MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.121         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 29 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

511. - Legea bugetului de stat pe anul 2005

 

957. - Decret pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.000. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 402/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

bugetului de stat pe anul 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor si a structurii acestora, pe capitole si subcapitole, al cheltuielilor pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, precum si pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2005.

Art. 2. - (1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2005, detaliată la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe părti, capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat pe anul 2005 se stabileste la venituri în sumă de 357.366,6 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 387.955,2 miliarde lei, cu un deficit de 30.588,6 miliarde lei.

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2005, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

(5) Se interzic retinerea si utilizarea de către ordonatorii de credite finantati integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.


*) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.121 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

 

CAPITOLUL II

Structura si regimul veniturilor bugetare

 

Art. 3. - Impozitele, taxele, contributiile si celelalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale si ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, pe anul 2005, de orice natură si provenientă, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum si potrivit dispozitiilor prezentei legi.

Art. 4. - Inspectia fiscală pentru stabilirea debitelor suplimentare aferente anilor precedenti, în vederea urmăririi si încasării acestora, în limita perioadei de prescriptie, se efectuează potrivit prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare la data operatiunilor supuse inspectiei fiscale.

Art. 5. - Impozitele, care se cuprind la capitolul “Impozitul pe venit”, restante la data de 31 decembrie 1999 si neîncasate până la data de 31 decembrie 2004, se încasează începând cu anul 2005 la aceleasi bugete si subdiviziuni la care au fost datorate, iar la bugetele locale se încasează la capitolul “Impozite si taxe de la populatie”, subcapitolul “Alte impozite si taxe de la populatie”.

Art. 6. - Veniturile bugetului de stat pe anul 2005 sunt în sumă de 357.366,6 miliarde lei si se prezintă astfel:

 

- miliarde lei -

VENITURI - TOTAL 357.366,6

din care:

Venituri curente 356.158,6

din acestea:

a) venituri fiscale: 336.119,6

- impozite directe 75.238,1

din care:

- impozitul pe profit 60.710,0

- impozitul pe salarii si venit 76.887,0

- cote si sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale (se scad) -69.718,9

- alte impozite directe 6.540,0

- contributii 820,0

- impozite indirecte 260.881,5

din care:

- taxa pe valoarea adăugată 126.692,5

- taxa pe valoarea adăugată încasată 186.094,0

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale (se scad) -59.401,5

- accize 97.733,0

- taxe vamale 16.752,0

- alte impozite indirecte 19.704,0

b) venituri nefiscale 20.039,0

Venituri din capital 1.133,0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 75,0

 

CAPITOLUL III

Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetare

 

Art. 7. - Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2005, în sumă de 387.955,2 miliarde lei, în structură economică se prezintă astfel:

 

- miliarde lei -

CHELTUIELI - TOTAL 387.955,2

din care:

1. Cheltuieli curente 322.530,9

din acestea:

a) cheltuieli de personal 61.710,1

b) cheltuieli materiale si servicii 46.314,3

- miliarde lei -

c) subventii 26.903,4

d) prime 1.800,0

e) transferuri 150.731,5

f) dobânzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli 34.801,7

g) rezerve 269,9

2. Cheltuieli de capital 28.837,7

3. Împrumuturi acordate 129,2

4. Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite 36.457,4 din acestea:

a) Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite 36.135,5

- rambursări de credite externe 24.066,6

- plăti de dobânzi si comisioane 12.068,9

b) Rambursări de credite interne si plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora 321,9

- rambursări de credite interne 101,7

- plăti de dobânzi si comisioane 220,2

Art. 8. - (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi si în structura posturilor, mentionate pentru fiecare în anexa nr. 3, prin stabilirea si comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizatiilor de conducere si a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, prevăzute de lege, ordonatorilor secundari, iar acestia ordonatorilor tertiari de credite bugetare.

(2) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de posturi si fondurile aferente acestora între bugetele ordonatorilor principali de credite, în vederea întăririi structurilor cu atributii în cadrul procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.

(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2) ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, sunt autorizati să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele acestora privind numărul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de bază si cheltuielile cu salariile pe anul 2005.

(4) În bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale sunt prevăzute si sumele aferente cresterilor salariale ce se vor acorda în anul 2005 în conditiile stabilite prin lege, cu exceptia celor aferente Senatului si Camerei Deputatilor, precum si ale personalului Ministerului Apărării Nationale, care vor acorda cresterile salariale din bugetele aprobate acestora. Aceste sume se repartizează pe ordonatori principali de credite în cursul anului prin hotărâre a Guvernului, în functie de executia bugetară si de necesitătile de finantare.

(5) Plata premiului anual aferent anului 2005 pentru personalul din institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitătile de pe lângă unele institutii publice finantate integral din venituri proprii, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2006, începând cu luna ianuarie 2006.

(6) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2005 institutiilor publice mentionate la alin. (5) se asigură plata premiului anual aferent anului 2004.

(7) Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum si a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005.

Art. 9. - (1) Cheltuielile pentru deplasări, detasări, transferări, prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2005, nu pot fi majorate, în conditiile legii, prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli.

(2) În cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virări de credite bugetare de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinatie si în conditiile legislatiei în vigoare.

Art. 10. - În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul de stat pe anul 2005, ordonatorii principali de credite bugetare au următoarele obligatii:

a) vor prezenta Ministerului Finantelor Publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situatia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea conditiilor de desfăsurare a activitătii, potrivit atributiilor stricte ale acestora, până la sfârsitul anului;

b) vor asigura ca drepturile stabilite si plătile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depăsească sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectivă;

c) vor raporta lunar plătile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele si în structura stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, care va fi emis în termen de 20 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. - (1) Cheltuielile pentru autoritătile publice, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2005, se stabilesc în sumă de 26.543,5 miliarde lei, din care: 16.340,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 6.381,7 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 64,1 miliarde lei subventii de la buget pentru institutii publice, 1.240,9 miliarde lei transferuri, 1.844,0 miliarde lei cheltuieli de capital si 672,1 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru autoritătile publice sunt în sumă de 1.700,7 miliarde lei pentru Camera Deputatilor, 818,3 miliarde lei pentru Senat, 154,2 miliarde lei pentru Administratia Prezidentială, 80,1 miliarde lei pentru Curtea Constitutională, 693,1 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 8.099,7 miliarde lei pentru autoritatea judecătorească, 41,1 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 38,0 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 88,6 miliarde lei pentru Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, 234,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurentei, 69,2 miliarde lei pentru Consiliul National al Audiovizualului, 14.526,5 miliarde lei pentru administratia publică centrală, din care 1.592,6 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului, 544,2 miliarde lei pentru Cancelaria Primului- Ministru si 12.389,7 miliarde lei pentru ministere si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale de specialitate.

(3) Administratia Prezidentială poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispozitiile legale, cheltuielile de transport, cazare si alte cheltuieli pentru membrii delegatiilor oficiale, reprezentantii unor institutii si reprezentantii mass-media, care nu sunt salariatii Administratiei Prezidentiale si care îl însotesc pe Presedintele României în vizitele pe care le efectuează în străinătate, de la titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, articolul “Alte cheltuieli”. Cheltuielile aferente deplasărilor efectuate de personalul Administratiei Prezidentiale se suportă de la acelasi articol de cheltuieli. Administratia Prezidentială poate solicita institutiilor reprezentate în delegatiile oficiale conduse de Presedintele României, care se deplasează în străinătate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestatiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispozitie.

(4) Cheltuielile de întretinere si reparatii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputatilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputati în circumscriptiile electorale, sunt cuprinse în  bugetul Camerei Deputatilor la titlul “Cheltuieli materiale si servicii”.

(5) Cheltuielile pentru exploatarea si întretinerea Clubului Parlamentarilor Români si a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputatilor se suportă din bugetul acesteia. Cheltuielile pentru exploatarea si întretinerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suportă din bugetul acestuia.

(6) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitătile desfăsurate pe lângă Camera Deputatilor si finantate integral din venituri proprii este prevăzut în anexa la bugetul Camerei Deputatilor.

(7) În anul 2005 se constituie, la dispozitia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, un depozit în valoare de 10,0 miliarde lei pentru actiuni privind organizarea de flagranturi, în lei sau valută, după caz.

(8) Sumele constituite potrivit prevederilor alin. (7) sunt prevăzute la titlul “Cheltuieli materiale si servicii” în bugetul ordonatorului principal de credite bugetare, iar modul de gestionare si utilizare a acestor sume se va stabili prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(9) Din sumele prevăzute la titlul “Cheltuieli materiale si servicii” în bugetul Secretariatului General al Guvernului din bugetul de stat pe anul 2005 se acoperă cheltuielile necesare derulării contractului comercial de închiriere de licente referitor la produsele Microsoft încheiat între Guvernul României si Fujitsu Siemens Computers Gmbh Austria.

Art. 12. - (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2005, se stabilesc în sumă de 86.901,7 miliarde lei, din care 33.898,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 25.605,6 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 3.948,7 miliarde lei subventii de la buget pentru institutii publice, 2.549,1 miliarde lei transferuri, 11.493,3 miliarde lei cheltuieli de capital si 9.406,6 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru apărare natională se stabilesc în sumă de 42.627,7 miliarde lei.

(3) Cheltuielile pentru ordine publică si sigurantă natională se stabilesc în sumă de 44.274,0 miliarde lei.

(4) În cursul anului 2005, în vederea asigurării necesarului de politisti de frontieră, numărul maxim de posturi aprobate pentru Ministerul Administratiei si Internelor se majorează cu 1.400 de posturi.

(5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (4) se autorizează Ministerul Administratiei si Internelor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul acestuia privind numărul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de bază si cheltuielile cu salariile.

(6) În anul 2005 se constituie, la dispozitia Directiei generale de combatere a crimei organizate si antidrog din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, un depozit în valoare de 10,0 miliarde lei pentru actiuni privind organizarea de flagranturi, în lei sau în valută, după caz.

(7) Sumele constituite potrivit prevederilor alin. (6) sunt prevăzute la titlul “Cheltuieli materiale si servicii” în bugetul ordonatorului principal de credite bugetare, iar modul de gestionare si utilizare a acestor sume se va stabili prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 13. - (1) Cheltuielile social-culturale care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2005 se stabilesc în sumă de 109.513,6 miliarde lei, din care: 4.724,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 9.017,3 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 4.801,5 miliarde lei subventii de la buget pentru institutii publice, 80.728,5 miliarde lei transferuri, 3.435,7 miliarde lei cheltuieli de capital si 6.806,4 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 23.329,9 miliarde lei pentru învătământ, 15.177,9 miliarde lei pentru sănătate, 8.579,4 miliarde lei pentru cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret si 62.426,4 miliarde lei pentru asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii.

(3) Sumele pentru sprijinirea organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, pentru finantarea de proiecte si programe interetnice si de combatere a intolerantei si pentru proiecte de comunicare, informare publică si promovarea intereselor românesti peste hotare, precum si pentru finantarea unor actiuni cu caracter socialcultural sunt prevăzute în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) Suma pentru sprijinirea activitătilor românilor de pretutindeni este prevăzută în anexa la bugetul Cancelariei Primului-Ministru, iar modul de repartizare si de utilizare a acesteia se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(5) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Român sunt prevăzute în anexa la bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

(6) Guvernul poate garanta credite externe, în limita a 150 milioane dolari S.U.A., contractate de către institutiile de învătământ superior pe seama veniturilor proprii, pe bază de proiecte, în limita plafonului anual de îndatorare externă si a capacitătii financiare a institutiilor contractante de a acoperi serviciul datoriei publice externe, în conditiile legii.

(7) Din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării se finantează si programul privind dotarea institutiilor de învătământ preuniversitar de stat cu obiecte de inventar de natura mobilierului scolar. Aceste bunuri se transferă unitătilor beneficiare pe bază de protocol.

(8) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în institutiile militare de învătământ se suportă de către ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităti de învătământ, indiferent de institutiile publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională din care face parte personalul militar scolarizat.

(9) În bugetul Ministerului Sănătătii este prevăzută si suma de 2.278,7 miliarde lei, reprezentând transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru finantarea programului privind compensarea în proportie de 90% a medicamentelor acordate pensionarilor în tratamentul ambulatoriu.

(10) În bugetul Ministerului Sănătătii este cuprinsă si suma de 3.767.400 mii lei pentru Societatea Natională de Cruce Rosie din România.

(11) Taxele postale percepute în anul 2005 de Compania Natională “Posta Română” - S.A. pentru prestatiile reprezentând plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii, alocatii de stat pentru copii, alocatii de încredintare si plasament familial, alocatii complementare, drepturilor acordate persoanelor cu handicap potrivit legii, precum si a altor drepturi de asistentă socială nu pot depăsi 1,35% din valoarea sumelor plătite.

(12) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, de la capitolul “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, se finantează cheltuielile  aferente gratuitătilor si reducerilor la transportul pe calea ferată, metrou, auto si naval, de care beneficiază, în conditiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu completările ulterioare, prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare, precum si prin Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicată.

(13) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei ca transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap sunt repartizate pe judete si sectoare ale municipiului Bucuresti, conform anexei la bugetul acestui minister.

(14) Numărul maxim de posturi pentru personalul clerical care beneficiază la salarizare de sprijinul statului, potrivit legii, este cel prevăzut în anexa la bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.

(15) Pentru sprijinirea asezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara granitelor, care desfăsoară activităti deosebite în vederea mentinerii identitătii lingvistice, culturale si religioase a românilor din afara granitelor, în special activităti adresate tinerilor, se alocă de la bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul în lei al sumei de 55.000 euro lunar.

(16) În anul 2005 se acordă un număr de 40 de contributii pentru personalul neclerical trimis să deservească asezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române.

(17) În bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, la titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, este cuprinsă si suma de 71,0 miliarde lei, care se va utiliza pentru finantarea actiunilor aferente programului prioritar “Sibiu, capitala culturală a Europei”.

Art. 14. - (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2005, se stabilesc în sumă de 10.445,1 miliarde lei, din care: 431,3 miliarde lei cheltuieli de personal, 274,8 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 11,3 miliarde lei subventii de la buget pentru institutii publice, 2.113,3 miliarde lei transferuri, 4.205,7 miliarde lei cheltuieli de capital si 3.408,7 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 7.105,8 miliarde lei pentru servicii si dezvoltare publică si locuinte si 3.339,3 miliarde lei pentru mediu si ape.

Art. 15. - (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru actiuni economice se stabilesc în sumă de 91.505,2 miliarde lei, din care: 1.950,8 miliarde lei cheltuieli de personal, 3.791,5 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 17.851,1 miliarde lei subventii, 1.800,0 miliarde lei prime, 42.786,2 miliarde lei transferuri, 7.342,1 miliarde lei cheltuieli de capital si 15.983,5 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora.

(2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 10.239,1 miliarde lei pentru industrie, 25.822,1 miliarde lei pentru agricultură si silvicultură, 37.229,3 miliarde lei pentru transporturi si comunicatii si 18.214,7 miliarde lei pentru alte actiuni economice.

(3) Cheltuielile destinate stimulării productiei de export si a exportului, în sumă de 3.430,0 miliarde lei, se vor utiliza pentru: acordarea de bonificatii de dobândă la exportul de produse cu ciclu scurt si mediu de fabricatie si la exportul de obiective complexe si produse cu ciclu lung de fabricatie; garantii la creditele acordate pentru productia de export, precum si la exportul de obiective complexe si produse cu ciclu lung de fabricatie; asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung, a garantiilor la exportul de obiective complexe si produse cu ciclu lung de fabricatie; asigurarea si reasigurarea investitiilor române în străinătate.

(4) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Administratiei si Internelor ca transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare se repartizează pe judete, pe unităti administrativ-teritoriale si obiective prin ordin al ministrului, pe baza programelor de modernizare si retehnologizare prezentate de autoritătile administratiei publice locale.

(5) Capitalul social initial al Fondului national de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici si mijlocii în anul 2005 se majorează cu suma de 288,0 miliarde lei.

(6) În bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la titlul “Transferuri”, articolul “Transferuri consolidabile”, este cuprinsă si suma de 400,0 miliarde lei, care se va utiliza pentru finantarea lucrărilor aferente străzilor care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi, construite prin Agentia Natională pentru Locuinte în localitătile rurale si urbane.

(7) Repartizarea pe judete pentru comune si orase, precum si pe municipii a transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi, construite prin Agentia Natională pentru Locuinte în localitătile rurale si urbane, se face de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului tinând cont de proiectele aflate în executie, de termenele de finalizare ale acestora, precum si de cele nou-promovate.

Art. 16. - (1) În bugetul Ministerului Economiei si Comertului, la titlul “Subventii”, este cuprinsă si suma de 1.000,0 miliarde lei pentru achitarea datoriilor restante si curente către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A., reprezentând contravaloarea energiei electrice consumate în sectorul minier.

(2) În bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la titlul “Subventii”, este cuprinsă si suma de 1.200,0 miliarde lei, care reprezintă contravaloarea energiei electrice pentru functionarea transportului feroviar public de călători.

(3) Cu suma de 1.200,0 miliarde lei, prevăzută la alin. (2), Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. achită Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, care, la rândul ei, achită către Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. contravaloarea energiei electrice consumate.

(4) Cu sumele încasate potrivit alin. (1) si (3) Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. achită contravaloarea energiei electrice furnizate de către Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A., care, la rândul ei, îsi va achita datoriile la Fondul de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe.

Art. 17. - Operatiunile efectuate de agentii economici prevăzuti la art. 16 se derulează prin conturi distincte, deschise pe seama acestora la unitătile Trezoreriei Statului.

Art. 18. - (1) În completarea subventiilor acordate unor agenti economici aflati sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se scutesc la plată, în limita unui plafon maxim aprobat, obligatiile acestora către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj pentru exercitiul financiar al anului 2005, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu exceptia obligatiilor datorate pentru retinerile la sursă.

(2) Agentii economici care beneficiază de prevederile alin. (1), precum si plafoanele până la care se scutesc obligatiile se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, după aplicarea prevederilor art. 19.

(3) Sumele ce se scutesc la plată, conform prevederilor alin. (1), în limita plafoanelor aprobate prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor alin. (2), se stabilesc si se dau la scădere lunar pe baza obligatiilor înregistrate în evidentele contabile ale agentilor economici respectivi si declarate la organele fiscale competente, urmând a se regulariza, până la închiderea exercitiului financiar-contabil, respectiv până la depunerea situatiilor financiare anuale, pe baza unui document de verificare întocmit de organele fiscale teritoriale competente, la sediul social al debitorilor.

(4) Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. se scuteste de la plata tarifului de utilizare a infrastructurii, datorat Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., în limita obligatiilor acestei companii, aprobate conform prevederilor alin. (2).

Art. 19. - Facilitătile prevăzute la art. 18 si fondurile alocate prin prezenta lege, care sunt de natura ajutorului de stat, se acordă cu respectarea legislatiei în domeniul ajutorului de stat, după autorizarea acestora de către Consiliul Concurentei.

Art. 20. - (1) Cheltuielile pentru alte actiuni, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2005, se stabilesc în sumă de 14.418,6 miliarde lei, din care: 4.364,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.243,4 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 226,7 miliarde lei subventii, 7.886,9 miliarde lei transferuri, 516,8 miliarde lei cheltuieli de capital si 180,1 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite.

(2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 7.227,4 miliarde lei pentru cercetare stiintifică si 7.191,2 miliarde lei pentru alte actiuni.

Art. 21. - La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc si se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului:

a) Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, în sumă de 169,9 miliarde lei, care se foloseste pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exercitiului bugetar;

b) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, în sumă de 100,0 miliarde lei, care se utilizează pentru finantarea unor actiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamităti naturale si sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.

Art. 22. - În anul 2005, din bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în sumă de 129,2 miliarde lei, din care: 100,0 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale, 5,8 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat si protectie umanitară conditionată si 23,4 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice care desfăsoară activităti pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întretinerii materiale.

Art. 23. - Din bugetul de stat se alocă transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 11.734,6 miliarde lei, din care: 11.626,6 miliarde lei pentru echilibrare si 108,0 miliarde lei reprezentând contributii pentru biletele de odihnă destinate salariatilor din institutiile publice, asigurati în sistemul public de pensii.

 

CAPITOLUL IV

Deficitul bugetar, datoria publică si împrumutul guvernamental

 

Art. 24. - Deficitul bugetului de stat se stabileste în sumă de 30.588,6 miliarde lei.

Art. 25. - (1) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice se stabilesc în sumă de 34.801,7 miliarde lei, din care:

a) 11.371,0 miliarde lei dobânzi aferente datoriei publice interne;

b) 10.729,2 miliarde lei dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat;

c) 2.243,9 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor acordate de stat în conditiile legii;

d) 9.057,6 miliarde lei diferente de curs aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse si diferentele de curs nefavorabile aferente rambursării ratelor si dobânzilor scadente la împrumuturile externe contractate pentru sustinerea balantei de plăti si pentru ajustare structurală;

e) 1.000,0 miliarde lei diferente de curs aferente datoriei publice interne;

f) 400,0 miliarde lei comisioane percepute la decontarea operatiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului de către Banca Natională a României si/sau agentul său mandatat pentru administrarea sistemului de plăti.

(2) În cheltuielile pentru datoria publică se cuprind si cheltuielile ocazionate de stabilirea riscului de tară (rating) de către agentiile specializate, în anul 2005, inclusiv comisioanele bancare sau alte cheltuieli aferente, precum si eventualele diferente din anii anteriori.

(3) Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, este autorizat să contracteze împrumuturi de stat pentru finantarea si refinantarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori si din anul 2005, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii referitoare la bugetele locale

 

Art. 26. - (1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru bugetele locale, reprezentând 21.374,9 miliarde lei, din care: a) 6.145,4 miliarde lei pentru asigurarea ajutorului social si a ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri, potrivit legii, care sunt prevăzute în anexa nr. 4;

b) 3.241,5 miliarde lei pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap;

c) 1.031,7 miliarde lei pentru finantarea institutiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002 si plata contributiilor pentru personalul neclerical angajat în unitătile de cult din tară, conform Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002. Sumele pentru asigurarea contributiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, iar plata se face prin centrele de cult de care apartine acesta. Institutiile de cultură care au trecut în finantarea autoritătilor administratiei publice locale începând cu anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003;

d) 10.956,3 miliarde lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, care se repartizează pe unităti administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare.

(2) Sumele defalcate din impozitul pe venit prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(3) Pentru criteriul “Capacitatea financiară” prevăzut la art. 29 alin. (3) lit. a) si alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare, se utilizează formula prevăzută în anexa nr. 6.

(4) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) se repartizează pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti de către consiliul judetean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre, după consultarea primarilor si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice si a directiei pentru dialog, familie si solidaritate socială, în functie de numărul de beneficiari de ajutor social si ajutor pentru încălzirea locuintei si, respectiv, de numărul asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav.

(5) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să aprobe redistribuirea, în cadrul aceluiasi judet sau al municipiului Bucuresti, a sumelor aprobate prin anexele nr. 4 si 5 pentru asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri si pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, la propunerea consiliilor judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 27. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, totalizând 4.975,1 miliarde lei, sunt prevăzute în anexa nr. 7, iar repartizarea acestora pe unităti administrativ-teritoriale se face potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 525/2003.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice, totalizând 2.450,4 miliarde lei, se vor repartiza pe unităti administrativ-teritoriale, prin hotărâre a Guvernului, în conditiile prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 430/2004.

Art. 28. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finantării cheltuielilor institutiilor de învătământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru drepturile privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat, pentru copiii prescolari din grădinitele de stat cu program normal de 4 ore, creselor, centrelor judetene si locale de consultantă agricolă, precum si pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului, totalizând 49.676,0 miliarde lei, sunt prevăzute în anexele nr. 8, 8a) si 8b).

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finantării cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, totalizând 2.300,0 miliarde lei, sunt prevăzute în anexa nr. 9.

(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finantării cheltuielilor institutiilor de învătământ preuniversitar de stat, creselor si centrelor judetene si locale de consultantă agricolă pe comune, orase, municipii, judete si sectoarele municipiului Bucuresti, se face de către consiliul judetean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice si, după caz, a inspectoratului scolar judetean sau al municipiului Bucuresti.

(4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finantării cheltuielilor cu drumurile judetene si comunale, pe unităti administrativ-teritoriale, se face, de regulă, în functie de lungimea acestora, prin hotărâre, de către consiliul judetean.

(5) Pentru finantarea cheltuielilor prevăzute la art. 26-28, pe lângă sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, autoritătile administratiei publice locale pot aloca si sume din bugetele locale ale acestora.

(6) Numărul maxim de posturi finantate pentru personalul neclerical din unitătile de cult este prevăzut în anexa nr. 10.

(7) Din bugetele locale se finantează si cheltuielile aferente facilitătilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 29. - (1) În anul 2005 se acordă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investitii finantate partial din împrumuturi externe la a căror realizare contribuie si Guvernul, potrivit legii, în sumă de 1.700,0 miliarde lei.

(2) Ministerul Finantelor Publice repartizează transferurile respective pe judete si pe municipiul Bucuresti si, în cadrul acestora, pe unităti administrativ-teritoriale, pentru finantarea unor proiecte de investitii care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internationale.

(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investitii finantate partial din împrumuturi externe, au obligatia să analizeze lunar executia lucrărilor de investitii si, în situatia constatării de fonduri disponibile, să propună Ministerului Finantelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în pozitie globală.

Art. 30. - Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2005 sunt prevăzute în anexa nr. 11.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

Art. 31. - (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005, constituit în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 12.

(2) Prevederile art. 8-10 se aplică si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 32. - Sinteza cheltuielilor spitalelor si ale celorlalte unităti sanitare publice cu paturi pe anul 2005, finantate pe bază de contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate, în conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiareconomice în sistemul sanitar, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 33. - (1) Se autorizează Casa Natională de Asigurări de Sănătate să angajeze cheltuieli si să efectueze plăti din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005, după încheierea executiei trimestriale, în limita veniturilor acestui buget ce depăsesc pe trimestrul I, semestrul I si, respectiv, 9 luni, 25%, 50% si, respectiv, 75% din prevederile anuale aprobate.

(2) Plafoanele maxime în limita cărora se aplică prevederile alin. (1) se stabilesc de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

 

CAPITOLUL VII

Responsabilităti în aplicarea legii

 

Art. 34. - Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structură si între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevăzute în anexa nr. 2, în functie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.

Art. 35. - Se interzice ordonatorilor principali de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investitii în continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi, la pozitia “Alte cheltuieli de investitii”, cuprinse în programele de investitii publice, anexă la bugetele acestora.

Art. 36. - (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, si sumele reprezentând contributia Guvernului României la realizarea programelor si proiectelor cu finantare internatională.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2005, să asigure integral si cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor si proiectelor cu finantare internatională, precum si fondurile necesare finantării angajamentelor asumate prin documentele de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Transferuri”, alineatele “Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contributia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen” si “Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contributia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv” la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, cu exceptia celor efectuate între aceste alineate de cheltuieli.

(4) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Transferuri”, alineatele “Programe cu finantare rambursabilă”, “Programe comunitare”, “Programe cu finantare nerambursabilă”, “Programe ISPA” si “Programe SAPARD” la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.

(5) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatele “Programe comunitare”, “Programe cu finantare nerambursabilă”, “Programe ISPA” si “Programe SAPARD” pentru cofinantarea actiunilor se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

(6) Sumele reprezentând contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externă de la titlul “Cheltuieli de capital” nu pot fi redistribuite la alte obiective de investitii.

Art. 37. - (1) Sumele destinate plătii cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plătii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Nationale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul “Transferuri”. Contributia României la organisme financiar-bancare internationale, stabilită potrivit dispozitiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finantelor Publice.

(2) În vederea asigurării plătii la scadentă a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, la organisme financiar-bancare internationale, pentru programe comunitare, a rambursărilor de credite externe, a plătilor de dobânzi si a comisioanelor aferente acestora, precum si pentru derularea corespunzătoare a programelor cu finantare rambursabilă si a programelor cu finantare nerambursabilă, ordonatorii principali de credite pot efectua, în conditiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si între alineatele articolelor de cheltuieli “Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi si comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite” si, respectiv, “Rambursări de credite interne si plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora”.

Art. 38. - (1) În termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale, societătilor comerciale subventionate de la bugetul de stat, la propunerea ministerelor si a altor organe centrale coordonatoare, precum si bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale societătilor comerciale cu capital de stat, care au această prevedere în actul constitutiv.

(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) se aprobă si bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare.

(3) Cheltuielile social-culturale, inclusiv cele suportate din transferuri pentru protectia socială, acordate de la bugetul de stat, se prevăd la nivelul aprobat de către Guvern, în bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale, precum si ale societătilor comerciale subventionate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 39. - (1) Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” va suporta din veniturile proprii diferenta dintre sumele cuvenite pe bază de contract de prestări de servicii cu Senatul, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentială, Guvernul României si Curtea Constitutională pentru plata activitătii de reprezentare si protocol si cheltuielile înregistrate efectiv de regie. Diferenta respectivă, suportată de regie, este deductibilă la calculul profitului impozabil.

(2) Cheltuielile suportate de Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în conditiile legii, pentru asigurarea administrării, păstrării integritătii si protejării imobilului “Palat Elisabeta” din domeniul public al statului sunt deductibile la calculul profitului impozabil.

(3) Cheltuielile suportate din veniturile proprii ale Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în conditiile reglementărilor legale, aferente producerii si emiterii permiselor de sedere temporară/permanentă pentru cetătenii străini, sunt deductibile la calculul profitului impozabil.

Art. 40. - În bugetele institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv ale activitătilor finantate integral din venituri proprii, înfiintate pe lângă unele institutii publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu se pot aproba sume pentru acordarea tichetelor de masă, întrucât în buget nu sunt prevăzute sume cu această destinatie.

Art. 41. - Veniturile încasate de Ministerul Finantelor Publice din comercializarea formularelor cu regim special pentru produsele accizate, în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, si Ordinul ministrului finantelor publice nr. 759 bis/2003 privind comercializarea produselor supuse autorizării, precum si soldul constituit la 31 decembrie 2004 din vânzarea formularelor tipizate, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată, si Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, se folosesc pentru finantarea următoarelor cheltuieli:

a) prestări de servicii privind distribuirea si primirea corespondentei cu contribuabilii persoane fizice si juridice;

b) prestări de servicii aferente restituirii, prin mandat postal, a diferentelor de impozit pe venit, precum si finantarea altor activităti privind administrarea acestui impozit;

c) achizitionarea de autovehicule pentru desfăsurarea activitătii, precum si pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere si functionare a acestora;

d) achizitionarea de echipamente, tehnică de calcul si software specializat aferent, de birotică si consumabile necesare pentru evidenta formularelor tipizate si acoperirea cheltuielilor cu service-ul acestora, precum si pentru administrarea impozitului pe venit;

e) construirea, amenajarea, închirierea si/sau cumpărarea de spatii pentru depozitarea formularelor tipizate, precum si alte cheltuieli asimilate investitiilor la spatiile ocupate cu această activitate în sediile unitătilor teritoriale, respectiv extinderi, transformări, modernizări, consolidări.

Art. 42. - (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislatiei privind creantele fiscale administrate de Ministerul Finantelor Publice, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finantelor Publice, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instantelor judecătoresti, precum si obligatiile bănesti ale statului român, născute din aplicarea Conventiei europene a drepturilor omului si constatate prin acorduri de solutionare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei si hotărâri ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finantelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinatie în bugetul de stat pe anul 2005.

(2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru despăgubiri civile, precum si pentru cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale, se asigură si fondurile necesare în vederea aplicării:

a) Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată;

b) Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările ulterioare;

c) Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase în România, republicată.

(3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru despăgubiri civile, cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale, precum si pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, se asigură, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, respectiv a Cancelariei Primului-Ministru, fondurile necesare în vederea suportării cheltuielilor judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în care Guvernul României este parte si, respectiv, aplicării Legii nr. 9/1998, republicată. Pe măsura necesitătilor de finantare, se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetele celor trei ordonatori principali de credite în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plătile.

Art. 43. - (1) Obligatiile datorate bugetului de stat, cu exceptia impozitului pe venituri din salarii, scadente până la data de 30 noiembrie 2005 si neachitate până la această dată de către agentii economici distribuitori de carburanti si lubrifianti, stabiliti prin ordin al presedintelui Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, al ministrului administratiei si internelor, al directorului Serviciului Român de Informatii si al directorului Serviciului de Protectie si Pază, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, se sting prin compensare cu contravaloarea carburantilor si lubrifiantilor livrati de acestia până la data de 15 decembrie 2005 Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat în limita sumei de până la 1.076,0 miliarde lei, Ministerului Administratiei si Internelor în limita sumei de până la 780,0 miliarde lei, Serviciului Român de Informatii în limita sumei de până la 100,0 miliarde lei, precum si Serviciului de Protectie si Pază în limita sumei de până la 20,0 miliarde lei.

(2) Taxa pe valoarea adăugată deductibilă din facturile fiscale ale agentilor economici distribuitori de carburanti si lubrifianti va fi înregistrată în evidentele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat ca neexigibilă până la scoaterea din rezerva de stat a carburantilor si lubrifiantilor acumulati în conditiile prevederilor alin. (1).

(3) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să elaboreze precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 44. - (1) Institutiile si autoritătile publice centrale si locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă si de oaspeti, baze de odihnă, tratament si alte asemenea unităti vor asigura finantarea cheltuielilor curente si de capital pentru respectivele unităti exclusiv din veniturile proprii ale acestora.

(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanta nici o activitate legată de administrarea unitătilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 45. - Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice, din bugetul de stat pe anul 2005, se acoperă cheltuielile necesare derulării contractului semnat de Ministerul Finantelor Publice cu SWIFT SCRL Belgia, inclusiv derulării contractelor viitoare cu furnizorii de comunicatii agreati de SWIFT-Equant si Infonet, în vederea participării Trezoreriei Statului la Sistemul Electronic de Plăti administrat de Societatea de Transfer de Fonduri si Decontări TransFonD - S.A.

Art. 46. - La o posibilă rectificare a bugetului de stat pe anul 2005, din eventualele surse suplimentare se vor aloca, cu prioritate, fonduri pentru finantarea actiunilor de învătământ si sănătate.

Art. 47. - Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2004.

Nr. 511.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

Pagina a 54-a

Pagina a 55-a

Pagina a 56-a

Pagina a 57-a

Pagina a 58-a

Pagina a 59-a

Pagina a 60-a

Pagina a 61-a

Pagina a 62-a

Pagina a 63-a

Pagina a 64-a

Pagina a 65-a

Pagina a 66-a

Pagina a 67-a

Pagina a 68-a

Pagina a 69-a

Pagina a 70-a

Pagina a 71-a

Pagina a 72-a

Pagina a 73-a

Pagina a 74-a

Pagina a 75-a

Pagina a 76-a

Pagina a 77-a

Pagina a 78-a

Pagina a 79-a

Pagina a 80-a

Pagina a 81-a

Pagina a 82-a

Pagina a 83-a

Pagina a 84-a

Pagina a 85-a

Pagina a 86-a

Pagina a 87-a

Pagina a 88-a

Pagina a 89-a

Pagina a 90-a

Pagina a 91-a

Pagina a 92-a

Pagina a 93-a

Pagina a 94-a

Pagina a 95-a

Pagina a 96-a

Pagina a 97-a

Pagina a 98-a

Pagina a 99-a

Pagina a 100-a

Pagina a 101-a

Pagina a 102-a

Pagina a 103-a

Pagina a 104-a

Pagina a 105-a

Pagina a 106-a

Pagina a 107-a

Pagina a 108-a

Pagina a 109-a

Pagina a 110-a

Pagina a 111-a

Pagina a 112-a

Pagina a 113-a

Pagina a 114-a

Pagina a 115-a

Pagina a 116-a

Pagina a 117-a

Pagina a 118-a

Pagina a 119-a

Pagina a 120-a

Pagina a 121-a

Pagina a 122-a

Pagina a 123-a

Pagina a 124-a

Pagina a 125-a

Pagina a 126-a

Pagina a 127-a

Pagina a 128-a

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea bugetului de stat pe anul 2005 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2004.

Nr. 957.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 402/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 402/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 26 martie 2004, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1) litera f), punctele 2 si 13 vor avea următorul cuprins:

“2. asigură coordonarea metodologică a elaborării planurilor de dezvoltare regională si a documentelor comune de programare pentru programele de cooperare transfrontalieră;

.............................................................................................

13. auditează gestionarea fondurilor constituite în conditiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, potrivit atributiilor ce îi revin în utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru dezvoltare regională, precum si în calitatea sa de agentie de implementare a programului PHARE - Coeziune economică si socială; avizează statutul de organizare si functionare al agentiilor pentru dezvoltare regională si al birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră în vederea asigurării managementului administrativ, tehnic si financiar al programelor de cooperare transfrontalieră;”.

2. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) În structura Ministerului Integrării Europene se organizează Autoritatea de management pentru Programul operational regional, Unitatea natională de sprijin pentru programele INTERREG si Autoritatea de management pentru noul instrument de vecinătate.”

3. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

“(3) Atributiile pentru Unitatea natională de sprijin pentru programele INTERREG si pentru Autoritatea de management pentru noul instrument de vecinătate vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

4. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Andrei Popescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 2.000.

 

ANEXĂ1)

(Anexa nr. 1

la Hotărârea Guvernului nr. 402/2004)

 

Pagina a 1-a

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a