MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.111       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 27 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.894. - Hotărâre privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse hârtie copiativă si hârtie grafică

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

464. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de Credit “Vointa” Simian OC

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse hârtie copiativă si hârtie grafică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice si având în vedere art. 4 lit. f2) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse hârtie copiativă si hârtie grafică.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică grupei de produse care cuprinde hârtia neimprimată, în coli sau role, utilizată pentru imprimare, copiere, scris ori desen.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică următoarelor produse:

a) hârtia de ziar;

b) hârtia sensibilă termic;

c) hârtia autocopiativă.

Art. 4. - Performanta de mediu a produselor prevăzute la art. 2 si compatibilitatea utilizării acestora cu cerintele de mediu se evaluează pe baza criteriilor de acordare a etichetei ecologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Cerintele specifice de evaluare, verificare si încercare sunt indicate pentru fiecare criteriu de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse hârtie copiativă si hârtie grafică. Metodele de evaluare, verificare si încercare, altele decât cele indicate pentru fiecare criteriu de performantă, se utilizează cu acceptul autoritătii competente pentru acordarea etichetei ecologice - Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, denumită în continuare autoritate competentă, dacă se demonstrează că acestea asigură rezultate având o calitate stiintifică echivalentă.

(2) Agentul economic care solicită acordarea etichetei ecologice pentru grupul de produse hârtie copiativă si hârtie grafică trebuie să furnizeze declaratii, documentatii, analize, rapoarte de încercare sau alte documente care să demonstreze conformitatea produsului cu cerintele de acordare a etichetei ecologice. Acestea trebuie să provină de la agentul economic solicitant - producător, importator, prestator de servicii sau comerciant si/sau furnizorul/ furnizorii acestuia/acestora, după caz.

(3) În situatii justificate, autoritatea competentă poate cere agentului economic care solicită acordarea etichetei ecologice pentru grupul de produse hârtie copiativă si hârtie grafică să furnizeze documente suplimentare care să demonstreze conformitatea produsului cu cerintele criteriilor din anexă sau poate cere verificări independente.

(4) La evaluarea solicitărilor pentru acordarea etichetei ecologice pentru grupul de produse hârtie copiativă si hârtie grafică si monitorizarea conformării cu cerintele criteriilor din anexă, autoritatea competentă ia în considerare certificarea, la agentul economic care solicită acordare etichetei ecologice, a sistemului de management al mediului, conform standardului SR EN ISO 14001:1997.

Implementarea si certificarea acestui sistem de management al mediului nu sunt obligatorii.

(5) Dacă este posibil, încercările se efectuează în laboratoare acreditate care îndeplinesc cerintele generale ale standardului SR EN ISO/CEI 17025:2001 sau ale unui standard echivalent.

Art. 6. - Numărul de cod atribuit grupului de produse hârtie copiativă si hârtie grafică în scopuri administrative este “011”.

Art. 7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - (1) Prezenta hotărâre se aplică până la data de 31 august 2007.

(2) Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse hârtie copiativă si hârtie grafică se modifică în functie de progresul tehnic si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Prezenta hotărâre transpune Decizia Comisiei Europene 2002/741/CE privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare hârtiei copiative si hârtiei grafice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L237/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Florin Stadiu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Iulian Iancu,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia

Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei

p. Ministrul integrării europene,

Andrei Popescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2004.

Nr. 1.894.

 

ANEXĂ

 

CRITERII

de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse hârtie copiativă si hârtie grafică

 

Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse hârtie copiativă si hârtie grafică promovează cu precădere:

a) reducerea deversării de substante toxice sau eutrofizante în ape;

b) reducerea pagubelor sau a riscurilor ecologice legate de utilizarea energiei (efectul de seră, acidifierea, epuizarea stratului de ozon, epuizarea resurselor neregenerabile) prin diminuarea consumului de energie si a emisiilor astfel degajate în aer;

c) reducerea pagubelor sau a riscurilor ecologice legate de utilizarea unor substante si preparate chimice periculoase;

d) aplicarea unor principii solide de gestiune pentru salvarea pădurilor.

Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru hârtia copiativă si hârtia grafică stabilesc cerinte care conduc la reducerea impactului asupra mediului.

 

CRITERII ECOLOGICE

1. Emisiile în apă si aer

a) Consumul chimic de oxigen (CCO), sulf (S), oxizi de azot (NOx): pentru fiecare dintre acesti parametri, emisiile în aer si/sau în apă din productia de celuloză si hârtie sunt exprimate în puncte (PCCO PS, PNOx), conform explicatiilor de mai jos.

Punctele individuale PCCO, PS sau PNOx nu trebuie să depăsească 1,5.

Numărul total de puncte (P total = PCCO + PS, + PNOx) nu depăseste 3,0.

Calculul pentru PCCO se face după cum urmează (calculele pentru PS si PNOx se fac exact în acelasi mod).

Calculul punctelor pentru productia de celuloză: pentru fiecare tip de celuloză (i) folosit, emisiile CCO derivate (CCOceluloză, i exprimate în kg/tonă uscată la aer) se împart la valoarea de referintă pentru acel tip de celuloză (CCOreferintă, celuloză) din tabelul nr. 1. Acesti coeficienti sunt ponderati în functie de proportia pentru fiecare tip de celuloză folosit (Pi pentru hârtia uscată la aer) si însumati, pentru a obtine numărul de puncte pentru productia de celuloză (PCCO, celuloză). Astfel: PCCO, celuloză = ·(pi x CCOceluloză, i/CCO referintă, celuloză).

Calculul punctelor pentru productia de hârtie: numărul de puncte pentru productia de hârtie (PCCO, hârtie) se calculează prin împărtirea emisiilor CCO (CCOhârtie) la valoarea de referintă pentru hârtie (CCOreferintă, hârtie) din tabelul nr. 1. Astfel:

PCCOhârtie = CCOhârtie /CCOreferintă, hârtie.

Calculul numărului total de puncte PCCO: valoarea totală de referintă pentru celuloză, ponderată în functie de diferite tipuri de celuloză folosite (CCO referintă ponderată, celuloză) se calculează după cum urmează:

CCOreferintă ponderată, celuloză = Σ (pi x CCOreferintă, celuloză).

În cele din urmă punctele pentru productia de celuloză si hârtie sunt combinate pentru a obtine numărul total de puncte (PCCO), după cum urmează:

PCCO = PCCO,celuloză x CCOreferintă ponderată, celuloză /(CCOreferintă ponderată, celuloză + CCOreferintă, hârtie) + PCCO, hârtie x CCOreferintă, hârtie/ (CCOreferintă ponderată, celuloză + CCO referintă, hârtie).

 

Tabelul nr. 1

 

Valorile de referintă pentru emisiile din productia de diferite tipuri de celuloză si din productia de hârtie

 

Tipul de celuloză/hârtie

Emisii (kg/tona uscată la aer)

CCO referintă

S referintă

NOx referintă

Celuloză obtinută prin procedeu chimic (kraft si toate celelalte tipuri, în afară de celuloza sulfit)

18,0

0,6

1,6

Celuloză obtinută prin procedeu chimic (sulfit)

25,0

0,6

1,6

Pastă chimică termomecanică (PCTM)

15,0

0,2

0,3

Pastă termomecanică (PTM)

3,0

0,2

0,3

Pastă din maculatură (celuloză din fibre reciclate)

2,0

0,2

0,3

Hârtie (fabrici de hârtie neintegrate, în care toate materiile prime fibroase folosite sunt achizitionate de pe piată)

1,0

0,3

0,8

Hârtie [alte fabrici de hârtie - fabrici de hârtie integrate, cu productie de materiale fibroase (celuloze, paste de mare randament si pastă de maculatură)]

1,0

0,3

0,7

 

Evaluare si verificare:

Agentul economic trebuie să prezinte calcule detaliate care să ateste conformitatea cu acest criteriu, împreună cu o documentatie doveditoare care trebuie să includă rapoarte de încercare pentru care se folosesc următoarele metode:

- pentru CCO: metoda de încercare prevăzută în standardul român SR ISO 6060:1996 – Determinarea consumului chimic de oxigen;

- pentru NOx: metoda de încercare prevăzută în standardul român sau al unui stat membru al Uniunii Europene, care adoptă standardul ISO 11564;

- pentru sulf (oxidat): metoda de încercare EPA nr. 8;

- pentru sulf (redus): metoda de încercare EPA nr. 16A;

- pentru continutul de sulf în produs petrolier: metoda de încercare prevăzută în standardul român care adoptă standardul SR EN ISO 8754:2002;

- pentru continutul de sulf în cărbune: metoda de încercare prevăzută în standardul român SR ISO 351:1994.

Documentatia doveditoare trebuie să includă o referire la frecventa de măsurare si calculul punctelor pentru CCO, sulf si NOx. Vor fi incluse informatii referitoare la toate emisiile de sulf si NOx rezultate în timpul producerii de celuloză si hârtie, inclusiv aburul generat în afara punctului de productie, cu exceptia emisiilor provenite din producerea de energie electrică. Măsurătorile de emisii vor include cazanele de regenerare, cuptoarele de var, cazanele de abur si, dacă este cazul, incineratoarele pentru gazele cu miros dezagreabil si persistent. Se vor lua în considerare emisiile difuze. Valorile raportate ale emisiilor de sulf în aer includ atât emisiile de sulf oxidat, cât si pe cele de sulf redus (sulfură de dimetil, metil mercaptan, hidrogen sulfurat si alte substante similare). Emisiile de sulf  provenite din producerea de energie termică, utilizând drept combustibili produse petroliere, cărbune sau alti combustibili cu continut cunoscut de sulf, vor fi calculate sau măsurate si trebuie luate în considerare.

Măsurarea emisiilor în apă se va face pe probe nefiltrate si în suspensie fie după epurare pe amplasamentul instalatiei de productie, fie după epurare într-o instalatie de epurare apartinând serviciilor publice.

Măsurătorile se vor efectua pe o perioadă de productie de 12 luni. În cazul unei unităti de productie noi sau modernizate, măsurătorile se vor efectua pe o perioadă de cel putin 45 de zile consecutive de functionare stabilă a instalatiei. Măsurătorile trebuie să fie reprezentative pentru campania de productie respectivă.

b) Compusi organici aromatice halogenati (AOX): emisiile AOX din productia de fiecare tip de celuloză folosit nu trebuie să depăsească 0,25 kg/tona de celuloză uscată la aer.

Evaluare si verificare:

Agentul economic trebuie să prezinte rapoarte de încercare folosind metoda de încercare prevăzută în standardul român sau al unui stat membru al Uniunii Europene, care adoptă standardul ISO 9562:1989.

Documentatia doveditoare va include o referire la frecventa de măsurare. AOX se măsoară doar pentru procedeele în care se folosesc compusi ai clorului pentru înălbirea celulozei. AOX nu trebuie măsurat în efluentii proveniti din productia neintegrată de hârtie (în care toate tipurile de celuloză folosite sunt achizitionate de pe piată) sau din productia de celuloză în care nu se folosesc procedee de înălbire ori în care aceste procedee se efectuează cu substante fără clor.

Măsurarea emisiilor de apă se va efectua pe probe nefiltrate si în suspensie fie după epurare pe amplasamentul de productie, fie după epurare într-o instalatie de epurare apartinând serviciilor publice.

Măsurătorile se efectuează pe o perioadă de productie de 12 luni. În cazul unei unităti de productie noi sau modernizate, măsurătorile se efectuează pe o perioadă de cel putin 45 de zile consecutive de functionare stabilă a instalatiei. Măsurătorile trebuie să fie reprezentative pentru campania de productie respectivă.

c) CO2: emisiile de dioxid de carbon din surse neregenerabile nu trebuie să depăsească 1.000 kg pe tonă de hârtie produsă, inclusiv emisiile din producerea de energie electrică (indiferent dacă aceasta este produsă pe amplasamentul instalatiei de producere a celulozei si hârtiei sau în afara acestuia). În fabricile de hârtie neintegrate emisiile de CO2 nu trebuie să depăsească 1.100 kg pe tonă. Emisiile se calculează ca sumă a emisiilor generate din productia de celuloză si hârtie.

Evaluare si verificare:

Agentul economic trebuie să prezinte calcule detaliate care să ateste conformitatea cu acest criteriu, împreună cu documentatia doveditoare aferentă.

Agentul economic trebuie să prezinte date privind emisiile de dioxid de carbon în aer. Se vor include emisiile de CO2 generate prin utilizarea tuturor combustibililor neregenerabili folositi în productia de celuloză si hârtie, inclusiv emisiile din producerea de energie electrică (indiferent dacă aceasta este produsă pe amplasamentul instalatiei de producere a celulozei si hârtiei sau în afara acestuia).

În calculul emisiilor de CO2 generate din utilizarea combustibililor se folosesc următorii factori de emisie:

 

Tabelul nr. 2

 

Combustibilul

Emisia de CO2, fosil

Unitatea

Cărbune

95

g CO2, fosil/MJ

Titei

73

g CO2, fosil/MJ

Păcură1

74

g CO2, fosil/MJ

Păcură 2-5

77

g CO2, fosil/MJ

GPL

69

g CO2, fosil/MJ

Gaz natural

56

g CO2, fosil/MJ

Electricitate din retea

400

g CO2, fosil/MJ

 

Pentru electricitatea din retea, în situatia în care agentul economic nu prezintă o documentatie în care se stabileste valoarea medie aplicabilă furnizorului (furnizorilor) său (săi) de energie electrică, se foloseste valoarea medie europeană prevăzută în tabelul nr. 2.

Perioada de efectuare a calculelor sau a bilanturilor masice se extinde pe o durată de productie de 12 luni. În cazul unei unităti de productie noi sau modernizate, măsurătorile se efectuează pe o perioadă de cel putin 45 de zile consecutive de functionare stabilă a fabricii.

Măsurătorile trebuie să fie reprezentative pentru campania de productie respectivă.

2. Consumul de energie

a) Energia electrică: consumul de energie electrică pentru productia de celuloză si hârtie se exprimă în puncte (PE), conform explicatiilor de mai jos.

Numărul de puncte PE trebuie să fie mai mic sau egal cu 1,5.

Calculul PE se face după cum urmează:

Calculul pentru productia de celuloză: pentru fiecare tip de celuloză (i) folosit, consumul de energie electrică (E celuloză, (i) exprimat în kWh/tona de celuloză uscată la aer) se calculează după formula: E celuloză, i = energie electrică din productie internă + energie electrică cumpărată - energie electrică vândută.

Această valoare se împarte la valoarea de referintă pentru tipul de celuloză în cauză (Ereferintă, celuloză) din tabelul nr. 3. Acesti coeficienti vor fi ponderati în functie de proportia pentru fiecare tip de celuloză folosit (pi pentru hârtia uscată la aer) si însumati pentru a obtine numărul de puncte pentru consumul de energie electrică din productia de celuloză (PE, celuloză), astfel: PE,celuloză = Σ (pi x Eceluloză, i/Ereferintă, celuloză).

Calculul pentru productia de hârtie: în mod similar, consumul de energie electrică pentru productia de hârtie (Ehârtie) se calculează si se împarte la valoarea de referintă pentru acel tip de hârtie (Ereferintă, hârtie) din tabelul nr. 3, după cum urmează:

Ehârtie = energie electrică din productia internă + energie electrică cumpărată - energie electrică vândută.

PE,hârtie = Ehârtie/Ereferintă, hârtie.

Calculul numărului total de puncte PE: se calculează o valoare ponderată totală de referintă pentru celuloză (Ereferintă ponderată, celuloză), după cum urmează:

Ereferintă ponderată, celuloză = Σ  (pi x E referintă, celuloză).

Numărul total de puncte (PE) se calculează după cum urmează:

PE = PE,celuloză x Ereferintă ponderată, celuloză/ (Ereferintă ponderată, celuloză + Ereferintă, hârtie) + PE,hârtie x Ereferintă, hârtie/(Ereferintă ponderată, celuloză + Ereferintă, hârtie)

b) Combustibil (energie termică): consumul de energie termică pentru productia de celuloză si hârtie se exprimă în puncte (PF), conform explicatiilor de mai jos.

Numărul de puncte PF trebuie să fie mai mic sau egal cu 1,5.

Calculul PF se face după cum urmează:

Calculul pentru productia de celuloză: pentru fiecare tip de celuloză (i) folosit, consumul de combustibil (Fceluloză, I exprimat în kWh/tonă uscată la aer) se calculează după cum urmează:

Fceluloză, i = energie termică din productie internă + energie termică cumpărată - energie termică vândută - 1,25 x energie electrică din productia internă.

NOTĂ: Fceluloză, i (si contributia sa la PF,celuloză) nu trebuie calculate pentru pasta mecanică decât dacă este pastă mecanică comercială, uscată la aer, cu un continut de cel putin 90% materie uscată.

Fceluloză, i se împarte la valoarea de referintă pentru tipul respectiv de celuloză (Freferintă celuloză) din tabelul nr. 3.

Acesti coeficienti sunt ponderati în functie de proportia pentru fiecare tip de celuloză folosit (pi pentru hârtia uscată la aer) si însumati pentru a obtine numărul de puncte pentru energia termică din productia de celuloză (PF, celuloză). Astfel:

PF,celuloză = Σ (pi x Fceluloză, i/Freferintă, celuloză).

Calculul pentru productia de hârtie: în mod similar, consumul de combustibil pentru productia de hârtie (Fhârtie, exprimat în kWh/tonă uscată la aer) se calculează după cum urmează:

Fhârtie = energie termică din productia internă + energie termică cumpărată - energie termică vândută - 1,25 x energia electrică din productia internă.

PF,hârtie = Fhârtie/Freferintă, hârtie.

Calculul numărului total de puncte PF: se calculează o valoare totală de referintă ponderată pentru celuloză (Freferintă ponderată, celuloză), după cum urmează: Freferintă ponderată, celuloză = · (pi x Freferintă, celuloză).

În cele din urmă se însumează punctele pentru productia de celuloză si hârtie, pentru a obtine numărul total de puncte (PF), după cum urmează: PF = PF,celuloză x Freferintă ponderată, celuloză/ (Freferintă ponderată, celuloză + Freferintă, hârtie) + PF,hârtie x Freferintă ponderată, hârtie/(Freferintă ponderată, celuloză + Freferintă, hârtie)

 

Tabelul nr. 3

 

Valorile de referintă pentru energie electrică si termică

 

Tipul de celuloză

Energia termică kWh/tonă uscată la aer

Freferintă

Energia electrică kWh/tonă uscată la aer

Ereferintă

Pasta chimică

4.000

 

 

Notă: pentru celuloza comercială uscată

la aer, cu un continut de cel putin 90% materie uscată (tona metrică de celuloză uscată la aer), această valoare poate fi mărită cu 25% pentru energia necesară pentru uscare.

800

Pasta mecanică

 

900

Notă: această valoare se aplică doar pentru

tona metrică de celuloză uscată la aer.

2.500

Pasta din maculatură (fibre reciclate)

1.800

Notă: pentru tona metrică de celuloză uscată la aer, această valoare poate fi mărită cu 25%, luându-se în considerare energia necesară pentru uscare.

800

Tipul de hârtie

Energia termică kWh/tonă

Energia electrică kWh/tonă

Hârtia necretată subtire, fără pastă de lemn

Hârtia de ziar (SC - supercalandrată)

1.800

600

Hârtia cretată subtire, fără pastă de lemn

Hârtia cretată de ziar (LWC, MWC)

1.800

800

 

Evaluare si verificare - pentru punctele a) si b):

Agentul economic trebuie să prezinte calcule detaliate care să ateste conformitatea cu acest criteriu, precum si documentatia doveditoare. De aceea, detaliile raportate ar trebui să includă consumul total de energie electrică si termică.

Agentul economic trebuie să calculeze toate intrările de energie repartizate pe energie termică si energie electrică, utilizate în timpul productiei de celuloză si hârtie, inclusiv energia folosită la descernelizarea deseurilor de hârtie pentru productia de hârtie reciclată. Energia folosită pentru transportul materiilor prime, precum si în confectii si ambalare nu este inclusă în calculele pentru consumul de energie.

Energia termică totală include toti combustibilii achizitionati. De asemenea, include energia termică recuperată prin incinerarea lesiei si a deseurilor provenite din procesele de fabricatie (de exemplu: deseurile de lemn, rumegusul, lesia, maculatura, deseurile de hârtie), precum si energia termică recuperată din productia internă de energie electrică; totusi, agentul economic trebuie să ia în considerare doar 80% din energia termică provenită din aceste surse la calculul energiei termice totale.

Energia electrică reprezintă energia electrică netă importată, provenind din retea si din producerea de energie din surse interne, măsurată ca energie electrică. Energia electrică folosită pentru tratarea apelor reziduale nu trebuie inclusă.

În cazul în care se produce abur prin folosirea energiei electrice ca sursă de căldură, se calculează energia termică a aburului, apoi se împarte la 0,8 si se adaugă la consumul total de combustibil.

3. Fibrele - gestiunea durabilă a pădurilor

Fibrele pot fi fibre de lemn, fibre reciclate din hârtie recuperată sau alte fibre de celuloză. Fibrele din deseurile de productie nu se consideră fibre reciclate.

Cel putin 10% din fibrele de lemn neprelucrate trebuie să provină din pădurile certificate ca fiind gestionate, astfel încât să fie puse în aplicare principiile si măsurile care au ca scop asigurarea unei gestiuni durabile a pădurilor.

Celelalte fibre de lemn neprelucrate trebuie să provină din pădurile gestionate, astfel încât să fie puse în aplicare principiile si măsurile care au ca scop asigurarea unei gestiuni durabile a pădurilor.

Trebuie să se indice originea tuturor fibrelor neprelucrate folosite.

În Europa principiile si măsurile mentionate anterior trebuie să corespundă cel putin liniilor directoare paneuropene de nivel operational pentru gestiunea durabilă a pădurilor, stabilite la Conferinta ministerială de la Lisabona, privind protectia pădurilor din Europa (2-4 iunie 1998). În afara Europei, acestea trebuie să corespundă cel putin principiilor UNCED de gestiune a pădurilor (Rio de Janeiro, iunie 1992) si, dacă este cazul, criteriilor sau liniilor directoare pentru gestiunea durabilă a pădurilor, adoptate în cadrul initiativelor internationale si regionale respective (ITTO, Procesul de la Montreal, Procesul de la Tarapoto, Initiativa UNEP/FAO pentru zonele aride din Africa).

Evaluare si verificare:

Agentul economic trebuie să indice tipurile, cantitătile si originea fibrelor folosite în productia de celuloză si hârtie. Originea fibrelor de lemn neprelucrate trebuie să fie indicată cu o precizie suficientă pentru a permite, dacă este cazul, efectuarea unor verificări care să ateste faptul că fibrele provin din păduri gestionate durabil. Când se folosesc fibre de lemn neprelucrate, agentul economic trebuie să prezinte certificatul/certificatele adecvate, împreună cu documentele justificative care să ateste că programul de certificare permite o evaluare corectă a principiilor si măsurilor de gestiune durabilă a pădurilor.

Pentru fibrele de lemn neprelucrate din pădurile care nu sunt certificate ca fiind păduri gestionate durabil, agentul economic trebuie să prezinte o declaratie, un statut sau un cod deontologic care să ateste respectarea cerintelor de mai sus.

4. Substante chimice periculoase

Evaluare si verificare:

Agentul economic trebuie să prezinte o listă cu produsele chimice folosite în productia de celuloză si hârtie, precum si documentatia adecvată (de exemplu, fise tehnice de securitate). Această listă include cantitatea, rolul si furnizorii tuturor substantelor chimice folosite la prelucrare.

a) Clorul: clorul gazos nu se foloseste ca agent de înălbire. Această cerintă nu se aplică în cazul clorului gazos folosit în productia si utilizarea dioxidului de clor.

Evaluare si verificare:

Agentul economic trebuie să prezinte o declaratie de la producătorul/producătorii de celuloză care atestă că clorul gazos nu s-a folosit ca agent de înălbire. (Notă: desi această cerintă se aplică si în cazul înălbirii fibrelor reciclate, se acceptă ca aceste fibre să fi fost înălbite cu clor gazos într-un ciclu de viată anterior).

b) APEO: alchilfenoletoxilatii sau alti derivati de alchilfenol nu se adaugă în substantele chimice de curătare, de eliminare a cernelurilor, în agentii antispumare, de dispersie sau de acoperire. Derivatii de alchilfenol se definesc ca substante care formează prin degradare fenoli alchilici.

Evaluare si verificare:

Agentul economic trebuie să prezinte o declaratie (declaratii) de la furnizorul (furnizorii) său (săi) de substante chimice, care să ateste că nu s-au adăugat în aceste produse alchilfenoletoxilati sau alti derivati de alchilfenol.

c) Monomerii reziduali: cantitatea totală de monomeri reziduali (exclusiv acrilamidele) cărora li se atribuie sau li se poate atribui una dintre următoarele fraze de risc:

- R45 - Poate cauza cancer;

- R46 - Poate provoca afectiuni genetice ereditare;

- R49 - Poate provoca cancer prin inhalare;

- R68 - Risc potential de efecte ireversibile;

- R50/53 - Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic;

- R51/53 - Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic;

- R52/53 - Dăunător pentru organismele acvatice si poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic;

- R60 - Poate altera fertilitatea;

- R61 - Poate provoca efecte nefaste asupra copilului (foetus) în timpul sarcinii; sau orice combinatie a acestora, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, din agentii de acoperire, aditivii de retentie, agentii de încleiere, agentii hidrofugi sau substantele chimice folosite pentru preepurare sau epurare finală a apei nu trebuie să depăsească 100 ppm (calculată pe baza continutului de substantă solidă).

Acrilamida nu trebuie să se găsească în agentii de acoperire, aditivii de retentie, agentii de încleiere, agentii hidrofugi sau substantele chimice folosite pentru preepurare sau epurare finală a apei în concentratii mai mari de 1.000 ppm (calculat pe continutul de substantă solidă).

Autoritatea competentă poate excepta agentul economic de la îndeplinirea acestor cerinte în legătură cu substantele chimice folosite pentru epurarea finală a apei.

Evaluare si verificare:

Agentul economic trebuie să prezinte o declaratie de conformitate cu acest criteriu, împreună cu documentatia adecvată (de exemplu, fise tehnice de securitate).

d) Agentii tensioactivi din formulările pentru descernelizarea fibrelor reciclate:

Dacă agentii tensioactivi se folosesc în cantităti de cel putin 100 g/tonă uscată la aer (calculat pentru toti agentii de suprafată folositi în toate formulările pentru descernelizarea fibrelor reciclate), fiecare agent de suprafată trebuie să fie usor biodegradabil. Dacă acesti agenti tensioactivi sunt folositi în cantităti sub 100 g/tonă uscată la aer, fiecare agent tensioactiv trebuie să fie usor biodegradabil sau biodegradabil ulterior. Metodele de încercare si nivelurile limită pentru demonstrarea conformitătii cu acest criteriu sunt prezentate mai jos.

Evaluare si verificare:

Agentul economic trebuie să prezinte o declaratie de conformitate cu acest criteriu, împreună cu fisele relevante de securitate sau cu rapoartele de încercare pentru fiecare agent tensioactiv, indicând metoda de încercare, pragul si concluzia stabilite si folosind una dintre următoarele metode de încercare si niveluri limită pentru demonstrarea conformitătii cu acest criteriu:

- pentru biodegradabilitatea imediată: metoda de încercare OECD 301 A-F (sau prevăzută în standardele ISO echivalente), cu un procent de degradare în decurs de 28 de zile de cel putin 70% pentru 301 A si E si de cel putin 60% pentru 301 B, C, D si F;

- pentru biodegradabilitatea ulterioară: metoda de încercare OECD 302 A-C (sau prevăzută în standardele ISO echivalente), cu un procent de degradare (inclusiv adsorbtia) în decurs de 28 de zile de cel putin 70% pentru 302 A si B si de cel putin 60% pentru 302 C.

e) Biocide: componentele active din biocide sau din agentii biostatici, folosite împotriva organismelor care favorizează formarea de depuneri din sistemele de circulare a apei, cu continut de fibre, nu sunt potential biocumulative.

Evaluare si verificare:

Agentul economic trebuie să prezinte o declaratie deconformitate cu acest criteriu, împreună cu copia fisei  tehnice de securitate, sau un raport de încercare care să indice metoda de încercare, pragul si concluzia stabilite, folosind următoarele metode de încercare: OECD 107, 117 sau 305 A-E.

f) Colorantii azoici: nu se foloseste nici un colorant azoic care poate genera prin scindare:

4-aminobifenil (92-67-1)

benzidină (92-87-5)

4-clor-o-toluidină (95-69-2)

2-naftilamină (91-59-8)

o-amino-azotulen (97-56-3)

2-amino-4-nitrotoluen (99-55-8)

4-cloranilină (106-47-8)

2,4-diaminoanisol (615-05-4)

4,4’-diaminodifenilmetan (101-77-9)

3,3’-diclorbenzidină (91-94-1)

3,3’-dimetoxibenzidină (119-90-4)

3,3’-dimetilbenzidină (119-93-7)

3,3’-dimetil-4,4’-diaminodifenilmetan (838-88-0)

p-crezidină (120-71-8)

4,4’-metilen-bis-(2-cloranilină) (101-14-4)

4,4’-oxidianilină (101-80-4)

4,4’-tiodianilină (139-65-1)

o-toluidină (95-53-4)

2,4-diaminotoluen (95-80-7)

2,4,5-trimetilanilină (137-17-7)

o-anisidină (90-04-0)

4-aminoazobenzen (60-09-3)

Evaluare si verificare:

Agentul economic trebuie să prezinte o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

g) Colorantii: nu trebuie să se folosească pentru celuloză sau hârtie coloranti comerciali cărora li se atribuie sau li se poate atribui la momentul solicitării una dintre următoarele fraze de risc:

- R50 (foarte toxic pentru organismele acvatice);

- R51 (toxic pentru organismele acvatice);

- R52 (dăunător pentru organismele acvatice);

- R53 (poate avea efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic);

sau orice combinatie a acestora, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.

Nu trebuie să se folosească pentru celuloză si hârtie nici un colorant comercial cu un continut total mai mare de 2% din greutate de substante cărora li se atribuie sau li se poate atribui la momentul cererii una dintre frazele de risc de mai sus (sau combinatii ale acestora), în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 490/2002.

Acest criteriu nu se aplică în cazul preparatelor a căror clasificare se datorează doar componentei/componentelor de colorare cu un grad de fixare de cel putin 98%. Se consideră grad de fixare retentia totală de coloranti pe fibre, în timpul procesării.

Evaluare si verificare:

Agentul economic trebuie să prezinte o declaratie de conformitate cu acest criteriu, împreună cu o documentatie doveditoare adecvată, precum si fisa tehnică de securitate.

h) Pigmentii sau colorantii pe bază de complecsi metalici

Nu trebuie folositi coloranti sau pigmenti pe bază de plumb, cupru, crom, nichel sau aluminiu. Totusi, se pot folosi coloranti sau pigmenti pe bază de ftalocianină de cupru.

Evaluare si verificare:

Agentul economic trebuie să prezinte o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

i) Impuritătile ionice din coloranti: nivelul impuritătilor ionice din coloranti nu trebuie să depăsească: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1500 ppm.

Evaluare si verificare:

Agentul economic trebuie să prezinte o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

5. Gestiunea deseurilor

Toate punctele de producere a celulozei si hârtiei au un sistem de gestiune a deseurilor (conform cerintelor impuse de autoritătile de reglementare în acest domeniu) si a produselor reziduale provenite din fabricarea produsului cu etichetă ecologică. În solicitarea pentru acordarea etichetei ecologice vor fi incluse documente si explicatii privind sistemul, precum si informatii privind cel putin punctele următoare:

a) procedeele de separare si folosire a materialelor reciclabile din deseuri;

b) procedeele de recuperare a materialelor în alte scopuri, precum incinerarea pentru productia de abur industrial sau căldura ori utilizarea în agricultură;

c) procedeele de manipulare a deseurilor periculoase (conform cerintelor impuse de autoritătile de reglementare, în acest domeniu, ale amplasamentului de productie respectiv).

Evaluare si verificare:

Agentul economic trebuie să prezinte o descriere a modului de gestiune a deseurilor pentru punctele de productie în cauză si o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

6. Adecvat pentru utilizare

Produsul trebuie să fie adecvat pentru a fi utilizat.

Evaluare si verificare:

Agentul economic trebuie să prezinte documentatia doveditoare si/sau rezultatele încercărilor.

7. Informatii pe ambalaj

Următorul text (sau un text echivalent) trebuie să figureze pe ambalajul primar si secundar al produsului: “Acest produs este autorizat să poarte eticheta ecologică, deoarece îndeplineste conditii care, printre altele, limitează emisiile de apă (CCO, AOX) si în aer (S, NOx, CO2), precum si consumul de energie, combustibili minerali si substante periculoase.”

            Pentru mai multe informatii privind eticheta ecologică, vizitati site-ul web al ministerului: http://www.mappm.ro. “Vă rugăm să colectati hârtia utilizată, pentru reciclare.”

În plus, producătorul trebuie să furnizeze o declaratieprivind procentul minim de fibre reciclate, utilizate la fabricarea produsului.

Evaluare si verificare:

Agentul economic trebuie să prezinte o mostră de ambalaj al produsului, informatiile furnizate alături de produs, împreună cu o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

8. Informatii pe eticheta ecologică

Rubrica a 2-a de pe eticheta ecologică va cuprinde următorul text: “poluare redusă a aerului si apei consum scăzut de energie utilizare redusă a substantelor periculoase”

Evaluare si verificare:

Agentul economic trebuie să prezinte o mostră de ambalaj al produsului, eticheta, împreună cu o declaratie de conformitate cu acest criteriu.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de Credit “Vointa” Simian OC

 

Având în vedere constatările înscrise în Raportul nr. 120 din 16 august 2004 cu privire la starea financiară a Cooperativei de credit “Vointa” Simian OC si la posibilitatea redresării situatiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare, întocmit de administratorul special numit de CREDITCOOP Casa Centrală în urma activitătii de administrare specială desfăsurate la Cooperativa de Credit “Vointa” Simian OC în perioada 5 iulie 2004-15 august 2004, din care a rezultat că nu există o perspectivă de redresare a situatiei economico-financiare a cooperativei de credit,

în temeiul prevederilor art. 201 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României hotărăste:

 

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B nr. 0359 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei de Credit “Vointa” Simian OC, cu sediul în localitatea Simian, Str. Halangăi nr. 5, bl. A5, sc. 1, ap. 5, judetul Mehedinti, cod unic de înregistrare 3294202, număr de ordine în registrul comertului J25/1.055/1992, pentru următoarele motive:

- nivelul fondurilor proprii se situează sub limita de 3.000.000 mii lei prevăzută la art. 7 alin. (1) din Normele Băncii Nationale ale României nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizatiilor cooperatiste de credit si capitalul agregat minim al retelelor cooperatiste de credit, cu modificările si completările ulterioare, acesta înregistrând la data de 31 iulie 2004 un nivel de 68.862 mii lei;

- pierderea înregistrată de cooperativa de credit se mentine la un nivel ridicat (-55.499 mii lei la 31 iulie 2004).

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă Cooperativei de Credit “Vointa” Simian OC si CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în termen de 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 202 alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2004.

Nr. 464.