MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.103       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 25 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

518. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăti comerciale aflate în dificultate

 

965. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăti comerciale aflate în dificultate

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

106. - Ordonantă de urgentă privind stabilirea indemnizatiilor unor alesi locali pentru anul 2005

 

107. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si  III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

108.- Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societătii Comerciale “Laminorul” - S.A. Brăila

 

1.991. - Hotărâre pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe pe anul 2004

 

1.992. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele

 

1.993. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Chiajna, judetul Ilfov, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiajna

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăti comerciale aflate în dificultate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 47 din 15 iulie 2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăti comerciale aflate în dificultate, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.16 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 22 iulie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2004.

Nr. 518.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăti comerciale aflate în dificultate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăti comerciale aflate în dificultate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2004.

Nr. 965.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stabilirea indemnizatiilor unor alesi locali pentru anul 2005

 

Măsurile pe care le generează prezenta ordonantă de urgentă vizează interesul social, buna desfăsurare a activitătii în administratia publică locală, cresterea calitătii serviciilor publice si constituie situatie de urgentă si extraordinară,

în temeiul art. 115 alin (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - (1) Indemnizatiile pentru functiile cuprinse în anexa nr. VII/1b cap. I nr. crt. 10-37 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu modificările si completările ulterioare, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Indemnizatiile prevăzute în anexă sunt cele corespunzătoare pentru lunile octombrie-decembrie 2005. În perioada ianuarie-septembrie 2005 se acordă 45% din suma aferentă cresterii totale a indemnizatiilor, calculată ca diferentă între indemnizatiile cuvenite începând cu luna octombrie 2005, stabilite potrivit prezentei ordonante de urgentă, si indemnizatiile avute în luna decembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 106.

 

ANEXĂ*)

 

FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autoritătii publice, alese în functie potrivit prevederilor Constitutiei României

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a  salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

Având în vedere faptul că în actele normative prin care s-au stabilit nivelurile de salarizare ale personalului din sectorul bugetar nu a fost reglementată în întregime situatia personalului contractual din cadrul Consiliului Concurentei, luându-se în considerare necesitatea adoptării de măsuri imediate pentru completarea cadrului legislativ, în scopul salarizării acestei categorii de personal,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Titlul capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2003, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“II. Salarii de bază pentru functii de conducere si de executie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administratiei Prezidentiale1), Guvernului, Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi si Consiliului National al Audiovizualului”

Art. II. - Aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în anul 2004 se face cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pe acest an Consiliului Concurentei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 107.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societătii Comerciale “Laminorul” - S.A. Brăila

 

Având în vedere faptul că pregătirea, în vederea privatizării în mod accelerat, a unor societăti comerciale cu capital de stat, cu impact semnificativ în plan economic si social, reprezintă unul dintre obiectivele principale, cu caracter de urgentă, ale Programului de guvernare,

tinând seama de necesitatea finalizării procesului de privatizare a acestei societăti comerciale mari, cu un rol semnificativ în cadrul economiei nationale, precum si de necesitatea rezolvării imediate a problemelor sociale ce ar putea fi generate de o eventuală lichidare a Societătii Comerciale “Laminorul” - S.A. Brăila, elemente ce justifică pe deplin caracterul de urgentă si interesul public, că neadoptarea si neaplicarea imediată a măsurii cuprinse în prezenta ordonantă de urgentă ar avea consecinte grave în plan social, ceea ce justifică recurgerea la calea delegării legislative,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului este autorizată să acorde Societătii Comerciale “Laminorul” - S.A. Brăila un împrumut rambursabil, în limita sumei de 95 miliarde lei.

(2) Împrumutul prevăzut la alin. (1) se acordă din veniturile obtinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din activitatea de privatizare, în următoarele conditii:

a) perioada: 3 ani;

b) termen de gratie: 12 luni atât pentru rata de capital, cât si pentru dobândă;

c) rata dobânzii: dobânda medie practicată de institutiile de credit pentru creditele acordate clientilor nebancari.

Art. 2. - În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va încheia cu societatea comercială contractul de împrumut care, pe lângă elementele prevăzute la art. 1 alin. (2), va cuprinde dispozitii privind:

a) conditiile si modalitătile de tragere a împrumutului acordat;

b) modalitătile de garantare si conditiile de rambursare a creditului si a dobânzilor aferente, precum si de asigurare împotriva riscului de nerambursare;

c) rezilierea de plin drept a contractului de credit si declararea exigibilitătii anticipate a întregii obligatii de plată în cazul neîndeplinirii de către împrumutat a obligatiilor asumate la încheierea contractului de împrumut.

Art. 3. - Indicatorii de venituri si cheltuieli – transferuri din bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pe anul 2004 se rectifică, în sensul diminuării, cu valoarea împrumutului prevăzut la art. 1.

Art. 4. - Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă vor fi notificate conform Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare, si se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurentei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

p. Ministrul integrării europene,

Vasile Puscas,

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 108.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă redistribuirea sumelor alocate din credite externe pe anul 2004 între ordonatorii principali de credite ai institutiilor publice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice si ordonatorii principali de credite să introducă în bugetele proprii modificările corespunzătoare în volumul si în structura sumelor alocate din credite externe pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 1.991.

 

ANEXĂ*)

 

SITUATIA

redistribuirii sumelor alocate din credite externe pe anul 2004

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 1.992.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor imobile care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, judetul Teleorman, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele

 

Nr.

crt.

Locul unde sunt situate

imobilele care se transmit

Persoana juridică

de la care se transmit imobilele

Persoana juridică

la care se transmit

imobilele

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

 

1.

Municipiul Turnu Măgurele,

Sos. Alexandriei nr. 7,

judetul Teleorman

Statul român,

Ministerul

Apărării Nationale

Municipiul Turnu Măgurele – Consiliul Local al Municipiului Turnu Măgurele

- imobil 386

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.821

- Suprafata construită = 16.580 m2

- Suprafata desfăsurată = 18.367 m2

- Suprafata totală a terenului = 118.462 m2

2.

Municipiul Turnu Măgurele, str. Memoriile 2 Mai nr. 127, judetul Teleorman

Statul român,

Ministerul

Apărării Nationale

Municipiul Turnu Măgurele – Consiliul Local

al Municipiului

Turnu Măgurele

- imobil 1292

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.823

- Suprafata construită = 577 m2

- Suprafata desfăsurată = 577 m2

- Suprafata totală a terenului = 16.393 m2

3.

Municipiul Turnu Măgurele,

Măgurele, DN 52 Turnu Măgurele-Alexandria,

judetul Teleorman

Statul român,

Ministerul

Apărării Nationale

Municipiul Turnu Măgurele – Consiliul Local

al Municipiului Turnu Măgurele

- imobil 2339

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.824

- Suprafata construită = 102 m2

- Suprafata desfăsurată = 102 m2

- Suprafata totală a terenului = 113.319 m2

4.

Municipiul Turnu Măgurele,

Malul Românesc al Dunării km 600, judetul Teleorman

Statul român,

Ministerul

Apărării Nationale

Municipiul Turnu Măgurele – Consiliul Local al Municipiului Turnu Măgurele

- imobil 2741

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.825

- Suprafata construită = 2.228 m2

- Suprafata desfăsurată = 2.237 m2

- Suprafata totală a terenului = 617.172 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Chiajna, judetul Ilfov, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiajna

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Chiajna, judetul Ilfov, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiajna.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Gheorghe Matache,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 1.993.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Chiajna, judetul Ilfov, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiajna

 

Locul unde este situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

 

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

 

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Pe soseaua de centură

a municipiului Bucuresti, pe sectorul de drum care face legătura între comunele Chiajna-Domnesti-Bragadiru, judetul Ilfov

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

 

Comuna Chiajna, judetul Ilfov –Consiliul Local al Comunei Chiajna

- Imobil 1.135

- cod 8.29.09.

- nr. M.F. 103.587

- Suprafata construită = 3.917,95 m2

- Suprafata desfăsurată = 3.917,95 m2

- Suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 86.886 m2