MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.096         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 24 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

483. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

907. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

485. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică si lup care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005

 

909. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică si lup care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005

 

490. - Lege privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

914. - Decret pentru promulgarea Legii privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

491. - Lege privind obligatia de serviciu public pe rute aeriene interne

 

915. - Decret pentru promulgarea Legii privind obligatia de serviciu public pe rute aeriene interne

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.847. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 52 din 23 iulie 2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 30 iulie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 483.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2004.

Nr. 907.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică si lup care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 87 din 26 august 2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică si lup care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 27 august 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 485.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică si lup care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 87/2004 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, pisică sălbatică si lup care se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2004-2005 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2004.

Nr. 909.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE si ISPA, prin fondurile FEOGA, sectiunea Garantare, si prin fondurile structurale si de coeziune, poate fi constituit din personal contractual sau, după caz, functionari publici.

(2) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin hotărâre a Guvernului se vor aproba structurile din cadrul ministerelor si institutiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare, numărul si structura posturilor, precum si criteriile de încadrare a personalului pe functii specifice.

Art. 2. - Salariile de bază corespunzătoare functiilor în care este încadrat personalul prevăzut la art. 1 pot fi majorate cu minimum 50% fată de cele prevăzute de lege, dar nu mai mult de 100%.

Art. 3. - Drepturile salariale prevăzute de prezenta lege vor fi acordate structurilor respective, potrivit bugetelor aprobate.

Art. 4. - Personalul prevăzut la art. 1 poate beneficia si de alte drepturi salariale din fondurile comunitare, în limita sumelor aprobate cu această destinatie prin acordurile de finantare.

Art. 5. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 490.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2004.

Nr. 914.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind obligatia de serviciu public pe rute aeriene interne

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate impune transportatorilor aerieni obligatia de serviciu public pentru cursele aeriene regulate, efectuate pe rute interne având ca destinatie aeroporturi ce deservesc zone periferice sau defavorizate de pe teritoriul României sau pe rute interne cu trafic redus, având ca destinatie un aeroport de interes local de pe acest teritoriu, în conditiile în care asemenea rute sunt considerate importante pentru dezvoltarea economică a zonei deservite de aeroportul în cauză.

(2) Impunerea obligatiei de serviciu public se face după consultarea consiliilor judetene interesate si după informarea eventualilor transportatori aerieni ce deservesc rutele respective.

(3) Impunerea obligatiei de serviciu public pe una sau mai multe rute aeriene interne se face prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Obligatia de serviciu public pe o rută aeriană internă reprezintă toate cerintele referitoare la continuitatea, regularitatea, capacitatea de transport si tariful oferit unui transportator aerian de a efectua curse regulate pe ruta respectivă, cerinte pe care transportatorul aerian nu si le-ar asuma dacă ar lua în considerare numai interesul comercial.

(2) Cursele aeriene efectuate în astfel de conditii sunt considerate curse aeriene regulate.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va evalua necesitatea impunerii obligatiei de serviciu public luând în considerare următoarele elemente:

a) interesul public;

b) posibilitatea utilizării altor moduri de transport si capacitatea acestora de a satisface nevoile de transport avute în vedere;

c) conditiile si tarifele de transport aerian ce pot fi oferite utilizatorilor;

d) implicatiile asupra activitătii transportatorilor aerieni care operează sau intentionează să opereze pe ruta aeriană respectivă.

Art. 4. - În situatia în care alte moduri de transport nu pot asigura un serviciu adecvat si neîntrerupt, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate include în obligatia de serviciu public cerinta ca orice transportator aerian care intentionează să opereze pe acea rută să asigure operarea pe o anumită perioadă, care va fi stabilită în conformitate cu celelalte cerinte ale obligatiei de serviciu public.

Art. 5. - (1) Pe o rută pentru care a fost impusă obligatia de serviciu public în conformitate cu prevederile art. 1, 2 si 4, numai transportatorii aerieni care au notificat Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului că au acceptat toate cerintele ce decurg din obligatiile acestui serviciu, pe întreaga perioadă de operare respectivă, pot oferi spre vânzare bilete de transport individuale numai dacă respectiva cursă aeriană respectă toate cerintele ce decurg din obligatia de serviciu public.

(2) Prin bilete de transport individuale se întelege acele bilete de transport care nu includ alte servicii conexe, cum ar fi cazarea, care sunt vândute publicului de către transportatorul aerian, de către agentii săi autorizati sau de către agentii de charter.

Art. 6. - (1) Dacă nici un transportator aerian nu a început, într-o perioadă de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prevăzut la alin. (3) al art. 1, operarea de curse aeriene regulate pe ruta pe care a fost impusă obligatia de serviciu public, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului poate permite accesul pe ruta aeriană respectivă unui singur transportator aerian, pe o perioadă de maximum 3 ani, după care situatia va fi reanalizată.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), dreptul de operare pe ruta aeriană pe care a fost instituită obligatia de serviciu public va fi acordat, prin licitatie publică, cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare, oricărui transportator aerian autorizat să realizeze asemenea curse aeriene.

(3) Atât caietul de sarcini pentru participarea la licitatie, cât si, ulterior, contractul încheiat cu transportatorul aerian selectat vor cuprinde, printre altele, următoarele elemente: a) cerintele impuse de obligatia de serviciu public

b) regulile privind încheierea, amendarea si încetarea contractului, în special cele referitoare la aparitia unor modificări neprevăzute;

c) perioada de valabilitate a contractului;

d) sanctiunile aplicate pentru nerespectarea prevederilor contractuale.

(4) La selectarea ofertantilor se va tine cont de modul de îndeplinire a cerintelor impuse, inclusiv de tariful si conditiile pe care transportatorii aerieni le oferă utilizatorilor, precum si de valoarea compensatiei prevăzute la art. 7 alin. (1), pe care acestia, eventual, o solicită.

Art. 7. - (1) Dacă un transportator aerian a fost selectat prin aplicarea prevederilor art. 6, acestuia i se poate acorda de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, o compensatie pentru asigurarea cerintelor impuse prin obligatia de serviciu public, a cărei valoare va tine cont de costurile si veniturile rezultate în urma prestării acestui serviciu.

(2) Nivelul maxim al compensatiei nu poate depăsi deficitul generat de prestarea serviciului public. În caz contrar, compensatia reprezintă ajutor de stat si sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Prevederile art. 6 alin. (1) si (2) nu se aplică rutelor pentru care alte moduri de transport pot asigura un serviciu adecvat si neîntrerupt în situatia în care capacitatea oferită depăseste 30.000 de locuri pe an.

Art. 9. - Anual, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va cuprinde în bugetul alocat cheltuielile estimate pentru acoperirea costurilor generate de aplicarea art. 7.

Art. 10. - Prezenta lege realizează alinierea legislatiei nationale în vederea aplicării directe, la data aderării României la Uniunea Europeană, a Regulamentului Consiliului nr. 2.408/92/CEE din 23 iulie 1992 privind accesul transportatorilor aerieni comunitari pe rutele aeriene intracomunitare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 240 din 24 august 1992.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 491.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind obligatia de serviciu public pe rute aeriene interne

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind obligatia de serviciu public pe rute aeriene interne si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2004.

Nr. 915.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si ale art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 litera B, punctul 9 va avea următorul cuprins:

“9. îndeplineste, potrivit legii, atributiile pentru perfectionarea activitătii unitătilor de implementare a programelor PHARE din domeniul de competentă al ministerului;”.

2. La articolul 4 litera B, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 141, cu următorul cuprins:

“141. asigură presedintia, secretariatul si organizarea reuniunilor subcomitetului de coordonare «Dezvoltarea resurselor umane si servicii sociale», aferent subprogramului PHARE «Coeziune economică si socială»;”.

3. La articolul 4 litera D, punctul 12 se abrogă.

4. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“(2) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane îndeplineste atributiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările si completările ulterioare.”

5. După alineatul (2) al articolului 24 se introduc patru noi alineate, alineatele (21), (22), (23) si (24), cu următorul cuprins:

“(21) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane deleagă atributii către organismele intermediare desemnate conform legii pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane.

(22) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane îndeplineste atributiile de coordonare a asistentei de preaderare în domeniul de competentă al ministerului.

(23) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane îndeplineste atributiile de autoritate de implementare pentru componenta

«Dezvoltarea resurselor umane» a Subprogramului PHARE 2003 «Coeziune economică si socială» si de agentie de implementare pentru componenta «Dezvoltarea resurselor umane» a Subprogramului PHARE 2004-2006 «Coeziune economică si socială».

(24) Ca urmare a atributiilor ce-i revin în calitate de agentie de implementare pentru componenta «Dezvoltarea resurselor umane» a Subprogramului PHARE 2004-2006 «Coeziune economică si socială», prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei se constituie următoarele unităti la nivel de compartimente:

a) Unitatea pentru verificare tehnică si conformitate în subordinea directă a secretarului de stat coordonator pentru afaceri europene si relatii externe;

b) Unitatea de control financiar «Dezvoltarea resurselor umane» în subordinea directă a secretarului de stat coordonator pentru afaceri europene si relatii externe;

c) Unitatea de monitorizare si managementul sistemului informatic în cadrul Autoritătii de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane;

d) Unitatea de audit PHARE «Dezvoltarea resurselor umane» în cadrul Directiei audit intern si control;

e) Unitatea de plăti PHARE «Dezvoltarea resurselor umane» în cadrul Directiei generale economice si financiare.”

6. Alineatul (3) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“(3) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane va functiona cu un număr total de 40 de posturi în anul 2005, din care 32 de posturi în anul 2004.”

7. Alineatul (5) al articolului 24 se abrogă.

8. Articolele 241, 242, 243, 244 si 245 se abrogă.

9. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

10. Pozitia 4 de la litera A punctul I din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

“4. Directii de muncă, solidaritate socială si familie judetene si a municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2004.

Nr. 1.847.

 

ANEXĂ1)