MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 900         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 octombrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.517. - Hotărâre privind sistarea obiectivelor de investitii la capacitătile aprobate prin decretele Consiliului de Stat nr. 159/1980 si nr. 332/1984, nepuse în functiune până la data de 31 decembrie 1990 la Societatea Comercială “ROMAERO” - S.A. Bucuresti

 

1.539. - Hotărâre privind trecerea unor suprafete dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Ministerului Justitiei si a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti

 

1.566. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru organizarea unei expozitii de pictură românească contemporană la sediul Parlamentului European de la Bruxelles

 

1.567. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

1.568. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Mures

 

1.569. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Caras-Severin

 

1.570. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Vrancea

 

1.571. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Directia Generală de Protectie si Anticoruptie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.430. - Ordin al ministrului finantelor publice privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind sistarea obiectivelor de investitii la capacitătile aprobate prin decretele Consiliului de Stat nr. 159/1980 si nr. 332/1984, nepuse în functiune până la data de 31 decembrie 1990 la Societatea Comercială “ROMAERO” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă sistarea obiectivelor de investitii la capacitătile aprobate prin decretele Consiliului de Stat nr. 159/1980 si nr. 332/1984, nepuse în functiune până la data de 31 decembrie 1990 la Societatea Comercială “ROMAERO” - S.A. Bucuresti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Fondurile rezultate din valorificarea lucrărilor si utilajelor din investitiile sistate vor fi folosite exclusiv la implementarea programului de restructurare a Societătii Comerciale “ROMAERO” - S.A. Bucuresti.

Art. 3. - Contravaloarea activitătilor necesare pentru dezafectarea si valorificarea utilajelor si lucrărilor aferente investitiilor sistate va fi suportată din sursele proprii ale Societătii Comerciale “ROMAERO” - S.A. Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 1.517.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

capacitătilor aprobate prin decretele Consiliului de Stat nr. 159/1980 si nr. 332/1984, care nu s-au pus în functiune până la data de 31 decembrie 1990 la investitia “PT1 - dezvoltare Întreprinderea de Avioane Bucuresti”

 

Denumirea obiectivului de investitii

Capacitatea

fizică

aprobată

(bucăti/an)

Capacitatea

fizică

realizată

(bucăti/an)

Valoarea

aprobată

prin decret

(mii lei)

Valoarea

realizată până la

31 decembrie 1990

(mii lei)

Procent

de

realizare

(%)

 

Rest de executat la

31 decembrie 1990

(mii lei)

Întreprinderea de Avioane Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMBAC 1-11 

6

0,5

}

 

 

 

 

 

IAR-S 

10

0

 

4.024.400

 

}

 

 

 

- Fabrica de avioane de transport

 

 

}

 

 

 

 

- Fabrica de prelucrări mecanice pentru

industria de aviatie

 

 

 

 

 

1.806.638,2

39,4

 

- Fabrica de reparatii avioane de transport si utilitare

 

 

 

562.050

 

 

 

 

- Dezvoltarea grupului scolar de avioane existent

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

4.586.450

 

1.806.638,2

39,4

2.779.811,8

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor suprafete dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Ministerului Justitiei si a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 866/1998 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti si al art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor suprafete dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Ministerului Justitiei si a Institutului National de Cercetare- Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor, cu utilitătile aferente, din imobilul prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.539.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, care trec din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Ministerului Justitiei si a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti

 

Locul unde este situat

imobilul

Persoana juridică din administrarea căreia trec suprafetele din imobil

Persoana juridică în administrarea căreia trec suprafetele din imobil

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Transporturilor,

Constructiilor si Turismului, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale suprafetelor

din imobil supuse transmiterii

Municipiul Bucuresti,

str. Apolodor nr. 17,

sectorul 5

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului

Ministerul Justitiei Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti

- cod 8.29.04

- nr. MFP 97.101

parter 2 - tronsonul 6 = 70,6 m2

etaj VI-tronsoanele 5 si 6 = 194,2 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru organizarea unei expozitii de pictură românească contemporană la sediul Parlamentului European de la Bruxelles

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 195.300 mii lei pentru finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea, în perioada 11-15 octombrie 2004, a unei expozitii de pictură românească contemporană la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, în contextul aderării la Uniunea Europeană.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, din care 31.500 mii lei la titlul “Cheltuieli de personal” si 163.800 mii lei la titlul “Cheltuieli materiale si servicii”.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004.

Art. 4. - Sumele rămase neutilizate se restituie la bugetul de stat în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului până la data de 10 decembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.566.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 1.800 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finantarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat.

(3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (1), pe comune, orase, municipii, judete si pe sectoarele municipiului Bucuresti se face de către consiliul judetean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.567.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

sumelor defalcate din T.V.A., repartizate pe judete pentru asigurarea finantării cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, pe anul 2004

 

- milioane lei –

Nr.

crt.

Judetul

Suma

 

TOTAL

1.800.000

1.

ALBA

42.443

2.

ARAD

43.330

3.

ARGES

57.346

4.

BACĂU

44.977

5.

BIHOR

18.843

6.

BISTRITA-NĂSĂUD

26.888

7.

BOTOSANI

43.141

8.

BRASOV

22.165

9.

BRĂILA

28.084

10.

BUZĂU

42.370

11.

CARAS-SEVERIN

21.701

12.

CĂLĂRASI

32.007

13.

CLUJ

51.837

14.

CONSTANTA

62.929

15.

COVASNA

27.987

16.

DÂMBOVITA

46.743

17.

DOLJ

62.448

18.

GALATI

58.132

19.

GIURGIU

20.265

20.

GORJ

46.586

21.

HARGHITA

42.604

22.

HUNEDOARA

45.045

23.

IALOMITA

15.637

24.

IASI

96.440

25.

ILFOV

17.845

26.

MARAMURES

23.161

27.

MEHEDINTI

11.504

28.

MURES

58.090

29.

NEAMT

36.997

30.

OLT

44.087

31.

PRAHOVA

63.811

32.

SATU MARE

33.894

33.

SĂLAJ

27.351

34.

SIBIU

26.247

35.

SUCEAVA

106.962

36.

TELEORMAN

41.916

37.

TIMIS

48.138

38.

TULCEA

12.355

39.

VASLUI

29.432

40.

VÂLCEA

44.421

41.

VRANCEA

17.775

42.

MUNICIPIUL BUCURESTI

156.066

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 4,2 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al judetul Mures pentru efectuarea lucrărilor de reparatii la clădirea Teatrului National Târgu Mures.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.568.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Caras-Severin

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 11,7 miliarde lei, pentru judetul Caras-Severin, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al orasului Otelu Rosu pentru consolidarea unui pod peste râul Bistra.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.569.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judetul Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 15 miliarde lei, pentru judetul Vrancea, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, si alocarea acesteia bugetului propriu al judetului Vrancea pentru reparatii curente si capitale la Consiliul Judetean Vrancea si la institutiile aflate în subordinea sa.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.570.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Directia Generală de Protectie si Anticoruptie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru Directia Generală de Protectie si Anticoruptie, cu suma de 259.000 mii lei la capitolul “Ordine publică si sigurantă natională”, titlul “Cheltuieli de personal”, pentru asigurarea necesarului de fonduri aferent articolului “Deplasări, detasări, transferări”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Justitiei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Claudiu Stefan Seucan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.571.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 42 alin. (3) si alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Următoarele acte administrative emise prin intermediul mijloacelor informatice, în procesul de administrare a impozitului pe venitul global, sunt valabile fără semnătura si stampila organului emitent, îndeplinind cerintele legale aplicabile actelor administrative:

- Decizia de impunere anuală, cod 14.13.02.13/a;

- Înstiintarea de compensare, cod 14.13.07.13/1;

- Înstiintarea de restituire, cod 14.13.07.13;

- Documentul de restituire, cod 14.13.07.13/2

- Înstiintarea de plată, cod 14.13.09.99.

Art. 2. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, directiile  generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2004.

Nr. 1.430.