MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.082         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 22 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

510. - Lege privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

955. - Decret pentru promulgarea Legii privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 361 din 23 septembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 pct. 2 lit. b) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

592. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor pentru completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 25/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege are ca obiect reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumit în continuare IGCTI, ca institutie publică autonomă în domeniul radiocomunicatiilor si tehnologiei informatiei, aflată în subordinea Guvernului.

Art. 2. - (1) În întelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) atribuirea unei benzi de frecvente – stabilirea serviciului de radiocomunicatii care poate utiliza o anumită bandă de frecvente, în conditii specificate; atribuirile sunt cuprinse în Tabelul national de atribuire a benzilor de frecvente, denumit în continuare T.N.A.B.F.;

b) alocarea unei frecvente sau a unui canal radio - nominalizarea utilizatorului sau a categoriei de utilizatori ai unei frecvente ori ai unui canal radio, într-o zonă geografică precizată si în conditii specificate;

c) asignarea unei frecvente sau a unui canal radio - autorizarea din punct de vedere tehnic a unei statii de radiocomunicatii în vederea utilizării unei frecvente sau a unui canal radio în conditii specificate;

d) statie de radiocomunicatii - unul sau mai multe emitătoare ori receptoare sau o combinatie de emitătoare si receptoare, inclusiv echipamentele accesorii, necesare pentru asigurarea unui serviciu de radiocomunicatii într-un amplasament dat sau într-o zonă de deplasare precizată;

e) radiocomunicatii - comunicatii electronice care se realizează prin intermediul undelor radio;

f) spectru de frecvente radio/spectru radio – portiunea spectrului electromagnetic care cuprinde undele radio ale căror frecvente sunt situate între 9 kHz si 3.000 GHz;

g) serviciu de radiocomunicatii - transmisia, emisia si/sau receptia de unde radio, în scopul realizării de radiocomunicatii;

h) echipament radio - un produs sau o parte componentă relevantă a acestuia, capabil să comunice prin intermediul emisiei si/sau receptiei undelor radio utilizând spectrul alocat radiocomunicatiilor;

i) echipament terminal de telecomunicatii - un produs sau o parte componentă relevantă din acesta, care permite comunicatia si care este destinat să fie conectat direct ori indirect prin orice mijloace la interfetele retelelor publice de comunicatii;

j) compatibilitate electromagnetică - proprietatea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a functiona satisfăcător în mediul său electromagnetic, fără a introduce el însusi perturbatii electromagnetice prejudiciabile pentru orice aparat ce se găseste în acest mediu;

k) aparate - ansamblul dispozitivelor electrice si electronice împreună cu echipamentele si instalatiile ce contin componente electrice si/sau electronice;

l) perturbatie prejudiciabilă - o perturbatie care periclitează functionarea unui serviciu de radionavigatie sau a altor servicii de radiocomunicatii destinate sigurantei vietii sau care, în orice mod, afectează grav, obstructionează ori întrerupe repetat un serviciu de radiocomunicatii, care operează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

(2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definitiile relevante prevăzute la:

a) art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002;

b) art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002;

c) art. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea IGCTI

 

Art. 3. - (1) IGCTI se reorganizează si functionează ca institutie publică autonomă în domeniul radiocomunicatiilor si tehnologiei informatiei, în subordinea Guvernului, finantată integral din venituri proprii.

(2) IGCTI administrează spectrul de frecvente radio si monitorizează benzile de frecvente cu utilizare neguvernamentală.

(3) IGCTI controlează îndeplinirea cerintelor esentiale de compatibilitate electromagnetică si de utilizare eficientă a spectrului.

(4) IGCTI operează la nivel national sistemele informatice ale administratiei publice centrale ce furnizează servicii destinate guvernării prin mijloace electronice.

(5) IGCTI preia toate obligatiile asumate anterior reorganizării.

Art. 4. - (1) Conducerea IGCTI este asigurată de un presedinte si de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru.

(2) Presedintele IGCTI este ordonator principal de credite.

(3) În exercitarea atributiilor sale presedintele emite decizii.

(4) Deciziile presedintelui IGCTI, referitoare la administrarea spectrului de frecvente radio, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - În exercitarea atributiilor sale, IGCTI are obligatia să respecte principiile obiectivitătii, proportionalitătii, transparentei, impartialitătii si neutralitătii tehnologice.

Art. 6. - (1) Organizarea si functionarea IGCTI se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi si va cuprinde, pe lângă aparatul central, directii teritoriale, precum si alte structuri specifice, necesare realizării obiectului său de activitate.

(2) Paza sediului central si a directiilor teritoriale ale IGCTI se organizează si se efectuează cu efective de jandarmi.

Art. 7. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale IGCTI se asigură din venituri proprii, care provin din următoarele surse:

a) sumele încasate de la titularii dreptului de utilizare a spectrului de frecvente radio pentru utilizarea acestuia;

b) tariful de înregistrare a Sistemului electronic de achizitii publice;

c) tariful de reînnoire a înregistrării în Sistemul electronic de achizitii publice;

d) tariful de utilizare a Sistemului electronic de achizitii publice;

e) tariful de participare în Sistemul electronic de achizitii publice;

f) tariful de eliberare a certificatului digital de înregistrare în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizatiilor de transport rutier international de marfă;

g) tariful de reînnoire a certificatului digital de înregistrare în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizatiilor de transport rutier international de marfă;

h) donatii, legate si sponsorizări în conditiile legii;

i) credite interne si externe contractate în conditiile legii;

j) sumele provenite din amenzile administrative aplicate conform art. 56 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, si conform art. 30, 31 si 32 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare;

k) venituri rezultate din certificarea semnăturii electronice;

l) alte venituri ce se pot realiza în conditiile legii.

(2) Cuantumul sumelor datorate de către fiecare titular al dreptului de utilizare a frecventelor radio se stabileste prin decizie cu caracter individual a presedintelui IGCTI.

(3) Decizia presedintelui IGCTI prevăzută la alin. (2) constituie titlu de creantă, care devine titlu executoriu la data la care expiră termenul de plată si se execută conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

(4) Pentru colectarea creantelor IGCTI, organul de executare silită al acestuia, înfiintat potrivit legii, a cărui conducere este asigurată de către o persoană desemnată de presedintele IGCTI, este abilitat să instituie măsurile asigurătorii si să efectueze procedura de executare silită, potrivit Codului de procedură fiscală, republicat.

(5) În exercitarea atributiilor sale, organul de executare silită prevăzut la alin. (4) emite acte administrative cu putere de titlu executoriu, în conditiile Codului de procedură fiscală, republicat.

(6) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispozitia IGCTI si vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat în conditiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - (1) Bugetul anual de venituri si cheltuieli al IGCTI se aprobă de către presedintele acestuia în conditiile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.

(2) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli al IGCTI se reportează în anul următor.

(3) IGCTI efectuează operatiunile de plăti si încasări prin unitătile Trezoreriei Statului.

(4) În vederea administrării eficiente a resurselor financiare, precum si pentru garantarea obligatiilor asumate, IGCTI are dreptul să constituie depozite în conditiile legii.

Art. 9. - (1) Personalul IGCTI este personal contractual, angajat pe bază de concurs organizat în conditiile legii, în conformitate cu structura organizatorică.

(2) Salarizarea personalului IGCTI, inclusiv a presedintelui si a vicepresedintelui acestuia, se realizează potrivit dispozitiilor legale în vigoare aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.

Art. 10. - Pentru desfăsurarea activitătilor sale, IGCTI utilizează mijloace tehnice specifice, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Functiile si atributiile IGCTI

 

Art. 11. - În vederea îndeplinirii rolului său, astfel cum este definit la art. 3, IGCTI îndeplineste următoarele functii:

a) de administrare a spectrului radio prin planificarea, atribuirea, alocarea benzilor de frecvente, asignarea si monitorizarea frecventelor radio din benzile de frecvente cu utilizare neguvernamentală;

b) de gestionare a benzilor de frecvente radio cu atribuire neguvernamentală conform T.N.A.B.F., prin alocarea sau asignarea frecventelor radio, în scopul asigurării unei utilizări rationale si eficiente a acestora;

c) de elaborare de proceduri si norme cu caracter tehnic utilizate în activitătile de supraveghere si control specifice;

d) de participare în organismele si organizatiile cu activităti la nivel international în domeniile de activitate ale IGCTI;

e) de supraveghere si control al respectării de către utilizatorii frecventelor radio a obligatiilor ce le revin potrivit legii, licentelor de utilizare a frecventelor radio si licentelor de emisie;

f) de operare la nivel national a sistemelor informatice ale administratiei publice centrale ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice.

Art. 12. - În vederea îndeplinirii functiilor sale, IGCTI are următoarele atributii:

1. elaborarea, adoptarea si publicarea de norme cu caracter tehnic si administrativ în domeniul radiocomunicatiilor;

2. punerea la dispozitie Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a datelor necesare în vederea elaborării T.N.A.B.F.;

3. stabilirea prin decizie a presedintelui IGCTI a sumelor datorate de titularii dreptului de utilizare a spectrului de frecvente;

4. acordarea licentelor de utilizare a frecventelor pentru furnizarea de retele si/sau servicii de comunicatii electronice care utilizează spectrul radio, precum si a licentelor de emisie;

5. încasarea sumelor datorate de titularii dreptului de utilizare a spectrului de frecventă;

6. alocarea si asignarea frecventelor radio în benzile cu atribuire neguvernamentală, exclusivă sau în partaj, prevăzute în T.N.A.B.F., cu respectarea reglementărilor tehnice si administrative, nationale si internationale, a acordurilor si protocoalelor interne sau a acordurilor internationale la care România este parte, care se referă la utilizarea spectrului radio;

7. analizarea si expertizarea tehnică a utilizării frecventelor pentru asigurarea compatibilitătii electromagnetice între statiile si retelele de radiocomunicatii autorizate, precum si pentru prevenirea aparitiei

perturbatiilor prejudiciabile, în scopul evaluării posibilitătii de asignare a acestora, în urma solicitărilor;

8. realizarea expertizelor tehnice necesare folosirii rationale si eficiente a spectrului radio;

9. aplicarea procedurilor de coordonare stabilite prin acorduri internationale pentru utilizarea frecventelor radio;

10. alocarea si asignarea codurilor de identificare pentru unele servicii de radiocomunicatii, certificarea personalului de operare a statiilor de radiocomunicatii, precum si exercitarea activitătilor de evidentă conexe acestora;

11. asigurarea evidentei permanente a utilizării frecventelor radio prin asigurarea evidentei asignărilor de frecvente, întretinerea permanentă a bazelor de date specializate care formează Registrul national al frecventelor asignate/alocate;

12. monitorizarea spectrului de frecvente radio cu atribuire neguvernamentală;

13. supravegherea si controlul respectării obligatiilor cuprinse în licentele de utilizare a frecventelor sau reglementărilor din domeniul radiocomunicatiilor;

14. urmărirea si controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare si în acordurile internationale, în domeniul radiocomunicatiilor, al comunicatiilor audiovizuale, al echipamentelor radio si al echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice, si luarea de măsuri pentru prevenirea, înlăturarea si sanctionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute de acestea;

15. eliberarea de avize de confirmare a conformitătii cu cerintele esentiale prevăzute de legislatia aplicabilă, pentru echipamente radio si echipamente terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice;

16. eliberarea de avize necesare obtinerii autorizatiei de construire a pilonilor si clădirilor care pot afecta functionarea sistemelor de monitorizare ale IGCTI;

17. operarea Sistemului electronic de achizitii publice, a Sistemului electronic national si a Sistemului informatic pentru atribuirea electronică a autorizatiilor de transport international rutier de marfă;

18. poate furniza semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat pentru administratia publică centrală;

19. asigurarea recunoasterii în sistemele pe care le operează a oricărei semnături electronice extinse bazate pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat;

20. exercitarea altor activităti stabilite în sarcina sa în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Art. 13. - (1) În vederea îndeplinirii atributiilor sale, IGCTI are dreptul de a achizitiona din import instalatii, sisteme, echipamente, aparate, autoturisme specifice desfăsurării obiectului de activitate, precum si alte bunuri necesare realizării obiectului său de activitate.

(2) În exercitarea atributiilor sale, IGCTI va fi sprijinit operativ de autoritătile administratiei publice locale, organele de politie sau de către alte autorităti publice, în conditiile legii.

(3) Se exceptează de la supravegherea si controlul efectuate de IGCTI activitătile autoritătilor publice abilitate din domeniul apărării nationale, al sigurantei nationale si al ordinii publice.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 14. - (1) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul ordonantei de urgentă, cu exceptia art. 8 alin. (1) si (3), art. 9, art. 13 alin. (4), art. 45 lit. a), art. 46 alin. (1) pct. 21 si 22, precum si a art. 66 lit. c), d) si e), sintagma “Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate” se înlocuieste cu abrevierea “IGCTI”.

2. Alineatul (3) al articolului 62 se abrogă.

3. După alineatul 62 se introduce articolul 621 cu următorul cuprins:

“Art. 621. - (1) Până la data de 31 decembrie 2005, IGCTI va analiza si va revizui toate prevederile care se referă la drepturi de utilizare a frecventelor si la obligatiile conexe acestora din cadrul licentelor, autorizatiilor si acordurilor eliberate în temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare, si ale legislatiei secundare asociate pentru a asigura respectarea prevederilor cap. III din prezenta ordonantă de urgentă, ale Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente si ale reglementărilor în vigoare elaborate în baza prezentei ordonante de urgentă.

(2) Dreptul de utilizare a frecventelor radioelectrice si obligatiile conexe acestuia, inclusiv plata tarifului de utilizare a spectrului, se exercită, respectiv sunt asumate, în baza prevederilor mentionate la alin. (1) si rămân valabile până la momentul revizuirii, cu exceptia situatiilor în care titularii acestora renuntă prin solicitare scrisă la drepturile respective sau nu depun solicitările de revizuire a drepturilor de utilizare a frecventelor în termenele stipulate în procedura de emitere a licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, prevăzută la art. 21.

(3) Prin revizuirea licentelor, autorizatiilor si acordurilor eliberate în temeiul prevederilor Legii nr. 74/1996 se conferă titularului un nou drept de utilizare a frecventelor radioelectrice, însotit de obligatiile aferente, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.”

(4) În cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia art. 19 alin. (1), art. 67 si a art. 69 alin. (1), sintagma “Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei” se înlocuieste cu abrevierea “IGCTI”.

Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezenei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.594/2002 privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 28 ianuarie 2003.

Art. 16. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările ulterioare, vor fi modificate si completate corespunzător.

(2) Până la revizuirea legislatiei secundare, actele normative emise de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei rămân în vigoare.

(3) Până la numirea în functie a presedintelui si vicepresedintelui, conducerea IGCTI va fi asigurată de către persoanele care ocupă în prezent functiile de director general si director general adjunct.

(4) Personalul existent la data intrării în vigoare a prezentei legi îsi păstrează drepturile si obligatiile stabilite prin contractele individuale de muncă si contractele colective de muncă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 510.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 955.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 361

din 23 septembrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 pct. 2 lit. b) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Tiucă - procuror

Claudia Margareta Nită - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 pct. 2 lit. b) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Rev Inox” - S.A. din Târgu Mures în Dosarul nr. 1.353/2004 al Judecătoriei Timisoara.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând în acest sens că dispozitiile de lege criticate nu contravin normelor constitutionale invocate de autorul exceptiei în motivarea sa.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 18 mai 2004, pronuntată în Dosarul nr. 1.353/2004, Judecătoria Timisoara a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 pct. 2 lit. b) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Rev Inox” - S.A. din Târgu Mures într-o cauză având drept obiect solutionarea unei plângeri contraventionale formulate de aceasta împotriva procesuluiverbal de contraventie întocmit de Garda Financiară Timis.

În motivarea exceptiei se arată că dispozitiile art. 35 pct. 2 lit. b) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, încalcă prevederile art. 1 alin. (4), art. 61, 73, 74, 78 si ale art. 139 din Constitutie, republicată. Textul de lege criticat stabileste anumite categorii de contraventii în materia contabilitătii, săvârsite prin nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finantelor Publice. În opinia autorului exceptiei aceste dispozitii oferă competentă de legiferare unui organ al puterii executive, încălcându-se astfel principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, precum si normele constitutionale referitoare la rolul si structura Parlamentului, categorii de legi, initiativa legislativă si intrarea în vigoare a legii. Mai mentionează că textul de lege criticat contravine si art. 139 din Constitutie, republicată, prin aceea că amenzile sunt aplicate ca urmare a nerespectării unor ordine emise de Ministerul Finantelor Publice, în timp ce “amenzile sunt venituri ale bugetului de stat si, prin urmare, se stabilesc numai prin lege”.

Judecătoria Timisoara consideră că textul de lege criticat este în conformitate cu prevederile din Constitutie, republicată, invocate de autorul exceptiei în motivarea sa. În acest sens, arată că emiterea de norme de nivel inferior pentru aplicarea si detalierea prevederilor din Legea contabilitătii este necesară si evidentă, fără a se prejudicia principiul separatiei puterilor în stat.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 232/2004, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si institutiei Avocatul Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că dispozitiile art. 35 pct. 2 lit. b) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate. Se arată că activitatea de legiferare poate fi exercitată fie de către autoritatea legiuitoare, care are competentă exclusivă în domeniu, fie, ca activitate secundară, de către o autoritate de specialitate, cum este, de exemplu, Ministerul Finantelor Publice. Se precizează că “normele ce pot fi emise de ministerul în cauză nu tin loc de reglementare legală, ci vizează aplicarea legii.” În consecintă, se mai mentionează că în spetă “este vorba despre stricta aplicare si interpretare a legii”, atributii ce intră în competenta exclusivă a instantelor judecătoresti.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate fată de art. 1 alin. (4) si art. 61 din Legea fundamentală, republicată, consideră că “stabilirea prin dispozitiile de lege criticate a unor categorii de contraventii în materia contabilitătii, săvârsite prin nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finantelor Publice, reprezintă o optiune a legiuitorului”, care corespunde “dreptului exclusiv al acestuia de a alege solutia de tehnică legislativă necesară redactării normelor juridice, fără a încălca sub nici un aspect principiul separatiei si echilibrului puterilor în cadrul democratiei constitutionale.”

Cu referire la critica fată de normele constitutionale ale art. 73, 74, 78 si 139, apreciază că acestea nu au incidentă în cauza de fată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si ale institutiei Avocatul Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei României republicată, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 35 pct. 2 lit. b) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, în temeiul art. III din Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 70/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 24 august 2004. Aceste dispozitii au următorul continut:

- Art. 35 pct. 2 lit. b): “Constituie contraventii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni:

(...)

2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la:

(...)

b) întocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate dispozitiile de lege criticate contravin următoarelor prevederi din Constitutia României, republicată: art. 1 alin. (4) - referitor la principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat; art. 61 - “Rolul si structura Parlamentului”; art. 73 - “Categorii de legi”; art. 74 - “Initiativa legislativă”; art. 78 -  “Intrarea în vigoare a legii” si art. 139 - “Impozite, taxe si alte contributii”.

Din examinarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea observă că, în esentă, autorul critică sanctionarea unor contraventii specifice domeniului contabilitătii, constând în nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finantelor Publice, considerând că prin aceasta se încalcă principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat si sunt eludate atributiile legislative ce revin, conform Constitutiei României, exclusiv Parlamentului. Cu alte cuvinte, critica autorului vizează neconstitutionalitatea tehnicii legislative de reglementare a unei anumite categorii de contraventii din domeniul contabilitătii, si nu a textului de lege în substanta acestuia.

Curtea Constitutională constată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată si urmează să o respingă pentru următoarele argumente:

Activitatea de legiferare constituie, conform art. 61 alin. (1) din Constitutia României, republicată, atributia ce intră în competenta exclusivă a Parlamentului, sens în care a fost adoptată si Legea contabilitătii nr. 82/1991. Potrivit art. 35 pct. 2 lit. b) din lege, criticat ca fiind neconstitutional, cuprins în capitolul VI intitulat “Contraventii si infractiuni”, constituie contraventie, printre altele, si fapta de a nu respecta reglementările emise de Ministerul Finantelor Publice referitoare la unele acte în materia contabilitătii. Curtea retine că, potrivit art. 34 si art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, fiecare minister, în exercitarea atributiei de organizare, coordonare si control al aplicării si executării legilor în domeniul său de activitate, emite, în conditiile legii, ordine si instructiuni. A fost optiunea legiuitorului de a stabili nivelul normelor juridice si organul emitent, care, o dată ce nu au fost respectate, atrag răspunderea contraventională, fără ca prin aceasta să se aducă atingere, asa cum sustine autorul exceptiei, principiului separatiei si echilibrului puterilor în cadrul democratiei constitutionale, consacrat de art. 1 alin. (4) din Constitutia României, republicată.

În consecintă, prin dispozitiile de lege ce fac obiectul prezentei exceptii de neconstitutionalitate, iar nu prin acte cu fortă juridică inferioară acesteia, se sanctionează contraventional, printre altele, si nerespectarea anumitor reglementări emise de Ministerul Finantelor Publice în domeniul activitătii contabile. Asa fiind, Curtea constată că art. 35 pct. 2 lit. b) din legea criticată nu “delegă puteri legislative” unui organ al puterii executive, asa cum sustine autorul exceptiei, întrucât contraventiile si sanctiunile sunt stabilite prin lege, iar nu prin reglementări ale unei astfel de autorităti, cum este, de exemplu, Ministerul Finantelor Publice.

În ceea ce priveste pretinsa neconstitutionalitate fată de prevederile art. 73, 74, 78 si ale art. 139 din Constitutia României, republicată, Curtea constată că acestea nu sunt incidente în cazul exceptiei invocate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 pct. 2 lit. b) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Rev Inox” - S.A. din Târgu Mures în Dosarul nr. 1.353/2004 al Judecătoriei Timisoara. Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 septembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia Margareta Nită

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 25/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

 

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (3) lit. a) si g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice,

presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 25/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, se modifică după cum urmează

1. La articolul 7, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) copia legalizată a contractului de vânzare-cumpărare (pentru valori mai mari de 200.000 euro sau echivalent) ori copia certificată în conformitate cu contractul de vânzarecump ărare sau cu ordinul/comanda primit/primită (pentru valori egale ori mai mici de 200.000 euro sau echivalent).

Conformitatea copiei cu originalul se realizează de către o persoană autorizată să reprezinte persoana juridică solicitantă de licentă.”

2. La articolul 8, litera e) va avea următorul cuprins:

“e) copia legalizată a contractului de vânzare-cumpărare (pentru valori mai mari de 200.000 euro sau echivalent) ori copia certificată în conformitate cu contractul de vânzarecump ărare ori cu ordinul/comanda transmis/transmisă (pentru valori egale sau mai mici de 200.000 euro ori echivalent). Conformitatea copiei cu originalul se realizează de către o persoană autorizată să reprezinte persoana juridică solicitantă de licentă.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor,

Nineta Bărbulescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 592.