MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.119         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 29 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

504. - Lege privind institutiile publice de spectacole si concerte

 

944. - Decret pentru promulgarea Legii privind institutiile publice de spectacole si concerte

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 414 din 12 octombrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 si 12 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.940. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 121/2004 privind aprobarea Programului de actiuni si lucrări finantate din bugetul de stat în domeniul aviatiei civile, pentru anul 2004

 

1.941. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile

 

1.942. - Hotărâre privind nominalizarea judetelor-pilot care vor aplica noul sistem de finantare si administrare a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea din 21 septembrie 2004 în cauza Stoicescu împotriva României (Cererea nr. 31551/96)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind institutiile publice de spectacole si concerte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează cadrul juridic general al organizării si functionării institutiilor publice de spectacole si concerte.

Art. 2. - În sensul prezentei legi:

a) institutiile publice de spectacole si concerte sunt:

teatrele, filarmonicile, orchestrele si ansamblurile artistice care prezintă publicului spectacole dramatice, lirice, coregrafice, de divertisment, folclorice, de varietăti, de circ, de păpusi sau marionete, precum si concertele, indiferent de gen, sau orice alt tip de reprezentatie în care interpretările si executiile artistilor interpreti ori executanti sunt prezentate direct publicului si sunt finantate din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz;

b) producătorul de spectacole sau concerte este persoana juridică sau fizică ce îsi asumă responsabilitatea producerii spectacolului sau a concertului si care, în această calitate, asigură mijloacele materiale si financiare necesare;

c) ansamblul artistic permanent este alcătuit din artisti interpreti sau executanti angajati cu contract individual de muncă;

d) stagiunea este perioada în care o institutie publică de spectacole sau concerte pregăteste si prezintă direct publicului productiile sale artistice; stagiunea cuprinde, de regulă, 10 luni consecutive din doi ani calendaristici, fiind urmată de o vacantă de două luni; durata si data începerii stagiunii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al institutiei.

Art. 3. - Institutiile publice de spectacole si concerte au ca obiectiv principal promovarea valorilor cultural-artistice, autohtone si universale, pe plan national si international.

 

CAPITOLUL II

Organizare si functionare

 

Art. 4. - (1) Institutiile publice de spectacole si concerte au personalitate juridică, se organizează si functionează, potrivit prevederilor prezentei legi, în subordinea autoritătilor administratiei publice centrale sau locale; fiecare institutie îsi elaborează propriul regulament de organizare si functionare, aprobat conform normelor legale în vigoare.

(2) Institutiile publice de spectacole si concerte au deplină autonomie în stabilirea si realizarea repertoriului, a proiectelor, precum si a programelor cultural-artistice.

(3) Institutiile publice de spectacole si concerte au în administrare bunuri mobile si imobile, au acces la cel putin o sală de spectacole sau concerte cu dotările tehnice aferente si dispun de mijloace financiare necesare pentru organizarea si desfăsurarea activitătii specifice în conditii care să asigure continuitatea, regularitatea, calitatea si accesibilitatea la spectacolele si concertele prezentate.

Art. 5. - (1) Institutiile publice de spectacole si concerte pot fi nationale, regionale, judetene sau locale.

(2) Încadrarea institutiilor publice de spectacole si concerte conform prevederilor alin. (1) se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 6. - (1) Institutiile publice de spectacole sunt, după caz:

a) institutii de repertoriu;

b) institutii de proiecte.

(2) Institutiile de repertoriu sunt cele care au cel putin un ansamblu artistic permanent, capabil să sustină activitatea unei stagiuni, cu un portofoliu de cel putin trei spectacole diferite si care realizează, în fiecare stagiune, cel putin două spectacole noi ce se adaugă portofoliului existent sau înlocuiesc unele dintre componentele acestuia.

(3) Institutiile de proiecte sunt cele care nu au un ansamblu artistic permanent, dar dispun de resursele logistice si financiare necesare pentru a realiza spectacole proprii pe care le prezintă în serii determinate, pe durata unei stagiuni.

Art. 7. - Institutiile publice de concerte sunt filarmonici, orchestre sau alte formatiuni instrumentale, corale ori vocalinstrumentale, care detin un ansamblu artistic permanent, capabil să sustină activitatea unei stagiuni de concerte.

Art. 8. - (1) Autoritătile administratiei publice locale pot înfiinta institutii gazdă de spectacole.

(2) Institutiile gazdă de spectacole nu au un ansamblu artistic permanent si nu realizează productii artistice proprii, dar dispun de resurse logistice si financiare necesare pentru a găzdui si a sustine reprezentarea unor spectacole sau concerte realizate de diferiti producători.

Art. 9. - Institutiile publice de spectacole si concerte îsi programează activitatea pe stagiuni.

 

CAPITOLUL III

Finantarea activitătii

 

Art. 10. - Finantarea institutiilor publice de spectacole si concerte se realizează din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum si din alte surse, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 11. - Finantarea de bază a activitătii institutiilor publice de spectacole, de repertoriu si de proiecte respectă următoarele:

a) cheltuielile de personal si cheltuielile pentru întretinerea, reabilitarea si dezvoltarea bazei materiale a institutiilor se asigură integral din subventiile acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, după caz;

b) programele si proiectele culturale sunt finantate din subventiile acordate de la bugetul de stat, respectiv de la bugetele locale, după caz, în corelatie cu veniturile proprii prezumate;

c) veniturile proprii provenite din exercitarea activitătilor specifice se utilizează exclusiv pentru finantarea cheltuielilor aferente proiectelor si programelor culturale si pentru stimularea personalului;

d) cota ce revine, potrivit reglementărilor în vigoare, din veniturile proprii provenite din exploatarea unor bunuri aflate în administrare se utilizează exclusiv pentru finantarea cheltuielilor materiale si servicii;

e) finantarea institutiilor gazdă se asigură în corelatie cu veniturile proprii provenite din exploatarea bunurilor aflate în administrare, pentru acoperirea integrală a cheltuielilor curente si de capital.

Art. 12. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor, alte autorităti ale administratiei publice centrale si autoritătile administratiei publice locale pot subventiona proiecte sau programe culturale, inclusiv turnee, ale institutiilor publice de spectacole si concerte, indiferent de subordonare, în conditiile prezentei legi.

(2) Subventiile obtinute potrivit dispozitiilor alin. (1) pot fi folosite si pentru stimulente pecuniare ce se acordă realizatorilor proiectelor si programelor culturale.

(3) De prevederile alin. (1) pot beneficia si institutiile private de spectacole si concerte.

Art. 13. - Institutiile publice de spectacole si concerte pot beneficia de bunuri materiale si fonduri bănesti primite sub formă de prestări de servicii, donatii si sponsorizări, cu respectarea dispozitiilor legale; liberalitătile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de conditii ori sarcini care afectează autonomia institutiei sau care sunt contrare obiectului său de activitate.

 

CAPITOLUL IV

Raporturile de muncă

 

Art. 14. - (1) Functionarea institutiilor publice de spectacole si concerte se asigură prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă, în functii de specialitate artistică sau tehnică, în functii auxiliare si de întretinere, precum si prin activitatea unor persoane care participă la realizarea actului artistic, în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe sau în baza unor conventii reglementate de Codul civil.

(2) Activitatea fiecărui salariat din cadrul institutiei publice de spectacole si concerte se normează potrivit fisei postului.

(3) Pentru personalul artistic si tehnic de specialitate din institutiile publice de spectacole si concerte, zilele de sâmbătă si duminică sunt considerate zile lucrătoare, ziua de luni fiind zi de repaus.

(4) Activitatea săptămânală a institutiilor de spectacole si concerte este organizată potrivit contractului colectiv de muncă pe ramură, precum si potrivit regulamentelor de organizare si functionare, proprii fiecărei institutii.

(5) Activitatea lunară a salariatilor este, de regulă, de 20-23 de zile lucrătoare, având cel putin 8 zile de repaus; zilele de repaus care n-au putut fi acordate vor fi recuperate în lunile următoare, compensate potrivit prevederilor Codului muncii sau adăugate zilelor de concediu.

(6) Concediul anual de odihnă pentru personalul din institutiile publice de spectacole si concerte se acordă în perioada dintre stagiuni.

Art. 15. - (1) Personalul contractual al institutiilor publice de spectacole si concerte, angajat prin contract individual de muncă, se încadrează în functiile de specialitate prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale, precum si normarea muncii se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de ramură si, respectiv, de institutie.

Art. 16. - (1) În cazul personalului încadrat în functii de specialitate artistică sau tehnică, contractele individuale de muncă se pot încheia:

a) de regulă, pe durată nedeterminată;

b) pe durată determinată;

c) pe spectacol sau pe proiect.

(2) Încadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de concurs sau examen organizat în conditiile legii.

(3) În cazul contractelor individuale de muncă ce se încheie potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) si c), angajarea se poate face si în mod direct, prin acordul părtilor.

(4) În cazul contractelor prevăzute la alin. (3), durata acestora se poate prelungi prin acordul părtilor.

(5) Conditionarea ocupării unui post pe criterii de sex, vârstă sau calităti fizice, prin anunt sau prin concurs la institutiile publice de spectacole si concerte, se face conform specificului si nevoilor institutiei si nu constituie contraventie, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 48/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 17. - (1) Institutiile publice de spectacole si concerte pot încheia contracte potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor si drepturile conexe.

(2) Sumele reprezentând plata drepturilor cuvenite conform prevederilor alin. (1) se consideră cheltuieli aferente programelor si proiectelor culturale si se prevăd ca atare în bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiei.

Art. 18. - Personalul angajat în functii de specialitate artistică, pe durată determinată, care nu are domiciliul în localitate si nu beneficiază de locuintă de serviciu, poate primi din bugetul institutiei o indemnizatie lunară de cazare, neimpozabilă, în cuantum de până la 50% din salariul mediu net pe economie.

 

CAPITOLUL V

Conducerea activitătii

 

Art. 19. - (1) Conducerea institutiilor publice de spectacole si concerte este asigurată de directorul general sau, după caz, de director.

(2) Prin decizia directorului general sau, după caz, a directorului se înfiintează Consiliul artistic, format din personalităti culturale din institutie si din afara acesteia, cu rol consultativ.

(3) Consiliul administrativ, organism cu rol consultativ, este numit prin decizia directorului general sau, după caz, a directorului, potrivit legii, si este format din:

a) presedinte - directorul general sau, după caz, directorul;

b) membri:

- reprezentantul autoritătii tutelare, propus de aceasta;

- directorul artistic;

- directorul administrativ sau, după caz, directorul executiv;

- directorul economic sau, după caz, contabilul-sef;

- consilierul juridic;

- delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta.

Art. 20. - Directorul general sau, după caz, directorul, persoană fizică, este numit prin concurs, organizat în conditiile legii, pe baza unui contract de management.

Art. 21. - Contractul de management reprezintă acordul părtilor si se încheie, în conformitate cu legislatia în vigoare, în vederea realizării programului asumat, în baza unor criterii de performantă cuantificabile.

Art. 22. - Sunt părti în contractul de management:

a) autoritatea administratiei publice în subordinea căreia este organizată si functionează institutia;

b) directorul general sau, după caz, directorul institutiei.

Art. 23. - (1) Contractul de management se încheie pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul părtilor, în conditiile îndeplinirii programului asumat, în baza unor criterii de performantă cuantificabile.

(2) Contractul de management poate fi reziliat de părti, în cazul nerespectării clauzelor contractuale.

Art. 24. - Prin contractul de management, autoritatea administratiei publice asigură cel putin finantarea prevăzută la art. 11, în raport cu obiectivele si criteriile de performantă stabilite de părti, pe întreaga durată a contractului de management.

Art. 25. - Contractul-cadru de management, criteriile de performantă cuantificabile, precum si modalitătile de evaluare a îndeplinirii acestora se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor si aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 26. - (1) Activitatea institutiilor publice de spectacole si concerte poate fi concesionată în baza prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

(2) Prevederile art. 2 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 219/1998 se aplică numai pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor si aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) Normele metodologice cuprind cel putin următoarele:

a) conditiile de experientă a concesionarilor;

b) prevederea, în caietul de sarcini, a obligatiei de a păstra obiectul specific al activitătii institutiei, clauzele privind angajatii, precum si conditiile de accesibilitate la spectacole si concerte.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 27. - (1) Contractele individuale de muncă încheiate pe perioadă nedeterminată înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi pot fi transformate în contracte pe perioadă determinată, prin acordul părtilor, numai după 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si persoanelor cu contract pe perioadă nedeterminată, dar care, înaintea intrării în vigoare a prezentei legi, au fost detasate în interes personal sau de serviciu ori au contractul de muncă suspendat, în conditiile legii.

Art. 28. - Orice modificare a modului de organizare si functionare a institutiilor publice de spectacole si concerte se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărârea autoritătii administratiei publice tutelare, prin votul a două treimi din numărul total de consilieri.

Art. 29. - Ministerul Culturii si Cultelor este autoritatea administratiei publice centrale care, în domeniul institutiilor publice de spectacole si concerte, urmăreste, împreună cu autoritătile administratiei publice locale, punerea în aplicare si respectarea reglementărilor de specialitate, precum si a prevederilor prezentei legi.

Art. 30. - Contractele de management încheiate pe perioadă determinată rămân în vigoare până la termenele prevăzute în ele, iar cele încheiate pe perioadă nedeterminată vor fi transformate în contracte de management pe perioadă determinată de 5 ani.

Art. 31. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul Marii Adunări Nationale nr. 19/1959 privind organizarea si functionarea institutiilor artistice de spectacole, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3 din 23 ianuarie 1959, si Decretul Consiliului de Stat nr. 703/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru institutiile cultural-educative, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 1974, aprobat prin Legea nr. 26/1974, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 109 din 2 august 1974, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

Art. 32. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 504.

 

ANEXĂ

 

LISTA

functiilor de specialitate în institutiile publice de spectacole si concerte

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul

de studii

1.

a) regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf,

consultant artistic, coregraf, concertmaistru, sef partidă, artist instrumentist

S

b) maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat, impresar artistic

S

c) sef orchestră, maestru de studii (balet, canto), secretar artistic (muzical, literar, relatii publice),

operator imagine, operator sunet, sufleor operă, artist liric operă

S

d) artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpusi, sculptor păpusi,

sufleor teatru, regizor de culise, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine

S

2.

a) dirijor, sef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concertmaistru, maestru de studii balet,

maestru de lumini, maestru de sunet, regizor scenă (culise), secretar platou, impresar artistic

M

b) solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă

M

c) maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian, clavecin, lutier), specialist (orgă,

instrumente de suflat)

M

d) corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpusi, sculptor păpusi, sufleor teatru,

artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine

M

3.

supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator

M, G

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind institutiile publice de spectacole si concerte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind institutiile publice de spectacole si concerte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2004.

Nr. 944.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 414

din 12 octombrie 2004

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 si 12 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 si 12 din Codul de procedură penală, ridicată de Melania Gălăteanu în Dosarul nr. 6.893/2004 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul pe fond, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că textele de lege criticate nu încalcă prevederile constitutionale, respectiv cele din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate de autoarea exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 18 iunie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 6.893/2004, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 si 12 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Melania Gălăteanu într-o cauză având ca obiect plângerea împotriva Rezolutiei nr. 1.635/VIII-1/2003 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în ceea ce priveste dispozitiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, că acestea încalcă dreptul de acces liber la justitie, dreptul la apărare si dreptul la un proces echitabil prin aceea că nu permit o probatiune completă, cel care a făcut plângerea împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată având dreptul de a depune ca probe, potrivit textului de lege criticat, numai “înscrisuri noi”.

Cu privire la dispozitiile art. 2781 alin. 12 din Codul de procedură penală, se sustine că încalcă aceleasi drepturi constitutionale, întrucât reglementează un termen imperativ de 20 de zile pentru rezolvarea plângerii împotriva rezolutiei sau ordonantei procurorului de netrimitere în judecată, în conditiile în care “durata unui proces nu poate fi previzibilă”.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că dispozitiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală nu încalcă dreptul de acces liber la justitie, dreptul la un proces echitabil sau dreptul la apărare al petentei, nefiind cenzurată în nici un fel posibilitatea acesteia de a fi asistată de un apărător, ales sau numit din oficiu, respectiv posibilitatea de a formula cereri ori de a sesiza instantele judecătoresti.

Referitor la critica dispozitiilor art. 2781 alin. 12 din Codul de procedură penală se apreciază că este neîntemeiată, întrucât aceste prevederi legale sunt o aplicare directă a dreptului constitutional al părtilor de a fi solutionate cauzele într-un termen rezonabil.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că este neîntemeiată critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală. Se arată în acest sens că, prin restrângerea doar la “înscrisuri noi” a mijloacelor de probă admise în cadrul solutionării unei plângeri împotriva rezolutiei sau ordonantei procurorului, nu este încălcat dreptul la apărare si nici accesul liber la justitie al petentului, având în vedere solutiile care, în conformitate cu dispozitiile art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală, pot fi date de instantă unei asemenea plângeri. Astfel, în ipoteza în care instanta constată că urmărirea penală nu este completă, trimite cauza procurorului în vederea începerii sau a redeschiderii urmăririi penale, procurorul fiind obligat să se conformeze dispozitiilor date de instantă, dreptul la apărare al petentului fiind în acest fel garantat. În situatia în care dosarul de urmărire penală este complet, iar solutia de netrimitere în judecată nu se justifică în raport cu continutul acestuia, instanta va desfiinta rezolutia sau ordonanta atacată si va retine cauza spre judecare, dispozitiile privind judecata în primă instantă aplicându-se în mod corespunzător, ceea ce înseamnă că petentul are posibilitatea de a solicita administrarea oricărei probe pe care o consideră necesară.

Referitor la critica dispozitiilor art. 2781 alin. 12 din Codul de procedură penală, se apreciază că aceasta nu poate fi retinută, întrucât instituirea unui termen de solutionare a plângerii reglementate de art. 2781 din Codul de procedură penală dă expresie principiului celeritătii care stă la baza desfăsurării procesului penal, precum si dispozitiilor art. 21 alin. (3) din Constitutie, republicată, potrivit cărora părtile au dreptul la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (2) si (3) si nici prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, întrucât nu opresc părtile interesate de a apela la instantele judecătoresti, de a fi apărate si de a se prevala de toate garantiile procesuale care garantează, într-o societate democratică, desfăsurarea unui proces echitabil, ci, dimpotrivă, dau expresie preocupării legiuitorului de a se asigura solutionarea cauzelor penale într-un termen rezonabil.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate în raport cu dispozitiile art. 24 din Constitutie, republicată, se apreciază că aceasta este neîntemeiată, întrucât textele de lege supuse controlului de constitutionalitate acordă părtilor toate garantiile procesuale, inclusiv dreptul de a fi asistate de un apărător în tot cursul procesului penal.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicată, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2781 alin. 7 si 12 din Codul de procedură penală, având următorul continut:

- Art. 2781 alin. 7 si 12: “Instanta, judecând plângerea, verifică rezolutia sau ordonanta atacată, pe baza lucrărilor si a materialului din dosarul cauzei si a oricăror înscrisuri noi prezentate. [...]

Instanta este obligată să rezolve plângerea în termen de cel mult 20 de zile de la primire si să comunice, de îndată si motivat, persoanei care a făcut plângerea, modul în care aceasta a fost rezolvată.”

Autoarea exceptiei consideră că aceste dispozitii sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (2) si (3) si ale art. 24, având următorul continut:

- Art. 21 alin. (2) si (3): “(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.” ;

- Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”

De asemenea, autoarea exceptiei invocă si încălcarea, prin textele de lege criticate, a dispozitiilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

I. Limitarea mijloacelor de probă care pot fi administrate la judecarea plângerii împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată, instituită prin dispozitiile 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, este justificată având în vedere natura juridică a plângerii în discutie, care nu vizează judecarea propriu-zisă a cauzei penale, ci constituie un mijloc procedural prin care se realizează un examen al rezolutiei sau al ordonantei procurorului atacate, sub aspectul legalitătii acesteia. Ca urmare, este firesc ca, în vederea solutionării plângerii, instanta să verifice pe baza lucrărilor si a materialului existente în dosarul cauzei, care au fost avute în vedere de procuror la emiterea ordonantei sau a rezolutiei de netrimitere în judecată atacate, dacă aceasta a fost sau nu dispusă cu respectarea dispozitiilor legale.

Textul de lege criticat nu aduce atingere dreptului de acces liber la justitie, plângerea reglementată de prevederile art. 2781 din Codul de procedură penală reprezentând în sine o garantie a realizării acestui drept.

Stabilirea unor reguli speciale de procedură în cazul judecării plângerii împotriva rezolutiei sau ordonantei procurorului de netrimitere în judecată (cum este si regula potrivit căreia singurele probe admise sunt înscrisurile noi) este realizată de legiuitor în exercitarea competentei sale constitutionale si nu încalcă liberul acces la justitie, Curtea Constitutională statuând în acest sens că “legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, ca si modalitătile de exercitare a drepturilor procedurale, principiul liberului acces la justitie presupunând posibilitatea neîngrădită a celor interesati de a utiliza aceste proceduri, în formele si în modalitătile instituite de lege” (Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994).

Dispozitiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală nu încalcă dreptul la un proces echitabil si nici dreptul la apărare, petentul având deplina libertate de a demonstra în fata instantei de judecată nelegalitatea actului atacat, în raport cu lucrările si materialul din dosarul cauzei, precum si posibilitatea prezentării unor probe suplimentare fată de cele deja administrate, respectiv “înscrisuri noi”.

Faptul că aceste drepturi nu sunt cu nimic îngrădite prin textul legal supus criticii de neconstitutionalitate rezultă si din reglementarea, prin dispozitiile art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală, a solutiilor ce pot fi date de instantă plângerii împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată. Astfel, indiferent de solutia pronuntată, instanta de judecată apreciază si cu privire la probele administrate în dosarul de urmărire penală, inclusiv sub aspectul dacă acestea sunt sau nu suficiente pentru a fundamenta solutia organului de cercetare penală. Admitând plângerea si desfiintând rezolutia sau ordonanta atacată, instanta poate să dispună fie trimiterea cauzei procurorului “în vederea începerii sau a redeschiderii urmăririi penale, după caz” [art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală], fie, atunci când probele existente la dosar sunt suficiente pentru judecarea cauzei, retinerea cauzei spre judecare, “dispozitiile privind judecarea în primă instantă si căile de atac, aplicându-se în mod corespunzător” [art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală]. În ambele situatii, atât dreptul la apărare, cât si dreptul la un proces echitabil al petentului sunt pe deplin asigurate, acesta având posibilitatea să se prevaleze de toate garantiile procesuale ce caracterizează aceste drepturi, inclusiv de posibilitatea de a solicita administrarea oricărui mijloc de probă prevăzut de lege. De asemenea, în situatia în care instanta, în temeiul art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală, “respinge plângerea, prin sentintă, mentinând solutia din rezolutia sau ordonanta atacată”, dreptul la apărare, respectiv dreptul la un proces echitabil al petentului sunt garantate prin posibilitatea dată de dispozitiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală de a ataca, cu recurs, hotărârea instantei de judecată.

De altfel, Curtea s-a mai pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, prin Decizia nr. 354 din 23 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 19 octombrie 2004, statuând că acestea sunt constitutionale. Atât considerentele, cât si solutia pronuntată în această decizie îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură să ducă la reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

II. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 12 din Codul de procedură penală, aceasta este neîntemeiată, întrucât termenul de 20 de zile în care instanta este obligată să rezolve plângerea, reglementat de acest text de lege, a fost instituit tocmai în considerarea dreptului părtii la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil, în concordantă cu prevederile art. 21 alin. (3) din Constitutie, republicată, respectiv cu prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Câtă vreme plângerea reglementată de prevederile art. 2781 din Codul de procedură penală vizează doar verificarea legalitătii rezolutiei sau ordonantei procurorului atacate, iar nu judecarea fondului cauzei, este de dorit ca acest examen al legalitătii actului atacat să se realizeze cu celeritate, pentru a nu tergiversa eventuala judecare a fondului cauzei. Nu se aduce atingere, prin instituirea acestui termen de solutionare a plângerii, nici dreptului constitutional la apărare, întrucât partea are deplina libertate ca, pe tot parcursul solutionării plângerii, să fie asistată de un apărător si să se prevaleze de toate garantiile procesuale prevăzute de lege.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicată, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 7 si 12 din Codul de procedură penală, ridicată de Melania Gălăteanu în Dosarul nr. 6.893/2004 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 octombrie 2004.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 121/2004 privind aprobarea Programului de actiuni si lucrări finantate din bugetul de stat în domeniul aviatiei civile, pentru anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctul 5 de la litera b) “Actiuni si lucrări pentru aeroporturile de interes local” din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 121/2004 privind aprobarea Programului de actiuni si lucrări finantate din bugetul de stat în domeniul aviatiei civile, pentru anul 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 16 februarie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“5. Modernizarea pistei de decolare-aterizare, a platformei de stationare a aeronavelor si a balizajului luminos Beneficiar: Aeroportul Tulcea 15.822.750 mii lei”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.940.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 5 septembrie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Liniuta a doua de la litera b) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

“- Regulamentul privind transportul international feroviar al mărfurilor periculoase, Apendicele C la Conventia cu privire la transporturile internationale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, ratificată de România prin Decretul nr. 100/1983, care se aplică transporturilor interne în baza Ordonantei Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001, denumit în continuare RID; “ .

2. La articolul 3, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) echipamentelor sub presiune transportabile, care au fost introduse pe piată până la data de 31 decembrie 2004 sau, în cazul prevăzut la art. 28 alin. (2) si (3), până la data de 31 decembrie 2005 si care nu au fost reevaluate pentru a se constata dacă mai sunt conforme cu cerintele ADR si RID;”.

3. Punctul (i) de la litera a) a articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(i) toate recipientele, cum ar fi: buteliile, tuburile, butoaiele, recipientele criogenice, cadrele de butelii, definite în ADR;”.

4. Alineatul (4) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(4) Armăturile si accesoriile prevăzute la alin. (3), cu exceptia celor pentru care ADR si RID contin prevederi tehnice detaliate, trebuie să respecte cerintele Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune si, conform prevederilor acesteia, trebuie supuse unei proceduri de evaluare a conformitătii pentru categoriile II, III sau IV, stabilite în art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, în functie de încadrarea recipientelor sau cisternelor în categoria 1, 2 sau 3, conform prevederilor din anexa nr. 6.”

5. Alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(2) De la data prevăzută la alin. (1) certificatele de aprobare de model CS pentru butelii, emise în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea unor reglementări tehnice pentru recipiente-butelii, cu modificările ulterioare, sunt recunoscute ca fiind echivalente cu certificatele de examinare EC de tip prevăzute în prezenta hotărâre, emise de către organismele prevăzute la art. 20.”

6. După alineatul (2) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Certificatele de aprobare de model EEC emise pentru butelii în baza legislatiei nationale a statelor membre ale Uniunii Europene care transpune Directiva 84/525/CEE, Directiva 84/526/CEE si Directiva 84/527/CEE sunt recunoscute ca fiind echivalente cu certificatele de examinare EC de tip prevăzute de prezenta hotărâre.”

7. Articolele 23 si 24 se abrogă.

8. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte dispozitii contrare se abrogă.”

9. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

10. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - Prezenta hotărâre transpune în legislatia natională Directiva 1999/36/EC a Consiliului Uniunii Europene din 29 aprilie 1999 privind echipamentele sub presiune transportabile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L nr. 138, pag. 20-56, cu modificările introduse de:

a) Directiva 2001/2/EC a Comisiei Comunitătilor Europene din 4 ianuarie 2001, care adaptează la progresul tehnic Directiva 1999/36/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L nr. 5 din 10 ianuarie 2001, pag. 4;

b) Decizia 2001/107/EC a Comisiei Comunitătilor Europene din 25 ianuarie 2001, prin care pentru anumite echipamente sub presiune transportabile se amână data implementării Directivei 1999/36/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L nr. 39 din 9 februarie 2001, pag. 43;

c) Directiva 2002/50/EC a Comisiei Comunitătilor Europene din 6 iunie 2002, care adaptează la progresul tehnic Directiva 1999/36/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L nr. 149 din 7 iunie 2002, pag. 28;

d) Corrigendum 31999L0036R(3), publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L nr. 168 din 27 iunie 2002, pag. 58;

e) Decizia 2003/525/EC a Comisiei Comunitătilor Europene din 18 iulie 2003 pentru amânarea intrării în vigoare a Directivei 1999/36/CE a Consiliului pentru anumite echipamente sub presiune transportabile, publicată

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 183 din 22 iulie 2003, pag. 45.”

11. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor referitoare la butoaie, cadre de butelii si cisterne, pentru care termenul de intrare în vigoare este 1 iulie 2005.

(2) Până la data de 31 decembrie 2005 se admit introducerea pe piată si punerea în functiune si a echipamentelor sub presiune transportabile, cu exceptia butoaielor, cadrelor de butelii si cisternelor, care au fost realizate în conformitate cu Reglementările tehnice pentru recipiente-butelii si metode de verificare a acestora - RT 76/767, aprobate prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 113/2001, cu modificările ulterioare, care se aflau în proces de fabricatie la data de 1 ianuarie 2005.

(3) Ulterior datei de 31 decembrie 2005, se admite punerea în functiune a echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute la alin. (2), numai dacă acestea au fost introduse pe piată până la data de 31 decembrie 2005.

(4) Până la data de 1 iulie 2007 se admit introducerea pe piată si punerea în functiune si a butoaielor, cadrelor de butelii si cisternelor, realizate în conformitate cu Prescriptia tehnică PT C 12, Colectia Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR, aplicabilă.

(5) Ulterior datei de 1 iulie 2007, se admite punerea în functiune a echipamentelor sub presiune transportabile, prevăzute la alin. (4), numai dacă acestea au fost introduse pe piată până la data de 1 iulie 2007.

(6) Prevederile art. 10 alin. (5), ale art. 11 alin. (6), ale art. 13 alin. (4) si ale art. 14 alin. (4) vor intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.”

12. Anexa nr. 8 se abrogă.

Art. II. - În cuprinsul hotărârii următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:

- “recipiente-butelii” cu “butelii”;

- “recipiente-butoi” cu “butoaie”;

- “baterii de recipiente-butelii” cu “cadre de butelii”;

- “examinare CE de tip” cu “examinare EC de tip”;

- “cererea pentru examinarea CE de tip” cu “cererea pentru examinarea EC de tip”;

- “certificat de examinare CE de tip” cu “certificat de examinare EC de tip”;

- “examinare CE a proiectului” cu “examinare EC a proiectului”;

- “cererea pentru examinarea CE a proiectului” cu “cererea pentru examinarea EC a proiectului”;

- “certificat de examinare CE a proiectului” cu “certificat de examinare EC a proiectului”;

- “verificare CE a unitătii de produs” cu “verificare EC a unitătii de produs”.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si utilizare repetată a echipamentelor sub presiune transportabile, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.941.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea judetelor-pilot care vor aplica noul sistem de finantare si administrare a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. II lit. a) din Legea nr. 349/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, precum si al art. II lit. d) din Legea nr. 354/2004 pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se nominalizează ca judete-pilot în care, începând cu data de 1 ianuarie 2005, se aplică noul sistem de finantare si administrare a unitătilor de învătământ prevăzut în Legea nr. 349/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si în Legea nr. 354/2004 pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995 următoarele judete: Brăila, Cluj, Dolj, Harghita, Iasi, Neamt, Satu Mare si Sibiu.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2004.

Nr. 1.942.

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

 

HOTĂRÂREA

din 21 septembrie 2004

în cauza Stoicescu împotriva României*)

 

(Cererea nr. 31551/96)

(Revizuire)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a