MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.092         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 24 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

494. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

929. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

501. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si bărbati

 

941. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si bărbati

 

502. - Lege privind asociatiile pensionarilor

 

942. - Decret pentru promulgarea Legii privind asociatiile pensionarilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.977. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii - Directia de Sănătate Publică a Judetului Ilfov - în domeniul public al comunei Clinceni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Clinceni, judetul Ilfov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

30. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

 

31. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice

 

32. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Normativului pentru constructia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1.000 V

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.170/2004;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.797/2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 83 din 19 august 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 27 august 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, după punctul 3 se introduc punctele 31 si 32 cu următorul cuprins:

“31. La articolul 11, după alineatul (1) se introduc alineatele (11) si (12) cu următorul cuprins:

 «(11) Autoritătile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzactie efectuată de un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(12) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autoritătile fiscale tranzactiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilită prin ordin. Lista contribuabililor declarati inactivi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi adusă la cunostintă publică, în conformitate cu cerintele prevăzute prin ordin.»

32. După articolul 12 se introduce articolul 121 cu următorul cuprins:

«Art. 121. - Se interzice cesionarea ori înstrăinarea sub orice formă a actiunilor, cu exceptia celor care fac obiectul tranzactiilor pe piata de capital ori a părtilor sociale sau a activelor fixe ale contribuabililor, fără a fi adusă la cunostinta autoritătii fiscale competente, în vederea efectuării controlului financiar-fiscal, cu cel putin 60 de zile înainte de realizarea operatiunii de cesionare sau înstrăinare.»”

2. La articolul I, după punctul 6 se introduce punctul 61 cu următorul cuprins:

.61. La articolul 19, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

«(3) În cazul contribuabililor care produc bunuri mobile si imobile, execută lucrări sau prestează servicii, valorificate pe baza unui contract cu plata în rate, se poate opta ca veniturile aferente contractului să fie luate în calcul la determinarea profitului impozabil, pe măsură ce ratele devin scadente, conform contractului. Cheltuielile corespunzătoare acestor venituri sunt deductibile la aceleasi termene scadente, proportional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totală a contractului. Optiunea se exercită în momentul livrării bunurilor, executării lucrărilor sau prestării serviciilor si este irevocabilă.»”

3. La articolul I, după punctul 12 se introduce punctul 121 cu următorul cuprins:

“121. La articolul 21 alineatul (4), după litera p) se introduce litera r) cu următorul cuprins:

«r) cheltuielile înregistrate în evidenta contabilă, care au la bază un document emis de un contribuabil inactiv al cărui certificat de înregistrare fiscală a fost supendat în baza ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.»”

4. La articolul I, după punctul 13 se introduce punctul 131 cu următorul cuprins:

“131. La articolul 22 alineatul (1), după litera j) se introduce litera k) cu următorul cuprins:

«k) provizioanele pentru închiderea si urmărirea postînchidere a depozitelor de deseuri, constituite de contribuabilii care desfăsoară activităti de depozitare a deseurilor, potrivit legii, în limita sumei stabilite prin proiectul pentru închiderea si urmărirea postînchidere a depozitului, corespunzătoare cotei-părti din tarifele de depozitare percepute.»”

5. La articolul I, după punctul 14 se introduce punctul 141 cu următorul cuprins:

“141. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«Art. 23. - (1) Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei. Gradul de îndatorare a capitalului se determină ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la începutul anului si sfârsitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit. Prin capital împrumutat se întelege totalul creditelor si împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale.»”

6. La articolul I punctul 15, alineatul (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“(2) În conditiile în care gradul de îndatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobânzile si cu pierderea netă din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reportează în perioada următoare, în conditiile alin. (1), până la deductibilitatea integrală a acestora.”

7. La articolul I, după punctul 30 se introduce punctul 301 cu următorul cuprins:

“301. La articolul 38, alineatele (1) si (11) vor avea următorul cuprins:

«Art. 38. - (1) În cazul persoanelor juridice care au obtinut, înainte de 1 iulie 2003, certificatul permanent de investitor în zonă defavorizată, scutirea de impozit pe profitul aferent investitiilor noi se aplică în continuare pe perioada existentei zonei defavorizate.

............................................................................................

(11) Compania Natională “Aeroportul International Henri Coandă - Otopeni” - S.A. beneficiază de scutire de la plata impozitului pe profit până la data de 31 decembrie 2006.»”

8. La articolul I, după punctul 48 se introduce punctul 481 cu următorul cuprins:

“481. La articolul 58 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

«a) la locul unde se află functia de bază, prin aplicarea baremului lunar prevăzut la art. 43 alin. (1), respectiv alin. (3), asupra bazei de calcul determinate ca diferentă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii si a cheltuielilor profesionale, aferente unei luni, si următoarele:

- deducerile personale acordate pentru luna respectivă;

- cotizatia sindicală plătită în luna respectivă.»”

9. La articolul I, după punctul 64 se introduce punctul 641 cu următorul cuprins:

“641. La articolul 86 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:

«g) cotizatia de sindicat plătită potrivit legislatiei în materie pentru alte cazuri decât cele prevăzute la art. 58 si 61.»”

10. La articolul I punctul 68, alineatul (5) al articolului 116 va avea următorul cuprins:

“(5) Impozitul se calculează, respectiv se retine în momentul plătii venitului si se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. Impozitul se calculează, se retine si se varsă, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, valabil în ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti.”

11. La articolul I punctul 73, alineatul (1) al articolului 123 va avea următorul cuprins:

“Art. 123. - (1) Impozitul pe reprezentantă pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, stabilită pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, valabil în ziua în care se efectuează plata impozitului către bugetul de stat.”

12. La articolul I punctul 78 articolul 155, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 155. - (1) Orice persoană impozabilă, înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, are obligatia să emită factură fiscală pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate, către fiecare beneficiar. Persoanele impozabile, care nu sunt înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, precum si contribuabilii inactivi, ale căror certificate de înregistrare fiscală au fost suspendate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, nu au dreptul să emită facturi fiscale si nici să înscrie taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri si/sau prestările de servicii efectuate către altă persoană, în orice documente emise. În situatia în care contribuabilii inactivi mentionati emit facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, beneficiarii nu au dreptul să îsi exercite dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrise în documentele respective. Prin norme se stabilesc situatiile în care factura fiscală poate fi emisă si de altă persoană decât cea care efectuează livrarea de bunuri. Persoanele impozabile cu regim mixt nu au obligatia să emită facturi fiscale pentru operatiunile scutite fără drept de deducere sau care nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată; în functie de specificul activitătii, acestea pot emite alte documente prevăzute de lege pentru operatiunile scutite fără drept de deducere sau care nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată. În situatia în care persoanele impozabile cu regim mixt utilizează factura fiscală pentru evidentierea livrărilor de bunuri si prestărilor de servicii scutite fără drept de deducere sau care nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, acestea au obligatia să înscrie în dreptul operatiunii mentiunea «scutit fără drept de deducere» sau «neimpozabil».”

13. La articolul I punctul 82 articolul 1601, alineatele (2) si (5) vor avea următorul cuprins:

“(2) Bunurile pentru care se aplică măsurile simplificate sunt:

a) deseurile si resturile de metale feroase si neferoase, precum si materiile prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare;

b) terenurile de orice fel;

c) clădirile de orice fel sau părti de clădire. Este considerată clădire orice constructie legată nemijlocit de sol;

d) materialul lemnos. Prin normele metodologice de aplicare a Codului fiscal se vor nominaliza bunurile care se încadrează în categoria materialului lemnos;

e) animalele vii.

............................................................................................

(5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atât furnizorii, cât si beneficiarii. În situatia în care furnizorul nu a mentionat «taxare inversă» în facturile fiscale emise pentru bunurile care se încadrează la alin. (2), beneficiarul este obligat să aplice taxare inversă, respectiv să nu facă plata taxei pe valoarea adăugată către furnizor, să înscrie din proprie initiativă mentiunea «taxare inversă» în factura fiscală si să îndeplinească obligatiile prevăzute la alin. (3).”

14. La articolul I, după punctul 85 se introduce punctul 851 cu următorul cuprins:

“851. La articolul 175 alineatul (1), litera i) va avea următorul cuprins:

«i) produsele cu codurile: NC 2902 11 00; 2902 19 80; 2902 20 00; 2902 30 00; 2902 41 00; 2902 42 00; 2902 43 00 si 2902 44 00;»”.

15. La articolul I punctul 90 articolul 180, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) locul este amplasat, construit si echipat astfel încât să se prevină scoaterea produselor accizabile din acest loc fără plata accizelor. Locul trebuie să fie strict delimitat – acces propriu, împrejmuire -, iar activitatea ce se desfăsoară în acest loc să fie independentă de alte activităti desfăsurate de societatea care solicită autorizarea ca antrepozit fiscal. Locul trebuie să beneficieze de contorizarea individuală a utilitătilor necesare desfăsurării activitătii. Locurile destinate productiei de alcool etilic, de distilate si de băuturi alcoolice trebuie să fie dotate cu mijloace de măsurare legale pentru determinarea cantitătii si concentratiei alcoolice, avizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Locurile destinate productiei de alcool etilic si distilate, ca materie primă, trebuie să fie dotate cu un sistem de supraveghere prin camere video a punctelor unde sunt amplasate contoarele si rezervoarele de alcool si distilate, precum si a căilor de acces în antrepozitul fiscal. Locurile destinate productiei de uleiuri minerale trebuie să fie dotate cu mijloace de măsurare a debitului volumic sau masic.”

16. La articolul I punctul 92 articolul 183, litera i2) va avea următorul cuprins:

“i2) pentru productia de alcool, distilate si băuturi alcoolice distilate să depună la autoritatea fiscală competentă certificatul ISO 9001, în conditiile stabilite prin norme.”

17. La articolul I, după punctul 93 se introduce punctul 931 cu următorul cuprins:

“931. La art. 185, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

«(2) Autoritatea fiscală competentă anulează autorizatia pentru un antrepozit fiscal, atunci când i-au fost oferite informatii inexacte sau incomplete în legătură cu autorizarea antrepozitului fiscal, precum si în cazul în care s-a pronuntat o hotărâre definitivă si irevocabilă pentru săvârsirea unor infractiuni la regimul produselor accizabile.»”

18. La articolul I punctul 94 articolul 185, alineatul (31) va avea următorul cuprins:

“(31) La propunerea organelor de control, autoritatea fiscală competentă suspendă autorizatia pentru un antrepozit fiscal astfel:

a) pe o perioadă de 1-6 luni, în cazul în care s-a constatat săvârsirea uneia dintre faptele contraventionale ce atrag suspendarea autorizatiei;

b) până la solutionarea definitivă a cauzei penale în cazul în care a fost făcută o sesizare penală referitoare la faptele incriminate ca infractiuni la regimul produselor accizabile.”

19. La articolul I, după punctul 94 se introduc punctele 941 si 942, cu următorul cuprins:

“941. La articolul 185, alineatele (4) si (5) vor avea următorul cuprins:

«(4) Dacă autoritatea fiscală competentă hotărăste suspendarea, revocarea sau anularea autorizatiei de antrepozit fiscal, aceasta va trimite către antrepozitarul detinător al autorizatiei o notificare cu privire la această decizie.

(5) Antrepozitarul autorizat nemultumit poate contesta decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei pentru un antrepozit fiscal, potrivit legislatiei în vigoare.»

942. La articolul 185, după alineatul (5) se introduc alineatele (51) si (52), cu următorul cuprins:

«(51) Decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal îsi produce efecte de la data comunicării.

(52) În situatia în care antrepozitarul autorizat contestă decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal, efectul deciziei se suspendă.»”

20. La articolul I punctul 95 articolul 185, după alineatul (7) se introduce alineatul (71) cu următorul cuprins:

“(71) În cazul revocării autorizatiei, cererea pentru o nouă autorizatie poate fi depusă numai după o perioadă de cel putin 6 luni de la data revocării.”

21. La articolul I punctul 95 articolul 185, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

“(8) Antrepozitarii autorizati, cărora le-a fost suspendată, revocată sau anulată autorizatia si care detin stocuri de produse accizabile la data suspendării, revocării ori anulării autorizatiei, pot valorifica produsele înregistrate în stoc -materii prime, semifabricate, produse finite - numai cu acordul autoritătii fiscale competente, în conditiile prevăzute de norme.”

22. La articolul I, după punctul 101 se introduce punctul 1011 cu următorul cuprins:

“1011. La articolul 207, literele k) si n) vor avea următorul cuprins:

«k) aparate de luat imagini fixe si alte camere video cu înregistrare cu codul NC 8525 40, cu exceptia aparatelor fotografice numerice digitale cu codul NC 8525 40 11;

............................................................................................

n) arme de vânătoare si arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport, cu codurile: NC 9302 00 00; 9303; 9304 00 00;»”.

23. La articolul I, după punctul 102 se introduce punctul 1021 cu următorul cuprins:

“1021. La articolul 208 alineatul (4) punctul 7, denumirea produsului sau a grupei de produse va avea următorul cuprins:

«7. Aparate de luat imagini fixe si alte camere video cu înregistrare.»”

24. La articolul I, după punctul 1021 se introduce punctul 1022 cu următorul cuprins:

“1022. La articolul 219, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

«(3) Plătitorii au obligatia să tină evidenta accizelor si a impozitului la titeiul si la gazele naturale din productia internă, după caz, conform prevederilor din norme, si să depună anual deconturile privind accizele si impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia internă, conform dispozitiilor legale privind obligatiile de plată la bugetul de stat, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare.»”

25. La articolul I, după punctul 104 se introduce punctul 1041 cu următorul cuprins:

“1041. La articolul 221, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

«(11) Nu intră sub incidenta prevederilor alin. (1) si pot fi antrepozite fiscale de depozitare spatiile detinute de terminalul petrolier maritim, precum si depozitele detinute de antrepozitarul autorizat pentru productie, în afara antrepozitului fiscal de productie, atât timp cât proprietarul uleiurilor minerale rămâne acest antrepozitar autorizat.»”

26. La articolul I, după punctul 105 se introduce punctul 1051 cu următorul cuprins:

“1051. La articolul 221, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

«(5) Prin derogare de la prevederile art. 192 si 193, până la data de 1 ianuarie 2007, eliberarea banderolelor fiscale pentru băuturile alcoolice se realizează numai dacă producătorul va prezenta dovada plătii în contul bugetului de stat a unei sume echivalente cu valoarea accizelor corespunzătoare cantitătilor de produse pentru care s-au solicitat marcaje.»”

27. La articolul I, după punctul 1051 se introduce punctul 1052 cu următorul cuprins:

“1052. Alineatul (3) al articolului 237 si articolul 238 se abrogă.”

28. La articolul I, punctul 108 va avea următorul cuprins:

“108. Articolul 243 se abrogă.”

29. La articolul I, după punctul 108 se introduce punctul 1081 cu următorul cuprins:

“1081. Articolul 244 va avea următorul cuprins:

«Art. 244. - Întârzierea la plată a accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizatiei antrepozitarului si închiderea activitătii acestuia până la plata sumelor restante.»”

30. La articolul I, după punctul 109 se introduce punctul 1091 cu următorul cuprins:

“1091. Articolul 245 se abrogă.”

31. La articolul I, după punctul 1091 se introduce punctul 1092 cu următorul cuprins:

“1092. La articolul 249, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

«(3) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosintă, după caz, impozitul pe clădiri reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosintă, după caz.»”

32. La articolul I, după punctul 110 se introduce punctul 1101 cu următorul cuprins:

“1101. La articolul 250 alineatul (1), punctul 2 va avea următorul cuprins:

«2. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, precum si de folosinta acestora;»”.

33. La articolul I, după punctul 111 se introduce punctul 1111 cu următorul cuprins:

“1111. La articolul 256, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

«(3) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosintă, după caz, impozitul pe teren reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosintă, după caz.»”

34. La articolul I, după punctul 115 se introduce punctul 1151 cu următorul cuprins:

“1151. Articolul 283 va avea următorul cuprins:

«Art. 283. - (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură si arheologice si altele asemenea.

(2) Consiliile locale pot institui taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localitătii unde acestea sunt utilizate, precum si taxe pentru activitătile cu impact asupra mediului înconjurător.

(3) Taxele prevăzute la alin. (1) si (2) se calculează si se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de autoritătile deliberative interesate.»”

35. La articolul I, după punctul 116 se introduc punctele 1161 si 1162, cu următorul cuprins:

“1161. La articolul 284, după alineatul (7) se introduce alineatul (71) cu următorul cuprins:

«(71) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) si (2).»

1162. La articolul 284, alineatul (11) va avea următorul cuprins:

«(11) Nu se datorează taxa asupra succesiunii, prevăzută de Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată, cu modificările ulterioare, dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. Această taxă nu se datorează nici în cazul autorilor decedati anterior datei de 1 ianuarie 2005, dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.»”

36. La articolul I punctul 119, articolul 287 va avea următorul cuprins:

“Art. 287. - Peste nivelul impozitelor si taxelor locale prevăzute în prezentul titlu, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, după caz, pot modifica anual impozitele si taxele locale, fără discriminare între categoriile de contribuabili, în termenul prevăzut de art. 288 alin. (1), în functie de conditiile specifice zonei, cu exceptia taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b) - d).”

37. La articolul I, după punctul 119 se introduce punctul 1191 cu următorul cuprins:

“1191. Articolul 288 va avea următorul cuprins:

«Art. 288. - (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene adoptă hotărâri privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal următor în termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 292.

(2) Primarii, primarul general si presedintii consiliilor judetene asigură publicarea corespunzătoare a oricărei hotărâri în materie de impozite si taxe locale adoptate de autoritătile deliberative respective.»”

38. La articolul I, după punctul 120 se introduc punctele 1201 si 1202, cu următorul cuprins:

“1201. După articolul 296 se introduce titlul IX1 cu următoarea denumire:

«Infractiuni»

1202. La titlul IX1 se introduce articolul 2961 cu următorul cuprins:

«Art. 2961. - (1) Constituie infractiuni următoarele fapte:

a) cesionarea sau înstrăinarea sub orice formă a actiunilor, cu exceptia celor care fac obiectul tranzactiilor pe piata de capital ori a părtilor sociale sau a activelor fixe ale contribuabililor, fără a fi adusă la cunostinta autoritătii fiscale competente, în vederea efectuării controlului financiar-fiscal, cu cel putin 60 de zile înainte de realizarea operatiunii de cesionare sau înstrăinare;

b) producerea de produse accizabile ce intră sub incidenta sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă;

c) achizitionarea de alcool etilic si de distilate de la alti furnizori decât antrepozitarii autorizati pentru productie sau importatorii autorizati de astfel de produse, potrivit titlului VII;

d) utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de sinteză si a alcoolului tehnic ca materie primă pentru fabricarea băuturilor alcoolice de orice fel;

e) achizitionarea de uleiuri minerale rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime, care provin pe circuitul economic de la alti furnizori decât antrepozitarii autorizati pentru productie sau importatorii autorizati potrivit titlului VII;

f) livrarea de uleiuri minerale de către antrepozitarii autorizati pentru productie fără prezentarea de către cumpărător, persoană juridică, a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitătii ce urmează a fi facturate;

g) comercializarea uleiurilor minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85şC, altfel decât direct către utilizatorii finali care folosesc aceste produse în scop industrial;

h) marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori detinerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest fel;

i) împiedicarea sub orice formă a organului de control de a efectua verificări inopinate în antrepozitele fiscale;

j) livrarea reziduurilor de uleiuri minerale către alti clienti decât antrepozitele fiscale de productie, autorizate să le colecteze si să le prelucreze, ori fără viza reprezentantului organului fiscal teritorial aplicată pe documentul de livrare;

k) achizitionarea de către antrepozitele fiscale de productie a reziduurilor de uleiuri minerale de la alti furnizori decât unitătile care le obtin din exploatare ori fără viza reprezentantului organului fiscal teritorial aplicată pe documentul de livrare.

(2) Infractiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc astfel:

a) cu închisoare de la 1 an la 3 ani, cele prevăzute la lit. c), d), e), g) si i);

b) cu închisoare de la 2 ani la 7 ani, cele prevăzute la lit. b), f) si h);

c) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani, cele prevăzute la lit. a), j) si k).

(3) După constatarea faptelor prevăzute la alin. (1) lit. c)-i) si k) organul de control competent dispune oprirea activitătii, sigilarea instalatiei si înaintează actul de control autoritătii fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.»”

39. La articolul I punctul 121 articolul 298 alineatul (1), punctul 431 se abrogă.

40. La articolul III se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Ca exceptie de la prevederile alin. (1), autoritătile deliberative ale administratiei publice locale pot stabili impozitele si taxele locale pentru anul 2005 între limitele si în conditiile prezentei ordonante, coroborate cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2005, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2004.

Nr. 494.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2004.

Nr. 929.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si bărbati

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 84 din 19 august 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si bărbati, adoptată în temeiul art. 1. pct. V.2 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 30 august 2004, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, litera c) a articolului 4 va avea următorul cuprins:

“c) prin hărtuire sexuală se întelege orice comportament nedorit - verbal, nonverbal sau fizic - de natură sexuală, care are ca scop sau ca efect atingerea demnitătii persoanei si/sau crearea unui mediu degradant, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensator;”.

2. La articolul I punctul 8, alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(3) Este considerată discriminare orice dispozitie de a discrimina o persoană pe criteriu de sex.”

3. La articolul I punctul 16, alineatele (1) si (3) ale articolului 235 vor avea următorul cuprins:

“Art. 235. - (1) Agentia se înfiintează cu data de 1 ianuarie 2005 si începe să functioneze din data de 1 martie 2005, cu un număr de 30 de posturi de functionari publici si personal contractual si cu câte cel putin un post din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate socială judetene si a municipiului Bucuresti, înfiintat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 285/2004 privind aplicarea Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati, asigurate prin redistribuire din numărul de posturi aprobat Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

.............................................................................................

(3) Agentia coordonează activitatea structurilor specifice pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati prevăzute la alin. (1).”

4. La articolul I punctul 16, articolul 239 va avea următorul cuprins:

“Art. 239. - În fiecare judet si în municipiul Bucuresti se constituie comisia judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati (COJES), în vederea îndeplinirii prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 285/2004, coordonată de responsabilul aplicării prevederilor prezentei legi din cadrul directiei pentru dialog, familie si solidaritate socială judeteană si a municipiului Bucuresti.”

5. La articolul I punctul 22, alineatul (3) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

“(3) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în baza prevederilor prezentei legi si transmite o sesizare/reclamatie Agentiei, presedintele Agentiei emite, în termen de 10 zile, un aviz consultativ privind oportunitatea sanctionării faptei de discriminare sesizate, denumit în continuare aviz.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 501.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si bărbati

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si bărbati si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2004.

Nr. 941.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind asociatiile pensionarilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Pensionarii, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi apartin, în vederea apărării drepturilor si a promovării intereselor lor economice, sociale, culturale, sportive si altele, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, pot constitui asociatii proprii, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare, ori pot adera la astfel de asociatii.

(2) Asociatia pensionarilor este persoană juridică de drept privat, autonomă, neguvernamentală, fără scop patrimonial si apolitică.

(3) Un pensionar nu poate face parte în acelasi timp din mai multe asociatii ale pensionarilor.

Art. 2. - Asociatia pensionarilor se constituie în scopul:

a) apărării dreptului fiecăruia dintre membrii săi la o pensie calculată si acordată în conditiile legii, precum si a altor drepturi de asigurări sociale, potrivit legii;

b) reprezentării membrilor asociatiei în raporturile cu institutiile administratiei publice locale si centrale, în vederea obtinerii, în conditiile legii, a drepturilor cuvenite acestora;

c) organizării de activităti recreative, culturale si sportive, pentru pensionari si familiile acestora;

d) organizării unor activităti de ajutorare si asistentă socială pentru pensionari, în colaborare cu institutiile specializate ale administratiei publice.

 

CAPITOLUL II

Înfiintarea si înscrierea asociatiilor pensionarilor

 

Art. 3. - (1) Asociatia pensionarilor este subiectul de drept constituit din cel putin 25 de pensionari care, pe baza întelegerii, pun în comun contributia materială si intelectuală pentru realizarea unor activităti în interesul acestora.

(2) Asociatiile pensionarilor se constituie corespunzător unitătilor administrativ-teritoriale: judet, oras, comună.

(3) Pensionarii proveniti din acelasi domeniu de activitate îsi pot constitui organizatii proprii.

Art. 4. - Asociatia pensionarilor dobândeste personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei rază teritorială aceasta îsi are sediul, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - (1) În vederea dobândirii personalitătii juridice, membrii fondatori încheie, în formă autentică, sub sanctiunea nulitătii, actul constitutiv si aprobă statutul asociatiei pensionarilor.

(2) Actul constitutiv cuprinde:

a) datele de identificare a membrilor fondatori: numele

si prenumele, cetătenia si domiciliul acestora;

b) exprimarea vointei de asociere si a scopului propus;

c) denumirea asociatiei;

d) sediul asociatiei;

e) durata de functionare a asociatiei pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul initial al asociatiei, activul patrimonial, în valoare de cel putin salariul minim pe economie, la data constituirii asociatiei, care este alcătuit din aportul în natură si/sau în bani al membrilor fondatori;

g) componenta nominală a primelor organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;

h) datele persoanei/persoanelor împuternicite să desfăsoare procedura de dobândire a personalitătii juridice a asociatiei pensionarilor;

i) semnăturile membrilor fondatori.

(3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitătii absolute:

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu exceptia celor prevăzute la lit. g) si h);

b) explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei;

c) modul de dobândire si de pierdere a calitătii de membru al asociatiei;

d) drepturile si obligatiile membrilor asociatiei;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;

f) atributiile organelor de conducere, administrative si de control ale asociatiei;

g) destinatia bunurilor, în cazul dizolvării asociatiei, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;

h) modul de stabilire si încasare a cotizatiei.

Art. 6. - (1) Cererea pentru înscrierea asociatiei pensionarilor în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială urmează să îsi aibă sediul se depune la judecătorie de persoana împuternicită, în conditiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. h).

(2) Cererea de înscriere va fi însotită de următoarele documente:

a) actul constitutiv;

b) statutul asociatiei;

c) acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;

d) dovada eliberată de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii.

Art. 7. - (1) Asociatia devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(2) În termen de 3 zile de la data depunerii cererii de înscriere si a documentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), judecătorul desemnat de presedintele instantei verifică legalitatea acestora si dispune, prin încheiere, înscrierea asociatiei în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(3) O dată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică, din oficiu, organului fiscal local în a cărui rază teritorială se află sediul asociatiei, pentru evidenta fiscală, cu mentionarea numărului de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 8. - (1) În cazul în care cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (2), îl va cita în camera de consiliu pe reprezentantul asociatiei, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregulile constatate până la termenul următor, care nu va fi mai mare de o săptămână.

(2) Dacă încălcarea cerintelor legale constatată priveste dispozitiile art. 40 alin. (2) din Constitutia României, republicată, pentru termenul fixat va fi citat si parchetul de pe lângă instanta sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere, împreună cu actul constitutiv si statutul asociatiei. În acest caz, punerea concluziilor de către procuror este obligatorie.

Art. 9. - (1) În situatia în care, la termenul fixat, neregulile sunt înlăturate, judecătorul, ascultând si concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociatiei în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(2) În cazul în care neregulile nu au fost înlăturate sau, desi legal citat, reprezentantul asociatiei lipseste în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere, prin încheiere motivată.

(3) Încheierile prevăzute la alin. (1) si (2) se vor pronunta în cel mult 24 de ore de la încheierea dezbaterilor si se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.

Art. 10. - (1) Încheierea de admitere sau de respingere a cererii de înscriere este supusă numai recursului.

(2) În cazul în care procurorul nu a participat la solutionarea cererii, parchetului de pe lângă instanta sesizată i se vor comunica si copii de pe actul constitutiv si statutul asociatiei, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz.

(3) Termenul de recurs este de 10 zile si curge de la data pronuntării, pentru cei prezenti, si de la data comunicării, pentru cei care au lipsit.

(4) Recursul se solutionează cu citarea părtilor, în camera de consiliu, de urgentă si cu precădere. Dispozitiile art. 9 alin. (3) cu privire la pronuntarea si redactarea hotărârii se aplică în mod corespunzător.

Art. 11. - (1) Înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor, în conformitate cu prevederile art. 7, se efectuează în ziua rămânerii irevocabile a încheierii de admitere, eliberându-se reprezentantului asociatiei, la cerere, un certificat de înscriere, care va cuprinde: denumirea asociatiei, sediul acesteia, durata de functionare, numărul si data înscrierii în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(2) În relatiile cu tertii, dovada personalitătii juridice se face cu certificatul de înscriere.

Art. 12. - (1) Asociatia judeteană a pensionarilor îsi poate constitui filiale, cu structuri teritoriale, cu un număr minim de 20 de membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei.

(2) Filialele sunt entităti cu sau fără personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare, în conditiile stabilite de asociatie.

(3) Filiala se constituie prin hotărâre a comitetului asociatiei. Personalitatea juridică, unde este cazul, se dobândeste de la data înscrierii filialei în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(4) În vederea înscrierii filialei asociatiei pensionarilor, reprezentantul acesteia va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei si cu actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial, la judecătoria în a cărei circumscriptie teritorială urmează să-si aibă sediul filiala. Dispozitiile art. 8-11 sunt aplicabile în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si functionarea asociatiei pensionarilor

 

Art. 13. - Organele asociatiei pensionarilor sunt:

a) adunarea generală;

b) comitetul asociatiei;

c) comisia de cenzori;

d) biroul executiv, în cadrul asociatiilor cu peste 3.000 de membri.

Art. 14. - (1) Adunarea generală este organul de conducere al asociatiei, alcătuit din totalitatea membrilor săi.

(2) În exercitarea competentei sale, adunarea generală are următoarele atributii:

a) stabilirea obiectivelor generale ale asociatiei pensionarilor;

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;

c) alegerea si revocarea membrilor comitetului asociatiei;

d) alegerea si revocarea membrilor comisiei de cenzori;

e) modificarea statutului;

f) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor rămase după lichidare;

g) orice alte atributii prevăzute în prezenta lege si în statut.

(3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către comitetul asociatiei.

(4) Adunarea generală se întruneste o dată pe an si are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 13 lit. b) si c).

(5) Regulile privind organizarea si functionarea adunării generale se stabilesc prin statut si regulamente.

Art. 15. - (1) Comitetul asociatiei asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale.

(2) Pot fi alesi în comitetul asociatiei sau în comisia de cenzori pensionarii care au capacitate deplină de exercitiu si nu au antecedente penale.

(3) În exercitarea competentei sale comitetul asociatiei are următoarele atributii principale:

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;

b) încheie acte juridice în numele asociatiei si pentru aceasta;

c) îndeplineste orice alte atributii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

(4) Regulile generale privind organizarea si functionarea comitetului asociatiei se stabilesc prin statut. Comitetul asociatiei îsi poate elabora un regulament intern de functionare.

Art. 16. - Comitetul asociatiei poate împuternici una sau mai multe persoane cu functii de executie, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat, pentru a exercita atributiile prevăzute la art. 15 alin. (3) lit. b).

Art. 17. - (1) Controlul financiar intern al asociatiei pensionarilor este asigurat de comisia de cenzori.

(2) În exercitarea competentei sale, comisia de cenzori îndeplineste următoarele atributii principale:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociatiei pensionarilor;

b) întocmeste rapoarte pe care le prezintă adunării generale;

c) poate participa la sedintele comitetului asociatiei, fără drept de vot;

d) îndeplineste orice alte atributii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

(3) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii comitetului asociatiei nu pot fi cenzori.

(4) Regulile generale de organizare si functionare a comisiei de cenzori sunt cele prevăzute în statutul asociatiei. Comisia de cenzori îsi poate elabora un regulament propriu de functionare.

 

CAPITOLUL IV

Modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei pensionarilor

 

Art. 18. - (1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociatiei pensionarilor se face prin înscrierea modificării la Registrul asociatiilor si fundatiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială îsi are sediul asociatia, cu aplicarea corespunzătoare a dispozitiilor art. 8-11.

(2) Cererea de înscriere a modificării va fi însotită de procesul-verbal al adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de procesul-verbal al sedintei comitetului asociatiei.

(3) Demersurile pentru înscrierea modificării se întreprind de comitetul asociatiei.

(4) Mentiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, dacă este cazul, atât în Registrul asociatiilor si fundatiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială se află vechiul sediu, cât si în Registrul asociatiilor si fundatiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială se află noul sediu. În acest scop, o copie de pe încheierea prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicată, din oficiu, judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială urmează să-si stabilească noul sediu.

 

CAPITOLUL V

Forme de asociere

 

Art. 19. - (1) Mai multe asociatii de pensionari, dar nu mai putin de 10, care au personalitate juridică, se pot constitui într-o federatie. Hotărârea privind constituirea federatiei sau de afiliere la o federatie constituită se adoptă de comitetele asociatiilor.

(2) Federatia pensionarilor dobândeste personalitate juridică proprie si functionează în conditiile prevăzute de prezenta lege pentru asociatiile de pensionari, conditii care i se aplică în mod corespunzător, cu exceptiile stabilite în prezentul capitol.

(3) Cererea de înscriere se solutionează de tribunalul în a cărui circumscriptie teritorială urmează să-si stabilească sediul federatia pensionarilor.

Art. 20. - (1) Federatia pensionarilor devine persoană juridică din momentul înscrierii sale în Registrul federatiilor, aflat la grefa tribunalului prevăzut la art. 19 alin. (3), constituit conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Asociatiile pensionarilor care constituie o federatie a pensionarilor îsi păstrează personalitatea juridică si patrimoniul propriu.

Art. 21. - Organele federatiei sunt:

a) congresul national;

b) consiliul national;

c) comitetul director;

d) biroul permanent;

e) comisia de cenzori.

Art. 22. - Atributiile si modul de functionare a organelor de conducere ale federatiei se stabilesc prin statutul si regulamentele proprii, aprobate de congresul national.

Art. 23. - (1) Sunt reprezentative la nivel national federatiile care au în structura lor cel putin 20 de organizatii judetene, cu cel putin 75.000 de membri cotizanti.

(2) Organizatiile prevăzute la alin. (1) sunt singurele autorizate să includă în denumirea lor cuvintele “national” si “din România”.

Art. 24. - Reprezentarea pensionarilor în fata autoritătilor publice centrale se asigură de federatiile reprezentative la nivel national. Acestea îsi deleagă reprezentantii în organismele institutiilor de stat prevăzute de lege, care au atributii vizând interesul pensionarilor.

Art. 25. - Federatiile pensionarilor constituite prin asociere se pot afilia la organizatiile internationale ale pensionarilor si, în spiritul solidaritătii dintre generatii, pot fi sprijinite în activitatea lor de confederatiile sindicale ale salariatilor.

Art. 26. - Federatiile pot să editeze si să tipărească publicatii proprii.

Art. 27. - În cazul dizolvării federatiei pensionarilor, dacă în statut nu se prevede altfel, bunurile rămase în urma lichidării se transmit, în cote egale, către persoanele juridice constituente.

 

CAPITOLUL VI

Veniturile

 

Art. 28. - Veniturile asociatiilor pensionarilor se constituie din:

a) cotizatiile membrilor;

b) dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditiile legii;

c) dividendele societătilor comerciale înfiintate de asociatia pensionarilor;

d) venituri realizate din activităti economice directe;

e) donatii, sponsorizări sau legate;

f) resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

g) alte venituri prevăzute de lege.

Art. 29. - (1) Asociatia pensionarilor, în conditiile legii si ale statutului propriu, poate:

a) să organizeze si să administreze, în interesul membrilor săi, cluburi, biblioteci si magazine de tip economat;

b) să constituie case de ajutor reciproc pentru pensionari;

c) să îsi sprijine material membrii, în functie de posibilităti;

d) să editeze si să tipărească publicatii proprii.

(2) Veniturile obtinute din activitătile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru realizarea scopului asociatiei pensionarilor.

Art. 30. - Asociatia pensionarilor poate desfăsura orice alte activităti economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu si sunt în strânsă legătură cu scopul său principal.

Art. 31. - Veniturile federatiilor pensionarilor provin din:

a) cota din cotizatii prevăzută în statutele proprii, primită

de la asociatiile componente;

b) donatii, sponsorizări sau legate;

c) vânzarea publicatiilor proprii;

d) resurse obtinute de la bugetul de stat;

e) alte venituri prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VII

Relatiile cu autoritătile publice

 

Art. 32. - (1) Autoritătile administratiei publice locale vor sprijini asociatiile si federatiile pensionarilor, constituite în temeiul prezentei legi, prin punerea la dispozitia acestora, în functie de posibilităti, a unor spatii corespunzătoare functionării lor.

(2) Autoritătile administratiei publice locale întocmesc, la cererea asociatiilor pensionarilor, liste de prioritate pentru atribuirea spatiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Pentru spatiile din fondul locativ de stat, folosite de asociatiile si federatiile pensionarilor ca sedii si cluburi, se va percepe chiria minimă stabilită prin hotărâri ale consiliilor judetene si locale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 33. - Asociatiile si federatiile pensionarilor pot dobândi, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice bunuri mobile si imobile, necesare realizării scopului pentru care sunt înfiintate.

Art. 34. - Dizolvarea si lichidarea unei asociatii ori federatii a pensionarilor se fac prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor cap. IX. “Dizolvarea si lichidarea” din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 35. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 36. - Asociatiile si federatiile pensionarilor, constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, îsi păstrează personalitatea juridică legal dobândită, denumirea si forma de organizare.

Art. 37. - Cererile formulate în fata instantelor judecătoresti de către o asociatie sau federatie a pensionarilor, precum si actele de procedură întocmite de către acestea sunt scutite de la plata taxei de timbru.

Art. 38. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, organizatiile de pensionari, indiferent de modalitatea în care functionează sau au dobândit personalitate juridică, vor pune de acord statutele proprii cu prevederile prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 502.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind asociatiile pensionarilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind asociatiile pensionarilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2004.

Nr. 942.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii - Directia de Sănătate Publică a Judetului Ilfov - în domeniul public al comunei Clinceni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Clinceni, judetul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, compus din constructie si terenul aferent, situat în comuna Clinceni, Str. Sabarului nr. 217, judetul Ilfov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii - Directia de Sănătate Publică a Judetului Ilfov - în domeniul public al comunei Clinceni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Clinceni, judetul Ilfov.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 1.977.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului compus din constructie si terenul aferent, care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii - Directia de Sănătate Publică a Judetului Ilfov - în domeniul public al comunei Clinceni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Clinceni, judetul Ilfov

 

Locul unde este situat

imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Denumirea si caracteristicile

tehnice ale imobilului

Numărul atribuit

de Ministerul

Finantelor Publice

conform

H.G. nr. 15/2004

Satul Clinceni,

Str. Sabarului

nr. 217, judetul Ilfov

Statul român,

din administrarea

Ministerului Sănătătii –

Directia de Sănătate

Publică a Judetului

Ilfov

Comuna Clinceni,

Consiliului Local al

Comunei Clinceni,

judetul Ilfov

Laborator de analize

în administrarea alimentare:

clădire zid beton + BCA

S+P+E+M

Suprafata construită = 194 m2

(182 m2 + 12 m2,

reprezentând 2 anexe

de câte 6 m2 fiecare)

Terenul aferent = 934 m2

Suprafata totală = 1.137 m2

Nr. MFP 62600

Cod de clasificare

8.29.06

Nr. MFP 147128

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si i), precum si al art. 56 alin. (2) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul Infrastructură si Autorizare,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de Reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 15 noiembrie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru transportul energiei electrice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 20 august 1999.

Art. 3. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. si Departamentul Infrastructură si Autorizare din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor asigura respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2004.

Nr. 30.


*) Anexa se publică pe pagina de web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei la adresa www.anre.ro, la sectiunea Metodologii.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si i), precum si al art. 56 alin. (2) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul Infrastructură si Autorizare,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de Reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 15 noiembrie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2003 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 17 decembrie 2003.

Art. 3. - Agentii economici din cadrul sectorului energiei electrice si Departamentul Infrastructură si Autorizare din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor asigura respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2004.

Nr. 31.


*) Anexa se publică pe pagina de web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei la adresa www.anre.ro, la sectiunea Metodologii.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Normativului pentru constructia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1.000 V

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i), din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul Acces la Retea si Autorizare,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de Reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 29 octombrie 2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă norma tehnică energetică Normativul pentru constructia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1.000 V, cod NTE 003/04/00, prezentată în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prescriptiile energetice PE 104/1993, PE 122/1982 si PE 123/1978 îsi încetează valabilitatea.

Art. 4. - Titularii de licentă care îsi desfăsoară activitatea în sectorul energiei electrice vor respecta prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea de către agentii economici a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Jean Constantinescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 32.


*) Continutul anexei este disponibil în format electronic pe pagina de web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei ( www.anre.ro ), la sectiunea Reglementări tehnice.

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 1.170/2004 pentru modificarea si completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 18 august 2004, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la art. I pct. 5 lit. a), în loc de: “a) se abrogă pozitiile 1-107;” se va citi: “a) se abrogă pozitiile 1-107 din Sectiunea II «bunuri mobile»”.

 

În Hotărârea Guvernului nr. 1.797/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru sprijinirea eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.007 din 1 noiembrie 2004, se face următoarea rectificare:

- la art. 1, în loc de: “... 24 miliarde lei... “ se va citi: “... 27 miliarde lei...”.