MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.098         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 25 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.790/C. - Ordin al ministrului justitiei privind aprobarea Competentelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justitiei, directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorilor unitătilor subordonate

 

2.791/C. - Ordin al ministrului justitiei privind stabilirea conditiilor pentru dobândirea calitătii de functionar public în sistemul administratiei penitenciare de către salariatii civili preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor

 

2.792/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea performantelor activitătii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, precum si a magistratilor detasati în sistemul penitenciar

 

2.793/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare si a evaluării pentru definitivarea în functie a functionarilor publici debutanti din sistemul administratiei penitenciare

 

2.794/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administratiei penitenciare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Competentelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului justitiei, directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorilor unitătilor subordonate

 

În temeiul art. 20 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu data de 28 septembrie 2004 se aprobă si intră în vigoare Competentele de gestiune a resurselor umane ale ministrului justitiei, directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorilor unitătilor subordonate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Aplicarea măsurilor aprobate de conducerea Ministerului Justitiei în domeniul resurselor umane se va face cu respectarea strictă a competentelor stabilite prin prezentul ordin.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justitiei nr. 693/C/2000.

 

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2004.

Nr. 2.790/C.

 

ANEXĂ

 

COMPETENTELE DE GESTIUNE

a resurselor umane ale ministrului justitiei, directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor

si directorilor unitătilor subordonate

 

CAPITOLUL I

Competentele de gestiune a resurselor umane ale ministrului justitiei

 

Art. 1. - Ministrul justitiei numeste, eliberează, suspendă, revocă din functie sau pune la dispozitie, în conditiile legii, personalul*) din Administratia Natională a Penitenciarelor si unitătile subordonate**), propus pentru functiile de:

a) director general;

b) director general adjunct;

c) director de directie din Administratia Natională a Penitenciarelor;

d) director în unitătile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 2. - Ministrul justitiei are în competentă:

a) acordarea gradului profesional de subinspector si repartizarea la Administratia Natională a Penitenciarelor si la unitătile subordonate a absolventilor cu diplomă de licentă ai Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza” - Sectia penitenciare sau ai altor institutii de învătământ superior, care se pregătesc pentru nevoile sistemului administratiei penitenciare;

b) încadrarea ca ofiteri a persoanelor absolvente ale unor institutii civile de învătământ superior de lungă durată, cu diplomă sau licentă, în conditiile legii, si repartizarea la Administratia Natională a Penitenciarelor si la unitătile subordonate, unde vor fi numite în functii potrivit competentelor aprobate prin prezentul ordin;

c) încadrarea ofiterilor preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor si a unitătilor din subordinea acesteia, trecuti în rezervă în conditiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, si repartizarea la Administratia Natională a Penitenciarelor si la unitătile subordonate, unde vor fi numiti în functii potrivit competentelor aprobate prin prezentul ordin, cu respectarea prevederilor art. 73 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor;

d) încadrarea ca ofiteri a salariatilor civili preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor si a unitătilor din subordinea acesteia, care au atributii similare cu ale personalului prevăzut la lit. c), si repartizarea la Administratia Natională a Penitenciarelor si la unitătile subordonate, unde vor fi numiti în functii potrivit competentelor aprobate prin prezentul ordin, cu respectarea prevederilor art. 73 din Legea nr. 293/2004;

e) acordarea gradului profesional următor personalului prevăzut la lit. c), cu respectarea prevederilor art. 72 alin. (2) teza întâi din Legea nr. 293/2004;

f) avansarea în gradul profesional următor a ofiterilor, până la gradul profesional de inspector sef principal inclusiv, dacă au împlinit stagiul minim în gradul profesional detinut, au fost apreciati în ultimii 2 ani ai stagiului minim în grad cu calificativul “Foarte bun” sau “Exceptional” si îndeplinesc conditiile prevăzute în Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si încetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare;

g) trecerea în corpul ofiterilor a agentilor care au absolvit, cu diplomă sau licentă, institutii de învătământ superior de lungă durată, cu gradul profesional corespunzător, potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 293/2004, si repartizarea la Administratia Natională a Penitenciarelor si la unitătile subordonate, unde vor fi numiti în functii potrivit competentelor aprobate prin prezentul ordin;

h) avansarea ofiterilor în functiile de conducere din competentă, în conditiile prevăzute de lege;

i) transferarea ofiterilor din Administratia Natională a Penitenciarelor si din unitătile subordonate, în interesul serviciului sau la cererea acestora, în si din afara sistemului administratiei penitenciare;

j) acordarea salariului de merit functionarilor publici din competentă;

k) continutul fisei de evaluare anuală a activitătii pentru functionarii publici din competentă;

l) statele de functii si structura personalului din sistemul administratiei penitenciare;

m) încetarea raporturilor de serviciu ale ofiterilor, în conditiile legii;

n) aplicarea sanctiunilor disciplinare prevăzute la art. 62 lit. b)-f) din Legea nr. 293/2004, conform competentelor stabilite, cu respectarea prevederilor legii;

o) punerea la dispozitie ori suspendarea din functie a functionarilor publici din competentă pe timpul urmăririi penale si al judecătii, respectiv pe perioada arestării preventive, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004;

p) repunerea în drepturile anterioare, inclusiv compensarea drepturilor de care au fost privati pe perioada punerii la dispozitie, respectiv a suspendării din functie, a functionarilor publici din competentă, în cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum si în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal;

q) trecerea temporară în altă muncă a functionarului public, potrivit competentelor aprobate prin prezentul ordin, în conditiile stabilite de lege;

r) sistemul de legitimare pentru personalul din Administratia Natională a Penitenciarelor si din unitătile subordonate;

s) trimiterea functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor si din unitătile subordonate în altă tară pentru a urma o formă de pregătire sau de perfectionare profesională ori în misiune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004;

t) Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare prevăzute la art. 16 din Legea nr. 293/2004 si a evaluării pentru definitivarea în functie a functionarului public debutant;

u) criteriile de evaluare a activitătii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, elaborate de Administratia Natională a Penitenciarelor;

v) metodologia privind avansarea functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, elaborată de Administratia Natională a Penitenciarelor;

w) metodologia de organizare si desfăsurare a pregătirii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare si criteriile de evaluare a rezultatelor;

x) atributiile si competentele personalului din sistemul administratiei penitenciare, cu respectarea prevederilor art. 71 alin. (3) din Legea nr. 293/2004.

Art. 3. - Ministrul justitiei propune:

a) stabilirea, prin hotărâre a Guvernului, a numărului maxim de posturi necesare sistemului administratiei penitenciare;

b) acordarea gradelor profesionale de inspector general sef, inspector general principal si inspector general;

c) conferirea de ordine si medalii functionarilor publici pentru activitatea desfăsurată, potrivit legii.


*) Personalul din sistemul administratiei penitenciare este constituit din functionari publici civili cu statut special si din personal încadrat pe baza contractului individual de muncă [art. 3 alin. (1) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor].

**) În sensul Legii nr. 293/2004, Administratia Natională a Penitenciarelor si unitătile subordonate constituie sistemul administratiei penitenciare [art. 2 alin. (1)].

 

CAPITOLUL II

Competentele de gestiune a resurselor umane ale directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 

Art. 4. - Directorul general numeste, eliberează, suspendă, revocă, destituie din functie sau pune la dispozitie, în conditiile legii, următorul personal din Administratia Natională a Penitenciarelor si din unitătile subordonate:

a) functionarii publici si personalul contractual din Administratia Natională a Penitenciarelor, cu exceptia celor din competenta ministrului justitiei;

b) ofiterii din unitătile subordonate, cu exceptia celor din competenta ministrului justitiei;

c) absolventii Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza” - Sectia penitenciare si absolventii altor institutii de învătământ superior, care se pregătesc pentru nevoile Administratiei Nationale a Penitenciarelor si ale unitătilor subordonate;

d) functionarii publici debutanti reusiti la concurs pe functii din Administratia Natională a Penitenciarelor;

e) functionarii publici debutanti din Administratia Natională a Penitenciarelor, aprobati ca functionari publici definitivi.

Art. 5. - Directorul general are în competentă:

a) avansarea ofiterilor în functii de conducere din competentă, în conditiile prevăzute de lege;

b) transferarea agentilor din Administratia Natională a Penitenciarelor si din unitătile subordonate, în interesul serviciului sau la cererea acestora, în si din afara sistemului administratiei penitenciare;

c) acordarea salariului de merit functionarilor publici si personalului contractual din competentă;

d) continutul fisei de evaluare anuală a activitătii pentru functionarii publici si personalul contractual din competentă;

e) aplicarea sanctiunilor disciplinare prevăzute la art. 62 lit. b)-f) din Legea nr. 293/2004, conform competentelor stabilite, cu respectarea prevederilor legii;

f) punerea la dispozitie ori suspendarea din functie a functionarilor publici din competentă pe timpul urmăririi penale si al judecătii, respectiv pe perioada arestării preventive, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004;

g) repunerea în drepturile anterioare, inclusiv compensarea drepturilor de salarizare de care au fost privati pe perioada punerii la dispozitie, respectiv a suspendării din functie, a functionarilor publici din competentă, în cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum si în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal;

h) trecerea temporară în altă muncă a functionarului public, potrivit competentelor aprobate prin prezentul ordin, în conditiile stabilite de lege;

i) trecerea functionarilor publici din competentă în functii inferioare, în conditiile prevăzute de art. 23 din Legea nr. 293/2004;

j) avansarea în gradul profesional următor a agentilor, dacă au împlinit stagiul minim în gradul profesional detinut si dacă au fost apreciati în ultimii 2 ani ai stagiului minim în grad cu calificativul “Foarte bun” sau “Exceptional” si îndeplinesc conditiile prevăzute în Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si încetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare;

k) acordarea gradului profesional următor agentilor din Administratia Natională a Penitenciarelor si din unitătile subordonate, preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor, cu respectarea prevederilor art. 72 alin. (2) din Legea nr. 293/2004;

l) încadrarea ca agenti a salariatilor civili din Administratia Natională a Penitenciarelor, preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor, care au atributii similare cu ale subofiterilor preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor, respectându-se prevederile art. 73 alin. (1) din Legea nr. 293/2004;

m) încadrarea de agenti si de personal contractual în Administratia Natională a Penitenciarelor, în conditiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;

n) încetarea raporturilor de serviciu ale agentilor din Administratia Natională a Penitenciarelor, în conditiile legii;

o) încetarea raporturilor de muncă pentru personalul contractual din Administratia Natională a Penitenciarelor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003;

p) transferarea functionarilor publici din competentă, atât ofiteri, cât si agenti, în interesul serviciului sau la cerere, în alte functii publice din alte unităti ale sistemului administratiei penitenciare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004;

q) delegarea personalului din Administratia Natională a Penitenciarelor, în conditiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003;

r) detasarea personalului din Administratia Natională a Penitenciarelor si a ofiterilor din unitătile subordonate, în conditiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003;

s) cifrele anuale de scolarizare în institutiile care pregătesc functionari publici pentru sistemul administratiei penitenciare;

t) dinamica de personal din sistemul administratiei penitenciare, în conditiile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 293/2004;

u) aplicarea sanctiunilor disciplinare prevăzute de Legea nr. 53/2003 personalului contractual din Administratia Natională a Penitenciarelor.

 

CAPITOLUL III

Competentele de gestiune a resurselor umane ale directorilor de unităti subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 

Art. 6. - Directorul de unitate numeste, eliberează, destituie, suspendă din functie sau pune la dispozitie, în conditiile legii, următorul personal din unitate:

a) agentii si personalul contractual din unitate;

b) agentii debutanti reusiti la concurs pe functii din unitate;

c) agentii debutanti aprobati pentru definitivare.

Art. 7. - Directorul de unitate are în competentă:

a) acordarea salariului de merit functionarilor publici si personalului contractual din competentă;

b) continutul fisei de evaluare anuală a activitătii pentru functionarii publici si personalul contractual din competentă;

c) aplicarea sanctiunilor disciplinare prevăzute la art. 62 lit. b)-f) din Legea nr. 293/2004, conform competentelor stabilite, cu respectarea prevederilor legii;

d) punerea la dispozitie ori suspendarea din functie a functionarilor publici din competentă pe timpul urmăririi penale si al judecătii, respectiv pe perioada arestării preventive, cu respectarea prevederilor Legii nr. 293/2004;

e) repunerea în drepturile anterioare, inclusiv compensarea drepturilor de care au fost privati pe perioadapunerii la dispozitie, respectiv a suspendării din functie, a functionarilor publici din competentă, în cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum si în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal;

f) trecerea temporară în altă muncă a functionarului public, potrivit competentelor aprobate prin prezentul ordin, în conditiile stabilite de lege;

g) trecerea functionarilor publici din competentă în functii inferioare, în conditiile prevăzute de art. 23 din Legea nr. 293/2004;

h) încadrarea ca agenti a salariatilor civili din unitate, preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor, care au atributii similare cu ale subofiterilor preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor, respectându-se prevederile art. 73 alin. (1) din Legea nr. 293/2004;

i) încadrarea de agenti si de personal contractual în unitate, în conditiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003;

j) încetarea raporturilor de serviciu ale agentilor din unitate, în conditiile legii;

k) încetarea raporturilor de muncă pentru personalul contractual din unitate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003;

l) delegarea personalului din unitate, în conditiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003;

m) detasarea agentilor si a personalului contractual din unitate, în conditiile prevăzute de Legea nr. 293/2004, respectiv de Legea nr. 53/2003, după obtinerea avizului directiei sau al serviciului de specialitate din Administratia Natională a Penitenciarelor;

n) aplicarea sanctiunilor disciplinare prevăzute de Legea nr. 53/2003 personalului contractual din unitate.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind stabilirea conditiilor pentru dobândirea calitătii de functionar public în sistemul administratiei penitenciare de către salariatii civili preluati prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor

 

În temeiul art. 72 alin. (4) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Personalul civil preluat prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor si a unitătilor subordonate poate dobândi, la cerere, calitatea de functionar public cu statut special în sistemul administratiei penitenciare, dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) corespunde criteriilor de selectionare prevăzute la art. 11 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor;

b) îndeplineste o functie ale cărei atributii sunt similare cu cele ale personalului prevăzut la art. 72 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 sau contribuie la realizarea acestora.

Art. 2. - Atributiile functiilor de personal civil similare functiilor militare sunt:

- coordonarea si executarea unor activităti de pază, supraveghere si escortare a persoanelor private de libertate;

- coordonarea si executarea unor activităti privind asigurarea legalitătii detinerii si îndeplinirii procedurii cu privire la situatia juridică a persoanelor private de libertate, precum si a folosirii la muncă a efectivelor de detinuti si minori;

- coordonarea si executarea unor activităti în domeniul asistentei medicale, reintegrării sociale, logisticii, financiar, resurselor umane si formării profesionale, precum si al culegerii, prelucrării, verificării si valorificării datelor si informatiilor din domeniile de activitate ale sistemului administratiei penitenciare.

Art. 3. - Numirea ca functionari publici cu statut special a personalului civil preluat prin reorganizarea Directiei Generale a Penitenciarelor se face potrivit competentelor, în raport cu conditiile si cu vechimea în activitate, pe categorii si grade profesionale.

Art. 4. - Administratia Natională a Penitenciarelor va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2004.

Nr. 2.791/C.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea performantelor activitătii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, precum si a magistratilor detasati în sistemul penitenciar

 

În temeiul art. 21 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu data de 28 septembrie 2004 se aprobă Criteriile privind evaluarea performantelor activitătii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, precum si a magistratilor detasati în sistemul penitenciar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Personalul contractual din structurile Administratiei Nationale a Penitenciarelor si din unitătile subordonate va fi evaluat conform Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, art. 52 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul cadrelor didactice, Hotărârii Guvernului nr. 749/1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite si Hotărârii Guvernului nr. 150/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar, încadrat în unitătile sanitare si de asistentă socială.

Art. 3. - Se abrogă Ordinul ministrului justitiei nr. 2.650/2001 privind aprecierea personalului militar si civil din Ministerul Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor.

Art. 4. - Administratia Natională a Penitenciarelor, precum si Directia organizarea instantelor, resurse umane si statistică judiciară si structurile interesate din Ministerul Justitiei vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2004.

Nr. 2.792/C.

 

ANEXĂ

 

CRITERII

privind evaluarea performantelor activitătii profesionale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, precum si a magistratilor detasati în sistemul penitenciar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Evaluarea performantelor activitătii profesionale individuale a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare constă în aprecierea potentialului profesional si a conduitei acestora, precum si a magistratilor detasati în sistemul penitenciar, care atestă competenta profesională, rezultatele activitătii desfăsurate, preocuparea pentru perfectionarea pregătirii, profilul moral, în raport de care se realizează selectionarea si încadrarea pe posturi, avansarea în functii ori grad profesional, precum si acordarea altor drepturi stabilite prin acte normative.

Art. 2. - Activitatea de evaluare a performantelor profesionale ale functionarilor publici este o îndatorire de serviciu a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a directorilor unitătilor subordonate, care poartă întreaga răspundere pentru buna desfăsurare a acesteia.

Art. 3. - (1) Ofiterilor, agentilor, precum si magistratilor detasati în sistemul penitenciar, care si-au desfăsurat activitatea efectiv cel putin 6 (sase) luni, li se întocmesc fise de evaluare a activitătii profesionale anuale.

(2) Persoanele detasate în cadrul Ministerului Justitiei, precum si cele transferate ori cărora le-a încetat raportul de serviciu în timpul unui an sunt evaluate de unitătile unde si-au desfăsurat activitatea mai mult de 6 (sase) luni.

(3) Persoanelor detasate sau care urmează cursuri de specializare în afara Ministerului Justitiei li se vor întocmi evaluări profesionale de către unitătile de la care au fost detasate, pe baza datelor comunicate de institutiile unde acestea sunt detasate sau urmează cursuri.

 

CAPITOLUL II

Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de conducere si de executie

 

Art. 4. - (1) Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale se aplică fiecărui functionar public, în raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite în baza atributiilor prevăzute în fisa postului.

(2) Principalele elemente care trebuie avute în vedere la întocmirea fisei postului sunt cuprinse în modelul prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 5. - (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se realizează prin raportarea criteriilor de performantă la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute pentru perioada evaluată.

(2) Obiectivele individuale trebuie să corespundă următoarelor cerinte:

a) să fie specifice activitătilor prevăzute în fisa postului;

b) să fie cuantificabile - să aibă o formă concretă de realizare;

c) să fie prevăzute cu termene de realizare;

d) să fie realiste - să poată fi duse la îndeplinire în termenele de realizare prevăzute si cu resursele alocate;

e) să fie flexibile - să poată fi revizuite în functie de modificările intervenite în prioritătile unitătii/serviciului.

(3) Revizuirea obiectivelor individuale se poate face trimestrial. Modificările se consemnează într-un document semnat si datat de evaluator si de functionarul public care urmează să fie evaluat. Documentul va fi anexat la raportul de evaluare.

Art. 6. - Criteriile de performantă pe baza cărora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare sunt:

1. performante profesionale:

a) valoarea rezultatelor profesionale (1-5);

b) gradul de îndeplinire a atributiilor de serviciu, ordinelor si misiunilor (1-5);

c) operativitatea si eficienta dovedite în realizarea sarcinilor (1-5);

d) calitatea lucrărilor (sarcinilor) înscrise în fisa postului (1-5);

2. capacităti profesionale si pregătire:

a) organizarea si planificarea activitătii proprii/capacitatea de conducere si în luarea deciziilor (1-5);

b) atitudinea fată de muncă, angajarea la eforturi si sarcini suplimentare (1-5);

c) initiativă - creativitatea în muncă (1-5);

d) nivelul pregătirii profesionale (1-5);

e) preocuparea pentru perfectionarea pregătirii proprii (1-5);

f) interesul si preocuparea pentru acumularea de noi cunostinte/contributia adusă la formarea profesională a subordonatilor (1-5);

g) capacitatea de adaptare la situatii noi, neprevăzute (1-5);

3. responsabilitate:

a) loialitatea si atasamentul fată de institutie (1-5);

b) respectarea statutului profesional si a regulilor deontologice (1-5);

c) apărarea secretului profesional, respectarea normelor de compartimentare a muncii (1-5);

d) capacitatea de asumare a răspunderii, inclusiv în cazurile de esecuri (1-5);

4. trăsături caracteriale:

a) cinste, corectitudine, altruism (1-5);

b) spirit de ordine, disciplină (1-5);

c) capacitatea de relationare si munca în echipă (1-5);

d) principialitate, obiectivitate si onestitate (1-5);

e) demnitate, sobrietate, fermitate si curaj (1-5).

Art. 7. - (1) Perioada evaluată este cuprinsă între data de 1 decembrie a anului anterior evaluării si 1 decembrie a anului în curs.

(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între datele de 1 decembrie si 31 decembrie ale anului pentru care se evaluează performantele profesionale individuale ale functionarilor publici.

(3) Directorii de unităti vor lua măsuri ca în perioada 15 noiembrie-1 decembrie să se desfăsoare următoarele activităti pregătitoare:

a) emiterea dispozitiei zilnice a directorului unitătii privind organizarea si desfăsurarea activitătii de evaluare profesională a personalului, care va cuprinde: baza legală, etapele actiunii, stabilirea nominală a persoanelor cu drept de evaluare si nominalizarea personalului care urmează a fi evaluat;

b) instruirea evaluatorilor;

c) difuzarea imprimatelor tipizate.

(4) În mod exceptional, evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face si în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:

a) atunci când, pe parcursul perioadei evaluate, raporturile de serviciu ale functionarului public încetează, se suspendă sau se modifică, în conditiile legii. În acest caz, functionarul public va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu. La obtinerea calificativului anual va fi avut în vedere, în functie de specificul atributiilor prevăzute în fisa postului, si calificativul obtinut înainte de suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu;

b) atunci când, pe parcursul perioadei evaluate, raporturile de serviciu ale functionarului public care ocupă o functie publică de conducere încetează, se suspendă sau se modifică, în conditiile legii. În acest caz, functionarul public de conducere are obligatia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu, să realizeze evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale ale acestora;

c) atunci când, pe parcursul perioadei evaluate, functionarul public dobândeste o diplomă de studii de nivel superior si urmează să fie promovat, în conditiile legii, într-o functie publică corespunzătoare studiilor absolvite.

(5) Pentru a fi realizată evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale, functionarul public trebuie să fi desfăsurat o activitate de cel putin 6 luni în functii publice, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 3 alin. (3).

(6) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face cu respectarea regimului juridic al conflictului de interese privind functionarii publici.

Art. 8. - (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se realizează de către evaluator.

(2) În sensul prezentelor criterii, are calitatea de evaluator:

a) functionarul public de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îsi desfăsoară activitatea functionarul public de executie sau care coordonează activitatea acestuia;

b) functionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice, pentru functionarul public de conducere;

c) înaltul functionar public, pentru functionarii publici de conducere din subordine.

Art. 9. - Procedura de evaluare se realizează în următoarele 3 etape:

a) completarea fisei de evaluare de către evaluator;

b) interviul;

c) contrasemnarea fisei de evaluare.

Art. 10. - (1) În vederea completării fisei de evaluare, evaluatorul:

a) analizează îndeplinirea obiectivelor individuale fixate;

b) notează criteriile de performantă în functie de importanta acestora;

c) stabileste calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale;

d) consemnează rezultatele deosebite ale functionarului public, dificultătile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată si orice alte observatii pe care le consideră relevante.

(2) Formatul standard al fisei de evaluare este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 11. - (1) Notarea obiectivelor si a criteriilor de performantă se face parcurgându-se următoarele etape:

a) fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a obiectivului respectiv, din punct de vedere cantitativ, calitativ si al termenului în care a fost realizat;

b) pentru a obtine nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performantă se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv;

c) pentru a obtine nota finală se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu.

(2) Semnificatia notelor prevăzute la alin. (1) lit. a) este următoarea: nota 1 - nivel minim si nota 5 – nivel maxim.

Art. 12. - Calificativul final al evaluării se stabileste pe baza notei finale, după cum urmează:

a) între 1,00-1,50 - nesatisfăcător;

b) între 1,51-2,50 - satisfăcător;

c) între 2,51-3,50 - bun;

d) între 3,51-4,50 - foarte bun;

e) între 4,51-5,00 - exceptional.

Art. 13. - Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informatii care are loc între evaluator si functionarul public, în cadrul căruia:

a) se aduc la cunostintă functionarului public evaluat consemnările făcute de evaluator în fisa de evaluare;

b) în cazul în care între functionarul public evaluat si evaluator există diferente de opinie asupra consemnărilor făcute, comentariile functionarului public se consemnează în fisa de evaluare. Evaluatorul poate modifica fisa de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere comun;

c) se semnează si se datează fisa de evaluare de către evaluator si de către functionarul public evaluat.

Art. 14. - (1) Fisa de evaluare se înaintează contrasemnatarului.

(2) În sensul prezentelor criterii, are calitatea de contrasemnatar functionarul public ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice. În mod exceptional, în cazul în care, potrivit structurii organizatorice, nu există un functionar public ierarhic superior evaluatorului, va fi desemnat contrasemnatar directorul unitătii din care face parte evaluatorul.

(3) Fisa de evaluare poate fi modificată conform deciziei contrasemnatarului în următoarele cazuri:

a) aprecierile consemnate nu corespund realitătii;

b) între evaluator si functionarul public evaluat există diferente de opinie care nu au putut fi solutionate de comun acord.

(4) Fisa de evaluare modificată în conditiile alin. (3) se aduce la cunostintă functionarului public.

Art. 15. - (1) Dovada comunicării evaluării activitătii profesionale anuale se face prin luare de semnătură sau prin proces-verbal constatator în caz de refuz de semnătură. Tot prin proces-verbal constatator se va face mentiune despre modul de comunicare a calificativului acordat pentru persoanele care nu sunt prezente în institutie în perioada aducerii la cunostintă a calificativelor.

(2) Procesul-verbal constatator va fi redactat si semnat de către evaluator si doi functionari, dintre care unul va fi obligatoriu din compartimentul resurse umane.

Art. 16. - (1) Functionarii publici cu functii de executie sau de conducere nemultumiti de rezultatul evaluării pot să îl conteste la seful ierarhic superior celui care a efectuat evaluarea.

(2) Contestatia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostintă de către functionarul public evaluat despre calificativul acordat si se solutionează în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii dispozitiei zilnice privind comisia de solutionare a contestatiei.

Art. 17. - (1) Solutionarea contestatiei se efectuează de către o comisie formată din 3 membri, stabilită prin dispozitie zilnică de către directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru contestatiile depuse de magistratii si ofiterii din sistemul penitenciar, sau de către directorul unitătii de penitenciare, pentru contestatiile depuse de agentii din subordine.

(2) Contestatiile absolventilor Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, respectiv ai Scolii Militare de Administratie Penitenciară Târgu Ocna, se depun la unitatea în care au fost repartizati si se vor trimite consiliului profesoral al institutiei în vederea solutionării.

(3) Concluziile se consemnează într-un proces-verbal semnat de comisie, respectiv de presedintele consiliului profesoral pentru absolventi, care adoptă una dintre următoarele solutii:

a) “Se mentin punctajele si calificativele acordate”;

b) “Se modifică punctajele la unele subcriterii, cu mentinerea calificativului aprobat”;

c) “Se modifică unele punctaje si se stabileste calificativul ...”.

În situatiile prevăzute la lit. b) si c), modificările se fac prin bararea cu cerneală rosie a punctajelor initiale si înscrierea alături de acestea, cu aceeasi culoare, a noilor punctaje.

(4) Hotărârea comisiei, consemnată în procesul-verbal, se aprobă de directorul care a ordonat solutionarea contestatiei, se consemnează în fisa de evaluare a activitătii profesionale, se aduce la cunostintă, sub semnătură, celui în cauză în termen de 5 zile calendaristice si este definitivă.

Art. 18. - Functionarul public nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate potrivit art. 17 se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.

Art. 19. - Fisele de evaluare a activitătii profesionale, însotite de procesele-verbale, când este cazul, vor fi introduse în dosarele profesionale ale celor evaluati, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data încheierii actiunii. În acelasi termen vor fi consemnate în fisele de evidentă calificativele acordate.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 20. - Imprimatele-tip necesare pentru întocmirea fiselor de evaluare a activitătii profesionale se asigură anual de către Directia logistică din Administratia Natională a Penitenciarelor, prin grija Directiei resurse umane.

Art. 21. - Directorii de unităti vor lua măsuri pentru cunoasterea si aplicarea corectă a prevederilor prezentelor criterii.

Art. 22. - (1) Prevederile prezentelor criterii se aplică în mod corespunzător si functionarilor publici cu statut special din Ministerul Justitiei, care au atributii de coordonare si control al activitătii din sistemul administratiei penitenciare sau alte atributii în legătură cu activitatea administratiei penitenciare.

(2) Evaluarea activitătii profesionale pentru functionarii publici prevăzuti la alin. (1) se efectuează de către conducătorii structurilor în care sunt încadrati, iar pentru acestia din urmă, de către secretarul de stat coordonator.

Art. 23. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele criterii.

 

ANEXA Nr. 1

la criterii

 

Model pentru fisa postului

 

Autoritatea sau institutia publică: Ministerul Justitiei

Sistemul administratiei penitenciare Aprob,

Directia/Penitenciarul ............................. sau institutia publică ....................................

Conducătorul institutiei publice .......................................................................................

Serviciul ...........................................................................................................................

Biroul/Compartimentul ....................................................................................................

 

FISA POSTULUI

Nr. pozitiei din stat ...............................

 

Denumirea postului din stat .........................................................................................................................

Nivelul postului ..........................................................................................................................................

Functia publică corespunzătoare categoriei ...................................................................................................

Scopul principal al postului*) .......................................................................................................................

Identificarea functiei publice:

Denumire …..................................................................................................................................................

Gradul profesional**) ....................................................................................................................................

Vechimea în specialitate necesară***) .............................................................................................................

Conditii specifice privind ocuparea postului:

Studii de specialitate ........................................................................................................................................

Perfectionări (specializări) ................................................................................................................................

Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) ...................................................................

Limbi străine****) (necesitate si grad de cunoastere) .........................................................................................

Abilităti, calităti si aptitudini necesare ................................................................................................................

Cerinte specifice (de exemplu, călătorii frecvente, delegări, detasări) ..................................................................

Competenta managerială (cunostinte de management, calităti si aptitudini manageriale) .........................................

Atributii*****) ..................................................................................................................................................

Limite de competentă******) ............................................................................................................................

Delegarea de atributii ..........................................................................................................................................

Sfera relatională:

Intern:

a) Relatii ierarhice:

- subordonat fată de ............................................................................................................................................

- superior pentru .................................................................................................................................................

b) Relatii functionale ...........................................................................................................................................

c) Relatii de control .............................................................................................................................................

d) Relatii de reprezentare .....................................................................................................................................


*) Se vor indica necesitatea existentei postului si contributia pe care acesta o are în cadrul autoritătii sau institutiei publice.

**) Dacă este cazul.

***) Se stabileste pe baza prevederilor legale.

****) Si limba minoritătilor nationale, acolo unde este cazul.

*****) Se stabilesc pe baza activitătilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordantă cu specificul functiei publice. Gradul de complexitate si dificultate va creste treptat în functie de gradul profesional, pentru functiile publice de executie, sau de nivelul competentei manageriale, pentru functiile publice de conducere si pentru functiile publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici.

******) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atributiilor care îi revin.

 

Extern:

a) cu autorităti si institutii publice ........................................................................................................................

b) cu organizatii internationale .............................................................................................................................

c) cu persoane juridice private ............................................................................................................................

Întocmit de*):

Numele si prenumele ...........................................................................................................................................

Functia publică de conducere ..............................................................................................................................

Semnătura ..........................................................................................................................................................

Data întocmirii ....................................................................................................................................................

Luat la cunostintă de către ocupantul postului

Numele si prenumele ............................................................................................................................................

Semnătura ...........................................................................................................................................................

Data ....................................................................................................................................................................

Avizat de**):

Numele si prenumele ...........................................................................................................................................

Functia publică de conducere ..............................................................................................................................

Semnătura ..........................................................................................................................................................

Data ...................................................................................................................................................................

 


*) Se întocmeste de conducătorul compartimentului în care îsi desfăsoară activitatea titularul postului.

**) Se avizează de superiorul conducătorului compartimentului.

 

ANEXA Nr. 2

la criterii

 

Modelul raportului de evaluare

 

FISA DE EVALUARE

a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici

 

Numele si prenumele ................................................................

Functia publică ..........................................................................

Data ultimei promovări ..............................................................

Perioada evaluată: de la ..................... la .......................

Studii: ..........................................................................................

Programe de instruire*):

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

 

Criterii de evaluare

 

Obiective

A

Performante profesionale

- valoarea rezultatelor profesionale (1-5)

- gradul de îndeplinire a atributiilor de serviciu, ordinelor si misiunilor (1-5)

- operativitatea si eficienta dovedite în realizarea sarcinilor (1-5)

- calitatea lucrărilor (sarcinilor) înscrise în fisa postului (1-5)

 

 

 

Media

 

B

Capacităti profesionale si pregătire

- organizarea si planificarea activitătii proprii/capacitatea de conducere si în luarea deciziilor**)

 (1-5)

- atitudinea fată de muncă, angajarea la eforturi si sarcini suplimentare (1-5)

- initiativă - creativitatea în muncă (1-5)

- nivelul pregătirii profesionale (1-5)

- preocuparea pentru perfectionarea pregătirii proprii (1-5)

- interesul si preocuparea pentru acumularea de noi cunostinte/contributia adusă la formarea profesională a subordonatilor**) (1-5)

- capacitatea de adaptare la situatii noi, neprevăzute (1-5)

 

 

 

Media

 


*) Urmate în perioada evaluată.

**) Punctajul se acordă, după caz, pentru functii publice de executie/conducere.

C

Responsabilitate

- loialitatea si atasamentul fată de institutie (1-5)

- respectarea statutului profesional si a regulilor

deontologice (1-5)

- apărarea secretului profesional, respectarea normelor de compartimentare a muncii (1-5)

- capacitatea de asumare a răspunderii, inclusiv în cazurile de esecuri (1-5)

 

 

 

Media

 

D

Trăsături

- cinste, corectitudine, altruism (1-5)

caracteriale - spirit de ordine, disciplină (1-5)

- capacitatea de relationare si munca în echipă (1-5)

- principialitate, obiectivitate si onestitate (1-5)

- demnitate, sobrietate, fermitate si curaj (1-5)

 

 

 

Media

 

NOTA FINALĂ

 

Nota finală a evaluării ............................................................................................................................................

Calificativ final al evaluării .....................................................................................................................................

Referat*)

Rezultate deosebite ...............................................................................................................................................

Dificultăti obiective întâmpinate în perioada evaluată ..............................................................................................

Alte observatii ......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Programe de instruire recomandate a fi urmate:

.............................................................................................................................................................................

Comentariile functionarului public evaluat:

.............................................................................................................................................................................

Semnătura functionarului public evaluat ..................................................................................................................

Data ......................................................................................................................................................................

Semnătura evaluatorului .........................................................................................................................................

Numele si prenumele ..............................................................................................................................................

Functia publică ......................................................................................................................................................

Data ......................................................................................................................................................................

Comentariile persoanei care contrasemnează: ...........................................................................................................

Semnătura ..............................................................................................................................................................

Numele si prenumele ...............................................................................................................................................

Functia publică .......................................................................................................................................................

Data ......................................................................................................................................................................


*) Se completează de evaluator.

**) În caz de contestare, termenul de depunere a raportului este de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunostintă.

***) a) Se mentin punctajele si calificativele acordate.

 

b) Se modifică punctajele la unele subcriterii, cu mentinerea calificativului aprobat.

c) Se modifică unele punctaje si se stabileste calificativul.

 

 

LUAREA LA CUNOSTINTĂ ........................................

(data)

 

 

 

 

CONTESTATIE

 DA**)

 

 

 NU

......................................................

(gradul profesional, numele si prenumele)

.........................................

(semnătura)

 

Decizia luată în urma solutionării contestatiei

 

 

Solutia [a), b) sau c)]***) ................................................................................

(gradul profesional, numele si prenumele)

Presedintele comisiei

Luarea la cunostintă asupra rezultatului contestatiei

Semnătura ..................

Data ...............

............................................ (semnătura)

...................................... (data)

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfăsurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare si a evaluării pentru definitivarea în functie a functionarilor publici debutanti din sistemul administratiei penitenciare

 

În temeiul art. 18 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si desfăsurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare si a evaluării pentru definitivarea în functie a functionarilor publici debutanti din sistemul administratiei penitenciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 28 septembrie 2004.

Art. 3. - Administratia Natională a Penitenciarelor si unitătile subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2004.

Nr. 2.793/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si desfăsurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare si a evaluării pentru definitivarea

în functie a functionarilor publici debutanti din sistemul administratiei penitenciare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, denumiti în continuare functionari publici, sunt debutanti sau definitivi.

(2) Functionarul public debutant este persoana care ocupă, în urma concursului sau examenului, o functie publică în sistemul administratiei penitenciare, până la definitivare.

(3) Numirea în functii publice de executie a candidatilor reusiti la concurs se face, de regulă, în calitate de functionari publici debutanti, cu o perioadă de stagiu.

Art. 2. - (1) Perioada de stagiu este etapa din cariera functionarului public, cuprinsă între data numirii ca functionar public debutant în urma promovării concursului sau examenului de intrare în corpul functionarilor publici si data numirii ca functionar public definitiv.

(2) Perioada de stagiu are ca obiect evaluarea aptitudinilor profesionale ale functionarilor publici debutanti în îndeplinirea atributiilor si responsabilitătilor unei functii publice din sistemul administratiei penitenciare, însusirea specificului activitătii.

(3) Absolventii unitătilor de învătământ pentru formarea personalului din sistemul administratiei penitenciare vor urma perioada de stagiu în cadrul unitătilor unde au fost repartizati.

(4) Parcurgerea perioadei de stagiu este obligatorie, cu exceptia situatiilor prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL II

Organizarea perioadei de stagiu

 

Art. 3. - (1) Perioada de stagiu este de 12 luni, calculată de la data numirii ca functionar public debutant, si constituie vechime în muncă si în specialitate.

(2) Numirea functionarilor publici debutanti se face prin ordin, respectiv prin decizie emisă potrivit competentelor.

Art. 4. - (1) Perioada de stagiu poate fi întreruptă în situatia suspendării raportului de serviciu al functionarului public debutant, în conditiile legii.

(2) Durata suspendării raportului de serviciu nu se ia în considerare la calculul perioadei de stagiu.

(3) După încetarea motivelor care au determinat întreruperea perioadei de stagiu, functionarul public debutant îsi continuă activitatea până la acoperirea integrală a duratei prevăzute la art. 3 alin. (1).

Art. 5. - (1) Perioada de stagiu se desfăsoară pe baza unui program aprobat de directorul unitătii, la propunerea conducătorului compartimentului în care urmează să îsi desfăsoare activitatea functionarul public debutant si a compartimentului de resurse umane.

(2) Prin programul de desfăsurare a perioadei de stagiu se stabilesc următoarele:

a) planificarea activitătilor ce urmează să fie desfăsurate, în functie de nivelul cunostintelor teoretice si al deprinderilor practice dobândite pe parcursul perioadei de stagiu;

b) cursul de specializare la care trebuie să participe functionarul public debutant;

c) alocarea a două ore, zilnic, din timpul normal de lucru, studiului individual.

(3) Functionarul public debutant îsi desfăsoară activitatea conform programului de lucru al compartimentului din care face parte.

(4) Functionarului public debutant i se asigură dreptul de a asista la îndeplinirea atributiilor de serviciu de către functionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente.

(5) Activitatea prevăzută la alin. (4) se desfăsoară sub coordonarea unui îndrumător si nu poate depăsi un sfert din durata perioadei de stagiu.

(6) Functionarul public debutant este obligat să îsi organizeze o evidentă a pregătirii profesionale pe care o efectuează.

Art. 6. - Functionarul public debutant are următoarele drepturi specifice:

a) să fie sprijinit si îndrumat în îndeplinirea atributiilor de serviciu pe parcursul perioadei de stagiu;

b) să i se stabilească atributii de serviciu al căror nivel de dificultate si complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu;

c) să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul dobândirii cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare exercitării unei functii publice, si să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru functionarii publici debutanti;

d) să i se asigure, prin grija unitătii, accesul la sursele de informare utile perfectionării sale.

Art. 7. - Functionarul public debutant are următoarele îndatoriri specifice:

a) să îsi perfectioneze pregătirea profesională teoretică si să îsi însusească deprinderile practice necesare exercitării functiei publice încredintate;

b) să îl consulte pe îndrumător pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului;

c) să participe la manifestări stiintifice si profesionale, în vederea desăvârsirii pregătirii profesionale;

d) să participe la formele de pregătire organizate pentru functionarii publici debutanti.

Art. 8. - (1) Pe parcursul perioadei de stagiu activitatea functionarului public debutant se desfăsoară sub îndrumarea unui functionar public definitiv, de regulă, din cadrul aceluiasi compartiment, denumit în continuare îndrumător.

(2) Îndrumătorul este numit de directorul unitătii, de regulă, la propunerea conducătorului compartimentului în care îsi desfăsoară activitatea functionarul public debutant.

(3) Îndeplinirea atributiilor de îndrumător este o îndatorire de serviciu, iar atributiile acestuia vor fi trecute în fisa postului.

Art. 9. - Îndrumătorul poate fi orice functionar public definitiv care a fost selectionat de către conducerea unitătii si îndeplineste cumulativ următoarele criterii:

a) este mai mare cu cel putin un grad profesional fată de functionarul public debutant;

b) are vechimea de minimum 2 ani în unitate;

c) a fost apreciat cu calificativele “foarte bun” sau “exceptional” în ultimii 2 ani.

Art. 10. - (1) Nu poate avea calitatea de îndrumător functionarul public:

a) care a fost sanctionat disciplinar în ultimul an de activitate;

b) care este sot, sotie ori rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu functionarul public debutant;

c) căruia i s-a retras anterior dreptul de a desfăsura activităti de îndrumător;

d) care este director sau director adjunct al unitătii.

(2) Dacă îndrumătorul devine incompatibil cu această calitate în timpul coordonării stagiului de practică al functionarului public debutant, directorul unitătii va stabili, la propunerea conducătorului compartimentului în care îsi desfăsoară activitatea functionarul public debutant, un alt functionar public care să preia aceste atributii.

Art. 11. - Îndrumătorul are următoarele atributii:

a) îl îndrumă pe functionarul public debutant în procesul de studiere si însusire a legislatiei specifice activitătii desfăsurate;

b) îi explică functionarului public debutant modul de desfăsurare a activitătilor de serviciu;

c) îl instruieste pe functionarul public debutant si desfăsoară activităti practice;

d) desfăsoară activităti de serviciu cu rol demonstrativ;

e) îl îndrumă si îl verifică pe functionarul public debutant în îndeplinirea atributiilor si misiunilor primite;

f) monitorizează activitatea profesională si conduita functionarului public debutant îndrumat si ia măsuri de îmbunătătire a pregătirii acestuia;

g) întocmeste un referat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cu privire la activitatea de integrare socioprofesional ă a functionarului public debutant.

Art. 12. - Pentru activitatea desfăsurată directorul unitătii îl poate recompensa pe îndrumător, în plus fată de drepturile prevăzute în reglementările legale, prin una dintre următoarele modalităti:

a) acordarea, trimestrial, de sume bănesti din fondul de premiere aflat la dispozitie, conform prevederilor legale;

b) acordarea, cu prioritate, a salariului de merit.

Art. 13. - (1) În vederea obtinerii statutului de functionar public definitiv, functionarii publici debutanti trebuie să urmeze, în perioada de stagiu, cursul de specializare organizat de Administratia Natională a Penitenciarelor pentru ofiteri, respectiv agenti.

(2) Durata cursului si locul de organizare vor fi stabilite prin decizie a directorului general.

(3) Planificarea cursului de specializare se va realiza în cel mult 60 de zile de la data numirii în functia de functionar public debutant.

Art. 14. - (1) Cursul de specializare se organizează în scopul transmiterii cunostintelor, formării deprinderilor si al dezvoltării aptitudinilor necesare corespunzătoare postului pe care urmează să fie numit ca functionar public definitiv.

(2) La absolvirea cursului de specializare unitatea de învătământ va elibera un certificat de absolvire a cursului.

Art. 15. - (1) Evaluarea activitătii functionarului public debutant se face în termen de 5 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de stagiu, de regulă, de către seful ierarhic din cadrul compartimentului în care îsi desfăsoară activitatea, denumit în continuare evaluator.

(2) În mod exceptional, când nu există un functionar public de conducere care să coordoneze compartimentul, evaluatorul este functionarul public cu cea mai înaltă functie publică de conducere din domeniul de activitate, desemnat de directorul unitătii.

(3) Evaluatorul desemnat în conditiile alin. (2) nu poate avea si calitatea de îndrumător.

Art. 16. - (1) Evaluarea activitătii functionarului public debutant constă în aprecierea modului de dobândire a cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare îndeplinirii atributiilor aferente functiei publice încredintate, a cunoasterii specificului activitătii si a exigentelor activitătii penitenciare.

(2) Evaluarea activitătii functionarilor publici debutanti se face pe baza:

a) referatului întocmit de îndrumător;

b) raportului de stagiu întocmit de functionarul public debutant;

c) documentului doveditor de absolvire a cursului de specializare;

d) raportului de evaluare întocmit de evaluator.

Art. 17. - (1) Referatul îndrumătorului se întocmeste cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu si cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea activitătii desfăsurate de functionarul public debutant;

b) nivelul de însusire de către functionarul public debutant a legislatiei specifice activitătii desfăsurate;

c) aptitudinile pe care le-a dovedit functionarul public debutant în modul de îndeplinire a atributiilor de serviciu;

d) conduita functionarului public debutant în timpul serviciului;

e) concluzii privind desfăsurarea perioadei de stagiu si recomandări privind definitivarea acestuia.

(2) Referatul va fi înaintat sefului ierarhic din cadrul compartimentului în care îsi desfăsoară activitatea functionarul public debutant.

Art. 18. - (1) În cazul modificării, suspendării sau încetării raportului de serviciu al îndrumătorului, acesta întocmeste referatul pentru perioada de stagiu parcursă de functionarul public debutant până în acel moment.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) conducătorul unitătii numeste un alt îndrumător pentru perioada de stagiu rămasă neefectuată, la propunerea sefului ierarhic din cadrul compartimentului în care îsi desfăsoară activitatea functionarul public debutant.

(3) Referatul se înaintează sefului ierarhic din cadrul compartimentului în care îsi desfăsoară activitatea functionarul public debutant si este avut în vedere la evaluarea acestuia, la terminarea perioadei de stagiu.

Art. 19. - Prevederile art. 18 se aplică în mod corespunzător în situatia sanctionării disciplinare a îndrumătorului cu una dintre sanctiunile prevăzute la art. 62 lit. b)-f) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor.

Art. 20. - (1) La terminarea perioadei de stagiu functionarul public debutant completează raportul de stagiu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Raportul de stagiu cuprinde descrierea activitătii desfăsurate de functionarul public debutant pe parcursul perioadei de stagiu, prin prezentarea atributiilor de serviciu, a modalitătilor de îndeplinire a acestora, precum si a eventualelor dificultăti întâmpinate.

(3) Raportul de stagiu se înaintează evaluatorului de către functionarul public debutant.

Art. 21. - (1) Pentru evaluarea activitătii functionarului public debutant, evaluatorul întocmeste raportul de evaluare a perioadei de stagiu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Pentru completarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu, evaluatorul:

a) analizează referatul întocmit de îndrumător si raportul de stagiu completat de functionarul public debutant;

b) tine cont de certificatul de absolvire a cursului de specializare;

c) notează criteriile de evaluare în functie de gradul de îndeplinire a atributiilor de serviciu;

d) stabileste calificativul de evaluare;

e) face propuneri cu privire la numirea definitivă în functia pentru care a concurat sau eliberarea din functia publică.

Art. 22. - (1) Notarea criteriilor de evaluare si stabilirea calificativului de evaluare se fac astfel:

a) criteriile de evaluare se notează de la 1 la 5, nota 1 fiind cea mai mică, iar nota 5 fiind cea mai mare;

b) se face media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare;

c) calificativul de evaluare se obtine încadrând media finală după cum urmează: între 1,00-3,00 - necorespunzător; între 3,01-5,00 - corespunzător.

(2) Semnificatia calificativelor de evaluare este următoarea:

a) “necorespunzător” - functionarul public debutant nu a făcut dovada cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare exercitării functiei publice;

b) “corespunzător” - functionarul public debutant a făcut dovada că detine cunostintele teoretice si deprinderile practice necesare exercitării functiei publice.

Art. 23. - Evaluatorul consemnează în raportul de evaluare a perioadei de stagiu:

a) propunerea privind numirea definitivă a functionarului public debutant în functia publică, în situatia în care calificativul de evaluare este “corespunzător”;

b) propunerea de eliberare din functie, în conditiile legii, în situatia în care functionarul public debutant a obtinut calificativul “necorespunzător”.

Art. 24. - (1) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu se aduce la cunostintă functionarului public debutant în termen de 3 zile lucrătoare de la completare.

(2) Functionarul public debutant poate contesta calificativul de evaluare în termen de 3 zile lucrătoare de la data luării la cunostintă.

(3) Contestatia se depune la directorul unitătii.

Art. 25. - (1) Directorul unitătii analizează documentele care se întocmesc în acest scop si poate modifica raportul de evaluare a perioadei de stagiu în situatia în care constată că aprecierile consemnate nu corespund realitătii.

(2) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu, modificat în conditiile alin. (1), este adus la cunostintă functionarului public debutant în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea contestatiei.

Art. 26. - Dacă functionarul public debutant este nemultumit de rezultat, se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.

Art. 27. - (1) Functionarii publici debutanti care au obtinut la evaluarea activitătii calificativul “corespunzător” vor fi numiti functionari publici definitivi într-o functie publică de executie din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, prin decizie, potrivit competentelor.

(2) În situatia în care functionarii publici debutanti au obtinut la evaluarea activitătii calificativul “necorespunzător”, directorul unitătii va dispune, prin decizie, eliberarea din functie, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 28. - Raportul de serviciu al functionarului public debutant nu poate fi modificat pe parcursul perioadei destagiu decât în conditiile prevăzute de lege.

Art. 29. - (1) Functionarul public debutant poate fi sanctionat potrivit dispozitiilor Legii nr. 293/2004.

(2) Pentru stabilirea sanctiunii disciplinare aplicabilefunctionarului public debutant, comisia de disciplină îl va audia în mod obligatoriu si pe îndrumător.

Art. 30. - Formularele prevăzute în anexele nr. 1-3 se asigură de către Baza de aprovizionare, gospodărire si reparatii.

Art. 31. - Functionarii publici debutanti aflati în perioada de stagiu, care urmează cursuri de specializare cu o durată ce depăseste 3 luni, vor semna un angajament prin care se obligă să lucreze în sistemul administratiei penitenciare cel putin 5 ani dacă sunt agenti, respectiv 10 ani dacă sunt ofiteri.

Art. 32. - Functionarul public debutant care nu respectă angajamentul prevăzut la art. 31 este obligat să restituie cheltuielile de scolarizare proportional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului.

Art. 33. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Unitatea ...........................

 

REFERAT

 

Numele si prenumele functionarului public debutant ................................................................…….

Functia publică ...............................................................................................................................

Compartimentul ..............................................................................................................................

Perioada de stagiu: de la .................................................. la ....................................................……

Data completării .............................................................................................................................

Descrierea activitătii desfăsurate de functionarul public debutant ..........................................……….

Aptitudinile pe care le-a dovedit functionarul public debutant în modul de îndeplinire a

atributiilor de serviciu .......................................................................................................................

Conduita functionarului public debutant în timpul serviciului ....................................................……..

Concluzii .........................................................................................................................................

Recomandări ...................................................................................................................................

Numele si prenumele îndrumătorului ..........................................................................................…..

Functia publică ...............................................................................................................................

Data întocmirii .............................................................................................................................…

Semnătura .......................................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Unitatea ...........................

 

RAPORT DE STAGIU

 

Numele si prenumele functionarului public debutant .................................................…….................

Functia publică (debutant) ..............................................................................................................

Perioada de stagiu: de la .................................................. la ...................................................……

Atributiile de serviciu*) ....................................................................................................................

Alte atributii**) ................................................................................................................................

Cursuri de specializare/alte forme de perfectionare***) ............................................................……..

Activităti din afara institutiei, în care s-a implicat.

Alte activităti****) ............................................................................................................................

Descrierea activitătii desfăsurate pe parcursul perioadei de stagiu ..........................................………..

Dificultăti întâmpinate pe parcursul perioadei de stagiu ............................................................……..

Data întocmirii .............................................................................................................................…

Semnătura .......................................................................................................................................

 


*) Se vor preciza atributiile prevăzute în fisa postului.

**) Se vor preciza atributiile stabilite de seful ierarhic sau alte persoane cu functii de conducere.

***) Se vor indica doar cele urmate pe parcursul perioadei de stagiu.

****) Se vor indica, dacă este cazul, articolele sau lucrările publicate, comunicări stiintifice etc.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Unitatea ...........................

 

RAPORT

de evaluare a perioadei de stagiu

 

Numele si prenumele functionarului public debutant ................................................................…….

Functia publică ...............................................................................................................................

Compartimentul ..............................................................................................................................

Perioada de stagiu: de la .................................................. la ....................................................……

 

Nr. crt.

Criterii de evaluare

Nota

1.

Cunoasterea reglementărilor specifice domeniului de activitate

 

2.

Cunoasterea specificului administratiei publice

 

3.

Capacitatea de îndeplinire a atributiilor de serviciu

 

4.

Abilităti pentru desfăsurarea activitătilor sub stres

 

5.

Rezistenta la efort prelungit

 

6.

Capacitatea de analiză, sinteză

 

7.

Capacitatea de întelegere a sarcinilor de serviciu

 

8.

Capacitatea de concentrare

 

9.

Capacitatea de întelegere si învătare rapidă

 

10.

Capacitatea de rezolvare si aplanare a conflictelor

 

11.

Capacitatea de integrare rapidă în colectiv

 

12.

Capacitatea de a lucra în echipă

 

13.

Comunicare

 

14.

Operativitate si corectitudinea realizării sarcinilor

 

15.

Conduita în timpul serviciului

 

 

Calificativ de evaluare ......................................

 

 

Propuneri .......................................................................................................................................

Recomandări .................................................................................................................................

Numele si prenumele evaluatorului ..............................................................................................

Functia publică ..............................................................................................................................

Data întocmirii ...............................................................................................................................

Semnătura .....................................................................................................................................

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administratiei penitenciare

 

În temeiul art. 4 alin. (1) pct. 16 si al art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 82 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor,

ministrul justitiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Codul deontologic al personalului din sistemul administratiei penitenciare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justitiei,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2004.

Nr. 2.794/C.

 

ANEXĂ

 

CODUL DEONTOLOGIC

al personalului din sistemul administratiei penitenciare

 

Art. 1. - Codul deontologic stabileste ansamblul normelor de conduită, valorile si principiile morale pe care functionarul public din sistemul administratiei penitenciare are obligatia să le respecte în viata socială, pe întreaga durată în care detine această calitate.

Art. 2. - Principiile care guvernează conduita profesională a functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare sunt:

a) supunerea deplină fată de lege;

b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în conditiile prevăzute de lege;

c) egalitatea sanselor;

d) responsabilitate si impartialitate;

e) eficacitate în serviciul intereselor generale ale societătii;

f) eficientă în utilizarea resurselor;

g) ierarhia organizatorică si functională.

Art. 3. - (1) Prin activitatea desfăsurată, functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare contribuie la apărarea ordinii publice si sigurantei nationale, precum si a drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor.

(2) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare îsi asumă responsabilitatea de a servi comunitatea, indiferent de dificultătile profesiei, precum si riscuri pentru ei si membrii lor de familie, referitoare la viată, integritate corporală, demnitate si sănătate.

Art. 4. - Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare si membrii de familie ai acestora se bucură de protectie potrivit legii.

Art. 5. - (1) Importanta socială a activitătilor desfăsurate, natura atributiilor de serviciu care implică îndatoriri si riscuri deosebite, conditiile specifice de muncă determinate de mediul închis, gradul de periculozitate al persoanelor private de libertate, presiunile, amenintările si stresul permanent conferă functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare un statut special, care impune acestora obligatia să respecte valorile etice stipulate în statutul profesiei: integritate, obiectivitate, transparentă, receptivitate si responsabilitate profesională.

(2) Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare trebuie să dovedească umanism, discretie, stăpânire de sine, să dispună de abilităti de comunicare, lucru în echipă si gestionare a situatiilor conflictuale, precum si deschidere pentru întelegerea problemelor sociale, culturale si educationale ale colectivitătii în care îsi exercită profesia.

Art. 6. - (1) În îndeplinirea atributiilor profesionale functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare au obligatia:

a) să cunoască, să respecte Constitutia si legile tării si să aplice dispozitiile legale în conformitate cu atributiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale;

b) să se comporte civilizat si demn în toate împrejurările, să manifeste stăpânire de sine, amabilitate, politete si să vorbească respectuos si decent, într-o manieră potrivită cu functia pe care o detin;

c) să constituie exemple pentru subordonati, colegi si persoanele private de libertate, să creeze un climat corespunzător de muncă si să contribuie la realizarea si mentinerea unei imagini pozitive a institutiei;

d) să execute, cu profesionalism si în termenul stabilit, atributiile ce îi revin si să dovedească, în toate împrejurările, cinste, corectitudine, disciplină si respect fată de sefii ierarhici, colegi si subalterni;

e) să se prezinte la serviciu într-o stare corespunzătoare, să respecte întocmai programul de muncă si să folosească timpul de lucru, resursele materiale si financiare ale institutiei în mod eficient si rational, numai pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu;

f) să asigure ocrotirea bunurilor institutiei si să prevină producerea oricărui prejudiciu, actionând în orice situatie ca buni gospodari;

g) să respecte prevederile legale referitoare la incompatibilităti si interdictii;

h) să nu interzică sau să nu împiedice exercitarea libertătilor publice si a drepturilor sindicale ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare;

i) să se abtină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atributiilor de serviciu;

j) să respecte jurământul de credintă depus cu ocazia numirii în functie;

k) să nu manifeste tolerantă fată de abateri si să informeze autoritătile abilitate cu privire la infractiunile de care au luat la cunostintă în exercitarea atributiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, îndeosebi a actelor de coruptie;

l) să informeze seful ierarhic despre existenta unui conflict de interese privind exercitarea atributiilor de serviciu, în conditiile legii.

(2) În relatiile cu persoanele private de libertate, functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare au următoarele obligatii:

a) să respecte si să protejeze drepturile si libertătile fundamentale ale persoanelor private de libertate, precum si viata, sănătatea si demnitatea acestora;

b) să prevină si să se abtină de la orice actiune care presupune discriminarea persoanelor private de libertate sau a oricărei alte persoane pe temei de etnie, rasă, nationalitate, sex si orientare sexuală, religie, limbă, opinie sau alte temeiuri;

c) să manifeste întelegere fată de problemele persoanelor private de libertate si respect pentru dreptul acestora la exprimarea opiniilor, în limitele regulilor de ordine si disciplină stabilite în penitenciar;

d) să actioneze pentru influentarea pozitivă a comportamentului persoanelor private de libertate, atât prin exemplul personal, cât si prin încurajarea acestora de a-si asuma răspunderea pentru faptele comise si de a participa la activităti specifice astfel încât, la punerea în libertate, să se poată reintegra în societate;

e) să primească si să solutioneze, cu impartialitate si în termen legal, cererile, sesizările si plângerile persoanelor private de libertate sau ale altor persoane;

f) să sprijine persoanele private de libertate, în limita competentelor profesionale, pentru rezolvarea legală a problemelor juridice, sociale si familiale pe care le au pe timpul executării pedepselor pronuntate de instantele de judecată, dovedind solicitudine si întelegere.

Art. 7. - (1) În vederea reintegrării sociale a persoanelor private de libertate, functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare colaborează cu institutiile specializate ale statului, organizatiile neguvernamentale si comunitatea locală si solicită sprijinul familiei, rudelor si prietenilor, în limitele prevăzute dereglementările în vigoare.

(2) În cadrul relatiei de parteneriat cu societatea civilă, functionarul public din sistemul administratiei penitenciare poate furniza membrilor acestora informatii privitoare la legislatia în vigoare si la activitatea sa profesională, în limitele competentei ce îi revin si fără a dezvălui date si informatii clasificate, potrivit legii.

Art. 8. - Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare trebuie să păstreze secretul de stat si de serviciu, precum si confidentialitatea informatiilor sau a documentelor care au acest caracter, în conditiile legii.

Art. 9. - Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare au obligatia să se conformeze dispozitiilor date de conducătorii ierarhici cărora le este subordonat direct.

Art. 10. - Functionarii publici din sistemul administratiei penitenciare trebuie să manifeste preocupare si interes pentru perfectionarea nivelului de instruire profesională, actionând permanent pentru dezvoltarea abilitătilor necesare rezolvării unor situatii deosebite, create sau produse de către persoanele private de libertate ori de alte persoane.

Art. 11. - Functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare le este interzis:

a) să dispună, să exercite, să instige ori să tolereze actele de tortură sau orice formă de tratament inuman ori degradant asupra persoanelor private de libertate;

b) să primească, să solicite ori să accepte, direct sau indirect, pentru sine sau pentru alte persoane, în considerarea calitătii oficiale, cadouri, bani, împrumuturi, orice alte valori sau servicii;

c) să uzeze de calitatea sau de functia pe care o îndeplinesc pentru rezolvarea unor interese de ordin personal ori pentru a constrânge, a intimida sau a însela alte persoane în scopul obtinerii unor privilegii, bunuri ori servicii;

d) să stabilească relatii de afaceri ori de altă natură cu persoanele private de libertate, cu persoane din lumea interlopă sau cunoscute a fi implicate în activităti ilegale;

e) să intervină pentru solutionarea unor cereri sau lucrări care nu sunt de competenta lor ori nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici;

f) să exercite activităti cu scop lucrativ care au legătură cu atributiile functiei publice pe care o detin si să fie mandatari ai unor persoane în ceea ce priveste efectuarea unor acte în legătură cu functia pe care o îndeplinesc;

g) să detină orice altă functie publică sau privată pentru care sunt retribuiti, cu exceptia functiilor didactice din cadrul institutiilor de învătământ, a activitătilor de cercetare stiintifică si creatie literar-artistică;

h) să recurgă la fortă sau la folosirea mijloacelor de imobilizare împotriva persoanelor private de libertate, în alte conditii decât cele expres prevăzute de lege.

Art. 12. - (1) Respectarea dispozitiilor prezentului cod deontologic este o conditie obligatorie pentru personalul care a depus jurământul ca functionar public din sistemul administratiei penitenciare.

(2) Persoanele din afara sistemului administratiei penitenciare, care participă sau derulează activităti specifice cu persoanele private de libertate, au obligatia să respecte principiile prezentului cod deontologic.

Art. 13. - Pentru informarea personalului, a persoanelor private de libertate si a opiniei publice, prezentul cod deontologic este publicat pe pagina web a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, tipărit si afisat în locuri vizibile, la sediul unitătilor subordonate.

Art. 14. - Dispozitiile prezentului cod deontologic se aplică si functionarilor publici cu statut special din Ministerul Justitiei, care au atributii de coordonare si control al activitătii din sistemul administratiei penitenciare sau alte atributii în legătură cu activitatea administratiei penitenciare.