MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 902         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 5 octombrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.552. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Secretariatului permanent pentru afaceri europene

 

1.553. - Hotărâre privind unele modalităti de încetare a practicilor ilicite în domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor

 

1.573. - Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând 410 obiective de investitii din cadrul Programului “Constructie de săli de sport”, derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Secretariatului permanent pentru afaceri europene

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Secretariatul permanent pentru afaceri europene, denumit în continuare SPAE, structură fără personalitate juridică, organizată la nivel de departament în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 2. - (1) SPAE are ca principal obiect de activitate coordonarea interministerială a politicilor din domeniul afacerilor europene ale României.

(2) SPAE are următoarele atributii specifice:

a) asigură activitatea executivă si de secretariat a Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană (CEIE);

b) urmăreste îndeplinirea măsurilor stabilite de CEIE;

c) asigură solutionarea diferentelor de pozitii interministeriale în domeniul politicilor de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea măsurilor stabilite de CEIE;

d) participă la coordonarea aplicării strategiei de comunicare internă si externă privind aderarea României la Uniunea Europeană;

e) asigură consilierea primului-ministru în domeniul afacerilor europene;

f) prezintă primului-ministru rapoarte periodice cu privire la aspecte semnificative în domeniul afacerilor europene;

g) organizează activitatea proprie de informare si documentare a CEIE în domeniul afacerilor europene si elaborează un plan de actiune propriu pentru perioada până la finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană;

h) informează factorii de decizie despre proiectele de acte normative comunitare care influentează legislatia natională;

i) stabileste raporturi de cooperare cu structuri similare din state membre ale Uniunii Europene;

j) initiază si gestionează Registrul national al expertilor în domeniul european, care se actualizează anual.

(3) Pentru realizarea atributiilor sale SPAE colaborează cu celelalte institutii ale administratiei publice centrale implicate în procesul aderării României la Uniunea Europeană, astfel:

a) este inclus în circuitul informational al Ministerului Integrării Europene si al Ministerului Afacerilor Externe;

b) participă la întâlnirile organizate de organele de specialitate ale administratiei publice centrale cu reprezentanti ai institutiilor si structurilor europene sau la nivel bilateral, cu reprezentanti ai statelor membre ale Uniunii Europene sau aflate în procesul de aderare si este informat despre rezultatele acestora;

c) organizează sau, după caz, participă la întâlniri interministeriale care vizează aspecte din domeniul afacerilor europene;

d) analizează, centralizează si arhivează documentele în domeniul afacerilor europene înaintate primului-ministru si Guvernului;

e) solicită institutiilor administratiei publice centrale orice fel de informatii si documente cu relevantă în domeniul afacerilor europene;

f) transmite informatii reprezentantilor României în structurile europene;

g) colaborează cu institutiile administratiei publice centrale în vederea prezentării spre aprobarea CEIE a unei pozitii globale si sintetice în problematica europeană;

h) participă la elaborarea dosarelor Consiliilor Europene;

i) participă la coordonarea interministerială în privinta Strategiei “Lisabona”;

j) colaborează cu Ministerul Integrării Europene si cu Ministerul Afacerilor Externe în vederea prezentării Guvernului a unor rapoarte periodice referitoare la aspecte strategice din domeniul afacerilor europene;

k) colaborează cu Ministerul Integrării Europene si cu Ministerul Afacerilor Externe la elaborarea Tratatului de aderare a României la U.E.

Art. 3. - Activitatea SPAE este coordonată de consilierul de stat pentru afaceri europene al primuluiministru.

Art. 4. - Numărul de posturi de specialitate al SPAE este de 33, exclusiv coordonatorul SPAE.

Art. 5. - Cheltuielile curente si de capital ale SPAE se finantează din bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 6. - (1) Personalul SPAE este încadrat prin detasare de la ministerele prevăzute la alin. (2) cu functionari publici, functionari publici cu statut special, diplomati si magistrati, precum si prin recrutare directă în conditiile legii, cu personal contractual.

(2) Ministerele care, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, vor asigura detasarea specialistilor corespunzători în cadrul SPAE, în conditiile legii, sunt:

- Ministerul Afacerilor Externe;

- Ministerul Integrării Europene;

- Ministerul Finantelor Publice;

- Ministerul Justitiei;

- Ministerul Administratiei si Internelor;

- Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

- Ministerul Economiei si Comertului;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

- Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

- Ministerul Educatiei si Cercetării;

- Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

- Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor.

Art. 7. - Structura organizatorică a SPAE este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

p. Ministrul integrării europene,

Vasile Puscas,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.552.

 

ANEXĂ

ORGANIGRAMA

Secretariatului permanent pentru afaceri europene

 

Numărul maxim de posturi = 33 (exclusiv coordonatorul SPAE)

 

COORDONATOR SPAE

Directia I

Directia II

 

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi si structura acestora pe directii se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele modalităti de încetare a practicilor ilicite în domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre are ca scop încetarea activitătilor si practicilor ilicite prevăzute de actele normative cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea cresterii gradului de protectie a intereselor colective ale consumatorilor si îmbunătătirii raporturilor juridice dintre consumatori si agentii economici.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) practică ilicită - orice actiune sau inactiune prin care sunt încălcate dispozitiile actelor normative prevăzute în anexă si care afectează interesele colective ale acestora;

b) interes colectiv - scopul, a doi sau mai multi consumatori, care urmăreste recunoasterea unui drept prevăzut de lege;

c) autorităti competente - autoritătile publice abilitate prin actele normative în vigoare să supravegheze si să sanctioneze cazurile de încălcare a drepturilor consumatorilor;

d) organizatii abilitate - organizatii neguvernamentale ale consumatorilor, abilitate de lege în scopul introducerii de actiuni în justitie pentru apărarea drepturilor si intereselor colective legitime ale consumatorilor împotriva faptelor ilicite, ale căror drepturi si obligatii sunt reglementate de art. 31 si 38 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Autoritătile competente în primirea si solutionarea petitiilor ce sunt formulate de către consumatori prin intermediul organizatiilor abilitate, referitoare la săvârsirea de fapte ilicite prin care sunt afectate interesele colective ale consumatorilor, sunt prevăzute în anexă.

(2) Solutionarea sesizărilor cu privire la săvârsirea unor fapte ilicite se realizează potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 233/2002. În cazul în care autoritătile competente constată încălcarea dispozitiilor legale, acestea vor dispune măsurile si/sau sanctiunile contraventionale prevăzute de reglementările legale cuprinse în anexă, în vederea stopării, limitării sau înlăturării efectelor produse prin practica ilicită.

(3) Nerespectarea măsurilor dispuse de autoritătile competente se sanctionează conform dispozitiilor actelor normative care reglementează domeniul de activitate încălcat prin practica ilicită.

(4) În vederea încetării, limitării sau înlăturării efectelor produse printr-o practică ilicită, informarea consumatorilor se va realiza ori de câte ori se impune, prin orice mijloc de informare a opiniei publice. Modalitatea de informare se va concretiza prin publicarea deciziei autoritătii publice, în tot sau în parte, si stabilirea modului în care urmează să se realizeze ori prin publicarea, pe cheltuiala contravenientului, a unuia sau mai multor anunturi rectificative, cu fixarea continutului si a modului de difuzare si/sau publicare.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se aplică numai cu respectarea dispozitiilor dreptului international privat în ceea ce priveste legea aplicabilă, fiind incidente fie dispozitiile legale din statul membru în care a fost săvârsită practica ilicită, fie dispozitiile legale existente în statul membru în care s-au produs efectele faptei ilicite.

Art. 5. - (1) În cazul în care interesele colective ale consumatorilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene sunt lezate prin fapte ilicite săvârsite pe teritoriul României sau autorul acestora îsi are sediul în România, organizatiile abilitate din acel stat au posibilitatea de a sesiza autoritătile competente din România în preluarea si solutionarea sesizărilor. Sesizarea va fi însotită de lista organizatiilor abilitate din acel stat, fapt ce face dovada capacitătii lor de a sesiza autoritătile competente.

(2) În vederea stopării activitătilor si practicilor ilicite îndreptate împotriva intereselor colective ale consumatorilor, survenite la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, la solicitarea organizatiilor abilitate din România, lista cuprinzând numele si scopul acestor organizatii va fi comunicată Comisiei Europene.

Art. 6. - (1) O organizatie abilitată a unui stat membru al Uniunii Europene, care reprezintă interesele colective ale consumatorilor lezate de către un agent economic din România, înainte de a sesiza autoritatea competentă cu atributii în domeniul protectiei consumatorilor pentru dispunerea măsurilor impuse în vederea stopării practicii ilicite, se va adresa persoanei care se face vinovată de săvârsirea faptei ilicite, precum si organizatiei abilitate din România, potrivit prezentei hotărâri, pentru încetarea practicilor ilicite.

(2) În situatia în care practica ilicită nu încetează în termen de 14 zile calendaristice de la data la care s-a adresat persoanei care se face vinovată de săvârsirea faptei ilicite, organizatia respectivă al cărei interes colectiv a fost vătămat se va adresa autoritătii competente cu atributii în domeniul protectiei consumatorilor, stabilită prin actele normative prevăzute în anexă.

Art. 7. - Prevederile prezentei hotărâri nu îngrădesc dreptul consumatorilor de a formula plângeri si sesizări în apărarea intereselor lor individuale si nici dreptul asociatiilor de protectie a consumatorilor de a actiona potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 8. - Dispozitiile privind publicitatea si teleshoppingul din domeniul de competentă al autoritătilor publice care nu sunt în subordinea Guvernului si care aduc atingere intereselor colective ale consumatorilor pot fi reglementate prin act administrativ al conducătorului autoritătii respective, în vederea cresterii gradului de protectie a intereselor colective ale consumatorilor.

Art. 9. - Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 98/27/CE din 19 mai 1998 a Parlamentului European si a Consiliului Europei privind actiuni în încetarea practicilor ilicite în materie de protectia intereselor consumatorilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L166/51 din 11 iunie 1998, modificată si completată prin Directiva nr. 99/44 din 25 mai 1999, Directiva nr. 2000/31 din 8 iunie 2000 si Directiva nr. 2002/65 din 23 septembrie 2002.

Art. 10. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

Eduard Matei Gabriel,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul economiei si comertului,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea autoritătilor de control,

Ionel Blănculescu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Silvia Adriana Ticău

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.553.

 

ANEXĂ

 

Actele normative care intră sub incidenta prevederilor art. 1:

 

Nr.

crt.

Dispozitiile legale

Autoritătile publice competente

1.

Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările si completările ulterioare

- Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

- Consiliul Concurentei

- Ministerul Sănătătii

- Consiliul National al Audiovizualului

- autoritătile administratiei publice locale

2.

Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, republicată, cu modificările si completările ulterioare

- autoritătile administratiei publice locale

- Garda financiară

- Ministerul Administratiei si Internelor

3.

Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între  comercianti si consumatori, modificată prin Legea nr. 65/2002

- Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

- autoritătile administratiei publice locale

4.

Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, modificată prin Legea nr. 161/2003

- Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

- Ministerul Administratiei si Internelor

5.

Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare

- Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii

- Consiliul National al Audiovizualului

6.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată si modificată prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare

- Ministerul Sănătătii

7.

Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 631/2001

- Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Autoritatea Natională pentru Turism

8.

Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distantă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 51/2003

- Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

9.

Ordonanta Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate  în afara spatiilor comerciale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 60/2002

- Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

10.

Legea nr. 282/2004 privind protectia dobânditorilor  cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare

- Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

11.

Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice

- Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

- Banca Natională a României

- alte autorităti competente abilitate prin lege

12.

Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă privind serviciile financiare

- Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cuprinzând 410 obiective de investitii din cadrul Programului “Constructie de săli de sport”, derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând 410 obiective de investitii din cadrul Programului “Constructie de săli de sport”, derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. 1, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. 2/1-2/410*), se face de la bugetul de stat, din credite interne si/sau externe, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexa nr. 1 si anexele nr. 2/1-2/410 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.573.


*) Anexele nr. 2/1-2/410 se comunică Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

LISTA

cuprinzând 410 obiective de investitii din cadrul Programului “Constructie de săli de sport”, derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.