MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 1.132         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 decembrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2.006. - Hotărâre privind aprobarea obiectivelor etapei a VI-a - 2005 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor - Interventii active în atmosferă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

749. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare

 

1.236. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulilor de bună practică în studiul clinic

 

1.311/EN. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind unele măsuri în vederea utilizării eficiente a resurselor de numerotatie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea obiectivelor etapei a VI-a - 2005 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor - Interventii active în atmosferă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă obiectivele etapei a VI-a – 2005 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor – Interventii active în atmosferă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sumele pentru finantarea obiectivelor etapei a VI-a - 2005 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor - Interventii active în atmosferă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se asigură din fondurile alocate cu această destinatie din bugetul de stat pentru anul 2005 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Ioan Jelev,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004.

Nr. 2.006.

 

ANEXĂ

 

OBIECTIVELE

etapei a VI-a - 2005 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor - Interventii active în atmosferă

 

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Fonduri pentru

finantarea obiectivelor

(milioane lei)

Termenul final

de realizare

Unitatea executantă

Unitatea beneficiară

Observatii

1.

Activităti operationale si de dezvoltare tehnologică ale Unitătii-pilot combatere a căderilor de grindină Prahova

31.517,120

15 decembrie

2005

Compania Natională

“Romarm” - S.A. –

de filiala Societatea

Comercială

 “Electromecanica

Ploiesti” - S.A.

si Directia pentru

Agricultură si Dezvoltare Rurală Prahova

Directia pentru Agricultură si

Dezvoltare Rurală Prahova

Continuarea activitătilor din anul 2004

2.

Elaborare de studii, documentatii si modele experimentale pentru stimularea precipitatiilor

2.000

15 noiembrie

2005

Compania Natională

“Romarm” - S.A. -

filiala Societatea si

Comercială “Electromecanica

Ploiesti” - S.A.

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Prahova

Continuarea

activitătilor din anul 2004

3.

Elaborare de documentatii, dotări 

si desfăsurarea de activităti operationale ale zonei de comparatie

pentru Unitatea-pilot de combatere a

căderilor de grindină Prahova

1.500

30 octombrie

2005

Compania Natională

“Romarm” - S.A. -

filiala Societatea

Comercială

 “Electromecanica

Ploiesti” - S.A. si

Directia pentru

Agricultură si

Dezvoltare Rurală

Prahova si

colaboratorii

Directia pentru Agricultură si

Dezvoltare Rurală Prahova

Continuarea

activitătilor din anul 2004

4.

Finalizare de proiecte de executie pentru Centrul Zonal Moldova

(Punct de Comandă Multifunctional) si

punctele de lansare ale Unitătii de

combatere a căderilor de grindină Moldova 1 Iasi. Executia partială a punctelor de lansare

12.000

15 decembrie

2005

Compania Natională

“Romarm” - S.A. -

filiala Societatea

Comercială

 “Electromecanica

Ploiesti” - S.A. si

Directia pentru

Agricultură si

Dezvoltare Rurală

Iasi si

colaboratorii

Directia pentru Agricultură si

Dezvoltare Rurală Iasi

Continuarea

activitătilor din anul 2004

5.

Elaborare de studii si documentatii pentru Unitatea de combatere

a căderilor de grindină Moldova 2 Vrancea

3.000

15 decembrie

2005

Compania Natională

“Romarm” - S.A. -

filiala Societatea

Comercială

 “Electromecanica

Ploiesti” - S.A. si

Directia pentru

Agricultură si

Dezvoltare

Rurală Vrancea

si colaboratorii

Directia pentru Agricultură si

Dezvoltare Rurală Vrancea

 

6.

Elaborarea studiului de prefezabilitate pentru Unitatea de combatere a căderilor de grindină Mures

1.000

30 septembrie

2005

Compania Natională

“Romarm” - S.A. -

filiala Societatea

Comercială

 “Electromecanica

Ploiesti” - S.A. si

Directia pentru

Agricultură si

Dezvoltarev Rurală

Mures

Directia pentru Agricultură si

Dezvoltare Rurală Mures

 

7.

Elaborarea studiului de prefezabilitate pentru Unitatea de combatere a căderilor de grindină Timis

1.000

30 septembrie

 

Compania Natională

“Romarm” - S.A. -

filiala Societatea

Comercială

 “Electromecanica

Ploiesti” - S.A. si

Directia pentru

Agricultură si Dezvoltare Rurală Timis

Directia pentru Agricultură si

Dezvoltare Rurală Timis

 

Total general fonduri solicitate pentru anul 2005:

52.017,120

 

 

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare

 

În baza art. 41, 67-70, 90 si 91 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare, văzând Referatul de aprobare nr. 117.872 din 17 septembrie 2004 al Directiei fond funciar si îmbunătătiri funciare privind aplicarea mecanismului de alocare si acordare a subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală buget finante, Directia fond funciar si îmbunătătiri funciare, Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare si directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin abrogă orice dispozitii contrare prevederilor acestuia.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 14 octombrie 2004.

Nr. 749.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice reglementează conditiile si modul de alocare si acordare a subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea partială sau totală a unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare în cadrul amenajărilor de irigatii, amenajărilor de desecare si drenaj, lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor si al celor de combatere a eroziunii solului.

(2) Pentru desfăsurarea activitătilor de îmbunătătiri funciare se acordă subventii de la bugetul de stat:

A. organizatiilor de îmbunătătiri funciare, denumite în continuare organizatii, si federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare, denumite în continuare federatii, pentru exploatarea, întretinerea si reparatiile amenajărilor de irigatii, care se folosesc numai pentru:

a) achitarea către Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare, denumită în continuare Administratia, sau către alt furnizor de apă pentru irigatii a tarifului anual aferent punctelor de livrare a apei pentru irigatii prevăzute în contractul multianual;

b) achitarea către Administratie sau către alt furnizor de apă pentru irigatii a tarifului de livrare a apei pentru irigatii aferent punctelor de livrare a apei pentru irigatii prevăzute în contractul multianual;

c) decontarea cheltuielilor cu energia electrică si termică de pompare a apei pentru irigatii prin punctele de livrare a apei pentru irigatii prevăzute în contractul multianual;

B. Administratiei, pentru acoperirea totală sau partială a cheltuielilor administrative, materiale si de personal necesare:

a) exploatării, întretinerii si reparatiilor amenajărilor de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică care nu sunt amenajări de irigatii;

b) actiunilor de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si constituirii stocurilor de materiale si mijloace de apărare;

c) reabilitării amenajărilor de îmbunătătiri funciare existente si conservării obiectivelor de investitii sistate sau întrerupte temporar;

d) protectiei mediului prin lucrări de îmbunătătiri funciare si monitorizării efectelor amenajărilor de îmbunătătiri funciare;

e) desfăsurării activitătilor de informare publică si a instruirii în domeniul îmbunătătirilor funciare;

f) functionării sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoză si avertizare privind efectele economice si ecologice ale activitătilor de îmbunătătiri funciare;

g) întocmirii si tinerii la zi a cadastrului amenajărilor de îmbunătătiri funciare;

h) conservării si asigurării pazei amenajărilor de îmbunătătiri funciare aflate în conservare;

i) salarizării personalului prevăzut în statele de functii ale Administratiei si ale sucursalelor teritoriale ale acesteia, precum si cheltuielilor curente necesare functionării acestora;

C. beneficiarilor, pentru:

a) acoperirea cheltuielilor aferente exploatării, întretinerii si reparatiilor infrastructurii de îmbunătătiri funciare, alta decât cea pentru irigatii, aflată în folosinta sau în proprietatea acestora;

b) acoperirea cheltuielilor cu energia necesară exploatării utilajelor, instalatiilor si echipamentelor aflate în folosinta sau în proprietatea acestora, utilizate în desfăsurarea activitătilor de îmbunătătiri funciare, altele decât irigatiile.

Art. 2. - Mecanismul de alocare si acordare a subventiilor de la bugetul de stat pentru desfăsurarea activitătilor de îmbunătătiri funciare are la bază următoarele principii:

a) subventiile pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli pentru desfăsurarea activitătilor de irigatii se acordă organizatiilor si federatiilor, la cererea acestora; b) subventiile pentru exploatarea infrastructurii de irigatii aflate în administrarea Administratiei ori în proprietatea sau în folosinta altor furnizori de apă se acordă numai în limita cheltuielilor care se încadrează în consumurile specifice si în randamentele aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, denumit în continuare ministru;

c) subventiile pentru suportarea cheltuielilor de exploatare, întretinere si reparatii ale sistemelor si amenajărilor de irigatii se alocă până la concurenta unui plafon maxim la hectar, unitar la nivel national, indiferent de amplasarea fiecărui punct de livrare a apei pentru irigatii în cadrul sistemului sau al amenajării de irigatii;

d) subventiile pentru activitătile de irigatii se acordă numai pentru suprafetele ce pot primi apă pentru irigatii, prevăzute în contractele multianuale încheiate cu Administratia sau cu alt furnizor de apă pentru irigatii, cu conditia ca cererea de livrare a apei ce face obiectul contractelor multianuale să implice irigarea a cel putin 20% din suprafetele deservite de punctele de livrare a apei pentru irigatii si de canalele de distributie din cadrul amenajării de irigatii, precum si din suprafata întregii amenajări;

e) subventiile pentru irigatii se acordă numai dacă organizatiile si federatiile au achitat contributia proprie la tariful anual. Procentul minim al contributiei proprii anticipate la tariful anual, la tariful de livrare a apei pentru irigatii pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii si la costurile cu energia electrică sau termică necesară pompării apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii se stabileste anual prin ordin al ministrului. Cuantumul contributiilor proprii ale organizatiilor si federatiilor se poate modifica prin ordin al ministrului numai în sens crescător.

Cuantumul maxim al subventiei ce se va aloca la hectar se comunică anual prin ordin al ministrului;

f) subventiile pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere si reparatii ale infrastructurii de îmbunătătiri funciare, alta decât cea de irigatii, se alocă în limita unor plafoane specifice fiecăreia dintre activitătile: desecare si drenaj, apărare împotriva inundatiilor si combatere a eroziunii solului si, în cadrul fiecărei activităti, diferentiate în functie de complexitatea lucrărilor si de starea fizică a infrastructurii;

g) subventiile de la bugetul de stat se alocă în scopul stimulării asocierii utilizatorilor în organizatii si federatii.

Art. 3. - Definitiile unor termeni utilizati în sensul prezentelor norme metodologice sunt prevăzute în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Subventiile de la bugetul de stat ce se acordă organizatiilor si federatiilor de organizatii din domeniul îmbunătătirilor funciare

 

Art. 4. - Organizatiile si federatiile beneficiază de subventii de la bugetul de stat pentru achitarea tarifelor si decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 din prezentele norme metodologice.

Art. 5. - Cuantumul tarifului anual si al tarifului de livrare a apei pentru irigatii, calculat de Administratie sau, după caz, de alt furnizor de apă pentru irigatii, se publică de acestia pe cheltuiala proprie în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, până la data de 31 august a fiecărui an, pentru sezonul de irigatii al anului următor.

Art. 6. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare minister, comunică unitătilor interesate din subordine si acestea aduc la cunostintă beneficiarilor din aria lor teritorială de competentă cuantumul propus al subventiilor ce se estimează că se pot acorda pentru anul următor, până la data de 1 septembrie a fiecărui an.

(2) Ponderea cheltuielilor de întretinere si reparatii ce se suportă din subventii în cadrul plafonului maxim la hectar nu poate depăsi 25% din cuantumul acestuia, oricare ar fi nivelul tarifului anual calculat pentru diferitele puncte de livrare a apei pentru irigatii.

Art. 7. - (1) Administratia si ceilalti furnizori de apă pentru irigatii încheie cu organizatiile sau cu federatiile contracte multianuale sau acte aditionale de actualizare a acestor contracte, în termen de 10 zile de la publicarea sau comunicarea datelor prevăzute la art. 5 si art. 6 alin. (1), dar nu mai târziu de data de 10 septembrie a fiecărui an, după această dată suprafetele pentru care se solicită apă pentru irigatii, prevăzute în contractele multianuale, nemaiputându-se modifica. Până la data de 15 septembrie a fiecărui an, Administratia si ceilalti furnizori de apă pentru irigatii comunică ministerului, directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a  municipiului Bucuresti, denumite în continuare DADR, si organizatiilor interesate lista amenajărilor de irigatii care, potrivit art. 2 lit. d), nu îndeplinesc conditiile pentru a fi puse în functiune.

(2) Contributia proprie la tariful anual se achită de organizatii sau de federatii în termen de 10 zile de la data comunicării de către Administratie si ceilalti furnizori de apă pentru irigatii a listei amenajărilor de irigatii care pot fi puse în functiune. Tariful anual pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii si contributia proprie a organizatiilor sau a federatiilor se evidentiază în factura emisă de Administratie sau de alt furnizor de apă pentru irigatii. Administratia si ceilalti furnizori de apă pentru irigatii colectează contributia proprie la tariful anual, iar în cazul neîndeplinirii conditiilor de punere în functiune a unor amenajări datorită neplătii integrale a contributiilor proprii, restituie partea de contributie achitată.

(3) Administratia si ceilalti furnizori de apă pentru irigatii verifică achitarea contributiei proprii la tariful anual de către organizatii sau federatii, pentru toate suprafetele cuprinse în contractele multianuale. În cazul în care se constată că nu se îndeplineste conditia prevăzută la art. 2 lit. d), amenajarea de irigatii în cauză se poate pune în functiune numai după achitarea completă a contributiilor datorate.

Situatia suprafetelor eligibile se comunică ministerului până la data de 10 octombrie a fiecărui an.

(4) Ministerul, în baza situatiilor transmise de Administratie si de ceilalti furnizori de apă pentru irigatii si a alocatiei bugetare aprobate, recalculează si comunică, în conditiile prevăzute la art. 6 alin. (1), valoarea finală a plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national.

(5) Pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii si pentru fiecare organizatie sau federatie din raza sa teritorială de competentă, DADR calculează si comunică valoarea maximă a subventiei pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii si pe fiecare organizatie sau federatie.

Art. 8. - (1) Acordarea subventiilor pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de irigatii se face conform următoarei proceduri:

A. pentru tariful anual:

a) în termen de 5 zile de la data achitării contributiei proprii la tariful anual în contul Administratiei sau al altui furnizor de apă pentru irigatii, după caz, organizatia sau federatia depune la DADR în a cărei rază teritorială de competentă se află situat sediul acestei organizatii sau federatii copia ordinului de plată certificat de banca la care organizatia sau federatia îsi are deschis contul operatiunilor financiare, prin care se certifică plata contributiei proprii, împreună cu copia facturii de plată a tarifului anual pentru acoperirea costurilor de întretinere si reparatii, emisă de Administratie sau de alt furnizor de apă pentru irigatii;

b) o dată cu copia ordinului de plată si a facturii, organizatia sau federatia depune cererea-tip pentru acordarea subventiei pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere si reparatii, repartizate Administratiei sau altui furnizor de apă pentru irigatii, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, până la concurenta valorii totale a facturii de plată a cheltuielilor de întretinere si reparatii, dar nu mai mult de 25% din valoarea maximă a subventiei alocate pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii si pe fiecare organizatie sau federatie;

c) până la data de 15 octombrie a fiecărui an, DADR are obligatia să verifice realitatea si legalitatea documentelor si respectarea conditiilor prevăzute de lege de către organizatii sau federatii. După efectuarea actiunilor mentionate mai sus, DADR, pe baza cererilor prezentate de organizatii sau de federatii, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2a), aprobate, transmite ministerului situatia subventiilor pentru acoperirea cotei cuvenite din tariful anual;

d) după aprobarea documentatiilor, până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, DADR comunică organizatiilor sau federatiilor sumele pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare, ce se calculează ca diferentă între subventia maximă si sumele aprobate pentru plata cotei din tariful anual;

e) Administratia si ceilalti furnizori de apă pentru irigatii depun lunar la minister situatia privind solicitarea achitării cheltuielilor de întretinere si reparatii ale amenajărilor de irigatii, cuprinse în tariful anual si acoperite partial din subventii de la bugetul de stat, si decontul justificativ privind utilizarea sumelor încasate din tariful anual si acoperite din subventii de la bugetul de stat, conform modelelor prezentate în anexele nr. 2b) si 2c);

B. pentru tariful de livrare a apei pentru irigatii:

a) după începerea sezonului de irigatii, în termen de 3 zile de la încheierea fiecărei luni, Administratia sau alt furnizor de apă pentru irigatii, după caz, emite pe numele organizatiei sau al federatiei factura privind costul apei livrate la fiecare punct de livrare, calculat pe baza înregistrărilor volumetrice de la punctele de livrare sau a calculelor indirecte corespunzătoare consumurilor specifice de energie electrică, potrivit metodologiei prezentate în anexa nr. 3;

b) în termen de două zile de la primirea facturii, organizatia sau federatia achită contravaloarea contributiei proprii în contul Administratiei sau al altui furnizor de apă pentru irigatii, după caz, si depune la DADR copia ordinului de plată certificat de banca la care organizatia sau federatia îsi are deschis contul, împreună cu copia facturii de plată a volumelor de apă livrate, primită de la Administratie sau de la alt furnizor de apă pentru irigatii;

c) o dată cu copia ordinului de plată si a facturii, organizatia sau federatia depune cererea-tip pentru acordarea subventiei pentru decontarea cheltuielilor de exploatare repartizate Administratiei sau altui furnizor de apă pentru irigatii, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, până la concurenta valorii totale a facturii, cu încadrarea în restul subventiei disponibile;

d) în termen de 5 zile de la primirea cererii, DADR verifică realitatea si legalitatea documentelor si, după caz, aprobă cererea în limita subventiilor aprobate si prezintă ministerului situatia subventiilor ce se alocă de la bugetul de stat pentru acoperirea cotei cuvenite din tariful de livrare a apei pentru irigatii, conform cererilor aprobate, depuse de organizatii sau de federatii, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2d);

e) în termen de 5 zile de la primirea solicitării din partea DADR, ministerul centralizează solicitările în vederea efectuării deschiderii de credite bugetare si alocării sumelor cuvenite reprezentând subventii pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare;

C. pentru cheltuielile cu energia electrică si termică necesară pompării apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii:

a) decontarea cheltuielilor cu energia electrică consumată de o organizatie sau de o federatie pentru functionarea statiilor de pompare de punere sub presiune, aflate în proprietatea sau în folosinta organizatiei ori a federatiei, se face conform următoarei proceduri

- în termen de două zile de la primirea facturii, organizatia sau federatia achită contravaloarea contributiei proprii în contul furnizorului de energie electrică si depune la DADR copia ordinului de plată certificat de banca la care organizatia sau federatia îsi are deschis contul, împreună cu copia facturii de plată a consumului de energie electrică, primită de la furnizorul de energie electrică;

- o dată cu copia ordinului de plată si a facturii, organizatia sau federatia depune cererea-tip pentru acordarea subventiei, cu încadrarea în restul subventiei disponibile, pentru decontarea cheltuielilor cu energia electrică, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, până la concurenta valorii totale a facturii;

- în termen de 5 zile de la primirea cererii, DADR verifică realitatea si legalitatea documentelor si, după caz, aprobă cererea în limita subventiilor aprobate si prezintă ministerului situatia subventiilor ce se alocă de la bugetul de stat pentru acoperirea cotei cuvenite din cheltuielile cu energia electrică necesară pompării apei prin punctul de livrare a apei pentru irigatii, conform cererilor aprobate, depuse de organizatii sau de federatii, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2d);

- în termen de 5 zile de la primirea solicitării din partea DADR, ministerul centralizează solicitările în vederea efectuării deschiderii de credite bugetare si alocării sumelor cuvenite reprezentând subventii pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electrică;

- în termen de 5 zile de la alocarea subventiilor, DADR virează sumele cuvenite în contul organizatiilor sau al federatiilor, din care acestea achită diferenta costului energiei electrice către furnizorul de energie electrică;

b) decontarea cheltuielilor cu energia termică de functionare a agregatelor de pompare actionate de motoare cu ardere internă, înregistrată prin contoarele instalate pe aceste agregate, utilizate de organizatii sau de federatii, se face conform următoarei proceduri:

- în termen de 5 zile de la încheierea fiecărei luni, o dată cu depunerea copiei ordinului de plată a contributiei proprii la plata tarifului de livrare a apei pentru irigatii, organizatia sau federatia depune la DADR documentele justificative de achizitie a combustibilului consumat în luna anterioară, împreună cu cererea-tip pentru acordarea subventiei pentru decontarea cheltuielilor cu energia termică, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, cu încadrarea în restul subventiei disponibile si în limita a 50 l pentru fiecare 1.000 m3 de apă pompată, stabilite pe baza înregistrărilor volumetrice de la fiecare agregat de pompare în parte;

- în termen de 5 zile de la primirea cererii, DADR verifică realitatea si legalitatea documentelor si, după caz, aprobă cererea în limita subventiilor aprobate si prezintă ministerului situatia subventiilor ce se alocă de la bugetul de stat pentru acoperirea cotei cuvenite din cheltuielile cu energia termică necesară pompării apei din punctul de livrare a apei pentru irigatii, conform cererilor aprobate, depuse de organizatii sau de federatii, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2e);

- în termen de 5 zile de la primirea solicitării din partea DADR, ministerul centralizează solicitările în vederea efectuării deschiderii de credite bugetare si alocării sumelor cuvenite reprezentând subventii pentru acoperirea cheltuielilor cu energia termică;

- în termen de 5 zile de la alocarea subventiilor, DADR virează sumele cuvenite în contul organizatiilor sau al federatiilor.

(2) Pentru acordarea subventiilor care acoperă cheltuielile prevăzute la alin. (1), ministerul prezintă justificarea sumelor acordate pentru luna anterioară si, până la data de 26 a lunii în curs pentru luna următoare, solicită Ministerului Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare, la care se anexează centralizatorul subventiilor ce se solicită de la bugetul de stat pentru achitarea cotelor cuvenite Administratiei sau altor furnizori de apă pentru irigatii din tariful anual si din tariful de livrare a apei pentru irigatii si organizatiilor sau federatiilor din cheltuielile cu energia electrică sau termică de pompare a apei pentru irigatii, aprobat de ordonatorul principal de credite, conform modelului prezentat în anexa nr. 2f), întocmit pe baza situatiei subventiilor ce se solicită de la bugetul de stat, defalcate pe DADR, conform modelului prezentat în anexa nr. 2g). Pe baza documentelor prezentate, Ministerul Finantelor Publice deschide creditele bugetare de la capitolul 67.01 “Agricultură si silvicultură”, subcapitolul “Îmbunătătiri funciare, irigatii, desecări si combaterea eroziunii solului”, titlul “Subventii”.

(3) Neachitarea în termen de către beneficiari a contributiilor proprii produce următoarele efecte:

a) neacordarea subventiilor de la bugetul de stat;

b) întreruperea livrării apei pentru irigatii în cazul întârzierii plătii contributiei proprii la plata tarifului de livrare a apei pentru irigatii;

c) rezilierea contractului multianual din initiativa Administratiei sau a celorlalti furnizori de apă pentru irigatii, după caz, în cazul întârzierii plătii cu mai mult de 30 de zile a contributiei proprii la plata tarifului anual în anul curent pentru sezonul de irigatii din anul următor sau în cazul neachitării contributiei proprii la plata tarifului de livrare a apei pentru irigatii către Administratie sau alti furnizori de apă pentru irigatii. Încheierea unui nou contract multianual se face în conditiile art. 60 alin. (2) si ale art. 61 din Legea nr. 138/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - (1) Controlul realitătii si legalitătii, precum si al utilizării eficiente a subventiilor de la bugetul de stat si al încadrării deconturilor în plafonul maxim la hectar, unitar la nivel national, se efectuează de DADR.

(2) După operarea plătii subventiei corespunzătoare tarifului anual calculat pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii, în functie de valoarea subventiei aprobate pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare, de cuantumul tarifului de livrare a apei pentru irigatii si de valoarea consumului specific aprobat de energie electrică necesară pompării apei prin punctul de livrare a apei pentru irigatii, DADR urmăreste încadrarea sumelor solicitate prin fiecare cerere de acordare a subventiilor în disponibilul din cuantumul maxim al subventiei. Administratia sau alt furnizor de apă pentru irigatii, pe baza acelorasi date, estimează volumele de apă ce pot fi livrate la fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii, cu încadrarea în valoarea maximă a subventiei la hectar aprobate.

(3) Calculul orientativ pentru determinarea volumului de apă ce poate fi livrat de Administratie sau de alti furnizori de apă pentru irigatii, pentru care subventia acordată pentru acoperirea cheltuielilor se încadrează în limita valorii maxime a subventiei alocate pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii, se face potrivit modelului de calcul prezentat în anexa nr. 4.

Art. 10. - Organizatiile care exploatează infrastructură de irigatii prin intermediul căreia se prestează servicii de irigatii pe suprafetele de teren prevăzute în contractele multianuale primesc subventii, potrivit legii, pentru exploatarea infrastructurii situate pe teritorul lor, indiferent de regimul juridic al proprietătii sau al folosintei asupra acestei infrastructuri. În cazul în care infrastructura de irigatii este detinută în proprietate de alti proprietari decât organizatiile, acestea vor reglementa raporturile juridice cu proprietarii de drept ai infrastructurii de irigatii, în cadrul unei conventii prin care li se va transmite dreptul de folosintă.

 

CAPITOLUL III

Subventiile de la bugetul de stat ce se acordă Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare

 

Art. 11. - Subventiile de la bugetul de stat se acordă Administratiei pentru acoperirea totală sau partială a cheltuielilor administrative, materiale si de personal necesare:

a) exploatării, întretinerii si reparatiilor amenajărilor de îmbunătătiri funciare declarate de utilitate publică, altele decât cele de irigatii, în limita unor plafoane specifice aprobate de minister;

b) actiunilor de apărare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, precum si constituirii stocurilor de materiale si mijloace de apărare;

c) reabilitării amenajărilor de îmbunătătiri funciare existente si conservării obiectivelor de investitii sistate sau întrerupte temporar;

d) protectiei mediului prin lucrări de îmbunătătiri funciare si monitorizării efectelor amenajărilor de îmbunătătiri funciare;

e) desfăsurării activitătilor de informare publică si a instruirii în domeniul îmbunătătirilor funciare;

f) functionării sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoză si avertizare privind efectele economice si ecologice ale activitătilor de îmbunătătiri funciare;

g) întocmirii si tinerii la zi a cadastrului amenajărilor de îmbunătătiri funciare;

h) conservării si asigurării pazei amenajărilor de îmbunătătiri funciare aflate în conservare;

i) salarizării personalului prevăzut în statele de functii ale sediului central al Administratiei si ale sucursalelor teritoriale ale acesteia, precum si cheltuielilor curente necesare functionării acestora.

Art. 12. - (1) Administratia prezintă ministerului propuneri fundamentate, la nivel de sucursală teritorială, în functie de suprafata si de tipul fiecărei amenajări de îmbunătătiri funciare gestionate de acea sucursală si de plafonul specific stabilit pentru fiecare tip de activitate de îmbunătătiri funciare, privind necesarul alocatiei bugetare estimat pentru anul următor.

(2) Ministerul, după aprobarea propunerilor înaintate de Administratie, virează lunar acesteia subventiile alocate ce se vor utiliza potrivit destinatiei prevăzute de lege si în limita sumelor aprobate în bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia.

(3) Sumele alocate ca subventii de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor sediului central si ale sucursalelor teritoriale ale Administratiei si de desfăsurare a activitătilor de îmbunătătiri funciare, necheltuite la finele anului bugetar, se virează la bugetul de stat.

(4) Sumele acordate pe fiecare sucursală teritorială si neutilizate nu pot fi redistribuite de Administratie către alte sucursale sau către sediul central al Administratiei.

Art. 13. - (1) Pentru acordarea subventiilor în vederea acoperirii cheltuielilor prevăzute la art. 11, ministerul prezintă Ministerului Finantelor Publice lunar, până la data de 26 a lunii în curs pentru luna următoare, solicitarea de deschidere a creditelor bugetare, la care se anexează situatia subventiilor ce se solicită de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor administrative, materiale si de personal ale Administratiei, aprobată de ordonatorul principal de credite, conform modelului prezentat în anexa nr. 5, întocmită pe baza situatiilor transmise de sucursalele Administratiei, conform modelului prezentat în anexa nr. 5a), si decontul justificativ privind utilizarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor administrative, materiale si de personal ale Administratiei, avizat de ordonatorul principal de credite, pentru luna precedentă, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.

Ministerul Finantelor Publice deschide creditele bugetare de la capitolul 67.01 “Agricultură si silvicultură”, subcapitolul “Îmbunătătiri funciare, irigatii, desecări si combaterea eroziunii solului”, titlul “Subventii”.

(2) Acordarea subventiilor lunare se face prin justificarea sumelor alocate anterior, iar pentru luna decembrie, acestea se vor stabili ca diferentă între cheltuielile preliminate în limita prevederilor bugetare anuale aprobate si subventiile încasate cumulat până în luna noiembrie inclusiv.

(3) Subventiile se înregistrează în evidenta contabilă a Administratiei, în contul prevăzut de planul general de conturi privind veniturile din subventii, separat pe cheltuieli de întretinere si reparatii si pe cheltuieli de exploatare, separat cu privire la activitatea de irigatii si separat cu privire la alte activităti de îmbunătătiri funciare.

Art. 14. - Justificarea modului de utilizare a subventiilor alocate pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute în prezentele norme metodologice se face astfel:

a) până la data de 20 a fiecărei luni, sucursalele Administratiei centralizează de la unitătile de administrare la nivel de amenajare deconturile justificative, conform modelului prezentat în anexa nr. 6b), si prezintă Administratiei decontul justificativ al sucursalei privind utilizarea subventiilor alocate de la bugetul de stat pentru luna precedentă, verificat si avizat de organele de control financiar de stat teritoriale, conform modelului prezentat în anexa nr. 6a);

b) subventia solicitată lunar de la bugetul de stat reprezintă suma necesară în vederea acoperirii cheltuielilor stabilite pe baza planurilor tehnice si a contractelor încheiate cu tertii furnizori conform situatiei lunare a subventiilor ce se solicită de la bugetul de stat pentru exploatare si pentru achitarea contravalorii serviciilor contractate de întretinere si reparatii a amenajărilor de îmbunătătiri funciare, altele decât cele de irigatii, prevăzute în anexa nr. 5;

c) subventia pentru fiecare sucursală a Administratiei si pentru fiecare activitate se distribuie anual, trimestrial si lunar cu aprobarea consiliului de administratie, pe baza situatiilor privind subventiile ce se solicită de la bugetul de stat, defalcate pe fiecare sucursală conform anexei nr. 5a);

d) decontul justificativ de cheltuieli se întocmeste lunar de fiecare sucursală, pentru perioada raportată, cumulat de la începutul anului, pe baza situatiei lucrărilor si a facturilor emise de tertii furnizori, cu încadrarea în planurile tehnice si în devizele de lucrări, si este verificat si avizat de organele de control financiar teritoriale.

Art. 15. - (1) Răspunderea asupra realitătii, oportunitătii si necesitătii cheltuielilor cuprinse în decontul justificativ privind utilizarea subventiilor de la bugetul de stat revine Administratiei si sucursalelor sale.

(2) Ministerul efectuează controlul realitătii, legalitătii si eficientei utilizării fondurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare si a cheltuielilor de întretinere si reparatii a amenajărilor de îmbunătătiri funciare aflate în administrarea Administratiei, precum si al încadrării în sumele aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei, pentru fiecare activitate.

(3) Administratia exercită controlul permanent al legalitătii si oportunitătii efectuării de către sucursalele sale a cheltuielilor de exploatare si a celor de întretinere si reparatii ale amenajărilor de îmbunătătiri funciare, precum si al modului cum acestea sunt reflectate în deconturile prezentate.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 16. - (1) Pentru pregătirea sezonului de irigatii 2005, Administratia poate primi subventii pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere si reparatii ale amenajărilor de irigatii care îndeplinesc următoarele conditii:

a) sunt declarate de utilitate publică, în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 138/2004, cu modificările ulterioare;

b) deservesc organizatii si alti beneficiari care au încheiat cu Administratia contracte multianuale sau, respectiv, contracte anuale pentru irigarea suprafetelor de teren situate în cadrul amenajării;

c) cererea de livrare a apei pentru irigatii ce face obiectul contractelor multianuale implică irigarea a cel putin 20% din suprafata deservită de punctele de livrare a apei pentru irigatii si de canalele de distributie din cadrul amenajării de irigatii, precum si din suprafata întregii amenajări.

(2) Subventia acordată în conditiile alin. (1) va reprezenta cel mult 25% din fondul alocat prin bugetul de stat pentru subventionarea activitătilor de irigatii si va fi calculată pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigatii.

Art. 17. - (1) Pentru sezonul de irigatii 2005, plata contributiei proprii la tariful anual se achită până la data de 31 martie 2005.

(2) Pentru sezonul de irigatii 2005, termenele prevăzute la art. 5, art. 6 alin. (1) si la art. 7 alin. (1) se prelungesc până la data de 31 ianuarie 2005.

Art. 18. - (1) Pentru perioada prevăzută la art. 90 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, cu modificările ulterioare, asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii, constituite conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 573/2001, cu modificările ulterioare, beneficiază de subventii de la bugetul de stat cu conditia încheierii cu Administratia de contracte multianuale, în conditiile prezentelor norme metodologice.

(2) Pentru perioada prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, cu modificările ulterioare, asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii beneficiază de subventii de la bugetul de stat, acordate direct pe baza contractelor de prestări de servicii anuale încheiate cu beneficiarii, în conditiile prezentelor norme metodologice.

Art. 19. - (1) Pentru perioada prevăzută la art. 91 din Legea nr. 138/2004, cu modificările ulterioare, agentii economici si institutiile publice care, la data intrării în vigoare a acestei legi, beneficiază de subventii de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătătirilor funciare si care detin în proprietate, în administrare sau în folosintă terenuri amenajate cu lucrări de îmbunătătiri funciare, care nu sunt situate pe teritoriul unei asociatii a utilizatorilor de apă pentru irigatii, beneficiază de aceste subventii în conditiile prezentelor norme metodologice.

(2) Plafonul în limita căruia agentii economici si institutiile publice pot primi subventii de la bugetul de stat reprezintă cel mult 75% din plafonul maxim la hectar, unitar la nivel national, până la concurenta căruia pot beneficia de subventii organizatiile si federatiile.

Art. 20. - Pentru beneficiarii de subventii de la bugetul de stat, prevăzuti la art. 18 si art. 19 alin. (1), decontarea cheltuielilor de desfăsurare a activitătilor de irigatii se face conform procedurii mentionate la art. 8, care se aplică corespunzător.

Art. 21. - Anexele nr. 1, 2, 2a), 2b), 2c), 2d), 2e), 2f), 2g), 3, 4, 5, 5a), 6, 6a) si 6b)*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulilor de bună practică în studiul clinic

 

Având în vedere:

prevederile art. 10 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare; prevederile art. 76 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare;

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicală nr. O.B.11.254/2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulile de bună practică în studiul clinic, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitie contrară.

Art. 3. - Agentia Natională a Medicamentului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 4 octombrie 2004.

Nr. 1.236.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.132 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind unele măsuri în vederea utilizării eficiente a resurselor de numerotatie

 

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5), precum si ale art. 46 alin. (1) pct. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Prezenta decizie stabileste unele măsuri în vederea utilizării eficiente a resurselor de numerotatie privind furnizarea de servicii diverse, prevăzute în Planul national de numerotatie, adoptat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 140/EN/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 15 ianuarie 2003, modificată prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 137/EN/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 28 mai 2004, denumit în continuare PNN, în domeniul 0Z = 08, precum si a indicativelor individuale de forma 10xyz pentru selectarea transportatorilor.

Art. 2. - După împlinirea unui termen de 7 luni de la intrarea în vigoare a prezentei decizii se interzice furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului utilizarea, în vederea furnizării de servicii prin intermediul cartelelor virtuale sau al cartelelor preplătite, a altor resurse de numerotatie decât cele prevăzute în PNN în domeniile 0ZAB = 0801, 0ZAB = 0807 si 0ZAB = 0808 sau indicativele individuale de forma 10xyz pentru selectarea transportatorilor.

Art. 3. - După împlinirea unui termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei decizii furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului nu vor mai comercializa cartele virtuale si cartele preplătite în vederea furnizării serviciilor prevăzute la art. 2 prin utilizarea altor resurse de numerotatie decât cele prevăzute în PNN în domeniile 0ZAB = 0801, 0ZAB = 0807 si 0ZAB = 0808 sau indicativele individuale de forma 10xyz pentru selectarea transportatorilor.

Art. 4. - În termen de două luni de la intrarea în vigoare a prezentei decizii furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, care oferă servicii dintre cele prevăzute la art. 2 prin utilizarea altor resurse de numerotatie decât cele prevăzute în PNN în domeniile 0ZAB = 0801, 0ZAB = 0807 si 0ZAB = 0808 sau indicativele individuale de forma 10xyz pentru selectarea transportatorilor, au obligatia de a pune la dispozitie utilizatorilor finali informatii clare cu privire la modificarea resurselor de numerotatie ce vor fi utilizate pentru furnizarea acestor servicii, inclusiv cu privire la data până la care resursele de numerotatie actuale pot fi utilizate, prin publicarea pe pagina de Internet proprie si prin afisarea, în locuri vizibile, la toate oficiile comerciale ale furnizorilor sau ale agentilor lor.

Art. 5. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii,

Ion Smeeianu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2004.

Nr. 1.311/EN.