MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.094         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 24 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

481. - Lege privind protectia civilă

 

901. - Decret pentru promulgarea Legii privind protectia civilă

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

32. - Hotărâre privind modificarea art. 13 din Regulamentul Camerei Deputatilor

 

33. - Hotărâre privind demisia unui deputat

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind protectia civilă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Protectia civilă este o componentă a sistemului securitătii nationale si reprezintă un ansamblu integrat de activităti specifice, măsuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publică, planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populatiei, bunurilor si mediului împotriva efectelor negative ale situatiilor de urgentă, conflictelor armate si înlăturării operative a urmărilor acestora si asigurării conditiilor necesare supravietuirii persoanelor afectate.

(2) Activitatea de protectie civilă este de interes national, are caracter permanent si se bazează pe îndeplinirea obligatiilor ce revin, potrivit prezentei legi, autoritătilor administratiei publice centrale si locale, celorlalte persoane juridice de drept public si privat române, precum si persoanelor fizice.

Art. 2. - Conceptia, organizarea, desfăsurarea si managementul activitătilor de protectie civilă se stabilesc si se realizează la nivel local si national pe principiile autonomiei, subsidiaritătii, legalitătii, responsabilitătii, corelării obiectivelor si resurselor, cooperării si solidaritătii.

Art. 3. - (1) Atributiile protectiei civile sunt următoarele:

a) identificarea si gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale si tehnologice de pe teritoriul României;

b) culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informatiilor referitoare la protectia civilă;

c) informarea si pregătirea preventivă a populatiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotectie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protectie puse la dispozitie, obligatiile ce îi revin si modul de actiune pe timpul situatiei de urgentă;

d) organizarea si asigurarea stării de operativitate si a capacitătii de interventie optime a serviciilor pentru situatii de urgentă si a celorlalte organisme specializate cu atributii în domeniu;

e) înstiintarea autoritătilor publice si alarmarea populatiei în situatiile de urgentă;

f) protectia populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si arhivistice, precum si a mediului împotriva efectelor dezastrelor si ale conflictelor armate;

g) asigurarea conditiilor minime de supravietuire a populatiei în situatii de urgentă sau de conflict armat;

h) organizarea si executarea interventiei operative pentru reducerea pierderilor de vieti omenesti, limitarea si înlăturarea efectelor situatiilor de urgentă civilă si pentru reabilitarea utilitătilor publice afectate;

i) limitarea si înlăturarea efectelor dezastrelor si a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate;

j) asanarea si neutralizarea teritoriului de munitia rămasă neexplodată din timpul conflictelor militare;

k) participarea la misiuni internationale specifice;

l) constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnicomateriale specifice în situatii de urgentă sau de conflict armat.

(2) Atributiile prevăzute la alin. (1) se completează cu cele cuprinse în alte acte normative incidente sau conexe, precum si cu prevederile actelor internationale în domeniu, la care România este parte.

(3) Pentru îndeplinirea atributiilor specifice de protectie civilă sunt constituite, potrivit legii, servicii de urgentă profesioniste si voluntare.

(4) În conditiile legii se pot constitui si alte structuri de urgentă publice sau private.

Art. 4. - (1) Unitătile administrativ-teritoriale, localitătile componente, institutiile publice, agentii economici si obiectivele se clasifică, din punct de vedere al protectiei civile, în functie de tipurile de riscuri specifice.

(2) Criteriile de clasificare din punct de vedere al protectiei civile se elaborează de către Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) La nivelul centrelor operationale pentru situatii de urgentă judetene si al municipiului Bucuresti se înfiintează catalogul local cuprinzând clasificarea localitătilor, a institutiilor, a agentilor economici si a obiectivelor din punct de vedere al protectiei civile.

(4) Datele din catalogul local prevăzut la alin. (3) se actualizează permanent si se transmit la Centrul Operational National pentru Situatii de Urgentă din structura Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, care le centralizează în cuprinsul catalogului national.

Art. 5. - (1) Autoritătile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice, organizatiile neguvernamentale si agentii economici, indiferent de forma de proprietate, răspund de aplicarea măsurilor de protectie civilă stabilite prin prezenta lege si prin planurile proprii, potrivit domeniului lor de competentă.

(2) Persoanelor fizice si persoanelor juridice române sau celor străine care au filiale sau sucursale în tară ori desfăsoară activităti pe teritoriul României li se aplică prevederile prezentei legi.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) sunt obligate să respecte normele specifice de protectie civilă, să participe la activitătile de pregătire specifice si să contribuie la ducerea la îndeplinire a măsurilor si a actiunilor prevăzute în planurile si programele de protectie civilă sau a celor dispuse de autoritătile abilitate pe timpul actiunilor de interventie si de restabilire a stării de normalitate.

Art. 6. - (1) Autoritătile administratiei publice centrale si locale sunt obligate să asigure capacităti de interventie specializate, corespunzător tipurilor de riscuri la care sunt expuse teritoriul si populatia, în timpi de răspuns optimi, indiferent de locul si momentul în care se produce situatia de urgentă.

(2) Măsurile organizatorice si de pregătire pe linia protectiei civile au caracter permanent si se intensifică la instituirea stărilor exceptionale si la declararea mobilizării sau pe timp de război.

(3) Măsurile de protectie civilă se aplică gradual, în functie de amploarea si intensitatea situatiei de urgentă. Art. 7. - Coordonarea, controlul si acordarea asistentei tehnice de specialitate în domeniul protectiei civile se asigură, la nivel central, de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, iar la nivel local, de către inspectoratele judetene si Inspectoratul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgentă.

Art. 8. - (1) Activitătile si măsurile de protectie civilă se planifică, se organizează si se aplică în concordantă cu prevederile prezentei legi si ale actelor normative de aplicare subsecvente, ale strategiei de securitate natională, cu planurile si programele adoptate de Consiliul Suprem de Apărare a Tării, precum si cu programele si procedurile elaborate de organismele specializate ale Organizatiei Natiunilor Unite, Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord si Uniunii Europene.

(2) La elaborarea strategiei nationale a protectiei civile se au în vedere principiile, scopurile si obiectivele prevăzute în Strategia Internatională pentru Prevenirea Catastrofelor, adoptată de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite, precum si cele stabilite de mecanismele Uniunii Europene în domeniu.

Art. 9. - (1) În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele întelesuri:

a) dezastru - evenimentul datorat declansării unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale mediului si care, prin amploare, intensitate si consecinte, atinge ori depăseste nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea situatiilor de urgentă, elaborate si aprobate potrivit legii;

b) situatie de protectie civilă - situatia generată de iminenta producerii sau de producerea dezastrelor, a conflictelor militare si/sau a altor situatii neconventionale care, prin nivelul de gravitate, pun în pericol sau afectează viata, mediul, bunurile si valorile culturale si de patrimoniu;

c) înstiintare - activitatea de transmitere a informatiilor autorizate despre iminenta producerii sau producerea dezastrelor si/sau a conflictelor armate către autoritătile administratiei publice centrale sau locale, după caz, în scopul evitării surprinderii si al realizării măsurilor de protectie;

d) avertizare - aducerea la cunostintă populatiei a informatiilor necesare despre iminenta producerii sau producerea unor dezastre;

e) prealarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare către autorităti despre probabilitatea producerii unor dezastre sau a unui atac aerian;

f) alarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populatiei despre iminenta producerii unor dezastre sau a unui atac aerian;

g) adăpostire - măsură specifică de protectie a populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si de patrimoniu, pe timpul ostilitătilor militare, împotriva efectelor atacurilor aeriene ale adversarului. Adăposturile de protectie civilă sunt spatii special amenajate pentru protectia personalului în situatii de urgentă, proiectate, executate, dotate si echipate potrivit normelor si instructiunilor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si aprobate de ministrul administratiei si internelor;

h) asanare - ansamblul de lucrări si operatiuni executate pentru înlăturarea sau distrugerea munitiei neexplodate si dezafectarea terenurilor, altele decât poligoanele de trageri ale structurilor de apărare, ordine publică si securitate natională.

(2) Termenii si expresiile referitoare la situatii de urgentă, factori si tipuri de riscuri, stare de alertă, interventie operativă si evacuare au întelesurile prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă.

 

CAPITOLUL II

Organizarea protectiei civile

 

Art. 10. - Organizarea protectiei civile la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, al institutiilor publice, al agentilor economici si al organizatiilor neguvernamentale se realizează în raport cu clasificarea acestora din punct de vedere al protectiei civile si constă în:

a) constituirea organismelor si structurilor pentru managementul situatiilor de urgentă;

b) constituirea serviciilor pentru situatii de urgentă;

c) încadrarea inspectorilor si/sau a personalului de specialitate în domeniul protectiei civile;

d) întocmirea planurilor de analiză si de acoperire a tipurilor de riscuri în teritoriul de competentă sau în domeniul de activitate;

e) planificarea si organizarea activitătilor de pregătire a populatiei si a salariatilor privind protectia civilă;

f) organizarea evacuării în caz de urgentă civilă;

g) organizarea cooperării si a colaborării privind protectia civilă;

h) planificarea resurselor pentru functionarea structurilor prevăzute la lit. a)-c), precum si pentru realizarea măsurilor stabilite în planurile prevăzute la lit. d).

Art. 11. - Managementul protectiei civile se asigură de către componentele Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgentă, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2004.

Art. 12. - (1) Activitatea de protectie civilă din România este coordonată de primul-ministru, care conduce această activitate prin ministrul administratiei si internelor, în calitate de presedinte al Comitetului National pentru Situatii de Urgentă.

(2) La nivelul institutiilor publice centrale si locale, activitatea de protectie civilă este condusă de către presedintii comitetelor pentru situatii de urgentă, constituite potrivit legii, iar la nivelul agentilor economici, de către conducătorii acestora.

Art. 13. - (1) La toate nivelurile de competentă, în structurile cu activitate permanentă sau temporară din Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă se constituie structuri specializate în domeniul protectiei civile.

(2) La nivelul municipiilor, al oraselor, al comunelor, al institutiilor publice si al agentilor economici cuprinsi în clasificarea din punct de vedere al protectiei civile, se încadrează personal de specialitate cu atributii în domeniul protectiei civile.

(3) Personalul de specialitate cu atributii în domeniul protectiei civile se încadrează la:

a) ministerele si institutiile publice centrale la care, potrivit legii, nu se constituie centre operative pentru situatii de urgentă cu activitate permanentă;

b) serviciile publice deconcentrate la nivel judetean, la nivelul municipiului Bucuresti si sectoarelor acestuia, din subordinea ministerelor care, potrivit legii, constituie centre operative pentru situatii de urgentă cu activitate permanentă;

c) regiile autonome, companiile nationale si societătile comerciale care, prin specificul activitătii lor, pot crea stări potential generatoare de situatii de urgentă civilă sau sunt expuse unor riscuri majore;

d) consiliile locale ale unitătilor administrativ-teritoriale în care, potrivit schemelor cu riscuri teritoriale întocmite conform legii de către inspectoratele pentru situatii de urgentă, există pericolul potential de producere a dezastrelor naturale provocate de cutremure, inundatii si incendii de pădure.

(4) Personalul de specialitate prevăzut la alin. (2) asigură permanent coordonarea planificării si a realizării activitătilor si măsurilor de protectie civilă, participă la pregătirea serviciilor de urgentă, a salariatilor si/sau a populatiei si asigură coordonarea secretariatelor tehnice ale comitetelor pentru situatii de urgentă, respectiv a celulelor de urgentă.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (3), cu exceptia celor încadrate la societăti comerciale si regii autonome, sunt functionari publici si, pe timpul îndeplinirii atributiilor de serviciu, sunt învestite, în calitate de inspectori de protectie civilă, cu exercitiul autoritătii publice. Calitatea de inspector de protectie civilă se atribuie prin ordin sau prin dispozitie scrisă a angajatorului.

(6) Personalul de specialitate poate fi încadrat în muncă sau în serviciu, după caz, numai după obtinerea unui certificat de competente profesionale în conditiile stabilite prin metodologia emisă de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă.

(7) În functie de complexitatea si volumul atributiilor de serviciu, personalul de specialitate prevăzut la alin. (2) poate îndeplini, prin cumul, si atributiile cadrului tehnic în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art. 14. - La instituirea măsurilor exceptionale, precum si în situatii de conflict armat, structurile existente pe timp de pace, ca si cele care se completează sau se înfiintează la mobilizare, îndeplinesc functiile si atributiile pe linia protectiei civile prevăzute de lege.

Art. 15. - (1) Activitatea de prevenire în domeniul protectiei civile si/sau al interventiei operative se asigură de către serviciile de urgentă, prin structuri specializate, în conformitate cu competentele si atributiile stabilite potrivit legii.

(2) Serviciile de urgentă profesioniste sau voluntare si celelalte structuri specializate pentru interventie si actiune în situatii de urgentă, constituite de către autoritătile abilitate în conditiile legii, cuprind personal si formatiuni instruite în specialităti necesare protectiei civile.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică si serviciilor de urgentă private, constituite potrivit dispozitiilor legale.

(4) Criteriile de performantă pentru formatiunile prevăzute la alin. (2) si (3) se elaborează de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 16. - Coordonarea de specialitate a activitătilor de protectie civilă prevăzute la art. 15 alin. (1) se realizează de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, prin Centrul Operational National pentru Situatii de Urgentă, si la nivel local, prin centrele operationale din structura inspectoratelor pentru situatii de urgentă judetene si al municipiului Bucuresti ori, pe timpul stărilor exceptionale de mobilizare sau la război, prin punctele de comandă care se asigură din timp de pace la nivelul autoritătilor administratiei publice centrale, la cele judetene, municipale, de sectoare, orăsenesti, al altor localităti importante, precum si la unele institutii publice si agenti economici.

 

CAPITOLUL III

Drepturile si obligatiile cetătenilor

 

SECTIUNEA 1

Drepturi

 

Art. 17. - Cetătenii au dreptul să încheie contracte de voluntariat pentru încadrarea în serviciile de urgentă voluntare cu reprezentantii autoritătilor administratiei publice locale. Statutul personalului voluntar din serviciile de urgentă voluntare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 18. - (1) Cetătenii care au suferit pagube ca urmare a efectelor unui dezastru sau ale unui conflict armat ori ca urmare a executării interventiei de către serviciile de urgentă au dreptul la ajutoare de urgentă si la despăgubiri, după caz.

(2) Despăgubirile se acordă în urma solicitării scrise a celui prejudiciat, adresată primarului, pe baza actului de constatare întocmit de organele competente si a hotărârii consiliului local, din fondurile prevăzute în bugetul local cu această destinatie sau din cele aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 19. - Personalul serviciilor de urgentă voluntare si cetătenii care participă la actiuni preventive si de interventie pentru limitare, recuperare si reabilitare pe timpul situatiilor de urgentă beneficiază de compensatii bănesti, drepturi sociale si alte facilităti stabilite în Statutul personalului voluntar prevăzut la art. 17.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obligatii

 

Art. 20. - (1) Cetătenii sunt obligati:

a) să respecte si să aplice normele si regulile de protectie civilă stabilite de autoritătile administratiei publice centrale si locale, precum si de conducătorii institutiilor publice, ai agentilor economici ori ai organizatiilor neguvernamentale, după caz;

b) să ducă la îndeplinire măsurile de protectie civilă dispuse, în conditiile legii, de autoritătile competente sau de personalul învestit cu exercitiul autoritătii publice din cadrul serviciilor publice de urgentă;

c) să informeze autoritătile sau serviciile de urgentă abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112, despre iminenta producerii sau producerea oricărei situatii de urgentă despre care iau cunostintă;

d) să informeze serviciile de urgentă profesioniste sau politia, după caz, inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112, despre descoperirea de munitie sau elemente de munitie rămase neexplodate;

e) să participe la pregătirea de protectie civilă la locul unde îsi desfăsoară activitatea;

f) să participe la întretinerea adăposturilor din clădirile proprietate personală si, în caz de necesitate, la amenajarea spatiilor de adăpostire din teren;

g) să-si asigure mijloacele individuale de protectie, trusa sanitară, rezerva de alimente si apă, precum si alte materiale de primă necesitate pentru protectia familiilor lor;

h) să permită, în situatii de urgentă civilă, accesul fortelor si mijloacelor de interventie în incinte sau pe terenuri proprietate privată;

i) să permită instalarea mijloacelor de alarmare pe clădirile proprietate privată sau apartinând asociatiilor de locatari sau proprietari, după caz, fără plată, precum si accesul persoanelor autorizate, în vederea întretinerii acestora;

j) să accepte si să efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre, potrivit măsurilor dispuse si aduse la cunostintă de către autoritătile abilitate;

k) să solicite avizele si autorizatiile privind protectia civilă, în cazurile prevăzute de lege.

(2) Îndeplinirea obligatiilor prevăzute la alin. (1) revine, corespunzător situatiei în care se găsesc, si cetătenilor străini care desfăsoară activităti, au resedinta sau se află în tranzit, după caz, pe teritoriul României.

(3) Cetătenii declarati inapti de muncă din motive medicale sunt scutiti, pe timpul interventiei în sprijinul fortelor de protectie civilă, de prestarea de servicii ori de participarea la executarea de lucrări, evacuarea de bunuri si altele asemenea, care presupun efort fizic.

 

CAPITOLUL IV

Atributii si obligatii privind protectia civilă

 

SECTIUNEA 1

Atributii ale autoritătilor administratiei publice

 

Art. 21. - (1) Autoritătile administratiei publice centrale si locale asigură stabilirea si integrarea măsurilor de protectie civilă în planurile si programele de dezvoltare economico-socială ce se elaborează la nivel national, judetean si local si urmăresc realizarea acestora.

(2) Măsurile si actiunile de prevenire din planurile de protectie civilă se planifică si se execută prioritar de către toate autoritătile administratiei publice centrale si locale, potrivit competentelor acestora.

(3) Autoritătile administratiei publice centrale si locale poartă întreaga răspundere pentru asigurarea conditiilor de supravietuire a populatiei afectate de urmările situatiilor de urgentă.

(4) Asigurarea conditiilor prevăzute la alin. (3) se realizează prin serviciile de urgentă, serviciile publice de gospodărie comunală, institutii si agenti economici, inclusiv prin utilizarea, în conditiile legii, a bunurilor din rezervele de stat si a serviciilor si bunurilor puse la dispozitie de organizatii neguvernamentale române sau de comunitătile locale si populatia din zonele neafectate, de state si organizatii străine ori cu caracter international.

Art. 22. - Guvernul exercită următoarele atributii principale:

a) aprobă strategia natională a protectiei civile si actele normative specifice, potrivit competentei;

b) analizează periodic si ori de câte ori situatia o impune activitatea de protectie civilă;

c) aprobă planul national de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgentă;

d) propune, potrivit legii, Presedintelui României instituirea si încetarea stării de urgentă în zonele afectate; e) încheie acorduri internationale în domeniul protectiei civile;

f) adoptă hotărâri prin care se acordă ajutoare de urgentă si despăgubiri persoanelor fizice si juridice afectate;

g) aprobă planificarea exercitiilor si a aplicatiilor de protectie civilă cu caracter international;

h) solicită, la nevoie, sprijin international;

i) aprobă acordarea de ajutor, în urma solicitărilor, statelor afectate de dezastre.

Art. 23. - (1) Ministerele, autoritătile publice autonome si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale exercită următoarele atributii principale:

a) stabilesc atributiile ce revin structurilor proprii;

b) elaborează planuri si programe privind protectia civilă

în domeniul propriu de competentă;

c) asigură resursele necesare interventiei;

d) constituie capacităti operationale de interventie, pe care, în caz de necesitate, le pun la dispozitie autoritătilor administratiei publice locale;

e) initiază programe sau teme de cercetare în domeniu;

f) constituie baza de date specifică domeniului propriu de activitate, necesară protectiei civile;

g) asigură participarea reprezentantilor, a expertilor si a specialistilor la activitătile Comitetului National pentru Situatii de Urgentă;

h) pun la dispozitie Ministerului Administratiei si Internelor personal calificat în vederea constituirii echipelor de experti pentru evaluare sau personalul necesar interventiei, după caz;

i) pun la dispozitie Comitetului National pentru Situatii de Urgentă datele si informatiile solicitate în scopul elaborării strategiei nationale de protectie civilă, a planurilor si programelor de protectie civilă, precum si Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă pentru constituirea bazei de date proprii;

j) asigură gestionarea tipurilor de riscuri specifice si îndeplinirea functiilor de sprijin prin structuri specifice domeniilor de competentă, potrivit legii. Organizarea si functionarea acestor structuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Ministerul Apărării Nationale planifică si execută măsurile de protectie civilă, potrivit organizării si planurilor specifice proprii si planurilor comune cu alte ministere.

Art. 24. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor exercită, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, următoarele atributii principale:

a) elaborează si prezintă Guvernului, spre aprobare, proiectul de strategie natională a protectiei civile;

b) elaborează si avizează proiecte de acte normative specifice;

c) coordonează activitătile de evacuare, potrivit planurilor întocmite;

d) organizează si conduce activitatea de asanare a teritoriului de munitia rămasă neexplodată din timpul conflictelor militare;

e) analizează periodic, împreună cu autoritătile administratiei publice centrale, stadiul realizării măsurilor necesare a fi luate în situatii de protectie civilă;

f) elaborează norme metodologice pentru întocmirea planurilor de urgentă internă si externă a agentilor economici;

g) organizează si conduce exercitii si aplicatii de specialitate;

h) coordonează actiunile de limitare si înlăturare a urmărilor situatiilor de urgentă;

i) colaborează cu organisme internationale de specialitate.

(2) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă este autoritate de reglementare în domeniul protectiei civile.

(3) Controlul de stat în domeniul protectiei civile se realizează prin activităti de avizare, autorizare, atestare, recunoastere, verificare, control si se exercită prin Inspectia de Prevenire din structura Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, respectiv prin inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor judetene si al municipiului Bucuresti, în scopul aplicării unitare a prevederilor legale pe întreg teritoriul României.

(4) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă îndeplineste rolul de punct national de contact în relatiile cu organisme internationale de profil.

Art. 25. - Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au următoarele atributii principale:

a) aprobă organizarea protectiei civile la nivelul unitătii administrativ-teritoriale, analizează anual si ori de câte ori este nevoie activitatea desfăsurată si adoptă măsuri pentru îmbunătătirea acesteia;

b) aprobă planurile anuale si de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionării situatiilor de urgentă;

c) participă, potrivit legii, la asigurarea finantării măsurilor si a actiunilor de protectie civilă, precum si a serviciilor de urgentă si a structurilor care au atributii legale în acest domeniu;

d) stabilesc, în conditiile legii, taxe speciale pe linia protectiei civile;

e) înfiintează, în conditiile legii si cu avizul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, centre de formare si evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgentă;

f) gestionează, depozitează, întretin si asigură conservarea aparaturii si a materialelor de protectie civilă prin serviciile specializate din subordine;

g) asigură spatiile necesare functionării inspectoratelor pentru situatii de urgentă corespunzătoare, paza si securitatea acestora si a centrelor operationale, precum si spatiile pentru depozitarea materialelor de interventie.

Art. 26. - Prefectul are următoarele atributii principale:

a) aprobă planurile operative si de pregătire pe linia protectiei civile si planificarea exercitiilor si a altor activităti desfăsurate la nivelul unitătii administrativ-teritoriale;

b) urmăreste îndeplinirea măsurilor de protectie civilă la nivelul unitătii administrativ-teritoriale;

c) dispune, potrivit legii, instituirea stării de alertă, activarea sau folosirea, după caz, a formatiunilor de interventie;

d) aprobă schema cu riscurile teritoriale întocmită de inspectoratul pentru situatii de urgentă;

e) asigură conditii pentru buna desfăsurare si integrarea activitătii fortelor de interventie din alte judete sau a echipelor internationale, după caz, sosite în unitatea administrativ-teritorială în scopul limitării si înlăturării efectelor dezastrelor;

f) prezintă consiliului judetean sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz, propuneri de completare a sistemului de înstiintare si alarmare a populatiei, a fondului de adăpostire, a bazei materiale si alte măsuri de protectie a populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si a mediului;

g) exercită controlul aplicării măsurilor în situatiile de protectie civilă.

Art. 27. - Primarul are următoarele atributii principale:

a) propune consiliului local structura organizatorică de protectie civilă;

b) aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul protectiei civile;

c) aprobă planurile operative, de pregătire si planificare a exercitiilor de specialitate;

d) propune fondurile necesare realizării măsurilor de protectie civilă;

e) conduce exercitiile, aplicatiile si activitătile de pregătire privind protectia civilă;

f) coordonează activitatea serviciilor de urgentă voluntare;

g) aprobă planurile de cooperare cu localitătile învecinate si organismele neguvernamentale;

h) dispune măsuri si controlează modul de întretinere a spatiilor de adăpostire colective de către administratorul acestora;

i) urmăreste realizarea, întretinerea si functionarea legăturilor si mijloacelor de înstiintare si alarmare în situatii de protectie civilă;

j) răspunde de alarmarea, protectia si pregătirea populatiei pentru situatiile de protectie civilă;

k) solicită asistentă tehnică si sprijin pentru gestionarea situatiilor de protectie civilă;

l) exercită controlul aplicării măsurilor de protectie civilă în plan local;

m) asigură evaluarea si centralizarea solicitărilor de ajutoare si despăgubiri în situatii de protectie civilă, precum si distribuirea celor primite;

n) coordonează nemijlocit evacuarea populatiei din zonele afectate de situatiile de protectie civilă;

o) stabileste măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării si a alimentării cu energie si apă a populatiei evacuate;

p) dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;

q) cooperează cu primarii localitătilor sau ai sectoarelor limitrofe, după caz, în probleme de interes comun;

r) gestionează, depozitează, întretine si conservă tehnica, aparatura si materialele de protectie civilă, prin serviciile de specialitate subordonate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obligatiile conducătorilor institutiilor publice, agentilor economici, proiectantilor, constructorilor, beneficiarilor si salariatilor

 

Art. 28. - (1) Conducătorii institutiilor publice, patronii si managerii agentilor economici, indiferent de forma de proprietate, au următoarele obligatii principale:

a) asigură identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase;

b) stabilesc si urmăresc îndeplinirea măsurilor si a actiunilor de prevenire si de pregătire a interventiei, în functie de încadrarea în clasificarea de protectie civilă;

c) organizează si dotează, pe baza criteriilor de performantă elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, servicii sau formatiuni proprii de urgentă si stabilesc regulamentul de organizare si functionare a acestora;

d) participă la exercitii si aplicatii de protectie civilă si conduc nemijlocit actiunile de alarmare, evacuare, interventie, limitare si înlăturare a urmărilor situatiilor de urgentă desfăsurate de unitătile proprii;

e) asigură gratuit fortelor de interventie chemate în sprijin în situatii de urgentă echipamentele, substantele, mijloacele si antidoturile adecvate riscurilor specifice;

f) organizează instruirea si pregătirea personalului încadrat în muncă privind protectia civilă;

g) asigură alarmarea populatiei din zona de risc creată ca urmare a activitătilor proprii desfăsurate;

h) prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de protectie civilă;

i) înstiintează persoanele si organismele competente asupra factorilor de risc si le semnalează, de îndată, cu privire la iminenta producerii sau producerea unei situatii de urgentă civilă la nivelul institutiei sau agentului economic;

j) stabilesc si transmit către transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor regulile si măsurile de protectie specifice, corelate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport si depozitare;

k) încheie contracte, conventii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgentă profesioniste sau voluntare;

l) mentin în stare de functionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spatiile de adăpostire si mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau interventiei, tin evidenta acestora si le verifică periodic;

m) îndeplinesc alte obligatii si măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele si organele abilitate.

(2) Conducătorii institutiilor publice si ai agentilor economici, indiferent de forma de proprietate, sunt obligati să permită instalarea, fără plată, a mijloacelor de alarmare pe clădirile proprii.

(3) Agentii economici a căror activitate prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase se supun si prevederilor legislatiei specifice.

Art. 29. - Persoanele fizice sau juridice care detin imobile în indiviziune sau le utilizează în comun sunt obligate să coopereze pentru îndeplinirea măsurilor de protectie civilă pentru întregul imobil sau ansamblu de imobile.

Art. 30. - (1) Proiectantii, constructorii si beneficiarii de investitii au următoarele obligatii:

a) să prevadă în documentatiile tehnice ale investitiilor măsurile specifice, echipamentele si dotările necesare, conform normativelor în vigoare, si să asigure realizarea lor înainte de darea în exploatare a investitiei;

b) să obtină toate avizele, autorizatiile si acordurile privind protectia civilă, prevenirea si stingerea incendiilor si de mediu, conform legii, si să urmărească realizarea măsurilor stabilite în cuprinsul acestora;

c) să evalueze riscul seismic al zonei în care se execută lucrările si să întocmească proiectul, respectiv să execute constructia sau instalatia conform gradului de risc seismic evaluat.

(2) În toate fazele de cercetare, proiectare, executie si pe întreaga lor durată de existentă, constructiile si amenajările, echipamentele, utilajele si instalatiile tehnologice pentru autorizare în domeniul protectiei civile se supun unei examinări sistematice si calificate pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor, în conditiile prevăzute de reglementările specifice.

(3) Obligatia executării activitătilor prevăzute la alin. (2) revine persoanelor care concură la proiectarea, realizarea, exploatarea, întretinerea, repararea, postutilizarea constructiilor, a echipamentelor si a instalatiilor tehnologice, potrivit obligatiilor si răspunderilor prevăzute de lege.

(4) Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor se elaborează de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 31. - Salariatii au următoarele drepturi si obligatii:

a) să beneficieze, în mod gratuit, de echipament de protectie individuală, de tratament medical si antidoturi, dacă sunt încadrati la agenti economici sau institutii cu surse de risc nuclear, chimic sau biologic;

b) să beneficieze de măsurile de protectie socială prevăzute prin lege pentru perioadele de întrerupere a activitătii, impuse de situatiile de protectie civilă;

c) să respecte normele, regulile si măsurile de protectie civilă stabilite;

d) să participe la instruiri, exercitii, aplicatii si la alte forme de pregătire specifică.

 

CAPITOLUL V

Pregătirea pentru protectia civilă

 

Art. 32. - Pregătirea pentru protectia civilă cuprinde pregătirea populatiei si a salariatilor, pregătirea serviciilor de urgentă, pregătirea personalului cu functii de conducere pe linia protectiei civile, precum si a personalului de specialitate.

Art. 33. - (1) Pregătirea profesională a serviciilor de urgentă si a altor forte cu care se cooperează se realizează pe baza programelor anuale de pregătire, aprobate de sefii acestora.

(2) Planificarea exercitiilor si a aplicatiilor de cooperare privind protectia civilă la care participă, potrivit specificului acestora, serviciile de urgentă, fortele de protectie si sprijin si populatia se aprobă de prefect, primar sau de ministrul administratiei si internelor, după caz.

(3) Exercitiile de cooperare interjudetene/regionale si cele cu caracter international se aprobă de Guvern, la propunerea ministrului administratiei si internelor.

(4) În documentele de planificare a pregătirii privind protectia civilă se prevăd si resursele materiale si financiare necesare, precum si cine le asigură.

Art. 34. - (1) Initierea, calificarea, perfectionarea sau specializarea conducătorilor structurilor specializate de protectie civilă si a sefilor serviciilor de urgentă, a personalului de specialitate, precum si a altor persoane cu atributii în acest domeniu se realizează prin cursuri, convocări sau instructaje si se desfăsoară în Centrul National de Pregătire pentru Managementul Situatiilor de Urgentă si în centrele zonale ale acestuia, precum si în Institutul National de Administratie sau în alte institutii de învătământ de profil.

(2) Pregătirea pentru protectia civilă în institutiile de învătământ militar este obligatorie si se desfăsoară pe baza tematicilor elaborate cu consultarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă.

Art. 35. - Formarea, perfectionarea si specializarea personalului serviciilor de urgentă profesioniste si al structurilor componente ale Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgentă se realizează în institutiile de învătământ de profil din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, a Ministerului Apărării Nationale, precum si în alte unităti abilitate din tară si din străinătate.

Art. 36. - (1) Informarea si educarea preventivă a populatiei privind protectia civilă sunt obligatorii si se asigură prin: institutiile de învătământ si educatie de toate gradele, mijloacele de informare în masă si serviciile profesioniste pentru situatii de urgentă.

(2) Ministerul Educatiei si Cercetării, în colaborare cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, stabileste, prin protocol, temele si activitătile practic-aplicative de educatie privind protectia civilă, care se includ în programele de învătământ, precum si în planurile activitătilor extrascolare.

(3) Societătile publice si private, nationale si locale, de radio si televiziune, precum si presa scrisă sunt obligate să asigure prezentarea în emisiunile, respectiv în stirile si reportajele acestora, a riscurilor potentiale, măsurilor preventive si a modului de actiune si comportare a populatiei pe timpul situatiilor de urgentă civilă.

(4) La informarea si educarea preventivă a populatiei privind protectia civilă participă si organizatiile neguvernamentale de interes public, potrivit statutelor si specificului activitătilor acestora.

Art. 37. - (1) Instruirea salariatilor privind protectia civilă se asigură sistematic, de regulă împreună cu instructajele de prevenire si stingere a incendiilor, în conditiile stabilite prin dispozitiile generale elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si aprobate de ministrul administratiei si internelor.

(2) Participarea salariatilor la instruire constituie sarcină de serviciu.

Art. 38. - Periodic, pe baza planurilor si a programelor de pregătire si cu aprobarea primarului localitătii, se efectuează exercitii de alarmare publică.

 

CAPITOLUL VI

Protectia populatiei si a bunurilor materiale

 

Art. 39. - Protectia populatiei, a bunurilor materiale si a valorilor culturale se realizează printr-un ansamblu de activităti constând în: înstiintare, avertizare si alarmare, adăpostire, protectie nucleară, biologică si chimică, evacuare si alte măsuri tehnice si organizatorice specifice.

 

SECTIUNEA 1

Înstiintarea, avertizarea si alarmarea

 

Art. 40. - (1) Înstiintarea se realizează de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă sau de serviciile de urgentă profesioniste, după caz, pe baza informatiilor primite de la populatie sau de la structurile care monitorizează sursele de risc.

(2) Avertizarea populatiei se realizează de către autoritătile administratiei publice centrale sau locale, după caz, prin mijloacele de avertizare specifice, în baza înstiintării primite de la structurile abilitate.

Art. 41. - (1) Prealarmarea se realizează de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si de serviciile de urgentă profesioniste, după caz, pe baza informatiilor primite de la Statul Major General, si de structurile specializate din cadrul categoriilor de forte armate, pe baza planurilor de cooperare întocmite în acest sens.

(2) Alarmarea populatiei se realizează de autoritătile administratiei publice centrale sau locale, după caz, prin mijloacele specifice, pe baza înstiintării primite de la structurile abilitate.

Art. 42. - (1) Mijloacele de avertizare si alarmare specifice se instalează în locurile stabilite de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si de serviciile de urgentă profesioniste.

(2) Normele tehnice privind instalarea sistemului integrat de avertizare si alarmare a populatiei si instructiunile privind semnalele si mesajele de avertizare si alarmare se elaborează de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Mesajele de avertizare si alarmare se transmit obligatoriu, cu prioritate si gratuit prin toate sistemele de telecomunicatii, posturile si retelele de radio si de televiziune, inclusiv prin satelit si cablu, care operează pe teritoriul României, la solicitarea expresă a sefilor structurilor de protectie civilă.

Art. 43. - În cazul unui atac iminent, în situatia în care nu s-a declarat starea de război, primele mesaje de prealarmă si de alarmă se transmit cu aprobarea ministrului administratiei si internelor, pe baza înstiintărilor Statului Major General si structurilor specializate din cadrul categoriilor de forte armate, conform planurilor de cooperare întocmite în acest sens.

Art. 44. - (1) Folosirea mijloacelor de alarmare în cazul producerii unor dezastre se execută numai cu aprobarea primarului localitătii, a conducătorului institutiei publice sau a agentului economic implicat, după caz, ori a împuternicitilor acestora.

(2) Sistemul de înstiintare, avertizare si alarmare la localităti, institutii publice si agenti economici se verifică periodic prin executarea de antrenamente si exercitii.

(3) Folosirea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare cu încălcarea prevederilor legale si a normelor tehnice prevăzute la art. 42 alin. (2) este interzisă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Adăpostirea

 

Art. 45. - (1) Pentru protectia populatiei si a bunurilor din patrimoniul cultural national de efectele atacurilor din aer se realizează sistemul national de adăpostire, care cuprinde: adăposturi pentru puncte de comandă destinate Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgentă, adăposturi publice de protectie civilă aflate în administrarea consiliilor locale si fondul privat de adăpostire realizat de agentii economici si proprietarii de imobile.

(2) Autoritătile administratiei publice, institutiile publice, agentii economici si proprietarii de imobile au obligatia să prevadă în planurile de investitii si să realizeze adăposturi de protectie civilă.

(3) Autoritătile administratiei publice centrale si locale si serviciile de urgentă de la toate nivelurile de competentă vor identifica si vor stabili posibilitătile de utilizare pentru adăpostire a unor galerii de mină, tuneluri, pesteri, grote etc. existente în apropierea zonelor dens populate sau în zone prevăzute pentru amenajare de tabere de sinistrati, evacuati sau refugiati.

(4) Categoriile de constructii la care este obligatorie realizarea de adăposturi publice de protectie civilă, precum si adăposturile care se amenajează ca puncte de comandă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor.

(5) Adăposturile publice de protectie civilă prevăzute în documentatiile tehnice ale investitiilor se avizează tehnic, premergător eliberării autorizatiilor de construire, de către serviciile de urgentă profesioniste, potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, aprobată de ministrul administratiei si internelor si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) În timp de pace adăposturile publice de protectie civilă, cu exceptia spatiilor amenajate ca puncte de comandă, pot fi utilizate pentru alte destinatii, cu respectarea normelor tehnice, cu obligatia de a fi eliberate

în situatii de urgentă în maximum 24 de ore si cu informarea prealabilă a centrelor operationale din cadrul serviciilor de urgentă profesioniste.

(7) Adăposturile publice de protectie civilă se inspectează periodic de către personalul de specialitate al serviciilor de urgentă profesioniste; detinătorii si utilizatorii acestor adăposturi sunt obligati să îndeplinească normele si măsurile stabilite pentru mentinerea adăposturilor si a instalatiilor utilitare ale acestora în stare de functionare.

(8) Construirea adăposturilor si amenajarea altor spatii de adăpostire cuprinse în planurile de mobilizare se execută la punerea în aplicare a planurilor respective.

Art. 46. - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă constituie în depozitele si unitătile de logistică direct subordonate rezerva natională de mijloace tehnicomateriale necesare asigurării conditiilor de supravietuire a populatiei afectate de situatii de urgentă.

 

SECTIUNEA a 3-a

Asanarea teritoriului de munitia rămasă neexplodată

 

Art. 47. - Asanarea terenului si neutralizarea munitiei rămase neexplodate din timpul conflictelor armate se execută de către subunităti specializate si specialisti pirotehnicieni din Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă sau din serviciile de urgentă profesioniste, după caz, potrivit instructiunilor si normelor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 48. - (1) Munitiile se distrug în poligoane ale Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Apărării Nationale sau pe terenuri puse la dispozitie de autoritătile administratiei publice locale în a căror rază administrativteritorial ă se execută lucrările de asanare. Terenurile stabilite pentru distrugerea munitiei se amenajează potrivit instructiunilor si normelor tehnice specifice, elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă.

(2) Autoritătile administratiei publice locale sau, după caz, institutiile publice si agentii economici asigură subunitătii de interventie care execută asanarea pirotehnică accesul în teren si, gratuit, mâna de lucru  auxiliară, mijloace de transport cu soferi si carburantul aferent, materialele, asistenta sanitară, precum si cazarea si hrănirea efectivelor necesare acestor lucrări.

(3) Paza munitiilor si a terenurilor în curs de asanare, precum si însotirea transporturilor de munitii se execută de personal autorizat.

Art. 49. - (1) Persoanele fizice si juridice care iau cunostintă de existenta munitiilor au obligatia să anunte de îndată centrul operational din cadrul serviciului de urgentă profesionist, dispeceratul integrat de urgentă, politia sau primarul, după caz.

(2) Se interzice persoanelor fizice neautorizate să ridice, să manipuleze ori să utilizeze munitia neexplodată.

Art. 50. - Materialele explozive si mijloacele de aprindere necesare pentru distrugerea munitiei rămase neexplodate se pun la dispozitie specialistilor pirotehnicieni, la cererea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, prin comandamentele judetene de jandarmi.

Art. 51. - Formatiunile de interventie prevăzute la art. 47 execută gratuit actiuni de distrugere a zăpoarelor care pun în pericol localitătile sau siguranta cetăteanului.

 

SECTIUNEA a 4-a

Protectia nucleară, radiologică, chimică si biologică

 

Art. 52. - (1) Protectia nucleară, radiologică, chimică si biologică a populatiei se realizează prin mijloace de protectie individuală, colectivă sau prin alte măsuri tehnice si organizatorice specifice, cu prioritate în zonele de risc.

(2) Institutiile publice si agentii economici care produc, transportă, depozitează sau manipulează substante periculoase în cantităti care pot pune în pericol viata si sănătatea cetătenilor organizează si execută controlul contaminării radioactive, chimice si biologice a materiilor prime si produselor finite si realizează măsurile de decontaminare a personalului propriu, terenului, clădirilor si utilajelor.

Art. 53. - Mijloacele de protectie individuală a cetătenilor se asigură potrivit criteriilor elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 54. - Decontaminarea se realizează prin operatiuni si tehnici speciale efectuate de către serviciile de urgentă, unele unităti militare si agenti economici, potrivit normelor tehnice elaborate de ministerele de profil si avizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă.

Art. 55. - (1) Depoluarea constă în luarea unor măsuri specifice pentru identificarea si eliminarea surselor poluante, limitarea, îndepărtarea sau neutralizarea agentilor poluatori ai apei, aerului si terenului.

(2) Măsurile de depoluare sunt însotite, după caz, de evacuarea persoanelor si a animalelor din mediul poluat sau de interzicerea utilizării apei, a alimentelor si a furajelor contaminate.

(3) Se interzice comercializarea sau utilizarea pentru consum a bunurilor contaminate.

(4) Agentii economici si institutiile publice au obligatia să avertizeze imediat populatia asupra riscurilor de poluare si contaminare a zonelor limitrofe unitătilor respective si să intervină cu fortele si mijloacele de care dispun pentru protectia populatiei si înlăturarea efectelor poluării.

 

SECTIUNEA a 5-a

Evacuarea

 

Art. 56. - Evacuarea în cazul dezastrelor se execută pe baza planurilor întocmite în acest scop, conform legislatiei în vigoare.

Art. 57. - (1) Trecerea la executarea actiunii de evacuare în situatii de dezastre se hotărăste de primar sau de prefect, după caz, la propunerea comitetului pentru situatii de urgentă competent.

(2) În situatii de conflict armat, evacuarea se aprobă de Consiliul Suprem de Apărare a Tării, la propunerea ministrului apărării nationale.

Art. 58. - Principiile evacuării în situatii de conflict armat se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 59. - Accesul persoanelor neautorizate în zonele afectate si periculoase, delimitate si marcate corespunzător, care intră sub incidenta situatiilor de protectie civilă, este interzis.

 

CAPITOLUL VII

Limitarea si înlăturarea urmărilor situatiilor de protectie civilă

 

Art. 60. - (1) Limitarea si înlăturarea urmărilor situatiilor de protectie civilă cuprind ansamblul de activităti si actiuni executate în scopul restabilirii situatiei de normalitate în zonele afectate.

(2) La actiunile de limitare si înlăturare a urmărilor situatiilor de protectie civilă participă structuri de interventie din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, existente pe timp de pace sau care se pot mobiliza în timp scurt, unităti si formatiuni militare ale Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apărării Nationale, servicii de urgentă voluntare, formatiuni de Cruce Rosie si alte structuri cu atributii în domeniu.

(3) Interventia se realizează pe baza planurilor de interventie si cooperare întocmite de autoritătile competente.

Art. 61. - (1) La limitarea si înlăturarea urmărilor dezastrelor pot participa si formatiuni de interventie private.

(2) Autorizarea formatiunilor prevăzute la alin. (1) se execută pe baza normelor metodologice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si aprobate de ministrul administratiei si internelor.

Art. 62. - Principiile de organizare, de conducere si modul de utilizare a serviciilor de urgentă profesioniste si voluntare, unitătilor de interventie, formatiunilor de interventie specializate si private în actiunile de limitare si înlăturare a urmărilor situatiilor de protectie civilă, precum si planurile operative întocmite în acest scop se stabilesc prin regulamente, ordine si instructiuni elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si aprobate de ministrul administratiei si internelor.

Art. 63. - (1) Conducerea activitătilor de interventie se realizează prin reteaua centrelor operationale si operative sau a punctelor de comandă existente la autoritătile administratiei publice centrale si locale, precum si la institutiile publice si agentii economici.

(2) Conducerea nemijlocită a operatiunilor de interventie se asigură de comandantul actiunii, împuternicit potrivit legii, care poate fi ajutat în îndeplinirea sarcinilor de către grupa operativă si punctul operativ avansat.

(3) Grupa operativă se constituie, prin ordin al prefectului, din personal cu putere de decizie si specialisti ai serviciilor de urgentă ale autoritătilor publice, ai agentilor economici si institutiilor implicate în gestionarea situatiei de urgentă.

(4) Punctul operativ avansat este mobil si se asigură de către serviciul de urgentă profesionist sau de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, printr-o autospecială echipată si încadrată corespunzător. În functie de amplasamentul fată de zona afectată, rolul punctului operativ poate fi preluat de centrul operational.

(5) Până la sosirea la fata locului a comandantului actiunii, conducerea operatiunilor se asigură de comandantul sau de seful formatiunii de interventie din serviciul de urgentă, cu sprijinul reprezentantilor autoritătii administratiei publice locale sau al patronului, după caz.

(6) Coordonarea elaborării si derulării programelor de recuperare, reabilitare sau de restaurare pe timpul situatiilor de urgentă se asigură de către reprezentantii autoritătilor, institutiilor sau ai agentilor economici stabiliti de comitetele pentru situatii de urgentă competente.

 

CAPITOLUL VIII

Asigurarea materială si financiară

 

SECTIUNEA 1

Asigurarea materială

 

Art. 64. - Autoritătile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si agentii economici au obligatia să planifice si să realizeze asigurarea materială si financiară a protectiei civile, potrivit legii.

Art. 65. - (1) Înzestrarea si dotarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă si a structurilor subordonate cu tehnică, aparatură si materiale specific militare se asigură de Ministerul Administratiei si Internelor, pe baza normelor de înzestrare si dotare aprobate de ministrul administratiei si internelor.

(2) Înzestrarea si dotarea structurilor de protectie civilă cu bunuri materiale specifice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se execută pe baza normelor de înzestrare si dotare elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si aprobate de ministrul administratiei si internelor.

Art. 66. - (1) Contractarea si aprovizionarea cu tehnică si materiale se asigură de fiecare beneficiar, contra cost.

Tehnica si alte categorii de materiale necesare protectiei civile se asigură si din donatii, sponsorizări sau din alte surse legal constituite.

(2) Tehnica si materialele provenite din donatii externe sunt scutite de taxe vamale.

Art. 67. - (1) Întretinerea, repararea, depozitarea si evidenta mijloacelor tehnice de protectie civilă, precum si durata normată de folosintă a acestora se realizează potrivit normelor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si aprobate de ministrul administratiei si internelor.

(2) Montarea, întretinerea, repararea si exploatarea sistemelor de alarmare, de comunicatii si informatice de protectie civilă se asigură cu sprijinul operatorilor economici de profil, pe baza contractelor sau a conventiilor legale încheiate cu acestia.

Art. 68. - (1) Materialele didactice necesare pentru protectia civilă: filme, diafilme, planse, manuale, brosuri, pliante, reviste si altele se realizează de Ministerul Administratiei si Internelor si se asigură gratuit autoritătilor administratiei publice, institutiilor publice si agentilor economici.

(2) Autoritătile publice, institutiile publice si agentii economici au obligatia de a realiza materiale de popularizare a activitătilor de protectie civilă, emisiuni de radio si de televiziune, precum si alte activităti cu resurse proprii sau altele legal constituite, cu acordul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă si al serviciilor de urgentă profesioniste.

 

SECTIUNEA a 2-a

Asigurarea financiară

 

Art. 69. - (1) Finantarea cheltuielilor cu protectia civilă se asigură, potrivit legii, din bugetul de stat, din bugetele locale, din bugetele institutiilor publice autonome, ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si din bugetele proprii ale agentilor economici, după caz.

(2) Finantarea serviciilor de urgentă se asigură de către persoanele juridice care le-au constituit.

(3) Obiectivele de investitii de interes national pentru protectia civilă se finantează de la bugetul de stat.

Art. 70. - (1) Cheltuielile pentru realizarea adăposturilor de protectie civilă aferente constructiilor cu destinatie de locuintă, birouri, centre comerciale sau destinate oricăror manifestări publice si care, potrivit normelor specifice, trebuie să fie prevăzute, din constructie, cu asemenea adăposturi se suportă de către proprietar.

(2) Pentru suportarea partială sau integrală a costurilor realizării adăposturilor de protectie civilă aferente constructiei cu destinatie de locuintă, se pot aloca fonduri cu destinatia de subventii, ce se acordă cetătenilor o singură dată, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 71. - Finantarea ajutoarelor de urgentă, a despăgubirilor, precum si a unor lucrări sau cheltuieli neprevăzute se asigură din fondul de interventie constituit la dispozitia Guvernului pentru înlăturarea efectelor unor dezastre.

Art. 72. - Pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital privind protectia civilă pot fi utilizate, potrivit legii, donatii, sponsorizări, venituri din prestări de servicii, contributii ale societătilor si ale caselor de asigurare sau de reasigurare, precum si alte surse legale.

Art. 73. - Fundamentarea si întocmirea documentatiei tehnice privind investitiile aferente protectiei civile se realizează pe baza normelor metodologice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă si aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 74. - (1) Cheltuielile pentru dotarea cu aparatură, mijloace tehnice si materialele necesare centrelor zonale de pregătire în domeniul protectiei civile se suportă de Ministerul Administratiei si Internelor, în limita sumelor aprobate cu această destinatie. Derularea fondurilor se face prin bugetul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă.

(2) Consiliile judetene ale judetelor în care functionează centrele de pregătire zonală pentru pregătirea specifică protectiei civile vor pune la dispozitie acestora terenul, clădirile, precum si cheltuielile de întretinere aferente acestora.

 

CAPITOLUL IX

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 75. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea juridică civilă, contraventională sau penală, după caz.

Art. 76. - Constituie contraventii la prevederile prezentei legi următoarele fapte:

a) neincluderea măsurilor de protectie civilă în programele de dezvoltare economico-socială sau în proiectele de buget;

b) neorganizarea serviciilor de urgentă voluntare sau neasigurarea înzestrării si a pregătirii profesionale a acestora;

c) neîntocmirea planurilor de interventie sau a altor documente operative de răspuns în situatii de urgentă ori neasigurarea punerii acestora în aplicare la declansarea situatiilor de urgentă;

d) neasigurarea înstiintării, a avertizării, a alarmării sau a evacuării populatiei în situatii de urgentă;

e) neasigurarea identificării, a monitorizării si a evaluării factorilor de risc generatori de evenimente periculoase sau nestabilirea măsurilor de protectie împotriva efectelor negative ale acestora;

f) neasigurarea înzestrării, a dotării si a echipării cu mijloace tehnice de protectie civilă, precum si nementinerea în stare de operativitate a acestora;

g) nesolicitarea avizelor, a acordurilor sau a autorizatiilor privind protectia civilă ori neîndeplinirea măsurilor si a conditiilor prevăzute în acestea;

h) neelaborarea regulamentelor, a normelor, a metodologiilor si a dispozitiilor privind protectia civilă;

i) neprevederea în documentele tehnico-economice ale investitiilor a adăposturilor, a dotărilor si a măsurilor de utilitate publică privind protectia civilă sau nerealizarea la termen a acestora;

j) nementinerea adăposturilor publice de protectie civilă în bună stare de utilizare pe timpul situatiilor exceptionale, corespunzătoare destinatiilor acestora;

k) neparticiparea la instruirile, exercitiile si aplicatiile de pregătire privind protectia civilă;

l) neîndeplinirea măsurilor de protectie nucleară, biologică si chimică a populatiei;

m) neanuntarea sau neinformarea despre evenimentele periculoase produse sau privind măsurile de protectie civilă luate ori necesar a fi luate;

n) folosirea în alte scopuri a mijloacelor tehnice de protectie civilă cu destinatie publică;

o) interzicerea accesului personalului si al mijloacelor tehnice ale serviciilor de urgentă în scopul îndeplinirii atributiilor legale specifice;

p) neconstituirea rezervelor de resurse tehnico-materiale necesare protectiei civile, prevăzute în planurile specifice;

q) neîndeplinirea functiilor de sprijin stabilite pe timpul situatiilor de urgentă;

r) accesul persoanelor neautorizate pe timpul situatiilor de urgentă în zonele afectate, interzise accesului si care sunt delimitate si marcate corespunzător;

s) necompensarea contravalorii serviciilor prestate pe timpul situatiilor de urgentă;

t) neîndeplinirea măsurilor stabilite pentru asigurarea conditiilor de supravietuire a populatiei afectate.

Art. 77. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 76 se sanctionează cu amendă după cum urmează:

a) de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. k) si m);

b) de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. c) si g);

c) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. h), n), o), q), s) si t);

d) de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. a), b), d), i), j) si p);

e) de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. e), f), l) si r).

(2) Sanctiunile contraventionale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz.

Art. 78. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul serviciilor de urgentă profesioniste cu atributii de îndrumare, control, interventie si constatare a încălcărilor legii în domeniul protectiei civile, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă si nominalizat de inspectorii-sefi, precum si de către persoanele anume desemnate de către conducătorii autoritătilor administratiei publice cu atributii în domeniu.

Art. 79. - Contraventiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 80. - (1) Actele normative ce derivă din prezenta lege, prevăzute a se elabora si aproba prin hotărâri ale Guvernului, se emit în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Reglementările tehnice prevăzute a fi aprobate prin ordine ale ministrilor se emit în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 81. - Semnul distinctiv national pentru identificarea personalului si marcarea mijloacelor tehnice, a adăposturilor si a altor bunuri de protectie civilă, uniforma si cartea de identitate specifice personalului specializat cu atributii în domeniul protectiei civile se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, tinându-se seama de prevederile reglementărilor internationale.

Art. 82. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 83. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea protectiei civile nr. 106/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 3 octombrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 124/1995, cu modificările si completările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2004.

Nr. 481.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind protectia civilă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind protectia civilă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 5 noiembrie 2004.

Nr. 901.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 13 din Regulamentul Camerei Deputatilor

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 13 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.030 din 8 noiembrie 2004, se modifică după cum urmează:

“Art. 13. - (1) Grupurile parlamentare sunt structuri ale Camerei Deputatilor. Ele se pot constitui din cel putin 10 deputati care au candidat în alegeri pe listele aceluiasi partid politic, ale aceleiasi formatiuni politice, aliante politice sau aliante electorale.

(2) Deputatii unui partid politic sau ai unei formatiuni politice nu pot constitui decât un singur grup parlamentar.

(3) Deputatii care au candidat pe listele unei aliante politice sau aliante electorale si fac parte din partide politice diferite pot constitui grupuri parlamentare proprii ale partidelor politice din care fac parte.

(4) Deputatii partidelor politice, formatiunilor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale care nu întrunesc numărul necesar pentru a forma un grup parlamentar, precum si deputatii independenti se pot reuni în grupuri parlamentare mixte ori se pot afilia altor grupuri parlamentare constituite potrivit alin. (1).

(5) Deputatii care reprezintă organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, altele decât minoritatea maghiară, pot constitui un singur grup parlamentar.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 noiembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2004.

Nr. 32.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui deputat

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 198 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie prezentată de domnul Mihai Baciu, ales deputat la 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 24 Iasi, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, si declară vacant locul de deputat detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 22 noiembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2004.

Nr. 33.