MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 897         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 1 octombrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI

 

2. - Hotărâre privind numirea în functiile de adjuncti ai Avocatului Poporului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

71. - Ordonantă de urgentă privind acordarea unor facilităti familiilor de pensionari

 

1.550. - Hotărâre privind efectuarea operatiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000

 

1.565. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

240.- Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului cu privire la forma, continutul si alte detalii prevăzute de plângerea privind ajutorul de stat pretins ilegal

 

 

HOTĂRÂRI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea în functiile de adjuncti ai Avocatului Poporului

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicată,

la propunerea Avocatului Poporului,

cu avizul comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului,

birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se numesc în functiile de adjuncti ai Avocatului Poporului doamna Luminita Gabriela Petrescu, doamna Georgeta Basarabescu si domnul Vasile Burtea.

 

Această hotărâre a fost adoptată de birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului în sedinta comună din 22 septembrie 2004.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 septembrie 2004.

Nr. 2.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind acordarea unor facilităti familiilor de pensionari

 

Având în vedere necesitatea adoptării rapide a unui cadru juridic care să permită familiilor de pensionari să utilizeze în întregime facilitătile de transport pe calea ferată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, precum si alte categorii de pensionari care beneficiază de 6 călătorii simple la transportul pe calea ferată, potrivit legii, pot utiliza pentru efectuarea transportului atât trenuri personale, trenuri accelarate, cât si trenuri rapide.

Art. 2. - De facilitătile de transport pe calea ferată prevăzute la art. 1 beneficiază si sotul sau sotia, după caz, cu încadrare în numărul total de călătorii la care are dreptul titularul.

Art. 3. - În termen de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei vor supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare si decontare pentru aceste facilităti.

Art. 4. - (1) Începând cu anul 2005 se acordă produse alimentare familiilor de pensionari, în cazul în care nu s-au utilizat tichetele de călătorie pe calea ferată la care au dreptul.

(2) Prin hotărâre a Guvernului se va aproba modalitatea de compensare în produse alimentare a tichetelor de călătorie pe calea ferată neutilizate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 71.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind efectuarea operatiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu data de 1 octombrie 2004 pensiile din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, vor fi evaluate în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Evaluarea se va efectua prin determinarea punctajului mediu anual aferent fiecărei pensii aflate în plată sau cuvenite, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se va realiza în functie de anul înscrierii la pensie, începând cu cele mai vechi dosare aflate în plată.

Art. 3. - Metodologia de efectuare a evaluării prevăzute la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Pe durata derulării procesului de evaluare si recalculare a pensiilor se autorizează redistribuirea, în conditiile legii, a unui număr de posturi pentru casele teritoriale de pensii de la institutiile aflate în subordonarea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, precum si contractarea unor servicii ce urmează a fi prestate de către institutele

nationale de cercetare aflate în coordonarea acestui minister.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.550.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare

 

Art. 1. - (1) Evaluarea pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, se efectuează pe baza prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prezentele norme metodologice reglementează modalitătile de rezolvare unitară a problemelor care apar ca urmare a unor interpretări diferite ale prevederilor legale, generate de evolutia în timp a legislatiei de pensii.

Art. 2. - (1) Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de legislatia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine la data începerii operatiunilor de evaluare.

(2) Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 iulie 1977, data intrării în vigoare a Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat si asistenta socială, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu annual pentru toate categoriile de pensii va fi de 20 de ani pentru femei si de 25 de ani pentru bărbati.

(3) Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 - 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr. 3/1977.

(4) Pentru persoanele beneficiare de pensii stabilite în conditii prevăzute de acte normative cu caracter special, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului de pensie prevăzută de aceste acte normative.

Art. 3. - Prin data deschiderii dreptului la pensie se întelege data la care persoana în cauză a fost înscrisă la categoria de pensie de care beneficiază sau care i se cuvine la data începerii operatiunilor de evaluare.

Art. 4. - Conditiile necesare deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau i se cuvine, la data începerii operatiunilor de evaluare, se consideră îndeplinite.

Art. 5. - Pentru pensiile provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, care au suferit schimbări ale categoriei de pensie după data de 1 aprilie 2001, în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, nu se vor efectua operatiunile de evaluare.

Art. 6. - Determinarea punctajului mediu anual se face pe baza datelor din documentatia de pensionare aflată în păstrarea casei teritoriale de pensii.

Art. 7. - (1) În situatia în care în documentatia de pensionare sunt înscrise perioade care constituie vechime în muncă, fără însă a exista si date referitoare la salariile avute de persoana în cauză în perioadele respective, casele teritoriale de pensii vor comunica în scris pensionarului datele care lipsesc, în vederea completării acestora.

(2) În situatia în care, în termen de 30 de zile de la comunicare, pensionarul nu prezintă acte prin care să dovedească salariile avute în perioadele în care documentatia existentă la casele teritoriale de pensii nu contine informatiile necesare, la determinarea punctajului mediu anual se vor utiliza salariile minime pe tară, brute sau nete, după caz, prevăzute pentru acele perioade la

art. 164 si în anexa nr. 7 la Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - (1) În situatia în care documentatia de pensie nu se mai află în păstrarea casei teritoriale de pensii care efectuează plata pensiei, casa teritorială de pensii va comunica această situatie, în scris, pensionarului, în vederea completării documentatiei necesare.

(2) Dacă, în termen de 30 de zile de la comunicare, pensionarul nu prezintă acte prin care să dovedească elementele necesare evaluării, aceasta se va face pe baza datelor din fisa de evidentă a drepturilor bănesti ale pensionarului. În acest caz, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariile minime pe tară, brute sau nete, după caz, dintr-o perioadă premergătoare

înscrierii la pensie, egală cu vechimea în muncă înscrisă în fisa respectivă.

Art. 9. - (1) În situatiile în care în păstrarea caselor teritoriale de pensii nu se află nici fisa de evidentă a drepturilor bănesti ale pensionarului sau aceasta nu contine elementele necesare evaluării, casa teritorială de pensii va comunica această situatie, în scris, pensionarului, în vederea reconstituirii documentatiei necesare.

(2) Prezentarea actelor doveditoare necesare reconstituirii documentatiei de pensii intră în sarcina pensionarilor în cauză.

Art. 10. - (1) În situatia pensiilor stabilite prin acte normative individuale până la data de 22 decembrie 1989, ale căror documentatii de pensionare nu contin date referitoare la vechimea în muncă sau din care rezultă o vechime în muncă mai mică decât vechimea minimă prevăzută de legea în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie, conditiile de pensionare se consideră îndeplinite, la nivelul vechimii minime necesare prevăzute de legea în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie, cu mentinerea în plată a pensiilor în cauză, fără a se efectua determinarea punctajului mediu anual.

(2) În cazul în care din documentatiile de pensionare rezultă o vechime în muncă egală sau mai mare decât vechimea în muncă minimă necesară, prevăzută de legea în vigoare de la data deschiderii dreptului la pensie, punctajul mediu anual se determină utilizându-se salariile rezultate din documentatia de pensionare sau, în lipsa acestora, salariile minime pe tară, brute ori nete, după caz, din perioada în care a fost realizată vechimea în muncă.

(3) În situatia în care nu este precizată perioada în care a fost realizată vechimea în muncă, se utilizează salariile minime pe tară, brute sau nete, după caz, dintr-o perioadă premergătoare deschiderii dreptului la pensie egală cu vechimea în muncă rezultată din documentatia de pensionare.

Art. 11. - Pentru pensiile de urmas stabilite în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 98/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferată, cu modificările ulterioare, punctajul mediu anual se determină cu aplicarea prevederilor art. 71 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. - În situatia pensiilor la stabilirea cărora au fost utilizate perioade de vechime în muncă realizate atât în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cât si în alte sisteme de asigurări sociale, neintegrate în sistemul asigurărilor sociale de stat, cu exceptia sistemului pensiilor militare, punctajul mediu anual se determină doar pentru perioadele care au constituit vechime în muncă în fostul

sistem al asigurărilor sociale de stat.

Art. 13. - Pentru pensiile stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/1995 privind pensionarea anticipată, în cazul în care la data începerii operatiunilor de evaluare nu au fost îndeplinite conditiile pentru eliminarea diminuării pensiei, cuantumului pensiei stabilite în baza punctajului mediu anual determinat potrivit prezentelor norme metodologice i se aplică procentul de diminuare din momentul stabilirii initiale.

Art. 14. - Pentru persoanele care beneficiază din sistemul public numai de o pensie provenită dintr-o pensie suplimentară stabilită în baza legislatiei de pensii anterioare datei de 1 aprilie 2001, punctajul mediu anual se determină prin raportarea numărului de puncte aferent cresterii care se acordă punctajului anual potrivit prevederilor art. 165 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, la vechimea integrală în muncă prevăzută de legea în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie.

Art. 15. - (1) În situatiile în care, la stabilirea pensiilor provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, au fost valorificate si perioade de vechime în serviciu realizate în sistemul pensiilor militare, la determinarea punctajului mediu anual aferent acestor perioade se utilizează solda de grad, solda de functie, precum si alte sporuri si indemnizatii pentru care se achita contributia la pensia suplimentară si care intrau în baza de calcul a pensiei, conform legislatiei în vigoare la acea dată, dovedite cu acte eliberate de organele abilitate.

(2) În lipsa prezentării unor astfel de dovezi, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariile minime pe tară, brute sau nete, după caz.

Art. 16. - (1) În situatia în care o persoană beneficiază de aceeasi categorie de pensii, atât din fostul sistem de asigurări sociale de stat, cât si din fostul sistem de asigurări sociale al agricultorilor, pentru determinarea punctajului mediu anual se iau în calcul atât vechimea în muncă, cât si durata de asigurare realizată în fostul sistem de pensii pentru agricultori.

(2) În situatia în care o persoană beneficiază de categorii diferite de pensii, una din fostul sistem de asigurări sociale de stat si alta din fostul sistem de asigurări sociale al agricultorilor, operatiunea de evaluare se efectuează numai pentru pensia stabilită în fostul sistem de asigurări sociale de stat.

(3) Pentru perioadele de activitate realizate în fostul sistem de asigurări sociale al agricultorilor, determinarea punctajului mediu anual se face cu respectarea prevederilor art. 162 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 17. - În situatia pensiilor de invaliditate, data încadrării în grad de invaliditate, pentru determinarea stagiului potential acordat, este considerată data începerii operatiunii de evaluare a pensiilor, iar stagiul complet de cotizare este cel prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, în raport de data nasterii.

Art. 18. - (1) Dacă din documentatia de pensionare rezultă perioade de vechime în muncă exprimate în săptămâni de cotizare, ca urmare a achitării contributiei către fostele case de asigurări sociale, aceste perioade se vor transforma în stagiu de cotizare exprimat în ani si luni de cotizare.

(2) În acest caz, pentru determinarea punctajului mediu anual se vor utiliza salariile minime pe tară, brute sau nete, după caz, din perioadele respective.

(3) Dacă din documentatiile de pensionare nu rezultă localizarea săptămânilor de cotizare în cadrul anului, acestea vor fi plasate imediat după data de 1 aprilie a anului respectiv.

Art. 19. - Dacă, după determinarea punctajului mediu anual în conditiile prevăzute de prezentele norme metodologice, pensionarul prezintă acte doveditoare, întocmite conform prevederilor legale în vigoare, din care rezultă stagii suplimentare, salarii sau sporuri care, potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, sunt avute în vedere la calculul

punctajului mediu anual, acesta se reevaluează la cerere.

Art. 20. - (1) În termen de 15 zile de la efectuarea evaluării, casa teritorială de pensii are obligatia să comunice pensionarului buletinul de calcul cuprinzând punctajul mediu anual stabilit conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentelor norme metodologice, precum si elementele care au stat la baza stabilirii acestuia.

(2) Formatul si continutul buletinului de calcul se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 2.940,0 milioane lei, destinată sustinerii cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării celui de-al VIII-lea Congres al spiritualitătii românesti, potrivit devizului  prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2004.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului până la data de 10 decembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.565.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV

privind organizarea celui de-al VIII-lea Congres al spiritualitătii românesti

 

1. Tipărituri si lucrări privind imaginea României: 590.000.000 lei

- invitatii, plicuri, expeditii

- 700 buc. x 8.000 lei/buc. 5.600.000 lei

- ecusoane, plachete, insigne

- 400 buc. x 100.000 lei/buc. 40.000.000 lei

- diplome de excelentă si de onoare

- 500 buc. x 10.000 lei/buc. 5.000.000 lei

- “Contributii la cunoasterea istoriei românilor de pretutindeni” (II) - 1.000 buc. x 240.000 lei/buc. 240.000.000 lei

- “Lucrările congresului” - 600 buc. x 150.000 lei/buc. 90.000.000 lei

- “Scoala Ardeleană - 250” - 600 buc. x 150.000 lei/buc. 90.000.000 lei

- program general, carnet notes, pix

- 600 buc. x 50.000 lei/buc. 30.000.000 lei

- alte publicatii si tipărituri privind congresul si imaginea României (harta României si a românilor de pretutindeni, foaie volantă, pliante de prezentare, calendare, invitatii si programe la expozitii de artă si carte, spectacole, birotică etc.) 90.400.000 lei

2. Cheltuieli de masă

- 400 persoane x 400.000 lei/persoană/zi x 5 zile 800.000.000 lei

3. Cheltuieli de cazare

- 400 persoane x 400.000 lei/persoană/zi x 5 nopti 800.000.000 lei

4. Cheltuieli de transport 615.000.000 lei

a) Închirieri autocare si microbuze:

Chisinău - Alba Iulia - Chisinău

Vârset - Alba Iulia - Vârset

Belgrad - Alba Iulia - Belgrad

Cernăuti - Alba Iulia - Cernăuti

Bucuresti - Alba Iulia - Bucuresti

b) Transport auto individual (carburanti)

c) Transport tren si avion (bilete)

5. Expozitii de documente, fotografii, artă, carte 45.000.000 lei

6. Spectacolele românilor de pretutindeni 90.000.000 lei

TOTAL: 2.940.000.000 lei

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului cu privire la forma, continutul si alte detalii prevăzute de plângerea privind ajutorul de stat pretins ilegal

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei se pune în aplicare Regulamentul cu privire la forma, continutul si alte detalii prevăzute de plângerea privind ajutorul de stat pretins ilegal, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 27 septembrie 2004.

Nr. 240.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

cu privire la forma, continutul si alte detalii prevăzute de plângerea privind ajutorul de stat pretins ilegal

În temeiul art. 28 alin. (1) si (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament.

 

Introducere

Elaborarea unui cadru juridic care reglementează materia ajutorului de stat reprezintă continuarea armonizării legislatiei românesti cu legislatia europeană, parte a procesului de aderare a României la Uniunea Europeană.

Scopul notificării si autorizării ajutoarelor de stat acordate de autoritătile publice sau de organismele care administrează surse financiare ale statului este de a urmări măsura în care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential normal, într-o economie de piată în care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt reglate de cerere si ofertă.

Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent trebuie să fie notificată Consiliului Concurentei. Fără autorizarea Consiliului Concurentei nu poate fi acordat nici un ajutor de stat.

Persoanele fizice si juridice interesate si afectate de acordarea unui ajutor de stat ilegal pot sesiza Consiliul Concurentei prin întocmirea unei plângeri care să contină elementele din formularul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

ARTICOLUL 1

Obiectul si scopul plângerilor privind acordarea unui ajutor de stat pretins ilegal

 

(1) Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent se notifică, potrivit legii, de către furnizorul si initiatorul ajutorului de stat Consiliului Concurentei.

(2) Un ajutor de stat nou nu poate fi acordat, iar modificările la un ajutor de stat existent nu pot fi puse în aplicare până când Consiliul Concurentei nu emite o decizie de autorizare sau până când ajutorul de stat nu este considerat ca fiind autorizat.

(3) Conform prevederilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare, ajutorul de stat acordat fără să fi fost autorizat de cătreConsiliul Concurentei sau care a fost acordat după ce a fost notificat, dar înainte de emiterea unei decizii de către Consiliul Concurentei în termenul legal, este ajutor de stat ilegal.

 

CAPITOLUL II

ARTICOLUL 2

Procedura privind sesizarea Consiliului Concurentei cu privire la ajutorul de stat pretins ilegal

 

(1) Consiliul Concurentei va analiza cu prioritate orice sesizare, plângere sau informatie, indiferent de sursa acesteia, privind un ajutor de stat pretins ilegal.

(2) Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv companie, autoritate publică centrală ori locală interesată, poate informa Consiliul Concurentei cu privire la un ajutor de stat pretins ilegal sau orice utilizare pretins abuzivă a ajutorului de stat.

(3) La primirea unei sesizări sau plângeri reclamând un ajutor de stat pretins ilegal, Consiliul Concurentei examinează dacă aceasta prezintă suficiente temeiuri de fapt si de drept pentru a justifica deschiderea unei investigatii.

(4) Consiliul Concurentei va analiza plângerile privind un ajutor de stat pretins ilegal, prin raportare la prevederile Legii nr. 143/1999, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Dacă plângerea nu prezintă suficiente temeiuri pentru a declansa o investigatie, Consiliul Concurentei va comunica reclamantului decizia de respingere, cu precizarea motivelor, în termen de 30 de zile de la înregistrarea sesizării sau plângerii.

(6) Decizia de respingere va fi precedată de ascultarea argumentelor reclamantului în fata Comisiei Consiliului Concurentei.

(7) În cazul în care plângerea înaintată nu intră sub incidenta legii ajutorului de stat, în termenul legal Consiliul Concurentei va răspunde în scris în acest sens autorului plângerii sau sesizării.

 

ARTICOLUL 3

Exceptii

 

Prezentul regulament nu se aplică activitătilor de producere, dezvoltare si comercializare a produselor agricole, prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004.

 

CAPITOLUL III

ARTICOLUL 4

Dispozitii finale

 

(1) În cazul sesizării Consiliului Concurentei privind un ajutor de stat pretins ilegal, procedura de analiză si luare a deciziilor, se aplică în mod corespunzător dispozitiile Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 61/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 1 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prezentul regulament transpune Formularul comunitar pentru plângerile privind un ajutor de stat pretins ilegal, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C nr. 116/3 din 16 mai 2003.

(3) Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXĂ

la regulament

 

FORMULAR

cu privire la continutul plângerii privind un ajutor de stat pretins ilegal

 

CAPITOLUL I

 

1. Date si informatii cu caracter general

1.1. Partea interesată/autoritătile/orice alte persoane care au formulat plângerea

1.2. Numele, prenumele, denumirea, persoana de contact, persoana juridică abilitată de către cel pretins prejudiciat pentru a formula plângerea

1.3. Domiciliul, sediul

1.4. Telefon, fax, adresa de e-mail

1.5. Dacă plângerea a fost formulată de către o întreprindere/companie, se va indica si domeniul de activitate al acesteia.

1.6. Reclamantul va prezenta în mod succint modalitătile prin care consideră că a fost afectat de ajutorul de stat pretins ilegal.

1.7. Se va atasa procura sau împuternicirea prin care cel prejudiciat este reprezentat.

2. Informatii privind beneficiarul ajutorului de stat pretins ilegal

2.1. Datele de identificare a acestuia

2.2. Nivelul la care ajutorul de stat ilegal a fost acordat:

- central;

- regional;

- alte cazuri.

 

CAPITOLUL II

 

1. Informatii continute de plângere

1.1. Informatii dacă plângerea este în legătură cu o schemă de ajutor de stat sau un ajutor de stat individual

1.2. Când a fost acordat ajutorul de stat sau când a fost implementată schema de ajutor de stat si care este durata schemei de ajutor de stat

1.3. Sectorul economic în care se acordă ajutorul de stat pretins ilegal

1.4. Valoarea ajutorului de stat

1.5. Forma sub care este acordat ajutorul de stat (împrumut, garantii, reduceri de taxe etc.)

1.6. Indicarea beneficiarilor. În cazul schemei de ajutor de stat se indică beneficiarii eligibili a primi ajutor de stat.

Este util să se transmită cât mai multe informatii posibile, incluzând si o descriere a domeniului principal de activitate al companiei, firmei care a beneficiat de un astfel de ajutor de stat ilegal.

1.7. Scopul/obiectivul pentru acordarea ajutorului de stat.

 

CAPITOLUL III

 

1. Temeiul plângerii

1.1. Detalierea temeiului plângerii, incluzând totodată si motivele pentru care aceasta a fost înaintată Consiliului Concurentei

1.2. Precizarea prevederilor legale încălcate prin acordarea unui astfel de ajutor de stat ilegal

1.3. Precizarea modalitătii în care, prin acordarea unui astfel de ajutor de stat ilegal, au fost afectate mediul concurential normal sau acordurile internationale la care România este parte

1.4. Prejudiciile cauzate de acordarea ajutorului de stat.

 

CAPITOLUL IV

 

1. Informatii privind alte proceduri legale

1.1. Informatii privind sesizarea prealabilă si a altor autorităti legal competente, în vederea solutionării plângerii

1.2. Atasarea de copii de pe toate corespondentele purtate cu alte autorităti publice privind plângerea în cauză.

2. Documente, acte si alte informatii în completarea plângerii

2.1. Atasarea oricăror documente, acte, corespondente, în completarea plângerii

2.2. Atasarea de copii de pe actele normative sau alte acte administrative prin care s-a acordat ajutorul de stat.

 

CAPITOLUL V

 

1. Confidentialitate

1.1. În vederea asigurării dreptului la apărare al celor vizati, Consiliul Concurentei poate divulga datele de identificare a reclamantului, precum si documentatia depusă de către acesta, în completare la plângere.

1.2. În cazul în care reclamantul nu doreste ca datele de identificare a acestuia, precum si alte documente să fie divulgate, va preciza în mod clar care sunt elementele de confidentialitate, precum si motivele pentru care solicită ca acestea să nu fie făcute cunoscute.

 

Data si semnătura

...............................