MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 899         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 octombrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

376. - Lege privind bursele private

 

720. - Decret pentru promulgarea Legii privind bursele private

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.540. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Pecica si în administrarea Consiliului Local al Orasului Pecica, judetul Arad

 

1.541. - Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societătile comerciale cu capital de stat

 

1.542. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Chiajna si în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiajna, judetul Ilfov

 

1.543. - Hotărâre pentru modificarea pct. 3 al lit. A din anexa nr. 2 la Metodologia de achizitionare, prin cumpărare, schimb sau donatie, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Natională a Pădurilor, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 796/2002

 

1.544. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor

 

1.551. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei “Grupul pentru Dialog Social” ca fiind de utilitate publică

 

1.554. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Alba

 

1.555. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 184/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind bursele private

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Bursa privată reprezintă sprijinul pentru studii acordat, în baza unui contract, de către o persoană juridică de drept privat sau de către o persoană fizică unui beneficiar care poate fi, după caz, elev, student, doctorand sau care urmează un program de pregătire postuniversitară într-o institutie de învătământ superior acreditată, din tară sau din străinătate.

(2) Cuantumul bursei private se stabileste la încheierea contractului si se poate modifica ulterior numai prin act aditional la acesta.

Art. 2. - (1) Contractul prin care se acordă bursa privată cuprinde clauze privind modul în care beneficiarul trebuie să îsi îndeplinească obligatiile de studiu, precum si celelalte conditii în care se oferă bursa.

(2) Contractul se semnează de beneficiar sau, în functie de vârstă, de beneficiar, cu acordul reprezentantului său legal, si de reprezentantul legal al persoanei juridice sau de persoana fizică ce oferă bursa.

(3) Beneficiarul bursei private are obligatia să prezinte contractul, în vederea avizării, la institutia/unitatea de învătământ în care studiază.

(4) Contractul poate contine clauze prin care să se stabilească obligatia beneficiarului de a lucra după finalizarea studiilor, prin angajare pe o anumită perioadă, pentru persoana juridică sau fizică ce acordă bursa privată, dar numai pe un post corespunzător studiilor absolvite.

(5) Pe perioada acordării bursei private se interzice ca beneficiarul să lucreze pentru cel ce acordă bursa sau pentru altă persoană juridică ori fizică desemnată de acesta.

Art. 3. - Bursa privată poate fi acordată pe întreaga durată a studiilor sau pe o perioadă mai scurtă de timp, stabilită prin contract.

Art. 4. - Cuantumul lunar al bursei private trebuie să acopere cel putin masa, cazarea si cheltuielile de întretinere, fără a se situa sub nivelul salariului minim pe economie.

Art. 5. - Sumele utilizate pentru acordarea burselor private sunt deductibile fiscal, în conditiile legii.

Art. 6. - (1) Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit, care acordă burse private elevilor, studentilor, doctoranzilor sau altor persoane care urmează, în tară ori în străinătate, un program de pregătire postuniversitară în institutii de învătământ superior acreditate, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, acordate pentru burse, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele conditii:

a) se încadrează în limita cotei de 3% din cifra de afaceri;

b) nu depăsesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

(2) Persoanele fizice care desfăsoară activităti independente pot acorda burse private persoanelor prevăzute la alin. (1), în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform art. 49 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

(3) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentând până la 1% din impozitul pe venitul anual, pentru acordarea de burse private persoanelor prevăzute la alin. (1), în conditiile prevederilor art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003.

Art. 7. - Bursa privată nu poate fi acordată, în conditiile prezentei legi, rudelor sau afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv.

Art. 8. - Bursa privată nu se impozitează, iar facilitătile prevăzute la art. 6 se reactualizează în concordantă cu introducerea unor prevederi mai favorabile prin modificarea Legii nr. 571/2003.

Art. 9. - (1) Cheltuielile privind bursele private acordate în conditiile prezentei legi, însumate cu cele efectuate pentru alte sponsorizări, potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, se vor încadra în limita prevăzută la art. 31 alin. (4) din Legea nr. 571/2003.

(2) Sumele reprezentând bursele private acordate de către persoanele fizice în conditiile prezentei legi, cumulate cu cele efectuate pentru alte sponsorizări, potrivit Legii nr. 32/1994, cu modificările si completările ulterioare, se vor încadra în limita a 5% din baza de calcul determinată conform art. 49 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 si, respectiv, a 1% din impozitul pe venitul anual datorat, în conditiile art. 90 alin. (2) din aceeasi lege.

Art. 10. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Educatiei si Cercetării vor emite instructiuni pentru aplicarea acesteia, care se aprobă prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei si cercetării.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 septembrie 2004.

Nr. 376.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind bursele private

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind bursele private si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2004.

Nr. 720.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Pecica si în administrarea Consiliului Local al Orasului Pecica, judetul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Pecica si în administrarea Consiliului Local al Orasului Pecica, judetul Arad.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.540.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Pecica si în administrarea Consiliului Local al Orasului Pecica, judetul Arad

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se  transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Orasul Pecica,

judetul Arad

Statul român,

Ministerul Apărării

Nationale

Orasul Pecica,

Consiliul Local

al Orasului

Pecica, judetul

Arad

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.547

- imobil 760

- suprafata construită = 1.829 m2

- suprafata desfăsurată = 1.829 m2

- suprafata totală a terenului =

46.555 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societătile comerciale cu capital de stat

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societătile comerciale cu capital de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 20 decembrie 1991, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Prevederile art. 1 nu se aplică terenurilor care, în conditiile legii, fac parte din domeniul public, precum si terenurilor cărora le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 746/1991 privind stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole în vederea aplicării art. 36 si art. 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările ulterioare, cu exceptia terenurilor din domeniul privat al statului pe care există obiective construite ce contin suprafete agricole si a terenurilor agricole prevăzute pentru dezvoltare.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.541.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Chiajna si în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiajna, judetul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Chiajna si în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiajna, judetul Ilfov, a imobilului identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.542.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al comunei Chiajna si în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiajna, judetul Ilfov

 

Adresa imobilului

care se transmite

Persoana juridică

Caracteristicile

tehnice

ale imobilului

Valoarea

contabilă

a imobilului

Nr. de înregistrare

al imobilului în inventarul

depus la Ministerul

Finantelor Publice

de la care

se transmite imobilul

la care

se transmite imobilul

 

 

Teren agricol

Suprafata =

5,96 ha

 

 

-

 

 

121.143

Localitatea Chiajna, judetul Ilfov

Statul român –

Ministerul Administratiei si

Internelor

Comuna Chiajna –

Consiliul Local

al Comunei Chiajna

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea pct. 3 al lit. A din anexa nr. 2 la Metodologia de achizitionare, prin cumpărare, schimb sau donatie, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Natională a Pădurilor, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 796/2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctul 3 al literei A din anexa nr. 2 la Metodologia de achizitionare, prin cumpărare, schimb sau donatie, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Natională a Pădurilor, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 796/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 15 august 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“3.1. Dacă terenul are destinatia forestieră sau este teren cu destinatie agricolă, ocupat cu vegetatie forestieră, valoarea terenului fără vegetatia forestieră se determină prin utilizarea relatiei de calcul:

VTER = S . R1 . R2 . VU , (3.2)

în care:

S - mărimea suprafetei terenului ce se evaluează în vederea cumpărării, exprimată în hectare;

R1 - coeficientul de evaluare a sansei de instalare a vegetatiei forestiere. Valorile coeficientilor R1 sunt diferentiate în raport cu zonele fitogeografice si cu starea terenului; ele sunt prezentate în tabelul nr. 3 din anexa nr. 3;

R2 - coeficientul de evaluare a riscului de asigurare a integritătii pădurii. Valorile coeficientilor R2 sunt diferentiate în functie de intensitatea presiunii sociale asupra pădurii; ele sunt prezentate în tabelul nr. 4 din anexa nr. 3;

VU - valoarea maximă a unui teren în suprafată de un hectar, stabilită în functie de caracteristicile terenului, prin intermediul relatiei:

VU = CMEX . PML . RPF/RD, (3.3)

 

în care:

CMEX - cresterea medie la exploatabilitate a productiei principale a speciei reprezentative pentru grupa de formatii forestiere în care se găseste terenul, exprimată în m3/ha . an;

PML - pretul mediu al unui metru cub de lemn, diferentiat pe grupe de specii, în raport cu ponderea lor în structura cotei normale de tăiere, exprimat în lei/m3;

RPF - rata medie a profitului, corespunzătoare terenului pe care este instalată pădurea, mijloc de productie; pentru uniformizare s-a utilizat aceeasi valoare ca cea utilizată în evaluarea terenurilor agricole, respectiv %;

RD - rata medie anuală a dobânzii pe piata bancară, conform datelor statistice oficiale.

Valorile VU sunt diferentiate în functie de bonitatea terenului si de grupa de formatii forestiere; ele sunt prezentate în tabelul nr. 1 din anexa nr. 3 si se exprimă în lei.

3.2. Dacă terenul are destinatia agricolă si nu este ocupat cu vegetatie forestieră, pentru determinarea valorii terenului se utilizează relatia de calcul:

VTER = S . R1. R2. VU , (3.2’)

în care:

S, R1, R2 au semnificatiile de la pct. 3.1. În situatia în care terenul oferit nu poate fi inclus într-o grupă de formatii forestiere, se va încadra în grupa de formatii forestiere cu cel mai apropiat areal de terenul respectiv.

Încadrarea pe grupe de formatii forestiere si pe categorii de bonitate a terenurilor cu altă destinatie decât cea forestieră se face de către comisia de evaluare;

Vu - valoarea unitară de vânzare a terenurilor agricole pentru localitatea pe teritoriul căreia se găseste terenul, care nu poate fi mai mare decât maximul valorilor de vânzare a terenurilor agricole, stabilit pentru localitatea unde se efectuează tranzactia, exprimată în lei/ha, comunicată lunar de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.543.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 18, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

“e) «Opera Română din Timisoara» îsi schimbă denumirea în «Opera Natională Română din Timisoara», institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Timisoara, str. Mărăsesti nr. 2, judetul Timis.”

2. La anexa nr. 2 capitolul II “Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat”, punctul 29 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“29. Opera Natională Română din Timisoara

Venituri proprii si subventii acordate

de la bugetul de stat”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.544.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei “Grupul pentru Dialog Social” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia “Grupul pentru Dialog Social”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 120, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Ion Antonescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.551.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 2 miliarde lei pentru judetul Alba, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al comunei Galda de Jos pentru finalizarea investitiei “Distributie gaze naturale”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.554.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 184/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

Având în vedere prevederile art. 41 alin. (1) lit. b) pct. 1 si lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 184/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004,

în temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Sumele alocate de Secretariatul General al Guvernului conform art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 184/2004 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, vor fi acordate în conditiile legii si vor fi virate în contul special deschis de organizatiile beneficiare, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 10 zile de la data convenirii programelor pentru care se acordă finantarea.

(2) Modul de utilizare a sumelor acordate potrivit prezentei hotărâri va fi supus controlului conform legislatiei în vigoare, respectiv pe baza rapoartelor de activitate si a bilanturilor anuale întocmite de organizatiile beneficiare, potrivit art. 41 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Departamentul pentru Relatii Interetnice

Cristian Jura,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.555.