MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.128         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 noiembrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

512. - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005

 

958. - Decret pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor si a structurii acestora pe capitole si subcapitole si al cheltuielilor pe destinatii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si creditele externe, pentru anul 2005.

Art. 2. - (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, detaliată la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe părti, capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 se stabileste la venituri în sumă de 166.323,5 miliarde lei, la cheltuieli în sumă de 161.430,1 miliarde lei, cu un excedent de 4.893,4 miliarde lei, care reprezintă rezultatul financiar al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, astfel cum este prevăzut la art. 16.

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2005, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.

(4) Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli si anexele la aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.

 

CAPITOLUL II

Structura si regimul veniturilor bugetare

 

Art. 3. - (1) Constituirea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat si ale bugetului asigurărilor pentru somaj pentru anul 2005 se realizează pe baza contributiilor sociale si a altor vărsăminte prelevate de la persoanele juridice si fizice.

(2) Contributiile si celelalte venituri prevăzute la alin. (1), de orice natură si provenientă, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - Inspectia fiscală pentru stabilirea, urmărirea si încasarea debitelor pe anii precedenti, în limita perioadei de prescriptie, se efectuează potrivit prevederilor actelor normative în vigoare la data operatiunilor  supuse inspectiei fiscale.

Art. 5. - Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 sunt în sumă de 166.323,5 miliarde lei si se prezintă astfel:

 

- miliarde lei -

VENITURI - TOTAL 166.323,5

din care:

Venituri curente 154.588,9

din acestea:

a) venituri fiscale: 153.089,5

- impozite directe 153.089,5

din care:

- contributii pentru asigurări sociale 147.496,9

- contributii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale 5.592,6

b) venituri nefiscale 1.499,4

Subventii 11.734,6

 

CAPITOLUL III

Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetare

 

Art. 6. - În structură economică, cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, în sumă de 161.430,1 miliarde lei, se prezintă astfel:

 

- miliarde lei -

CHELTUIELI - TOTAL 161.430,1

din care:

1. Cheltuieli curente 161.041,2

din acestea:

a) cheltuieli de personal 607,7

b) cheltuieli materiale si servicii 5.352,2

c) transferuri 154.648,8

d) dobânzi 432,5

2. Cheltuieli de capital 323,2

3. Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite 65,7

din acestea:

a) rambursări de credite externe 36,2

b) plăti de dobânzi si comisioane 29,5

Art. 7. - (1) Ordonatorul principal de credite are obligatia să se încadreze în cheltuielile de personal, în numărul maxim de posturi si în structura posturilor prevăzute în anexa nr. 3/04, prin stabilirea si comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizatiilor de conducere si a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar acestia, ordonatorilor tertiari de credite bugetare.

(2) Sumele aferente cresterilor salariale ce se vor acorda în anul 2005 în conditiile stabilite prin lege sunt prevăzute la articolul bugetar “Cheltuieli cu salariile”, alineatul “Alte drepturi salariale”. Aceste sume se vor vira de către ordonatorul principal de credite de la alineatul “Alte drepturi salariale” la celelalte alineate pentru reflectarea corespunzătoare a cresterilor salariale aprobate potrivit legii.

(3) Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare, referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum si a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005.

(4) Plata premiului anual aferent anului 2005 pentru personalul din institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2006, începând cu luna ianuarie 2006.

(5) Din prevederile bugetare pe anul 2005 ale institutiilor publice prevăzute la alin. (4) se asigură plata premiului anual aferent anului 2004.

Art. 8. - (1) Cheltuielile pentru deplasări, detasări, transferări, prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, nu pot fi majorate, în conditiile legii, prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli.

(2) În cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virări de credite bugetare de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinatie si în conditiile legislatiei în vigoare.

Art. 9. - În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, ordonatorul principal de credite bugetare are următoarele obligatii:

a) va prezenta Ministerului Finantelor Publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situatia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea conditiilor de desfăsurare a activitătii potrivit atributiilor stricte ale acestuia, până la sfârsitul anului;

b) va asigura ca drepturile stabilite si plătile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depăsească sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectivă;

c) va raporta lunar plătile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele si în structura stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, care va fi emis în termen de 20 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - (1) Cheltuielile social-culturale care se finantează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 se stabilesc în sumă de 157.631,8 miliarde lei, din care 2.983,0 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii si 154.648,8 miliarde lei transferuri.

(2) În anul 2005, din bugetul asigurărilor sociale de stat se va suporta diferenta dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă si contributia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 445.000 de locuri, din care 380.000 de locuri la tratament balnear si 65.000 de locuri la odihnă.

(3) Din numărul total de 380.000 de locuri la tratament balnear se poate utiliza în cadrul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale un număr de până la 6.000 de locuri.

(4) În anul 2005 se pot acorda gratuit 40.000 de bilete, conform reglementărilor în vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de război si văduvelor de război, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, salariatilor care lucrează în locuri de muncă în conditii speciale prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, categoriilor de asigurati prevăzute la art. 109 alin. (2) din aceeasi lege, precum si persoanelor cu handicap, în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de către unitătile de tratament aflate în proprietatea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, la propunerea presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, neputând depăsi tarifele din unitătile similare cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii.

(6) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihnă aceluiasi beneficiar.

(7) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguratilor sistemului public de pensii, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale si pensionarilor de către casele teritoriale de pensii.

(8) Biletele de odihnă finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt destinate salariatilor din institutiile publice, asigurati în sistemul public de pensii, iar contravaloarea acestor bilete, după deducerea sumelor încasate de la beneficiari, se recuperează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, de la capitolul “Asistenta socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Transferuri”.

(9) Contravaloarea biletelor de odihnă este decontată de Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu prestatorii de servicii.

(10) Criteriile, modul de distribuire si contributia individuală sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor si criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(11) Biletele de odihnă si de tratament balnear, acordate în conditiile prezentului articol, pot fi atribuite si membrilor de familie, sot sau sotie, după caz, si copii minori care urmează cursurile de zi ale unei institutii de învătământ preuniversitar, acreditată conform legii, dacă însotesc titularii de drept.

(12) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei poate stabili, împreună cu Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul Român de Informatii, numărul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contributia plătită de acestia fiind stabilită în mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, iar diferenta fiind suportată din bugetele respectivilor ordonatori principali de credite.

Art. 11. - (1) Cheltuielile pentru alte actiuni care se finantează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 se stabilesc în sumă de 3.365,7 miliarde lei, din care 607,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 2.369,1 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 323,2 miliarde lei cheltuieli de capital si 65,7 miliarde lei rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite.

(2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 3.280,0 miliarde lei pentru administrarea fondului sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si 85,7 miliarde lei pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.

(3) Taxele postale percepute de Compania Natională “Posta Română” - S.A. pentru prestatiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurări sociale de stat si a celor de asigurări pentru somaj în anul 2005 sunt stabilite în sumă de 1.986,3 miliarde lei, din care 1.885,9 miliarde lei pentru asigurări sociale de stat si 100,4 miliarde lei pentru asigurări pentru somaj.

Art. 12. - Cheltuielile pentru plăti de dobânzi si alte cheltuieli care se suportă de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 se stabilesc în sumă de 432,5 miliarde lei, reprezentând dobânda datorată Trezoreriei Statului.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii referitoare la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

Art. 13. - Veniturile si cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale pe anul 2005, constituite în baza prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu modificările si completările ulterioare, sunt prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005.

Art. 14. - Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale pe anul 2005 sunt în sumă de 5.892,6 miliarde lei, din care contributii de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale 5.592,6 miliarde lei si alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale 300,0 miliarde lei .

Art. 15. - (1) Cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale pe anul 2005 se stabilesc în sumă de 999,2 miliarde lei, din care 19,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 125,0 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 822,6 miliarde lei transferuri si 32,4 miliarde lei cheltuieli de capital.

(2) Cheltuielile pentru indemnizatii, ajutoare si alte prestatii sociale pentru accidente de muncă si boli profesionale se stabilesc în sumă de 913,5 miliarde lei.

(3) Cheltuielile pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale se stabilesc în sumă de 85,7 miliarde lei.

(4) În anul 2005, pentru realizarea activitătii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, unele atributii ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale se realizează cu personal al Inspectiei Muncii, în limita unui număr de până la 300 de posturi care vor fi finantate din bugetul Inspectiei Muncii.

Art. 16. - Excedentul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale se stabileste în sumă de 4.893,4 miliarde lei.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii referitoare la bugetele fondurilor speciale

 

Art. 17. - (1) Sinteza veniturilor si cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2005, constituit în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, detaliată la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe părti, capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/06.

(2) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2005, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/06.

(3) Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli si anexele la aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 3/06.

(4) Pentru centrele de pregătire si perfectionare profesională din cadrul fundatiilor româno-germane din Arad, Sibiu si Timisoara, stabilite prin Protocolul românogerman, semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, în bugetul asigurărilor pentru somaj, la capitolul 57.06 “Învătământ” este cuprinsă si suma de 7,5 miliarde lei, reprezentând contributia părtii române la finantarea activitătilor fundatiilor respective, potrivit Întelegerii dintre Guvernul României si Guvernul Germaniei cu privire la continuarea proiectului “Promovarea calificării profesionale”.

(5) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, este de 1.400,0 miliarde lei.

(6) Cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat în anul 2005 unui beneficiar de credite din suma prevăzută la alin. (5) este de 10,0 miliarde lei.

Art. 18. - Prevederile art. 7-9 se aplică si bugetului asigurărilor pentru somaj.

 

CAPITOLUL VI

Responsabilităti în aplicarea legii

 

Art. 19. - Se interzice ordonatorului principal de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investitii în continuare, respectiv de la obiectivele de investitii noi, la pozitia “Alte cheltuieli de investitii”, cuprinse în programele de investitii publice, anexe la bugetul asigurărilor sociale de stat si la bugetul asigurărilor pentru somaj.

Art. 20. - (1) În bugetul asigurărilor sociale de stat si în bugetul asigurărilor pentru somaj sunt prevăzute, după caz, si sumele reprezentând contributia Guvernului României la realizarea programelor si proiectelor cu finantare internatională.

(2) Ordonatorul principal de credite are obligatia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2005, să asigure integral si cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor si proiectelor cu finantare internatională, precum si cele necesare finantării angajamentelor asumate prin documentele de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană.

(3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Transferuri”, alineatele “Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contributia persoanelor aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcină si lăuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, concediu pentru cresterea copilului până la vârsta prevăzută de reglementările legale în vigoare”, “Transferuri din bugetul asigurărilor pentru somaj către bugetul asigurărilor sociale de stat” si “Transferuri din bugetul asigurărilor pentru somaj către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”, la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.

(4) Sumele reprezentând contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externă de la titlul “Cheltuieli de capital” nu pot fi redistribuite la alte obiective de investitii.

Art. 21. - (1) Sumele destinate plătii cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plătii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Nationale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetul asigurărilor pentru somaj la titlul “Transferuri”.

(2) În vederea asigurării plătii la scadentă a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, precum si a rambursărilor de credite externe, a plătilor de dobânzi si a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an.

(3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si între alineatele articolului de cheltuieli “Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi si comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite”.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 22. - În bugetele institutiilor publice, finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul asigurărilor pentru somaj, indiferent de subordonare, nu se pot prevedea sume pentru acordarea tichetelor de masă.

Art. 23. - Cuantumul fix al indemnizatiei pentru însotitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadrati în gradul 1 de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se stabileste în anul 2005 la nivelul salariului de bază minim brut pe tară.

Art. 24. - (1) Valoarea punctului de pensie, stabilită potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul 2005, este de 2.955.592 lei si se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005.

(2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 este de 9.211.000 lei.

Art. 25. - Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, în conditiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 9.400.000 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 4.700.000 lei.

Art. 26. - (1) În baza art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul 2005 cotele de contributie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:

a) pentru conditii normale de muncă 29,5%;

b) pentru conditii deosebite de muncă 34,5%;

c) pentru conditii speciale de muncă 39,5%.

(2) Cota contributiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, este de 9,5%, indiferent de conditiile de muncă.

Art. 27. - În baza art. 29 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul 2005 se stabilesc următoarele cote ale contributiilor:

a) contributia datorată de angajatori conform art. 26 din lege este de 3%;

b) contributia individuală datorată conform art. 27 din lege este de 1%;

c) contributia datorată conform art. 28 din lege de persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru somaj este de 4%.

Art. 28. - Pentru anul 2005 cota contributiei pentru asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, datorată de angajatori si de persoanele fizice care încheie contracte individuale de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, se stabileste în functie de riscuri, pe sectoare economice, între limitele de 0,5 si 4%, nivelul fiind reglementat prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor Legii nr. 346/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 29. - Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale.

Art. 30. - (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestatii de asigurări sociale si asigurări pentru somaj care se realizează potrivit dispozitiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contributiile datorate, se pot depăsi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât si la cheltuieli, cu mentinerea echilibrului aprobat.

(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) si este obligat să raporteze Ministerului Finantelor Publice aceste modificări atât distinct, cât si prin evidentierea în situatiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

Art. 31. - Anexele nr. 1/04 - 3/04*) si 1/06 - 3/06*) fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2004.

Nr. 512.

 

*) ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

Pagina a 54-a

Pagina a 55-a

Pagina a 56-a

Pagina a 57-a

Pagina a 58-a

Pagina a 59-a

Pagina a 60-a

Pagina a 61-a

Pagina a 62-a

Pagina a 63-a

Pagina a 64-a

Pagina a 65-a

Pagina a 66-a

Pagina a 67-a

Pagina a 68-a

Pagina a 69-a

Pagina a 70-a

Pagina a 71-a

Pagina a 72-a

Pagina a 73-a

Pagina a 74-a

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2004.

Nr. 958.