MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.108         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 26 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

514. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere

 

961. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere

 

515. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora

 

962. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

66. - Hotărâre privind interpretarea si aplicarea uniformă a dispozitiilor art. 34 alin. (1) lit. e), art. 36 lit. a), art. 37 si art. 117 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

67. - Hotărâre pentru aplicarea dispozitiilor legale privitoare la repartizarea si atribuirea mandatelor pentru Camera Deputatilor si Senat

 

68. - Hotărâre pentru aplicarea dispozitiilor legale privitoare la “constatarea rezultatelor votării”

 

69. - Hotărâre privind publicarea rezultatelor alegerilor parlamentare si prezidentiale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 82 din 19 august 2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 27 august 2004, cu următoarea modificare:

 

- Articolul 1 va avea următorul cuprins:

 

“Art. 1. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură măsurile necesare pentru construirea de drumuri forestiere, pentru asigurarea accesibilizării fondului forestier în vederea desfăsurării lucrărilor silvoculturale, pentru asigurarea conditiilor de prevenire si stingere a incendiilor, pentru asigurarea unei activităti de exploatare a pădurilor în conditii ecologice si de rentabilitate.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2004.

Nr. 514.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2004.

Nr. 961.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 77 din 19 august 2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.6 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, cu următoarele modificări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Principiile care stau la baza prevederilor prezentei ordonante sunt:

a) principiul liberei asocieri;

b) respectarea regimului silvic;

c) gospodărirea durabilă a pădurilor;

d) principiul teritorialitătii, respectiv al vecinătătii proprietătilor forestiere.”

2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(2) Asociatiile constituite în conformitate cu prevederile prezentei ordonante vor avea ca scop gospodărirea durabilă a pădurilor, neputând desfăsura alt gen de activităti.”

3. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane fizice, constituiti în asociatii în conditiile prezentei ordonante, se suportă integral de la bugetul de stat.”

4. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane juridice, constituiti în asociatii în conditiile prezentei ordonante, se suportă în proportie de 50% de la bugetul de stat, dacă suprafetele de terenuri forestiere puse în comun depăsesc 500 ha si constituie trupuri de pădure compacte.”

5. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane fizice si juridice, constituiti în asociatii în conditiile prezentei ordonante, se suportă în proportie de 50% de la bugetul de stat, dacă suprafetele de terenuri forestiere puse în comun depăsesc 300 ha si constituie trupuri de pădure compacte.”

6. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Costul lucrărilor de amenajare pentru proprietarii de păduri persoane fizice, pe de o parte, si persoane fizice si juridice, pe de altă parte, constituiti în asociatii în conditiile prezentei ordonante, se suportă în proportie de 25% de la bugetul de stat, dacă suprafetele de terenuri forestiere puse în comun depăsesc 300 ha, dar nu constituie trupuri de pădure compacte.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2004.

Nr. 515.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2004.

Nr. 962.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea si aplicarea uniformă a dispozitiilor art. 34 alin. (1) lit. e), art. 36 lit. a), art. 37 si art. 117 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

Analizând cererile de interpretare a unor prevederi ale Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, adresate Biroului Electoral Central de către Consiliul de conducere sector 2 al Aliantei “Dreptate si Adevăr” D.A. P.N.L.-P.D., înregistrate sub nr. 240-245 din 12 noiembrie 2004,

în temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) lit. a) si ale art. 32 alin. (7) si (8) din Legea nr. 373/2004,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - (1) Desfăsurarea operatiunilor tehnicoadministrative de distribuire, către birourile electorale ale sectiilor de votare, a buletinelor de vot, stampilelor de control si stampilelor cu mentiunea “Votat” este organizată de birourile electorale de circumscriptie, respectiv de oficiile electorale, în sensul stabilirii numărului necesar, în functie de numărul de alegători înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente, plus rezerva de 10% în cazul buletinelor de vot, defalcării pe sectii de votare, asigurării mijloacelor de transport si a personalului necesar predării-preluării, în conditii de sigurantă, a materialelor pentru desfăsurarea scrutinului.

(2) Materialele pentru sectiile de votare speciale se vor preda, în functie de numărul estimat al alegătorilor care se vor prezenta la vot în ziua votării, la sectiile respective.

(3) Operatiunile prevăzute la alin. (1) se desfăsoară cu sprijinul prefectilor si al primarilor.

(4) Primarii vor asigura, împreună cu birourile electorale de circumscriptie, respectiv cu oficiile electorale, buna organizare si desfăsurare a acestor operatiuni, în calitatea lor de autorităti ale administratiei publice locale care asigură buna desfăsurare a alegerilor, în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare.

(5) Primarii pot participa, fie direct, fie prin reprezentanti, la procesul de predare, de către birourile electorale de circumscriptie si de către oficiile electorale către birourile electorale ale sectiilor de votare, a buletinelor de vot, stampilelor de control si stampilelor cu mentiunea “Votat”, revenindu-le obligatia organizării si desfăsurării corecte si la timp a actiunilor de distribuire a tuturor materialelor necesare votării.

Art. 2. - (1) În ziua de 28 noiembrie 2004 primarii nu au dreptul să stationeze în localurile sectiilor de votare mai mult decât timpul necesar pentru a vota si nici să intervină în procesul de desfăsurare a scrutinului, de numărare a voturilor, de stabilire si consemnare a rezultatului scrutinului.

(2) Personalul administrativ de pe lângă birourile electorale de circumscriptie si oficiile electorale se va implica numai în desfăsurarea unor operatiuni tehnicomateriale auxiliare. Acesta nu are dreptul să participe sau să intervină în operatiunile desfăsurate de birouri potrivit competentelor legale ce le revin.

Art. 3. - (1) În cazuri exceptionale, care necesită înlocuirea unor presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare sau a loctiitorilor acestora, înlocuirea se va face numai de către presedintele tribunalului, prin tragere la sorti, dintre persoanele cuprinse în lista aflată la dispozitia sa, potrivit art. 37 alin. (4) din Legea nr. 373/2004.

(2) La tragerea la sorti pot participa reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care au depus liste de candidati.

Art. 4. - (1) Cetătenii români cu drept de vot, care au domiciliul în România, îsi pot exercita dreptul de vot numai în cazul în care prezintă biroului electoral al sectiei de votare unul dintre actele de identitate prevăzute la art. 117 din Legea nr. 373/2004, a căror valabilitate nu a expirat.

(2) Pasaportul simplu asigură exercitarea dreptului de vot pe teritoriul tării numai pentru cetătenii români domiciliati în străinătate, în conditiile art. 117 alin. (2) din Legea nr. 373/2004, ale prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2004 si ale prevederilor art. 5 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 32/2004.

(3) Militarii în termen si elevii din academiile si scolile militare pot vota numai cu carnetul de serviciu militar, indiferent dacă votează la sectiile de votare de pe lângă unitătile militare sau la alte sectii de votare.

Art. 5. - Prezenta hotărâre este obligatorie pentru birourile electorale de circumscriptie si oficiile electorale, birourile electorale ale sectiilor de votare, primarii si presedintii de tribunale.

Art. 6. - Presedintii birourilor electorale de circumscriptie vor asigura, cu sprijinul prefectilor, aducerea la cunostintă publică a prevederilor prezentei hotărâri, cunoasterea, însusirea si aplicarea prevederilor acesteia de către toate birourile electorale ale sectiilor de votare.

Art. 7. - În municipiul Bucuresti instruirea presedintilor sectiilor de votare, potrivit prevederilor Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 38/2004, se face de către presedintii oficiilor electorale.

Art. 8. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Emil Ghergut

Loctiitor presedinte,

judecător Victor Pasca Camenită

Membri:

Nicoleta Florea - judecător

Gheorghe Cernat - judecător

Veronica Rădulescu - judecător

Emilia Braicău - judecător

Magdalena Ghermeli - judecător

Octavian Opris - presedintele Autoritătii Electorale Permanente

Alexandru Radu - vicepresedintele Autoritătii Electorale Permanente

Ionel Flesariu - vicepresedintele Autoritătii Electorale Permanente

Matei-Agathon Dan - reprezentant al P.S.D.

Nicolae Sfăcăreanu - reprezentant al P.U.R.

Ioan Onisei - reprezentant al P.D.

Gheorghe Rădulescu - reprezentant al P.N.L.

Dinu Marian - reprezentant al P.R.M.

Zsuzsanna Peter - reprezentant al U.D.M.R.

Tamara Baicu - reprezentant al Grupului parlamentar al minoritătilor nationale din Camera Deputatilor

Marinela Cristina Moraru - reprezentant al P.E.R.

Nicolae Petre Trache - reprezentant al P.N.G.

Cristina Nicoleta Andrei - reprezentant al P.N.T.C.D.

Vasile Ratiu - reprezentant al P.S.U.

Mircea C. Jonea - reprezentant al P.A.S.

Mariana Bordei - reprezentant al F.D.R.

Constantin Chiriac-Cucu - reprezentant al A.P.

Stefan M. Fileru - reprezentant al P.S.D. “Constantin Titel Petrescu”

Daniela M. Ionescu - reprezentant al P.M. III

George Rădulescu - reprezentant al P.U.N.R.

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2004.

Nr. 66.

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

pentru aplicarea dispozitiilor legale privitoare la repartizarea si atribuirea mandatelor pentru Camera Deputatilor si Senat

 

Având în vedere prevederile art. 91 coroborate cu prevederile art. 4 alin. (2) si ale art. 90 alin. (2) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului,

în temeiul art. 32 alin. (7) si (8) din Legea nr. 373/2004,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - Algoritmul de repartizare si atribuire a mandatelor, determinat conform reglementărilor prevăzute în art. 91 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, este acelasi pentru Camera Deputatilor si Senat.

Art. 2. - (1) La repartizarea si atribuirea mandatelor participă numai partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care au îndeplinit conditia de prag electoral, si candidatii independenti.

(2) La determinarea pragului electoral, conform art. 90 alin. (2) din Legea nr. 373/2004 se vor lua în calcul voturile valabil exprimate, obtinute la nivelul tării, de către toate partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale.

(3) Voturile valabil exprimate obtinute de candidatii independen ti nu se iau în calcul pentru determinarea pragului electoral.

(4) Candidatii independenti nu trebuie să îndeplinească conditia de prag electoral.

Art. 3. - Toate valorile numerice rezultate în urma calculelor de aplicare a algoritmului de repartizare si atribuire a mandatelor pentru Camera Deputatilor si Senat vor respecta următoarele reguli aritmetice:

- valorile “numere întregi” (numărul de voturi valabil exprimate pentru atingerea pragului electoral, numărul de mandate repartizate, coeficientul electoral etc.) se vor trunchia la valoarea întreagă, fără rotunjire;

- valorile “numere zecimale” (repartitorul de circumscriptie electorală etc.) se vor trunchia după a 8-a zecimală, fără rotunjire.

Art. 4. - (1) Candidatii independenti participă la repartizarea mandatelor numai în etapa I.

(2) Un candidat independent poate primi un singur mandat numai dacă a obtinut un număr de voturi valabil exprimate cel putin egal cu coeficientul electoral al circumscriptiei în care a candidat.

Art. 5. - În etapa a II-a de repartizare a mandatelor vor participa numai partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care au întrunit conditia de prag electoral si care au la nivelul tării voturi rămase neutilizate sau inferioare coeficientilor electorali stabiliti la nivelul circumscriptiilor electorale.

Art. 6. - (1) Organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care nu au obtinut nici un mandat de deputat sau de senator pot primi un mandat de deputat, în conditiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 373/2004, dacă au obtinut, pe întreaga tară, un număr de voturi valabil exprimate egal cu cel putin 10% din numărul mediu de voturi valabil exprimate pe tară pentru alegerea unui deputat.

(2) Numărul mediu de voturi valabil exprimate pe tară pentru alegerea unui deputat reprezintă partea întreagă nerotunjită a raportului dintre: numărul voturilor valabil exprimate obtinute pe tară de toate partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care au întrunit conditia de prag electoral, si voturile valabil exprimate obtinute de candidatii independenti care au primit mandate si 314 (reprezentând numărul total de mandate pentru Camera Deputatilor).

Art. 7. - În circumscriptiile electorale unde două sau mai multe formatiuni politice, în urma calculelor făcute (produsele rezultate din înmultirea rapoartelor obtinute prin împărtirea numărului voturilor rămase neutilizate în cadrul circumscriptiei la numărul total al voturilor valabil exprimate pentru formatiunea politică cu numărul mandatelor cuvenite în etapa a II-a sunt la egalitate), nu pot fi departajate în vederea determinării repartitorului circumscriptiei respective, ordonarea descrescătoare se va face în functie de unul dintre indicatorii enumerati mai jos care să permită departajarea, cu mentionarea în scris a variantei alese:

- numărul voturilor neutilizate în cadrul circumscriptiei;

- numărul voturilor valabil exprimate obtinute în cadrul circumscriptiei;

- numărul voturilor valabil exprimate obtinute la nivel national.

Art. 8. - Versiunea algoritmului (prezentată pe bază de formule matematice) de repartizare si atribuire a mandatelor de deputati si senatori ce va fi utilizată în verificarea automată a conditiilor prevăzute în art. 91 din Legea nr. 373/2004 este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Emil Ghergut

Loctiitor presedinte,

judecător Victor Pasca Camenită

Membri:

Nicoleta Florea - judecător

Gheorghe Cernat - judecător

Veronica Rădulescu - judecător

Emilia Braicău - judecător

Magdalena Ghermeli - judecător

Octavian Opris - presedintele Autoritătii Electorale

Permanente

Alexandru Radu - vicepresedintele Autoritătii

Electorale Permanente

Ionel Flesariu - vicepresedintele Autoritătii

Electorale Permanente

Matei-Agathon Dan - reprezentant al P.S.D.

Nicolae Sfăcăreanu - reprezentant al P.U.R.

Ioan Onisei - reprezentant al P.D.

Gheorghe Rădulescu - reprezentant al P.N.L.

Dinu Marian - reprezentant al P.R.M.

Zsuzsanna Peter - reprezentant al U.D.M.R.

Tamara Baicu - reprezentant al Grupului

parlamentar al minoritătilor

nationale din Camera Deputatilor

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2004.

Nr. 67.

 

ANEXĂ*)

 

ALGORITMUL

de repartizare si atribuire a mandatelor de deputati si senatori conform art. 91 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

pentru aplicarea dispozitiilor legale privitoare la “constatarea rezultatelor votării”

 

Având în vedere prevederile art. 86 alin. (1), coroborate cu prevederile art. 90 alin. (1), si ale art. 119 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, respectiv cu cele ale art. 21 coroborat cu prevederile art. 22 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 32 alin. (7) si (8) din Legea nr. 373/2004,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - Pentru constatarea rezultatului alegerilor parlamentare si prezidentiale din anul 2004 se vor utiliza procese-verbale ale căror modele au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.790/2004 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale si ale altor formulare necesare constatării rezultatelor pentru alegerea Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui României, din anul 2004.

Art. 2. - Institutul National de Statistică va asigura personalizarea fiecărui model de proces-verbal, nominalizând pentru fiecare circumscriptie electorală, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, precum si persoanele fizice independente care si-au depus candidaturi pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, respectiv numele si prenumele candidatilor pentru alegerea Presedintelui României, în ordinea înscrierii acestora în buletinele de vot.

Art. 3. - (1) Alegătorii pot vota la sectia de votare unde îsi au domiciliul si unde sunt înscrisi în copia de pe lista electorală permanentă sau, prin exceptie (în conditiile prevăzute de lege), în una dintre sectiile de votare special organizate potrivit art. 22 si 23 din Legea nr. 373/2004.

(2) În sectiile de vot special organizate nu vor exista copii de pe listele electorale permanente, iar alegătorii care se vor prezenta la vot vor fi înregistrati în listele electorale speciale de tip 1 sau de tip 2, după caz:

a) în listele electorale speciale de tip 2 vor fi înregistrati:

- cetăteni români cu domiciliul în tară, aflati temporar în străinătate, care votează în sectiile special amenajate pe lângă misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României;

- studenti si elevi care urmează studiile în altă localitate decât cea de domiciliu, precum si militari în termen care votează la sectiile special organizate pe lângă cămine, respectiv unităti militare;

- persoanele cu drept de vot internate în unul dintre centrele de asistentă sanitară sau socială si care votează în sectiile de vot special organizate în incinta acestor institutii;

- alegătorii aflati în ziua votării în altă localitate decât cea de domiciliu si care votează în sectiile de votare organizate în statiile de cale ferată, în autogări, în porturi, aeroporturi sau în orice altă sectie de votare de pe raza localitătii în care se găsesc;

b) în listele electorale speciale de tip 1 vor fi înregistrati cetătenii români cu domiciliul în străinătate (conform pasaportului) si care votează în sectiile special organizate în străinătate sau în sectiile de vot organizate pe teritoriul României. De asemenea, tot pe aceste liste vor fi înregistrati membrii biroului sectiei de votare, precum si persoanele însărcinate cu mentinerea ordinii în cadrul sectiei.

(3) Alegătorii care s-au prezentat în ziua alegerilor la vot si nu se regăsesc în copia de pe lista electorală permanentă vor fi înregistrati în:

a) lista electorală specială de tip 1 - dacă fac dovada cu acte de identitate că domiciliază în zona arondată sectiei de votare respective;

b) lista electorală specială de tip 2 - dacă au domiciliul în altă localitate. Tot în aceste liste vor fi înregistrate si persoanele netransportabile care solicită în scris să voteze cu ajutorul urnei mobile.

(4) Sunt considerati alegători prezenti la urne acei alegători înscrisi pe una dintre listele electorale din cadrul sectiei de votare, care au primit din partea biroului electoral buletine de vot si stampila de votare pentru exercitarea dreptului de a alege si care au semnat în lista electorală.

Art. 4. - La întocmirea proceselor-verbale de către birourile electorale ale sectiilor de votare si birourile electorale de circumscriptie se vor avea în vedere următoarele chei de verificare:

A. Numărul total al alegătorilor înscrisi în copia de pe lista electorală permanentă si în listele electorale speciale de tip 1 (pct. 1) trebuie să fie acelasi pentru cele 3 procese-verbale ce se întocmesc la nivelul unei sectii de votare (circumscriptii electorale).

A1. Numărul total al alegătorilor înscrisi în copia de pe lista electorală permanentă (pct. 1.1) trebuie să fie acelasi pentru cele 3 procese-verbale ce se întocmesc la nivelul unei sectii de votare (circumscriptii electorale).

A2. Numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale speciale de tip 1 (pct. 1.2) trebuie să fie acelasi pentru cele 3 procese-verbale ce se întocmesc la nivelul unei sectii de votare (circumscriptii electorale).

B. Numărul total al alegătorilor înscrisi în copia de pe lista electorală permanentă si în listele electorale speciale de tip 1 (pct. 1) trebuie să fie egal cu numărul total al alegătorilor înscrisi în copia de pe lista electorală permanentă (pct. 1.1) adunat cu numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale speciale de tip 1 (pct. 1.2).

C. Numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale existente la sectia de votare, care s-au prezentat la urne (pct. 2), trebuie să fie acelasi pentru cele 3 procese-verbale ce se întocmesc la nivelul unei sectii de votare (circumscriptii electorale).

C1. Numărul total al alegătorilor înscrisi în copia de pe lista electorală permanentă, care s-au prezentat la urne, trebuie să fie acelasi pentru cele 3 procese-verbale ce se întocmesc la nivelul unei sectii de votare (circumscriptii electorale).

C2. Numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale speciale de tip 1, care s-au prezentat la urne, trebuie să fie acelasi pentru cele 3 procese-verbale ce se întocmesc la nivelul unei sectii de votare (circumscriptii electorale).

C3. Numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale speciale de tip 2, care s-au prezentat la urne, trebuie să fie acelasi pentru cele 3 procese-verbale ce se întocmesc la nivelul unei sectii de votare (circumscriptii electorale).

D. Numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale existente la sectia de votare, care s-au prezentat la urne (pct. 2), trebuie să fie egal cu numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrisi în copia de pe lista electorală permanentă (pct. 2.1), adunat cu numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrisi în listele electorale speciale de tip 1 (pct. 2.2), si cu numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrisi în listele electorale speciale de tip 2 (pct. 2.3).

E. Numărul total al alegătorilor înscrisi în copia de pe lista electorală permanentă, care s-au prezentat la urne (pct. 2.1), trebuie să fie egal sau mai mic decât numărul total al alegătorilor înscrisi în copia de pe lista electorală permanentă (pct. 1.1).

F. Numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale speciale de tip 1, care s-au prezentat la urne (pct. 2.2), trebuie să fie egal sau mai mic decât numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale speciale de tip 1 (pct. 1.2).

G. Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3), adunat cu numărul voturilor nule (pct. 4), trebuie să fie egal sau mai mic decât numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale existente la sectia de votare, care s-au prezentat la urne (pct. 2).

H. Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3) trebuie să fie egal cu rezultatul adunării numărului de voturi valabil exprimate, obtinute de fiecare partid politic, aliantă politică, aliantă electorală si de fiecare candidat independent (pct. 7).

I. Numărul buletinelor de vot neîntrebuintate si anulate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare (pct. 6), adunat cu numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3) si cu numărul voturilor nule (pct. 4), trebuie să fie egal sau mai mic decât numărul buletinelor de vot primite (pct. 5).

Art. 5. - După încheierea proceselor-verbale de către biroul electoral al sectiei de votare, conform art. 86 din Legea nr. 373/2004, presedintele biroului afisează la sediul sectiei copii de pe respectivele procese-verbale.

Art. 6. - Corectarea proceselor-verbale în conditiile prevăzute de art. 34 alin. (4) din Legea nr. 373/2004 se poate referi numai la datele înscrise la pct. 1-6 din procesele-verbale. Interventia asupra datelor înscrise în tabelul 7, privind voturile valabil exprimate, obtinute de listele de candidati si de candidatii independenti, se poate face numai în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 373/2004.

Art. 7. - Dacă în procesele-verbale încheiate în sectia de votare se fac corecturi cu ocazia predării lor la biroul electoral de circumscriptie, în temeiul art. 34 alin. (4) din Legea nr. 373/2004, presedintele biroului electoral al sectiei de votare va anula copia de pe procesul-verbal afisată la sediul sectiei de votare si o va înlocui cu cea corectată.

Art. 8. - (1) După predarea materialelor din sectiile de votare la judecătorii, conform art. 38 lit. f) din Legea nr. 373/2004, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale pot cere copii de pe listele electorale speciale întocmite în sectiile de votare, operatiunea făcându-se pe cheltuiala solicitantului.

(2) În termen de 48 de ore de la solicitare, judecătoria trebuie să pună la dispozitie copiile cerute.

Art. 9. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Emil Ghergut

Loctiitor presedinte,

judecător Victor Pasca Camenită

Membri:

Nicoleta Florea - judecător

Gheorghe Cernat - judecător

Veronica Rădulescu - judecător

Emilia Braicău - judecător

Magdalena Ghermeli - judecător

Octavian Opris - presedintele Autoritătii Electorale Permanente

Alexandru Radu - vicepresedintele Autoritătii Electorale Permanente

Ionel Flesariu - vicepresedintele Autoritătii Electorale Permanente

Matei-Agathon Dan - reprezentant al P.S.D.

Nicolae Sfăcăreanu - reprezentant al P.U.R.

Ioan Onisei - reprezentant al P.D.

Gheorghe Rădulescu - reprezentant al P.N.L.

Dinu Marian - reprezentant al P.R.M.

Zsuzsanna Peter - reprezentant al U.D.M.R.

Tamara Baicu - reprezentant al Grupului parlamentar al minoritătilor nationale din Camera Deputatilor

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2004.

Nr. 68.

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind publicarea rezultatelor alegerilor parlamentare si prezidentiale

 

Având în vedere prevederile art. 94 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului,

în temeiul art. 32 alin. (7) si (8) din Legea nr. 373/2004,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - (1) Biroul Electoral Central avizează organizarea de către Institutul National de Statistică a unui sistem informational privind prezenta populatiei la vot în ziua de 28 noiembrie 2004.

(2) Monitorizarea prezentei populatiei la vot se face pe baza informatiilor primite de la un esantion reprezentativ de sectii de votare din cele organizate pe teritoriul României.

(3) Programul de culegere si de prezentare a informatiilor privind prezenta la vot a populatiei din ziua de 28 noiembrie 2004, comparabil cu cel utilizat în anul 2000, va fi următorul:

 

Ora de

colectare a informatiilor

informare a mass-media

9

10,30

11

12,30

14

15,30

17

18,30

20

21,30

 

(4) Birourile electorale de circumscriptii, cu sprijinul autoritătilor administratiei publice locale, vor asigura colectarea informatiilor de la sectiile de votare cuprinse în esantion.

(5) Datele vor fi transmise la Biroul Electoral Central în cel mult o oră de la momentul de referintă solicitat.

(6) Biroul Electoral Central va furniza pentru massmedia, la orele mentionate, informatii privind prezenta populatiei la vot atât la nivel national, cât si la nivelul fiecărui judet.

(7) Aceleasi perioade de referintă vor fi utilizate pentru monitorizarea prezentei la vot a populatiei si în eventualitatea organizării celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea Presedintelui României.

Art. 2. - (1) Biroul Electoral Central avizează ca, pe parcursul primirii, verificării si centralizării proceselor-verbale privind rezultatele votării, să fie date publicitătii de către birourile electorale de circumscriptie următoarele date partiale:

a) numărul sectiilor de votare care au depus proceseleverbale privind constatarea rezultatului votării pentru Camera Deputatilor si Senat, respectiv pentru alegerea Presedintelui României până la ora .............. din ......... noiembrie 2004;

b) numărul total al alegătorilor înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente si în listele electorale speciale de tip 1, centralizati până la ora ......... din ........... noiembrie 2004;

c) numărul total al alegătorilor înscrisi în liste, prezenti la vot, centralizati până la ora .... din ...... noiembrie 2004;

d) numărul total al voturilor valabil exprimate, centralizate până la ora .......... din .......... noiembrie 2004 pe total circumscriptie electorală, pe partide politice, organizatii ale cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliante politice, aliante electorale si candidati independenti.

(2) Birourile electorale de circumscriptie vor aviza transmiterea fisierelor cu rezultate partiale centralizate la nivelul circumscriptiei către Biroul Electoral Central, începând cu data de 29 noiembrie 2004, conform următorului program:

ora 9,00; ora 12,00; ora 17,00.

(3) Biroul Electoral Central va pune la dispozitie pentru mass-media informatii privind desfăsurarea procesului electoral, începând din data de 29 noiembrie 2004, conform următorului program:

ora 11,00; ora 14,00; ora 19,00.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Emil Ghergut

Loctiitor presedinte,

judecător Victor Pasca Camenită

Membri:

Nicoleta Florea - judecător

Gheorghe Cernat - judecător

Veronica Rădulescu - judecător

Emilia Braicău - judecător

Magdalena Ghermeli - judecător

Octavian Opris - presedintele Autoritătii Electorale Permanente

Alexandru Radu - vicepresedintele Autoritătii Electorale Permanente

Ionel Flesariu - vicepresedintele Autoritătii Electorale Permanente

Matei-Agathon Dan - reprezentant al P.S.D.

Nicolae Sfăcăreanu - reprezentant al P.U.R.

Ioan Onisei - reprezentant al P.D.

Gheorghe Rădulescu - reprezentant al P.N.L.

Dinu Marian - reprezentant al P.R.M.

Zsuzsanna Peter - reprezentant al U.D.M.R.

Tamara Baicu - reprezentant al Grupului parlamentar al minoritătilor nationale din Camera Deputatilor

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2004.

Nr. 69.