MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.129         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.999. - Hotărâre privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “ICEM” - S.A., din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Economiei si Comertului

 

2.004. - Hotărâre privind măsurile necesare pentru diminuarea efectelor create de disfunctionalităti în aprovizionarea cu titei si produse petroliere

 

2.007. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

 

2.060. - Hotărâre pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului

 

2.062. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii “Extinderea Centralei Electrice de Termoficare Bucuresti Vest cu unităti moderne de cogenerare”, municipiul Bucuresti - Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A. si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.312/2003 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de extindere a CET Bucuresti Vest cu capacităti noi, de cogenerare, în tehnologie modernă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

608. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru modificarea si completarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 171/2004

 

1.412. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea în cauza Popescu împotriva României (Cererea nr. 38360/97)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “ICEM” - S.A., din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Economiei si Comertului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau  functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul, cu titlu gratuit, al pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “ICEM” - S.A., din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Comertului exercită toate drepturile si execută toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar la societatea comercială prevăzută la art. 1.

Art. 3. - Reprezentantii statului în adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale “ICEM” - S.A. sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului economiei si comertului, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 4. - Predarea-preluarea actiunilor transferate potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Mircea Ursache

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 1.999.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind măsurile necesare pentru diminuarea efectelor create de disfunctionalităti în aprovizionarea cu titei si produse petroliere

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constituie Comitetul de interventie, comitet interministerial, care actionează în cazul aparitiei unor disfunctionalităti în aprovizionarea cu titei si produse petroliere, datorate unor calamităti naturale, accidente industriale sau circumstante internationale si care ar produce dereglări majore pe piată.

Art. 2. - Comitetul de interventie întocmeste, în cazul aparitiei unei situatii de criză, un plan de interventie care stabileste măsurile necesare pentru diminuarea efectelor create de disfunctionalitătile în aprovizionarea cu titei si produse petroliere.

Art. 3. - (1) Comitetul de interventie este format din reprezentanti ai Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerului Finantelor Publice, la nivel de ministru, si Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, la nivel de presedinte.

(2) Presedintele Comitetului de interventie este ministrul de stat, ministrul economiei si comertului.

Art. 4. - Atributiile principale ale Comitetului de interventie sunt următoarele:

a) autorizarea disponibilizării unor cantităti de titei sau produse petroliere din stocurile constituite conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 677/2002;

b) impunerea de restrictii partiale sau totale la consumul de titei si/sau produse petroliere, în functie de deficitul estimat si prioritizarea livrărilor de titei si/sau produse petroliere către anumite categorii de consumatori;

c) reglementarea preturilor titeiului si produselor petroliere pentru a preveni cresterea lor excesivă.

Art. 5. - În vederea implementării operative a măsurilor prevăzute la art. 2, Comitetul de interventie poate delega aplicarea acestora către prefect.

Art. 6. - Pentru stabilirea măsurilor prevăzute la art. 2, Comitetul de interventie poate solicita informatii din partea autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale, precum si din partea oricărei persoane juridice cu activitate în domeniul petrolier si domeniile conexe acestuia, care au obligatia de a furniza de îndată informatiile solicitate, în conditiile legii.

Art. 7. - Presedintele Comitetului de interventie informează Comisia Europeană asupra componentei si atributiilor Comitetului de interventie.

Art. 8. - Presedintele Comitetului de interventie informează Comisia Europeană asupra măsurilor aplicate pentru diminuarea efectelor create de aparitia unor disfunctionalităti în aprovizionarea cu titei si/sau produse petroliere.

Art. 9. - Presedintele Comitetului de interventie desemnează un reprezentant care să participe, în numele României, în cadrul grupului de delegati ai statelor membre ale Uniunii Europene, convocat si coordonat de Comisia Europeană în cazul unei crize de aprovizionare cu titei si/sau produse petroliere.

Art. 10. - După aderarea României la Uniunea Europeană, Comitetul de interventie va pune în aplicare prevederile Deciziei nr. 77/706/CEE privind stabilirea unei tinte pentru reducerea consumului resurselor primare de energie, în eventualitatea dificultătilor în aprovizionarea cu titei si produse petroliere.

Art. 11. - Prezenta hotărâre transpune în legislatia natională Directiva nr. 73/238/CEE din 24 iulie 1973 privind măsurile necesare pentru diminuarea efectelor create de dificultătile în aprovizionarea cu titei si produse petroliere, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L228/1 din 16 august 1973.

Art. 12. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2005, cu exceptia prevederilor art. 7, 8 si 9, care se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 2.004.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

 

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 112 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2004 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2004,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

“f) de organism intermediar pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitătii economice.”

2. La alineatul (1) al articolului 4, punctul 20 va avea următorul cuprins:

“20. initiază măsuri si implementează programe pentru stimularea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cooperatiei si comertului interior în baza acordurilor încheiate cu institutii similare din străinătate;”.

3. La alineatul (1) al articolului 4, după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 201, cu următorul cuprins:

“201. îndeplineste, în calitate de organism intermediar pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitătii economice, în domeniul său de activitate, atributiile delegate de Ministerul Economiei si Comertului, Autoritatea de Management a Programului, referitoare la responsabilitatea managementului, implementării si gestionării asistentei financiare alocate prin acest program.”

4. Alineatele (3) si (4) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“(3) În exercitarea atributiilor sale, Agentia colaborează cu ministerele si autorităti ale administratiei publice centrale, autorităti ale administratiei publice locale, precum si cu organizatii de reprezentare a intereselor întreprinderilor mici si mijlocii, cu persoane juridice sau fizice.

(4) În scopul îndeplinirii atributiilor sale, Agentia are dreptul să solicite informatii, în conditiile legii, de la celelalte organe ale administratiei publice centrale, de la autoritătile administratiei publice locale, de la alte institutii si autorităti publice, precum si de la societătile comerciale la care statul este actionar sau asociat, acestea având obligatia de a furniza datele solicitate.”

5. După articolul 4 se introduc două noi articole, articolele 41 si art. 42, cu următorul cuprins:

“Art. 41 - (1) În subordinea Agentiei se înfiintează si functionează oficii teritoriale pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie, ca unităti cu personalitate juridică, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat. Conducerea acestora se asigură de către un director executiv pentru fiecare oficiu.

(2) Regulamentul de organizare si functionare, precum si statele de functii ale oficiilor teritoriale se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei.

(3) Activitatea oficiilor teritoriale se poate desfăsura în spatii închiriate în conditiile legii.

Art. 42. - (1) Directia de elaborare, implementare si monitorizare programe pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperare internatională va îndeplini atributiile de organism intermediar pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitătii economice.

(2) Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitătii economice va îndeplini atributiile delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de crestere a competitivitătii economice si/sau autoritătile de plată, prin acordul părtilor implicate.

(3) Organismul intermediar pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitătii economice devine operational începând cu trimestrul al IV-lea al anului 2004 si va functiona cu un număr total de 60 de posturi în anul 2006.

(4) Structura functiilor publice si structura organizatorică ale Organismului intermediar pentru Programul operational sectorial de crestere a competitivitătii economice se definitivează în trimestrul al IV-lea al anului 2004.”

6. Alineatul (5) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(5) Presedintele este ordonator secundar de credite.”

7. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

“Art. 81. - (1) Numărul maxim de posturi pentru fiecare oficiu teritorial pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie din subordinea Agentiei este de 15.

(2) Personalul din oficiile teritoriale pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din serviciile descentralizate ale administratiei publice centrale.”

8. Anexa nr. 1 “Structura organizatorică a Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie” se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici

si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Vasile Rusu

p. Ministrul integrării europene,

Andrei Popescu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Andrei Grigorescu,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 2.007.

 

ANEXĂ

 

AGENTIA NATIONALĂ

PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prevăzut în anexele nr. 1-45*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritătile publice centrale vor reactualiza inventarul bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările intervenite în structura acestora ca urmare a rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului, efectuată conform prevederilor legale în vigoare, transferurilor de bunuri în sau din domeniul public al statului, efectuate în baza unor acte normative, sau în cadrul domeniului public al statului între ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritătile publice centrale.

(2) Modificările intervenite, potrivit alin. (1), în inventarul bunurilor din domeniul public al statului se vor efectua astfel:

a) în termen de 10 zile de la data înregistrării în evidenta contabilă a procesului-verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului, efectuată conform prevederilor legale în vigoare;

b) în termen de 10 zile de la semnarea protocoalelor de predare-preluare a bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actelor normative adoptate în acest sens.

(3) Modificările intervenite în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, potrivit alin. (2), se înregistrează concomitent la Ministerul Finantelor Publice de către institutiile implicate în aplicarea protocoalelor de predarepreluare, ca urmare a actelor normative adoptate în acest sens.

Art. 3. - La întocmirea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritătile publice centrale implicate vor respecta precizările privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritătile publice centrale implicate vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 15/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 20 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.060.


*) Anexele nr. 1-45 se comunică institutiilor interesate, la solicitarea acestora, de către Ministerul Finantelor Publice.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Extinderea Centralei Electrice de Termoficare Bucuresti Vest cu unităti moderne de cogenerare”, municipiul Bucuresti - Societatea Comercială “Electrocentrale Bucuresti” - S.A. si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.312/2003 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de extindere a CET Bucuresti Vest cu capacităti noi, de cogenerare, în tehnologie modernă

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si ale art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Extinderea Centralei Electrice de Termoficare Bucuresti Vest cu unităti moderne de cogenerare”, municipiul Bucuresti, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din surse proprii ale Societătii Comerciale “Electrocentrale Bucuresti” - S.A., din împrumuturi externe contractate de societate fără garantie de stat si din împrumuturi externe garantate de stat.

Art. 3. - Hotărârea Guvernului nr. 1.312/2003 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de extindere a CET Bucuresti Vest cu capacităti noi, de cogenerare, în tehnologie modernă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 noiembrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 se elimină sintagma “în valoare de 145.261.000 euro”.

2. La alineatul (2) al articolului 3 se elimină sintagma “si, în completare, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Comertului”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,

Gavril Baican,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.062.


*) Anexa se comunică Ministerului Economiei si Comertului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 171/2004

 

Având în vedere dispozitiile art. 661 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. I. - Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 171/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 11 august 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (5) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(5) Decontarea cheltuielilor se face, de cel mult două ori pe lună, pe baza facturii întocmite de unitatea de cazare, care va cuprinde cheltuielile cu cazarea si cheltuielile pentru acoperirea mesei, care nu pot depăsi nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariatii institutiilor publice, însotită de lista cu persoanele care au beneficiat de cazare si masă, în conditiile legii, care să cuprindă: numele si prenumele persoanelor, codul numeric personal al acestora, precum si perioada pentru care au beneficiat de cazare si masă.”

2. După alineatul (5) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Pentru persoanele care se retrag sau sunt exmatriculate de la programul de formare profesională, decontarea cheltuielilor se face în conditiile alin. (5) doar până la data la care unitatea de cazare a fost înstiintată, conform alin. (4), despre încetarea dreptului la cazare si la asigurarea mesei.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2004.

Nr. 608.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004, precum si ale art. 7 alin. (1) si art. 20 alin. (1) din Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.346/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Lista centralizată a consumatorilor eligibili de gaze naturale, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - (1) Consumatorii eligibili înscrisi în lista prevăzută la art. 1 vor încheia cu furnizorii de gaze naturale contracte de vânzare-cumpărare a gazelor naturale.

(2) Consumatorii prevăzuti la alin. (1) pot încheia contracte distincte pentru serviciile de transport/înmagazinare/distributie a gazelor naturale, în conditiile contractelor-cadru publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si consumatorii eligibili de gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 4. - Prezenta decizie intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

Art. 5. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2004.

Nr. 1.412.

 

ANEXĂ

 

LISTA CENTRALIZATĂ

a consumatorilor eligibili de gaze naturale

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

 

HOTĂRÂREA

în cauza Popescu împotriva României*)

(Cererea nr. 38360/97)

Strasbourg, 25 noiembrie 2003

Definitivă la 25 februarie 2004

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a