MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.090         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.900. - Hotărâre privind compatibilizarea ajutoarelor de stat existente, acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere

 

1.935. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pentru Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 20 din 10 noiembrie 2004 privind contestarea neînregistrării candidaturii doamnei Doina Elena Noghin pentru functia de Presedinte al României

 

Hotărârea nr. 21 din 10 noiembrie 2004 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Marko Bela pentru functia de Presedinte al României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

848. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

1.377/571/1.206. - Ordin al ministrului finantelor publice, ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului sănătătii privind constituirea fondului de stimulare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind compatibilizarea ajutoarelor de stat existente, acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14 alin. (4) din Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă compatibilizarea măsurilor cu caracter de ajutor de stat existent, cuprinse în Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările si completările ulterioare, aferente contractelor de concesiune în derulare.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, administratiile zonelor libere se definesc ca fiind regiile autonome cu care agentii economici au încheiat contracte de concesiune conform art. 3, precum si toti succesorii în drepturi si obligatii ai acestora, în cazul oricăror reorganizări ulterioare, indiferent de modul de reorganizare si de calitatea succesorilor - autorităti publice sau persoane juridice de drept public sau privat.

Art. 3. - Prevederile prezentului act normativ se aplică până la data de 31 decembrie 2011 acelor agenti economici care functionează în regim de zonă liberă si care au încheiat contracte de concesiune cu administratiile zonelor libere până la data de 1 iulie 2002.

Art. 4. - Agentii economici prevăzuti la art. 3 beneficiază de ajutor de stat regional în conditiile prevăzute de Regulamentul privind ajutorul de stat regional, aprobat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii si a Regulamentului privind ajutorul de stat regional, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Ajutorul de stat regional se acordă pentru investitia initială sau pentru crearea de locuri de muncă realizate în perioada 30 iulie 1992-1 noiembrie 2004, conform anexei nr. 1.

(2) Ajutorul de stat regional constă în diminuarea redeventei pe care agentii economici prevăzuti la art. 3 o plătesc administratiilor zonelor libere conform contractelor de concesiune perfectate cu acestea.

Art. 6. - Pentru redeventa care nu se încasează, conform art. 5 alin. (2), se alocă administratiilor zonelor libere sume de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sau prin bugetul local.

Art. 7. - Procedura de acordare a ajutorului de stat regional este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 8. - Ajutoarele de stat prevăzute în prezenta hotărâre se acordă după obtinerea deciziei de autorizare din partea Consiliului Concurentei, în conditiile legii.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.900.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONDITIILE

de acordare a ajutorului de stat regional

 

I. Acordarea ajutorului de stat regional pentru investitia Initială

 

1. Investitia initială reprezintă o investitie în capital fix legată de crearea unei noi unităti, extinderea unei unităti existente sau începerea unei activităti care implică o schimbare fundamentală în produsul sau procesul de fabricatie al unei unităti existente, prin rationalizare, diversificare sau modernizare. Poate fi considerată investitie initială si o investitie în capital fix realizată sub forma achizitionării unei unităti care a fost închisă sau ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată, cu exceptia cazului în care unitatea în cauză apartine unei întreprinderi în dificultate.

2. Valoarea ajutorului de stat regional se calculează pe baza unui ansamblu uniform de cheltuieli corespunzătoare elementelor investitiei initiale, astfel:

2.1. Cheltuielile aferente investitiilor în imobilizări corporale cuprind acele cheltuieli legate de achizitionarea de clădiri si echipamente.

2.2. Cheltuielile aferente investitiilor în imobilizări necorporale cuprind acele cheltuieli legate de transferul de tehnologie sub forma achizitionării de brevete, licente de exploatare sau cunostinte brevetate si cunostinte tehnice nebrevetate. Aceste cheltuieli nu pot să depăsească 25% din valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. 2.1.

2.3. Activele necorporale care fac obiectul cheltuielilor prevăzute la pct. 2.2 trebuie să satisfacă următoarele conditii:

a) să fie exploatate exclusiv în întreprinderea beneficiară de ajutor regional;

b) să reprezinte elemente de activ amortizabile, conform legislatiei în vigoare;

c) să fie achizitionate de la un tert în conditiile pietei;

d) să figureze în activele firmei si să rămână în patrimoniul întreprinderii beneficiare de ajutor regional pe o perioadă de cel putin 5 ani.

3. Acordarea ajutorului de stat pentru investitia initială este conditionată de mentinerea acesteia pentru o perioadă minimă de 5 ani.

 

II. Acordarea ajutorului de stat regional pentru crearea de locuri de muncă

 

1. Crearea de locuri de muncă reprezintă cresterea reală a numărului de locuri de muncă din întreprinderea beneficiară a unui ajutor de stat, raportată la perioada de referintă, respectiv media ultimelor 12 luni, si este legată de realizarea unei investitii, dar nu mai mult de 3 ani de la finalizarea acesteia. Orice loc de muncă pierdut de-a lungul perioadei de referintă trebuie să fie dedus din numărul de locuri de muncă create de-a lungul aceleiasi perioade.

2. Ajutorul de stat pentru crearea de locuri de muncă se calculează în functie de nivelul costurilor salariale cu personalul angajat, pe o perioadă de 2 ani. Costurile salariale includ salariul brut si contributiile la asigurările sociale obligatorii.

3. Acordarea ajutorului de stat pentru crearea de locuri de muncă este conditionată de mentinerea acestora pentru o perioadă minimă de 5 ani.

 

III. Intensitatea ajutorului de stat

 

1. Intensitatea ajutorului de stat regional nu poate depăsi 50% din cheltuielile aferente investitiei initiale sau din costurile salariale cu personalul angajat pe o perioadă de 2 ani, pentru întreprinderile mari. În cazul IMM se pot adăuga 15 puncte procentuale.

2. Intensitatea ajutorului de stat se calculează ca un raport procentual între valoarea ajutorului de stat regional si valoarea cheltuielilor aferente investitiei initiale sau între valoarea ajutorului de stat regional si valoarea costurilor salariale cu personalul angajat pe o perioadă de 2 ani.

3. Intensitatea ajutorului de stat prevăzută la pct. 1 si 2 se determină luându-se în calcul ajutorul de stat primit de agentii economici începând cu data de 2 ianuarie 2003.

4. În calculul intensitătii ajutorului de stat se au în vedere costurile eligibile aferente investitiilor realizate în perioada 30 iulie 1992-1 noiembrie 2004.

5. Plafonul intensitătii ajutorului de stat prevăzut la pct. 1 se aplică la totalul ajutorului, în cazul ajutoarelor acordate concomitent în cadrul mai multor scheme regionale, indiferent dacă fondurile provin din surse locale, regionale, nationale sau comunitare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA

de acordare a ajutorului de stat regional

 

1. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, contractele de concesiune perfectate de către agentii economici prevăzuti la art. 3 se renegociază cu administratiile zonelor libere pentru diminuarea redeventelor asumate. Renegocierea se realizează sub coordonarea autoritătilor centrale sau locale sub a căror autoritate functionează administratiile zonelor libere.

2. Diminuarea redeventei asumate se realizează în limita cuantumului ajutorului de stat calculat pentru fiecare agent economic conform anexei nr. 1 la hotărâre.

3. Ajutorul de stat regional, acordat sub forma compensării redeventei de care pot beneficia agentii economici prevăzuti la art. 3 din hotărâre, este calculat de către Ministerul Finantelor Publice pe baza informatiilor furnizate de către administratiile zonelor libere si a verificărilor efectuate la sediul agentilor economici, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

4. Monitorizarea atingerii intensitătii maxime a ajutorului de stat regional pentru fiecare agent economic se realizează de către autoritatea abilitată în monitorizarea ajutorului de stat, în colaborare cu furnizorul ajutorului de stat, administratiile zonelor libere si autoritătile centrale sau locale sub care acestea functionează.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pentru Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pentru Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Celea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.935.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pentru Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Orasul Otopeni,

sos. Bucuresti-

Ploiesti, km 16,250,

judetul Ilfov

Statul român,

Ministerul Apărării

Nationale

Statul român,

Casa Natională

de Asigurări de

Sănătate, pentru

Casa Asigurărilor

de Sănătate a

Apărării, Ordinii

Publice, Sigurantei

Nationale si

Autoritătii

Judecătoresti

- imobil 2690 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103653

- Suprafata construită =

1.537 m2

- Suprafata desfăsurată =

1.537 m2

- Suprafata totală a terenului,

inclusiv constructiile =

10.544,4520 m2

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 20

din 10 noiembrie 2004

privind contestarea neînregistrării candidaturii doamnei Doina Elena Noghin pentru functia de Presedinte al României

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Antonia Constantin - procuror

Claudia Miu - prim-magistrat-asistent

La data de 8 noiembrie 2004 Biroul Electoral Central a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, Contestatia înregistrată la nr. 70/CT din 7 noiembrie 2004, formulată de doamna Doina Elena Noghin împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 34 din 29 octombrie 2004, prin care s-a respins cererea de înregistrare a candidaturii sale pentru functia de Presedinte al României, la alegerile din 28 noiembrie 2004.

Contestatia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 637F/2004.

Potrivit dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, contestatiile se solutionează fără citarea părtilor, cu participarea numai a judecătorilor Curtii, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

Contestatoarea Doina Elena Noghin, printr-o cerere separată fată de contestatia adresată Curtii Constitutionale, arată că, luând act la data de 31 octombrie 2004 de motivele respingerii cererii de înregistrare a candidaturii sale pentru alegerea în functia de Presedinte al României, a depus la Biroul Electoral Central “o cerere [...] adresată presedintelui, solicitând un răspuns scris la întrebare, [...] pentru a putea formula o contestatie concretă [...]”, însă cererea sa a fost înaintată la Curtea Constitutională spre a fi solutionată ca o contestatie, cu toate că Doina Elena Noghin nu a solicitat acest lucru.

În cererea referitoare la motivarea contestatiei autoarea acesteia sustine că Hotărârea din 31 octombrie 2004 a Biroului Electoral Central de neînregistrare a candidaturii sale la functia de Presedinte al României se întemeiază, în mod nejustificat, pe faptul că propunerea de candidatură nu a fost însotită de declaratia privind “apartenenta ca agent ori colaborator al organelor de securitate ca politie politică, întocmită în forma cerută de lege, si nici de lista sustinătorilor semnată de cel putin 200.000 de alegători”.

Mai sustine că declaratia a fost depusă o dată cu propunerea de candidatură, în forma cerută de lege, iar în ceea ce priveste cerinta privitoare la lista de sustinători, consideră că aceasta este “exagerată” si “abuzivă”, fiind “imposibil pentru orice candidat să poată aduna aceste semnături în doar 20 de zile înainte de ultima zi de depunere a dosarelor”.

Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în temeiul art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, coroborat cu art. 113 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, solicită respingerea contestatiei ca inadmisibilă, deoarece Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra Hotărârii nr. 34 a Biroului Electoral Central la data de 29 octombrie 2004, prin Hotărârea nr. 7 din 3 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.032 din 8 noiembrie 2004, retinând că nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege pentru înregistrarea candidaturii doamnei Doina Elena Noghin.

CURTEA,

examinând contestatia formulată de doamna Doina Elena Noghin împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 34 din 29 octombrie 2004, în raport cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, si având în vedere concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si actele depuse la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, republicată, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia privind neînregistrarea candidaturii doamnei Doina Elena Noghin pentru functia de Presedinte al României.

Curtea, analizând actele dosarului, retine că obiectul contestatiei îl constituie Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 34 din 29 octombrie 2004, prin care a fost respinsă “cererea de înregistrare a candidaturii petentei Noghin Doina Elena pentru alegerea Presedintelui României”. Asupra acestei hotărâri, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Hotărârea nr. 7 din 3 noiembrie 2004, respingând contestatia formulată de Doina Elena Noghin cu privire la neînregistrarea candidaturii sale la functia de Presedinte al României, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.032 din 8 noiembrie 2004. În hotărâre Curtea a retinut că propunerea de candidatură formulată de doamna Doina Elena Noghin nu îndeplineste conditiile obligatorii prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. c) si alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României. Astfel, propunerea nu este însotită de declaratia privind apartenenta sau neapartenenta ca agent ori colaborator al organelor de securitate, ca politie politică, întocmită în forma autentică cerută de art. 9 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 370/2004, si nici de lista cu cel putin 200.000 de sustinători cu drept de vot, în conditiile formularului tipizat prevăzut în anexa nr. 1 la aceeasi lege. Având în vedere dispozitiile art. 11 alin. (3) din Legea

nr. 47/1992 pentru organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, potrivit cărora “Deciziile si hotărârile Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor”, Curtea constată că Hotărârea Curtii Constitutionale nr. 7 din 3 noiembrie 2004 a dobândit autoritate de lucru judecat, fiind definitivă si general obligatorie, deci opozabilă si contestatoarei. Fată de această situatie, contestatia din prezenta cauză, având acelasi obiect, aceeasi cauză si aceleasi părti, este inadmisibilă, urmând să fie respinsă.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, republicată, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 18, 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia privind neînregistrarea candidaturii doamnei Doina Elena Noghin pentru functia de Presedinte al României.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent,

Claudia Miu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 21

din 10 noiembrie 2004

privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Marko Bela pentru functia de Presedinte al României

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Antonia Constantin - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

La data de 8 noiembrie 2004, Biroul Electoral Central a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, contestatia înregistrată la nr. 71/CT/2004 din 7 noiembrie 2004, formulată de Eugeniu Dragos Petria, privind înregistrarea candidaturii domnului Marko Bela pentru functia de Presedinte al României, la alegerile din 28 noiembrie 2004, contestatie ce formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 638F/2004.

Potrivit dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, contestatiile se solutionează fără înstiintarea părtilor, cu participarea numai a judecătorilor Curtii, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În contestatia formulată, contestatorul sustine că domnul Marko Bela, ca presedinte al Uniunii Democrate Maghiare din România, “nu l-a destituit si nici nu a cerut excluderea domnului Katona Adam, care a făcut declaratii rasiste”, “solidarizându-se cu declaratiile” acestuia si “apărându-I pozitia ilegală, în fata autoritătilor românesti”, prin aceasta “demascându-se ca fiind cu aceleasi orientări fasciste”. În continuare, face referire la diferite actiuni care, potrivit autorului contestatiei, au fost luate de către Uniunea Democrată Maghiară din România si de către domnul Marko Bela, actiuni care sinstigă la separatism etnic teritorial” si la o “discriminare antiromânească.” De asemenea, sustine că domnul Marko Bela nu recunoaste Constitutia, el fiind “împotriva articolului referitor la statul national unitar român” si de aceea “a refuzat votarea Constitutiei României”. În final, arată că domnul Marko Bela împreună cu Uniunea Democrată Maghiară din România si “cuplată cu cererea secuilor de secesiune de România” dovedesc “fanatismul fascistilor maghiari, care vor un Kosovo în Transilvania”.

Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în temeiul art. 113 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, coroborat cu art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, solicită respingerea contestatiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

analizând contestatia formulată de Eugeniu Dragos Petria privind înregistrarea candidaturii domnului Marko Bela pentru functia de Presedinte al României, în raport cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, actele depuse la dosar, precum si concluziile reprezentantului Ministerului Public, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, republicată, ale art. 37 si art. 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si celor ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia privind înregistrarea candidaturii domnului Marko Bela pentru functia de Presedinte al României.

Examinând contestatia, Curtea constată că motivele invocate nu reprezintă impedimente în sensul prevederilor constitutionale ale art. 37 alin. (2), art. 16 alin. (3), art. 40 alin. (3) si ale art. 81 alin. (4), care sunt expres si limitativ prevăzute de lege, fiind de strictă interpretare, astfel că nu pot constitui temei legal pentru infirmarea înregistrării de către Biroul Electoral Central a candidaturii domnului Marko Bela la functia de Presedinte al României.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, republicată, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 18, 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia privind înregistrarea candidaturii domnului Marko Bela pentru functia de Presedinte al României, contestatie formulată de Eugeniu Dragos Petria.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, văzând Lista cu clasificatorii autorizati propusi de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cu clasificatorii autorizati, în număr de 28, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă emiterea atestatelor de clasificator autorizat persoanelor propuse în lista mentionată la art. 1.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 848.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cu clasificatorii autorizati

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Specia

1.

Dincă Gabriela

porcine

2.

Neagu Monica

porcine

3.

Visan Mihai

porcine

4.

Tudor Stanca

porcine

5.

Zeneci Nicolae

porcine

6.

Ivascu Gina

porcine

7.

Ghiută Cătălina

porcine

8.

Bălan Ioana

porcine

9.

Gavrilescu Carmen

porcine

10.

Ciubotaru Alina

porcine

11.

Burlacu Violeta

porcine

12.

Labă Marian

porcine

13.

Stoenică Marius

porcine

14.

Turcu Eugen

porcine

15.

Deaconiuc Adrian

porcine

16.

Dragomir Elena

porcine

17.

Barcan Alina Mădălina

porcine

18.

Rusu Ion

porcine

19.

Tănase Dan

porcine

20.

Munteanu Petre

porcine

21.

Carcu Codrina

porcine

22.

Tănase Luiza Ioana

porcine

23.

Gogan Marian

porcine

24.

Bucur Mihai

porcine

25.

Rosa Mihail Iuliu

porcine

26.

Farcas Mihail

porcine

27.

Smeureanu Sergiu

porcine

28.

Petrescu Sorin

porcine

 

MINISTERUL FINANTELOR

PUBLICE

Nr. 1.377 din 17 septembrie 2004

MINISTERUL MUNCII,

PUBLICE SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

Nr. 571 din 2 noiembrie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.206 din 27 septembrie 2004

 

ORDIN

privind constituirea fondului de stimulente

 

Având în vedere preluarea activitătii privind declararea, constatarea, controlul, colectarea si solutionarea contestatiilor pentru contributia de asigurări sociale, contributia de asigurări pentru somaj, contributia pentru asigurări sociale de sănătate si contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si alte contributii datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitătile asimilate angajatorului, de către Ministerul Finantelor Publice si unitătile sale subordonate, potrivit prevederilor art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele măsuri în domeniul financiar, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, cu modificările si completările ulterioare, al art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, al art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, al art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 266/2001 pentru aprobarea Normelor privind constituirea si utilizarea fondului pentru stimularea personalului din Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, din Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, din Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, precum si din structurile teritoriale ale acestora, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 154/1997  pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor si din unitătile subordonate acestuia, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 212/2004 pentru aprobarea metodologiei de constituire si utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente constituit în baza Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 770/288/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea de stimulente personalului din Ministerul Sănătătii, din Casa Natională de Asigurări de Sănătate si din structurile teritoriale ale acestora,

ministrul finantelor publice, ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei si ministrul sănătătii emit următorul ordin:

Art. 1. - Ca urmare a preluării activitătii privind declararea, constatarea, controlul, colectarea si solutionarea contestatiilor pentru contributia de asigurări sociale, contributia de asigurări pentru somaj, contributia pentru asigurări sociale de sănătate si contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si alte contributii datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitătile asimilate angajatorului de către Ministerul Finantelor Publice si unitătile sale subordonate, începând cu data preluării acestor activităti, Ministerul Finantelor Publice constituie fonduri pentru acordarea de stimulente pentru personalul din Ministerul Finantelor Publice si unitătile sale subordonate si pentru personalul din institutiile care gestionează bugetele pentru care Ministerul Finantelor Publice realizează activitatea de administrare a veniturilor bugetare reprezentând contributii sociale.

Art. 2. - Fondurile de stimulente prevăzute la art. 1 se constituie de către unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice în cotele prevăzute în actele normative în vigoare, din următoarele sume:

a) sumele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 266/2001 pentru aprobarea Normelor privind constituirea si utilizarea fondului pentru stimularea personalului din Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, din Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, din Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, precum si din structurile teritoriale ale acestora;

b) sumele încasate prin executare silită, indiferent de tipul contributiilor sociale încasate, în temeiul art. 195 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu exceptia sumelor prevăzute la lit. a);

c) sumele încasate în cadrul procedurii de reorganizare judiciară si faliment, indiferent de tipul contributiilor sociale încasate, în temeiul art. 195 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu exceptia sumelor prevăzute la lit. a).

Art. 3. - (1) Constituirea fondurilor pentru institutiile care gestionează bugetele pentru care Ministerul Finantelor Publice face administrarea veniturilor bugetare reprezentând contributii sociale se face prin virarea lunară, de regulă, de către Ministerul Finantelor Publice, la dispozitia institutiilor gestionare ale bugetelor pentru care se face administrarea veniturilor bugetare reprezentând contributii sociale, a unei părti de 50% din fondul total de stimulente constituit prin aplicarea cotelor prevăzute de lege asupra sumelor reprezentând contributii sociale încasate prin executare silită, din sumele încasate în cadrul procedurii de reorganizare judiciară si a falimentului, precum si din surse reglementate prin alte acte normative.

(2) Ministerul Finantelor Publice va vira lunar Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale 50% din fondul de stimulente constituit prin aplicarea cotelor prevăzute de actele normative în vigoare la contributia de asigurări sociale si din contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitătile asimilate angajatorului, din următoarele sume:

a) sumele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 266/2001 din contributia de asigurări sociale si din contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitătile asimilate angajatorului;

b) sumele încasate prin executare silită, reprezentând contributia de asigurări sociale si contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitătile asimilate angajatorului si accesoriile acestora, cu exceptia sumelor prevăzute la lit. a);

c) sumele încasate în cadrul procedurii de reorganizare judiciară si faliment, reprezentând contributia de asigurări sociale si contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitătile asimilate angajatorului si accesoriile acestora, cu exceptia sumelor prevăzute la lit. a).

(3) Ministerul Finantelor Publice va vira lunar Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă 50% din fondul de stimulente constituit prin aplicarea cotelor prevăzute de actele normative în vigoare la contributia de asigurări pentru somaj, datorată de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitătile asimilate angajatorului, din următoarele sume:

a) sumele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 266/2001 din contributia de asigurări pentru somaj;

b) sumele încasate prin executare silită, reprezentând contributia de asigurări pentru somaj, datorată de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitătile asimilate angajatorului si accesoriile acesteia, cu exceptia sumelor prevăzute la lit. a);

c) sumele încasate în cadrul procedurii de reorganizare judiciară si faliment, reprezentând contributia de asigurări pentru somaj, datorată de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitătile asimilate angajatorului si accesoriile acesteia, cu exceptia sumelor prevăzute la lit. a).

(4) Ministerul Finantelor Publice va vira lunar Casei Nationale de Asigurări de Sănătate 50% din fondul de stimulente constituit prin aplicarea cotelor prevăzute de actele normative în vigoare la contributia pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitătile asimilate angajatorului, din următoarele sume:

a) sumele încasate prin executare silită, reprezentând contributia pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitătile asimilate angajatorului si accesoriile acesteia;

b) sumele încasate în cadrul procedurii de reorganizare judiciară si faliment, reprezentând contributia pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitătile asimilate angajatorului.

Art. 4. - Diferenta de 50% rămâne la dispozitia Ministerului Finantelor Publice în fondul de stimulente pentru personalul din Ministerul Finantelor Publice si a unitătilor sale subordonate si se va utiliza conform normelor în vigoare.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerul Sănătătii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Costurile de publicare se suportă proportional de Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerul Sănătătii.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale

si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan