MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.104         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.015. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru finantarea unor obiective de investitii si pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale autoritătilor administratiei publice locale

 

2.016. - Hotărâre privind diminuarea cheltuielilor si a deficitului bugetului de stat si suplimentarea cheltuielilor si a deficitului bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004

 

2.017. - Hotărâre privind aprobarea desfăsurării unei serii de manifestări complexe care să marcheze sărbătorirea Zilei Nationale a României în Italia

 

2.019. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

2.020. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru finantarea unor obiective de investitii si pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 119,92 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru finantarea unor obiective de investitii si pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale autoritătilor administratiei publice locale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.015.

 

ANEXĂ*)

 

SITUATIA

sumelor repartizate pentru finantarea unor obiective de investitii si pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale autoritătilor administratiei publice locale

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind diminuarea cheltuielilor si a deficitului bugetului de stat si suplimentarea cheltuielilor si a deficitului bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă diminuarea cheltuielilor, respectiv a Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, si a deficitului bugetului de stat pe anul 2004 cu suma de 600.000.000 mii lei.

Art. 2. - (1) Se aprobă suplimentarea cheltuielilor si a deficitului bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 cu suma de 600.000.000 mii lei, la capitolul 62.16 “Servicii medicale si medicamente“, pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferente unitătilor sanitare cu paturi.

(2) Deficitul bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate se acoperă din disponibilitătile din anii precedenti, înregistrate la acest buget.

(3) Se autorizează Ministerul Sănătătii, prin Casa Natională de Asigurări de Sănătate, să introducă modificările prevăzute la alin. (1) în volumul si în structura bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 si să le comunice Ministerului Finantelor Publice în termen de 5 zile.

(4) Ordonatorii de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. 1 în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Cristian Celea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.016.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea desfăsurării unei serii de manifestări complexe care să marcheze sărbătorirea Zilei Nationale a României în Italia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea desfăsurării unei serii de manifestări complexe care să marcheze sărbătorirea Zilei Nationale a României în Italia.

Art. 2. - Cheltuielile aferente actiunii prevăzute la art. 1, în sumă de 2.245.568 mii lei, se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004, conform devizului prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.017.


*) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii la capitolul 58.01 “Sănătate“, titlul 38 “Transferuri“, cu suma de 202.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se utilizează de către Ministerul Sănătătii în cadrul Programului de prevenire si control al bolilor netransmisibile, subprogramul “Recuperarea functiei auditive prin proteze implantabile“, si reprezintă suma restantă la plata implantului cohlear efectuat pacientei Chira Alexa, cu domiciliul în municipiul Baia Mare, bd. Bucuresti nr. 6, ap. 20, judetul Maramures.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Cristian Celea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.019.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobată prin Legea nr. 478/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii la capitolul 58.01 “Sănătate“, titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii“, cu suma de 20 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se utilizează de către Ministerul Sănătătii în cadrul Programului comunitar de sănătate publică pentru suplimentarea sumelor necesare plătii vaccinului antigripal.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii,

Cristian Celea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.020.