MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 901         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 octombrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

379. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

723. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

388. - Lege privind trecerea unor constructii si a terenurilor aferente, aflate în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si vânzarea acestora de către Regia Natională a Pădurilor – Romsilva

 

733. - Decret pentru promulgarea Legii privind trecerea unor constructii si a terenurilor aferente, aflate în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si vânzarea acestora de către Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

 

394. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

739. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

635. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind sigiliile aplicate în cadrul activitătii de inspectie fiscală

 

636. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind ordinul de serviciu permanent de inspectie fiscală

 

672. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale, cu modificările si completările ulterioare

 

1.204. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea certificatului pentru detinerea de medicamente si substante stupefiante si psihotrope

 

1.210 - Ordin al ministrului sănătătii privind decalarea datei concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie din 14 noiembrie 2004 în 19 decembrie 2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 25 octombrie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) produs cosmetic - orice substantă sau preparat care urmează să fie pus în contact cu diverse părti externe ale corpului uman, precum piele, păr, unghii, buze, organe genitale externe sau cu dintii si mucoasa bucală, cu scopul exclusiv sau principal de a le curăta, a le parfuma, a le modifica aspectul si/sau a le corecta mirosurile corporale si/sau a le proteja ori a le mentine în bună stare;”

2. La articolul 2, după litera k) se introduc trei litere noi, literele l), m) si n), cu următorul cuprins:

“l) produs cosmetic finit - produsul cosmetic în formula sa finală, asa cum este introdus pe piată si oferit consumatorului final, sau prototipul acestuia;

m) prototip - primul model sau design al unui produs cosmetic care nu a fost fabricat în loturi si de la care produsul cosmetic finit este copiat sau dezvoltat;

n) perioada după deschidere - perioada de timp în care un produs cosmetic finit poate fi folosit în sigurantă, calculată din momentul primei deschideri a ambalajului primar si începerii utilizării produsului.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Lista cuprinzând categoriile de produse cosmetice, asa cum sunt definite în cuprinsul art. 2 lit. a), este prevăzută în anexa nr. 1.”

4. După articolul 3 se introduce un articol nou, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art. 31. - Ministerul Sănătătii reprezintă autoritatea natională competentă pentru reglementarea comercializării produselor cosmetice, notificarea acestora în întocmirea si administrarea bazei de date, inspectia si controlul pe piată, informarea populatiei, înregistrarea cazurilor semnalate privind efectele adverse asupra populatiei, cauzate de produsele cosmetice, raportarea către Comisia Europeană.”

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Produsele cosmetice puse pe piată nu trebuie să pericliteze sănătatea umană atunci când sunt folosite în conditii normale sau rational previzibile de folosire, tinându-se seama, în special, de prezentarea produsului, etichetarea, instructiunile privind utilizarea si îndepărtarea acestuia, precum si de orice altă indicatie prevăzută de producător, de reprezentantul său autorizat sau de orice altă persoană responsabilă pentru introducerea pe piată a produsului. Aceste indicatii nu vor scuti nici o persoană, în nici o circumstantă, de a se conforma cu alte dispozitii ale prezentei legi.”

6. După articolul 5 se introduc articolele 51 si 52 cu următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Fără a se prejudicia îndeplinirea obligatiilor ce derivă din art. 4, se interzice:

a) introducerea pe piată a produselor cosmetice în legătură cu formula finală, cât si a celor continând ingrediente sau combinatii de ingrediente care, pentru a îndeplini cerintele prezentei legi, au fost testate pe animale, folosindu-se o metodă, alta decât cea alternativă, după data la care aceasta din urmă a fost validată si adoptată la nivelul Uniunii Europene, tinându-se seama de evolutia procesului de validare din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică;

b) testarea pe animale a produselor cosmetice finite, pentru a îndeplini cerintele prezentei legi;

c) testarea pe animale a ingredientelor sau combinatiilor de ingrediente, pentru a îndeplini cerintele prezentei legi, începând cu data la care aceste teste trebuie să fie înlocuite de metodele alternative validate sau stabilite de către Comisia Europeană. Metodele alternative sunt prevăzute în anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002.

(2) Ministerul Sănătătii asigură, prin ordin al ministrului, preluarea noilor metode alternative, în acord cu progresul realizat în validarea si adoptarea acestora de către Comisia Europeană, în conformitate cu următoarele termene limită: 11 martie 2009, pentru testarea ingredientelor sau combinatiilor de ingrediente, si 11 martie 2013, pentru testele de toxicitate cu doză repetată, toxicitate reproductivă si toxicocinetică.

(3) În situatii exceptionale, atunci cînd există un motiv întemeiat în ceea ce priveste siguranta unui ingredient cosmetic existent, Ministerul Sănătătii poate solicita Comisiei Europene să acorde o derogare de la prevederile alin. (1). Cererea de derogare trebuie să contină o evaluare a situatiei si să indice măsurile necesare. Pe baza cererii si după consultarea Comitetului Stiintific pentru Cosmetice si Produse Nealimentare, Comisia Europeană poate autoriza derogarea prin decizie motivată. Această autorizare trebuie să contină conditiile în care s-a acordat derogarea, obiectivul specific, durata si raportarea rezultatelor.

(4) Derogarea poate fi acordată numai dacă:

a) ingredientul se foloseste în mod frecvent si nu poate fi înlocuit de un alt ingredient cu functie similară;

b) problema de sănătate umană specifică este fundamentată si nevoia de a recurge la testări pe animale este justificată si sustinută de un protocol de cercetare detaliat, propus ca bază de evaluare.

Art. 52. - (1) Este interzisă folosirea în produsele cosmetice a substantelor clasificate ca fiind cancerigene, mutagenice sau toxice pentru reproducere, din categoriile 1, 2 si 3, asa cum sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.

(2) O substantă clasificată în categoria 3 poate fi folosită în produsele cosmetice numai dacă a fost evaluată de Comitetul Stiintific pentru Cosmetice si Produse Nealimentare al Comisiei Europene si a fost acceptată pentru a fi folosită în produse cosmetice.”

7. După articolul 6 se introduce articolul 61 cu următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 5 si fără a aduce atingere prevederilor Ordinului ministrului industriei si resurselor si al ministrului sănătătii si familiei nr. 309/729/2001 privind inventarul pentru ingredientele folosite în produsele cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 28 noiembrie 2001, Ministerul Sănătătii poate autoriza folosirea pe teritoriul României a substantelor care nu sunt prevăzute în lista de substante permise pentru anumite produse cosmetice, în următoarele conditii:

a) autorizarea trebuie să se limiteze la o perioadă maximă de 3 ani;

b) să se efectueze o verificare oficială a produselor cosmetice care contin substanta sau preparatul a cărui utilizare a fost autorizată;

c) produsul cosmetic astfel fabricat trebuie să poarte o indicatie distinctă, care va fi precizată în autorizatie.

(2) Ministerul Sănătătii trebuie să informeze Comisia Europeană si statele membre despre decizia de autorizare luată conform alin. (1), în decurs de două luni de la data intrării în vigoare a autorizatiei.

(3) Înainte de expirarea termenului de 3 ani, prevăzut la alin. (1) lit. a), Ministerul Sănătătii poate înainta Comisiei Europene o cerere pentru includerea pe lista substantelor permise a substantei care a primit autorizarea natională, conform alin. (1). Concomitent va comunica documentatia pe care se întemeiază această cerere si va indica utilizările cărora le este destinată substanta.”

8. La articolul 8, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Notificarea constă în transmiterea, în formă scrisă si/sau electronică, a următoarelor date:”

9. Alineatele (1) si (3) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Notificarea unui produs cosmetic care se introduce pe piată pe teritoriul României se face la Ministerul Sănătătii, prin transmiterea în formă scrisă si/sau electronică a formularului de notificare. Ministerul Sănătătii înregistrează notificarea, comunică celui care a transmis-o numărul notificării si face publică lista produselor cosmetice notificate.

..........................................................................................

(3) Orice modificare a informatiilor transmise Ministerului Sănătătii, conform prevederilor art. 8, va fi adusă la cunostintă acestuia în termen de 30 de zile de la data aparitiei modificării.”

10. La articolul 10 alineatul (1), literele b), d), e) si f) vor avea următorul cuprins:

“b) specificatiile fizico-chimice si microbiologice pentru materiile prime si produsul finit si criteriile de control de puritate si microbiologie pentru produsul cosmetic;

...........................................................................................

d) numele persoanei responsabile cu fabricarea sau importul pentru prima dată al unui produs cosmetic în Uniunea Europeană; persoana responsabilă trebuie să posede un nivel adecvat de calificare profesională sau experientă, în conformitate cu legislatia si practica statului membru al Uniunii Europene unde sunt fabricate sau unde sunt prima dată importate produsele cosmetice;

e) evaluarea riscului pentru sănătatea umană al produsului cosmetic. Pentru aceasta fabricantul va tine seama de profilul toxicologic general al ingredientelor folosite, de structura lor chimică si de nivelul de expunere,

în special de caracteristicile de expunere specifice zonei în care produsul va fi aplicat sau de populatia căreia îi este destinat; pentru produsele destinate copiilor sub 3 ani, precum si pentru cele destinate exclusiv igienei intime externe trebuie să existe o evaluare specifică a securitătii pentru sănătatea umană. În cazul în care produsul se fabrică în diferite localităti pe teritoriul României sau al statelor membre ale Uniunii Europene, producătorul poate să aleagă o singură locatie/loc, unde informatiile privind produsul sunt disponibile. În acest sens, la solicitarea autoritătilor competente pentru monitorizarea produsului sau a altor autorităti cu competente de control, producătorul este obligat să precizeze adresa la care informatiile sunt rapid accesibile;

f) numele si adresa persoanelor calificate responsabile, care au evaluat produsul din punctul de vedere al sigurantei pentru sănătatea umană; persoanele responsabile pentru evaluare trebuie să aibă diplomă de studii superioare în specialitătile: farmacie, toxicologie, dermatologie, medicină sau o specialitate similară, asa cum este definită în cuprinsul Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.”

11. La articolul 10 alineatul (1), după litera h) se introduce litera i) cu următorul cuprins:

“i) informatii privind orice testări pe animale, efectuate de producător, agentii sau furnizorii săi, legate de dezvoltarea produsului sau de evaluarea sigurantei produsului cosmetic ori a ingredientelor sale, inclusiv orice testare pe animale, efectuată în scopul respectării unor reglementări nationale din tările care nu sunt membre ale Uniunii Europene.”

12. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc alineatele (3) si (4) cu următorul cuprins:

“(3) Fără a se aduce prejudicii protejării secretului comercial si proprietătii intelectuale, producătorul, reprezentantul său autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă cu introducerea pe piată a unui produs cosmetic importat va asigura ca informatia prevăzută la alin. (1) lit. a) si g) să fie accesibilă publicului în orice format, inclusiv electronic; informatiile prevăzute la alin. (1) lit. a), care vor fi accesibile publicului, vor fi limitate la informatiile cantitative ale substantelor periculoase reglementate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 451/2001.

(4) Evaluarea sigurantei pentru sănătatea umană, asa cum este prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. e), va fi efectuată în conformitate cu principiile de bună practică de laborator prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum si inspectia si verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substantelor chimice.”

13. La articolul 13, partea introductivă a alineatului (1), literele a), b), c), e), f) si i) si alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Produsele cosmetice pot fi puse pe piată numai dacă pe recipient si pe ambalaj informatiile următoare sunt inscriptionate vizibil, lizibil si cu caractere care nu se sterg usor; în ceea ce priveste informatiile prevăzute la lit. i), acestea pot fi inscriptionate doar pe ambalaj. Se vor indica următoarele date:

a) numele sau denumirea producătorului ori a persoanei responsabile cu introducerea pe piată stabilite în Uniunea Europeană sau abrevierea, dacă aceasta permite identificarea persoanelor respective;

b) sediul sau adresa din statul membru al Uniunii Europene a producătorului sau a persoanei responsabile pentru introducerea pe piată în Uniunea Europeană a unui produs cosmetic importat sau abrevierea sa, atât timp cât aceasta este posibil de identificat;

c) tara de origine pentru produsele fabricate în afara statelor membre ale Uniunii Europene;

...........................................................................................

e) data de minimă durabilitate indicată prin sintagma «A se folosi preferabil înainte de...», urmată de dată sau de indicarea locului de pe ambalaj unde se află inscriptionată această dată. Data trebuie clar mentionată, indicându-se, în ordine si cu cifre arabe, fie luna si anul, fie ziua, luna si anul. Dacă este necesar, această informatie va fi suplimentată de o indicare a conditiilor care trebuie îndeplinite pentru a se garanta durabilitatea afirmată.

Indicarea datei de durabilitate nu este obligatorie pentru produsele cosmetice a căror durabilitate minimă depăseste 30 de luni. Pentru acestea mentiunile se completează cu indicarea perioadei, după deschiderea produsului cosmetic, în care poate fi folosit în sigurantă de către consumatori.

Această informatie va fi redată prin simbolul prevăzut în anexa nr. 2, urmat de perioada de utilizare exprimată în luni si/sau ani;

f) precautiunile speciale la utilizare, în special cele referitoare la ingredientele mentionate în listele prevăzute la art. 6 alin. (1) si aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si care trebuie inscriptionate pe ambalaj, precum si informatiile speciale de avertizare pentru produsele cosmetice de uz profesional, în special cele pentru coafură.

În situatia în care acest lucru nu este posibil din motive practice, va fi alăturat un prospect, o banderolă ori un cartonas care va contine informatiile necesare consumatorilor, fie abreviat, fie prin utilizarea simbolului prevăzut în anexa nr. 3, care trebuie să figureze pe recipient si pe ambalaj;

...........................................................................................

i) lista cuprinzând ingredientele care fac parte din compozitia produsului cosmetic, în ordinea descrescătoare a greutătii în momentul încorporării lor; această listă este precedată de cuvântul singrediente”. În cazul în care, din motive practice legate de spatiu, acest lucru nu este posibil, va fi alăturat un prospect, o banderolă ori un cartonas ce trebuie să contină informatia necesară consumatorului si va fi inscriptionată pe recipient ori pe ambalaj informatia abreviată ori simbolul prevăzut prin ordin al ministrului sănătătii. Se vor mentiona ingredientele în concentratie mai mică de 1%, fără o ordine anume, după cele a căror concentratie este mai mare de 1%. Colorantii se pot mentiona după celelalte ingrediente. Pentru produsele cosmetice decorative comercializate în mai multe culori/nuante se mentionează toti agentii de colorare folositi, precedati de sintagma “poate contine” sau de simbolul .+/-”. Compozitiile de parfumare sau de aromatizare si materiile lor prime vor fi mentionate prin cuvântul “parfum”, respectiv “aromă”. Substantele cuprinse în listele prezentate la art. 6 alin. (1) lit. a) si aprobate prin ordin al ministrului sănătătii, pentru care există mentiunea de a fi inscriptionate pe ambalaj, vor fi incluse pe lista ingredientelor, indiferent de functiunea pe care o au în produsul cosmetic.

(2) Acolo unde, din motive practice legate de dimensiunea sau de forma recipientelor ori a ambalajelor, nu este realizabilă inscriptionarea informatiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) si i), acestea se înscriu pe o etichetă, o banderolă, un prospect sau un pliant care este alăturat produsului. În cazul săpunului, al bilelor pentru baie sau al altor produse de dimensiuni mici, unde este practic imposibil, din motive de dimensiune sau formă, să fie scrise informatiile prevăzute la alin. (1) lit. i) pe un prospect, o etichetă, o banderolă, un pliant sau un cartonas atasat, aceste informatii vor fi scrise pe un pliant pus în imediata vecinătate a recipientului în care produsul cosmetic este expus spre vânzare.”

14. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Pentru produsele cosmetice care nu sunt preambalate si care sunt ambalate la punctul de vânzare la cererea cumpărătorului ori care sunt preambalate pentru imediata vânzare, regulile detaliate pentru modul de indicare a informatiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

15. După articolul 14 se introduce articolul 141 cu următorul cuprins:

“Art. 141. - (1) Ministerul Sănătătii nu poate interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piată a produselor cosmetice care îndeplinesc cerintele prevăzute de prezenta lege.

(2) În vederea asigurării unui tratament medical prompt si adecvat în cazul unor situatii cu risc pentru sănătate, la solicitarea Ministerului Sănătătii, producătorul, importatorul sau persoana responsabilă cu introducerea pe piată trebuie să asigure furnizarea informatiilor necesare si adecvate privind substantele folosite în produsele cosmetice.

(3) Ministerul Sănătătii este autoritatea natională competentă care asigură transmiterea informatiilor prevăzute la alin. (2) către oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene, la solicitarea acestora, luând măsurile necesare pentru ca informatia să fie transmisă doar în scopul aplicării unui tratament medical adecvat.”

16. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) În etichetare, prezentarea spre vânzare sau promovarea produsului se interzice întrebuintarea textelor, denumirilor, mărcilor, imaginilor sau a altor însemne care atribuie produselor caracteristici pe care acestea nu le au.

(2) Producătorul ori persoana responsabilă cu introducerea pe piată a produsului poate mentiona, pe ambalaj sau pe orice alt document, nota, eticheta, banderola ce însoteste ori care se referă la produs, că produsul nu a fost testat pe animale, numai dacă producătorul sau furnizorul său de materii prime nu a efectuat testări pe animale pentru produsul final ori pentru prototip sau nu a folosit nici un ingredient testat pe animale de către terte persoane, în scopul formulării de produse cosmetice noi.”

17. La articolul 17, partea introductivă si litera c) vor avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă următoarele fapte:

............................................................................................

c) nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 51, 52, 7, art. 141 alin. (2) si ale art. 19, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.”

18. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - În cazul în care Ministerul Sănătătii constată, pe baza unor dovezi întemeiate, că un produs cosmetic, desi respectă cerintele prezentei legi, reprezintă un pericol pentru sănătate, poate interzice provizoriu comercializarea acelui produs sau poate impune conditii speciale pentru comercializarea acestuia pe teritoriul României. În acest caz va informa imediat Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene asupra acestei decizii si asupra motivelor care au fundamentat această decizie.”

19. După articolul 20 se introduc articolele 201 si 202 cu următorul cuprins:

“Art. 201. - (1) Ministerul Sănătătii este autoritatea natională competentă, care transmite informatii Comisiei Europene referitoare la dispozitiile art. 8 si 10, în scopul publicării în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

(2) Ministerul Sănătătii asigură cooperarea cu autoritătile competente ale statelor membre, pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi.

Art. 202. - În cazul în care Ministerul Sănătătii a decis, potrivit art. 19, interzicerea provizorie sau restrictionarea comercializării unui produs cosmetic, acesta informează în scris, în termen de 72 de ore, partea interesată/implicată despre această măsură, indicând motivele deciziei si măsurile de remediere recomandate, în conformitate cu reglementările legale existente, precum si data limită până la care acestea pot fi aplicate.”

20. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Prevederile art. 17 se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.”

21. După articolul 22 se introduc articolele 221 si 222 cu următorul cuprins:

“Art. 221. - Ministerul Sănătătii va stabili, până la data de 31 decembrie 2006, procedura prin care unele substante si preparate chimice pot fi autorizate temporar, pentru a fi utilizate în produsele cosmetice, mecanismul de acces la informatiile despre substantele folosite în fabricarea produselor cosmetice necesare pentru asigurarea tratamentelor medicale adecvate în cazul unor situatii cu risc pentru sănătate, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 222. - Prevederile prezentei legi nu se aplică produselor care contin substante prevăzute în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 14 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare.”

22. Articolul 25 se abrogă.

23. După articolul 25 se introduce articolul 26 cu următorul cuprins:

“Art. 26. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.”

24. Anexele nr. 1 si 2 vor avea următorul cuprins:

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând categoriile de produse cosmetice

 

- Creme, emulsii, lotiuni, geluri si uleiuri pentru piele (mâini, fată, picioare etc.)

- Măsti pentru fată (cu exceptia produselor care actionează ca abrazive superficiale ale pielii pe cale chimică)

- Baze nuantatoare (lichide, paste, pudre etc.)

- Pudre de machiaj, pudre după baie, pudre igienice etc.

- Săpunuri de toaletă, săpunuri deodorante etc.

- Parfumuri, ape de toaletă, ape de colonie etc.

- Preparate pentru baie si dus (săruri, spume, uleiuri, geluri etc.)

- Depilatoare

- Deodorante si antiperspirante

- Produse pentru îngrijirea părului:

- nuantatoare si decolorante;

- produse pentru ondulare, îndreptare si fixare;

- produse pentru aranjare (decorare);

- produse pentru curătare (lotiuni, pudre, sampoane etc.);

- produse de conditionare (lotiuni, creme, uleiuri etc.);

- produse de coafare (lotiuni, lacuri, briantine etc.)

- Produse pentru ras (creme, spume, lotiuni etc.)

- Produse pentru machiaj si îndepărtarea acestuia de pe fată si ochi

- Produse destinate aplicării pe buze

- Produse pentru îngrijirea dintilor si a gurii

- Produse pentru îngrijirea unghiilor si decorarea lor

- Produse pentru igiena intimă externă

- Produse pentru băi de soare (plajă)

- Produse pentru bronzare fără soare

- Produse de albire a pielii

-           Produse antirid.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

Simbolul pentru indicarea perioadei după deschidere

 

 

25. După anexa nr. 2 se introduce anexa nr. 3 cu următorul cuprins:

ANEXA Nr. 3*)

 

Simbolul pentru precautiunile particulare de utilizare

 

Art. II. - Limitele de competentă în efectuarea controlului pe piată al produselor cosmetice se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, în termen de 180 de zile de la publicarea prezentei legi.

Art. III. - Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 76/768/CEE referitoare la produsele cosmetice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L053 din 25 februarie 1977, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin Directiva nr. 2003/15/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L066 din 11 martie 2003.

Art. IV. - Dispozitiile prezentei legi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia:

a) dispozitiilor art. I pct. 8 si 9, care intră în vigoare la 180 de zile de la data publicării legii;

b) dispozitiilor art. I pct. 6, 7 si 10-19, care intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. V. - Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucuresti, 28 septembrie 2004.

Nr. 379.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2004.

Nr. 723.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind trecerea unor constructii si a terenurilor aferente, aflate în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si vânzarea acestora de către Regia Natională a Pădurilor – Romsilva

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor constructii si a terenurilor aferente, aflate în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. - Se aprobă valorificarea constructiilor si a terenurilor aferente, prevăzute la art. 1, prin vânzare de către Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, în conditiile legii.

Art. 3. - Suma rezultată din vânzarea constructiilor si a terenurilor aferente, prevăzute la art. 1, se face venit la bugetul de stat.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 septembrie 2004.

Nr. 388.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor si terenurilor aferente, aflate în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, în vederea vânzării acestora de către Regia Natională a Pădurilor – Romsilva

 

Amplasamentul

constructiilor

care se transmit

Numărul

de identificare

M.F.P.

Destinatia constructiilor

Valoarea

de inventar

- lei -

Terenurile aferente

constructiilor

- m2 -

Comuna Balc,

Str. Gării nr. 1,

judetul Bihor

568

Grajd pentru armăsari de montă publică

8.691.952

16.044

569

Grajd pentru armăsari pepinieri

5.088.634

45.770

570

Grajd pentru iepe-mamă

50.535.930

46.300

571

Grajd pentru iepe-mamă

64.106.400

46.300

TOTAL:

128.422.916

154.414

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind trecerea unor constructii si a terenurilor aferente, aflate în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva si vânzarea acestora de către Regia Natională a Pădurilor – Romsilva

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind trecerea unor constructii si a terenurilor aferente, aflate în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si vânzarea acestora de către Regia Natională a Pădurilor - Romsilva si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2004.

Nr. 733.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 57 din 29 iulie 2004 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.27 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 6 august 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 septembrie 2004.

Nr. 394.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2004.

Nr. 739.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind sigiliile aplicate în cadrul activitătii de inspectie fiscală

 

În temeiul dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru desfăsurarea inspectiei fiscale, având în vedere dispozitiile art. 91 alin. (3) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, se vor elibera sigilii personalizate personalului cu atributii de inspectie financiar-fiscală, conform modelelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Personalul cu atributii de inspectie financiarfiscal ă cuprinde functionarii publici din cadrul Directiei generale de inspectie fiscală din Agentia Natională de Administrare Fiscală, al directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, desemnati de conducătorul institutiei să efectueze inspectia fiscală.

Art. 3. - Sigiliile apartinând autoritătilor fiscale competente vor fi înseriate si vor purta în mod obligatoriu însemnele acestora.

Art. 4. - (1) Eliberarea sigiliilor se face la propunerea conducătorului organelor de inspectie fiscală în cadrul cărora sunt salariate persoanele care au atributii de inspectie fiscală, pe baza unei evidente nominale în care se vor mentiona numărul sigiliului, numele si prenumele, codul numeric personal, numărul legitimatiei de inspectie fiscală, functia titularului, institutia, data eliberării, data predării si semnătura de primire.

(2) Pierderea sau furtul sigiliului se publică în presă si se anuntă directiei emitente în termen de 48 de ore, în vederea consemnării în evidentă.

(3) La data încetării activitătii, titularul sigiliului va depune sigiliul la organul care l-a eliberat, în vederea anulării si consemnării în evidentă.

Art. 5. - Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în efectuarea inspectiei fiscale, personalul cu atributii de inspectie fiscală va utiliza sigiliile emise de Ministerul Finantelor Publice si unitătile sale teritoriale.

Art. 6. - Directia generală de inspectie fiscală, Directia economică si administrativă din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Neculae Eugeniu Plăiasu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2004.

Nr. 635.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind ordinul de serviciu permanent de inspectie fiscală

 

În temeiul dispozitiilor art. 26 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru desfăsurarea inspectiei fiscale, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, se va elibera ordin de serviciu permanent personalului cu atributii de inspectie fiscală, conform modelelor prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Personalul cu atributii de inspectie fiscală cuprinde functionarii publici din cadrul Directiei generale de inspectie fiscală din Agentia Natională de Administrare Fiscală, al directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, desemnati de conducătorul institutiei să efectueze inspectia financiarfiscală.

Art. 3. - Ordinul de serviciu permanent va fi semnat de către directorul general pentru Directia generală de inspectie fiscală si de directorul executiv pentru Directia generală de administrare a marilor contribuabili si pentru directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 4. - Ordinul de serviciu permanent va fi valabil numai însotit de legitimatia de control financiar-fiscal si ordinul de deplasare si atestă împuternicirea specială a titularului în fata contribuabilului, ce implică exercitiul autoritătii de stat, acordată acestuia pe timpul îndeplinirii atributiilor ce îi revin, potrivit titlului VII “Inspectia fiscală” din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată.

Art. 5. - Directia generală de inspectie fiscală, Directia economică si administrativă din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Neculae Eugeniu Plăiasu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2004.

Nr. 636.

 

ANEXĂ

 

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECTIA GENERALĂ DE INSPECTIE FISCALĂ

 

ORDIN DE SERVICIU PERMANENT

Nr. .................

 

Domnul inspector ...................................................................................................... este autorizat să execute control operativ si inopinat, control financiar-fiscal în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată.

 

Director general,

 

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI ............

SERVICIUL DE CONTROL FINANCIAR-FISCAL

 

ORDIN DE SERVICIU PERMANENT

Nr. .................

 

Domnul inspector ...................................................................................................... este autorizat să execute control operativ si inopinat, control financiar-fiscal în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată.

 

Director executiv,

 

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

DIRECTIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI

 

ORDIN DE SERVICIU PERMANENT

Nr. .................

 

Domnul inspector ...................................................................................................... este autorizat să execute control operativ si inopinat, control financiar-fiscal în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată.

 

Director executiv,

 

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

SERVICIUL DE CONTROL FINANCIAR-FISCAL

 

ORDIN DE SERVICIU PERMANENT

Nr. .................

 

Domnul inspector ...................................................................................................... este autorizat să execute control operativ si inopinat, control financiar-fiscal în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată.

 

Director executiv,

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 11 si 18 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii în anul 2004 producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si a efectivelor de animale, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 87/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 3 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 3, alineatele (1), (2), (3), (4), litera a) a alineatului (5) si alineatul (6) vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Valoarea totală a subventiilor pentru productiile de carne, prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, este de 1.458.678.174 mii lei pentru cantitatea de 235.713.326 kg carne, realizată si abatorizată în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2004, repartizată astfel:

a) pentru cantitatea de 12.527.549 kg carne de tineret bovin, valoarea totală a subventiei este de 62.637.745 mii lei;

b) pentru cantitatea de 93.388.044 kg carne de porc, valoarea totală a subventiei este de 747.104.352 mii lei;

c) pentru cantitatea de 52.588 kg carne de tineret ovin, valoarea totală a subventiei este de 210.352 mii lei;

d) pentru cantitatea de 129.745.145 kg carne de pasăre în viu - pui broiler, valoarea totală a subventiei este de 648.725.725 mii lei.

(2) Valoarea totală a subventiilor pentru productiile de carne în viu obtinute de la animale individualizate în sistemul national prevăzut de legislatia în vigoare, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de către un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, este de 310.210 mii lei pentru cantitatea de 39.592,4 kg carne, realizată si abatorizată în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2004, repartizată astfel:

a) pentru cantitatea de 14.285,7 kg carne de tineret bovin, valoarea totală a subventiei este de 100.000 mii lei;

b) pentru cantitatea de 11.021 kg carne de porc, valoarea totală a subventiei este de 110.210 mii lei;

c) pentru cantitatea de 14.285,7 kg carne de pasăre în viu - pui broiler, valoarea totală a subventiei este de 100.000 mii lei.

(3) Valoarea totală a subventiei pentru ouăle de găină obtinute în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, si certificate ecologic de către un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prevăzută la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, si obtinute în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2004, este de 200.000 mii lei pentru 200 mii bucăti.

(4) Valoarea totală a subventiilor pentru materialul biologic de reproductie, în functie de valoarea zootehnică si biotehnologia de reproductie folosită pentru obtinerea produsului, precum si de zona geografică în care este situată exploatatia agricolă, prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, este de 124.361.450 mii lei si se acordă crescătorilor care îndeplinesc conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2004, astfel:

a) pentru juninci la prima fătare, valoarea totală a subventiilor este de 38.281.700 mii lei;

b) pentru vitei obtinuti din vaci si juninci, precum si malaci obtinuti din bivolite si mentinuti în exploatatie minimum 6 luni, valoarea totală a subventiilor este de 28.589.550 mii lei;

c) pentru scrofite de reproductie la prima fătare, valoarea totală a subventiilor este de 56.130.500 mii lei;

d) pentru oi mioare si berbeci, valoarea totală a subventiilor este de 1.359.700 mii lei.

(5) a) Valoarea totală a subventiei pentru laptele de oaie si capră, prevăzută la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, livrat pentru prelucrare în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004, la agentii economici specializati în procesare, cu licentă de fabricatie, este de 39.864.966 mii lei pentru 14.237.487,8 l lapte;

................................................................................................

(6) Valoarea totală a subventiei pentru familiile de albine de elită si familiile de albine de productie, prevăzută la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.593/2003, este de 9.685.200 mii lei pentru cei care livrează miere, în conditiile prevăzute în prezentele norme metodologice, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2004.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucuresti, 17 septembrie 2004.

Nr. 672.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea certificatului pentru detinerea de medicamente si substante stupefiante si psihotrope

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice, inspectia de farmacie si aparatură medicală nr. OB.10.980/2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările si modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă certificatul pentru detinerea de medicamente si substante stupefiante si psihotrope, prevăzut în anexa care face parte din prezentul ordin.

Art. 2. - Rezidentii unui stat din spatiul Schengen, aflati în călătorie pe teritoriul României, justifică detinerea unei cantităti de medicamente care contin substante stupefiante sau psihotrope în baza unui certificat emis de autoritatea competentă din statul de resedintă.

Art. 3. - Ministerul Sănătătii, prin Directia farmaceutică, inspectia de farmacie si aparatură medicală, va emite un certificat persoanelor rezidente în România care doresc să călătorească într-un stat din spatiul Schengen si care, pe baza unei prescriptii medicale, au nevoie de medicamente ce contin substante stupefiante sau psihotrope. Certificatul va fi valabil cel mult 30 de zile.

Art. 4. - Certificatul prevăzut la art. 3 va fi emis pe baza unei prescriptii medicale. Pentru fiecare medicament este necesar un certificat separat.

Ministerul Sănătătii va păstra o copie a certificatului.

Art. 5. - Medicii pot prescrie medicamente stupefiante sau psihotrope pentru necesitătile de călătorie pentru maximum 30 de zile. Perioada de călătorie poate fi mai scurtă decât această durată.

Art. 6. - Prezentul ordin creează cadrul legal pentru aplicarea Deciziei Comitetului Executiv din 22 decembrie 1994 privind certificatul pentru transportul stupefiantelor si substantele psihotrope prevăzut la art. 75 al Conventiei de aplicare a Acordului Schengen, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 239 din 22 septembrie 2000.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 27 septembrie 2004.

Nr. 1.204.

 

ANEXĂ*)

 

CERTIFICAT

pentru detinerea de medicamente si substante stupefiante si psihotrope

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind decalarea datei concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie din 14 noiembrie 2004 în 19 decembrie 2004

 

Văzând Referatul Directiei resurse umane, formare profesională, concursuri si examene nr. O.B. 11.058/2004, în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se decalează data desfăsurării concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie din 14 noiembrie 2004 în 19 decembrie 2004.

Art. 2. - (1) Datele cuprinse în Metodologia pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 14 noiembrie 2004, aprobată prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 758/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 10 august 2004, se decalează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Cuantumul taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie din 19 decembrie 2004 este egal cu cuantumul taxei stabilite prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 759/2004.

Art. 3. - Directia resurse umane, formare profesională, concursuri si examene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

 

Bucuresti, 29 septembrie 2004.

Nr. 1.210.

 

ANEXĂ

 

1. În tot cuprinsul Metodologiei pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 14 noiembrie 2004, data de 14 noiembrie 2004 se înlocuieste cu data de 19 decembrie 2004.

2. La punctul 10.4 din metodologie, data de 11 noiembrie 2004 se înlocuieste cu data de 16 decembrie 2004.

3. La punctul 24 subpunctul 2 din metodologie, data de sâmbătă 20 noiembrie 2004 se înlocuieste cu data de sâmbătă 8 ianuarie 2005.

4. La punctul 26.1 din metodologie, data de 8 noiembrie 2004 se înlocuieste cu data de 13 decembrie 2004.

5. La punctul 26.2 subpunctul I din metodologie, data de 1 noiembrie 2004 se înlocuieste cu data de 6 decembrie 2004.