MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.087         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.850/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor

 

Văzând Propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie nr. 2.284 din 26 septembrie 2004 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară a parchetelor, având în vedere avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, acordat prin Hotărârea nr. 185 din 20 octombrie 2004,

în temeiul art. 127 alin. (2) si al art. 132 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Regulamentul de ordine interioară a parchetelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) La data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la alin. (1) orice alte dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 2. - Sectia de analiză, studii, resurse umane si perfectionare profesională a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie va duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 25 octombrie 2004.

Nr. 2.850/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de ordine interioară a parchetelor

 

TITLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ministerul Public este parte componentă a autoritătii judecătoresti, iar atributiile sale sunt prevăzute în Constitutia României, republicată, în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară si în alte legi.

(2) În activitatea judiciară Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societătii si apără ordinea de drept, precum si drepturile si libertătile cetătenilor.

(3) Ministerul Public îsi exercită atributiile prin procurori constituiti în parchete, în conditiile legii.

Art. 2. - (1) Structura si organizarea Ministerului Public sunt prevăzute în Legea nr. 304/2004.

(2) Din Ministerul Public fac parte: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie, parchetele de pe lângă curtile de apel, parchetele de pe lângă tribunale, parchetele de pe lângă tribunalele pentru minori si familie, parchetele de pe lângă judecătorii, parchetele militare.

(3) Parchetele militare sunt organizate după cum urmează: Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel; Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial; parchetele militare de pe lângă tribunalele militare.

 

TITLUL II

Ierarhia functiilor administrative din cadrul Ministerului Public

 

Art. 3. - (1) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie functionează cu procurori, personal auxiliar de specialitate si personalul economic si administrativ.

(2) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie are următoarea structură ierarhică:

- procuror general;

- prim-adjunct al procurorului general;

- adjunct al procurorului general;

- procuror consilier al procurorului general;

- procuror sef sectie;

- procuror sef adjunct sectie;

- procuror inspector sef;

- procuror inspector;

- procuror sef serviciu;

- procuror sef birou;

- procuror.

(3) Parchetul de pe lângă curtea de apel are următoarea structură ierarhică:

- procuror general;

- procuror general adjunct;

- procuror sef sectie;

- procuror inspector;

- procuror sef serviciu;

- procuror.

(4) Parchetul de pe lângă tribunal are următoarea structură ierarhică:

- prim-procuror;

- prim-procuror adjunct;

- procuror sef sectie;

- procuror sef birou;

- procuror.

(5) Parchetul de pe lângă judecătorie are următoarea structură ierarhică:

- prim-procuror;

- prim-procuror adjunct;

- procuror sef sectie, după caz;

- procuror.

(6) Dispozitiile alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător si parchetelor militare.

(7) Procurorii din fiecare parchet sunt subordonati conducătorului parchetului respectiv.

(8) Conducătorul fiecărui parchet este subordonat conducătorului parchetului ierarhic superior din aceeasi circumscriptie.

(9) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie exercită controlul asupra tuturor procurorilor din subordine, direct sau prin procurori inspectori.

(10) Personalul auxiliar de specialitate si personalul economic si administrativ se subordonează conducătorului parchetului.

 

TITLUL III

Organizarea si functionarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

CAPITOLUL I

Conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

Art. 4. - (1) În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie functionează 9 sectii, două servicii independente si două birouri independente.

(2) Serviciile si birourile independente sunt în coordonarea directă a procurorului general.

(3) Sectiile sunt formate din servicii, care pot avea în componentă birouri.

(4) Sectiile sunt conduse de procurori-sefi, ajutati de un adjunct, cu exceptia Sectiei relatii cu publicul, secretariat general, economico-financiară si administrativă, unde procurorul sef sectie este ajutat de un manager economic.

(5) Serviciile si birourile sunt conduse de procurori-sefi, iar atributiile serviciilor se realizează prin birouri din structura acestora.

(6) Sectiile, serviciile si birourile sunt organizate ierarhic.

Procurorii din cadrul fiecăruia dintre aceste compartimente sunt subordonati procurorului sef de sectie, de serviciu sau de birou, după caz. Procurorul sef birou este subordonat procurorului sef serviciu, care, la rândul său, este subordonat procurorului sef sectie si adjunctilor acestuia.

Art. 5. - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie este condus de procurorul general, ajutat de un prim-adjunct, un adjunct si 3 procurori consilieri.

Art. 6. - (1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie are următoarele atributii:

- conduce si coordonează activitatea parchetelor din subordine;

- este ordonator principal de credite;

- reprezintă Ministerul Public în relatiile cu celelalte autorităti publice si cu orice persoane juridice sau fizice, din tară sau din străinătate;

- exercită direct sau prin procurori inspectori controlul asupra tuturor parchetelor;

- participă la sedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie în Sectii Unite si la orice complet al acesteia când consideră necesar;

- desemnează dintre procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie pe procurorii care participă la sedintele Curtii Constitutionale;

- emite ordine cu caracter intern;

- convoacă Adunarea generală a procurorilor

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

- convoacă si prezidează sedintele Colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

- repartizează procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie pe sectii, servicii si birouri;

- coordonează Parchetul National Anticoruptie de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

- confirmă rechizitoriile emise de procurorii sefi sectie în cadrul activitătii de urmărire penală si rezolvă plângerile împotriva solutiilor dispuse de către acestia;

- solutionează conflictele de competentă potrivit legii;

- promovează căile de atac în conditiile legii;

- conduce politia judiciară;

- dispune delegarea procurorilor în interesul serviciului, potrivit legii;

- încadrează personalul auxiliar de specialitate, economic si administrativ;

- acordă premii personalului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

- exercită atributii de coordonare si control al administrării Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

- coordonează elaborarea proiectului de buget anual al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

- analizează anual volumul de activitate al parchetelor si, în functie de rezultatele analizei, ia măsuri pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi, cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii;

- propune ministrului justitiei aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii;

- conduce Compartimentul de informare si relatii publice;

- propune Consiliului Superior al Magistraturii mentinerea în functie a procurorilor care au împlinit vârsta de pensionare, cu avizul consultativ al colegiului de conducere;

- îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

(2) Procurorul general reprezintă Ministerul Public în relatiile cu celelalte autorităti si institutii publice, cu organizatiile neguvernamentale, cu orice persoane juridice si fizice din tară si din străinătate, precum si în relatiile internationale.

Art. 7. - (1) Prim-adjunctul procurorului general si adjunctul procurorului general actionează pentru ducerea la îndeplinire a ordinelor si măsurilor dispuse de procurorul general, coordonează, controlează si îndrumă activitatea sectiilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si a celorlalte parchete.

(2) Repartizarea sarcinilor între prim-adjunctul procurorului general si adjunctul procurorului general este stabilită prin ordinul procurorului general.

(3) În perioada absentei procurorului general, primadjunctul procurorului general îl înlocuieste de drept în exercitarea atributiilor ce îi revin în această calitate, iar în cazul absentei acestuia, atributiile sunt exercitate de drept de adjunctul procurorului general.

Art. 8. - Prim-adjunctul procurorului general si adjunctul procurorului general au următoarele atributii: - exercită atributiile procurorului general în absenta acestuia;

- îndeplinesc sarcinile trasate de procurorul general.

Art. 9. - Procurorii consilieri ai procurorului general exercită, din dispozitia acestuia, următoarele atributii:

a) efectuează sau participă la realizarea unor studii, evaluări, sinteze si alte lucrări privind activitatea Ministerului Public;

b) examinează si propun solutii în probleme privind organizarea si functionarea Ministerului Public;

c) asistă la audiente si propun solutii pentru rezolvarea problemelor, informând asupra posibilitătilor de rezolvare, colaborând în acest scop cu structurile subordonate Ministerului Public;

d) examinează temeinicia si legalitatea unor solutii date în dosarele de urmărire penală si întocmesc proiectele actelor procedurale care se impun, pe care le prezintă procurorului general pentru a dispune;

e) examinează temeinicia si legalitatea unor solutii date de Sectia judiciară penală si de Sectia parchetelor militare si îsi prezintă opinia procurorului general pentru a dispune;

f) examinează proiecte de acte normative ori note de studiu si fac propuneri sau observatii asupra cuprinsului acestora;

g) participă la sedintele comisiilor Parlamentului, cu prilejul dezbaterii unor proiecte de acte normative, în calitate de reprezentanti ai Ministerului Public;

h) coordonează si prezidează, prin rotatie, sedintele Consiliului stiintific al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

 

CAPITOLUL II

Sectia de combatere a criminalitătii organizate, actelor de terorism si antidrog

 

SECTIUNEA 1

Conducerea, structura si atributiile sectiei

 

Art. 10. - (1) Sectia de combatere a criminalitătii organizate, actelor de terorism si antidrog îndeplineste atributiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie în legătură cu activitatea de urmărire penală în cauzele de criminalitate organizată si de terorism si în alte cauze date în competenta sa, potrivit legii.

(2) Sectia este condusă de un procuror sef sectie, ajutat de un procuror sef adjunct sectie.

(3) Procurorul sef sectie are următoarele atributii:

a) conduce, controlează si îndrumă activitatea întregului personal din cadrul sectiei, luând sau, după caz, propunând conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie măsurile care se impun;

b) repartizează procurorilor din subordine, spre solutionare, dosarele penale, plângerile si celelalte lucrări înregistrate în sectie;

c) examinează temeinicia si legalitatea măsurilor procesuale luate si a solutiilor dispuse de procurorii din subordine;

d) examinează solutiile si celelalte măsuri procesuale luate de procurorii din subordine;

e) analizează legalitatea si temeinicia măsurilor preventive luate de procurori sau a propunerilor adresate instantelor de judecată pentru luarea unor astfel de măsuri împotriva unor învinuiti sau inculpati, în cauze în care ulterior s-au adoptat măsuri de netrimitere în judecată;

f) participă la adunările generale ale procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si la sedintele Colegiului de conducere al acestuia;

g) solutionează conflictele de competentă, conform art. 45 alin. 6 din Codul de procedură penală;

h) îndeplineste orice alte atributii prevăzute în actele normative sau dispuse de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(4) Atributiile procurorului sef adjunct sectie sunt următoarele:

a) solutionează lucrările repartizate de procurorul sef sectie si de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

b) în lipsa procurorului sef sectie, exercită atributiile ce îi revin;

c) exercită orice alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(5) Sectia de combatere a criminalitătii organizate, actelor de terorism si antidrog are următoarea structură: A. Serviciul de combatere a criminalitătii organizate si a unor fapte de coruptie:

a) Biroul de combatere a traficului de fiinte umane;

b) Biroul de combatere a traficului cu autovehicule furate, traficului cu materiale explozive si radioactive;

c) Biroul de combatere a unor fapte de coruptie;

B. Serviciul de combatere a traficului si consumului ilicit de droguri:

a) Biroul de combatere a traficului intern si consumului ilicit de droguri;

b) Biroul de combatere a traficului transfrontalier, laboratoare si culturi de droguri;

C. Serviciul de combatere a criminalitătii informatice:

a) Biroul pentru combaterea fraudelor informatice;

b) Biroul de asistentă juridică internatională, de

centralizare, analizare si valorificare a datelor;

D. Serviciul de combatere a macrocriminalitătii economico-financiare:

a) Biroul de combatere a macrocriminalitătii financiarbancare si a spălării banilor;

b) Biroul de combatere a finantării terorismului;

E. Serviciul de combatere a terorismului:

a) Biroul de combatere a atentatelor, catastrofelor si dezastrelor;

b) Biroul de combatere a faptelor de terorism.

 

SECTIUNEA a 2-a

Serviciul de combatere a criminalitătii organizate si a unor fapte de coruptie

 

Art. 11. - Serviciul de combatere a criminalitătii organizate si a unor fapte de coruptie are următoarele atributii:

a) efectuează urmărirea penală în cazurile prevăzute în art. 29 pct. 1 din Codul de procedură penală si în cauze care au ca obiect infractiuni de criminalitate organizată, infractiuni privind traficul de fiinte umane, traficul cu autovehicule furate, traficul cu materiale explozive si radioactive si unele infractiuni de coruptie, potrivit legii, cu exceptia celor de competenta Parchetului National Anticoruptie si a parchetelor militare;

b) efectuează urmărirea penală în alte cauze, dacă au ca obiect infractiuni de criminalitate organizată, cu exceptia celor de competenta parchetelor militare, potrivit legii;

c) conduce si controlează activitătile procesuale efectuate de organele de politie judiciară si de organele de cercetare speciale în cauzele privind infractiunile prevăzute la lit. a) si b);

d) coordonează activitatea procurorilor din serviciile de combatere a criminalitătii organizate si antidrog ale parchetelor de pe lângă curtile de apel si din birourile de combatere a criminalitătii organizate si antidrog ale parchetelor de pe lângă tribunale, care efectuează urmărirea penală în cauzele de coruptie si criminalitate organizată, potrivit legii;

e) analizează cauzele în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale fată de învinuiti sau inculpati arestati preventiv în cauze având ca obiect infractiuni de coruptie si criminalitate organizată, în întelesul legii, si propune măsuri corespunzătoare pentru perfectionarea activitătii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Serviciul de combatere a traficului si consumului ilicit de droguri

 

Art. 12. - Serviciul de combatere a traficului si consumului ilicit de droguri are următoarele atributii:

a) efectuează urmărirea penală în cazurile prevăzute în art. 29 pct. 1 din Codul de procedură penală si în cauze având ca obiect infractiuni privind traficul si consumul ilicit de droguri, potrivit legii, prin Biroul de combatere a traficului intern si consumului ilicit de droguri si prin Biroul de combatere a traficului transfrontalier, laboratoare si culturi de droguri;

b) conduce si controlează activitătile procesuale efectuate de organele de cercetare penală centrale în cauzele privind infractiunile prevăzute la lit. a);

c) coordonează activitatea procurorilor din serviciile de combatere a criminalitătii organizate si antidrog ale parchetelor de pe lângă curtile de apel si din birourile de combatere a criminalitătii organizate si antidrog ale

parchetelor de pe lângă tribunale, care efectuează urmărirea penală în cauze având ca obiect infractiuni privind traficul si consumul ilicit de droguri si precursori;

d) verifică periodic actele si lucrările cauzelor prevăzute la lit. b), în care nu s-a început urmărirea penală, dând îndrumările necesare solutionării legale a acestora si dispunând începerea urmăririi penale, dacă există temeiuri cu privire la săvârsirea unei infractiuni;

e) analizează cauzele în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale fată de învinuiti sau inculpati arestati preventiv în cauze având ca obiect infractiuni privind traficul si consumul ilicit de droguri si propune măsuri corespunzătoare pentru perfectionarea activitătii.

 

SECTIUNEA a 4-a

Serviciul de combatere a criminalitătii informatice

 

Art. 13. - Biroul pentru combaterea fraudelor informatice exercită următoarele atributii:

a) exercită supravegherea activitătii de urmărire penală efectuate de organele de cercetare centrale ale politiei judiciare si de organele de cercetare speciale în cauze având ca obiect infractiuni de criminalitate informatică, potrivit legii;

b) conduce si controlează activitătile procesuale efectuate de organele de politie judiciară si de organele de cercetare speciale în cauzele privind infractiunile prevăzute la lit. a);

c) coordonează activitatea procurorilor din serviciile de combatere a criminalitătii organizate si antidrog ale parchetelor de pe lângă curtile de apel si din birourile de combatere a criminalitătii organizate si antidrog ale

parchetelor de pe lângă tribunale, care efectuează sau supraveghează activitatea de urmărire penală în cauze având ca obiect infractiuni de criminalitate informatică, în întelesul legii.

Art. 14. - Biroul de asistentă juridică internatională, de centralizare, analizare si valorificare a datelor exercită următoarele atributii:

a) organizează baza de date în domeniul faptelor de criminalitate informatică;

b) efectuează operatiuni de centralizare, analizare si valorificare a datelor si informatiilor privind criminalitatea informatică, la nivel national;

c) elaborează studii referitoare la cauzele care generează si la conditiile care favorizează criminalitatea informatică si face propuneri în vederea eliminării acestora, precum si pentru perfectionarea legislatiei penale în acest domeniu;

d) îndrumă activitatea de centralizare, analizare si valorificare a datelor privind criminalitatea informatică, desfăsurată de serviciile si de birourile teritoriale de combatere a coruptiei si criminalitătii organizate;

e) în realizarea atributiilor prevăzute la lit. a)-c), colaborează direct cu structuri similare, românesti si străine, prin schimburi reciproce de informatii si orice alte acte de asistentă judiciară internatională de acest fel;

f) exercită atributiile prevăzute de art. 62 alin. (2) lit. a)-c) si următoarele din cartea I titlul III “Prevenirea si combaterea criminalitătii informatice” cap. 5 din Legea nr. 161/2003.

Art. 15. - În afara atributiilor prevăzute la art. 14 lit. f), Biroul de asistentă juridică internatională, de centralizare, analizare si valorificare a datelor asigură asistenta judiciară internatională, potrivit Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, în cauze privind infractiunile de competenta sa, cooperând direct, în acest scop, cu autoritătile străine competente, precum si cu alte structuri din cadrul parchetelor si cu autoritătile si institutiile publice românesti cu atributii în domeniu.

 

SECTIUNEA a 5-a

Serviciul de combatere a macrocriminalitătii economico-financiare

 

Art. 16. - Serviciul de combatere a macrocriminalitătii economico-financiare are în structură Biroul de combatere a macrocriminalitătii financiar-bancare si a spălării banilor si Biroul de combatere a finantării terorismului.

Art. 17. - Biroul de combatere a macrocriminalitătii financiar-bancare si a spălării banilor are următoarele atributii:

a) efectuează urmărirea penală în cazurile prevăzute în art. 29 pct. 1 din Codul de procedură penală si în cauzele care au ca obiect infractiuni săvârsite în legătură cu desfăsurarea jocurilor de noroc, infractiuni de criminalitate organizată ce prezintă ramificatii în circumscriptia mai multor curti de apel, infractiuni săvârsite de grupuri de interes economic, în întelesul legii, infractiuni privind producerea si orice alte operatiuni cu grupe de produse, infractiunile bancare si unele cauze cu impact economic si social major, cu exceptia celor de competenta Parchetului National Anticoruptie si a parchetelor militare;

b) efectuează urmărirea penală în alte cauze, dacă au ca obiect infractiuni de criminalitate organizată, în întelesul legii, cu exceptia celor de competenta parchetelor militare;

c) conduce si controlează activitătile procesuale efectuate de organele de politie judiciară si de organele de cercetare speciale în cauzele privind infractiunile prevăzute la lit. a) si b);

d) coordonează activitatea procurorilor din serviciile de combatere a criminalitătii organizate si antidrog ale parchetelor de pe lângă curtile de apel si din birourile de combatere a criminalitătii organizate si antidrog ale parchetelor de pe lângă tribunale, care efectuează urmărirea penală în cauzele de criminalitate organizată prevăzute la lit. a) si b), potrivit legii;

e) analizează cauzele în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale fată de învinuiti sau inculpati arestati preventiv în cauze având ca obiect infractiunile prevăzute la lit. a) si b) si propune măsuri corespunzătoare pentru perfectionarea activitătii;

f) în domeniul combaterii spălării banilor îndeplineste în mod corespunzător atributiile prevăzute la art. 14 si 16, în cauze privind spălarea banilor, precum si orice alte atributii stabilite de lege sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 18. - Biroul de combatere a finantării terorismului are următoarele atributii:

a) efectuează urmărirea penală în cauzele care au ca obiect infractiuni de criminalitate organizată, infractiuni săvârsite de grupuri de interes economic, infractiuni bancare, săvârsite în legătură cu activitatea de finantare a actelor de terorism, în întelesul legii, cu exceptia celor de competenta Parchetului National Anticoruptie si a parchetelor militare;

b) efectuează urmărirea penală în alte cauze, dacă au ca obiect infractiuni de criminalitate organizată, în întelesul legii, cu exceptia celor de competenta parchetelor militare;

c) conduce si controlează activitătile procesuale efectuate de organele de politie judiciară si de organele de cercetare speciale în cauzele privind infractiunile prevăzute la lit. a) si b);

d) coordonează activitatea procurorilor din serviciile de combatere a criminalitătii organizate si antidrog ale parchetelor de pe lângă curtile de apel si din birourile de combatere a criminalitătii organizate si antidrog ale

parchetelor de pe lângă tribunale, care efectuează urmărirea penală în cauzele de criminalitate organizată prevăzute la lit. a) si b), potrivit legii;

e) analizează cauzele în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale fată de învinuiti sau inculpati arestati preventiv în cauze având ca obiect infractiunile prevăzute la lit. a) si b) si propune măsuri corespunzătoare pentru perfectionarea activitătii.

 

SECTIUNEA a 6-a

Serviciul de combatere a terorismului

 

Art. 19. - Serviciul de combatere a terorismului îsi exercită atributiile prin Biroul de combatere a atentatelor, catastrofelor si dezastrelor si prin Biroul de combatere a faptelor de terorism.

Art. 20. - Biroul de combatere a atentatelor, catastrofelor si dezastrelor îndeplineste, în activitatea de prevenire si combatere a actelor de terorism, următoarele atributii:

a) efectuează urmărirea penală în cauzele care au ca obiect infractiuni săvârsite în legătură cu activitatea de prevenire si combatere a actelor de terorism, în întelesul legii, precum si a catastrofelor si dezastrelor, cu exceptia cauzelor de competenta Parchetului National Anticoruptie si a parchetelor militare;

b) conduce si controlează activitătile procesuale efectuate de organele de politie judiciară si de organele de cercetare speciale în cauzele privind infractiunile prevăzute la lit. a);

c) coordonează activitatea procurorilor din serviciile de combatere a criminalitătii organizate si antidrog ale parchetelor de pe lângă curtile de apel si din birourile de combatere a criminalitătii organizate si antidrog ale

parchetelor de pe lângă tribunale, care efectuează urmărirea penală în cauzele prevăzute la lit. a), potrivit legii;

d) analizează cauzele în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale fată de învinuiti sau inculpati arestati preventiv în cauze având ca obiect infractiunile prevăzute la lit. a) si propune măsuri corespunzătoare pentru perfectionarea activitătii;

e) cooperează direct, în conditiile legii, cu autorităti străine având atributii similare, în cauze de competenta sa;

f) îndeplineste orice alte atributii stabilite de lege sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 21. - Biroul de combatere a faptelor de terorism îndeplineste în mod corespunzător atributiile prevăzute la art. 20, în cauze privind săvârsirea de acte de terorism.

 

CAPITOLUL III

Sectia de urmărire penală si criminalistică

 

SECTIUNEA 1

Conducerea, structura si atributiile sectiei

 

Art. 22. - (1) Sectia de urmărire penală si criminalistică îndeplineste atributiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie în legătură cu activitatea de urmărire penală, îndrumarea si coordonarea activitătii de urmărire penală, precum si activitatea de criminalistică, potrivit legii.

(2) Sectia este condusă de un procuror sef sectie, ajutat de un procuror sef adjunct sectie.

(3) Procurorul sef sectie are următoarele atributii:

a) conduce, controlează si îndrumă activitatea întregului personal din cadrul sectiei, luând sau, după caz, propunând conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie măsurile care se impun;

b) repartizează procurorilor din subordine, spre solutionare, dosarele penale, plângerile si alte lucrări înregistrate în sectie;

c) examinează temeinicia si legalitatea măsurilor procesuale luate si a solutiilor dispuse de procurorii din sectie;

d) confirmă rechizitoriile întocmite de procurorii din sectie;

e) examinează solutiile si celelalte măsuri procesuale luate de procurorii din sectie;

f) analizează legalitatea si temeinicia măsurilor preventive luate de procurori sau a propunerilor adresate instantelor de judecată pentru luarea unor astfel de măsuri împotriva unor învinuiti sau inculpati, în cauze în care ulterior s-au adoptat măsuri de netrimitere în judecată;

g) solutionează conflictele de competentă, potrivit legii;

h) exercită atributiile specifice calitătii de membru al Colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

i) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau dispuse de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 23. - Procurorul sef adjunct sectie are următoarele atributii:

a) în lipsa procurorului sef sectie, exercită atributiile acestuia;

b) solutionează lucrările repartizate de procurorul sef sectie si de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

c) exercită alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 24. - Sectia de urmărire penală si criminalistică are următoarea structură:

A. Serviciul de urmărire penală:

a) Biroul de anchete speciale magistrati si politisti;

b) Biroul de anchete speciale demnitari;

B. Serviciul de supraveghere a cercetărilor:

a) Biroul pentru combaterea criminalitătii economicofinanciare;

b) Biroul pentru combaterea infractiunilor, altele decât cele economico-financiare;

C. Serviciul de îndrumare si coordonare a activitătii de urmărire penală:

a) Biroul de îndrumare si control al activitătii de urmărire penală;

b) Biroul de prelucrare si centralizare a datelor;

D. Serviciul de criminalistică:

a) Biroul de tactică si metodică criminalistică;

b) Biroul de tehnică criminalistică.

 

SECTIUNEA a 2-a

Serviciul de urmărire penală

 

Art. 25. - Biroul de anchete speciale magistrati si politisti are următoarele atributii:

a) efectuează urmărirea penală în cauzele privind infractiunile săvârsite de magistrati si politisti, potrivit legii;

b) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau dispuse de procurorul sef sectie sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 26. - Biroul de anchete speciale demnitari are următoarele atributii:

a) efectuează urmărirea penală în cauze privind infractiunile săvârsite de demnitari, potrivit legii;

b) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau dispuse de procurorul sef sectie sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

 

SECTIUNEA a 3-a

Serviciul de supraveghere a cercetărilor

 

Art. 27. - Biroul pentru combaterea criminalitătii economico-financiare are următoarele atributii:

a) exercită supravegherea activitătii organelor de cercetare penală centrale în cauze privind infractiuni economico-financiare, potrivit legii;

b) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau dispuse de procurorul sef sectie sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 28. - Biroul pentru combaterea infractiunilor, altele decât cele economico-financiare, exercită în mod corespunzător atributiile prevăzute la art. 27, în cauzele privind alte infractiuni decât cele economico-financiare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Serviciul de îndrumare si coordonare a activitătii de urmărire penală

 

Art. 29. - Serviciul de îndrumare si coordonare a activitătii de urmărire penală are următoarele atributii:

a) îndrumă procurorii de la parchetele de pe lângă instantele de judecată, care efectuează activităti de urmărire penală si supraveghere a cercetărilor penale;

b) solutionează conflictele de competentă, precum si orice alte incidente legate de conflicte de competentă materială si după calitatea persoanei, potrivit legii;

c) examinează plângerile împotriva măsurilor luate sau actelor efectuate de procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curtile de apel, precum si plângerile împotriva măsurilor sau actelor efectuate de procurori si care sunt supuse controlului ierarhic, altele decât cele prevăzute de art. 2781 din Codul de procedură penală, în conditiile art. 278 din acelasi cod;

d) solutionează cererile privind recuzarea procurorilor de la parchetele de pe lângă curtile de apel, în conditiile legii;

e) analizează cererile si întocmeste lucrările necesare în vederea solicitării încuviintării perchezitiei ori retinerii judecătorilor, procurorilor si magistratilor-asistenti, în conditiile art. 100 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, precum si cele referitoare la cercetarea si trimiterea în judecată a notarilor si executorilor judecătoresti, în conditiile legii;

f) centralizează si analizează datele si informatiile rezultate în urma actiunilor de îndrumare si coordonare, cele privind evenimente prin care s-au produs distrugeri sau degradări de bunuri cu consecinte deosebit de grave sau care au avut ca urmare un dezastru, alte asemenea situatii stabilite prin ordine ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

g) întocmeste analiza activitătii sectiei si evolutia indicatorilor statistici;

h) analizează cauzele în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale fată de învinuiti sau inculpati retinuti preventiv sau fată de care s-au făcut propuneri de arestare preventivă si propune măsuri corespunzătoare.

 

SECTIUNEA a 5-a

Serviciul de criminalistică

 

Art. 30 - Biroul de tactică si metodică criminalistică are următoarele atributii:

a) asigură difuzarea către parchete, în scopul documentării, a lucrărilor elaborate pe plan intern si în alte state cu privire la metodele si mijloacele tehnice, a regulilor si procedeelor tactice criminalistice necesare descoperirii, cercetării si prevenirii diferitelor categorii de infractiuni;

b) efectuează urmărirea penală în cauzele repartizate de procurorul sef sectie;

c) participă la instrumentarea unor cauze penale complexe, care implică aplicarea metodelor stiintifice si a mijloacelor tehnice criminalistice; acordă sprijin sub aspect tehnic, tactic si metodologic procurorilor care desfăsoară activitatea de urmărire penală proprie în cauze cu un grad mare de complexitate, în vederea eficientizării si dinamizării activitătii de urmărire penală;

d) îndrumă procurorii criminalisti de la celelalte parchete în rezolvarea cauzelor având ca obiect infractiuni contra vietii si alte infractiuni grave cu autori neidentificati;

e) pentru cunoasterea cauzelor cu autori neidentificati privind infractiuni săvârsite cu intentie care au avut ca urmare moartea unei persoane, organizează evidenta centralizată a cauzelor privind infractiuni contra vietii cu autori neidentificati;

f) participă la instruirea periodică a procurorilor stagiari si a celor care efectuează urmărirea penală în probleme de tehnică, tactică si metodică criminalistică, potrivit programului de perfectionare profesională elaborat de Institutul National al Magistraturii si aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 31. - Biroul de tehnică criminalistică are următoarele atributii:

a) asigură efectuarea lucrărilor criminalistice de laborator;

b) elaborează lucrări de analiză vizând aspecte de ordin tehnic, tactic si metodologic privind folosirea de către procurori a mijloacelor criminalistice si propune măsuri pentru valorificarea acestora;

c) elaborează lucrări de tactică, metodică si tehnică criminalistică si ia măsuri pentru cunoasterea si valorificarea acestora de către procurori;

d) asigură dotarea cabinetelor si a laboratoarelor de criminalistică ale parchetelor;

e) asigură folosirea mijloacelor tehnice si a metodelor tactice criminalistice de către procurori.

Art. 32. - Procurorul sef serviciu are următoarele atributii:

- organizează, coordonează si controlează activitatea întregului personal din subordine privind îndeplinirea la timp si în mod corespunzător a atributiilor de serviciu;

- repartizează personalului din subordine lucrările de competenta serviciului si îl îndrumă în vederea solutionării corecte si în termen a acestora;

- solutionează unele lucrări ale serviciului, în special acelea cu un grad de complexitate ridicat;

- îndeplineste orice alte sarcini din dispozitia conducerii sectiei.

Art. 33. - Procurorul sef birou are următoarele atributii:

- organizează, coordonează si controlează activitatea întregului personal din subordine privind îndeplinirea la timp si în mod corespunzător a atributiilor de serviciu;

- repartizează personalului din subordine lucrările de competenta serviciului si îl îndrumă în vederea solutionării corecte si în termen a acestora;

- solutionează unele lucrări ale serviciului, în special acelea cu un grad de complexitate ridicat;

- îndeplineste orice sarcini din dispozitia procurorului sef serviciu sau a conducerii sectiei.

 

CAPITOLUL IV

Sectia judiciară penală

 

SECTIUNEA 1

Conducerea, structura si atributiile sectiei

 

Art. 34. - (1) Sectia judiciară penală îndeplineste atributiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie în legătură cu activitatea judiciară penală.

(2) Sectia judiciară penală este condusă de un procuror sef sectie, ajutat de un procuror sef adjunct sectie.

(3) Procurorul sef sectie are următoarele atributii:

a) conduce, controlează si îndrumă activitatea întregului personal din cadrul sectiei, luând sau, după caz, propunând conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie măsurile care se impun;

b) organizează si programează participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie si la Curtea Constitutională, potrivit legii si ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

c) îndrumă pregătirea procurorilor pentru sedintele de judecată;

d) asigură analizarea solutiilor pronuntate de instantele de judecată, în vederea exercitării căilor de atac, potrivit legii;

e) face propuneri pentru valorificarea datelor rezultate din cauzele judecate;

f) analizează cazurile de aplicare neunitară a unor dispozitii legale în practica instantelor de judecată si informează conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

g) examinează lucrările întocmite de procurorii din sectie;

h) ia măsuri de examinare a temeiniciei si legalitătii hotărârilor judecătoresti rămase definitive, în vederea exercitării căilor extraordinare de atac;

i) participă la judecarea cauzelor complexe;

j) întocmeste semestrial analiza activitătii judiciare în  cauzele penale;

k) rezolvă sesizările si reclamatiile în legătură cu activitatea judiciară penală;

l) îndeplineste alte atributii prevăzute de lege sau dispuse de procurorul general.

Art. 35. - Procurorul sef adjunct sectie are următoarele atributii:

a) exercită, în lipsa procurorului sef sectie, atributiile acestuia;

b) solutionează lucrările repartizate de procurorul sef sectie sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

c) participă la judecarea cauzelor complexe;

d) îndeplineste alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 36. - Sectia judiciară penală are următoarea structură:

A. Serviciul pentru coordonarea activitătii judiciare penale:

a) Biroul penal I;

b) Biroul penal II;

c) Biroul penal III;

B. Serviciul pentru recursuri penale în interesul legii:

a) Biroul penal I;

b) Biroul penal II;

C. Biroul procurorilor de sedintă pentru Înalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea Constitutională.

 

SECTIUNEA a 2-a

Serviciul pentru coordonarea activitătii judiciare penale

 

Art. 37. - Serviciul pentru coordonarea activitătii judiciare penale are următoarele atributii:

a) examinează, din oficiu, la propunerea parchetelor, la cererea ministrului justitiei, la cererea petitionarilor, hotărârile judecătoresti definitive, pronuntate în cauze penale, în vederea exercitării căilor de atac, potrivit legii;

b) examinează cererile de reducere a termenului de reabilitare, formulate de persoanele interesate, si face propuneri corespunzătoare, potrivit legii;

c) îndrumă procurorii de la parchetele de pe lângă celelalte instante în activitatea desfăsurată de acestia în activitatea judiciară penală;

d) analizează cauzele cu inculpati arestati preventiv, în care instantele judecătoresti au pronuntat hotărâri definitive de achitare sau de restituire, si ia măsuri corespunzătoare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Serviciul pentru recursuri penale în interesul legii

 

Art. 38. - Serviciul pentru recursuri penale în interesul legii are următoarele atributii:

a) analizează chestiunile de drept care au primit o solutionare diferită din partea instantelor judecătoresti;

b) examinează, din oficiu, la propunerea parchetelor, la cererea ministrului justitiei sau la cererea petitionarilor, hotărârile judecătoresti definitive pronuntate în cauze penale, în vederea declarării recursului în interesul legii;

c) propune introducerea recursului în interesul legii;

d) exercită coordonarea si îndrumarea procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă celelalte instante.

 

SECTIUNEA a 4-a

Biroul procurorilor de sedintă pentru Înalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea Constitutională

 

Art. 39. - Biroul procurorilor de sedintă pentru Înalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea Constitutională are următoarele atributii:

a) asigură pregătirea si participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale, conform legii;

b) asigură exercitarea căilor de atac prevăzute de lege împotriva hotărârilor pronuntate de Înalta Curte de Casatie si Justitie;

c) asigură participarea procurorului la solutionarea de către Curtea Constitutională a exceptiilor de neconstitu tionalitate în cauzele penale;

d) evidentiază problemele controversate de aplicare a legii penale, ivite cu ocazia judecării cauzelor la Înalta Curte de Casatie si Justitie sau la Curtea Constitutională;

e) propune promovarea recursului în interesul legii, în cazurile în care constată aplicarea neunitară a unor dispozitii legale.

Art. 40. - Procurorul sef serviciu are următoarele atributii:

- organizează, coordonează si controlează activitatea întregului personal din subordine privind îndeplinirea la timp si în mod corespunzător a atributiilor de serviciu;

- repartizează personalului din subordine lucrările de competenta serviciului si îl îndrumă în vederea solutionării corecte si în termen a acestora;

- solutionează unele lucrări ale serviciului, în special acelea cu un grad de complexitate ridicat;

- îndeplineste orice alte sarcini din dispozitia conducerii sectiei.

Art. 41. - Procurorul sef birou are următoarele atributii:

- organizează, coordonează si controlează activitatea întregului personal din subordine privind îndeplinirea la timp si în mod corespunzător a atributiilor de serviciu;

- repartizează personalului din subordine lucrările de competenta serviciului si îl îndrumă în vederea solutionării corecte si în termen a acestora;

- solutionează unele lucrări ale serviciului, în special acelea cu un grad de complexitate ridicat;

- îndeplineste orice sarcini din dispozitia procurorului sef serviciu sau a conducerii sectiei.

 

CAPITOLUL V

Sectia judiciară civilă

 

SECTIUNEA 1

Conducerea, structura si atributiile sectiei

 

Art. 42. - (1) Sectia judiciară civilă îndeplineste atributiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie în legătură cu activitatea judiciară civilă.

(2) Sectia judiciară civilă este condusă de un procuror sef sectie, ajutat de un procuror sef adjunct sectie.

(3) Procurorul sef sectie are următoarele atributii:

a) conduce, controlează si îndrumă activitatea întregului personal din cadrul sectiei, luând sau, după caz, propunând conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie măsurile care se impun;

b) organizează si programează participarea procurorilor la judecarea cauzelor civile ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie si la Curtea Constitutională, potrivit legii si ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

c) îndrumă pregătirea procurorilor pentru sedintele de judecată;

d) asigură analizarea solutiilor pronuntate de instantele de judecată, în vederea exercitării căilor de atac, potrivit legii;

e) face propuneri pentru valorificarea datelor rezultate din cauzele judecate;

f) analizează cazurile de aplicare neunitară a unor dispozitii legale în practica instantelor de judecată si informează conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

g) examinează lucrările întocmite de procurorii din sectie;

h) ia măsuri de examinare a temeiniciei si legalitătii hotărârilor judecătoresti rămase definitive, în vederea exercitării căilor extraordinare de atac, potrivit legii;

i) participă la judecarea cauzelor în situatiile prevăzute de lege sau din dispozitia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

j) întocmeste semestrial analiza activitătii judiciare în cauzele civile;

k) rezolvă sesizările si reclamatiile în legătură cu activitatea judiciară civilă;

l) îndeplineste alte atributii prevăzute de lege sau dispuse de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 43. - Procurorul sef adjunct sectie are următoarele atributii:

a) exercită, în lipsa procurorului sef sectie, atributiile acestuia;

b) solutionează lucrările repartizate de procurorul sef sectie sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

c) participă la judecarea cauzelor civile, potrivit legii;

d) îndeplineste alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 44. - Sectia judiciară civilă are următoarea structură:

A. Serviciul pentru coordonarea activitătii judiciare civile:

a) Biroul civil I;

b) Biroul civil II;

B. Serviciul pentru recursuri civile în interesul legii:

a) Biroul civil I;

b) Biroul civil II;

C. Biroul procurorilor de sedintă pentru Înalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea Constitutională.

 

SECTIUNEA a 2-a

Serviciul pentru coordonarea activitătii judiciare civile

 

Art. 45. - Serviciul pentru coordonarea activitătii judiciare civile are următoarele atributii:

a) exercită îndrumarea procurorilor de la parchetele din subordine în activitatea desfăsurată de acestia în procesul civil, sub următoarele aspecte:

1. participarea procurorilor la judecarea cauzelor civile în cazurile prevăzute de lege sau de ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

2. exercitarea căilor de atac în cauzele civile în care participarea procurorilor este obligatorie potrivit legii sau prin ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

3. exercitarea actiunii civile de către procurori în conditiile art. 45 din Codul de procedură civilă si ale Legii nr. 304/2004;

4. exercitarea căilor extraordinare de atac: revizuirea si contestatia în anulare;

5. respectarea ordinului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind cauzele civile având ca obiect drepturi bănesti solicitate în baza prevederilor art. 504 din Codul de procedură penală;

b) analizează sesizările de drept în materie civilă adresate sectiilor din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si parchetelor de pe lângă celelalte instante;

c) asigură informarea parchetelor de pe lângă instante prin referate periodice asupra problemelor de drept solutionate de Înalta Curte de Casatie si Justitie, în vederea asigurării unei practici unitare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Serviciul pentru recursuri civile în interesul legii

 

Art. 46. - Serviciul pentru recursuri civile în interesul legii are următoarele atributii:

a) examinează, din oficiu, la propunerea parchetelor sau la cererea ministrului justitiei, hotărârile judecătoresti irevocabile, pronuntate în cauze civile, în vederea exercitării căilor de atac potrivit legii;

b) propune introducerea recursului în interesul legii

c) exercită coordonarea si îndrumarea procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă celelalte instante.

 

SECTIUNEA a 4-a

Biroul procurorilor de sedintă pentru Înalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea Constitutională

 

Art. 47. - Biroul procurorilor de sedintă pentru Înalta Curte de Casatie si Justitie si Curtea Constitutională are următoarele atributii:

a) asigură pregătirea si participarea procurorilor la judecarea cauzelor civile, conform legii;

b) asigură exercitarea căilor de atac prevăzute de lege împotriva hotărârilor pronuntate de Înalta Curte de Casatie si Justitie;

c) asigură participarea procurorului la solutionarea de către Curtea Constitutională a exceptiilor de neconstitu tionalitate în cauzele civile;

d) evidentiază problemele controversate de aplicare a legii civile, ivite cu ocazia judecării cauzelor la Înalta Curte de Casatie si Justitie sau la Curtea Constitutională;

e) propune promovarea recursului în interesul legii, în cazurile în care constată aplicarea neunitară a unor dispozitii legale.

Art. 48. - Procurorul sef serviciu are următoarele atributii:

- organizează, coordonează si controlează activitatea întregului personal din subordine privind îndeplinirea la timp si în mod corespunzător a atributiilor de serviciu;

- repartizează personalului din subordine lucrările de competenta serviciului si îl îndrumă în vederea solutionării corecte si în termen a acestora;

- solutionează unele lucrări ale serviciului, în special acelea cu un grad de complexitate ridicat;

- îndeplineste orice alte sarcini din dispozitia conducerii sectiei.

Art. 49. - Procurorul sef birou are următoarele atributii:

- organizează, coordonează si controlează activitatea întregului personal din subordine privind îndeplinirea la timp si în mod corespunzător a atributiilor de serviciu;

- repartizează personalului din subordine lucrările de competenta serviciului si îl îndrumă în vederea solutionării corecte si în termen a acestora;

- solutionează unele lucrări ale serviciului, în special acelea cu un grad de complexitate ridicat;

- îndeplineste orice sarcini din dispozitia procurorului sef serviciu sau a conducerii sectiei.

 

CAPITOLUL VI

Sectia parchetelor militare

 

SECTIUNEA 1

Conducerea, structura si atributiile sectiei

 

Art. 50. - (1) Sectia parchetelor militare îndeplineste atributiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie în legătură cu activitatea de urmărire penală si cu activitatea judiciară în cauze de competenta instantelor militare, precum si în cele de competenta Sectiei penale a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, învestite prin rechizitorii întocmite de procurorii militari.

(2) Sectia parchetelor militare este condusă de procurorul militar sef sectie, ajutat de procurorul militar sef adjunct sectie.

(3) Procurorul militar sef sectie are următoarele atributii:

a) conduce, controlează si îndrumă activitatea întregului personal din cadrul sectiei, luând sau, după caz, propunând conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie măsurile care se impun;

b) repartizează procurorilor din subordine, spre solutionare, dosarele penale, plângerile si celelalte lucrări înregistrate în sectie;

c) examinează temeinicia si legalitatea măsurilor procesuale luate si a solutiilor dispuse de procurorii din sectie;

d) confirmă rechizitoriile întocmite de procurorii din sectie;

e) examinează solutiile si celelalte măsuri procesuale luate de procurorii din sectie;

f) analizează legalitatea si temeinicia măsurilor preventive luate de procurori sau a propunerilor adresate instantelor de judecată pentru luarea unor astfel de măsuri împotriva unor învinuiti sau inculpati, în cauze în care ulterior s-au adoptat măsuri de netrimitere în judecată;

g) comunică Serviciului de inspectie rezultatul verificărilor efectuate în legătură cu solutiile date de procurori;

h) participă la adunările generale ale procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si la sedintele Colegiului de conducere al acestuia;

i) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau dispuse de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

(4) Procurorul militar sef adjunct sectie are următoarele atributii:

a) în lipsa procurorului militar sef sectie, exercită atributiile ce îi revin;

b) solutionează lucrările repartizate de procurorul militar sef sectie si de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

c) exercită orice alte atributii dispuse de procurorul militar sef sectie sau de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 51. - (1) Sectia parchetelor militare are următoarea structură:

A. Serviciul de urmărire penală;

B. Serviciul judiciar;

C. Serviciul de control, organizare si personal;

D. Serviciul economico-financiar si administrativ.

a) Biroul de informatică si financiar-salarizare;

b) Biroul de asigurare logistică, protocol si administrativ.

(2) Serviciul de urmărire penală si Serviciul judiciar sunt conduse de procurori militari sefi serviciu, Serviciul de control, organizare si personal este condus de un procuror militar inspector sef serviciu, iar Serviciul economicofinanciar si administrativ, de un sef serviciu.

 

SECTIUNEA a 2-a

Serviciul de urmărire penală

 

Art. 52. - Serviciul de urmărire penală are următoarele atributii:

a) efectuează urmărirea penală în cazurile prevăzute de art. 29 pct. 1 lit. d) si f) din Codul de procedură penală, dacă infractiunile au fost săvârsite de magistrati militari, si în alte cazuri prevăzute de lege;

b) supraveghează activitatea de cercetare penală efectuată de organele centrale ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor în cauzele de competenta instantelor militare;

c) examinează plângerile împotriva măsurilor luate si actelor de urmărire penală efectuate de procurorul general militar al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel si propune măsuri corespunzătoare;

d) întocmeste lucrările în legătură cu cererile de extrădare, precum si cele referitoare la comisii rogatorii internationale, potrivit legii;

e) examinează cauzele privind conflictele de competentă;

f) îndrumă procurorii de la parchetele militare, care efectuează activităti de urmărire penală si supraveghere a cercetărilor penale;

g) asigură folosirea eficientă a mijloacelor tehnice criminalistice si îndrumă în acest sens procurorii de la parchetele militare;

h) organizează activitatea de cercetare criminologică, precum si de valorificare a rezultatelor cercetării cauzelor care generează si a conditiilor care favorizează criminalitatea;

i) analizează cauzele în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale fată de învinuiti sau inculpati arestati preventiv si propune măsuri corespunzătoare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Serviciul judiciar

 

Art. 53. - Serviciul judiciar are următoarele atributii:

a) asigură si urmăreste pregătirea si participarea procurorilor militari la judecarea de către Înalta Curte de Casatie si Justitie a cauzelor penale în care a fost învestită prin rechizitorii emise de procurorii militari;

b) exercită căile de atac, conform legii, împotriva hotărârilor pronuntate de Sectia penală a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în cauze în care au fost puse concluzii de către procurorii militari;

c) examinează hotărârile judecătoresti definitive, pronuntate în cauze penale, în vederea exercitării căilor extraordinare de atac, potrivit legii;

d) propune introducerea recursului în interesul legii, conform Codul de procedură penală;

e) îndrumă procurorii militari de la parchetele militare în activitatea judiciară, potrivit legii;

f) analizează cauzele cu inculpati arestati preventiv în care instantele judecătoresti au pronuntat hotărâri definitive de achitare, restituire sau trimitere la procuror, precum si cazurile în care s-a dispus, prin hotărâri definitive, punerea în libertate a unor inculpati trimisi în judecată în stare de arestare preventivă si prezintă propuneri.

 

SECTIUNEA a 4-a

Serviciul de control, organizare si personal

 

Art. 54. - Serviciul de control, organizare si personal exercită următoarele atributii:

a) efectuează controlul tematic si de fond asupra activitătii desfăsurate de parchetele militare;

b) întocmeste proiectele de ordin privind stabilirea drepturilor salariale si a altor drepturi cuvenite procurorilor militari si personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ si de serviciu;

c) redactează proiectele de ordin privind delegarea unor procurori militari, precum si lucrările pentru Ministerul Apărării Nationale referitoare la acordarea gradelor, avansarea în grad, acordarea de distinctii militare, treceri în rezervă si pensionarea procurorilor militari si a personalului militar auxiliar, precum si propunerile de promovare, tansferare sau eliberare din functie a unor procurori militari, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii;

d) întocmeste proiectele contractelor de muncă ale personalului auxiliar de specialitate si examinează îndeplinirea conditiilor legale pentru acordarea de grade si trepte;

e) redactează proiectele ordinelor de modificare a drepturilor salariale, potrivit legii;

f) examinează contestatiile procurorilor militari si ale celorlalte categorii de personal cu privire la acordarea drepturilor salariale si propune măsuri;

g) organizează examenele si concursurile pentru încadrarea si promovarea personalului auxiliar de specialitate al Sectiei parchetelor militare.

 

SECTIUNEA a 5-a

Serviciul economico-financiar si administrativ

 

Art. 55. - Biroul de informatică si financiar-salarizare are următoarele atributii:

a) efectuează analize economice si face propuneri pentru întocmirea capitolului din bugetul de venituri si cheltuieli referitor la Sectia parchetelor militare si la parchetele militare;

b) asigură plata integrală si la timp a soldelor, salariilor si a celorlalte drepturi bănesti cuvenite personalului Sectiei  parchetelor militare, precum si al parchetelor militare;

c) în colaborare cu Serviciul de control, organizare si personal, stabileste drepturile de personal si întocmeste statele de plată, precum si proiectele de ordine de zi pentru alocarea sau, după caz, scoaterea de la drepturile bănesti a personalului;

d) centralizează statele de plată a soldelor, salariilor si a altor drepturi bănesti si efectuează retinerile către bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat, precum si a contributiei pentru pensia suplimentară, ajutorul de somaj si altele, întocmind documentele necesare virării acestora, în cotele si la termenele stabilite;

e) întocmeste si depune documentele privind cheltuielile de personal;

f) calculează, retine si depune garantiile pentru gestionari;

g) întocmeste documentatia necesară calculării pensiilor;

h) asigură conditiile de păstrare în deplină securitate a banilor si a altor valori, de transport al acestora, precum si de realizare a operatiunilor de casă la Sectia parchetelor militare si la parchetele militare;

i) întocmeste actele justificative de plată a cheltuielilor de delegare si transport;

j) execută lucrări privind acordarea avansului pentru mărci postale, taxe postale, expertize, deplasări, cheltuieli cu utilitătile si altele asemenea;

k) organizează evidenta operatiunilor economicofinanciare ale Sectiei parchetelor militare si ale parchetelor militare, efectuează controlul privind modul de respectare a dispozitiilor legale referitoare la patrimoniul unitătii si asigură informatiile necesare cu privire la executarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si gospodărirea mijloacelor financiare si materiale;

l) organizează, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice si dispozitiilor Directiei financiare din Ministerul Apărării Nationale, contabilitatea în partidă dublă a activitătii economico-financiare si de planificare, desfăsurată la Sectia parchetelor militare si la parchetele militare;

m) efectuează activitătile de inventariere a patrimoniului;

n) urmăreste realizarea decontărilor cu debitorii si creditorii;

o) întocmeste si depune darea de seamă contabilă si raportul explicativ;

p) realizează documentatia necesară obtinerii resurselor financiare necesare pentru functionarea corespunzătoare a Sectiei parchetelor militare, precum si a parchetelor militare;

r) urmăreste emiterea notelor de receptie privind bunurile achizitionate;

s) stabileste necesarul de carburanti si lubrifianti, precum si programul de întretinere a tehnicii auto din dotare;

t) urmăreste întocmirea formelor legale de scoatere din inventar a bunurilor degradate, distruse sau transferate, precum si de lichidare a mijloacelor fixe scoase din uz.

Art. 56. - Biroul de asigurare logistică, protocol si administrativ are următoarele atributii:

a) întocmeste proiectele planurilor de investitii, de reparatii capitale si curente, precum si documentatiile tehnice aferente;

b) pregăteste documentatia necesară pentru achizitiile

de bunuri si prestările de servicii;

c) verifică realitatea consumurilor, precum si cantitătile de materiale din facturile transmise pentru decontare si execută receptia bunurilor achizitionate si a serviciilor prestate;

d) răspunde de realizarea măsurilor de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor;

e) asigură necesarul de mijloace fixe, obiecte de inventar si alte materiale necesare desfăsurării activitătii Sectiei parchetelor militare si a parchetelor militare;

f) stabileste necesarul de rechizite, materiale si alte bunuri destinate desfăsurării activitătii Sectiei parchetelor militare si a parchetelor militare;

g) asigură legătura cu institutiile publice si cu societătile comerciale ce deservesc parchetele militare.

Art. 57. - Procurorul sef serviciu are următoarele atributii:

- organizează, coordonează si controlează activitatea întregului personal din subordine privind îndeplinirea la timp si în mod corespunzător a atributiilor de serviciu;

- repartizează personalului din subordine lucrările de competenta serviciului si îl îndrumă în vederea solutionării corecte si în termen a acestora;

- solutionează unele lucrări ale serviciului, în special acelea cu un grad de complexitate ridicat;

- îndeplineste orice alte sarcini din dispozitia conducerii sectiei.

Art. 58. - Procurorul sef birou are următoarele atributii:

- organizează, coordonează si controlează activitatea întregului personal din subordine privind îndeplinirea la timp si în mod corespunzător a atributiilor de serviciu;

- repartizează personalului din subordine lucrările de competenta serviciului si îl îndrumă în vederea solutionării corecte si în termen a acestora;

- solutionează unele lucrări ale serviciului, în special acelea cu un grad de complexitate ridicat;

- îndeplineste orice sarcini din dispozitia procurorului sef serviciu sau a conducerii sectiei.

 

CAPITOLUL VII

Sectia de analiză, studii, probleme ale minorilor, evidentă, perfectionare profesională si informatică

 

SECTIUNEA 1

Conducerea, structura si atributiile sectiei

 

Art. 59. - (1) Sectia de analiză, studii, probleme ale minorilor, evidentă, perfectionare profesională si informatică asigură îndeplinirea atributiilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind activitatea de analiză, studii si documentare juridică, de cunoastere a cauzelor care generează si a conditiilor care favorizează criminalitatea, precum si de centralizare si prelucrare a datelor statistice, structura si organizarea parchetelor, aplicarea unitară a legilor de către procurori, delegarea procurorilor, numirea si angajarea celorlalte categorii de personal, precum si promovarea, detasarea ori încetarea raporturilor de muncă a acestora, protectia minorilor, pregătirea si perfectionarea profesională a personalului, cu exceptia magistratilor, conducerea si coordonarea profesională a personalului de specialitate informatică din cadrul Ministerului Public.

(2) Sectia este condusă de un procuror sef sectie, ajutat de un procuror sef adjunct sectie.

(3) Procurorul sef sectie are următoarele atributii:

a) organizează, coordonează si controlează activitatea întregului personal din sectie, luând sau, după caz, propunând conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie măsurile ce se impun;

b) repartizează personalului din sectie lucrările si îl îndrumă în vederea solutionării acestora;

c) colaborează cu ceilalti procurori sefi sectie din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la selectionarea, încadrarea, evaluarea si perfectionarea profesională a personalului, cu exceptia magistratilor;

d) tine legătura cu Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei, Ministerul Administratiei si Internelor, Agentia Natională a Functionarilor Publici, precum si cu alte institutii publice, în vederea realizării sarcinilor privind organizarea concursurilor, selectionarea, încadrarea, promovarea si acordarea unor drepturi personalului din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu exceptia magistratilor;

e) îndeplineste orice alte atributii din dispozitia conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(4) Procurorul sef adjunct sectie are următoarele atributii:

a) exercită, în lipsa sau din dispozitia procurorului sef sectie, atributiile acestuia;

b) solutionează lucrările repartizate de procurorul sef sectie sau de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

c) îndeplineste orice alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(5) Sectia de analiză, studii, probleme ale minorilor, evidentă, perfectionare profesională si informatică are următoarea structură:

A. Serviciul de analiză, studii si documentare, criminologie si statistică:

a) Biroul de analiză si studii;

b) Biroul de documentare;

c) Biroul de criminologie;

d) Biroul de statistică judiciară;

B. Serviciul de evidentă si organizare:

a) Biroul de resurse umane;

b) Biroul de evidentă si organizare;

C. Serviciul pentru prevenirea delincventei juvenile si ocrotirea drepturilor minorilor:

a) Biroul pentru prevenirea delincventei juvenile si ocrotirea minorilor făptuitori si victime;

b) Biroul pentru strategie si implementare privind programele de prevenire si combatere a delincventei juvenile;

D. Serviciul operational de coordonare si implementare a metodologiilor de urmărire penală:

a) Biroul operational de coordonare si implementare a metodologiilor de urmărire penală;

b) Biroul de coordonare a activitătii Ministerului Public în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;

E. Serviciul pentru tehnologia informatiei si comunicatiei:

a) Biroul de analiză si proiectare sisteme informatice;

b) Biroul de exploatare si întretinere resurse.

 

SECTIUNEA a 2-a

Serviciul de analiză, studii si documentare, criminologie si statistică

 

Art. 60. - Biroul de analiză si studii exercită următoarele atributii:

a) efectuează studii în legătură cu problemele de drept ridicate de parchete;

b) examinează actele normative nou-adoptate si prezintă motivat cazuri de necorelări cu legislatia în vigoare, în vederea sesizării autoritătilor competente;

c) efectuează analize privind activitatea desfăsurată de Ministerul Public si întocmeste proiecte de ordine cu caracter normativ;

d) studiază modul de aplicare a legii în domeniile de competenta Ministerului Public, în special cazurile de aplicare gresită sau neunitară a unor dispozitii legale, si prezintă propuneri procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

e) elaborează lucrări cu caracter teoretic si practic si acordă sprijinul stiintific necesar celorlalte sectii din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, serviciilor si parchetelor în activitatea de pregătire si perfectionare profesională a procurorilor si a celorlalte categorii de personal;

f) editează, trimestrial, revista “Pro-Lege” si asigură difuzarea acesteia la toate parchetele si institutiile interesate, din tară si din străinătate;

g) colaborează cu Sectia de cooperare internatională, integrare europeană, informare publică si relatii cu presa pentru cunoasterea legislatiei si sistemelor de drept ale altor state si întocmeste lucrări de sinteză  privind rolul, atributiile si evolutia Ministerului Public;

h) participă la elaborarea ori la dezbaterea proiectelor de acte normative de către autoritătile publice;

i) participă, prin procurorul sef al Serviciului de analiză, studii si documentare, criminologie si statistică, ca membru de drept, la sedintele Consiliului stiintific al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

j) asigură participarea, fără drept de vot, prin procurorii din cadrul Sectiei de analiză, studii, probleme ale minorilor, evidentă, perfectionare profesională si informatică, care au întocmit note de studiu, la sedintele Consiliului stiintific al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

k) întocmeste lucrările de secretariat ale Consiliului stiintific al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

l) asigură ducerea la îndeplinire a măsurilor luate în sedintele Consiliului stiintific al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind probleme de drept ridicate si pe cele stabilite de conducerea Ministerului Public în legătură cu valorificarea acestora;

m) solicită sectiilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si celorlalte parchete din teritoriu copii ale unor solutii în vederea întocmirii unor baze de date pe diverse materii: penal, procesual penal, civil, procesual civil, în vederea valorificării.

Art. 61. - Biroul de documentare are următoarele atributii:

a) administrează fondul documentar al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si cooperează în vederea dezvoltării acestuia cu alte compartimente similare din Înalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea Constitutională, Ministerul Justitiei, Ministerul Administratiei si Internelor si Consiliul Legislativ;

b) identifică lucrările nou-apărute, tinând legătura cu Biblioteca Academiei, Biblioteca Centrală de Stat, Biblioteca Centrală Universitară, bibliotecile facultătilor de drept si a Institutului de Cercetări Juridice, cu editurile si cu alte institutii de profil, si propune achizitionarea acestora;

c) distribuie sectiilor si parchetelor jurisprudenta Înaltei Curti de Casatie si Justitie, a Curtii Constitutionale si a curtilor internationale;

d) asigură evidenta computerizată a fondului documentar, a legislatiei si jurisprudentei si oferă informatiile necesare documentării procurorilor, precum si personalului auxiliar;

e) sprijină cabinetele de documentare ale parchetelor în organizarea si functionarea în bune conditii a activitătii, se preocupă de dotarea acestora cu materiale juridice si propune măsuri pentru perfectionarea activitătii lor;

f) organizează întocmirea de culegeri de acte normative, repertorii, brosuri, buletine informative si altele, pentru documentarea juridică a procurorilor;

g) îndrumă si coordonează activitatea de documentare juridică a parchetelor;

h) tine computerizat evidenta la zi a legislatiei României si a ordinelor procurorului general, a altor acte normative de interes general.

Art. 62. - Biroul de criminologie are următoarele atributii:

a) centralizează, prelucrează si arhivează informatiile si datele statistice privind activitatea infractională;

b) efectuează studii privind cauzele care generează si conditiile care favorizează infractiunile împotriva vietii, infractiunile de coruptie, criminalitatea organizată si alte categorii de infractiuni si prezintă ministrului justitiei si conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie concluziile cercetărilor efectuate, precum si propuneri privind eliminarea cauzelor criminalitătii si de perfectionare a legislatiei penale;

c) îndrumă activitatea colectivelor de cercetare criminologică din cadrul parchetelor de pe lângă curtile de apel si tribunale;

d) asigură publicarea lucrărilor cu caracter criminologic, întocmite de procurori, în Revista de criminologie, de criminalistică si penologie si facilitează comunicarea celor mai valoroase lucrări Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române si institutiilor de profil din tară si din străinătate;

e) asigură informatiile, datele si materialele necesare conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si altor reprezentanti ai Ministerului Public, în vederea participării acestora la reuniunile organizate de organismele O.N.U., Consiliul Europei si de alte organizatii si institutii internationale si nationale;

f) în realizarea atributiilor sale, colaborează direct cu Institutul National de Criminologie din structura Ministerului Justitiei si cu orice alte structuri cu atributii criminologice, prin schimb reciproc de informatii, organizarea de studii, cercetări si manifestări stiintifice comune, precum si prin orice alte activităti specifice.

Art. 63. - Biroul de statistică judiciară are următoarele atributii:

a) stabileste, în colaborare cu alte compartimente din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, beneficiare ale datelor statistice, indicatorii statistici privind fenomenul infractional si activitatea parchetelor si propune instituirea, modificarea sau desfiintarea unor formulare statistice;

b) centralizează datele din formularele statistice si controlează exactitatea acestora;

c) îndrumă activitatea de statistică judiciară a parchetelor de pe lângă curtile de apel, tribunale, tribunalele pentru minori si familie si judecătorii;

d) asigură documentarea personalului Ministerului Public în domeniul statisticii judiciare si furnizează datele statistice solicitate de sectiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

e) furnizează date Institutului National de Statistică, cu care păstrează legătura permanent. La solicitarea autoritătilor sau a institutiilor publice nationale ori a altor organisme interne si internationale interesate, pune la dispozitie acestora date statistice privind starea criminalitătii si activitatea parchetelor, cu aprobarea conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

f) organizează arhivarea documentelor privind datele statistice, potrivit legii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Serviciul de evidentă si organizare

 

Art. 64. - Biroul de resurse umane are următoarele atributii:

a) realizează si prezintă procurorului general proiectele de ordine de delegare a procurorilor si personalului auxiliar din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

b) întocmeste si înaintează Consiliului Superior al Magistraturii actele necesare în vederea mentinerii în functie a magistratilor procurori, după împlinirea vârstei de pensionare, precum si reîncadrarea în functie după împlinirea acestei vârste, pentru procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

c) întocmeste documentatia necesară în vederea suspendării din functie a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

d) organizează examenele si concursurile pentru încadrarea si promovarea personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

e) întocmeste proiectele ordinelor de numire, promovare, detasare, trecere în alte sectoare de activitate, de transfer sau de eliberare din functie a functionarilor publici, a personalului contractual si a personalului auxiliar de specialitate din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

f) întocmeste proiectele contractelor individuale de muncă ale personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si examinează îndeplinirea conditiilor legale pentru acordarea de trepte si grade;

g) efectuează cercetări prealabile, exercită, stabileste si propune aplicarea unor sanctiuni administrative personalului auxiliar de specialitate si personalului contractual din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si asigură documentatia privind eliberarea acestora din functie;

h) întocmeste si prezintă procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie proiectele ordinelor de stabilire a drepturilor salariale si a altor drepturi ale procurorilor de la toate parchetele, precum si ale personalului auxiliar încadrat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

i) examinează contestatiile procurorilor si ale celorlalte categorii de personal cu privire la acordarea drepturilor salariale si luarea altor măsuri administrative;

j) calculează drepturile bănesti cuvenite procurorilor si personalului auxiliar de specialitate ca urmare a majorărilor intervenite, concediilor medicale, suspendării activitătii, pensionării, recalculării pensiilor, acordării salariilor de merit;

k) acordă asistentă de specialitate parchetelor de pe lângă curtile de apel si parchetelor de pe lângă tribunale cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale functionarilor publici;

l) asigură gestionarea bazei de date cu privire la stabilirea drepturilor salariale si ia măsuri în vederea organizării si dezvoltării carierei functionarilor publici;

m) solutionează contestatiile conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici;

n) centralizează propunerile privind modificarea structurii aparatului Ministerului Public, a statelor de personal si de functii si întocmeste documentatia în vederea aprobării acestora de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 65. - Biroul de evidentă si organizare are următoarele atributii:

a) organizează si tine evidenta procurorilor si a personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ si de serviciu de la toate parchetele, precum si a modificărilor intervenite ulterior;

b) tine evidenta financiară a tuturor posturilor de procurori, de personal auxiliar de specialitate, contractual si de functionari publici, avizări functii publice, fise ale postului, transfer;

c) tine evidenta si operează ordinele procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curtile de apel privind personalul auxiliar de specialitate, contractual si functionarii publici din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

d) întocmeste si depune la organele de stat competente dosarele de pensionare, precum si documentatia cerută de lege privind alte probleme legate de pensionare;

e) tine evidenta militară a rezervistilor si întocmeste lucrările de mobilizare la locul de muncă;

f) întocmeste, completează, păstrează si tine evidenta carnetelor de muncă ale procurorilor si personalului de specialitate, economic, administrativ si de serviciu din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si le calculează vechimea în muncă;

g) întocmeste rapoartele anuale cu privire la gestiunea functiei si a functionarilor publici;

h) participă în comisiile de concurs si în comisiile de solutionare a contestatiilor privind functionarii publici, stabilite prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

i) participă la fundamentarea proiectului bugetului de cheltuieli al Ministerului Public;

j) arhivează, păstrează, selectionează si elimină documentele, potrivit Nomenclatorului arhivistic;

k) organizează efectuarea examenului medical prevăzut de lege de către candidati, precum si a controlului medical periodic prevăzut de Ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie nr. 5 din 20 ianuarie 2003, pentru personalul Ministerului Public;

l) întocmeste legitimatiile de serviciu.

 

SECTIUNEA a 4-a

Serviciul pentru prevenirea delincventei juvenile si ocrotirea drepturilor minorilor

 

Art. 66. - Biroul pentru prevenirea delincventei juvenile si ocrotirea minorilor făptuitori si victime are următoarele atributii:

a) elaborează note de studii cu privire la problemele controversate din practica judiciară privind cauzele cu minori;

b) evidentiază eventualele necorelări cu legislatia în vigoare, referitoare la minori;

c) demarează programe de pregătire si perfectionare proprii, specifice Ministerului Public, în conformitate cu programele Institutului National al Magistraturii;

d) evidentiază măsurile de ocrotire luate fată de minorii neinfractori si întocmeste evidenta cauzelor în care sunt implicati minori;

e) elaborează măsuri si strategii care să vizeze îmbunătătirea activitătii parchetelor de pe lângă tribunalele specializate pentru minori si familie;

f) participă la toate actiunile organizate de Ministerul Justitiei, inclusiv la întâlnirile grupului de lucru constituit în vederea coordonării activitătii privind instantele pentru minori;

g) realizează lucrări cu caracter teoretic si practic de informare cu privire la functionarea mecanismului de investigare a cauzelor cu minori, victime si infractori, precum si cu privire la serviciile de asistentă socială si psihologică oferite de institutiile guvernamentale;

h) realizează manuale de îndrumare practică a politistilor, procurorilor, judecătorilor si a lucrătorilor sociali implicati în sistemul justitiei pentru minori;

i) colaborează cu serviciile sociale specializate în protectia drepturilor si intereselor minorilor, pentru o mai bună functionare a activitătii parchetelor, respectiv a tribunalelor pentru minori, prin încheierea de protocoale si acorduri de colaborare si cooperare;

j) elaborează propuneri în scopul îmbunătătirii actelor normative aplicabile în domeniu, în vederea creării unor norme de drept substantial si procesual specifice minorilor, derogatorii de la dreptul comun;

k) evidentiază trimestrial încălcarea drepturilor minorilor la instante si parchete;

l) tine si publică periodic jurisprudenta în cauzele cu minori;

m) colaborează direct cu Biroul de criminologie, cu Institutul National de Criminologie din structura Ministerului Justitiei si cu orice alte structuri cu atributii criminologice, prin schimb reciproc de informatii, organizarea de studii, cercetări si manifestări stiintifice comune, precum si prin orice alte activităti reciproc avantajoase;

n) identifică mijloacele legale prin care Ministerul Public apără drepturile si interesele minorilor, exercită controlul asupra modului în care parchetele îsi îndeplinesc atributiile în acest domeniu si informează conducerea sectiei asupra lipsurilor constatate;

o) colaborează cu celelalte autorităti ale statului în aplicarea prevederilor legale privind adoptiile, ocrotirea părintească si ocrotirea copiilor aflati în dificultate.

Art. 67. - Biroul pentru strategie si implementare privind programele de prevenire si combatere a delincventei juvenile exercită următoarele atributii:

a) elaborează studii privind cauzele si particularitătile delincventei juvenile, precum si ale violentei în familie si formulează propuneri concrete pentru elaborarea de metode si strategii în vederea combaterii acestor fenomene;

b) colaborează cu organizatiile neguvernamentale acreditate în domeniu, cu institutiile si serviciile implicate în protectia drepturilor si intereselor minorilor, în vederea elaborării unor propuneri si strategii comune de apărare a drepturilor si intereselor minorilor;

c) elaborează propuneri în vederea îmbunătătirii actelor normative aplicabile în domeniu.

 

SECTIUNEA a 5-a

Serviciul operational de coordonare si implementare a metodologiilor de urmărire penală

- Centrul operational national -

 

Art. 68. - Biroul operational de coordonare si implementare a metodologiilor de urmărire penală are următoarele atributii:

a) elaborează metodologia privind activitatea de urmărire penală în cauze complexe privind criminalitatea organizată si terorismul;

b) organizează si administrează baza de date privind criminalitatea organizată si terorismul;

c) desfăsoară activităti specifice de pregătire a procurorilor si potrivit programelor Institutului National al Magistraturii.

Art. 69. - Biroul de coordonare a activitătii Ministerului

Public în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală are următoarele atributii:

a) examinează solutiile de achitare si restituire, precum si solutiile de netrimitere în judecată, pe baza informărilor parchetelor, si întocmeste analize periodice pronuntate în această materie;

b) tine evidenta jurisprudentei si întocmeste trimestrial un buletin al jurisprudentei, pe care îl pune la dispozitie Serviciului de analiză, studii si documentare, criminologie si statistică, pentru a fi adus la cunostintă sectiilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si celorlalte parchete;

c) întocmeste evaluarea semestrială si anuală a stării infractionale în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală si industrială, în vederea identificării si eliminării deficientelor privind cunoasterea si aplicarea legislatiei în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, materialele întocmite în acest sens urmând a fi transmise parchetelor din tară;

d) efectuează analize criminologice ale fenomenelor de contrafacere si piraterie, în colaborare cu Biroul de criminologie, pentru identificarea factorilor care generează faptele de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, în scopul prevenirii criminalitătii în domeniu.

 

SECTIUNEA a 6-a

Serviciul pentru tehnologia informatiei si comunicatiei

 

Art. 70. - Serviciul pentru tehnologia informatiei si comunicatiei conduce si coordonează profesional personalul de specialitate informatică din cadrul Ministerului Public si îsi exercită atributiile prin Biroul de analiză si proiectare sisteme informatice si Biroul de exploatare si întretinere resurse.

Art. 71. - Biroul de analiză si proiectare sisteme informatice are următoarele atributii: a) coordonează activitatea de informatică la nivelul Ministerului Public;

b) coordonează proiectele si contractele privind activitatea de informatică în care este implicat Ministerul Public;

c) coordonează aspectele legate de cariera specialistilor IT (recrutare, promovare, instruire, specializare) la nivelul Ministerului Public;

d) realizează proiectele informatice ce vizează informatizarea Ministerului Public (analiză, proiectare, realizare, implementare);

e) administrează bazele de date;

f) elaborează planul de mentenantă a bazelor de date, asigurând salvarea sau restaurarea datelor în caz de incident ori de dezastru;

g) realizează si întretine pagina de Internet a Ministerului Public, pe care o actualizează lunar.

Art. 72. - Biroul de exploatare si întretinere resurse are următoarele atributii:

a) realizează si administrează retelele de calculatoare;

b) asigură service hardware si software pentru echipamentele din dotare;

c) monitorizează strategia de dezvoltare a infrastructurii IT la nivelul Ministerului Public;

d) participă la realizarea caietelor de sarcini, în vederea achizitionării de produse informatice (hardware si software);

e) participă la receptionarea sistemelor de calcul achizitionate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

f) instruieste personalul în utilizarea software-ului de aplicatie (ECRIS, Lex etc.);

g) instalează, configurează si administrează sistemele de operare utilizate în Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie (Windows 9.x/2000/XP/2000 Server, Linux etc.);

h) instalează si configurează serverele, statiile de lucru, imprimantele, echipamentele din retelele locale structurate (HUB-uri, switch-uri, modemuri, routere);

i) configurează, întretine si monitorizează sistemul de comunicatii de date al Ministerului Public (WAN);

j) realizează si întretine sistemul de mesagerie al Ministerului Public, prin WAN-ul existent;

k) asigură suport tehnic specialistilor IT din unitătile Ministerului Public: deplasări, control si interventii de la distantă, service pack-uri;

l) participă la evenimentele IT importante: seminarii, simpozioane, prezentări;

m) realizează activităti de autoperfectionare permanentă.

Art. 73 - Procurorul sef serviciu are următoarele atributii:

- organizează, coordonează si controlează activitatea întregului personal din subordine privind îndeplinirea la timp si în mod corespunzător a atributiilor de serviciu;

- repartizează personalului din subordine lucrările de competenta serviciului si îl îndrumă în vederea solutionării corecte si în termen a acestora;

- solutionează unele lucrări ale serviciului, în special acelea cu un grad de complexitate ridicat;

- îndeplineste orice alte sarcini din dispozitia conducerii sectiei.

Art. 74. - Procurorul sef birou are următoarele atributii:

- organizează, coordonează si controlează activitatea întregului personal din subordine privind îndeplinirea la timp si în mod corespunzător a atributiilor de serviciu;

- repartizează personalului din subordine lucrările de competenta serviciului si îl îndrumă în vederea solutionării corecte si în termen a acestora;

- solutionează unele lucrări ale serviciului, în special acelea cu un grad de complexitate ridicat;

- îndeplineste orice sarcini din dispozitia procurorului sef serviciu sau a conducerii sectiei.

 

CAPITOLUL VIII

Sectia de cooperare internatională, integrare europeană, informare publică si relatii cu presa

 

SECTIUNEA 1

Conducerea, structura si atributiile sectiei

 

Art. 75. - (1) Sectia de cooperare internatională, integrare europeană, informare publică si relatii cu presa exercită atributiile care revin Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie în activitatea de informare publică si în raporturile cu mass-media, realizează activitătile legate de relatiile externe ale Ministerului Public, în special cele privind asistenta judiciară internatională, precum si cele de protocol.

(2) Sectia este condusă de un procuror sef sectie, ajutat de un procuror sef adjunct sectie.

(3) Procurorul sef sectie are următoarele atributii:

a) organizează, coordonează si controlează activitatea personalului din sectie;

b) repartizează lucrări personalului sectiei si îl îndrumă în vederea rezolvării lor;

c) asigură informarea operativă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la reflectarea în documentele organizatiilor si organismelor internationale a situatiei stării infractionale din România si a actiunilor de combatere a acesteia;

d) participă la elaborarea si solutionarea lucrărilor complexe sau de importantă deosebită, date în competenta sectiei;

e) îndeplineste orice alte atributii din dispozitia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(4) Procurorul sef adjunct sectie are următoarele atributii:

a) exercită, în lipsa procurorului sef sectie, atributiile acestuia;

b) solutionează lucrările repartizate de procurorul sef sectie sau de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

c) îndeplineste orice alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 76. - Sectia de cooperare internatională, integrare europeană, informare publică si relatii cu presa are următoarea structură:

A. Serviciul de cooperare internatională:

a) Biroul de cooperare si programe internationale;

b) Biroul de asistentă judiciară internatională;

B. Serviciul de informare publică, relatii cu presa si protocol:

a) Biroul de informare publică;

b) Biroul relatii cu presa;

c) Biroul de protocol. Biroul de protocol este condus de un sef birou.

 

SECTIUNEA a 2-a

Serviciul de cooperare internatională

 

Art. 77. - Biroul de cooperare si programe internationale îndeplineste următoarele atributii:

a) întocmeste si supune spre aprobare programul de cooperare dintre Ministerul Public si institutiile similare din străinătate ori organismele internationale; pregăteste, în vederea negocierii si semnării, proiectele protocoalelor de cooperare dintre Ministerul Public si institutiile similare din alte state; urmăreste modul de realizare a acordurilor si protocoalelor în vigoare; se îngrijeste de redactarea lucrărilor care vizează cooperarea Ministerului Public cu organismele internationale si asigură participarea reprezentantilor parchetelor la conferintele, simpozioanele, întrunirile si la alte asemenea manifestări în care se dezbat probleme specifice activitătii acestora; urmăreste întocmirea de rapoarte si informări în legătură cu vizitele efectuate în străinătate de reprezentantii Ministerului Public, pe care le prezintă conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie; retine cele mai importante probleme, aspecte si concluzii desprinse din vizitele în străinătate ale reprezentantilor Ministerului Public si propune măsuri pentru valorificarea lor în revistele de specialitate;

b) întocmeste periodic informări si studii în legătură cu reglementările din legislatia statelor europene si a altor state privind institutia “Ministerului Public” si face propuneri în vederea armonizării legislatiei interne cu reglementările internationale;

c) urmăreste modul de participare a procurorilor la stagii de pregătire organizate în străinătate;

d) efectuează traducerea unor materiale adresate Ministerului Public;

e) tine evidenta procurorilor care cunosc limbi străine si care pot fi folositi în activitătile organizate de Ministerul Public;

f) asigură legăturile cu misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României, precum si cu misiunile diplomatice si consulatele străine acreditate în România, în realizarea unor atributii ale parchetelor;

g) sprijină activitatea de primire în audientă de către conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a diplomatilor ori a reprezentantilor organismelor internationale si urmăreste transmiterea în

timp util a răspunsurilor; din dispozitia conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, îi primeste în audientă pe membrii corpului diplomatic si consular străin din România, precum si pe reprezentantii organismelor internationale si redactează proiectele de răspunsuri scrise solicitate de acestia;

h) tine evidenta programelor de asistentă oferite de Uniunea Europeană si de alte institutii internationale sau nationale si asigură gestionarea eficientă a acestora, precum si întocmirea rapoartelor sau a răspunsurilor la termenele stabilite;

i) răspunde de organizarea unor activităti (conferinte, seminarii, simpozioane etc.) cu caracter international ce se desfăsoară în România si care interesează Ministerul Public;

j) pregăteste si furnizează informatiile juridice solicitate de misiunile diplomatice si oficiile consulare acreditate în România; asigură rezolvarea cererilor autoritătilor, institutiilor, organismelor sau ale altor persoane străine prin care se solicită Ministerului Public acte, date sau informatii care urmează să fie utilizate în alte tări;

k) îndeplineste atributiile de legătură cu “Eurojust”.

Art. 78. - Biroul de asistentă judiciară internatională are următoarele atributii:

a) răspunde de efectuarea lucrărilor si de îndeplinirea obligatiilor ce revin Ministerului Public în domeniul asistentei judiciare internationale, în conformitate cu Legea nr. 302/2004 si cu prevederile conventiilor internationale la care România este parte;

b) tine evidenta conventiilor în care este stipulat principiul reciprocitătii în acest domeniu;

c) întocmeste si răspunde de documentele si formalitătile necesare solutionării tururor cererilor de asistentă judiciară internatională, în materie de extrădare activă si pasivă, privind transferul de proceduri în materie penală, solicitate de autoritătile competente, românesti si străine, a cererilor privind comisiile rogatorii internationale, precum si privind comunicarea altor acte procedurale, formulate de autoritătile române si străine, privind cererile de arestare provizorie, în cazul cererilor de extrădare activă, precum si referitoare la preluarea activitătii de urmărire penală;

d) îndeplineste functia de magistrat de legătură cu institutiile similare din alte tări.

 

SECTIUNEA a 3-a

Serviciul de informare publică, relatii cu presa si protocol

 

Art. 79. - Biroul de informare publică are următoarele atributii:

a) realizează activităti de informare publică periodică asupra evolutiei cercetărilor penale în diferite cauze, cu aprobarea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

b) tine legătura permanentă cu procurorii consilieri ai procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu procurorii sefi sectii si cu conducătorii parchetelor din teritoriu, pentru obtinerea de informatii necesare reflectării obiective a activitătii procurorilor;

c) asigură materialele necesare prezentării pe Internet a activitătii Ministerului Public;

d) îndeplineste, potrivit legii, activitătile de informare publică;

e) întocmeste si actualizează anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor, buletinul informativ, potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

f) centralizează rapoartele întocmite de parchete si le transmite Ministerului Informatiilor Publice.

Art. 80. - Biroul relatii cu presa îndeplineste următoarele atributii:

a) mijloceste si facilitează relatiile reprezentantilor Ministerului Public cu cei ai mass-media;

b) prezintă procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie ori adjunctilor săi cererile de interviuri ale reprezentantilor mass-media;

c) organizează conferinte de presă ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si adjunctilor săi;

d) răspunde de acreditarea reprezentantilor mass-media pe lângă Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si organizează modalitătile practice de transmitere a informatiilor privind activitatea Ministerului Public;

e) furnizează ziaristilor orice informatie de interes public;

f) acordă acreditarea ziaristilor si a reprezentantilor mass-media;

g) asigură difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinte de presă, interviuri sau briefinguri;

h) difuzează ziaristilor dosare de presă legate de evenimente sau de activităti ale Ministerului Public;

i) refuză sau retrage acreditarea unui ziarist; motivele refuzului sau ale retragerii acreditării pot privi numai săvârsirea de fapte care împiedică desfăsurarea normală a activitătii Ministerului Public si nu opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist;

j) asigură organismului de presă, în cazul retragerii acreditării unui ziarist, obtinerea acreditării pentru un alt ziarist;

k) realizează activităti de informare asupra evolutiei cercetărilor penale în diferite cauze si furnizează, cu aprobarea conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, datele si informatiile noi;

l) tine legătura permanentă cu procurorii consilieri ai procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu procurorii sefi sectie si cu conducătorii parchetelor din teritoriu, pentru obtinerea de informatii veridice, necesare reflectării corecte si obiective a activitătii procurorului de către mass-media;

m) îndeplineste oficiul de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

n) întocmeste proiectele comunicatelor de presă si le difuzează operativ mass-media, după aprobarea lor de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

o) monitorizează informatiile difuzate de mass-media locale si nationale si identifică stirile care au un impact negativ asupra activitătii si imaginii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sau procurorilor din cadrul acestuia, verifică veridicitatea informatiilor si asigură, după caz, informarea corectă a opiniei publice sau exprimă pozitia Ministerului Public fată de problemele semnalate.

Art. 81. - Biroul de protocol exercită următoarele atributii:

a) asigură primirea de către conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a delegatiilor străine care vizitează România, la invitatia Ministerului Public sau a altor institutii, si ia măsurile necesare pentru asigurarea de interpreti (traducători);

b) organizează protocolul delegatiilor stăine aflate în România la invitatia Ministerului Public;

c) asigură formalitătile la plecarea în străinătate a reprezentantilor Ministerului Public;

d) păstrează legătura cu reprezentantii institutiilor române competente si asigură accesul autoturismelor Ministerului Public în locurile de parcare restrictivă.

Art. 82. - Procurorul sef serviciu are următoarele atributii:

- organizează, coordonează si controlează activitatea întregului personal din subordine privind îndeplinirea la timp si în mod corespunzător a atributiilor de serviciu;

- repartizează personalului din subordine lucrările de competenta serviciului si îl îndrumă în vederea solutionării corecte si în termen a acestora;

- solutionează unele lucrări ale serviciului, în special acelea cu un grad de complexitate ridicat;

- îndeplineste orice alte sarcini din dispozitia conducerii sectiei.

Art. 83. - Procurorul sef birou are următoarele atributii:

- organizează, coordonează si controlează activitatea întregului personal din subordine privind îndeplinirea la timp si în mod corespunzător a atributiilor de serviciu;

- repartizează personalului din subordine lucrările de competenta serviciului si îl îndrumă în vederea solutionării corecte si în termen a acestora;

- solutionează unele lucrări ale serviciului, în special acelea cu un grad de complexitate ridicat;

- îndeplineste orice alte sarcini din dispozitia procurorului sef serviciu sau a conducerii sectiei.

 

CAPITOLUL IX

Sectia relatii cu publicul, secretariat general, economico-financiară si administrativă

 

SECTIUNEA 1

Conducerea, structura si atributiile sectiei

 

Art. 84. - Sectia relatii cu publicul, secretariat general, economico-financiară si administrativă îndeplineste atributiile ce revin Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie în legătură cu activitatea de primire în audientă, rezolvarea cererilor, plângerilor si sesizărilor, organizarea evidentei si circulatiei corespondentei, a arhivei, asigurarea Secretariatului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, asigurarea conditiilor materiale si a fondurilor necesare desfăsurării activitătii parchetelor, precum si rezolvarea problemelor economico-administrative ale Ministerului Public.

Art. 85. - (1) Sectia este condusă de un procuror sef sectie, ajutat de un manager economic.

(2) Procurorul sef sectie are următoarele atributii:

a) organizează, coordonează si controlează activitatea personalului din sectie;

b) repartizează lucrările personalului sectiei si desemnează grefierii cu atributii privind primirea si înregistrarea corespondentei;

c) examinează corespondenta si lucrările primite si le repartizează compartimentelor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sau, după caz, dispune trimiterea acestora spre solutionare institutiilor competente potrivit legii, înstiintând petitionarii;

d) organizează activitatea de primire în audientă a cetătenilor si, după caz, acordă audientă petitionarilor;

e) aduce la cunostintă conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie problemele deosebite care apar în timpul audientelor;

f) coordonează si îndrumă activitatea Departamentului economico-financiar;

g) îndeplineste orice alte sarcini si lucrări repartizate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

h) în lipsa procurorului sef sectie, coordonarea activitătii procurorilor se realizează de către procurorul sef al Serviciului relatii cu publicul si secretariatul general.

(3) Managerul economic are următoarele atributii:

a) organizează, coordonează si controlează activitatea Departamentului economico-financiar;

b) solutionează lucrările repartizate de procurorul sef sectie si de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

c) în lipsa procurorului sef sectie, exercită atributiile ce îi revin acestuia numai cu privire la Departamentul economico-financiar;

d) exercită orice alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 86. - (1) Sectia relatii cu publicul, secretariat general, economico-financiară si administrativă are următoarea structură:

A. Serviciul relatii cu publicul si secretariatul general;

B. Departamentul economico-financiar; acesta este condus de managerul economic, care este subordonat procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, coordonat de procurorul sef sectie si este ajutat de un director economic si de un director tehnic; această structură execută sarcinile specifice privind activitatea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, precum si atributiile legale privind executia bugetară, aprovizionarea tehnico-materială si activitatea de investitii pentru celelalte parchete si are în componentă următoarele servicii:

a) Serviciul financiar, contabilitate si salarizare;

b) Serviciul buget, control financiar preventiv si angajamente bugetare;

c) Serviciul investitii, reparatii, achizitii publice si protectia muncii;

d) Serviciul administrativ si gestiuni.

(2) Serviciile sunt conduse de sefi serviciu, cu exceptia Serviciului relatii cu publicul si secretariatul general, care este condus de un procuror sef serviciu.

 

SECTIUNEA a 2-a

Serviciul relatii cu publicul si secretariatul general

 

Art. 87. - Serviciul relatii cu publicul si secretariatul general îndeplineste următoarele atributii:

a) organizează, programează si realizează activitătile de primire în audientă a cetătenilor la procuroriii sefi sectie sau la procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie ori la adjunctii acestuia;

b) aduce la cunostintă procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, respectiv procurorilor sefi sectie, problemele deosebite în cadrul audientelor;

c) examinează si repartizează sectiilor si serviciilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, precum si celorlalte parchete corespondenta de competenta lor si transmite celorlalte autorităti si institutii publice lucrările de competenta acestora, potrivit legii, înstiintând petitionarii;

d) realizează functia de registratură generală, înregistrează corespondenta adresată procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, adjunctilor săi si sectiilor;

e) organizează si coordonează activitatea de primire, înregistrare, repartizare, circulatie si păstrare a lucrărilor din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

f) realizează activitătile de arhivă, potrivit legii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Departamentul economico-financiar

 

Art. 88. - Serviciul financiar, contabilitate si salarizare are următoarele atributii:

1. în ceea ce priveste operatiunile de trezorerie:

a) urmăreste si răspunde de executia plătilor de orice fel din fondurile bugetare ori extrabugetare;

b) întocmeste documentele de plată pentru operatiunile financiare, potrivit reglementărilor, si virează sumele cuvenite;

c) urmăreste decontarea sumelor încasate pe carduri;

d) efectuează ridicările si depunerile de numerar în conturile proprii;

e) verifică operatiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont;

f) urmăreste încasarea cotelor-părti ale cheltuielilor comune din imobilul detinut;

g) efectuează plata drepturilor bănesti ale salariatilor si răspunde pentru corecta întocmire a formelor de plată;

h) verifică si înregistrează în contabilitate documentele care stau la baza operatiunilor de încasare si plăti cuprinse în registrul de casă;

i) urmăreste corectitudinea încasărilor si efectuării decontărilor cu alti ordonatori de credite;

j) urmăreste efectuarea decontărilor cu persoanele fizice si juridice;

k) tine evidenta încasărilor si plătilor prin casă, precum si a celorlalte bunuri si valori;

l) îndeplineste orice alte atributii de natură financiară prevăzute de lege;

2. în ceea ce priveste obligatiile fiscale:

a) răspunde de îndeplinirea obligatiilor fiscale referitoare la taxe si impozite si de contributia la fondurile speciale, aferente drepturilor salariale;

b) întocmeste si depune lunar declaratiile privind îndeplinirea obligatiilor de natură fiscală, potrivit legii, si răspunde pentru corecta întocmire a acestora;

c) răspunde de executia de casă a bugetului aprobat de ordonatorul principal de credite pentru activitatea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

d) verifică deconturile de cheltuieli în lei sau în valută si le supune aprobării conducerii sectiei;

3. în ceea ce priveste relatia cu salariatii:

a) întocmeste documentele pentru plata drepturilor salariale si a altor drepturi care decurg din raporturile de muncă;

b) întocmeste si depune fisele fiscale prevăzute de lege;

c) calculează drepturile bănesti cuvenite salariatilor, pe baza notelor, deciziilor si a fiselor de prezentă primite de la Compartimentul de resurse umane si formare profesională, în vederea achitării acestora la datele stabilite prin contractul colectiv de muncă sau prin reglementările legale în domeniu;

d) eliberează adeverintele solicitate de salariati.

 

SECTIUNEA a 4-a

Serviciul buget, control financiar preventiv si angajamente bugetare

 

Art. 89. - Serviciul buget, control financiar preventiv si angajamente bugetare exercită următoarele atributii:

1. în ceea ce priveste înregistrările în contabilitate:

a) asigură aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea si conducerea contabilitătii si urmăreste reflectarea în evidenta contabilă a întregului proces al executării bugetului de venituri si cheltuieli, înregistrând cronologic si sistematic toate operatiunile privind patrimoniul unitătii;

b) înregistrează cronologic în contabilitate operatiunile patrimoniale, cu respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire sau de intrare în institutie, si sistematic în conturile sintetice si analitice, cu ajutorul Registrului-jurnal;

c) tine evidenta angajamentelor bugetare si legale;

d) verifică documentele si efectuează contabilizarea salariilor si a decontărilor cu personalul, precum si a celor privind asigurările de sănătate.

2. în ceea ce priveste inventarierea patrimoniului:

a) răspunde de organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, precum si de valorificarea rezultatelor acesteia;

b) inventariază patrimoniul, care cuprinde toate elementele de activ si de pasiv, si asigură înregistrarea acestora în Registrul-inventar, grupate în functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil si potrivit normelor legale;

c) inventariază bunurile apartinând altor persoane fizice sau juridice, aflate temporar în păstrare ori în custodie sau pentru alte scopuri în incintă;

d) înregistrează în contabilitate, ca plusuri sau minusuri, diferentele dintre soldurile scriptice corespunzătoare bunurilor respective si stocurile constatate cu ocazia inventarierii, după efectuarea în prealabil a  compensărilor admise, numai în cazurile în care există riscul de confuzie între acestea pentru aceeasi perioadă de gestiune;

3. în ceea ce priveste evaluarea elementelor patrimoniale, cu ocazia inventarierii anuale:

a) evaluează la valoarea contabilă bunurile de natura imobilizărilor, stocurile si celelalte bunuri, la preturile la care acestea au fost înregistrate în contabilitate la intrarea în patrimoniu;

b) întocmeste situatia bunurilor depreciate si fără miscare si înaintează propuneri pentru valorificarea lor;

c) stabileste creantele si obligatiile incerte si în litigiu si propune măsurile corespunzătoare pentru lichidarea lor;

d) evaluează la valoarea lor nominală creantele si obligatiile fată de terti;

e) evaluează la valoarea de utilitate fiecare element din bunurile depreciate, în functie de utilitatea bunului în institutie si de pretul pietei;

f) evaluează la valoarea de utilitate creantele si obligatiile incerte si în litigiu, stabilită în functie de valoarea lor posibil de încasat, respectiv de plată;

g) evaluează la cursul în vigoare creantele, obligatiile, precum si disponibilitătile în devize;

4. în ceea ce priveste situatiile lunare, trimestriale si anuale:

a) răspunde de întocmirea dărilor de seamă contabile, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice;

b) stabileste totalul sumelor debitoare si creditoare, precum si soldul final al fiecărui cont;

c) întocmeste balanta de verificare, asigurând egalitatea dintre totalul sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor;

d) verifică si centralizează balantele lunare de verificare analitică;

e) întocmeste situatia financiară anuală, inclusiv situatia patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor, precum si a cheltuielilor, veniturilor si excedentului sau deficitului;

5. în ceea ce priveste activitatea de analiză economică:

a) întocmeste pentru managerul economic informări si analize privind situatia principalilor indicatori economicofinanciari si de eficientă (lunar si anual);

b) întocmeste situatia operativă a încasărilor din extrasele conturilor de trezorerie si din registrul de casă;

c) întocmeste note, informări si analize dispuse de conducerea institutiei;

d) asigură aplicarea legislatiei în acest domeniu si aduce la cunostintă conducerii aparitia unor situatii financiare neprevăzute;

6. în ceea ce priveste controlul financiar preventiv propriu (CFPP), din care derivă drepturi sau obligatii patrimoniale pentru institutie fată de persoane fizice sau juridice, acesta se exercită de către persoana împuternicită, avizată de Ministerul Finantelor Publice, prin viza de control financiar preventiv propriu asupra documentelor stabilite prin cadrul specific institutiei. Verificarea constă în analiza sistematică a operatiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu din punct de vedere al legislatiei, reglementării si al încadrării în limitele prevederilor bugetare stabilite.

Art. 90. - Serviciul buget, control financiar preventiv si angajamente bugetare exercită, de asemenea, următoarele atributii:

a) primeste si analizează propunerile ordonatorilor tertiari si secundari de credite din Ministerul Public si întocmeste proiectul de buget si notele de fundamentare;

b) repartizează anual, trimestrial si lunar, pe ordonatori de credite subordonati, indicatorii financiari aprobati prin legea bugetului de stat pe anul respectiv si propune spre aprobare managerului economic proiectele de buget ale ordonatorilor de credite, după care le comunică în termen acestora;

c) deschide lunar credite, efectuează repartizări si retrageri de credite, precum si virări între articole pe trimestre de credite, începând cu semestrul II;

d) întocmeste documentatia de fundamentare a propunerilor de participare anuală a bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Public;

e) întocmeste situatiile privind executia de casă a bugetului;

f) centralizează situatiile financiare ale ordonatorilor de credite subordonati si întocmeste situatia financiară centralizată pe care o depune la Ministerul Finantelor Publice;

g) întocmeste lunar monitorizarea cheltuielilor de personal, materiale si de capital;

h) asigură evidenta operatiunilor privind mijloacele extrabugetare;

i) întocmeste rapoartele de analiză economică pe bază de bilant si propune măsuri pentru îmbunătătirea activitătii financiar-contabile.

 

SECTIUNEA a 5-a

Serviciul investitii, reparatii, achizitii publice si protectia muncii

 

Art. 91. - Serviciul investitii, reparatii, achizitii publice si protectia muncii are următoarele atributii:

a) participă la achizitionarea echipamentelor necesare Ministerului Public, oferind asistentă tehnică;

b) întocmeste proiectul planului de investitii, în functie de obiectivele stabilite, defalcat pe trimestre si pe luni, si urmăreste realizarea acestuia după aprobare;

c) participă la efectuarea de prospectări de teren si de releveuri în scopul alegerii amplasamentelor pentru investitiile imobiliare, atunci când este cazul;

d) participă la selectarea ofertelor potentialilor proiectanti, executori de investitii si furnizori, cu ocazia licitatiilor si selectiilor de oferte ocazionate;

e) urmăreste asigurarea studiilor tehnico-economice pentru investitiile planificate;

f) analizează periodic stadiul lucrărilor si propune măsuri de încadrare în termen;

g) asigură îndrumarea si supravegherea tehnică în realizarea investitiilor si întocmeste situatiile periodice privind stadiul de realizare a acestora;

h) asigură gestionarea documentatiei tehnico-economice pentru lucrările de investitii;

i) încheie cu organele de specialitate procesele-verbale de receptie si urmăreste functionarea investitiei în perioada de probă si de garantie;

j) fundamentează necesarul de credite bugetare pentru investitii, în vederea elaborării proiectului anual de buget pentru Ministerul Public;

k) întocmeste, supune aprobării si transmite ordonatorilor tertiari de credite listele obiectivelor de investitii aprobate prin legea bugetului de stat;

l) verifică documentatia tehnico-economică privind lucrările de investitii, de reparatii curente si capitale la parchete, precum si la sediile instantelor unde functionează parchete si le avizează potrivit legii;

m) tine la zi evidenta lucrărilor aflate în derulare si a celor ce urmează a fi începute;

n) asigură obtinerea avizelor si a aprobărilor necesare de la autoritătile competente, pentru efectuarea lucrărilor de investitii si reparatii;

o) controlează pe teren lucrările în derulare, efectuând măsurători, sondaje si orice alte verificări, si propune măsuri corespunzătoare pentru eliminarea neregulilor constatate;

p) efectuează lucrările de întretinere a clădirii, a instalatiilor, precum si a întregii baze logistice a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

r) controlează functionarea utilajelor, a statiilor de hidrofor si a celor de joasă tensiune, a instalatiilor termice, electrice si sanitare.

Art. 92. - De asemenea, Serviciul investitii, reparatii, achizitii publice si protectia muncii exercită următoarele atributii:

a) analizează propunerile ordonatorilor tertiari de credite din Ministerul Public si întocmeste proiectul de buget si notele de fundamentare, potrivit legii;

b) întocmeste lucrările de repartizare, pe trimestre si pe ordonatori de credite, a indicatorilor financiari aprobati prin legea bugetului de stat si propune spre aprobare proiectele de buget ale ordonatorilor de credite;

c) rezolvă problemele apărute în legătură cu operatiunile privind deschiderea de credite;

d) realizează documentatia de fundamentare a propunerilor de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Public;

e) întocmeste situatiile privind executia de casă a bugetului de venituri si cheltuieli;

f) centralizează dările de seamă contabile ale Ministerului Public si întocmeste bilantul centralizat;

g) centralizează nevoile de aprovizionare ale institutiei ori bunurile necesare desfăsurării activitătii si întocmeste Programul anual de activităti publice;

h) organizează procedurile legale de achizitii publice;

i) întocmeste angajamentele bugetare si legale pentru achizitiile publice organizate, pe care le supune aprobării ordonatorului de credite (managerului economic), după obtinerea vizei de control financiar preventiv;

j) întocmeste rapoartele legale privind procedurile de achizitii desfăsurate;

k) urmăreste executarea întocmai si la timp a contractelor;

l) asigură respectarea normelor de pază contra incendiilor si a celor de protectie a muncii; întocmeste planurile de pază contra incendiilor si de înlăturare a efectelor fenomenelor naturale periculoase;

m) propune luarea măsurilor pentru protectia muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor si asigură cunoasterea si aplicarea acestora de către personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

 

SECTIUNEA a 6-a

Serviciul administrativ si gestiuni

 

Art. 93. - Serviciul administrativ si gestiuni îsi desfăsoară activitatea în baza legislatiei în vigoare privitoare la finantele publice, achizitiile publice de produse, servicii si lucrări si exercită următoarele atributii:

a) administrează si gestionează bunurile mobile si imobile din patrimoniul propriu, indiferent de titlul cu care sunt detinute;

b) organizează gestionarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, a mărfurilor, a materialelor si pieselor de schimb, a carburantilor, lubrifiantilor si a altor valori materiale aflate în dotare si asigură înscrierea numerelor de inventar pe mijloacele fixe;

c) urmăreste folosirea sau exploatarea bunurilor din dotare pentru satisfacerea nevoilor institutiei, potrivit destinatiei acestora;

d) organizează si controlează modul de tinere a evidentei operative de către gestionari si ia măsurile necesare pentru asigurarea conditiilor legale de gestionare;

e) organizează întretinerea si efectuarea reparatiilor pentru clădiri, dotări si alte active din patrimoniul institutiei, în regie proprie sau cu terti;

f) urmăreste încheierea si derularea contractelor de întretinere-reparatii (service) pentru utilajele si instalatiile din dotare, confirmând îndeplinirea obligatiilor în vederea efectuării plătii;

g) negociază, propune si urmăreste executarea în bune conditii a contractelor de prestări de servicii încheiate;

h) participă la actiunile de inventariere a bunurilor si valorilor pe care le gestionează si formulează propuneri de noi dotări cu mijloace fixe si obiecte de inventar pentru asigurarea echipamentului de lucru necesar, precum si cu alte bunuri;

i) face propuneri de casare a bunurilor din dotare la comisiile de inventariere, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare, si asigură valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea bunurilor, pentru care se obtine aprobare;

j) asigură conditii corespunzătoare de lucru pentru salariati;

k) organizează activitătile prevăzute la lit. a)-i), pentru care are dotări si personal, iar pentru alte activităti necesare propune încheierea de contracte de prestări de servicii cu terti si urmăreste realizarea acestora, confirmând plata;

l) depozitează si distribuie mărfurile, piesele de schimb si carburantii, pe care le preia în gestiune si le eliberează pe baza bonurilor de consum;

m) organizează activitatea de exploatare a parcului auto propriu, asigurând conditiile de garare si urmărirea consumului de carburanti si de lubrifianti, cu încadrarea în normele de consum, si întocmeste evidenta operativă;

n) organizează gestionarea arhivei aferente activitătii proprii si asigură conditiile de păstrare, potrivit termenelor prevăzute în Nomenclatorul arhivistic;

o) acordă viza “Bun de plată”.

Art. 94. - De asemenea, Serviciul administrativ si gestiuni exercită următoarele atributii:

a) face propuneri privind proiectul de buget, referitoare la cheltuielile de întretinere, materiale si de capital pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

b) organizează si asigură achizitionarea bunurilor necesare activitătii, potrivit legii;

c) asigură transportul de persoane si de materiale, precum si întretinerea si exploatarea autoturismelor din dotarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

d) emite foile de parcurs;

e) întocmeste fisa activitătii zilnice pentru parcul auto, precum si situatia privind consumul de carburanti din cursul lunii, pentru fiecare autoturism, pe care o depune la Serviciul financiar, contabilitate si salarizare, dări de seamă contabile si analize economice, la sfârsitul lunii;

f) verifică, în prima zi a lunii, stocul de carburanti pentru fiecare autoturism si consemnează stocul existent într-un proces-verbal;

g) asigură reparatiile curente, întretinerea, curătenia si administrarea sediului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

h) întocmeste anual, pe camere, listele privind inventarierea bunurilor, iar periodic, referatele pentru procurarea de materiale si obiecte de inventar, pe baza solicitărilor compartimentelor de resort ori din oficiu;

i) conduce evidenta gestionară a patrimoniului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

j) asigură, împreună cu trupele de jandarmi, securitatea si paza sediului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

k) orice alte atributii dispuse de managerul economic.

Art. 95. - Seful serviciului are următoarele atributii:

- organizează, coordonează si controlează activitatea întregului personal din subordine privind îndeplinirea la timp si în mod corespunzător a atributiilor de serviciu;

- repartizează personalului din subordine lucrările de competenta serviciului si îl îndrumă în vederea solutionării corecte si în termen a acestora;

- solutionează unele lucrări ale serviciului, în special cele cu un grad de complexitate ridicat;

- îndeplineste orice alte sarcini din dispozitia conducerii sectiei.

Art. 96. - Seful biroului are următoarele atributii:

- organizează, coordonează si controlează activitatea întregului personal din subordine privind îndeplinirea la timp si în mod corespunzător a atributiilor de serviciu;

- repartizează personalului din subordine lucrările de competenta serviciului si îl îndrumă în vederea solutionării corecte si în termen a acestora;

- solutionează unele lucrări ale serviciului, în special cele cu un grad de complexitate ridicat;

- îndeplineste orice alte sarcini din dispozitia procurorului sef serviciu sau a conducerii sectiei.

 

CAPITOLUL X

Sectia de inspectie

 

SECTIUNEA 1

Conducerea, structura si atributiile sectiei

 

Art. 97. - Sectia de inspectie îndeplineste atributiile care revin Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie în legătură cu controlul asupra activitătii procurorilor din cadrul Ministerului Public, care se realizează potrivit legii si ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 98. - (1) Sectia este condusă de un procuror sef sectie ajutat de un procuror sef adjunct sectie.

(2) Procurorul sef sectie are următoarele atributii:

a) organizează anual controlul de fond asupra activitătii sectiilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si a parchetelor de pe lângă curtile de apel;

b) organizează efectuarea controalelor tematice la sectiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si la parchetele de pe lângă curtile de apel, dispuse de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

c) analizează concluziile controalelor de fond si tematice efectuate la sectiile din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si prezintă procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sinteze asupra constatărilor si propuneri de măsuri pentru îmbunătătirea activitătii;

d) analizează concluziile controalelor de fond si tematice efectuate de procurorii inspectori de la parchetele de pe lângă curtile de apel si valorifică constatările;

e) exercită îndrumarea metodologică a procurorilor inspectori de la parchetele de pe lângă curtile de apel;

f) întocmeste, împreună cu Sectia de analiză, studii, probleme ale minorilor, evidentă, perfectionare profesională si informatică, analize semestriale si anuale;

g) exercită orice alte atributii delegate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sau de ministrul justitiei, potrivit legii.

(3) Procurorul sef adjunct sectie are următoarele atributii:

a) în lipsa procurorului sef sectie, exercită atributiile acestuia;

b) solutionează lucrările repartizate de procurorul sef sectie si de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

c) exercită orice alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 99. - (1) Activitatea de control se realizează potrivit dispozitiilor cuprinse în ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind desfăsurarea controlului ierarhic.

(2) Sectia de inspectie are următoarea structură:

A. Serviciul de inspectie;

B. Serviciul de planificare si metodologie a inspectiei.

(3) Serviciul de inspectie este coordonat de un procuror inspector sef.

 

SECTIUNEA a 2-a

Serviciul de inspectie

 

Art. 100. - Serviciul de inspectie are următoarele atributii:

a) efectuează controlul de fond asupra activitătii sectiilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si a parchetelor de pe lângă curtile de apel, conform planificării;

b) efectuează controale tematice la sectiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si la parchetele de pe lângă curtile de apel, dispuse de procurorul general;

c) analizează concluziile controalelor de fond si tematice, efectuate de procurorii inspectori de la parchetele de pe lângă curtile de apel, si propune procurorului sef sectie modalitătile de valorificare a constatărilor;

d) efectuează cercetări prealabile disciplinare dispuse de Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie pentru procurorii din cadrul acestui parchet;

e) exercită orice alte atributii delegate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si de ministrul justitiei, potrivit legii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Serviciul de planificare si metodologie a inspectiei

 

Art. 101. - Serviciul de planificare si metodologie a inspectiei are următoarele atributii:

a) exercită îndrumarea metodologică a procurorilor inspectori de la parchetele de pe lângă curtile de apel;

b) efectuează planificarea si organizarea metodologică a activitătilor de control;

c) exercită orice alte atributii dispuse de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sau delegate de ministrul justitiei, potrivit legii.

Art. 102. - Procurorul inspector sef are următoarele atributii:

- îndrumă si coordonează activitatea procurorilor inspectori din cadrul serviciului;

- întocmeste planurile semestriale de controale tematice ale serviciului, pe care le prezintă spre confirmare procurorului sef sectie;

- verifică materialele întocmite de procurorii inspectori în urma controalelor sau verificărilor efectuate si le prezintă procurorului sef sectie cu propuneri de măsuri;

- îndeplineste orice alte sarcini ce rezultă din ordinele procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 103. - Procurorul inspector are următoarele atributii:

- efectuează controale tematice, pe baza programelor aprobate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, la parchetele de pe lângă curtile de apel, tribunale si judecătorii, precum si la sectiile din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

- sesizează Sectia de urmărire penală si criminalistică în cazul în care, cu prilejul activitătilor de control, de verificare a unor materiale informative sau sesizări, constată săvârsirea de către procurori a unor fapte penale;

- efectuează cercetările prealabile disciplinare dispuse de Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

- analizează concluziile controalelor efectuate de procurorii inspectori de la parchetele de pe lângă curtile de apel si prezintă propuneri pentru adoptarea de măsuri corespunzătoare;

- exercită îndrumarea metodologică a procurorilor inspectori de la parchetele de pe lângă curtile de apel;

- în cadrul actiunilor de control, identifică cazurile de aplicare neunitară a legii ori greutătile în aplicarea unor dispozitii legale si face propuneri privind modul de rezolvare a acestora;

- retine si propune spre generalizare cele mai bune metode de îndeplinire a sarcinilor;

- exercită orice alte atributii dispuse de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit legii;

- exercită orice alte sarcini si lucrări în legătură cu serviciul, repartizate de sefii ierarhici.

 

CAPITOLUL XI

Serviciul pentru implementarea si derularea programelor PHARE, a celor finantate de la bugetul statului sau de organizatii neguvernamentale

 

Art. 104. - (1) Serviciul pentru implementarea si derularea programelor PHARE, a celor finantate de la bugetul statului sau de organizatii neguvernamentale este unitatea de implementare a programelor de acest fel la nivelul Ministerului Public si exercită următoarele functii:

a) de coordonare a activitătilor prin care se realizează implementarea din punct de vedere tehnic a programelor;

b) de management tehnic al proiectelor si contractelor aferente, în baza fondurilor transferate de Fondul National conform acordurilor de finantare;

c) de raportare către Ministerul Integrării Europene a datelor si informatiilor solicitate, în calitate de coordonator national al asistentei, si pentru asigurarea functionării Sistemului informatic unic de monitorizare si evaluare a programelor de asistentă financiară, precum si de raportare către Fondul National, agentiile de implementare si Comisia Europeană a documentelor prevăzute de procedurile PHARE.

(2) În vederea implementării corespunzătoare a programelor în termenele prevăzute, Serviciul pentru implementarea si derularea programelor PHARE, a celor finantate de la bugetul statului sau de organizatii neguvernamentale are următoarele atributii:

a) identifică si elaborează propuneri de proiecte de finantare din fonduri PHARE pe baza prioritătilor din Parteneriatul pentru aderare si din alte documente programatice, în conformitate cu strategia de programare a asistentei financiare nerambursabile, stabilită de Ministerul Integrării Europene, după consultarea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, precum si a sectiilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, a celorlalte parchete si structurilor de specialitate ale acestora, potentiali beneficiari ai asistentei;

b) întreprinde toate demersurile pe care le presupune exercitiul de programare, în vederea asigurării eligibilitătii proiectelor propuse: completarea sau modificarea fisei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat; în acest scop conlucrează cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Integrării Europene;

c) întocmeste documentele subsecvente aprobării fisei de proiect pentru derularea efectivă a programului (termeni de referintă, specificatii tehnice, conventii de înfrătire), cu sprijinul structurilor de specialitate, unde este cazul;

d) îndeplineste sarcinile ce îi revin pentru organizarea licitatiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, negocierea si încheierea contractului, în colaborare cu agentia de implementare;

e) supraveghează în permanentă îndeplinirea de către contractor a obligatiilor asumate în conformitate cu termenii de referintă;

f) atestă realitatea serviciilor mentionate în facturile remise de contractori, în vederea efectuării plătii de către agentia de implementare;

g) planifică si răspunde de organizarea în conditii optime a activitătilor aprobate prin program, inclusiv în situatiile în care derularea efectivă a programelor este în sarcina beneficiarilor asistentei: sectiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, parchetele ori structurile de specialitate ale acestora sau din alte institutii;

h) coordonează si monitorizează implementarea programelor; în acest scop păstrează evidenta privind obiectivele, desfăsurarea si rezultatele programelor derulate;

i) tine evidenta repartizării si utilizării bunurilor achizitionate din fondurile PHARE, conform destinatiei si scopului prevăzute în program;

j) întocmeste documentele de raportare periodică privind stadiul implementării programelor, rapoartele de monitorizare si evaluare a proiectelor, conform procedurilor PHARE; în acest scop beneficiază de sprijinul beneficiarilor directi, dacă este cazul;

k) asigură schimbul de informatii privind aspectele tehnice ale implementării programelor cu directiile implicate din cadrul Comisiei Europene, Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti, Ministerul Integrării Europene, Fondul National si cu agentiile de implementare;

l) asigură legătura dintre Ministerul Public, în calitate de autoritate de implementare, si Ministerul Integrării Europene pentru programele PHARE pe care le implementează;

m) asigură legătura cu celelalte institutii beneficiare ale asistentei si participă la reuniunile interinstitutionale în probleme de interes comun pentru asistenta PHARE;

n) participă la reuniunile internationale cu relevantă pentru obiectul de activitate al serviciului;

o) asigură participarea la întâlnirile la nivelul conducerii Ministerului Public, legate de activitatea de asistentă financiară PHARE;

p) îndeplineste orice alte atributii care pot rezulta din necesitatea derulării în bune conditii a proiectelor si pentru asigurarea absorbtiei fondurilor alocate.

 

CAPITOLUL XII

Biroul informatiilor clasificate

- Structura de securitate a Ministerului Public -

 

            Art. 105. - Biroul informatiilor clasificate este organizat si functionează potrivit ordinelor nr. 101/2002 si nr. 75/2003 ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind protectia de către Ministerul Public a informatiilor clasificate, precum si în baza hotărârilor Guvernului nr. 585/2002 si nr. 781/2002.

 

CAPITOLUL XIII

Biroul juridic

 

Art. 106. - Biroul juridic asigură apărarea drepturilor si intereselor legitime ale Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, în conformitate cu Constitutia si cu legile în vigoare, si are următoarele atributii:

a) redactează actiuni, întâmpinări, cereri de chemare în garantie, cereri de interventie, cereri reconventionale, cereri de suspendare, contestatii la executare, motive de apel sau de rercurs, concluzii scrise, referate, note etc.;

b) exercită, dacă este cazul, căile de atac legale si ia orice alte măsuri necesare pentru apărarea intereselor legitime ale institutiei;

c) reprezintă interesele institutiei în fata instantelor judecătoresti;

d) asigură asistentă de specialitate juridică în lucrările cu caracter juridic ale institutiei si coordonează această activitate si la parchetele din subordine;

e) colaborează la întocmirea actelor specifice institutiei, vizând activitatea proprie;

f) îndeplineste functia de membru al comisiei de disciplină a functionarilor publici;

g) avizează pentru legalitate actele juridice pe care le încheie institutia;

h) urmăreste rezolvarea lucrărilor ce îi sunt repartizate, la termen si în conditii de bună calitate;

i) în permanentă se informează despre toate actele normative specifice activitătii sale;

j) săptămânal, lunar si anual, după caz, prezintă conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie volumul de activitate si orice relatii care îi sunt solicitate din domeniul său de activitate;

k) pentru activitatea desfăsurată răspunde direct procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si adjunctului acestuia.

 

CAPITOLUL XIV

Serviciul de audit intern

 

Art. 107. - (1) Serviciul de audit intern îsi desfăsoară activitatea potrivit prevederilor art. 9 si 10 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, ale Ordinului ministrului finantelor nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitătii de audit public intern, precum si ale Normelor metodologice nr. 68/C3/2003 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind organizarea si functionarea auditului public intern la Ministerul Public.

(2) Serviciul de audit intern este condus de un sef serviciu, care este subordonat direct procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(3) Serviciul de audit intern organizează evidenta unitătilor auditate si a problemelor ce trebuie urmărite pentru remedierea deficientelor si este însărcinat să efectueze, în conditiile legii, controlul de gestiune la toate parchetele. În cadrul actiunilor de control se va verifica respectarea normelor legale cu privire la:

a) existenta, integritatea, păstrarea si paza bunurilor detinute cu orice titlu;

b) utilizarea valorilor materiale de orice fel, casarea si declasarea bunurilor materiale;

c) efectuarea, în numerar sau prin cont, a încasărilor si plătilor de orice natură, inclusiv a salariilor si retinerilor din salariu, precum si a altor obligatii fată de personal;

d) întocmirea si circulatia documentelor primare, tehnicooperative si contabile, precum si realitatea datelor înscrise în acestea.

Art. 108. - (1) Atributiile principale ale Serviciului de audit intern sunt următoarele:

a) elaborează norme metodologice specifice după care îsi desfăsoară activitatea si elaborează planul anual de audit public intern pe care îl supune aprobării procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sau al parchetului de pe lângă curtea de apel ori, după caz, prim-procurorului parchetului de pe lângă tribunal;

b) examinează legalitatea, regularitatea si conformitatea operatiunilor, identifică erorile, risipa, gestiunea defectuoasă si fraudele si propune măsuri si solutii pentru recuperarea pagubelor, precum si pentru sanctionarea celor vinovati, după caz;

c) supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei, precum si activitătile de planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire si control al îndeplinirii deciziilor;

d) evaluează economicitatea, eficacitatea si eficienta cu care sistemele de conducere si de executie existente în parchetele de pe lângă curtile de apel si tribunale, precum si în Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie utilizează resursele financiare, umane si materiale, pentru îndeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite;

e) identifică slăbiciunile sistemelor de conducere si de control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme si propune măsuri pentru corectarea acestora, precum si pentru diminuarea riscurilor, după caz;

f) întocmeste proiectul planului anual de audit;

g) verifică modul de organizare si desfăsurare a activitătii de control preventiv;

h) realizează lucrări de arhivare a actelor privind activitatea de audit intern conform legislatiei în vigoare.

(2) Serviciul de audit intern auditează cel putin o dată la 3 ani toate parchetele, prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor.

(3) Activitatea de control se desfăsoară pe baza planului de audit anual aprobat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(4) Serviciul de audit intern propune procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sau, după caz, conducătorilor parchetelor verificate tragerea la răspundere, în limitele atributiilor ce le revin, a persoanelor vinovate de neregulile constatate.

Art. 109. - Seful Serviciului de audit intern are următoarele atributii:

- organizează, coordonează si controlează activitatea întregului personal din subordine privind îndeplinirea la timp si în mod corespunzător a atributiilor de serviciu;

- repartizează personalului din subordine lucrările de competenta serviciului si îl îndrumă în vederea solutionării corecte si în termen a acestora;

- solutionează unele lucrări ale serviciului, în special pe cele cu un grad de complexitate ridicat;

- îndeplineste orice alte sarcini din dispozitia conducerii sectiei.

Art. 110. - Auditorul public intern se subordonează sefului Serviciului de audit intern si are următoarele atributii:

- verifică modul de angajare a cheltuielilor bugetare;

- verifică bilantul contabil;

- verifică inventarierea patrimoniului si modul de efectuare a achizitiilor publice;

- întocmeste raportul de audit public intern;

- exercită alte atributii potrivit legii.

 

TITLUL IV

Organizarea si functionarea parchetelor de pe lângă curtile de apel

 

CAPITOLUL I

Conducerea si structura parchetelor de pe lângă curtile de apel

 

Art. 111. - (1) Parchetele de pe lângă curtile de apel sunt conduse de procurori generali, ajutati de unul sau, după caz, doi procurori generali adjuncti, conform numărului stabilit prin hotărâre a Consiliului Superior al

Magistraturii, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(2) La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti procurorul general este ajutat de 3 adjuncti.

(3) Procurorul general adjunct ori, după caz, procurorii generali adjuncti actionează pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de procurorul general, coordonând si controlând activitatea sectiilor ori a altor compartimente ale parchetului, repartizate de acesta.

(4) Procurorul general îl desemnează pe unul dintre procurorii generali adjuncti pentru a-l înlocui de drept în perioada absentei sale.

(5) Unde există un singur procuror general adjunct, acesta este înlocuitorul de drept al procurorului general.

(6) Procurorul general poate delega dreptul de semnătură numai procurorului general adjunct sau, după caz, procurorilor generali adjuncti.

Art. 112. - Procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel are următoarele atributii:

1. conduce si coordonează activitatea de îndeplinire a sarcinilor ce revin parchetului potrivit legii si ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

2. îl desemnează pe unul dintre adjunctii săi la conducerea Biroului informatiilor clasificate;

3. conduce Compartimentul de informare si relatii publice si desemnează un purtător de cuvânt;

4. organizează împreună cu procurorul sef sectie activitatea de urmărire penală proprie, precum si pe cea desfăsurată de către parchetele de pe lângă tribunale si judecătorii;

5. organizează periodic conferinte de presă;

6. repartizează procurorii pe sectii, servicii si alte compartimente din cadrul parchetului;

7. elaborează semestrial programul de activitate al parchetului de pe lângă curtea de apel, asigură si urmăreste realizarea integrală a obiectivelor si a actiunilor în termenele prevăzute;

8. asigură corelarea programelor de activitate ale parchetelor din circumscriptie: aprobă, când este cazul, propunerile de modificare ori de înlocuire a unor obiective;

9. asigură organizarea judicioasă a muncii si utilizarea ratională a resurselor umane si materiale;

10. ia măsuri pentru stabilirea unei metodologii unitare de lucru a activitătii proprii si a activitătii celorlalte parchete din circumscriptii;

11. reprezintă parchetul în relatiile de serviciu cu alte institutii, organisme si organizatii de acelasi nivel de competentă, precum si în relatiile cu mass-media;

12. asigură functionarea sistemului informational potrivit metodologiei stabilite prin ordin al procurorului general;

13. asigură controlul si răspunde de exactitatea datelor si informatiilor ce se transmit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

14. examinează trimestrial datele statistice si operative, în ansamblu si pe compartimente de muncă; semestrial, analizează cu toti procurorii rezultatele muncii în toate compartimentele, stabilind măsurile necesare înlăturării lipsurilor;

15. organizează, coordonează si exercită controlul la sectii si servicii din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel si al celorlalte parchete din circumscriptie, potrivit legii;

16. avizează referatul de evaluare a activitătii procurorului stagiar, în vederea sustinerii examenului de capacitate;

17. avizează transferarea si propune delegarea procurorilor la un alt parchet;

18. asigură încadrarea personalului auxiliar, administrativ si de serviciu la parchetul de pe lângă curtea de apel si la parchetele din circumscriptie;

19. urmăreste si controlează modul în care procurorii si ceilalti salariati îsi îndeplinesc atributiile de serviciu, potrivit legii;

20. ia măsuri pentru respectarea codului deontologic al magistratilor;

21. organizează supravegherea activitătii de cercetare penală efectuate de procurorii din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel si de procurorii de la parchetele din circumscriptie;

22. ia măsuri pentru buna organizare si functionare a cabinetelor si laboratoarelor de criminalistică, potrivit ordinului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

23. dispune măsurile care se impun pentru desfăsurarea activitătii judiciare în conditii bune, potrivit legii;

24. participă la analiza solutiilor pronuntate de curtea de apel;

25. organizează primirea în audientă a cetătenilor, precum si activitatea de rezolvare a sesizărilor, reclamatiilor si plângerilor;

26. asigură conlucrarea sectiilor, serviciilor si celorlalte compartimente de activitate de la parchetele din circumscriptie;

27. ia măsuri pentru dotarea parchetelor cu cele necesare bunei desfăsurări a activitătii si pentru aplicarea normelor de protectie a muncii, de pază a imobilelor si de pază contra incendiilor;

28. exercită controlul asupra activitătii grefei si administrativ-gospodăresti, potrivit ordinului procurorului general;

29. desemnează, potrivit legii, procurorul care autorizează investigatorii si colaboratorii sub acoperire;

30. exercită orice alte atributii ce îi revin potrivit legii si ordinelor procurorului general.

Art. 113. - Atributiile adjunctului procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel sunt următoarele:

1. duce la îndeplinire ordinele si dispozitiile procurorului general, coordonând si controlând activitatea sectiilor, serviciilor si a altor compartimente, conform repartizării dispuse prin ordin de procurorul general;

2. solutionează dosarele si lucrările repartizate de procurorul general;

3. înlocuieste de drept procurorul general pe perioada absentei temporare a acestuia, în cazul în care a fost desemnat să exercite atributiile care îi revin în această calitate;

4. conduce Biroul informatiilor clasificate potrivit legii;

5. prezintă spre aprobare procurorului general obiectivele si activitătile care urmează a fi incluse în programul de activitate semestrial;

6. organizează participarea procurorilor de la parchetele de pe lângă curtea de apel la sedintele de judecată;

7. organizează participarea procurorilor de la parchetul de pe lângă curtea de apel la judecarea de fond, apel si recurs a cauzelor penale si civile si urmăreste pregătirea procurorilor pentru sedintele de judecată;

8. organizează sedintele săptămânale de analiză a solutiilor si răspunde de examinarea temeiniciei si legalitătii hotărârilor judecătoresti, de actionarea cu apel, recurs si formularea de propuneri pentru recurs în anulare;

9. asigură studierea si rezolvarea problemelor de drept din activitatea parchetelor si propune primului-procuror tematici pentru învătământul profesional sau pentru simpozioanele organizate de parchet; participă si sprijină activitatea de perfectionare profesională si de instruire a procurorilor stagiari;

10. asigură studierea practicii instantelor de judecată si organizează sesizarea cazurilor de aplicare neunitară a unor dispozitii legale, actionând, după caz, cu propuneri pentru recurs în interesul legii;

11. răspunde de activitatea de documentare juridică si urmărerste dotarea si functionarea în bune conditii a cabinetelor de documentare;

12. exercită controlul operativ curent asupra lucrărilor efectuate în cadrul compartimentelor de care răspunde;

13. participă în instantă la judecarea cauzelor penale si civile complexe sau din dispozitia procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel;

14. participă la întocmirea lucrărilor de analiză si la efectuarea unor studii la nivelul parchetului de pe lângă curtea de apel; analizează, când este cazul, activitatea sectiei judiciare;

15. primeste cetătenii în audientă potrivit regulamentului stabilit si rezolvă sesizările, reclamatiile si plângerile repartizate;

16. răspunde de activitatea de grefă, contabilitate si administrativă, urmărind îndeplinirea sarcinilor ce revin acestor compartimente, potrivit ordinului procurorului general;

17. îndeplineste orice alte atributii si lucrări în legătură cu serviciul, repartizate de procurorul general.

Art. 114. - (1) Structura parchetelor de pe lângă curtile de apel este următoarea:

A. Sectia de urmărire penală;

B. Sectia judiciară;

C. Sectia pentru minori si familie;

D. Compartimentul procurori inspectori;

E. Serviciul de combatere a criminalitătii organizate si antidrog.

(2) La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti functionează Sectia de supraveghere a urmăririi penale, iar la parchetele de pe lângă curtile de apel Constanta si Galati, Sectia maritimă si fluvială.

(3) Sectiile si serviciile sunt conduse de procurori-sefi.

 

CAPITOLUL II

Sectia de urmărire penală

 

Art. 115. - Sectia de urmărire penală îndeplineste atributiile parchetului de pe lângă curtea de apel în legătură cu activitatea de urmărire penală.

Art. 116. - Sectia de urmărire penală exercită următoarele atributii:

a) efectuează urmărirea penală în cauzele prevăzute de Codul de procedură penală si de alte legi;

b) exercită supravegherea activitătii de cercetare penală efectuate de organele de cercetare penală, potrivit legii;

c) asigură folosirea mijloacelor tehnice criminalistice în activitatea de urmărire penală si îndrumă procurorii criminalisti de la parchetele subordonate;

d) organizează activitatea de cercetare criminologică si de valorificare a rezultatelor acesteia în legătură cu cauzele care generează si conditiile care favorizează săvârsirea de infractiuni;

e) solutionează plângerile împotriva măsurilor si actelor de urmărire penală si rezolvă conflictele de competentă între procurori, potrivit legii;

f) analizează cauzele în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale fată de învinuiti sau inculpati arestati preventiv si propune măsuri corespunzătoare.

 

CAPITOLUL III

Sectia de supraveghere a urmăririi penale

 

            Art. 117. - Sectia de supraveghere a urmăririi penale a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti exercită în mod corespunzător atributiile prevăzute la art. 116 lit. b), c), d), e) si f).

 

CAPITOLUL IV

Sectia maritimă si fluvială

 

            Art. 118. - La parchetele de pe lângă curtile de apel Constanta si Galati functionează sectii maritime si fluviale, care îndeplinesc în mod corespunzător atributiile prevăzute în cap. III din titlul III cu privire la cauzele penale care se judecă în primă instantă de sectiile maritime si fluviale ale curtilor de apel.

 

CAPITOLUL V

Sectia judiciară

 

Art. 119. - (1) Sectia judiciară îndeplineste atributiile parchetului de pe lângă curtea de apel în legătură cu activitatea judiciară:

a) asigură si urmăreste pregătirea si participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale si civile, în cazurile prevăzute de lege;

b) exercită căile de atac împotriva hotărârilor pronuntate de curtea de apel, potrivit legii;

c) identifică cazurile de aplicare neunitară a legii si face propuneri motivate pentru promovarea recursului în interesul legii;

d) analizează cauzele în care instantele judecătoresti au pronuntat hotărâri definitive de achitare, restituire sau trimitere la procuror si prezintă propuneri corespunzătoare.

(2) La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti si la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti functionează o sectie judiciară penală si o sectie judiciară civilă, care exercită în mod corespunzător atributiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d).

 

CAPITOLUL VI

Sectia pentru minori si familie

 

            Art. 120.- Sectia pentru minori si familie îndeplineste atributiile parchetului de pe lângă curtea de apel în cauzele privind minori, prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VII

Compartimentul procurori inspectori

 

Art. 121. - Activitatea de control se realizează potrivit legii si ordinului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 122. - Compartimentul procurori inspectori exercită următoarele atributii:

a) întocmeste proiectele programelor de control la parchetele din circumscriptia teritorială a parchetului de pe lângă curtea de apel si le prezintă spre aprobare procurorului general, urmărindu-se ca fiecare parchet să fie supus controlului de fond cel putin o dată la 2 ani;

b) prezintă procurorului general tematici speciale de control la parchetele din circumscriptia teritorială;

c) efectuează actiunile de control programate;

d) efectuează, în conditiile legii, cercetarea prealabilă în vederea exercitării actiunii disciplinare;

e) exercită alte atributii dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie ori de ministrul justitiei, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VIII

Serviciul de combatere a criminalitătii organizate si antidrog

 

Art. 123. - Serviciul de combatere a criminalitătii organizate si antidrog are următoarele atributii:

a) efectuează urmărirea penală în cauzele prevăzute la art. 281 pct. 1 lit. b) si c) din Codul de procedură penală, dacă au ca obiect infractiuni de criminalitate organizată, trafic de droguri, trafic de persoane, spălare de bani, date în competenta sa potrivit legii;

b) efectuează urmărirea penală în celelalte cauze date prin lege în competenta parchetului de pe lângă curtea de apel, dacă au ca obiect infractiuni de criminalitate organizată, în întelesul legii, si trafic de droguri;

c) conduce si controlează activitătile procesuale efectuate de organele de politie judiciară în cauzele privind infractiunile prevăzute la lit. a) si b);

d) exercită supravegherea activitătii de urmărire penală efectuate de organele de politie judiciară în cauze având ca obiect infractiuni asociate criminalitătii organizate, în întelesul legii, care se judecă în primă instantă de curtea de apel;

e) tine evidenta cauzelor prevăzute la lit. d), în care s-a dispus începerea urmăririi penale, si urmăreste solutionarea operativă si temeinică a acestora.

 

TITLUL V

Organizarea si functionarea parchetelor de pe lângă tribunale

 

CAPITOLUL I

Conducerea si structura parchetelor de pe lângă tribunale

 

Art. 124. - (1) Parchetele de pe lângă tribunale sunt conduse de prim-procurori, ajutati de unul sau, după caz, doi prim-procurori adjuncti, în functie de volumul de activitate.

(2) La Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti primprocurorul este ajutat de 3 prim-procurori adjuncti.

(3) Prim-procurorul adjunct ori, după caz, prim-procurorii adjuncti actionează pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de prim-procuror, coordonând si controlând activitatea sectiilor ori a altor compartimente ale parchetului, repartizate de acesta.

(4) Prim-procurorul îl desemnează pe unul dintre primprocurorii adjuncti pentru a-l înlocui de drept în perioada absentei sale. În cazul existentei unui singur prim-procuror adjunct, acesta este înlocuitorul de drept al primprocurorului.

(5) Prim-procurorul poate delega dreptul de semnătură numai prim-procurorului adjunct sau, după caz, primprocurorilor adjuncti.

Art. 125. - (1) Structura parchetelor de pe lângă tribunale este următoarea:

A. Sectia de urmărire penală;

B. Sectia judiciară;

C. Biroul de combatere a criminalitătii organizate si antidrog.

(2) La Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti functionează, de asemenea, Sectia de supraveghere a urmăririi penale, iar la parchetele de pe lângă tribunalele Constanta si Galati, Sectia maritimă si fluvială.

(3) Sectiile si birourile sunt conduse de procurori-sefi.

 

CAPITOLUL II

Sectia de urmărie penală

 

Art. 126. - Sectia de urmărire penală îndeplineste atributiile parchetului de pe lângă tribunal în legătură cu activitatea de urmărire penală.

Art. 127. - Sectia de urmărire penală exercită următoarele atributii:

a) efectuează urmărirea penală în cauzele prevăzute de Codul de procedură penală si de alte legi;

b) exercită supravegherea activitătii de urmărire penală efectuate de organele de cercetare penală în cauze care se judecă în primă instantă de tribunal;

c) asigură folosirea mijloacelor tehnice criminalistice în activitatea de urmărire penală si îndrumă procurorii criminalisti de la parchetele subordonate;

d) solutionează plângerile împotriva măsurilor si actelor de urmărire penală si rezolvă conflictele de competentă între procurori, potrivit legii;

e) urmăreste modul de apărare a drepturilor si intereselor minorilor, precum si ale persoanelor puse sub interdictie de organele si institutiile judetene.

 

CAPITOLUL III

Sectia de supraveghere a urmăririi penale

 

            Art. 128. - Sectia de supraveghere a urmăririi penale a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucuresti realizează în mod corespunzător atributiile prevăzute la art. 117 lit. b), d) si e).

 

CAPITOLUL IV

Sectia maritimă si fluvială

 

            Art. 129. - Sectiile maritime si fluviale ale parchetelor de pe lângă tribunalele Constanta si Galati îndeplinesc în mod corespunzător atributiile prevăzute în cap. II din titlul IV cu privire la cauzele penale care se judecă în primă instantă de sectiile maritime si fluviale ale tribunalelor.

 

CAPITOLUL V

Sectia judiciară

 

Art. 130. - (1) Sectia judiciară îndeplineste atributiile parchetului de pe lângă tribunal în legătură cu activitatea judiciară:

a) asigură si urmăreste pregătirea si participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale si civile, în cazurile prevăzute de lege;

b) exercită căile de atac împotriva hotărârilor pronuntate de tribunal;

c) identifică cazurile de aplicare neunitară a legii si face propuneri motivate pentru promovarea recursului în interesul legii.

(2) La Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucuresti există o sectie judiciară penală si o sectie judiciară civilă, care exercită în mod corespunzător atributiile prevăzute la alin (1) lit. a)-c), în cauzele civile.

 

CAPITOLUL VI

Biroul de combatere a criminalitătii organizate si antidrog

 

Art. 131. - Biroul de combatere a criminalitătii organizate si antidrog îndeplineste competenta parchetelor de pe lângă tribunal în cauzele de criminalitate organizată si trafic de droguri si are următoarele atributii:

a) efectuează urmărirea penală în cauzele date prin lege în competenta parchetelor de pe lângă tribunal, că au ca obiect infractiuni de criminalitate organizată sau asociate acestora, trafic de persoane, trafic de droguri, spălare de bani, potrivit legii;

b) conduce si controlează activitătile procesuale efectuate de politia judiciară în cauzele privind infractiunile prevăzute la lit. a);

c) exercită supravegherea activitătii de urmărire penală efectuate de organele de cercetare penală ale politiei judiciare în cauze având ca obiect infractiuni asociate criminalitătii organizate, de competenta parchetelor de pe lângă tribunale, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

Organizarea si functionarea parchetelor de pe lângă tribunalele pentru minori si familie

 

Art. 132. - (1) Parchetele de pe lângă tribunalele pentru minori si familie sunt organizate si functionează potrivit dispozitiilor art. 41 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

(2) Parchetele de pe lângă tribunalele pentru minori si familie exercită în mod corespunzător atributiile parchetelor de pe lângă tribunale si judecătorii în cauzele cu minori.

Art. 133. - Procurorul sef birou are următoarele atributii:

- organizează, coordonează si controlează activitatea întregului personal din subordine privind îndeplinirea la timp si în mod corespunzător a atributiilor de serviciu;

- repartizează personalului din subordine lucrările de competenta serviciului si îl îndrumă în vederea solutionării corecte si în termen a acestora;

- solutionează unele lucrări ale serviciului, în special pe cele cu un grad de complexitate ridicat;

- îndeplineste orice sarcini din dispozitia procurorului sef serviciu sau a conducerii sectiei.

 

TITLUL VI

Organizarea si functionarea parchetelor de pe lângă judecătorii

 

CAPITOLUL I

Conducerea si structura parchetelor de pe lângă judecătorii

 

Art. 134. - (1) Parchetele de pe lângă judecătorii sunt conduse de prim-procurori, ajutati, în cazul unitătilor mari, de prim-procurori adjuncti.

(2) Prim-procurorul ajunct actionează pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de prim-procuror, coordonând si controlând activitatea compartimentelor parchetului, repartizate de acesta.

(3) În perioada absentei prim-procurorului, înlocuitorul său de drept este prim-procurorul adjunct. În cazul în care nu există functia de prim-procuror adjunct, pe perioada absentei prim-procurorului parchetului de pe lângă judecătorie, la propunerea acestuia, prim-procurorul parchetului de pe lângă tribunal va desemna, în scris, un înlocuitor, ale cărui acte procedurale vor fi confirmate de procurorul ierarhic superior.

(4) Prim-procurorul poate delega dreptul de semnătură numai prim-procurorului adjunct.

Art. 135. - (1) La parchetele de pe lângă judecătoriile Constanta si Galati functionează Sectia maritimă si fluvială, care îndeplineste în mod corespunzător atributiile prevăzute în cap. II cu privire la cauzele penale care se judecă în primă instantă de sectia maritimă si fluvială a judecătoriei.

(2) Sectia maritimă si fluvială este condusă de un procuror-sef.

 

CAPITOLUL II

Atributiile parchetelor de pe lângă judecătorii

 

Art. 136. - Parchetele de pe lângă judecătorii exercită următoarele atributii:

a) efectuează, potrivit legii, urmărirea penală în cauzele care se judecă în primă instantă de judecătorie;

b) exercită supravegherea activitătii de urmărire penală efectuate de organele de cercetare penală în cauzele care se judecă în primă instantă de judecătorie;

c) tine evidenta cauzelor prevăzute la lit. b), în care s-a dispus începerea urmăririi penale, si urmăreste solutionarea operativă si temeinică a acestora;

d) verifică periodic actele si lucrările cauzelor prevăzute la lit. b), în care nu s-a început urmărirea penală, dând îndrumările necesare solutionării legale a acestora si dispunând începerea urmăririi penale, dacă există temeiuri cu privire la săvârsirea unei infractiuni;

e) asigură folosirea mijloacelor tehnice criminalistice în activitatea de urmărire penală si organizează activitatea de cunoastere a cauzelor care generează si a conditiilor care favorizează săvârsirea de infractiuni;

f) solutionează plângerile împotriva măsurilor si actelor de urmărire penală si rezolvă conflictele de competentă între organele de cercetare penală, potrivit legii;

g) urmăreste modul de apărare a drepturilor si intereselor minorilor, precum si a persoanelor puse sub interdictie, de institutiile si organele locale;

h) exercită actiunea civilă în cazurile prevăzute de lege; i) asigură si urmăreste pregătirea si participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale si civile, în cazurile prevăzute de lege;

j) exercită căile de atac împotriva hotărârilor pronuntate de judecătorie;

k) examinează, din oficiu, la cererea persoanelor interesate ori din dispozitia organelor ierarhic superioare, hotărârile judecătoresti definitive si, după caz, irevocabile si face propuneri pentru atacarea lor cu recurs, potrivit legii;

l) realizează activitătile prevăzute de lege ori de alte acte normative privind pregătirea procurorilor stagiari, precum si cele de perfectionare profesională a personalului.

 

TITLUL VII

Organizarea si functionarea parchetelor militare

 

CAPITOLUL I

Conducerea si structura parchetelor militare

 

Art. 137. - (1) Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel este condus de procurorul general militar, ajutat de procurorul general militar adjunct, iar Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial si parchetele militare de pe lângă tribunalele militare sunt conduse de prim-procurori militari, ajutati de prim-procurori militari adjuncti.

(2) Prevederile art. 112, 113 si 124 se aplică în mod corespunzător.

Art. 138. - (1) Structura Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel este următoarea:

A. Compartimentul procurori militari inspectori;

B. Sectia de urmărire penală si anticoruptie;

C. Sectia judiciară.

(2) Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial are următoarea structură:

A. Sectia de urmărire penală si anticoruptie;

B. Sectia judiciară.

(3) Sectiile sunt conduse de procurori militari sefi.

 

CAPITOLUL II

Atributiile parchetelor militare

 

Art. 139. - Parchetele militare îndeplinesc în mod corespunzător, în raport cu activitătile specifice si competenta materială stabilită de lege pentru aceste autorităti publice, atributiile prevăzute pentru parchete.

Astfel, Compartimentul procurori militari inspectori al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel exercită în mod corespunzător activitătile prevăzute la art. 121 si 122, Sectia de urmărire penală si anticoruptie si Sectia judiciară ale aceluiasi parchet, pe cele mentionate la art. 115-119, Sectia de urmărire penală si anticoruptie si Sectia judiciară ale Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial, pe cele prevăzute la art. 126-128, respectiv art. 130, iar parchetele militare de pe lângă tribunalele militare, pe cele prevăzute la art. 136, conform legii.

 

TITLUL VIII

Colegiile de conducere si adunările generale ale procurorilor

 

CAPITOLUL I

Colegiile de conducere

 

Art. 140. - (1) În cadrul parchetelor functionează colegii de conducere care hotărăsc cu privire la problemele generale de conducere ale parchetelor.

(2) În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie functionează Colegiul de conducere, care hotărăste asupra problemelor generale de conducere din Ministerul Public, exercită actiunea disciplinară, în conditiile legii, desemnează procurorul inspector în vederea efectuării cercetării prealabile si persoana care sustine actiunea disciplinară în fata Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, se constituie în comitet electoral în vederea desemnării candidatilor si alegerii reprezentantilor procurorilor în Consiliul Superior al Magistraturii, avizează mentinerea în functie a procurorilor după împlinirea vârstei de pensionare, până la vârsta de 68 de ani.

(3) Colegiul de conducere din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie exercită actiunea disciplinară pentru procurorul general, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, pentru procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, precum si pentru procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curtile de apel.

(4) Colegiile de conducere ale parchetelor de pe lângă curtile de apel exercită actiunea disciplinară pentru procurorii din cadrul parchetelor de pe lângă curtile de apel si al parchetelor din circumscriptia acestora.

(5) În cazul exercitării actiunii disciplinare, la lucrările colegiului de conducere nu participă procurorul desemnat să efectueze cercetarea prealabilă si nici procurorul împotriva căruia se exercită actiunea disciplinară.

(6) Colegiul de conducere îsi desfăsoară activitatea în sedinte care se convoacă de procurorul general ori, după caz, de prim-procurorul parchetului, ori de câte ori este necesar.

(7) Colegiile de conducere sunt formate dintr-un număr impar de membri.

(8) Secretariatul sedintelor este asigurat de un procuror desemnat.

(9) Hotărârile colegiului de conducere se iau cu votul majoritătii membrilor.

(10) La Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si la parchetele de pe lângă curtile de apel si tribunale, când colegiul de conducere dezbate probleme economico-financiare sau administrative, la sedintele acestuia participă si managerul economic al parchetului, cu vot consultativ.

(11) În functie de problemele supuse dezbaterii la sedintele colegiilor de conducere ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, ale parchetelor de pe lângă curtile de apel, tribunale si tribunale specializate, pot fi invitate si persoane cu functii de conducere de la parchetele din circumscriptia acestora.

Art. 141. - Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie este constituit din procurorul general, prim-adjunctul, adjunctul si consilierii acestuia, procurorii sefi de sectie, procurorul inspector sef si 5 procurori desemnati în adunarea generală a procurorilor.

Art. 142. - Colegiile de conducere ale parchetelor de pe lângă curtile de apel, tribunale si tribunale specializate si judecătorii au următoarea componentă:

a) la parchetele de pe lângă curtile de apel: procurorul general, adjunctii acestuia, procurorii inspectori si procurorii sefi de sectii, precum si 1-2 procurori alesi în adunarea generală a procurorilor;

b) la parchetele de pe lângă tribunale si tribunale specializate: prim-procurorul, prim-procurorii adjuncti si procurorii sefi de sectii, precum si 1-2 procurori alesi în adunarea generală a procurorilor;

c) la parchetele de pe lângă judecătorii: prim-procurorul, prim-procurorul adjunct si procurorii sefi de sectie maritimă si fluvială, precum si 1-2 procurori alesi în adunarea generală.

 

CAPITOLUL II

Adunările generale ale procurorilor

 

Art. 143. - (1) Adunarea generală a procurorilor este compusă din toti procurorii în functie ai parchetului, inclusiv procurorii stagiari, precum si cei delegati sau detasati de la alte parchete.

(2) Adunarea generală a procurorilor are următoarele atributii:

a) dezbate activitatea anuală desfăsurată de parchete;

b) alege, în conditiile legii, membrii Consiliului Superior al Magistraturii;

c) dezbate probleme de drept;

d) analizează proiecte de acte normative, la solicitarea ministrului justitiei sau a Consiliului Superior al Magistraturii;

e) formulează puncte de vedere, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii;

f) alege, în conditiile legii, membri din rândul procurorilor în colegiul de conducere;

g) îndeplineste alte atributii prevăzute de lege sau de regulamente.

(3) Adunarea generală a procurorilor este legal constituită în prezenta majoritătii procurorilor în functie, cu exceptia situatiei în care se aleg membrii Consiliului Superior al Magistraturii, când este necesară prezenta a cel putin două treimi din numărul procurorilor în functie.

(4) Adunarea generală a procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie se convoacă si este prezidată de către procurorul general, anual sau ori de câte ori este necesar. În lipsa procurorului general, adunarea generală este prezidată de prim-adjunctul ori de adjunctul acestuia.

(5) Adunarea generală a procurorilor parchetelor de pe lângă curtile de apel, tribunale, tribunale specializate ori judecătorii este prezidată de conducătorul parchetului, iar în lipsa acestuia, de unul dintre adjunctii săi.

(6) Pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunarea generală a procurorilor este prezidată de procurorul cu cea mai mare vechime în magistratură, care nu si-a depus candidatura pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, si este convocată de presedintele Comitetului electoral.

(7) Hotărârile adunărilor generale ale procurorilor se iau cu votul majoritătii membrilor, cu exceptiile prevăzute de lege.

(8) Secretariatul sedintelor este asigurat de un procuror desemnat.

(9) Adunările generale ale procurorilor parchetelor de pe lângă curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecătorii se convoacă după cum urmează:

a) adunarea generală a procurorilor parchetului de pe lângă curtea de apel si adunarea generală a procurorilor din circumscriptia acestuia, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel;

b) adunarea generală a procurorilor parchetului de pe lângă tribunal si adunarea generală a procurorilor din circumscriptia acestuia, de prim-procurorul parchetului de pe lângă tribunal;

c) adunarea generală a procurorilor parchetului de pe lângă tribunalul specializat, de prim-procurorul acestui parchet;

d) adunarea generală a procurorilor parchetului de pe lângă judecătorie, de prim-procurorul acestui parchet.

Art. 144. - Hotărârile adunărilor generale ale procurorilor se consemnează într-un registru special tinut la fiecare parchet.

 

TITLUL IX

Compartimentele auxiliare ale parchetelor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 145. - (1) Personalul auxiliar al parchetelor este organizat si functionează potrivit prevederilor Legii nr. 304/2004 (titlul VI - art. 106-110) si ale prezentului regulament.

(2) Personalul auxiliar de specialitate, economic, administrativ si de serviciu al parchetelor se numeste, de asemenea, în conditiile prevăzute de Legea privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si parchetelor, cu exceptia managerilor economici, care sunt numiti în conditiile art. 114 din Legea nr. 304/2004.

Art. 146. - În cuprinsul prezentului titlu, notiunea conducătorii parchetelor este folosită în întelesul de primprocurorii parchetelor de pe lângă judecătorii si tribunale, procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curtile de apel si procurorii sefi de sectie din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, iar Sectia relatii cu publicul, secretariat general, economico-financiară si administrativă din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie va fi denumită în continuare Sectia administrativă.

Art. 147. - (1) Personalul auxiliar este repartizat pe compartimente de activitate de conducătorii parchetelor, potrivit volumului de sarcini care le revin în exercitarea atributiilor prevăzute de lege.

(2) La parchetele unde datorită schemei reduse de personal nu este posibilă organizarea unor compartimente distincte de registratură, arhivă si bibliotecă, atributiile acestora vor fi exercitate de grefieri, sub controlul conducătorului parchetului.

(3) Compartimentele auxili are ale parchetelor si sectiilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sunt coordonate din punct de vedere metodologic de către Sectia administrativă.

(4) Sectia administrativă asigură, printr-un sistem unitar de relatii functionale, desfăsurarea în cadrul acestui parchet a întregii activităti de grefă si administrativ-gospodăresti, precum si dotarea sectiilor cu mijloacele logistice necesare.

Art. 148. - (1) Grefa, registratura si arhiva efectuează operatiuni privind primirea, înregistrarea si expedierea corespondentei, îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, precum si orice alte lucrări necesare bunei desfăsurări a activitătii parchetelor.

(2) Lucrările privind numirea în functie, traseul profesional si eliberarea din functie a personalului auxiliar se efectuează de economistii din cadrul parchetelor de pe lângă curtile de apel. Tot acestia vor completa si vor păstra carnetele de muncă, respectiv registrele generale de evidentă a salariatilor ale întregului personal din parchetul de pe lângă curtea de apel si din parchetele din subordine.

(3) Statele de plată a salariilor se întocmesc de economisti sau de prim-grefieri ori de grefierii-sefi, după caz, ori de alti salariati desemnati de conducătorii parchetelor.

(4) Departamentul economico-financiar si administrativ are ca atributii principale efectuarea operatiunilor financiarcontabile, controlul financiar intern, evidenta lucrărilor, asigurarea conditiilor materiale pentru  desfăsurarea activitătii parchetelor si gospodărirea localurilor.

(5) Serviciul de documentare tine evidenta legislatiei, a jurisprudentei, precum si gestiunea bibliotecii.

Art. 149. - (1) Atributiile fiecărui salariat din compartimentele auxiliare sunt cuprinse în fisa postului, întocmită de conducătorul parchetului în care este încadrat salariatul în cauză, pe baza fisei-cadru a postului aprobată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(2) Pentru salariatii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, fisa postului este întocmită în aceleasi conditii de procurorul sef al sectiei în care acestia sunt încadrati.

(3) Prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie vor fi aprobate fisele-cadru ale postului pentru toate functiile din compartimentele auxiliare, prevăzute în statele de functii.

(4) Fisa postului se comunică tuturor salariatilor sub luare de semnătură, în ziua în care îsi încep activitatea. Conducătorii parchetelor vor lua măsuri să li se comunice fisa postului salariatilor cărora nu li s-a făcut această comunicare până la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(5) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie va aproba prin ordin fisele-cadru ale postului pentru toate functiile din compartimentele auxiliare, prevăzute în statele de functii.

Art. 150. - (1) Personalul auxiliar de specialitate este subordonat ierarhic prim-grefierului sau grefierului-sef, după caz, precum si conducătorului parchetului, respectiv procurorului sef sectie.

(2) Personalul auxiliar este obligat să respecte programul de lucru, să efectueze lucrările în termenele stabilite, să îndeplinească toate îndatoririle ce îi revin potrivit legilor si regulamentelor.

(3) Salariatii trebuie să adopte în relatiile de serviciu si în societate o conduită demnă, să respecte persoanele cu care vin în contact, indiferent de functia acestora, si să pretindă să fie respectati. Se interzice salariatilor din compartimentele auxiliare ale parchetelor să ceară sau să primească, cu orice titlu, bani ori alte foloase de la părtile din dosarele instrumentate de procurori, de la martori ori de la alte persoane cu care intră în contact în calitate oficială.

(4) Drepturile si obligatiile salariatilor din compartimentele auxiliare ale parchetelor si ale angajatorului în legătură cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea raporturilor de muncă, regulile privind protectia, igiena si securitatea în muncă în cadrul unitătii, regulile concrete privind disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile, procedura disciplinară, precum si celelalte categorii de dispozitii prevăzute în Codul muncii sunt stabilite prin Regulamentul intern, aprobat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit legii.

Art. 151. - Personalul compartimentelor auxiliare are obligatia să păstreze secretul de serviciu, precum si confidentialitatea informatiilor obtinute în cursul îndeplinirii atributiilor de serviciu si care nu sunt accesibile publicului.

Art. 152. - Personalul auxiliar este obligat să urmeze formele de pregătire profesională stabilite prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit legii.

 

CAPITOLUL II

Mijloacele folosite de unitătile Ministerului Public pentru evidenta lucrărilor

 

SECTIUNEA 1

Registre si condici

 

Art. 153. - Toate parchetele vor tine următoarele registre si condici:

1. Registrul pentru evidenta ordinelor si dispozitiilor cu caracter normativ ale ministrului justitiei si procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie (R-1);

2. Registrul de evidentă a activitătii de urmărire penală si de supraveghere a acesteia (R-2);

3. Registrul de evidentă a persoanelor arestate, a sesizărilor privind efectuarea perchezitiilor si a sesizărilor privind autorizarea interceptărilor si înregistrărilor convorbirilor (R-3);

4. Registrul de evidentă a valorilor si corpurilor delicte (R-4);

5. Registrul pentru evidenta si punerea în executare a cheltuielilor judiciare si a sanctiunilor aplicate potrivit art. 181 si 91 din Codul penal (R-5);

6. Registrul de evidentă a activitătii de apel si de recurs (R-6);

7. Registrul de evidentă a infirmărilor, redeschiderilor si restituirilor (R-30);

8. Registrul de inventar al bibliotecii (R-10);

9. Registrul de intrare-iesire a corespondentei (R-13);

10. Registrul de intrare-iesire a documentelor secrete (R-14);

11. Registrul opis alfabetic pentru identificarea lucrărilor (R-15);

12. Registrul de evidentă curentă a intrărilor-iesirilor documentelor din arhivă (R-16);

13. Registrul pentru evidenta sigiliilor si stampilelor (R-17);

14. Registrul de audientă (R-18);

15. Registrul de evidentă a cererilor, reclamatiilor, sesizărilor, plângerilor si memoriilor adresate parchetului (R-19);

16. Registrul numerelor de inventar (R-20);

17. Registrul de formulare cu regim special (R-27);

18. Registrul privind evidenta salariatilor care au avut acces în unitate ori au plecat, după terminarea programului de lucru (R-28);

19. Registrul privind evidenta persoanelor care au acces în unitate (R-29);

20. Registrul de evidentă pentru înregistrarea cererilor si răspunsurilor privind accesul la informatiile publice (R-9);

21. Registrul de control (R-31). În acest registru se vor înscrie constatările si măsurile dispuse de către persoanele care efectuează controlul, mentionându-se numărul si data actului de control;

22. Condica activitătii de urmărire penală (C-1);

23. Condica de evidentă a cauzelor cu autori neidentificati (C-2);

24. Condica pentru evidenta folosirii materialelor de criminalistică (C-3);

25. Condica pentru evidenta lucrărilor procurorilor (C-4);

26. Condica pentru evidenta lucrărilor procurorilor - activitatea judiciară (C-5);

27. Condica de prezentă (C-6);

28. Condica de corespondentă (C-7);

29. Condica de evidentă a persoanelor primite în audientă (C-8).

Art. 154. - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie va tine si următoarele registre si condici:

1. Registrul pentru evidenta recursurilor în anulare declarate - penale (R-7);

2. Registrul pentru evidenta recursurilor în anulare declarate - civile (R-8);

3. Registrul opis alfabetic pentru evidenta personalului auxiliar/procurorilor (R-11);

4. Registrul pentru evidenta legitimatiilor de serviciu (R-12);

5. Registrul de comenzi la tipografie (R-21);

6. Registrul de evidentă a parcului auto (R-22);

7. Registrul de miscare a autovehiculelor (R-23);

8. Registrul de evidentă a accidentelor de circulatie (R-24).

Art. 155. - (1) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si parchetele de pe lângă tribunale si curtile de apel vor mai tine:

1. Registrul de casă (R-25);

2. Registrul pentru evidenta ordinelor de plată (R-26).

(2) Parchetele de pe lângă curtile de apel vor tine si Registrul pentru evidenta legitimatiilor de serviciu (R-12), precum si registrele prevăzute la pct. 6 si 7 ale art. 154.

Art. 156. - (1) În toate compartimentele de activitate se vor folosi numai evidentele primare aprobate prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind nomenclatoarele arhivistice.

(2) Forma si continutul/rubricile registrelor, condicilor si ale celorlalte imprimate folosite în activitatea parchetelor se stabilesc, de asemenea, în conditiile prevăzute la alin. (1).

(3) Propunerile de instituire a altor instrumente de evidentă si de modificare a unor rubrici din formularele de evidentă existente se vor transmite pe care ierarhică Sectiei de analiză, studii, probleme ale minorilor, evidentă, perfectionare profesională si informatică din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, denumită în continuare Sectia de analiză.

 

SECTIUNEA a 2-a

Formulare statistice

 

Art. 157. - (1) Evidenta statistică a activitătii Ministerului Public se tine pe următoarele formulare:

1. Formular P1 (centralizator si desfăsurător) privind activitatea de urmărire penală efectuată de procuror;

2. Formular P2 (centralizator si desfăsurător) privind activitatea de supraveghere a cercetărilor penale;

3. Formular P3 (centralizator si desfăsurător) cuprinzând două părti:

- partea I - privind inculpatii trimisi în judecată pentru infractiuni prin care s-au produs pagube pe domenii de activitate;

- partea a II-a - privind pagubele produse de inculpatii trimisi în judecată pentru unele infractiuni, pe domenii de activitate;

4. Formular P4 (centralizator si desfăsurător) privind activitatea de urmărire penală în cauzele cu minori si tineri între 18 si 20 de ani inclusiv;

5. Formular P5 (centralizator si desfăsurător) privind activitatea de rezolvare a sesizărilor, reclamatiilor, cererilor si memoriilor si de primire a cetătenilor în audientă;

6. Formular P6 (centralizator si desfăsurător) privind activitatea judiciară în cauzele penale si civile a parchetelor de pe lângă judecătorii, tribunale si curti de apel;

7. Formular P7 (centralizator si desfăsurător) privind activitatea judiciară în cauzele penale si civile a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, care se completează numai de sectiile din acest parchet;

8. Formular P8: indicatorii principali privind activitătile de urmărire penală si supravegherea cercetărilor (P1/P2), judiciară - penală si civilă, solutionarea sesizărilor, reclamatiilor, cererilor si memoriilor. Formularul este centralizat si se întocmeste după P1 si P2 (separat pentru fiecare), pe trimestrul I si trimestrele I-III.

(2) Pe lângă aceste formulare statistice se mai întocmesc si următoarele anexe:

a) anexa de corelare la formularul P2 privind propunerile organelor de cercetare penală si solutiile dispuse de procuror (centralizator si desfăsurător);

b) anexa criminologică la P1 si P2 (centralizator si desfăsurător), cu două părti: partea I - continând date privind persoana inculpatilor trimisi în judecată si partea a II-a - privind victimele unor infractiuni;

c) anexa de corelare la formularele P2 si P3 - prejudicii (centralizator si desfăsurător);

d) anexa la formularul P8 (centralizator P1 si separat P2).

Art. 158. - (1) Termenele în care se completează formularele statistice si modul de centralizare, stocare computerizată si de prelucrare a datelor sunt reglementate prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind sistemul informational al Ministerului Public.

(2) Formatul si continutul registrelor, condicilor si ale formularelor statistice se stabilesc, de asemenea, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind nomenclatoarele arhivistice.

 

CAPITOLUL III

Atributiile personalului auxiliar de specialitate

 

SECTIUNEA 1

Constituirea compartimentelor auxiliare

 

Art. 159. - (1) Toate parchetele au în structură următoarele compartimente auxiliare de specialitate:

a) registratura;

b) grefa;

c) arhiva;

d) biroul de informare si relatii publice;

e) biblioteca.

(2) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si parchetele de pe lângă curtile de apel au, de asemenea, în structură un compartiment de documentare si un compartiment de informatică juridică.

(3) Compartimentele de informatică juridică se pot organiza si în structura parchetelor de pe lângă tribunale, tribunale specializate si judecătorii.

(4) Biroul de informare si relatii publice asigură legăturile parchetului cu publicul si cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparentei activitătii judiciare, în conditiile stabilite de lege.

(5) Biroul de informare si relatii publice este condus de un procuror desemnat de conducătorul parchetului, care poate îndeplini si rolul de purtător de cuvânt.

(6) La parchetele de pe lângă judecătorii, personalul auxiliar este organizat într-o structură nedivizată, în cadrul grefei, potrivit statului de functiuni aprobat în conditiile legii.

(7) La parchetele de pe lângă tribunale, tribunale specializate si curti de apel, personalul care asigură atributiile de grefă, registratură si arhivă este organizat în cadrul grefei, iar personalul de specialitate este organizat în cadrul compartimentului economico-administrativ.

Art. 160. - (1) Procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curtile de apel stabilesc prin ordine de serviciu, anual si ori de câte ori este necesar în functie de schimbările intervenite, după consultarea prim-procurorilor

de la parchetele din subordine:

a) componenta nominală a compartimentelor auxiliare ale parchetelor;

b) salariatul care coordonează compartimentul respectiv;

c) procurorii care îndrumă si controlează activitatea acestor compartimente.

(2) Personalul de specialitate auxiliar este subordonat ierarhic conducerii parchetelor la care functionează.

(3) Repartizarea personalului în cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate se face de conducătorul parchetului.

(4) La parchetele de pe lângă curtile de apel, tribunale si tribunale specializate, compartimentele în care îsi desfăsoară activitatea personalul auxiliar de specialitate sunt conduse de prim-grefieri, iar la sectiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, la sectiile Parchetului National Anticoruptie si la parchetele de pe lângă judecătorii, de grefieri-sefi.

(5) Personalul de specialitate informatică va fi subordonat din punct de vedere administrativ conducătorului parchetului din care face parte si din punct de vedere profesional Serviciului pentru tehnologia informatiei si comunicatiei din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(6) Grefierii care participă la efectuarea actelor de urmărire penală sunt obligati să efectueze toate consemnările despre desfăsurarea acestora si să îndeplinească orice alte însărcinări din dispozitia si sub controlul procurorului.

(7) În vederea informatizării activitătii parchetelor, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sau, după caz, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie ia măsuri pentru dotarea tehnică corespunzătoare a acestora.

(8) Numărul informaticienilor se stabileste de către conducătorul parchetului.

Art. 161. - Personalul auxiliar de specialitate din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie este organizat în următoarele compartimente:

a) Sectia administrativă, având structura prevăzută la art. 86;

b) în cadrul celorlalte sectii functionează, ca servicii nedivizate, câte o grefă, având si atributii de arhivă si registratură;

c) Biroul de informare publică si Biroul relatii cu presa din cadrul Sectiei de cooperare internatională, integrare europeană, informare publică si relatii cu presa;

d) biblioteca functionează în cadrul Sectiei de analiză - Serviciul de analiză, studii si documentare, criminologie si statistică;

e) statisticienii si personalul de specialitate informatică functionează în cadrul Biroului de statistică judiciară, respectiv al Serviciului pentru tehnologia informatiei si comunicatiei din structura Sectiei de analiză;

f) personalul tehnic din Serviciul de criminalistică functionează în cadrul Sectiei de urmărire penală si criminalistică.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea si functionarea compartimentelor de informare si relatii publice din Ministerul Public

 

Art. 162. - (1) Activitatea de informare si relatii publice se realizează după cum urmează:

a) la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, de către Biroul de informare publică si Biroul relatii cu presa din cadrul Sectiei de cooperare internatională, integrare europeană, informare publică si relatii cu presa;

b) la nivelul parchetelor de pe lângă curtile de apel, Curtea Militară de Apel, tribunale si Tribunalul Militar Teritorial, de către compartimentele de informare si relatii publice;

c) la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii si tribunale militare, de către procurorul desemnat pentru realizarea atributiilor în acest domeniu.

(2) Structurile si procurorul desemnat, prevăzuti la alin. (1), se află în subordinea directă a conducătorului parchetului care, în functie de situatie, poate dispune coordonarea acestora de către unul dintre adjunctii săi.

(3) Compartimentele de informare si relatii publice ale parchetelor de pe lângă curtile de apel, tribunale si Tribunalul Militar Teritorial sunt constituite din 1-2 procurori, 1 grefier sau grefier-dactilograf si, după caz, 1  analist programator.

(4) Stabilirea numărului si desemnarea persoanelor în compartimentele de informare si relatii publice, respectiv desemnarea procurorului cu atributii de informare si relatii publice, se fac de către conducătorul parchetului în care urmează să functioneze, prin dispozitie scrisă.

(5) De asemenea, prin dispozitie scrisă, conducătorul parchetului va desemna un purtător de cuvânt din rândul procurorilor care îsi desfăsoară activitatea în compartimentele de informare si relatii publice sau realizează atributii în acest domeniu.

Art. 163. - Biroul de informare publică si Biroul relatii cu presa ale Sectiei de cooperare internatională, integrare europeană, informare publică si relatii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, compartimentele de informare si relatii publice ale parchetelor de pe lângă curtile de apel, Curtea Militară de Apel, tribunale, Tribunalul Militar Teritorial si procurorul desemnat pentru realizarea atributiilor de informare si relatii publice de către parchetul de pe lângă judecătorie ori Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar aduc la îndeplinire sarcinile ce le revin si îsi desfăsoară activitatea potrivit dispozitiilor Legii nr. 544/2001 si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, precum si ale prezentului regulament.

Art. 164. - (1) Pentru accesul publicului la informatiile de interes public prevăzute la art. 5 din Legea nr. 544/2001, conducătorii parchetelor de pe lângă curtile de apel, Curtea Militară de Apel, tribunale, Tribunalul  Militar Teritorial, judecătorii si tribunalele militare vor organiza puncte de informare-documentare în cadrul compartimentelor de informare si relatii publice.

(2) La Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie se organizează punctul de informare-documentare în cadrul Biroului de informare publică al Sectiei de cooperare internatională, integrare europeană, informare publică si relatii cu presa.

Art. 165. - Activitatea de informare si relatii publice se desfăsoară pe toată perioada programului zilnic de lucru al parchetului, iar în ziua de joi (lucrătoare) programul de functionare se prelungeste cu două ore.

Art. 166. - Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, conducătorul parchetului va constitui, prin dispozitie scrisă, o comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informatiile de interes public, formată din 2 procurori cu experientă corespunzătoare. Comisia va duce la îndeplinire, în mod corespunzător, obligatiile prevăzute în art. 35 alin. (2) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.

Art. 167. - Conducătorii parchetelor vor organiza periodic, de regulă o dată pe lună sau ori de căte ori se impune, conferinte de presă, pentru aducerea la cunostintă a informatiilor de interes public, fiind obligati să răspundă la orice informatii de acest fel.

Art. 168. - (1) Compartimentele de informare si relatii publice ale parchetelor de pe lângă curtile de apel, Curtea Militară de Apel, tribunale si Tribunalul Militar Teritorial, precum si procurorii desemnati pentru realizarea atributiilor în acest domeniu la parchetele de pe lângă judecătorii si tribunalele militare îndeplinesc în mod corespunzător sarcinile prevăzute la art. 79 si 80.

(2) În vederea realizării atributiilor specifice, purtătorul de cuvânt al parchetului are dreptul de a consulta orice document sau dosar aflat la parchet, având obligatia de a respecta secretul de serviciu si de a proteja informatiile confidentiale de care ia cunostintă. Conducătorii parchetelor vor asigura mijloacele necesare îndeplinirii atributiilor specifice.

(3) Dreptul la liberul acces la informatii privind activitatea judiciară poate fi restrâns, în conditiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale sau când interesele minorilor ori protectia vietii private a părtilor în proces o impun sau în măsura considerată absolut necesară de către conducătorul parchetului atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.

 

SECTIUNEA a 3-a

Compartimentele de grefă, registratură si arhivă

 

Art. 169. - Compartimentele auxiliare de la toate parchetele, care desfăsoară activitatea de grefă, registratură si arhivă, efectuează următoarele operatiuni

a) completarea formularelor statistice, centralizarea si stocarea computerizată a datelor statistice, potrivit Ordinului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind sistemul informational al Ministerului Public;

b) evidenta, selectarea, păstrarea, miscarea si casarea, în conditiile legii, a documentelor detinute în arhivă;

c) folosirea, păstrarea si evidenta stampilelor, sigiliilor, imprimatelor, rechizitelor si a altor materiale din dotare;

d) calcularea cheltuielilor judiciare avansate de stat si evidenta punerii în executare a ordonantelor prin care s-au dispus plata de cheltuieli judiciare si amenzi administrative sau judiciare;

e) evidenta, depozitarea, păstrarea, miscarea si conservarea corpurilor delicte; la parchetele de pe lângă tribunale si parchetele care au sediul comun cu acestea, operatiunile descrise vor fi efectuate de tehnicianul criminalist al parchetului de pe lângă tribunal;

f) dactilografierea lucrărilor întocmite în cadrul sectoarelor de activitate;

g) realizarea sarcinilor administrative si gospodăresti necesare bunei desfăsurări a activitătii parchetelor;

h) alte sarcini stabilite de conducătorii parchetelor în baza legii si a ordinelor organelor ierarhic superioare.

Art. 170. - (1) Întreaga activitate de grefă, registratură si arhivă se desfăsoară la sediul parchetului, în încăperi anume destinate.

(2) Sunt interzise scoaterea lucrărilor din sediul parchetului, consultarea sau copierea lucrărilor de către persoane din afara institutiei, efectuarea lucrărilor de grefă, registratură si arhivă de către persoane din afara acestor compartimente, precum si accesul persoanelor străine la registrele si documentele detinute de parchete, fără aprobarea conducătorului parchetului.

Art. 171. - (1) Lipsa unor dosare sau acte aflate în evidenta procurorilor ori a compartimentelor auxiliare ale parchetelor va fi adusă de îndată la cunostintă primprocurorului sau procurorului general al parchetului, care va lua măsuri de recuperare sau de reconstituire a lucrărilor.

(2) În toate cazurile se vor stabili responsabilitătile, comunicându-se despre aceasta, pe cale ierarhică, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea si atributiile personalului auxiliar de specialitate. Dispozitii generale

 

            Art. 172. - (1) Personalul auxiliar de specialitate este format din grefieri sefi cabinet, grefieri sefi sectie, grefieri sefi serviciu, grefieri, grefieri-dactilografi, arhivari-registratori si agenti procedurali.

            (2) Personalul auxiliar de specialitate este subordonat ierarhic conducerii compartimentelor de activitate din care face parte.

 

SECTIUNEA 1

Atributiile grefierilor sefi cabinet

 

Art. 173. - Grefierii sefi cabinet functionează la cabinetele procurorului general, procurorilor generali adjuncti si procurorilor consilieri si au următoarele atributii:

a) primesc corespondenta adresată procurorului general, procurorilor generali adjuncti sau, după caz, procurorilor consilieri;

b) verifică si prezintă corespondenta procurorului general, procurorilor generali adjuncti sau, după caz, procurorilor consilieri;

c) efectuează operatiuni de înregistrare, completare si scădere a lucrărilor primite la cabinet;

d) transmit de îndată pe condica de expeditie, conform rezolutiei procurorului general, procurorilor generali adjuncti sau, după caz, a procurorilor consilieri, lucrările la sectii, servicii, birouri si la alte compartimente din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

e) tin evidenta lucrărilor cu termene de solutionare stabilite de procurorul general, procurorii generali adjuncti sau, după caz, de procurorii consilieri si îi informează cu privire la respectarea acestor termene;

f) după semnarea lucrărilor de procurorul general, procurorii generali adjuncti sau, după caz, de procurorii consilieri, iau măsuri pentru expedierea de îndată a acestora;

g) arhivează lucrările solutionate, după ce au fost scăzute în registrul de la cabinet;

h) din dispozitia procurorului general, procurorilor generali adjuncti sau, după caz, a procurorilor consilieri, dactilografiază lucrările repartizate;

i) asigură evidenta, folosirea si păstrarea în conditii corespunzătoare a stampilelor, sigiliilor si a imprimatelor existente la cabinet;

j) păstrează secretul de serviciu si respectă confidentialitatea lucrărilor efectuate la cabinet;

k) îndeplinesc orice alte atributii dispuse de procurorul general, procurorii generali adjuncti sau, după caz, de procurorii consilieri.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile grefierilor sefi sectie si ale grefierilor sefi serviciu

 

Art. 174. - Grefierii sefi sectie si grefierii sefi serviciu îndeplinesc următoarele atributii:

a) organizează si coordonează personalul auxiliar de specialitate din subordine si propun procurorului sef sectie sau, după caz, procurorului sef serviciu măsuri de îmbunătătire a activitătii acestuia;

b) primesc corespondenta adresată sectiei sau serviciului, o verifică si o prezintă procurorului sef sectie sau, după caz, procurorului sef serviciu;

c) conform rezolutiei procurorului sef sectie sau, după caz, procurorului sef serviciu, predau lucrările repartizate personalului, pe condică de lucrări, pe bază de semnătură;

d) din dispozitia procurorului sef sectie sau, după caz, a procurorului sef serviciu, înregistrează lucrările în registrele sectiei sau ale serviciului;

e) tin la zi evidenta lucrărilor cu termene de solutionare si informează procurorul sef sectie sau, după caz, procurorul sef serviciu asupra respectării acestora;

f) certifică, la sfârsitul anului calendaristic, închiderea registrelor existente în grefă, consemnând numărul înregistrărilor si numărul filelor folosite;

g) asigură culegerea si înregistrarea la timp a datelor statistice, tinând la zi evidentele primare si desfăsurătoarele statistice tipizate;

h) verifică corespondenta pregătită pentru expediere, luând măsuri de efectuare a acestor operatiuni de îndată;

i) verifică modul de respectare a dispozitiilor privind activitatea de primire, înregistrare, expediere si arhivare a lucrărilor de către personalul din subordine;

j) se preocupă de utilizarea eficientă si păstrarea în conditii optime a registrelor, condicilor, imprimatelor si a altor materiale existente în grefa sectiei si a serviciului;

k) verifică necesarul de registre, condici, imprimate, aparatură, mobilier sau de alte materiale pentru sectie sau serviciu si propun procurorului sef sectie sau, după caz, procurorului sef serviciu dotarea corespunzătoare cu astfel de bunuri;

l) repartizează personalului auxiliar de specialitate din subordine lucrările pentru dactilografiere;

m) verifică si predau la arhivă lucrările cu termen expirat, conform Nomenclatorului arhivistic;

n) asigură evidenta, folosirea si păstrarea stampilelor si a sigiliilor sectiei sau serviciului, conform prevederilor legale;

o) tin la zi evidenta personalului la locul de muncă, completând condica de prezentă, si iau măsuri pentru întocmirea foii lunare de prezentă, în vederea plătii drepturilor salariale;

p) îndeplinesc orice alte atributii dispuse de procurorul sef sectie sau, după caz, de procurorul sef serviciu.

 

SECTIUNEA a 3-a

Atributiile grefierilor si ale grefierilor-dactilografi

 

Art. 175. - Grefierii si grefierii-dactilografi au următoarele atributii:

a) primesc de la grefierul sef sectie sau de la grefierul sef serviciu lucrările repartizate prin rezolutie de procurorul sef sectie ori de procurorul sef serviciu si le înregistrează în registrele sectiei sau ale serviciului;

b) înregistrează lucrările în registrul intrare-iesire, în registrul de urmărire penală si supraveghere a urmăririi penale, în registrul de arestati, în registrul de valori si corpuri delicte, în registrul de plângeri, sesizări, cereri, memorii, reclamatii, în registrul secret de serviciu, în registrul pentru punerea în executare a sanctiunilor administrative aplicate în temeiul art. 181 din Codul penal, în opisul alfabetic, precum si în alte evidente;

c) răspund de exactitatea datelor înscrise în registre, pe care le completează zilnic, conform rubricatiei;

d) scad lucrările solutionate în registre si, după caz, iau măsuri de expediere sau arhivare a acestora;

e) dactilografiază lucrările repartizate de grefierul sef sectie sau grefierul sef serviciu;

f) întretin în conditii corespunzătoare calculatorul sau masina de scris;

g) păstrează secretul profesional si confidentialitatea lucrărilor;

h) exercită orice alte atributii dispuse de grefierul sef sectie sau de grefierul sef serviciu ori de procurorul sef sectie sau procurorul sef serviciu.

 

CAPITOLUL V

Primirea, înregistrarea si circulatia lucrărilor

 

SECTIUNEA 1

Reguli generale pentru parchetele teritoriale si reguli comune

 

Art. 176. - (1) Corespondenta adresată unitătilor teritoriale ale Ministerului Public se primeste de primulgrefier ori de grefierul-sef sau de alt grefier desemnat de conducătorul parchetului.

(2) La primirea corespondentei se verifică dacă mentiunile de pe plicuri corespund cu continutul acestora si dacă există toate anexele enumerate în corespondentă. Lipsurile ori nepotrivirile dintre mentiunile de pe plicuri si continutul acestora se aduc la cunostintă expeditorilor, cărora li se va cere, în scris sau verbal, să completeze corespondenta ori să dea lămuririle necesare în legătură cu cele constatate.

(3) Sesizările penale, precum si celelalte plângeri, cereri, sesizări si memorii ale cetătenilor, depuse de acestia direct la parchet, vor purta mentiunea de primire aplicată de procurorul de serviciu, precum si numărul de înregistrare în condica C-8.

(4) Conducătorul parchetului poate dispune ca întreaga corespondentă sau numai o parte din aceasta să îi fie prezentată nedesfăcută.

Art. 177. - (1) Corespondenta primită direct sau de la alte parchete se sortează de primul-grefier sau de grefierul-sef potrivit nomenclatoarelor arhivistice în vigoare si se identifică lucrările anterioare, în cazul în care corespondenta nou-primită are legătură cu aceste lucrări.

(2) Întreaga corespondentă se prezintă spre examinare prim-procurorului sau procurorului general al parchetului, care repartizează lucrările procurorilor sau altor salariati din subordine ori dispune trimiterea lor, când este cazul, institutiilor competente, potrivit legii, să le rezolve.

(3) Sortarea corespondentei de către primul-grefier sau de grefierul-sef, prezentarea acesteia spre examinare conducătorului parchetului si repartizarea lucrărilor spre rezolvare se fac, de regulă, în ziua primirii corespondentei sau cel târziu a doua zi.

Art. 178. - (1) După examinarea si repartizarea corespondentei, conducătorul parchetului restituie grefei lucrările în vederea înregistrării, predării ori expedierii acestora, potrivit rezolutiei.

(2) În cazul în care din cuprinsul unor scrisori nu rezultă cu claritate obiectul cererilor, plângerilor ori al sesizărilor adresate parchetului, conducătorul parchetului va dispune procurorului sau salariatului căruia i-a repartizat lucrarea spre solutionare să ceară petitionarului să facă precizările necesare în scris, telefonic sau direct, prin chemare la parchet, după caz.

Art. 179. - Plângerile si sesizările prin care se reclamă fapte cu caracter penal, precum si dosarele primite de la organele de cercetare penală, în care au fost sesizate direct acestea, se înregistrează în ordine cronologică în Registrul de evidentă a activitătii de urmărire penală si de supraveghere a acesteia (R-2). Numărul de înregistrare va fi însotit de indicativul “P” (penal).

Art. 180. - Primirea, evidenta, întocmirea si toate celelalte operatiuni privind lucrările care contin informatii clasificate secret de stat sau de serviciu se efectuează potrivit dispozitiilor ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind protectia de către Ministerul Public a informatiilor clasificate si privind protectia secretului de stat si de serviciu.

Art. 181. - (1) Cererile, reclamatiile, sesizările si memoriile se înregistrează în registrul R-19, dându-se numere de înregistrare fără sot.

(2) Toate celelalte categorii de corespondentă se înregistrează în Registrul de intrare-iesire a corespondentei curente (R-13), dându-se cronologic numere cu sot si indicativele corespunzătoare din Nomenclatorul arhivistic.

Art. 182. - (1) Lucrările efectuate din oficiu se înregistrează potrivit dispozitiilor cuprinse în art. 153-155, în raport cu continutul lor.

(2) La parchetele care au sectii maritime si fluviale, în registrul R-2 si pe lucrările penale privind acest sector se va mentiona indicativul PMF (penal-maritim-fluvial).

(3) Când pe parcursul solutionării sau după definitivarea lor unele lucrări înregistrate initial conform regulilor stabilite în art. 153-155 îsi schimbă caracterul, acestea se reînregistrează potrivit noii încadrări.

Art. 183. - (1) Înregistrarea lucrărilor se face în sistem partidă, în sensul că toate revenirile si lucrările intermediare, solicitările si primirile de dosare sau de referate si orice date în legătură cu lucrarea de bază se înscriu în mod obligatoriu la numărul de înregistrare initial, astfel încât corespondenta care se referă la lucrări anterioare să nu primească numere noi de înregistrare.

(2) Prim-grefierii au obligatia să urmărească dacă lucrările repartizate de conducătorul parchetului au fost efectuate în termenele stabilite de acesta si să îl informeze de îndată cu privire la existenta unor lucrări nerezolvate.

Art. 184. - (1) După efectuarea operatiilor de înregistrare a corespondentei, lucrările se predau celor cărora le-au fost repartizate, sub semnătură în registrul de evidentă a acestora.

(2) Lucrările efectuate se predau de procurori si de ceilalti salariati prim-grefierului ori grefierului-sef sau înlocuitorului acestuia, de asemenea, sub semnătură în condica C-4 sau C-5.

(3) Prim-grefierul sau grefierul-sef va face personal mentiunile corespunzătoare de scădere a lucrărilor si de închidere a pozitiilor în registre.

(4) Circulatia lucrărilor între grefă si procurorii sau personalul auxiliar cărora li s-au repartizat spre solutionare va fi evidentiată, de asemenea, în registrele în care sunt înscrise lucrările respective, cu mentionarea datelor de predare-primire.

Art. 185. - (1) Corespondenta cu autoritătile străine, cu misiunile diplomatice si oficiile consulare din tara noastră, cu reprezentantele străine, cu organizatiile si organismele internationale care îsi desfăsoară activitatea în România are loc în conditiile legii, direct sau prin intermediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie. În al doilea caz, parchetele vor înainta corespondenta la Sectia de cooperare internatională, integrare europeană, informare publică si relatii cu presa - Biroul de asistentă judiciară internatională din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta curte de Casatie si Justitie.

(2) Comunicarea actelor procedurale către străini, persoane fizice sau juridice, cu domiciliul sau cu resedinta în România ori cu domiciliul în străinătate, dar care se află temporar în România, se va face direct, în conditiile legii si ale prezentului regulament.

(3) Comunicările prevăzute la alin. (2) se vor face după traducerea actelor, la parchetele de pe lângă curtile de apel sau, după caz, în limba pe care aceste persoane o înteleg sau în limba oficială a statului resortisant, la organul prevăzut la alin. (1).

(4) Corespondenta într-o limbă străină, primită de la alte persoane si institutii decât cele mentionate la alin. (1), se traduce în limba română prin grija parchetelor de pe lângă curtile de apel. În acest scop, după primirea unei asemenea corespondente, prim-procurorul parchetului destinatar o va înainta procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel din circumscriptia căruia îsi desfăsoară activitatea, iar acesta va dispune, în conditiile legii, traducerea corespondentei. Textul tradus se transmite parchetului solicitant de către prim-grefierul parchetului de pe lângă curtea de apel.

(5) Corespondenta într-o limbă străină adresată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie se traduce prin grija Sectiei administrative.

Art. 186. - (1) Pentru lucrările rezolvate, după efectuarea mentiunilor de scădere si de închidere, corespondenta se expediază destinatarilor.

(2) În corespondenta expediată se vor mentiona numele parchetului, numărul de înregistrare, precum si numerele de înregistrare ale lucrărilor conexate.

(3) Prim-grefierul sau grefierul-sef va urmări ca actele de procedură si celelalte categorii de corespondentă expediată să poarte semnătura celor în drept, să fie stampilate si să fie însotite de anexele la care se referă.

Art. 187. - (1) Toate comunicările, indiferent dacă se adresează unor persoane fizice sau unor persoane juridice, se fac prin scrisori recomandate si se predau părtii cu borderou. În cazul comunicărilor care nu privesc solutiile adoptate în cauzele de competenta parchetelor, acestea se pot face prin scrisori simple care se predau, pe bază de semnătură, la oficiile postale.

(2) Când destinatarul are sediul, domiciliul sau resedinta în aceeasi localitate în care îsi are sediul parchetul, corespondenta i se poate transmite si prin curier, sub luare de semnătură în condica C-7.

Art. 188. - (1) Înregistrarea corespondentei pentru fiecare an începe la data de 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie.

(2) Registrele se numerotează, iar pe copertele acestora se înscriu: denumirea registrului, anul, numărul initial si ultimul număr de înregistrare. La sfârsitul anului sau la închiderea unui volum din registru se certifică de către primul-grefier sau grefierul-sef numărul înregistrărilor si numărul filelor folosite.

Art. 189. - Nu se admit stersături în registre si condici.

Eventualele mentiuni eronate se barează printr-o linie trasată cu cerneală si se rescriu fie în cuprinsul aceleiasi rubrici, fie în următorul rând liber din registru. Rectificarea va fi certificată, pe marginea filei din registru sau din condică, prin semnătura conducătorului parchetului sau a procurorului desemnat să controleze activitatea grefei.

Art. 190. - (1) Dosarele întocmite separat pentru fiecare lucrare se păstrează timp de un an la grefa parchetului, după care se depun la arhivă.

(2) Aranjarea actelor se face de procurorul care rezolvă lucrarea, iar numerotarea si cusutul dosarelor, precum si parafarea acestora se fac de primul-grefier sau de grefierul-sef ori de un alt grefier desemnat de conducătorul parchetului.

Art. 191. - (1) Activitatea de primire, înregistrare si circulatie a lucrărilor este controlată trimestrial de adjunctul conducătorului parchetului sau de un alt procuror desemnat de conducătorul parchetului, care va întocmi o informare cu privire la neregulile constatate si va lua măsurile de înlăturare a acestora sau va propune organelor ierarhic superioare luarea măsurilor care se impun.

(2) Semestrial si ori de câte ori este cazul, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel va organiza, prin procurorii inspectori, controlul functionării serviciilor de grefă la parchetele din subordine si va analiza situatia pozitiilor neînchise din registre si condici, precum si a eventualelor lucrări nesolutionate sau pierdute, luând, dacă este cazul, măsurile de tragere la răspundere a celor vinovati.

 

SECTIUNEA a 2-a

Reguli speciale privind primirea, înregistrarea si circulatia lucrărilor la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

Art. 192. - (1) Corespondenta adresată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu exceptia lucrărilor cu caracter secret, se primeste de personalul desemnat de procurorul-sef al Sectiei administrative.

(2) Corespondenta primită la registratura generală se înregistrează în Registrul de intrare-iesire a corespondentei si se transmite prin rezolutie a procurorului-sef al Sectiei administrative.

(3) În cazul în care la compartimentele de grefă ale sectiilor se primeste direct corespondenta, grefierii-sefi o vor transmite spre înregistrare la Sectia administrativă.

(4) Corespondenta primită la Sectia administrativă, referitoare la lucrări anterioare sau la lucrări solicitate de sectii, se predă de îndată, după înregistrarea în partida respectivă, la serviciile de grefă ale sectiilor unde se află lucrarea de bază.

Art. 193. - (1) Corespondenta expediată de persoane fizice sau persoane juridice neoficiale, adresată procurorului general sau adjunctilor acestuia cu mentiunea “personal” sau “confidential” se primeste de un grefier anume desemnat, care predă plicurile, nedeschise, procurorului-sef al Sectiei administrative. Acesta deschide plicurile, examinează continutul corespondentei si o prezintă celor cărora le este adresată, dacă, în raport cu continutul, apreciază că trebuie să fie cunoscută de acestia.

(2) Corespondenta adresată procurorului general cu mentiunea “personal” sau “confidential”, primită de la institutii sau organisme oficiale, va fi predată, nedesfăcută, direct la cabinetul său.

Art. 194. - Se va prezenta procurorului general, indiferent de modul în care a fost adresată, corespondenta privind:

a) comportarea personalului din unitătile Ministerului Public în exercitarea atributiilor de serviciu si în societate;

b) scrisorile prin care se sesizează că s-au făcut reveniri repetate la memorii depuse anterior si nu s-a primit răspuns;

c) încălcarea ordinii de drept de către alte autorităti ale statului;

d) alte lucrări care, prin continutul lor deosebit, impun informarea procurorului general.

Art. 195. - După examinarea de către procurorul general sau de adjunctii săi a corespondentei, sefii de cabinete retin si înregistrează lucrările care se păstrează în evidentă la cabinete, iar restul corespondentei se predă Sectiei administrative pentru a fi înregistrată si transmisă compartimentelor de resort sau pentru a fi trimisă altor autorităti publice competente, potrivit legii.

Art. 196. - La registratura generală grefierii anume desemnati vor înregistra corespondenta după cum urmează:

a) corespondenta care are ca obiect plângeri, denunturi si alte sesizări penale, comunicări de evenimente si alte date privind activitatea parchetelor, comunicări de situatii statistice sau alte situatii, lucrări periodice, analize, propuneri, lucrări în legătură cu activitatea economico-administrativă, corespondenta oficială primită de la diferite autorităti publice, precum si corespondenta obisnuită se înregistrează în ordine cronologică în Registrul de intrareie sire a corespondentei (R-13) si va primi numere cu sot;

b) propunerile, sesizările, reclamatiile, cererile, plângerile si memoriile, altele decât cele penale, ale persoanelor fizice sau juridice se înregistrează în registrul de evidentă a acestora (R-19), dându-se numere de înregistrare fără sot.

Art. 197. - Lucrările care urmează să fie trimise spre rezolvare la două sau mai multe sectii se multiplică, după caz, integral sau partial si se predau acestora potrivit rezolutiei de repartizare.

Art. 198. - (1) Lucrările care se retin la cabinetele conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie se înregistrează de către sefii de cabinete în registrul de intrare-iesire la corespondenta obisnuită. Pe aceste lucrări se aplică stampila de înregistrare, cu mentiunea cabinetului respectiv, iar în registru si pe lucrare, în dreptul numărului de înregistrare, se mentionează indicativul “C” (cabinet) si numărul acestuia, după cum urmează: “C1” pentru cabinetul procurorului general, “C2” pentru cabinetul prim-adjunctului procurorului general si “C3” pentru cabinetul adjunctului procurorului general.

(2) După înregistrare lucrările se predau spre rezolvare potrivit rezolutiei, sub semnătură.

(3) Documentele ce contin informatii secrete de stat si secrete de serviciu se înregistrează la serviciul informatiilor clasificate, potrivit dispozitiilor hotărârilor Guvernului nr. 585/2002 si nr. 781/2002 si ale ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie nr. 101/2002 si nr. 75/2003.

Art. 199. - (1) Corespondenta primită de sectii de la Sectia administrativă se selectează de grefierii-sefi ai sectiilor si se identifică lucrările anterioare, în cazul în care corespondenta nou-primită are legătură sau se referă la astfel de lucrări.

(2) Întreaga corespondentă se prezintă spre examinare procurorului sef de sectie, care repartizează apoi lucrările personalului competent să le rezolve.

(3) Corespondenta primită de procurorii sefi de sectii în conditiile prevăzute de art. 166 se repartizează si se predă, după examinare, grefierilor-sefi ai sectiilor, pentru a fi înregistrată si transmisă spre solutionare, sau se predă, când este cazul, conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, spre informare.

Art. 200. - (1) Înregistrarea corespondentei la sectii, după examinarea si repartizarea acesteia de către procurorii-sefi, se face după cum urmează:

a) corespondenta care are ca obiect categoriile cuprinse la art. 193, cu exceptia plângerilor, denunturilor si sesizărilor penale, se înregistrează potrivit prevederilor aceluiasi text. După înscrierea numărului de înregistrare se va trece indicativul dosarului, potrivit nomenclatorului indicator (exemplu: nr. 10/IV/1999);

b) propunerile, sesizările, reclamatiile, cererile, pângerile si memoriile persoanelor fizice si juridice se înregistrează în registrul de evidentă a acestora. După înscrierea numărului de înregistrare se va trece indicativul dosarului, potrivit Nomenclatorului indicator;

c) plângerile, denunturile si celelalte sesizări penale, precum si dosarele de la organele de cercetare penală în care plângerile si denunturile au fost făcute direct acestora se înregistrează în ordine cronologică în Registrul de evidentă a activitătii de urmărire penală si de supraveghere a acesteia. După înscrierea numărului de înregistrare, se va mentiona, în registru si pe lucrare, indicativul “P” (penal). Repartizarea pe dosare potrivit Nomenclatorului indicator, în vederea arhivării, se face după solutionare;

d) lucrările efectuate din oficiu se înregistrează potrivit prevederilor lit. a)-c), în raport cu continutul lor.

(2) Când pe parcursul solutionării sau după solutionare unele lucrări înregistrate initial potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) si d) îsi schimbă caracterul, acestea se reînregistrează potrivit noii repartizări.

Art. 201. - În scopul identificării cu usurintă a lucrărilor si dosarelor, înregistrarea lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 196 lit. a) si b) si art. 200 alin. (1) lit. b) si c) se va face si în registrul opis alfabetic.

 

SECTIUNEA a 3-a

Completarea formularelor statistice, centralizarea si stocarea computerizată a datelor

 

Art. 202. - (1) Completarea formularelor statistice se efectuează de primul-grefier ori de grefierul-sef sau de un alt grefier desemnat prin ordin al conducătorului parchetului, potrivit Ordinului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie privind sistemul informational al Ministerului Public.

(2) Completarea formularelor statistice desfăsurătoare se va face pe baza datelor înregistrate în evidentele parchetului, prevăzute în cap. II sectiunea a 2-a din prezentul titlu.

Art. 203. - Conducătorii parchetelor sau procurorii desemnati de acestia vor veghea ca înregistrările în documentele de evidentă si completarea desfăsurătoarelor statistice să fie actualizate.

Art. 204. - Toate formularele statistice vor fi semnate de conducătorul parchetului si de primul-grefier sau de grefierul-sef, iar centralizatoarele vor fi verificate de un procuror inspector, desemnat prin ordin al procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel.

Art. 205. - La Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie formularele statistice se completează de grefierii sefi ai sectiilor si se semnează de procurorii sefi de sectie. Verificarea formularelor statistice completate va fi făcută de un procuror inspector desemnat de procurorul general.

Art. 206. - Pe măsura dezvoltării informatizării sistemului computerizat de stocare a informatiilor, datele statistice vor fi introduse si în calculatoarele din dotarea parchetelor.

Art. 207. - Activitatea de completare a formularelor statistice si de centralizare si gestionare a datelor statistice a parchetelor este îndrumată metodologic de Biroul de statistică judiciară din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

 

SECTIUNEA a 4-a

Evidenta, selectarea, miscarea si casarea în conditiile legii a documentelor păstrate în arhivă

 

Art. 208. - (1) Documentele de arhivă păstrate de compartimentele de grefă ale parchetelor timp de un an se depun la arhivă pe baza inventarelor întocmite, cu mentionarea termenelor de păstrare, potrivit Nomenclatorului arhivistic prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 16/1996.

(2) Înainte de predarea la arhivă se verifică fiecare document si se scot din dosare actele oficiale emise de alte autorităti (diplome, certificate de studii, acte de stare civilă, acte de proprietate, carnete de muncă etc.), acestea urmând să fie restituite, sub semnătură, celor îndreptătiti si retinându-se copii certificate sub semnătură de persoana care a restituit actul.

(3) La Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie dosarele se păstrează în arhivele sectiilor timp de un an, după care se predau la arhiva generală, unde se păstrează pe perioadele de timp prevăzute de dispozitiile legale.

(4) Arhivarea si păstrarea lucrărilor înregistrate si retinute la cabinetele conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu exceptia lucrărilor ce contin informatii secrete de stat, se fac de către sefii de cabinete.

Art. 209. - (1) În vederea trecerii la arhivă, documentele existente în fiecare dosar se asază în ordine cronologică, se numerotează si se cos sau se leagă în coperte de carton, în asa fel încât să se asigure citirea completă a textelor, a datelor calendaristice si a rezolutiilor.

Din dosar se îndepărtează agrafele, clemele, acele si filele nescrise.

(2) Pe coperta dosarului se mentionează denumirea parchetului si a compartimentului de activitate, indicativul din nomenclatorul statistic, termenul de păstrare, problema la care se referă, numărul de file si numărul ordinului, potrivit anexei nr. 4 la Legea nr. 16/1996.

(3) Pe o filă adăugată la sfârsitul dosarului sau pe prima pagină rămasă nescrisă a registrelor si condicilor, salariatul care gestionează arhiva mentionează: “prezentul dosar (registru, condică etc.) contine ... file” (în cifre si litere), aplică stampila rotundă si semnează.

Art. 210. - Pentru dosarele cu termen de păstrare permanent, inventarul se întocmeste în 4 exemplare, iar pentru cele cu termen de păstrare temporar, în 3 exemplare. Din fiecare inventar, câte un exemplar rămâne

la grefierul sef al unitătii, iar celelalte se păstrează în arhivă împreună cu dosarele.

Art. 211. - Pentru registre, condici si alte documente preconstituite se întocmeste un inventar separat, pe termene de păstrare.

Art. 212. - Salariatul care răspunde de arhivă este obligat să tină evidenta inventarelor pentru documentele intrate în arhivă si a miscării documentelor, completând rubricile din Registrul de evidentă a intrărilor-iesirilor unitătilor arhivistice, potrivit modelului din anexa nr. 4 la Legea nr. 16/1996.

Art. 213. - La primirea documentelor în arhivă se verifică dacă inventarul este întocmit corespunzător si dacă îndeplineste conditiile prevăzute de Legea nr. 16/1996 si de prezentul regulament.

Art. 214. - Documentele se păstrează în arhivă pe compartimente de activitate, pe termene de păstrare si în ordinea cronologică a numerelor de înregistrare a dosarelor. Documentele cu termen de păstrare permanent se păstrează separat de cele cu termene temporare.

Art. 215. - (1) Grefierii cu atributii de arhivar si arhivarii-registratori sunt gestionarii documentelor arhivate si ai informatiilor cuprinse în aceste documente. Acestia răspund în conditiile legii si în limita atributiilor pe care le au de conservarea arhivei si de păstrarea confidentialitătii informatiilor cuprinse în arhivă.

(2) În unitătile care nu au încadrati arhivari-registratori atributiile specifice sunt îndeplinite de primul-grefier sau de grefierul-sef.

(3) Persoanele mentionate la alin. (1) îndeplinesc sarcinile înscrise în instructiunile în vigoare privind predarea documentelor în arhivă, păstrarea, selectionarea si eliminarea acestora, precum si cele prevăzute în fisa postului.

Art. 216. - (1) Conducătorii parchetelor si, respectiv, procurorul-sef al Sectiei administrative din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie pot desemna, dacă apreciază că este necesar, cu acordul grefierului-sef, respectiv primului-grefier sau, după caz, al arhivaruluiregistrator, alti grefieri care să îndeplinească sarcini în legătură cu arhiva, alături de grefierul-sef sau de primulgrefier ori de arhivarul-registrator.

(2) De asemenea, persoanele mentionate la alin. (1) verifică anual si ori de câte ori consideră necesar modul în care sunt îndeplinite de către personalul din subordine sarcinile care rezultă din normele în legătură cu conservarea si gestionarea arhivelor.

Art. 217. - (1) Eliberarea de dosare si de documente din dosarele arhivate, obtinerea de copii de pe aceste documente, precum si consultarea lor se realizează numai pe baza aprobării scrise a conducătorului unitătii care detine arhiva.

(2) Consultarea documentelor depozitate în arhiva generală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, precum si eliberarea acestora se fac numai cu aprobarea procurorului-sef al Sectiei administrative.

(3) La cererea persoanelor îndreptătite, conducătorul parchetului, respectiv procurorul-sef al Sectiei administrative, poate aproba restituirea către acestea de documente din arhivă sau poate dispune încredintarea de documente altor organe ale statului sau altor unităti din Ministerul Public. Documentul restituit sau încredintat se înlocuieste în arhivă cu o copie conformă.

(4) Eliberarea documentelor originale se consemnează în registrul de depozit.

(5) Toate consultările lucrărilor din arhivă, precum si eliberarea de copii se evidentiază într-un registru tinut în grija grefierului arhivar. Acest registru va fi cuprins în inventar si va avea termen de păstrare permanent.

Art. 218. - (1) Documentele de arhivă al căror termen de păstrare stabilit în Nomenclatorul arhivistic a expirat se prezintă comisiei de selectionare constituite potrivit art. 11 din Legea nr. 16/1996.

(2) Comisia de selectionare este compusă din presedinte, secretar si un număr impar de membri numiti de conducătorul parchetului din rândul procurorilor si al grefierilor.

(3) La Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie membrii comisiei de selectionare sunt desemnati prin ordin al procurorului general, la propunerea procurorului-sef al Sectiei administrative.

(4) Presedintele comisiei de selectionare va fi numit din rândul procurorilor.

(5) Salariatul care răspunde de arhivă va fi numit secretar al comisiei de selectionare. Acesta are obligatia să pregătească din timp materialul arhivistic pe care urmează să-l prezinte comisiei de selectionare, să prezinte explicatiile necesare în legătură cu selectionarea arhivei si să ducă la îndeplinire hotărârile comisiei de selectionare.

Art. 219. - După expirarea termenului de păstrare, la cererea secretarului comisiei de selectionare, presedintele convoacă comisia. Aceasta verifică dacă documentele înscrise în inventar au fost bine încadrate în termenele de păstrare si avizează eliminarea lor, putând să prelungească termenul de păstrare a unor lucrări, dacă este cazul.

Art. 220. - În cazurile în care comisia de selectionare constată că s-au produs greseli în stabilirea termenelor de păstrare, va face rectificările necesare în inventar. Dacă este cazul, se întocmesc inventare separate care se anexează la inventarul initial.

Art. 221. - (1) Inventarele dosarelor stabilite de comisia de selectionare pentru a fi înlăturate din arhivă ca nefolositoare, însotite de procesul-verbal întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la Legea nr. 16/1996 si aprobat de prim-procurorul sau de procurorul general al parchetului, se înaintează spre confirmare filialei judetene a Arhivelor Nationale.

(2) După primirea confirmării, documentele stabilite să fie înlăturate ca nefolositoare se predau unitătilor de colectare a deseurilor, în conditiile legii.

Art. 222. - (1) Selectionarea altor documente care nu au fost constituite potrivit Nomenclatorului arhivistic se face după ce acestea au fost puse în ordine si inventariate. Comisia de selectionare examinează documentele si stabileste, după caz, păstrarea sau înlăturarea lor ca nefolositoare.

(2) Pentru documentele ce se propun a fi înlăturate din arhivă se întocmeste proces-verbal conform modelului din anexa nr. 5 la Legea nr. 16/1996, mentinându-se anii în care au fost create documentele, compartimentele de activitate în care au fost create si numărul curent al dosarelor din inventar.

Art. 223. - Documentele care nu au termen de păstrare prevăzut în Nomenclatorul arhivistic se înlătură pe baza unui proces-verbal în care se mentionează categoria de documente, numărul acestora si anii extremi, făcându-se mentiuni despre lipsa lor de valoare documentară si practică.

Art. 224. - Documentele rămase după selectionare se predau filialei judetene a Arhivelor Nationale, la termenele si în conditiile prevăzute în Legea nr. 16/1996. O dată cu predarea se depun si două exemplare ale inventarului definitiv.

Art. 225. - La selectionarea arhivei se va avea în vedere să fie identificate si retinute toate documentele care au importantă istorică, documentară si cele a căror utilitate practică nu a încetat.

Art. 226. - (1) Sigiliile si stampilele scoase din uz, confectionate din metal, care au stemă si denumirea completă a parchetelor, păstrate în arhivă, se depun la filialele judetene ale Arhivelor Nationale, într-un singur exemplar, iar celelalte exemplare, precum si sigiliile si stampilele de cauciuc scoase din uz se depun la Sectia administrativă din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(2) Sigiliile si stampilele se iau în evidentă într-un registru separat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Legea nr. 16/1996.

Art. 227. - (1) Conducătorii parchetelor sunt obligati să urmărească păstrarea în conditii corespunzătoare a documentelor si să ia măsuri care să împiedice degradarea, distrugerea sau sustragerea acestora. De asemenea, sunt obligati să asigure dotarea camerelor de depozitare a arhivei cu mijloace adecvate de păstrare a documentelor si de prevenire a incendiilor.

(2) Se interzic introducerea si păstrarea în camerele de depozitare a arhivei a materialelor inflamabile, explozive sau toxice ori a altor materiale instabile sau perisabile.

Art. 228. - Sectia administrativă din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie exercită controlul si îndrumarea activitătilor ce se desfăsoară în legătură cu arhiva la unitătile locale.

 

SECTIUNEA a 5-a

Folosirea, păstrarea si evidenta stampilelor, sigiliilor, imprimatelor si a altor materiale din dotare

 

Art. 229. - Parchetele vor folosi sigilii, stampile si imprimate ale căror dimensiuni, formă si continut se stabilesc prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit legii.

Art. 230. - Firmele parchetelor se vor confectiona prin grija compartimentelor economico-administrative din cadrul parchetelor de pe lângă tribunale, respectiv a Sectiei administrative, si vor avea continutul, dimensiunile, forma si culoarea stabilite prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 231. - (1) Sigiliile si stampilele se înregistrează în Registrul pentru evidenta sigiliilor si stampilelor (R-17).

(2) Se interzice scoaterea sigiliilor si a stampilelor din incinta parchetului.

(3) Sigiliile si stampilele se păstrează în dulapuri metalice, răspunderea pentru integritatea lor revenind grefierilor-sefi ai parchetelor.

Art. 232. - În caz de pierdere sau de sustragere a unei stampile sau a unui sigiliu, evenimentul va fi raportat de îndată, în scris, procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel si procurorului-sef al Sectiei administrative din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, initiindu-se, dacă este cazul, procedura de tragere la răspundere disciplinară a persoanei vinovate si luându-se măsurile necesare de înlocuire a bunului.

Art. 233. - Stocurile de imprimate din fiecare parchet vor fi gestionate de administrator sau, după caz, de grefierul sef, de primul-grefier sau de un alt grefier desemnat de conducătorul parchetului.

Art. 234. - Conducătorii parchetelor vor supraveghea activitatea personalului din subordine, astfel încât să se evite folosirea imprimatelor în afara unitătilor de alte persoane sau în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

Art. 235. - Imprimatele scoase din uz se inventariază de comisia de selectionare a documentelor si se predau, în conditiile legii, unitătilor de colectare a deseurilor.

 

SECTIUNEA a 6-a

Calcularea cheltuielilor judiciare avansate de stat si evidenta punerii în executare a ordonantelor prin care s-a dispus plata de cheltuieli judiciare si amenzi administrative

 

Art. 236. - (1) Grefierii-sefi si prim-grefierii, sub îndrumarea procurorilor care efectuează urmărirea penală sau supravegherea acesteia, vor asigura, potrivit dispozitiilor Codului de procedură penală, recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat cu ocazia efectuării urmăririi penale si punerea în executare a ordonantelor prin care s-a dispus sanctiunea administrativă a amenzii, prevăzută de art. 91 lit. c) din Codul penal.

(2) Evidenta cheltuielilor judiciare si a amenzilor administrative se tine în registrul R-5.

Art. 237. - La stabilirea cheltuielilor judiciare se vor avea în vedere cheltuielile făcute de organul de urmărire penală si de alte organe pentru:

a) chemarea prin serviciile postale, telefon, telex sau fax a părtilor din proces, a martorilor, expertilor, interpretilor si a altor persoane;

b) plata, în cazurile si în conditiile prevăzute de art. 190 din Codul de procedură penală, a sumelor de bani cuvenite martorilor, expertilor si interpretilor;

c) efectuarea constatărilor tehnico-stiintifice si a expertizelor medico-legale sau de altă specialitate;

d) ridicarea si conservarea mijloacelor materiale de probă, inclusiv costul filmelor, copertelor, dischetelor, substantelor chimice folosite, al ambalajelor, al transportului la locul de depozitare etc.

e) efectuarea fotografiilor judiciare si a înregistrărilor audio-video;

f) deplasările efectuate în interesul rezolvării cauzelor: costul cazării, al diurnei, al transportului;

g) plata onorariilor apărătorilor din oficiu;

h) hârtia, imprimatele si alte materiale ce compun dosarele penale;

i) orice alte lucrări efectuate în desfăsurarea urmăririi penale, care au necesitat plăti din fondurile bugetare.

Art. 238. - Calcularea cheltuielilor judiciare se va face, în fiecare cauză solutionată de procuror, pe baza următoarelor documente justificative:

a) actele întocmite de organele care au efectuat lucrări dispuse de organul de urmărire penală, în care sunt mentionate, în conditiile prevăzute prin dispozitiile legale, costurile lucrărilor;

b) actele în baza cărora martorii, expertii si interpretii justifică, în conditiile prevăzute de lege, cheltuielile făcute;

c) actele emise de cabinetele de avocati, în care se mentionează onorariile ce se plătesc apărătorilor din oficiu;

d) nota de cheltuieli întocmită de grefierul-sef, sub îndrumarea procurorului care a efectuat urmărirea penală sau supravegherea urmăririi penale, privind cheltuielile făcute de parchet în cursul urmăririi penale, pentru corespondentă, chemările prin telefon, telex sau fax, deplasări, consumuri de materiale etc.

Art. 239. - În cauzele în care urmărirea penală a fost efectuată de organe de cercetare penală, la stabilirea cheltuielilor se tine seama de sumele mentionate de aceste organe în referatele cu propuneri de solutionare a cauzelor, la care se adaugă, dacă este cazul, cheltuielile efectuate de parchet.

Art. 240. - Cheltuielile judiciare se stabilesc de procuror prin ordonanta de încetare a urmăririi penale sau de scoatere de sub urmărirea penală, potrivit art. 245 din Codul de procedură penală si art. 249 alin. 2 din acelasi cod.

Art. 241. - Punerea în executare a ordonantei prin care s-au stabilit cheltuieli judiciare ori s-a aplicat amenda prevăzută de art. 91 lit. c) din Codul penal se face de către procuror, potrivit dispozitiilor art. 2491 alineatul ultim, art. 442 si 443 din Codul penal.

Art. 242. - (1) Conducătorii parchetelor vor controla, direct sau prin procurori desemnati, evidenta si modul de punere în executare a ordonantelor prin care s-au stabilit amenzi sau cheltuieli judiciare.

(2) Sectia administrativă din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie va urmări, cu ocazia controalelor economice efectuate, modul în care se pun în executare ordonantele prin care s-a dispus aplicarea de amenzi sau obligarea la cheltuieli judiciare si va propune măsurile de înlăturare a neregulilor constatate.

Art. 243. - (1) Evidenta corpurilor delicte, precum si a celorlalte mijloace de probă ridicate de procuror si care nu pot fi atasate la dosar se asigură de parchete prin tehnicienii criminalisti sau, după caz, prin grefierii anume desemnati de conducătorii parchetelor; acestia semnează de luarea în primire a corpurilor delicte si a celorlalte mijloace de probă, le înregistrează în Registrul de evidentă a valorilor si corpurilor delicte (R-4) si răspund de securitatea depozitării, precum si de buna păstrare si conservare a acestora.

(2) Primirea obiectelor se face pe bază de procesverbal, în care se vor specifica elementele si caracteristicile de identificare, calitatea sau valoarea.

(3) În Registrul de evidentă a valorilor si corpurilor delicte (R-4) se va face descrierea amănuntită a obiectelor primite, arătându-se starea calitativă, materialul din care sunt confectionate, dimensiunile, greutatea, marca de fabrică, seria, culoarea, precum si orice alte elemente de identificare, pentru a se evita confuzia sau posibilitatea de înlocuire. În acelasi sens se va proceda la înregistrarea video a corpurilor delicte si a celorlalte mijloace de probă prevăzute în alineatele precedente. Suportul material al înregistrării video se înregistrează separat în Registrul de evidentă a valorilor si corpurilor delicte (R-4).

Art. 244. - Pentru depozitarea în conditii de securitate si bună conservare a corpurilor delicte si a celorlalte mijloace de probă, la parchete se amenajează încăperi speciale si se procură case de fier si dulapuri metalice anume destinate.

Art. 245. - (1) Obiectele de valoare mare se vor tine în casa de fier sau în dulapuri metalice cu încuietori speciale. Fiecare obiect va avea atasată o etichetă pe care se vor nota numărul dosarului si pozitia din Registrul de evidentă a valorilor si corpurilor delicte (R-4).

(2) Obiectele cu volum mic se ambalează în plicuri pe care se vor nota datele de identificare.

Art. 246. - (1) Metalele sau pietrele pretioase ori obiectele confectionate din acestea si mijloacele de plată străine se depun la cea mai apropiată institutie bancară competentă.

(2) Titlurile de valoare interne, obiectele de artă sau de muzeu si colectiile de valoare se predau spre păstrare institutiilor de specialitate.

(3) Obiectele prevăzute la alin. (1) si (2) se predau în termen de 48 de ore de la ridicare. Dacă obiectele sunt strict necesare urmăririi penale, depunerea se face ulterior, dar nu mai târziu de 48 de ore de la rezolvarea cauzei de către procuror, după terminarea urmăririi penale.

(4) Sumele de bani ridicate de procuror în cursul urmăririi penale de la detinători se consemnează la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. pe numele celui de la care s-au ridicat si la dispozitia organului judiciar.

(5) La camera de corpuri delicte se păstrează în evidentă xerocopii de pe recipisele de consemnare a sumelor de bani la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. si actele de depunere a valorilor la institutiile de specialitate, iar recipisele în original se depun la dosar.

Art. 247. - (1) Bunurile perisabile se predau de urgentă, în conditiile legii, unitătilor comerciale, potrivit profilului activitătii acestora, în vederea valorificării.

(2) Sumele de bani rezultate din valorificare se consemnează la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A., după caz, pe numele învinuitului,  inculpatului sau părtilor responsabile civilmente si la dispozitia organului judiciar care a dispus ridicarea bunurilor.

Art. 248. - Armele de foc, munitiile si materialele explozive, radioactive, toxice sau stupefiante care sunt mijloace materiale de probă se predau cu proces-verbal organelor de politie din localitatea unde îsi are sediul parchetul.

Art. 249. - (1) În cazurile în care se dispune trimiterea în judecată, corpurile delicte si celelalte mijloace materiale de probă se predau instantei de judecată o dată cu dosarul cauzei, făcându-se mentiune despre aceasta în rechizitoriu. În adresa de trimitere a dosarului se enumeră si se descriu obiectele respective cu datele din procesulverbal de primire si depunere la camera de corpuri delicte a parchetului sau politiei.

(2) Predarea la instantă a dosarului, împreună cu corpurile delicte si celelalte mijloace materiale de probă ori cu documentele de depunere a corpurilor delicte, la institutii de specialitate, la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau la bănci se face sub luare de semnătură în condica C-7, cu mentiunea expresă a primirii atât a dosarului, cât si a corpurilor delicte, după care se operează scăderea în Registrul de evidentă a valorilor si corpurilor delicte (R-4).

Art. 250. - (1) Dacă se dispune confiscarea specială potrivit art. 118 din Codul penal, un exemplar al actului procurorului sau un extras împreună cu obiectele confiscate se trimit executorului judecătoresc, în vederea valorificării lor în conditiile legii. Predarea si primirea obiectelor si scoaterea din evidentă se fac în conditiile prevăzute la art. 246.

(2) În cazul confiscării mijloacelor de plată străine, a titlurilor de valoare interne, a obiectelor de artă sau de muzeu, a metalelor sau pietrelor pretioase ori a obiectelor confectionate din acestea, precum si a colectiilor de valoare, solutia dispusă se comunică si institutiilor de specialitate la care acestea au fost depuse.

(3) Pentru sumele de bani ridicate de la făptuitori sau pentru cele obtinute din valorificarea bunurilor perisabile, măsura confiscării se comunică si unitătii C.E.C. la care acestea au fost depuse.

(4) Confiscarea munitiei si a materialelor explozive, radioactive, toxice sau stupefiante se comunică organelor de politie la care acestea au fost depuse, pentru a se proceda la valorificarea lor în conditiile legii.

(5) Măsura confiscării se comunică în toate cazurile organelor financiare teritoriale, pentru a se urmări virarea la bugetul de stat a sumelor realizate din valorificarea corpurilor delicte.

Art. 251. - Măsura distrugerii unor obiecte confiscate, dispusă prin ordonantă, se execută după respingerea căilor de atac împotriva solutiei sau după trecerea unui an de la data ordonantei, prin mijloace adecvate, de către o comisie desemnată de conducătorul parchetului, din care fac parte: procurorul care a dispus confiscarea sau, în lipsa acestuia, un alt procuror, grefierul-sef si tehnicianul criminalist sau, după caz, grefierul care are în primire corpurile delicte. Cu privire la distrugerea corpurilor delicte se întocmeste un proces-verbal semnat de membrii comisiei, care se atasează la dosarul cauzei, iar operatiunea se mentionează în Registrul de evidentă a valorilor si corpurilor delicte (R-4).

Art. 252. - Sectia administrativă, respectiv Serviciul de audit intern din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu ocazia actiunilor de control financiar, va verifica modul în care sunt respectate prevederile legale în activitatea de evidentă si de gestionare a corpurilor delicte si a celorlalte mijloace materiale de probă.

Art. 253. - Se interzice folosirea sub orice formă a obiectelor care constituie mijloace materiale de probă în alte scopuri decât cele prevăzute de lege sau dobândirea acestora cu ocazia valorificării lor.

 

SECTIUNEA a 7-a

Dactilografierea lucrărilor întocmite în cadrul sectoarelor de activitate

 

Art. 254. - Grefierii-sefi sau, după caz, prim-grefierii asigură dactilografierea la timp si în conditii de calitate a lucrărilor efectuate în cadrul activitătii parchetelor.

Art. 255. - În functie de volumul de activitate din fiecare parchet, una sau mai multe dactilografe sau grefiere-dactilografe si grefiere, în functie de volumul de activitate, pot fi anume desemnate să dactilografieze si lucrările efectuate în cadrul procedurilor judiciare (declaratiile învinuitilor si inculpatilor, ale martorilor, precum si alte acte procedurale).

Art. 256. - (1) Lucrările vor fi dactilografiate numai cu ajutorul mijloacelor tehnice din dotarea parchetelor.

(2) Lucrările dactilografiate, inclusiv conceptele, se restituie de dactilografe grefierilor-sefi, zilnic, la sfârsitul programului de lucru, sau, cel mai târziu, a doua zi, la începutul programului de lucru.

(3) Grefierii-sefi au obligatia să predea de îndată lucrările dactilografiate celor care le-au întocmit, evidentiindu-se si verificându-se activitatea zilnică a fiecărei dactilografe.

Art. 257. - (1) Dactilografele au obligatia să întretină mijloacele tehnice din dotare în bune conditii si să ia măsurile adecvate pentru siguranta acestora, atât în timpul, cât si în afara programului de lucru.

(2) Lucrările dactilografiate vor contine în subsolul textului ultimei file initialele persoanei care le-a redactat si numărul de file dactilografiate.

Art. 258. - (1) Se interzic dactilografierea altor lucrări decât a celor efectuate în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, precum si folosirea mijloacelor tehnice din dotarea parchetelor de către alte persoane decât dactilografele care le au în primire, cu exceptia grefierilor-sefi sau primgrefierilor, după caz.

(2) Este de asemenea interzisă dactilografierea actelor procedurale referitoare la solutiile adoptate de procurori, precum si a altor lucrări importante (motivările căilor de atac exercitate etc.) fără concepte.

 

SECTIUNEA a 8-a

Realizarea sarcinilor administrative si gospodăresti inerente functionării parchetelor

 

Art. 259. - (1) Managerii economici sau administratorii ori, la parchetele la care asemenea functii nu există, primgrefierii vor coordona activitatea personalului auxiliar de serviciu, asigurând îndeplinirea de către acesta a atributiilor privind paza si curătenia localurilor parchetelor.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor asigura, de asemenea, buna functionare a instalatiilor si a aparaturii din dotarea parchetelor (masini de scris, computere, frigidere, radiouri, televizoare, autoturisme etc.), precum si materialele (rechizite, carburanti etc.) necesare functionării parchetelor.

(3) Administratorii vor îndeplini aceste atributii si pentru celelalte parchete aflate în acelasi sediu cu parchetul de pe lângă tribunal, după caz.

Art. 260. - La parchetele care, potrivit schemei de organizare, nu au economisti, întocmirea statelor de plată a salariilor si plata acestora se vor face de grefierul-sef, de prim-grefier sau de un alt grefier desemnat de primprocuror.

 

SECTIUNEA a 9-a

Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, precum si declasarea ori casarea unor bunuri materiale apartinând Ministerului Public

 

Art. 261. - Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, precum si declasarea ori casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, apartinând Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, parchetelor de pe lângă curtile de apel, parchetelor de pe lângă tribunale si parchetelor de pe lângă judecătorii, se vor face cu respectarea reglementărilor prevăzute de lege pentru institutiile publice, precum si a prevederilor din prezenta sectiune.

Art. 262. - Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe se aprobă de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, în calitatea sa de ordonator principal de credite.

Art. 263. - (1) Propunerile pentru scoaterea din functiune a mijloacelor fixe se fac de către o comisie constituită din 5 membri, după cum urmează:

a) pentru bunurile apartinând parchetelor de pe lângă judecătorii, tribunale si curti de apel, comisia este constituită din:

1. procurorul general adjunct al parchetului de pe lângă curtea de apel - presedinte;

2. prim-procurorul parchetului de pe lângă tribunal;

3. contabilul-sef al parchetului de pe lângă tribunal;

4. administratorul parchetului de pe lângă tribunal; 5. un expert economist;

b) pentru bunurile apartinând Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, comisia este constituită din:

1. adjunctul sefului Sectiei administrative - presedinte;

2. seful Serviciul investitii, reparatii, achizitii publice si protectia muncii;

3. seful Serviciului financiar, contabilitate si salarizare

4. seful Serviciului administrativ, protocol si gestiuni;

5. referentul cu evidenta mijloacelor fixe.

(2) Lucrările documentare ale comisiilor se asigură de un secretar, desemnat de presedinte dintre membrii acestora.

Art. 264. - (1) Documentatia privind propunerile pentru scoaterea din functiune va cuprinde:

a) lista mijloacelor fixe propuse a fi scoase din functiune;

b) procesul-verbal al comisiei;

c) nota privind starea tehnică a mijloacelor fixe propuse a fi scoase din functiune;

d) orice alte acte de constatare care să sustină scoaterea din functiune a mijloacelor fixe.

(2) Propunerile de casare a cărtilor si a publicatiilor care fac parte din fondul bibliotecar vor fi însotite de acte de expertizare.

Art. 265. - (1) Propunerile de casare a mijloacelor fixe care se supun aprobării procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie se avizează de comisia formată din:

a) adjunctul procurorului general - presedinte;

b) procurorul-sef al Sectiei administrative;

c) contabilul-sef al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

d) seful Serviciului investitii, reparatii, achizitii publice si protectia muncii;

e) seful Serviciului buget, control financiar preventiv si angajamente bugetare.

(2) Comisia de avizare va analiza documentatia si va întocmi nota de propuneri, care va fi supusă aprobării procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(3) După aprobare, lista mijloacelor fixe se restituie parchetelor în cauză de către Sectia administrativă.

Art. 266. - (1) Declasarea si casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, apartinând parchetului de pe lângă curtea de apel se aprobă de către procurorul general al acestuia, iar pentru parchetele de pe lângă tribunale si judecătorii se aprobă de către primprocurorul parchetului de pe lângă tribunal, în calitatea de ordonator secundar, respectiv tertiar, de credite, la propunerea unei comisii numite prin decizie de către  acesta.

(2) La Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie propunerile de declasare si casare a acestor bunuri se vor face de comisia numită în acest scop.

Art. 267. - Valorificarea bunurilor scoase din functiune se face cu respectarea legislatiei în vigoare privind procedurile de transmitere fără plată si de valorificare a bunurilor apartinând institutiilor publice.

 

SECTIUNEA a 10-a

Evidenta, folosirea si întretinerea mijloacelor de transport auto din dotare

 

Art. 268. - (1) Evidenta autovehiculelor se organizează si se tine de toate parchetele în Registrul de evidentă a parcului auto (R-22), în care se consemnează datele privind numărul de înmatriculare, felul, marca, tipul si celelalte date prevăzute în formularul tipizat.

(2) Departamentele economico-financiare si administrative ale parchetelor vor întocmi dosare separate pentru fiecare autovehicul, continând actele privitoare la provenienta autovehiculului, evidenta reparatiilor si în care se vor mai consemna numărul de kilometri parcursi si cantitatea de carburanti consumată în fiecare lună, verificând datele înscrise în foile de parcurs si propunând luarea măsurilor necesare pentru respectarea legii.

Art. 269. - (1) Sculele, accesoriile si celelalte obiecte existente în dotarea autovehiculelor fac parte din dotarea acestora.

(2) Predarea si primirea autovehiculelor se fac numai în baza actului de predare-primire a mijlocului de transport, cu indicarea datelor prevăzute în formularul tipizat.

(3) Lucrările de întretinere, unele reparatii curente si reviziile periodice ale autovehiculelor se efectuează de către soferi, iar reviziile tehnice si reparatiile curente care nu pot fi efectuate de soferi, precum si reparatiile capitale se execută numai în cadrul unitătilor de specialitate.

Art. 270. - Aprovizionarea cu materiale si piese de schimb pentru parcul auto al unitătilor Ministerului Public se face, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, de către compartimentul de resort al

Departamentului economico-financiar, iar la celelalte parchete, de către departamentul economico-financiar si administrativ din cadrul parchetelor de pe lângă curtile de apel si tribunale.

Art. 271. - (1) Piesele de schimb si alte materiale auto procurate se introduc în magazie si se eliberează numai pe baza documentelor întocmite în conditiile legii.

(2) Piesele vechi, după înlocuirea lor, se predau la magazia fiecărei unităti, urmând să fie valorificate sau, după caz, distruse în conditiile legii.

Art. 272. - (1) La iesirea autovehiculelor din garaj, soferii sunt obligati să verifice starea tehnică a acestora si să ia măsurile ce se impun pentru remedierea defectiunilor.

(2) Autoturismele se folosesc numai în interes de serviciu, cu aprobarea prealabilă a conducătorului parchetului.

(3) Soferii au obligatia să completeze corect foile de parcurs, prin înscrierea orelor de plecare si de sosire, a locurilor de deplasare si a numărului de kilometri parcursi, iar beneficiarii trebuie să confirme cursele efectuate, dacă datele înscrise sunt reale.

Art. 273. - (1) La întoarcerea din cursă soferii predau foile de parcurs grefierului-sef, în aceeasi zi sau cel mai târziu în ziua următoare.

(2) La terminarea curselor se interzice soferilor să gareze autovehiculele în alte locuri decât garajul unitătii, fără aprobarea conducătorului parchetului.

Art. 274. - Autovehiculele vor fi conduse exclusiv de soferii parchetelor. Se interzice soferilor să încredinteze altor persoane spre conducere autovehiculele din dotare.

Art. 275. - (1) Autovehiculele parchetelor pot folosi, în conditiile legii si cu aprobarea organelor competente, mijloace de semnalizare sonore si luminoase atunci când se deplasează în misiune si pot fi echipate cu aparatura necesară activitătii de criminalistică, precum si cu mijloace de radiocomunicatii.

(2) Folosirea mijloacelor de semnalizare sonore si luminoase este stabilită prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 276. - Orice accidentare a autovehiculelor din dotarea parchetelor se înregistrează în Registrul de evidentă a accidentelor de circulatie (R-24) si se comunică în scris, de îndată, sub semnătura conducătorului parchetului, Departamentului economico-financiar din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 277. - (1) Autovehiculele vor fi folosite cu respectarea cotelor de carburanti repartizate.

(2) În afara orelor de program, autovehiculele pot fi folosite pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu urgente si temeinic justificate.

Art. 278. - Administratorii sau, după caz, grefierii-sefi vor completa fisele activitătii zilnice (FAZ) cu datele prevăzute în formularele tipizate. De asemenea, acestia au obligatia să întocmească următoarele lucrări:

a) situatiile consumului de carburanti si lubrifianti pentru fiecare autovehicul, urmărind respectarea normelor de consum specific;

b) fisele de rulaj ale anvelopelor, inclusiv ale rotilor de rezervă, cu numărul de kilometri parcursi, corectati în luna respectivă;

c) anexele la fisele individuale ale autovehiculelor, cu numărul kilometrilor efectivi si echivalenti parcursi de autovehicule în cursul fiecărei luni.

Art. 279. - Soferii răspund nemijlocit de functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor si utilajelor din garaje, precum si a autovehiculelor pe care le au în primire. În acest scop soferii au următoarele obligatii:

a) să cunoască temeinic caracteristicile constructive si functionale ale instalatiilor, utilajelor si autovehiculelor cu care lucrează si să aplice întocmai normele de functionare si întretinere a acestora, de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor;

b) să folosească si să păstreze în bune conditii, potrivit regulilor stabilite, echipamentul de protectie si dispozitivele de sigurantă;

c) să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune conditii sarcinile ce le revin.

 

SECTIUNEA a 11-a

Departamentele economico-financiare si administrative

 

Art. 280. - (1) Departamentul economico-financiar si administrativ din cadrul parchetelor de pe lângă curtile de apel si tribunale are următoarele atributii în domeniul financiar-contabil:

a) efectuează lucrările pentru evaluarea si fundamentarea bugetului anual de venituri si cheltuieli si pentru deschiderea de credite lunare;

b) repartizează creditele deschise pe articole si alineate pentru toate parchetele din raza parchetului de pe lângă tribunal si pentru parchetul de pe lângă curtea de apel, atunci când este cazul, urmărind încadrarea cheltuielilor în limitele stabilite;

c) organizează si efectuează operatiunile contabile privind evidenta patrimoniului, activitatea de administrare si inventariere a acestuia, casarea si declasarea mijloacelor fixe si a altor bunuri materiale;

d) asigură evidenta contabilă pentru activitatea desfăsurată de parchete si întocmirea dărilor de seamă contabile trimestriale si anuale;

e) efectuează lucrările legate de statele de functii, transformările si transferările de posturi si aplicarea modificărilor intervenite în privinta salariului si a celorlalte drepturi bănesti;

f) efectuează calculul si plata salariilor, a cheltuielilor de delegare si detasare, a avansurilor spre decontare, a garantiilor gestionare si altele, urmărind justificarea si decontarea lor la termen;

g) urmăreste executia si decontarea lucrărilor de investitii si reparatii capitale sau curente, pe baza situatiilor de lucrări prezentate de constructori;

h) execută orice alte sarcini prevăzute de lege sau date prin ordinele organelor ierarhic superioare.

(2) Departamentele economico-financiare si administrative ale parchetelor de pe lângă curtile de apel tin în toate cazurile evidenta miscărilor de personal si a carnetelor de muncă, respectiv registrele generale de evidentă a salariatilor, pe care le completează si le păstrează; de asemenea, acestea întocmesc, completează si păstrează dosarele de pensionare ale procurorilor si personalului auxiliar.

Art. 281. - Managerul economic are următoarele atributii principale:

a) conduce departamentul economico-financiar si administrativ al parchetului în cadrul căruia functionează, coordonează si răspunde de activitatea personalului din subordine;

b) repartizează personalului economic-administrativ sarcini concrete specifice compartimentului de resort;

c) veghează la respectarea normelor de disciplină din acest sector;

d) răspunde pentru gestiunea economico-financiară a parchetelor fără personalitate juridică din circumscriptia parchetului în cadrul căruia functionează

e) îndeplineste, pe baza delegării primite din partea ordonatorilor de credite, toate atributiile acestora prevăzute de lege;

f) răspunde de utilizarea creditelor bugetare si de realizarea veniturilor, de folosirea cu eficientă a sumelor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, de integritatea bunurilor încredintate parchetului, de organizarea si tinerea la zi a contabilitătii si de prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat în administrare si a executiei bugetare;

g) coordonează activitatea de administrare a sediilor parchetelor si ia măsuri pentru asigurarea conditiilor materiale în vederea desfăsurării corespunzătoare a activitătii parchetelor;

h) ia măsuri pentru elaborarea si fundamentarea temelor de proiectare pentru lucrările de reparatii curente si capitale ale sediilor si obiectivelor de investitii, urmăreste si răspunde de realizarea acestora;

i) organizează tinerea evidentei tuturor imobilelor aflate în proprietatea sau în administrarea parchetelor, precum si a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acestora;

j) îndeplineste orice alte atributii stabilite de sefii ierarhici în aplicarea prevederilor legale.

Art. 282. - Managerii economici, informaticienii si personalul de specialitate din activitatea financiar-contabilă si din birourile locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile au calitatea de functionari publici, având drepturile si obligatiile prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 283. - Conducătorii parchetelor pot delega calitatea de ordonator de credite managerilor economici.

Art. 284. - Contabilul-sef îndeplineste următoarele atributii:

a) exercită controlul financiar preventiv asupra operatiunilor din care se nasc drepturi sau prin care se asumă obligatii patrimoniale pentru parchete, precum si asupra utilizării creditelor primite de la bugetul de stat;

b) alocă si distribuie fondurile necesare desfăsurării activitătii parchetelor;

c) urmăreste respectarea dispozitiilor legale privind plata salariilor si recuperarea sumelor încasate necuvenit de personalul parchetelor;

d) controlează operatiunile patrimoniale, exactitatea operatiunilor contabile si financiare din activitatea curentă, precum si modul de efectuare a inventarelor;

e) comunică conducerii institutiei date si informatii privind necesarul de credite, executia bugetară, întocmirea balantelor financiare, a dărilor de seamă contabile si alte situatii solicitate în mod expres;

f) verifică situatia lucrărilor privind investitiile, reparatiile curente si capitale efectuate, în vederea înscrierii acestora în limitele indicatorilor aprobati;

g) execută, în limitele functiei sale, si alte atributii prevăzute în actele normative sau conferite de sefii ierarhici în baza acestora.

Art. 285. - Departamentul economico-financiar si administrativ din cadrul parchetului de pe lângă tribunal are următoarele atributii în domeniul administrativ:

a) asigură aprovizionarea cu materiale de întretinere si uz gospodăresc, mijloace fixe si obiecte de inventar sau cu alte bunuri necesare desfăsurării optime a activitătii parchetelor;

b) ia măsurile necesare pentru întretinerea si functionarea clădirilor si a tuturor dotărilor acestora (instalatii tehnico-sanitare etc.);

c) asigură aprovizionarea cu carburanti, lubrifianti si piese de schimb pentru autoturismele din dotarea parchetelor si urmăreste decontarea consumurilor;

d) răspunde pentru asigurarea ordinii si curăteniei, precum si pentru paza bunurilor în sediile parchetelor;

e) ia măsuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor, precum si pentru înlăturarea sau limitarea consecintelor unor dezastre sau calamităti;

f) execută orice alte asemenea sarcini date de conducătorul parchetului.

Art. 286. - Administratorul are următoarele atributii:

a) coordonează activitatea de gospodărire a localurilor, asigurând conditiile materiale pentru desfăsurarea activitătii parchetelor;

b) gestionează bunurile aflate în patrimoniul parchetelor;

c) execută, în limitele functiei sale, si alte sarcini date de sefii ierarhici.

Art. 287. - Activitatea economico-financiară si administrativă din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie este realizată de Departamentul economico-financiar din cadrul Sectiei administrative.

 

SECTIUNEA a 12-a

Biblioteca

 

Art. 288. - Biblioteca este organizată, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, în cadrul Sectiei de analiză - Serviciul de analiză, studii si documentare, criminologie si statistică, iar la celelalte parchete, în cadrul grefei.

Art. 289. - Persoana care răspunde de bibliotecă este numită prin ordin al procurorului sef sectie, respectiv al conducătorului parchetului, exclusiv din rândul grefierilor.

Art. 290. - (1) Fondul documentar din biblioteci se organizează pe următoarele grupe:

- grupa I - legislatie (Buletinul Oficial, Monitorul Oficial, colectii de acte normative de aplicare generală, repertorii legislative, alte publicatii cuprinzând acte normative);

- grupa II - drept penal, drept procesual penal, criminalistică, criminologie, medicină legală (coduri de legislatie, jurisprudentă, cărti si reviste);

- grupa III - drept civil, drept procesual civil, dreptul familiei, legislatie locativă;

- grupa IV - drept administrativ, drept constitutional, organizare judecătorească, legislatia notarială, exercitarea avocaturii, legislatia privind timbrul judiciar si taxele de timbru, jurisdictia Curtii Constitutionale, contenciosul administrativ, drept comunitar;

- grupa V - drept comercial, drept financiar, drept bancar, alte lucrări privind legislatia economică, sistemele de control economico-financiar, jurisdictia financiară, jurisdictia comercială;

- grupa VI - dreptul muncii;

- grupa VII - drept international public si privat, drept maritim si fluvial, legislatia privind transporturile pe calea aerului, conventii internationale;

- grupa VIII - dictionare;

- grupa IX - colectii de reviste, colectii ale publicatiilor Ministerului Public, colectii de ziare;

- grupa X - lucrări din alte domenii de activitate (filosofie, economie, sociologie etc.) de interes pentru activitatea Ministerului Public.

(2) În cadrul grupelor se constituie subgrupe componente, în raport cu specificul publicatiilor.

(3) Colectiile de legi si alte acte normative se asază în ordine cronologică.

(4) Publicatiile juridice periodice se păstrează separat, pe ani si vechime numerică.

(5) Monitorul Oficial se păstrează în bibliorafturi si se leagă în volume la sfârsitul anului.

Art. 291. - Încadrarea fondului documentar în grupele prevăzute la art. 290 se face de grefierul însărcinat cu gestiunea bibliotecii, sub controlul procurorului sef sectie, respectiv al conducătorului parchetului.

Art. 292. - Fondul documentar din biblioteci se păstrează în încăperi separate, iar acolo unde nu este posibil, în alte încăperi accesibile procurorilor si personalului auxiliar.

 

TITLUL X

Dispozitii finale

 

Art. 293. - Dispozitiile privind atributiile parchetelor, cuprinse în prezentul regulament, se completează cu cele prevăzute în legi si în alte acte normative în legătură cu activitatea Ministerului Public.

Art. 294. - Până la înfiintarea tribunalelor pentru minori si familie, atributiile parchetelor de pe lângă tribunalele pentru minori si familie vor fi exercitate de parchetele de pe lângă tribunale sau judecătorii, potrivit competentei materiale a acestora.

Art. 295. - Dispozitiile privind managerii economici ai parchetelor se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005.

Până la această dată atributiile managerilor economici vor fi exercitate de directorii economici.

Art. 296. - La intrarea în vigoare a prezentului regulament îsi încetează aplicabilitatea dispozitiile contrare din Ordinul ministrului justitiei nr. 3.765/C/2003 pentru aprobarea structurii si organizării aparatului Ministerului Public, precum si a statelor de personal si de functii ale acestuia, precum si următoarele ordine ale procurorului general:

1. Ordinul nr. 16 din 2 aprilie 1997 privind activitatea de grefă;

2. Ordinul nr. 57 din 23 octombrie 1998 privind componenta Colegiului Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie;

3. Ordinul nr. 83 din 11 decembrie 2000 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea Ministerului Public, astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 69 din 3 septembrie 2002;

4. Ordinul nr. 36 din 22 mai 2001 privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, precum si declasarea ori casarea unor bunuri materiale apartinând Ministerului Public, cu exceptia anexei;

5. Ordinul nr. 103 bis din 10 decembrie 2001 privind  Centrul de pregătire continuă a procurorilor;

6. Ordinul nr. 16 din 25 martie 2002 cu privire la accesul la documentele si informatiile arhivate;

7. Ordinul nr. 42 din 7 iunie 2002 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea compartimentelor de informare si relatii publice din Ministerul Public;

8. Ordinul nr. 68 din 28 august 2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Parchetului National Anticoruptie;

9. Ordinul nr. 4 din 12 ianuarie 2004 privind conducerea, structura si atributiile Sectiei de îndrumare si control;

10. dispozitiile contrare cuprinse în ordinele procurorului general nr. 8/1983, nr. 9/1983, nr. 103/2001 si orice alte dispozitii contrare.

Art. 297. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.