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public;

m) stabileste si urmăreste realizarea fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice institutiei prefectului;

n) prezintă prefectului propuneri cu privire la organizarea si desfăsurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea si solutionarea petitiilor, precum si la arhivarea documentelor;

o) întocmeste proiectul de regulament de organizare si functionare a comisiei judetene consultative, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru;

p) supraveghează realizarea lucrărilor de secretariat pentru comisia judeteană consultativă;

r) acordă consultantă autoritătilor administratiei publice locale privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrătire si aderare, initiate de către acestea;

s) verifică si aplică apostila pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României si care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Conventiei de la Haga;

s) aprobă eliberarea de extrase sau copii de pe acte din arhiva institutiei prefectului, cu exceptia celor care contin informatii clasificate ca secrete de stat sau de serviciu;

t) îndeplineste si alte atributii prevăzute de lege sau sarcini date de Ministerul Administratiei si Internelor ori de către prefect.

Art. 8. - (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului care au servicii publice deconcentrate vor transmite Ministerului Administratiei si Internelor lista serviciilor publice deconcentrate, cuprinzând date privitoare la personalitatea juridică, obiectul de activitate si atributiile delegate fiecărui serviciu public deconcentrat, precum si structura organizatorică a acestuia.

(2) La întocmirea listei privind serviciile publice deconcentrate, prevăzută la alin. (1), se vor avea în vedere criteriile principale cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 9. - Îndrumarea si controlul ierarhic de specialitate asupra activitătii prefectilor si a aparatului de specialitate al prefectului se asigură de către Ministerul Administratiei si Internelor.

Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.019/2003 privind organizarea si functionarea prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 8 septembrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.844.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a aparatului de specialitate al prefectului

 

ANEXA Nr. 2

 

CRITERII

pentru întocmirea listei serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale

 

Nr.

crt.

Denumirea criteriului

1.

Satisface o necesitate de interes public.

2.

Este o structură de specialitate a unui minister sau a unui alt organ al administratiei publice centrale din subordinea Guvernului.

3.

Este subordonat ierarhic unui minister sau unui alt organ al administratiei publice centrale din subordinea Guvernului.

4.

Prestează serviciul public prin delegare de competentă dată de organul de specialitate căruia i se subordonează ierarhic.

5.

Finantarea cheltuielilor curente si de capital se face potrivit art. 62 alin. (1) lit. a) sau b) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice.

6.

Serviciul public prestat se realizează prin activităti cu caracter prestator sau/si prin emiterea de acte juridice administrative. Aceste acte pot fi anulate de organul administratiei publice de specialitate căruia i se subordonează.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al judetului Vrancea si în administrarea Consiliului Judetean Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului situat în municipiul Focsani, Str. Republicii nr. 96, judetul Vrancea, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al judetului Vrancea si în administrarea Consiliului Judetean Vrancea.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.936.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al judetului Vrancea si în administrarea Consiliului Judetean Vrancea

 

Denumirea

si locul unde este

situat imobilul

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

Număr atribuit de Ministerul Finantelor

Publice conform Hotărârii Guvernului

nr. 15/2004 (cod de clasificare al imobilului)

Clădire,

municipiul Focsani,

Str. Republicii

nr. 96,

judetul Vrancea

Statul român,

din administrarea

Ministerului

Finantelor

Publice

Judetul Vrancea,

în administrarea

Consiliului

Judetean

Vrancea

Sediu + constructii speciale

aferente acestuia (racord

telefon, alei, drumuri, platforme

metalice, împrejmuiri, gard,

racord energie electrică,

bransament gaze, ascensor)

37.511

cod de clasificare: 8.29.06

Terenul aferent

clădirii din

municipiul Focsani,

Str. Republicii

nr. 96,

judetul Vrancea

Statul român,

din administrarea

Ministerului

Finantelor

Publice

Judetul Vrancea,

în administrarea

Consiliului

Judetean

Vrancea

Suprafata = 2.194 m2

37.512

cod de clasificare: 8.29.06