MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1080         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

507. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

951. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 94 din 26 august 2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. La capitolul I sectiunea a 5-a, alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Prin ordin comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului sănătătii se aprobă protocolul-cadru de preluare a activitătilor prevăzute la art. 12, precum si termenele stabilite de comun acord pentru predarea-preluarea dosarelor fiscale, a documentelor referitoare la activitătile preluate si a bunurilor mobile.”

2. La capitolul I sectiunea a 6-a, alineatul (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj, bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale sau bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, acordate în baza reglementărilor legale în materie, si care, până la data de 30 noiembrie 2004, fac dovada stingerii sumelor cuprinse în rate, precum si a obligatiilor fiscale curente, cu termene de plată până la aceeasi dată, a constituirii garantiei si.plătii oricăror alte obligatii fiscale ce nu fac obiectul înlesnirilor la plată, precum si a îndeplinirii celorlalte conditii în care înlesnirile au fost aprobate, beneficiază de mentinerea înlesnirii pentru sumele rămase de plată, începând cu data de 30 noiembrie 2004, cu toate efectele prevăzute de lege.”

3. La capitolul I sectiunea a 6-a, după alineatul (1) al articolului 25 se introduce alineatul (11 ) cu următorul cuprins:

“(11 ) Pentru debitorii care au stins anticipat ratele esalonate, desi prin graficul de plată erau stabilite termene si după data de 30 noiembrie 2004, precum si pentru debitorii care au beneficiat de înlesniri la plată ale căror termene de plată din grafice au expirat până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante sau expiră până la data de 30 noiembrie 2004, înlesnirea la plată se consideră respectată la data la care toate conditiile din conventie au fost sau vor fi îndeplinite, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie 2004, inclusiv în situatia în care nu au fost constituite în termen garantiile sau nu a fost anuntată înstrăinarea de active.”

4. La capitolul I sectiunea a 6-a, alineatul (2) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru plata cu întârziere a ratelor si a obligatiilor curente de către debitorii care se încadrează în prevederile alin. (1) sau (11), organul fiscal competent calculează si comunică acestora, până la data de 10 decembrie 2004, diferenta de dobândă si penalitatea de întârziere aferentă, după caz, care se vor achita până la data de 20 decembrie 2004.”

5. La capitolul I sectiunea a 6-a, după articolul 26 se introduc articolele 261 -263 cu următorul cuprins:

“Art. 261. - Se scutesc de la plată penalitătile de întârziere datorate si neachitate până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, de către Societatea Comercială «Piata de Gros Bucuresti» - S.A., pentru plata cu întârziere a sumelor datorate ca urmare a plătilor la extern efectuate de Ministerul Finantelor Publice către Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare în cadrul împrumutului extern nr. 090/1994, în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă.

Art. 262. - Se acordă Societătii Comerciale «Cost» - S.A. Târgoviste următoarele înlesniri la plată, prin ordine comune:

a) se scutesc de la plată obligatiile bugetare datorate la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor si neachitate la data de 30 iunie 2004;

b) se convertesc în actiuni obligatiile bugetare restante datorate Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, acumulate între 1 ianuarie 2002 si data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor;

c) se scutesc de la plată dobânzile si penalitătile aferente creantelor proprii ale Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, calculate între data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor si data de 30 iunie 2004;

d) se scutesc de la plată dobânzile si penalitătile de întârziere neachitate, aferente debitelor prevăzute la lit. a) si b), calculate până la data de 30 iunie 2004.

Art. 263. - Societatea Comercială «Rulmenti» - S.A. Bârlad beneficiază de mentinerea valabilitătii înlesnirii la plata obligatiilor către Ministerul Finantelor Publice, rezultate din executarea garantiilor de stat aferente creditelor externe contractate de societate anterior privatizării, sub conditia ca, până la data de 31 decembrie 2004, aceasta să facă dovada achitării integrale a sumelor esalonate, cu termene de plată scadente până la acea dată.”

6. La capitolul I sectiunea a 8-a, articolul 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) În cadrul compartimentului înfiintat în structura Cancelariei Primului-Ministru vor fi delegati specialisti din Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Justitiei si din Arhivele Nationale.

(2) Pe lângă specialistii care urmează să exercite atributiile Comisiei centrale pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998, ministerele prevăzute la alin. (1) vor delega încă 1-2 functionari, conform solicitării sefului Cancelariei Primului-Ministru, pentru functionarea compartimentului.”

7. La capitolul I sectiunea a 8-a, după articolul 31 se introduce articolul 311 cu următorul cuprins:

“Art. 311. - (1) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 9/1998 se transferă, în vederea aplicării acestei legi, la Cancelaria Primului-Ministru.

(2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetele celor doi ordonatori principali de credite, în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plătile.”

8. La capitolul I, titlul sectiunii a 10-a va avea următorul cuprins: “Reglementări privind taxa pe valoarea adăugată”

9. La capitolul I sectiunea a 10-a, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, se amână plata taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru:”

10. La capitolul I sectiunea a 10-a, după articolul 38 se introduce articolul 381 cu următorul cuprins:

“Art. 381. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (2), art. 208 alin. (7) lit. b) si ale art. 212 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, se amână plata taxei pe valoarea adăugată si a accizelor pentru importurile de echipamente efectuate în perioada octombrie 2004 - decembrie 2005, destinate înzestrării Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii.

(2) Amânarea plătii taxei pe valoarea adăugată si a accizelor la organele vamale, prevăzută la alin. (1), se acordă până la data de 31 ianuarie 2006.

(3) Contractele de import pentru echipamentele la care se amână plata taxei pe valoarea adăugată si a accizelor, la organele vamale, se vor stabili de către Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Român de Informatii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, atât cantitativ, cât si valoric.

(4) Taxa pe valoarea adăugată si accizele aferente importurilor de echipamente se achită la organele vamale până la expirarea termenului de amânare.”

11. La capitolul II sectiunea a 2-a articolul II punctul 1, litera c) a alineatului 2 al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"c) plăti către persoane juridice în limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei, plătile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon zilnic în sumă de 50.000.000 lei. Sunt interzise plătile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri si servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000.000 lei. Se admit plăti către o singură persoană juridică în limita unui plafon zilnic în numerar în sumă de 100.000.000 lei, în cazul plătilor către retelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate si functionează în baza legislatiei în vigoare. Sunt interzise plătile fragmentate în numerar către astfel de magazine, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 100.000.000 lei.”

12. La capitolul II sectiunea a 2-a articolul II, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Alineatele 6 si 7 ale articolului 5 se abrogă.”

13. La capitolul II sectiunea a 2-a articolul II punctul 3, alineatul 2 al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 2 lit. c), alin. 4 si ale art. 6 alin. 1, după caz, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.”

14. La capitolul II sectiunea a 2-a, articolul III va avea următorul cuprins:

“Art. III. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante se vor modifica Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/1996, cu modificările si completările ulterioare.”

15. La capitolul II sectiunea a 3-a, articolul VI va avea următorul cuprins:

“Art. VI. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 8 noiembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

«Art. 5. - O arie geografică poate fi declarată zonă defavorizată pentru o perioadă de cel putin 3 ani, dar nu mai mult de 10 ani.»

2. La articolul 6 alineatul (1), după litera c) se introduce litera c1) cu următorul cuprins:

«c1) scutirea de impozit pe profitul aferent investitiilor noi, pe perioada existentei zonei defavorizate, se aplică numai persoanelor juridice care au obtinut înainte de data de 1 iulie 2003 certificatul permanent de investitor în zona defavorizată;»

3. Alineatul (1) al articolului 141 va avea următorulcuprins:

«Art. 141. - (1) Agentii economici care operează în zonele defavorizate beneficiază de facilitătile fiscale prevăzute la art. 6, până la atingerea intensitătii maxime admise a ajutorului de stat, conform Regulamentului privind ajutorul de stat regional, aprobat de Consiliul Concurentei.»

4. După alineatul (1) al articolului 141 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

«(11) În calculul intensitătii ajutorului de stat se au în vedere costurile eligibile aferente valorii investitiilor efectuate până la data de 15 septembrie 2004.»

5. După alineatul (2) al articolului 141 se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

«(21) Intensitatea ajutorului de stat, prevăzută la art. 141 alin. (1), se determină luându-se în calcul ajutorul de stat primit de agentii economici începând cu data de 2 ianuarie 2003.»

6. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante se abrogă prevederile literelor b), d) si e) ale alineatului (1) al articolului 6.”

16. La capitolul II sectiunea a 4-a articolul VII, după punctul 1 se introduce punctul 11 cu următorul cuprins:

“11. La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante se abrogă art. 88-90 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările si completările ulterioare.”

17. La capitolul II sectiunea a 4-a articolul VII punctul 2, alineatul (2) al articolului 190 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru produsele de provenientă străină care sunt destinate a fi acordate ca tratatie pasagerilor acestor nave nu se datorează drepturi de import.”

18. La capitolul II sectiunea a 17-a articolul XXX, punctul 1 se abrogă.

19. La capitolul II sectiunea a 18-a articolul XXXI punctul 1, la articolul 1 alineatul (1) partea introductivă se modifică, iar după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Societătile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 si 3 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază, la cererea Agentiei Domeniilor Statului, de următoarele înlesniri la plată:

................................................................................................

e) dobânzile si penalitătile de întârziere aferente obligatiilor fiscale prevăzute la lit. a) si la art. 4, calculate si neachitate între data intrării în vigoare a prezentului act normativ si data emiterii ordinului comun de către autoritătile competente, se scutesc la plată prin act aditional la ordinul comun.”

La capitolul II sectiunea a 18-a articolul XXXI punctul 1, după alineatul (2) al articolului 1 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) În conditiile alin. (2), începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentului act normativ, pentru sumele ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1) se suspendă executarea silită până la emiterea ordinului comun de către autoritătile competente.”

21. La capitolul II sectiunea a 18-a articolul XXXI punctul 2, articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) În conditiile art. 1 alin. (2) beneficiază de prevederile art. 1 alin. (1) si societătile comerciale care au fost privatizate în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă.

(2) Societătile comerciale prevăzute la alin. (1) beneficiază de înlesnirile prevăzute la art. 1 alin. (1) numai în cazul în care concesionarii care au încheiat contracte de concesiune în urma privatizării îndeplinesc conditiile stipulate la art. 1 alin. (2).”

22. La capitolul II sectiunea a 18-a articolul XXXI punctul 9, articolul 11 se abrogă.

23. La capitolul II sectiunea a 18-a articolul XXXI punctul 9, articolele 12 si 13 vor avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Orice alte obligatii bugetare reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, inclusiv dobânzi si penalităti de întârziere, datorate si neachitate la data intrării în vigoare a prezentei legi de către societătile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 si 3 la Legea nr. 268/2001, cu modificările si completările ulterioare, ce nu fac obiectul înlesnirilor la plată acordate conform art. 1 sau 4, după caz, se esalonează la plată pe o perioadă de 5 ani cu o perioadă de gratie de 6 luni inclusă în perioada de esalonare.

Art. 13. - Sumele scutite la plată conform art. 1 sau 4, după caz, se evidentiază în contabilitatea agentilor economici în conturi extrabilantiere până la data la care se constată respectarea esalonărilor acordate conform art. 1 alin. (1) lit. d) sau art. 4, după caz.”

24. La capitolul II “Modificarea, completarea, suspendarea si abrogarea unor acte normative în domeniul financiar”, după sectiunea a 18-a se introduce sectiunea a 181-a “Modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale”, cu următorul cuprins:

“Art. XXXI1 . - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1.      Titlul va avea următorul cuprins:

«ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale»

2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

«(2) Prevederile alin. (1) se aplică si salariatilor disponibilizati prin concedieri colective, în urma procesului de restructurare si reorganizare din cadrul societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale.»

3. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

«(3) În cazul în care persoanele disponibilizate potrivit prevederilor alin. (2) beneficiază de plăti compensatorii sau de alte forme de compensatii potrivit contractelor colective de muncă, din bugetul asigurărilor pentru somaj se acordă venituri de completare pentru un număr de luni egal cu diferenta dintre perioada prevăzută în prezenta ordonantă de urgentă si numărul de luni pentru care s-au acordat plăti compensatorii.»

4. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

«(2) Lista societătilor comerciale si regiilor autonome care pot efectua concedieri colective potrivit alin. (2) al art. 1 se stabileste prin hotărâre a Guvernului, iar numărul de persoane care pot beneficia de măsurile de protectie socială este cel prevăzut în programele de restructurare sau reorganizare, aprobate potrivit legii».”

25. La capitolul II sectiunea a 19-a articolul XXXII punctul 4, alineatul (4) al articolului 5 se abrogă.

26. La capitolul II “Modificarea, completarea, suspendarea si abrogarea unor acte normative în domeniul financiar”, după sectiunea a 19-a se introduce sectiunea a 191-a “Modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale «Roman» - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societătii Comerciale «Roman» - S.A.” cu următorul cuprins:

“Art. XXXII 1 . - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societătii Comerciale «Roman» - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societătii Comerciale «Roman» - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce articolul 31 cu următorul cuprins:

«Art. 31. - (1) Înlesnirile la plată prevăzute la art. 3 se acordă prin ordin comun.

”(2) Se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile de orice fel aferente creantelor scutite de la plată, potrivit art. 3, calculate de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor societătii si până la emiterea ordinului comun, prin act aditional la ordinul comun.»

2. Litera d) a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

«d) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile de orice fel aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data conversiei în actiuni.»

3. Litera c) a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

«c) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile de orice fel aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data conversiei în actiuni.»

4. După articolul 8 se introduce articolul 81 cu următorul cuprins:

«Art. 81. - În cazul în care creantele detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud si de Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale laDistrigaz Sud” - S.A. fată de societate au fost preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, conversia în actiuni a acestor creante se realizează potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă.»

5. La articolul 12 se introduc alineatele (6)-(8) cu următorul cuprins:

«(6) Pentru mentinerea si dezvoltarea productiei de autocamioane, Societatea Comercială Pesaka Astana (M) este obligată să participe alături de societatea administrator, Societatea Comercială “Roman” - S.A. Brasov si/sau filialele “Roman” - S.A., la realizarea tuturor investitiilor tehnologice necesare, altele decât cele deja angajate prin contractul de vânzare-cumpărare de actiuni, si la finantarea si/sau cofinantarea contractelor comerciale încheiate de Societatea Comercială “Roman” - S.A. Brasov si/sau filialele acesteia.

(7) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (6), volumul investitiilor tehnologice necesar a fi realizate si sumele necesare finantării si cofinantării productiei se stabilesc prin negociere între societatea administrator, Societatea Comercială “Roman” - S.A. Brasov, filialele acesteia si Societatea Comercială Pesaka Astana (M).

(8) Obligatiile prevăzute la alin. (2), (6) si (7) vor fi cuprinse în contractele de vânzare-cumpărare încheiate potrivit alin. (1).»

6. La articolul 23 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

«(2) De la data semnării contractelor de privatizare la societătile comerciale prevăzute la alin. (1), întreg perimetrul terenului aferent platformei industriale a societătii comerciale respective se consideră parc industrial, potrivit legii.»

7. După articolul 23 se introduc articolele 231 si 232 cu următorul cuprins:

«Art. 231. - Parcul industrial cumpără energia electrică necesară desfăsurării tuturor activitătilor din incintă si o revinde în regim de subconsumator agentilor economici sau persoanelor fizice autorizate care îsi desfăsoară activitatea în acest perimetru.

Art. 232. - În cazul în care societătile privatizate potrivit art. 23 au debite fată de furnizorii de utilităti aflati în subordinea autoritătii publice locale, acestea pot acorda următoarele înlesniri la plată:

a) esalonarea la plată a debitului pe o perioadă de 5 ani;

b) scutirea de la plata dobânzilor, majorărilor de întârziere si a penalitătilor de orice fel aferente debitului datorat si neachitat la data aprobării esalonării la plată.»”

27. La capitolul II, titlul sectiunii a 20-a va avea următorul cuprins:

“Modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie”

28. La capitolul II sectiunea a 20-a, partea introductivă a articolului XXXIII va avea următorul cuprins:

“Art. XXXIII. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 mai 2004, se modifică si se completează după cum urmează:”

29. La capitolul II sectiunea a 20-a, articolul XXXIII se completează cu punctele 2-5 cu următorul cuprins:

“2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

«(21) Creantele comerciale restante ale Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “{Electrica Moldova” - S.A. si ale Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia” - S.A., în limita sumei de 1.361 miliarde lei, se preiau prin protocol, în vederea recuperării, de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.»

3. Alineatul (5) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

«(5) Dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile de orice fel datorate de consumatorii de energie electrică, ale căror creante se preiau, conform alin. (2) si (2 1 ), de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, calculate până la data preluării, se anulează.»

4. Alineatele (3) si (4) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:

«(3) Sumele rezultate ca urmare a lansării emisiunilor titlurilor de stat vor fi virate de Ministerul Finantelor Publice în conturile societătilor comerciale prevăzute la art. 6 alin. (1), precum si în contul Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., corespunzător datoriilor către aceasta ale Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Banat” - S.A., Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice ”Electrica Dobrogea” - S.A., Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova” - S.A. si Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia” - S.A., în prima zi lucrătoare de la data emisiunii.

(4) Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Nord” - S.A., Societatea Comercială de Distributie a Gazelor Naturale “Distrigaz Sud” - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Banat” - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Dobrogea” - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Moldova” - S.A. si Societatea Comercială Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica Oltenia” - S.A., precum si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului răspund de realitatea si corectitudinea datelor si informatiilor cuprinse în protocoalele de predare-preluare prevăzute la art. 6.»

5. Alineatele (3)-(5) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

«(3) Dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile de orice fel pretinse de producătorii de energie electrică si de transportatorul de energie electrică de la Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., aferente filialelor sale, “Electrica Banat” - S.A., “Electrica Dobrogea” - S.A., “Electrica Moldova” - S.A. si “Electrica Oltenia” - S.A., precum si către acestea în nume propriu, calculate până la data preluării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creantelor prevăzute la art. 6 alin. (2) si (21), se anulează.

(4) Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. va utiliza, pe măsura încasării, sumele virate, în conformitate cu art. 7 alin. (3), pentru achitarea datoriilor restante către Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A.

(5) Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. va utiliza sumele încasate, potrivit alin. (4), pentru plata datoriilor restante către Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe.»”

30. La capitolul II sectiunea a 20-a articolul XXXIII, după punctul 5 se introduce punctul 6 cu următorul cuprins:

“6. După articolul 15 se introduce articolul 151 cu următorul cuprins:

«Art. 151. - (1) Până la data de 15 decembrie 2004, contravaloarea în lei a garantiilor retinute în cotă de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului si constructiilor metalice livrate la Combinatul minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina se compensează cu obligatiile datorate la bugetul de stat la data de 31 august 2004 si neachitate de către societătile comerciale furnizoare. Sumele rămase după efectuarea operatiunilor de compensare se restituie societătilor comerciale furnizoare de la bugetul de stat, de la capitolul laÎmprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale”, în limita sumei disponibile la acest capitol din bugetul Ministerului Economiei si Comertului. Operatiunile de stingere mentionate se vor efectua la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.

(2) Operatiunile de stingere a garantiilor de 10%, prevăzute la alin. (1), se realizează cu conditia încheierii în prealabil a unei conventii între fiecare societate comercială furnizoare si Ministerul Economiei si Comertului, prin care să se prevadă obligatia expresă a acestor societăti de a aduce furnitura livrată, pe cheltuială proprie, într-o nouă garantie, care să expire o dată cu garantia externă.

Ministerul Economiei si Comertului va confirma suma garantiilor retinute si nestinse, actualizată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.

(3) În cazul în care societătile comerciale furnizoare care au beneficiat de prevederile alin. (1) nu îsi îndeplinesc obligatiile asumate prin conventie, acestea vor restitui contravaloarea garantiilor stinse, actualizate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, la data restituirii garantiei. Recuperarea sumelor stinse prin compensare, conform prevederilor alin. (1), care constituie venituri la bugetul de stat, se face de către organele teritoriale competente ale Ministerului Finantelor Publice, în baza conventiei care constituie titlu executoriu.

(4) În procedura de stingere prevăzută la alin. (1) si (2) nu sunt cuprinse societătile comerciale furnizoare aflate în procedura de dizolvare-lichidare sau de reorganizare judiciară si de faliment, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Finantelor Publice, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante, va emite norme metodologice de aplicare a acestor prevederi.»”

31. La capitolul II sectiunea a 21-a articolul XXXIV punctul 1, litera c1) a alineatului (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“c1) constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;”

32. La capitolul II sectiunea a 21-a articolul XXXIV, după punctul 2 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:

“3. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

«(5) Sunt exceptate de la obligatia repartizării profitului pentru destinatia si în cuantumul prevăzut la alin. (1) lit. f) societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se angajează prin împrumuturi externe contractate fără garantia statului să nu distribuie dividende în situatia neîndeplinirii anumitor parametri de performantă financiară sau a altor angajamente prevăzute în aceste împrumuturi.»”

33. La capitolul II sectiunea a 22-a, articolul XXXV va avea următorul cuprins:

“Art. XXXV. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 161 se introduce articolul 1611 cu următorul cuprins:

«Art. 1611. - (1) În limita ajutorului de stat acordat Societătii Comerciale loAutomobile Dacia” - S.A. cu ocazia privatizării, se acordă, până la data de 31 decembrie 2006, societătii în cauză facilitătile fiscale prevăzute la alin. (2), în conditiile prevăzute de prezentul articol.

(2) Facilitătile acordate Societătii Comerciale “Automobile Dacia” - S.A. sunt următoarele:

a) scutirea de la plata taxelor vamale si de la plata taxei pe valoarea adăugată a importului de bunuri, precum si scutirea de taxa pe valoarea adăugată a achizitiilor de bunuri din tară, care se constituie în active amortizabile, definite conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si a componentelor care conduc la crearea acestora, reprezentând aport în natură la capitalul social sau achizitionate din aportul în numerar la capitalul social al societătii comerciale. Sunt, de asemenea, scutite de taxa pe valoarea adăugată prestările de servicii contractate de Societatea Comercială “Automobile Dacia” - S.A. cu prestatori din tară, care concură la realizarea de active amortizabile prevăzute în prezentul alineat. Furnizorii/prestatorii din tară aplică scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri si prestările de servicii prevăzute în prezentul alineat, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei din amonte, respectiv taxa aferentă achizitiilor destinate realizării acestor operatiuni;

b) scutirea de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată a importului de echipamente tehnologice, masini si utilaje constituind active amortizabile conform Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Lista cuprinzând aceste bunuri se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Scutirile de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (2) lit. a) pentru livrări/prestări în tară se aplică de furnizori/prestatori pe baza declaratiei pe propria răspundere a Societătii Comerciale “Automobile Dacia” - S.A. În situatia în care organele de control fiscal constată că scutirea de taxă pe valoarea adăugată a fost aplicată în mod eronat de furnizori/prestatori, acestea se vor îndrepta împotriva Societătii Comerciale “Automobile Dacia” - S.A., care va fi obligată la plata taxei pe valoarea adăugată de care a fost scutită în mod eronat.

(4) În cazul nerespectării angajamentului privind programul de investitii suplimentare, prevăzut la alin. (6), de către firma “Renault” - S.A. la Societatea Comercială “Automobile Dacia” - S.A., aceasta din urmă va fi obligată să plătească taxele si impozitele de care a fost scutită conform alin. (2), proportional cu valoarea nerealizată a investitiilor.

(5) Verificarea îndeplinirii programului de investitii suplimentare, prevăzut la alin. (6), se realizează în termen de 6 luni de la terminarea fiecărui an fiscal si va fi efectuată de o firmă internatională de audit, agreată de comun acord cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Rezultatele verificărilor vor fi transmise Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Arges, pentru aplicarea măsurilor prevăzute de lege în caz de constatare a nerespectării programului de investitii suplimentare.

(6) Programul de investitii suplimentare care va fi realizat de firma “Renault” - S.A. la Societatea Comercială “Automobile Dacia” - S.A. este de minimum 301,87 milioane euro si va fi efectuat pe componentele mentionate, conform următorului grafic:

 

 

Trimestrul IV

2004

Anul

2005

Anul

2006

Total

Mecanică

4,72

17,62

22,52

44,86

Caroserie

26,79

78,55

93,95

199,29

POE/Asistentă

12,95

4,62

26,83

44,4

Mediu înconjurător

0,36

1,35

1,45

3,16

Comercial

2,31

4,9

2,96

10,16

Total

47,12

107,0

147,7

301,87»

 

 

2. După alineatul (5) al articolului 238 se introduc alineatele (6) si (7) cu următorul cuprins:

«(6) În situatia în care patronatele nu cad de acord asupra unui protocol comun, vor fi publicate preturile minimale stabilite de organizatia patronală de ramură care detine cel putin 70% din totalul cifrei de afaceri realizate de societătile comerciale producătoare de alcool, distilate si băuturi alcoolice distilate. Cifra de afaceri care stă la baza stabilirii reprezentativitătii va fi preluată din raportările contabile ale agentilor economici la data de 30 iunie 2004, aferentă productiei sus-mentionate.

(7) Agentii economici producători de alcool, distilate si băuturi alcoolice distilate, care realizează preturi mai mici decât preturile minime publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor notifica aceste preturi Ministerului Finantelor Publice - directia cu atributii în autorizarea antrepozitelor fiscale. Preturile astfel notificate vor fi analizate în cadrul Comisiei de autorizare a antrepozitelor fiscale si a importatorilor de produse accizabile supuse marcării si vor putea fi practicate de agentii economici numai în conditiile în care acestia nu înregistrează pierderi din activitatea de productie de alcool, distilate si băuturi alcoolice distilate si nu au obligatii restante la bugetul general consolidat.»”

34. La capitolul II sectiunea a 25-a articolul XXXVIII, după litera c) se introduc literele d)-f) cu următorul cuprins:

“d) art. 1 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestatii vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 240/1998, cu modificările si completările ulterioare;

e) Legea nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru cresterea atractivitătii la privatizare a societătilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 8 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare;

f) orice alte dispozitii contrare.”

35. La capitolul II sectiunea a 26-a, după articolul XXXX se introduce articolul XXXXI cu următorul cuprins:

“Art. XXXXI. - Pe data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 11 octombrie 2004, se abrogă.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 507.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 951.