MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 905         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 5 octombrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.516. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale “Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul public

 

1.556. - Hotărâre privind trecerea unei suprafete de teren arabil din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Suceava si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava

 

1.558. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei “Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România” ca fiind de utilitate publică

 

1.560. - Hotărâre privind aprobarea constituirii parcului industrial “Parcul turistic si de agrement Snagov”

 

1.574. - Hotărâre privind constituirea, organizarea si functionarea Grupului interministerial pentru cercetare-dezvoltare în domeniul securitătii

 

1.576. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 524/1998 privind înfiintarea Societătii Nationale “Aeroportul International Bucuresti-Băneasa” - S.A.

 

1.577. - Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor părtii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale “Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul public

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 14 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale “Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările ulterioare, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale “Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) În vederea acoperirii cheltuielilor initiale de implementare a bursei speciale “Guvernul României”, se suplimentează bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2004, la capitolul 57.01 “Învătământ”, titlul “Transferuri”, cu suma de 11.000.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004.

(2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2004 se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 4. - Se mandatează Ministerul Educatiei si Cercetării să negocieze si să încheie un acord de implementare cu Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, conform art. 8 alin. (1) din Legea nr. 157/2004, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2004.

Nr. 1.516.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale “Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul public

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prin Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale “Guvernul României” pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, a fost instituită bursa specială “Guvernul României” pentru formarea managerilor care se angajează să desfăsoare activităti de răspundere în cadrul institutiilor publice, regiilor autonome, agentilor economici cu capital majoritar de stat ori în cadrul structurilor sau organismelor internationale, în calitate de reprezentant al

statului român. Bursa se acordă începând cu anul universitar 2005-2006.

Art. 2. - Potrivit art. 2 din Lege, bursa specială “Guvernul României”, denumită în continuare bursă, se acordă tinerilor, denumiti în continuare beneficiari, care se califică în urma unui concurs national conform Legii si care sunt acceptati la studii de universităti de prestigiu, acreditate sau recunoscute în statele Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, în Statele Unite ale Americii sau în alte state relevante din perspectiva participării României în structurile europene si euroatlantice.

Art. 3. - Potrivit art. 5 din Lege, bursa se acordă unei persoane o singură dată în viată si numai pentru efectuarea uneia dintre următoarele forme de studiu:

a) studii universitare, pe perioada minimă necesară absolvirii si obtinerii diplomei, conform institutiei de învătământ, dar nu mai mult de 5 ani;

b) studii pe perioada minimă necesară finalizării cursurilor de masterat, conform institutiei de învătământ, dar nu mai mult de 2 ani;

c) studii de doctorat, pe o perioadă care nu poate depăsi 4 ani.

Art. 4. - Domeniile si specializările pentru care se acordă bursele sunt cele prevăzute în anexa la Lege.

Art. 5. - (1) Beneficiarilor li se acordă burse în valută, pe tip de studii si în cuantum după cum urmează:

a) studii universitare, în limita maximă a sumei de 30.000 euro/an de studiu;

b) studii de masterat, în limita maximă a sumei de 35.000 euro/an de studiu;

c) studii de doctorat, în limita maximă a sumei de 20.000 euro/an de studiu.

(2) Limitele maxime prevăzute la alin. (1) sunt aceleasi pe tări si institutii de învătământ.

(3) Din sumele acordate beneficiarilor prin bursă se suportă pe parcursul unui an universitar, până la finalizarea studiilor, cheltuielile aferente stagiilor de studii în străinătate - taxe de studii, cazare, masă, asigurare de sănătate si un transport international anual cu avionul dus-întors, la clasa economic.

(4) Limita maximă pentru cheltuielile cumulate de cazare, masă si asigurare de sănătate în străinătate, acoperite de bursă, este de 1.000 de euro pe lună, cu un maxim anual de 10.000 de euro. În cazul în care cheltuielile depăsesc limita maximă, acestea vor fi

suportate de către beneficiarul bursei din surse proprii.

Art. 6. - (1) Procedura de acordare a burselor se desfăsoară în două etape:

a) concursul national;

b) procesul de contractare si finalizare a acordării efective a bursei.

(2) Trecerea la etapa a doua se efectuează numai pentru candidatii calificati în urma primei etape si care au primit acceptul de la o universitate de prestigiu din străinătate, aprobată conform art. 20 alin. (2).

Art. 7. - Beneficiarii bursei au obligatia de a mentine pe toată durata studiilor un nivel minim de performantă echivalent calificativului “Bine” si de a-si desfăsura activitatea, ulterior absolvirii studiilor, în sectorul public o perioadă minimă obligatorie, după cum urmează:

a) 5 ani - dacă au beneficiat de bursă pe o perioadă efectivă a studiilor mai mare de 27 de luni, reprezentând echivalentul a 3 ani de scolarizare, sau dacă suma totală primită ca bursă a depăsit echivalentul a 60.000 de euro;

b) 4 ani - în cazurile care nu se încadrează la lit. a), dar în care au beneficiat de bursă pe o perioadă efectivă a studiilor mai mare de 18 luni, reprezentând echivalentul a 2 ani de scolarizare;

c) 3 ani - în celelalte situatii.

 

CAPITOLUL II

Cadrul institutional

 

Art. 8. - (1) Comisia pentru bursa specială “Guvernul României”, redenumită prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 Comisia pentru managerii publici, denumită în continuare Comisia, este formată din presedinte si membri, numiti prin decizie a primului-ministru.

(2) Presedintele Comisiei este numit pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit fără o limită maximă a

numărului de mandate.

(3) Membrii Comisiei sunt în număr de cel mult 15 persoane fizice, vorbitori de limbă română, desemnati după cum urmează:

a) secretarul general din cadrul următoarelor ministere si institutii: Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Finantelor Publice si Agentia Natională a Functionarilor Publici;

b) un consilier al primului-ministru;

c) un reprezentant al partenerilor de dialog social din domeniul functionarilor publici, nominalizat de către Uniunea Sindicatelor Functionarilor Publici;

d) un reprezentant nominalizat de către Asociatia Română a Băncilor din rândul conducerii băncilor membre;

e) un reprezentant nominalizat de către Academia Română din rândul membrilor săi;

f) un reprezentant nominalizat de către Consiliul National al Rectorilor din rândul membrilor săi;

g) un om de afaceri reprezentativ, nominalizat de către Alianta Confederatiilor Patronale din România;

h) un reprezentant al tinerilor oameni de afaceri, nominalizat de o organizatie reprezentativă, desemnată de către Autoritatea Natională pentru Tineret;

i) un reprezentant al mass-media;

j) un reprezentant al partenerului de implementare, prevăzut la art. 8 alin. (1) din Lege.

(4) Poate participa la lucrările Comisiei un observator din partea Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti, în cazul în care doreste să îl desemneze.

(5) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, prin decizie a primului-ministru se stabilesc componenta nominală a membrilor Comisiei si presedintele.

(6) Dacă nominalizările nu sunt transmise în termenul stabilit, Comisia poate să se constituie si să îsi desfăsoare activitatea cu minimum 12 membri, inclusiv presedintele, urmând ca restul membrilor să fie adăugati componentei Comisiei pe măsura nominalizării acestora.

(7) Componenta nominală a membrilor Comisiei poate fi reactualizată prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui Comisiei, în urma revocării membrilor datorită: cererii de retragere a unui membru, în cazul conflictului de interese, pierderii functiei în virtutea cărora au fost nominalizati sau retragerii sprijinului institutiilor care i-au nominalizat.

Art. 9. - (1) Comisia îndeplineste următoarele atributii principale:

a) organizează concursul national, inclusiv etapa de finalizare a acordării efective a bursei si de contractare, si îndeplineste atributiile aferente desfăsurării acestuia;

b) stabileste lista candidatilor calificati, a celor aflati pe lista de asteptare si a celor respinsi;

c) solutionează contestatiile formulate de candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la concursul national, pe baza unei noi evaluări;

d) decide cu privire la repartizarea absolventilor studiilor efectuate în cadrul bursei;

e) coordonează programele suplimentare de training, orientare, informare etc. din cadrul programului bursei.

(2) Comisia îndeplineste orice alte atributii ce îi revin potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.

(3) Comisia îndeplineste si atributiile ce îi revin potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public.

Art. 10. - Pentru exercitarea atributiilor ce îi revin, Comisia îsi desfăsoară activitatea potrivit regulamentului propriu de organizare si functionare, care se adoptă în plenul sedintei Comisiei, prin votul majoritătii simple a membrilor prezenti. Sedintele Comisiei se tin în prezenta majoritătii membrilor săi.

Art. 11. - (1) Potrivit art. 3 alin. (4) din Lege, secretariatul Comisiei se asigură de către Ministerul Educatiei si Cercetării.

(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, ministrul educatiei si cercetării va desemna prin ordin persoanele din cadrul ministerului care vor asigura activitatea de secretariat a Comisiei.

(3) Activitatea de secretariat a Comisiei constă în primirea si înregistrarea dosarelor candidatilor si transmiterea integrală a acestora către unitatea de implementare, în termenul aprobat de Comisie, conform calendarului concursului national.

Art. 12. - (1) Potrivit art. 8 alin. (1) din Lege, pentru realizarea operatiunilor aferente bursei, Ministerul Educatiei si Cercetării colaborează cu un partener de implementare.

(2) Partenerul de implementare poate fi o institutie bancară internatională, selectată de Ministerul Educatiei si Cercetării în conditiile legii, sau o organizatie internatională interguvernamentală, potrivit unui acord încheiat cu România sau cu autoritătile române competente.

Art. 13. - (1) În vederea derulării operatiunilor aferente bursei, Ministerul Educatiei si Cercetării încheie cu partenerul de implementare un contract sau acord pentru stabilirea responsabilitătilor ce revin fiecăreia dintre părti.

(2) Prin contract sau acord se vor stabili în mod obligatoriu responsabilitătile expres delegate partenerului de implementare prin Lege, si anume:

a) sarcina privind încheierea contractelor cu beneficiarii;

b) operatiunile de încasări si plăti aferente derulării bursei;

c) urmărirea ducerii la îndeplinire a prevederilor contractuale, inclusiv în privinta mentinerii calificativelor universitare minime prevăzute si a efectuării, ulterior definitivării studiilor, activitătii în cadrul institutiilor publice, regiilor autonome, agentilor economici cu capital majoritar de stat si structurilor sau organismelor internationale.

(3) Prin contract sau acord se va stabili, de asemenea, o unitate de implementare a proiectului, în structura partenerului de implementare, cu responsabilităti privind aparatul de lucru al Comisiei si sprijin administrativ pentru programul de burse “Guvernul României”, după cum urmează:

a) efectuarea actelor procedurale si respectarea procedurii stabilite privind organizarea si desfăsurarea sedintelor si adoptarea hotărârilor Comisiei;

b) pregătirea sedintelor Comisiei: întocmirea ordinii de zi a sedintei, pregătirea documentelor, convocarea membrilor Comisiei si comunicarea ordinii de zi si a materialelor de sedintă, pregătirea locatiei de desfăsurare a sedintei;

c) întocmirea procesului-verbal al fiecărei sedinte în registrul Comisiei, care se păstrează si se arhivează în conformitate cu reglementările în vigoare;

d) redactarea hotărârilor Comisiei;

e) arhivarea hotărârilor Comisiei, precum si a celorlalte documente care au stat la baza fundamentării acestor hotărâri;

f) asigurarea aducerii la cunostintă publică a documentelor si hotărârilor Comisiei în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice;

g) primirea si înregistrarea dosarelor candidatilor si transmiterea către acestia a confirmării de primire a documentatiilor complete;

h) sprijinirea organizării si desfăsurării concursului national;

i) solicitarea de propuneri pentru un număr suficient de evaluatori;

j) pregătirea listei de evaluatori pentru a fi propusi Comisiei si crearea corpului de evaluatori în conformitate cu decizia acesteia;

k) pregătirea si repartizarea dosarelor de candidatură în vederea evaluării si reevaluării;

l) pregătirea comunicării rezultatelor obtinute în diversele faze ale procedurii de acordare a bursei si de repartizare a absolventilor;

m) propunerea listei universitătilor la care candidatii se pot înscrie, în vederea deciziei Comisiei;

n) primirea si înregistrarea contestatiilor depuse de candidati;

o) desfăsurarea procedurii de contractare;

p) organizarea si monitorizarea oricărei activităti suplimentare stabilite de Comisie;

q) solicitarea, în numele Comisiei, a posturilor vacante din institutiile si structurile în care beneficiarii urmează să desfăsoare activitate ulterior absolvirii studiilor si centralizarea acestora;

r) solicitarea si centralizarea optiunilor beneficiarilor pentru posturile vacante, precum si pentru posturile identificate de către acestia;

s) formularea de propuneri pentru repartizarea beneficiarilor pe baza rezultatelor obtinute;

t) urmărirea traseului de carieră al beneficiarilor;

u) mentinerea si actualizarea paginii web a programului bursei;

v) comunicarea răspunsurilor la întrebările publicului cu privire la programul bursei;

w) mentinerea contactului permanent cu beneficiarii si cu absolventii programului bursei;

x) estimarea necesitătilor financiare ale programului bursei si întocmirea rapoartelor financiare de executie a programului;

y) urmărirea rezultatelor programului bursei si întocmirea de statistici si rapoarte periodice;

z) atributii ale aparatului de lucru al Comisiei, decurgând din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2004.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si desfăsurarea concursului national

 

Art. 14. - (1) Potrivit art. 4 alin. (1) din Lege, prin concursul national se evaluează capacitatea de performantă academică a candidatilor, precum si optiunea acestora de a-si desfăsura activitatea în sectorul public.

(2) Concursul national se organizează de către Comisie, cu sprijinul Ministerului Educatiei si Cercetării si al partenerului de implementare.

(3) Comisia adoptă regulamentele si metodologiile de organizare si desfăsurare a concursului national si a etapei de finalizare a acordării efective a burselor si de contractare.

Art. 15. - În vederea organizării concursului national, Comisia stabileste si aduce la cunostintă publică, împreună cu secretariatul si cu partenerul de implementare, următoarele:

a) continutul dosarului care va fi depus de candidati;

b) calendarul de organizare si desfăsurare a concursului national;

c) locatia de depunere a dosarului;

d) orice alte informatii care sunt necesare candidatilor.

Art. 16. - (1) În vederea participării la concursul national, candidatii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:

a) să aibă cetătenia română;

b) să aibă vârsta de cel mult 35 de ani la data stabilită ca termen de depunere a dosarului;

c) să exprime în scris angajamentul ferm de a desfăsura, ulterior absolvirii studiilor efectuate în cadrul bursei, activitate în cadrul institutiilor publice, regiilor autonome, agentilor economici cu capital majoritar de stat ori în cadrul structurilor sau organismelor internationale, în calitate de reprezentant al statului român, în conditiile stabilite prin Lege si prin prezentele norme metodologice;

d) în cazul în care optează pentru obtinerea unei burse pentru studii universitare, să fie elev în clasa a XII-a la un liceu acreditat si să prezinte documente care să ateste promovarea bacalaureatului până la data efectuării primei plăti a bursei sau să fie absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat;

e) în cazul în care optează pentru obtinerea unei burse pentru studii de masterat sau doctorat, să fie absolvent de studii universitare cu durata corespunzătoare conform legii;

f) în cazul în care optează pentru obtinerea unei burse pentru studii de doctorat, să fie deja acceptat la studii în cadrul unei institutii de învătământ superior de prestigiu din străinătate, în cadrul domeniilor de studiu prevăzute în anexa la Lege.

(2) Pot participa la concursul national si candidatii care au fost deja acceptati sau care urmează cursurile unei institutii de învătământ superior de prestigiu din străinătate, în cadrul domeniilor de studiu prevăzute în anexa la Lege.

Art. 17. - (1) Continutul dosarului de înscriere la concurs se aprobă de către Comisie, pentru fiecare tip de studii, si contine în principal următoarele documente:

a) datele de identificare a candidatului;

b) curriculum vitae;

c) foaie matricolă pentru studiile liceale, universitare si/sau postuniversitare, după caz;

d) rezultatele obtinute la testele standardizate, solicitate de către institutiile de învătământ pentru care candidatul solicită bursa;

e) recomandări, conform cerintelor Comisiei;

f) eseuri pe temele stabilite de Comisie;

g) tipul studiilor si domeniul pentru care se solicită bursa;

h) lista cu maximum 15 universităti de prestigiu la care candidatul doreste să candideze în vederea acceptării, precum si termenele în care acestea fac cunoscute rezultatele concursurilor proprii de acceptare la studii;

i) cuantumul maxim al sumelor anuale solicitate prin bursă;

j) dovezile de acceptare la studii, în cazul în care candidatul a fost deja acceptat sau urmează cursurile unei institutii de învătământ superior de prestigiu din străinătate, în cadrul domeniilor de studiu prevăzute în anexa la Lege.

(2) Dosarul va contine orice alte documente stabilite de Comisie.

(3) Formularele necesare întocmirii dosarului vor fi puse la dispozitie candidatilor în format electronic, pe pagina de Internet a Programului Bursa specială “Guvernul României”, si pe suport hârtie la sediul partenerului de implementare.

(4) Documentele care intră în compunerea dosarului se completează în limbile română si engleză si se depun, în numărul de exemplare stabilit, la secretariatul Comisiei.

Art. 18. - (1) Concursul national se desfăsoară sub formă de evaluare de dosare si, dacă este cazul, de interviu.

(2) Criteriile generale de evaluare a candidatilor sunt următoarele:

a) capacitatea de performantă academică si profesională;

b) capacitatea de a desfăsura activitate de performantă în sectorul public, de lucru în echipă si de conducere;

c) aprecierea Comisiei privind institutiile de învătământ pentru care candidatul solicită bursa.

(3) Baremul detaliat de evaluare si ponderile de punctaj se stabilesc de către Comisie pentru fiecare tip de studii.

Art. 19. - (1) În vederea evaluării dosarului de candidatură si desfăsurării interviului, Comisia selectează evaluatori, care pot fi profesori universitari, membri ai Academiei Române, personalităti publice, experti români sau internationali în domeniile de specializare pentru care se acordă bursa.

(2) Evaluarea dosarelor se face independent de către cel putin 2 evaluatori. În situatiile în care există diferente semnificative între notările evaluatorilor, dosarele în cauză vor face obiectul unei reevaluări de către alti evaluatori, conform procedurilor stabilite de Comisie.

(3) Prin decizia Comisiei se pot organiza interviuri după evaluarea dosarelor de candidatură. Interviurile se efectuează de către evaluatori, conform baremului aprobat.

Art. 20. - (1) Conform criteriilor si procedurii mentionate la art. 17 si 18, pe baza fondurilor alocate, Comisia decide încadrarea candidatilor la Concursul national în 3 categorii:

a) candidati calificati la data selectiei;

b) candidati pe lista de asteptare pentru acordarea bursei, pe baza disponibilitătii fondurilor;

c) candidati respinsi.

(2) Din listele de universităti propuse de candidati Comisia aprobă universitătile la care acestia pot beneficia de bursă, în conditiile acceptării la studii si ale disponibilitătii fondurilor. Universitătile pentru care Comisia aprobă posibilitatea desfăsurării studiilor sunt communicate individual candidatilor încadrati în categoriile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b), începând cu data publicării rezultatelor.

(3) Listele de încadrare pe categorii a candidatilor se actualizează periodic în functie de desfăsurarea etapei de contractare si finalizare a acordării efective a bursei, conform prevederilor cuprinse în cap. IV.

Art. 21. - (1) Candidatii pot depune contestatii privind rezultatul concursului national, în termen de 72 de ore de la data aducerii la cunostintă publică a rezultatelor.

(2) Comisia solutionează contestatiile în termen de 30 de zile de la data împlinirii termenului stabilit pentru depunerea acestora.

 

CAPITOLUL IV

Contractarea si finalizarea acordării efective a bursei

 

Art. 22. - (1) Procesul de contractare si finalizare a acordării efective a bursei este desfăsurat de către partenerul de implementare sub monitorizarea Comisiei.

(2) Contractarea si finalizarea acordării efective a bursei se fac pe baza cererii depuse la sediul partenerului de implementare de către candidatii calificati în concursul national al anului respectiv. Continutul cererii se stabileste de către Comisie si contine cel putin următoarele documente:

a) acceptul emis de către o universitate aprobată de Comisie, valabil pentru anul curent, în copie legalizată;

b) actul emis de universitate, în care sunt specificate conditiile financiare de acceptare, în copie legalizată;

c) sumele anuale solicitate pentru a fi acoperite din bursă, cu încadrarea în sumele maxime solicitate în dosarul de candidatură, incluzând precizarea si estimarea categoriilor de cheltuieli conform art. 5;

d) contributia financiară proprie si modul de sustinere a acesteia;

e) tipul studiilor si domeniul pentru care se solicită bursa;

f) copie a actului de identitate al candidatului;

g) acte doveditoare privind venitul lunar net al garantilor propusi.

(3) În cazul primirii acceptului de la o universitate de prestigiu din străinătate, alta decât cele propuse initial de către candidatul calificat, partenerul de implementare poate verifica dacă această universitate este aprobată de Comisie si poate trece la contractare pe baza cererii, cu conditia respectării sumelor maxime solicitate în dosarul de candidatură.

Art. 23. - (1) Pe baza cererii prevăzute la art. 22, partenerul de implementare încheie contractul de acordare a bursei.

(2) Modelul-cadru al contractului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

(3) Contractul se încheie în 7 exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părtile implicate în derularea sa:

beneficiar, garanti, partener de implementare, Comisie si Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 24. - (1) Contractarea se efectuează în ordinea în care candidatii calificati prezintă toate documentele necesare, până la epuizarea fondurilor alocate pentru anul universitar respectiv.

(2) În momentul acceptării de către o universitate aprobată de Comisie, candidatii sunt obligati să accepte sau să decline bursa în termen de 10 zile de la primirea acceptului.

(3) Candidatii calificati si cei de pe lista de asteptare sunt obligati să prezinte situatia actualizată a răspunsurilor pozitive sau negative primite de la universitătile din străinătate, la un număr de 3 termene intermediare stabilite de către Comisie. Candidatii care nu îsi actualizează răspunsurile sau care depăsesc ultimul termen de răspuns al universitătilor propuse sunt considerati în imposibilitate de a participa la etapa a doua.

(4) În functie de fondurile disponibile în cursul procesului de contractare si pe măsura primirii răspunsurilor de către candidati, Comisia aprobă progresiv calificarea, precum si posibilitatea trecerii la etapa a doua pentru candidatii înscrisi pe lista de asteptare.

(5) Acei candidati calificati în urma concursului national, dar care nu au finalizat cu succes etapa a doua de contractare si finalizare a acordării efective a bursei, beneficiază automat, numai pentru anul universitar următor, de calificare pentru acelasi tip de studii si în aceleasi conditii. Calificarea se obtine prin transmiterea unei cereri scrise către Comisie, în termenul stabilit pentru depunerea dosarului de candidatură la concursul national, incluzând actele necesare si lista de universităti de prestigiu din străinătate la care va candida pentru acceptare la studii.

Art. 25. - (1) În termen de 10 zile de la data finalizării acordării burselor, Comisia face publică lista finală a beneficiarilor bursei si o prezintă ministrului educatiei si cercetării.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Ministerul Educatiei si Cercetării împreună cu Ministerul Afacerilor Externe comunică oficiilor consulare si reprezentantelor diplomatice ale României din străinătate, precum si universitătilor străine acceptante atât lista nominală a beneficiarilor bursei, cât si conditiile de acordare a acesteia.

 

CAPITOLUL V

Conditii financiare si decontarea cheltuielilor

 

Art. 26. - (1) În vederea decontării sumelor alocate prin bursă, la începutul fiecărei perioade a anului universitar, respectiv trimestru sau semestru, beneficiarii au obligatia de a prezenta partenerului de implementare facturile pro forma.

(2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), partenerul de implementare virează sumele direct către institutia de învătământ superior emitentă a facturii, către prestatorul de servicii sau către beneficiar, după caz.

(3) În termen de 20 de zile de la primirea fondurilor, beneficiarul are obligatia de a transmite partenerului de implementare documentele finale, în original, în vederea decontării sumelor avansate.

(4) În vederea stabilirii necesitătilor bugetare pentru anul următor, până la sfârsitul lunii aprilie a fiecărui an, beneficiarul are obligatia de a prezenta partenerului de implementare factura pro forma emisă de institutia de învătământ pentru anul scolar următor, precum si o estimare a sumelor necesare pentru perioada septembrie a anului în curs - decembrie a anului următor.

Art. 27. - (1) În bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2005 vor fi cuprinse fonduri reprezentând echivalentul în lei al sumei de 850.000 de euro pentru acordarea de noi burse si pentru acoperirea celorlalte cheltuieli si comisioane aferente derulării operatiunilor bursei.

(2) În bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2006 vor fi cuprinse fonduri reprezentând echivalentul în lei al sumei de 1.850.000 de euro pentru continuarea burselor acordate în anul 2005, acordarea de noi burse si pentru acoperirea celorlalte cheltuieli si comisioane aferente derulării operatiunilor bursei.

Art. 28. - Începând cu anul 2007, în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării vor fi cuprinse fondurile aferente programului bursei, conform următoarei metodologii:

a) echivalentul în lei a cel putin 1.000.000 de euro va fi alocat pentru burse noi pentru următorul an universitar;

b) suma prevăzută la lit. a) se repartizează între cei doi ani bugetari ce constituie anul universitar, conform graficului de repartizare a cheltuielilor furnizat de unitatea de implementare;

c) suma finală ce va fi inclusă în bugetul anului respectiv al Ministerului Educatiei si Cercetării reprezintă totalul dintre suma necesară pentru continuarea finantării burselor aflate în derulare si cuantumul pentru anul respectiv al sumei pentru burse noi, conform lit. a) si b), la care se adaugă o sumă destinată costurilor de administrare a programului bursei în cuantum cuprins între 10 si 20% din acest total, la propunerea Comisiei.

Art. 29. - (1) Sumele alocate burselor se împart orientativ, după cum urmează:

a) 40% pentru studii universitare;

b) 50% pentru studii de masterat;

c) 10% pentru studii de doctorat.

(2) Repartizările procentuale prevăzute la alin. (1) pot fi redimensionate de la o formă de studii la alta, în functie de disponibilitătile realizate în cursul etapei de contractare.

Art. 30. - Potrivit art. 7 din Lege, schimbarea specializărilor, a categoriilor de cheltuieli, a fondurilor alocate fată de metodologia prevăzută sau a cuantumului diferentiat al burselor se efectuează prin hotărâre a Guvernului, cu cel putin un an calendaristic înaintea începerii anului universitar pentru care se acordă bursele si numai în limitele domeniilor sau specializărilor prevăzute în anexa la Lege.

Art. 31. - (1) Din sumele alocate se finantează, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Lege, cheltuielile aferente:

a) cuantumului burselor;

b) tuturor operatiunilor necesare derulării programului bursei, inclusiv operationalizării unitătii de implementare a proiectului;

c) evaluării, în limita maximă a echivalentului în lei a 10 euro/lucrare pentru specialistii români si în limita maximă a echivalentului în lei a 30 euro/lucrare pentru specialistii din străinătate, plus cheltuieli de transport intern si international de la locul de muncă la Bucuresti, precum si cazarea în Bucuresti, conform legislatiei în vigoare;

d) dezvoltării si întretinerii comunitătii virtuale, site-ului web si bazei de date a programului bursei;

e) programelor de orientare, pregătire, integrare, informare internă si asociatiei beneficiarilor programului;

f) realizării actiunilor de promovare si publicitate a programului de burse;

g) procedurii de recuperare a sumelor stabilite ca urmare a nerespectării de către beneficiarii bursei a obligatiilor asumate prin contract si nerespectate;

h) taxelor si comisioanelor bancare.

(2) Repartizarea sumelor potrivit alin. (1) se face prin contractul sau acordul semnat de către Ministerul Educatiei si Cercetării si partenerul de implementare si actele aditionale, avându-se în vedere si propunerile Comisiei.

(3) Pe baza conditiilor stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării si partenerul de implementare, sumele se transferă partenerului de implementare, în conditiile legii.

Art. 32. - (1) În vederea valorificării studiilor efectuate în străinătate pentru integrare si specializare, la revenirea în tară absolventii care au beneficiat de bursă vor urma un program intensiv suplimentar de pregătire si integrare în domeniul administratiei publice din România, cu durata cumulată de 2-3 luni, organizat de către Institutul National de Administratie sau de alte institutii de formare continuă, din cuantumul de fonduri administrative prevăzute în bugetul programului de burse.

(2) Din fondurile administrative prevăzute în bugetul programului de burse, Comisia, cu sprijinul partenerului de implementare, poate organiza programe suplimentare de orientare, pregătire, integrare, seminarii, reuniuni, informare si comunicare internă si a asociatiei beneficiarilor programului.

Art. 33. - (1) În cazul nerespectării de către beneficiar a obligatiilor contractuale, acesta va plăti penalităti pentru suma totală restantă, conform contractului-cadru.

(2) Prin sumă totală restantă se întelege suma acordată prin bursă, inclusiv penalitătile calculate, care nu a fost rambursată conform conditiilor contractului-cadru. Suma totală restantă se calculează în euro si se actualizează în lei, conform cursului de schimb valutar leu-euro, în fiecare an.

(3) Penalitătile se calculează în euro, după cum urmează:

a) 15% pe an, în cazul în care beneficiarul nu revine în tară;

b) 10% pe an, în cazul nefinalizării studiilor sau în cazul în care beneficiarul nu a mentinut minimul de performantă stabilit;

c) 5% pe an, în cazul în care beneficiarul nu desfăsoară activitate în cadrul institutiilor publice, regiilor autonome, agentilor economici cu capital majoritar de stat ori în cadrul structurilor sau organismelor internationale, în calitate de reprezentant al statului român, pe perioada stabilită.

(4) Conform prevederilor Legii, sumele restante se recuperează de către partenerul de implementare si se virează Ministerului Educatiei si Cercetării în vederea restituirii către bugetul de stat.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de repartizare

 

Art. 34. - (1) În vederea repartizării absolventilor bursei, posturile de conducere si de răspundere vacante, existente în cadrul următoarelor structuri, se solicită, în conditiile art. 13 alin. (3) din Lege, de către Agentia Natională a Functionarilor Publici, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, respectiv de către Ministerul Afacerilor Externe, se centralizează si se transmit Ministerului Educatiei si Cercetării pentru a fi puse la dispozitie Comisiei:

a) ministere si institutii care functionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora;

b) autorităti ale administratiei publice locale sau institutii publice care functionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora;

c) serviciile Camerei Deputatilor si ale Senatului, institutiile publice care functionează sub controlul Parlamentului;

d) Administratia Prezidentială;

e) Aparatul de lucru al Guvernului si institutiile publice care functionează în subordinea directă a Executivului;

f) regii autonome de interes national;

g) agenti economici cu capital majoritar de stat;

h) structuri sau organisme internationale în care statul român îsi desemnează reprezentantii.

(2) Prin posturi de răspundere se întelege, în contextul prezentelor norme metodologice, posturi de consilier la cabinetul demnitarului sau de responsabil de proiect finantat cu fonduri de la buget sau atrase de la finantatori internationali.

(3) În cazul în care prin procedura prevăzută la alin. (1) nu se pot obtine suficiente locuri pentru repartizarea în bune conditii a beneficiarilor, institutiile prevăzute la alin. (1) si solicitate expres în acest sens de către Comisie vor pune la dispozitie programului, inclusiv prin suplimentarea numărului de posturi aprobat:

a) cel putin un post de sef de birou sau echivalent pentru fiecare 100 de angajati;

b) cel putin un post de sef de serviciu sau echivalent pentru fiecare 200 de angajati;

c) cel putin un post de director adjunct sau echivalent pentru fiecare 300 de angajati.

(4) În vederea repartizării beneficiarilor, Comisia, cu sprijinul Ministerului Administratiei si Internelor – Agentia Natională a Functionarilor Publici, va stabili:

a) o ierarhie a categoriilor de posturi de conducere vacante, în functie de nivelul administrativ si de complexitatea atributiilor de serviciu;

b) o corespondentă între nivelul studiilor absolvite de beneficiarii bursei si categoriile de posturi de conducere vacante.

Art. 35. - Absolventii programului de burse pot opta pentru procedurile de repartizare prevăzute de Lege sau pentru cariera de manager public, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2004.

Art. 36. - (1) Repartizarea absolventilor pe posturile vacante se face de către Comisie în functie de următoarele criterii:

a) rezultatele obtinute pe parcursul studiilor universitare;

b) studiile urmate si experienta profesională dobândită în afara bursei, respectiv specializări, proiecte realizate si/sau coordonate;

c) rezultatele obtinute în urma testării potentialului absolventului de a deveni bun manager în sectorul public;

d) optiunile formulate de absolvent cu privire la domeniul de activitate si la tipul de institutie agreate;

e) beneficiul acumulării de competente (“clustering”), întelegând prin aceasta, în sensul prezentelor norme metodologice, repartizarea în cadrul aceleiasi structuri a mai multor beneficiari ai bursei, ca mijloc de sustinere reciprocă în desfăsurarea activitătii.

(2) Testarea absolventilor bursei, prevăzută la alin. (1) lit. c), are acelasi continut cu testarea pentru functia de manager public, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2004.

(3) Comisia va facilita contactele dintre beneficiari si institutiile interesate, în vederea identificării unor repartizări care să convină ambelor părti. Repartizarea beneficiarilor se poate face pe aceste posturi reciproc agreate, sub rezerva aprobării Comisiei.

(4) Conform art. 13 alin. (2) din Lege, încadrarea pe posturile vacante se face prin derogare de la prevederile legale referitoare la încadrarea pe post, pe bază de concurs sau de examen, aplicabile functionarilor publici si personalului contractual. Prin derogare de la aceleasi prevederi, încadrarea se face pe pozitii de conducere sau de răspundere, cu conditia îndeplinirii criteriilor de performantă prevăzute în fisa postului.

(5) Propunerea initială a schemei de repartizare se face de către partenerul de implementare, împreună cu Ministerul Administratiei si Internelor - Agentia Natională a Functionarilor Publici, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă si membrii Comisiei care fac parte din sectorul public. La această sedintă pot fi invitati si alti reprezentanti ai structurilor prevăzute la art. 34 alin. (1), în vederea obtinerii unei scheme de repartizare cât mai eficace.

(6) Hotărârile Comisiei, prin care absolventii sunt repartizati pe posturile vacante, se comunică institutiilor în cauză, precum si Ministerului Administratiei si Internelor si Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, care iau toate măsurile necesare în vederea numirii sau încadrării pe post.

Art. 37. - (1) În cadrul perioadei în care trebuie să desfăsoare activitate în sectorul public:

a) beneficiarii pot propune Comisiei transferul pe un alt post identificat în cadrul structurilor prevăzute la art. 34 alin. (1);

b) beneficiarii pot solicita Comisiei, cel mult de două ori si pentru motive temeinice, să fie repartizati în cadrul altei structuri decât cea în cadrul căreia au fost repartizati initial.

(2) În cazurile prevăzute mai sus sau prin propria decizie, Comisia poate dispune transferul beneficiarilor cu luarea în considerare a criteriilor prevăzute la art. 36 si a prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

(3) Carierei de functionar public a beneficiarilor i se aplică toate prevederile referitoare la promovarea rapidă în functia publică, în conformitate cu dispozitiile art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2004.

Art. 38. - Începând cu anul 2005, Comisia prezintă Guvernului si publicului raportul său anual de activitate, pe care îl pregăteste împreună cu partenerul de implementare.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

CONTRACT

pentru acordarea bursei speciale “Guvernul României”

- model-cadru -

Încheiat astăzi .......................

la .......................

 

Art. 1. - Părtile contractante:

1. Numele ........................................................................

Prenumele ........................................................................

Domiciliul ........................................................................

Născut la data de .........................................................…

BI/CI seria ................. nr. ................................................

CNP ................................................................................

Fiul lui .............................. si al ...................................., în calitate de beneficiar al bursei speciale “Guvernul României”, denumit în continuare beneficiar,

si

2. Banca/Organizatia interguvernamentală ......................., cu sediul social în .........................................................., având numărul de înregistrare .............................................., cod ....................................................................., reprezentată prin domnul/doamna .............................................., având functia de .............................................., în calitate de si denumită în continuare partener de implementare.

Obiectul contractului

Art. 2. - Obiectul prezentului contract îl constituie derularea operatiunilor aferente acordării bursei speciale “Guvernul României”, denumită în continuare bursă.

În întelesul prezentului contract, prin derularea operatiunilor aferente bursei se întelege exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor ce incumbă părtilor contractante si prin care se asigură, în principal:

a) efectuarea de către partenerul de implementare a plătilor necesare în vederea urmării de către beneficiar a studiilor pentru care a fost acordată bursa, pe bază de documente justificative;

b) mentinerea de către beneficiar, pe perioada studiilor pentru care i-a fost acordată bursa, a minimului de performantă;

c) desfăsurarea de către beneficiar, ulterior absolvirii studiilor pentru care i-a fost acordată bursa, de activităti în sectorul public, pe perioada stabilită în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale “Guvernul României” pentru formarea managerilor în sectorul public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.516/2004, denumite în continuare norme metodologice, în cadrul structurii si în functia aprobate de Comisia pentru managerii publici, denumită în continuare Comisia, în conformitate cu normele metodologice.

Art. 3. - Suma acordată beneficiarului cu titlu de bursă pentru absolvirea studiilor .............. (universitare/de masterat/de doctorat) reprezintă echivalentul în lei al sumei de ............... euro.

Suma se plăteste esalonat, după cum urmează:

- în anul de studii .............. suma de .......................;

- în anul de studii .............. suma de .......................;

- în anul de studii .............. suma de .......................;

- în anul de studii .............. suma de ..................... .

Partenerul de implementare va efectua plătile către beneficiar în moneda tării în care acesta va urma studiile pentru care i-a fost acordată bursa. Limitele maxime ale cheltuielilor se calculează la cursul valutar de la data plătii.

Beneficiarul îsi va desfăsura activitatea în sectorul public un număr minim obligatoriu de .............. ani.

Plătile se efectuează către beneficiar sau prestatorul de servicii, trimestrial sau semestrial, pe baza facturilor pro forma emise de universitate sau pe baza facturilor pro forma pentru cheltuielile de cazare, masă, asigurare de sănătate si un transport international anual.

Beneficiarul nu va solicita suplimentarea bursei primite si va respecta legile tării în care va urma studiile acoperite de bursă.

Drepturile beneficiarului

Art. 4. - Beneficiarul are următoarele drepturi:

a) să beneficieze de sumele alocate prin bursă;

b) să fie repartizat în pozitie de conducere sau de răspundere, ulterior finalizării studiilor si în conditiile stabilite prin normele metodologice, cu conditia îndeplinirii criteriilor de performantă prevăzute în fisa postului.

Obligatiile beneficiarului

Art. 5. - Beneficiarul are următoarele obligatii:

a) să finalizeze în perioada stabilită studiile pentru care i-a fost acordată bursa.

Perioada pentru care a fost acordată bursa poate fi prelungită doar cu aprobarea Comisiei si sub conditia încadrării în perioadele maxime prevăzute de Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale “Guvernul României” pentru formarea managerilor în sectorul public, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege.

Bursa nu se poate prelungi în afara perioadelor maxime prevăzute în Lege si în normele metodologice. Pentru studii universitare si de masterat, în cazul în care perioada necesară finalizării studiilor depăseste cu mai mult de un trimestru sau semestru perioada maximă stabilită conform Legii, Comisia stabileste penalitătile care urmează a fi plătite de beneficiar. În cazul prelungirii perioadei necesare finalizării studiilor cu un singur trimestru sau semestru, nu se aplică penalităti, însă beneficiarul va suporta individual costurile studiilor pentru acest trimestru sau semestru. Pentru studii de doctorat beneficiarul va suporta individual costurile studiilor pentru perioada care depăseste perioada maximă admisă de către Lege si normele metodologice;

b) să mentină pe toată durata studiilor cel putin calificativul “Bine”, conform standardelor de performantă aprobate de Comisie;

c) să mentină specializarea aprobată de Comisie în cadrul concursului national. Beneficiarul poate schimba specializarea aprobată, înstiintând partenerul de implementare si Comisia, cu conditia să finalizeze studiile în aceeasi perioadă, în limita sumei aprobate, iar specializarea nouă să fie dintre cele prevăzute de Lege si de normele metodologice; d) să revină în tară în maximum o lună de la data finalizării studiilor;

e) să prezinte partenerului de implementare documentele necesare efectuării plătilor si decontărilor aferente bursei, conform normelor metodologice.

Scoala de vară este acoperită de bursă numai în conditii speciale, cu aprobarea presedintelui Comisiei, pe bază de argumentatie;

f) până la sfârsitul lunii aprilie a fiecărui an, să prezinte partenerului de implementare factura pro forma emisă de institutia de învătământ pentru anul scolar următor, facturile pro forma pentru restul cheltuielilor, precum si o estimare a sumelor necesare pentru perioada septembrie a anului în curs - decembrie a anului următor;

g) să prezinte pe fiecare perioadă de studiu (trimestru, semestru) partenerului de implementare adeverinte din care să rezulte notările obtinute la examene;

h) să prezinte partenerului de implementare documentele doveditoare pentru finalizarea studiilor;

i) să îsi desfăsoare activitatea în sectorul public pe perioada prevăzută;

j) să participe la programele suplimentare de formare si de training;

k) să accepte repartizarea pe post stabilită în conformitate cu normele metodologice;

l) să prezinte trimestrial partenerului de implementare adeverinta eliberată de institutia sau structura în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea, din care să rezulte că în perioada vizată a desfăsurat activitate sau, după caz, existenta unui caz fortuit ori de fortă majoră care a determinat întreruperea activitătii;

m) să prezinte partenerului de implementare documentele emise de institutia sau structura în care a desfăsurat activitate în sectorul public, din care să rezulte acoperirea perioadei stabilite potrivit normelor metodologice si asumate potrivit prevederilor prezentului contract.

Art. 6. - În cazul neîndeplinirii obligatiei prevăzute la art. 5 lit. a), beneficiarul va restitui partenerului de implementare sumele ce i-au fost plătite până la momentul întreruperii definitive a studiilor, precum si penalitătile în cuantum calculat potrivit normelor metodologice.

Întreruperea temporară a studiilor în perioada bursei se poate face doar cu aprobarea Comisiei. Nu este considerată situatie de neîndeplinire a obligatiei respective intervalul de timp în care beneficiarul îsi întrerupe studiile, cu caracter temporar, pe perioadă determinată, din cauză de boală.

Constatarea afectiunilor medicale care au determinat întreruperea studiilor se face pe bază de document medical din care să rezulte cu claritate afectiunea si perioada necesară pentru însănătosire.

Art. 7. - În cazul în care media anilor de studii sau notarea finală se situează sub minimul de performantă prevăzut la art. 5 lit. b), beneficiarul alege între majorarea perioadei obligatorii de activitate în serviciul statului cu 2 ani si restituirea către partenerul de implementare a sumelor ce i-au fost plătite pe perioada bursei, precum si penalitătilor în cuantum calculat potrivit normelor metodologice.

În cazul în care, pe perioada bursei, notările obtinute de beneficiar se situează cumulativ (medie generală cumulativă) sub minimul de performantă, pe parcursul oricăror 3 trimestre sau două semestre, partenerul de implementare va sista plătile către beneficiar. Acesta poate alege între finalizarea studiilor prin resurse proprii, dar cu respectarea în continuare a perioadei obligatorii de activitate în serviciul statului, majorată cu 2 ani, si restituirea sumelor ce i-au fost acordate până la momentul sistării, precum si penalitătilor în cuantum calculat potrivit normelor metodologice.

Art. 8. - În cazul nerespectării obligatiei prevăzute la art. 5 lit. d) si i), beneficiarul va restitui sumele plătite în cadrul bursei, precum si penalităti în cuantum calculat potrivit normelor metodologice.

Art. 9. - În cazul în care beneficiarul, din cauze ce îi sunt imputabile, nu desfăsoară activitate în sectorul public pe perioada stabilită, va restitui sumele plătite în cadrul bursei, precum si penalităti în suma stabilită prin normele metodologice. Sumele care se restituie de către beneficiar vor fi proportionale cu perioada în care trebuia să presteze activitate si nu a prestat.

În cazul în care, în cadrul perioadei aferente obligatiei de a desfăsura activitate în sectorul public, beneficiarul cumulează întreruperi mai mari de 4 luni, va restitui partenerului de implementare sume proportionale cu perioada ce depăseste 4 luni în care nu prestează activitate conform contractului.

Obligatiile partenerului de implementare

Art. 10. - Partenerul de implementare are următoarele obligatii:

a) de a vira către institutia de învătământ superior din străinătate sumele ce reprezintă taxa de scolarizare, cazare etc., pe baza facturilor pro forma, si de a plăti către bursier sau către prestatorul de servicii sume ce reprezintă cheltuielile de transport sau de întretinere în străinătate, pe bază de decont ulterior;

b) de a mentine permanent legătura cu beneficiarii pe întreaga perioadă a studiilor, precum si pe parcursul perioadei în care desfăsoară activitate în sectorul public;

c) de a efectua toate demersurile necesare ce cad în sarcina sa potrivit normelor metodologice.

Operatiuni de plată

Art. 11. - Sumele acordate beneficiarului prin bursă se plătesc de către partenerul de implementare în avans, pe baza documentelor pro forma prezentate de beneficiar.

Conform normelor metodologice, în termen de 20 de zile, beneficiarul are obligatia de a transmite partenerului de implementare actele justificative (chitante) pentru cheltuielile suportate din sumele ce i-au fost acordate în avans.

Art. 12. - Finalizarea studiilor pentru care a fost acordată bursa se certifică de către partenerul de implementare pe baza actelor doveditoare eliberate de institutia de învătământ si prezentate de către beneficiar. Finalizarea perioadei de serviciu obligatorii în sectorul public, pentru care a fost acordată bursa, se certifică de către partenerul de implementare pe baza actelor doveditoare eliberate de institutia sau de structura în care a desfăsurat activitate în sectorul public si prezentate de către beneficiar.

Art. 13. - În cazul neîndeplinirii de către beneficiar a obligatiilor ce îi revin, partenerul de implementare va notifica acestuia faptul neîndeplinirii.

Plătile ce cad în sarcina beneficiarului ca urmare a neîndeplinirii obligatiilor contractuale vor fi esalonate, astfel încât suma totală si penalitătile aferente, stabilite potrivit normelor metodologice, să fie plătite în maximum 5 ani de la data stabilirii lor.

Plata sumelor datorate de către beneficiar se face conform graficului stabilit de partenerul de implementare.

Art. 14. - Penalitătile care se plătesc de către beneficiar în cazurile expres prevăzute în cuprinsul prezentului contract, pentru nerespectarea obligatiilor ce îi revin, se actualizează trimestrial, în functie de rata inflatiei si de cursul leu-dolar, si se comunică beneficiarului de către partenerul de implementare.

Penalitătile se calculează în euro la suma totală restantă, după cum urmează:

a) 15% pe an, în cazul în care beneficiarul nu revine în tară;

b) 10% pe an, în cazul nefinalizării studiilor sau în cazul în care beneficiarul nu a mentinut minimul de performantă stabilit;

c) 5% pe an, în cazul în care beneficiarul nu desfăsoară activitate în sectorul public pe perioada stabilită.

Art. 15. - Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea obligatiilor ce îi revin potrivit prezentului contract cu toate bunurile mobile si imobile, prezente si viitoare.

Art. 16. - Pentru cazul neexecutării obligatiilor prevăzute, conform prevederilor Legii si ale normelor metodologice, alături de beneficiar se obligă solidar 3 garanti. Garantii nu girează suma atribuită prin bursă cu bunuri mobile sau imobile, dar se obligă la plata lunară a 50% din venitul net până la concurenta sumei totale acordate de la bugetul de stat, precum si a penalitătilor si dobânzilor stabilite prin contract. Nu pot fi acceptati garanti al căror venit se situează sub nivelul salariului mediu pe economie.

1. Numele ....................................................................….

Prenumele ........................................................................

Domiciliul .........................................................................

Născut la data de .........................................................….

BI/CI seria .............................. nr. ....................................

CNP ................................................................................

Fiul lui ............................... si al ...................................….

2. Numele .........................................................................

Prenumele ........................................................................

Domiciliul .........................................................................

Născut la data de ..........................................................….

BI/CI seria .............................. nr. ....................................

CNP .................................................................................

Fiul lui .................................. si al ..............................…..

3. Numele .........................................................................

Prenumele .........................................................................

Domiciliul ..........................................................................

Născut la data de ..........................................................….

BI/CI seria .............................. nr. ....................................

CNP .................................................................................

Fiul lui ................................. si al ................................…..

 

Art. 17. - Partenerul de implementare va introduce împotriva beneficiarului si garantilor actiune la instanta competentă pentru recuperarea sumelor stabilite potrivit prezentului contract în sarcina beneficiarului, în următoarele situatii:

a) în cazul în care beneficiarul nu începe efectuarea plătilor în cel mult o lună de la prima scadentă, conform graficului de rambursare a sumei totale;

b) în cazul în care, pe parcursul perioadei de rambursare a sumei totale, beneficiarul întârzie cu mai mult de două plăti.

Art. 18. - Prin prezentul contract beneficiarul se obligă atât fată de partenerul de implementare, cât si fată de statul român sau fată de oricare alt succesor în drepturi numit de acestia sau stabilit potrivit legii.

Art. 19. - Orice neîntelegere sau litigiu intervenit între părti se va încerca să fie solutionat pe cale amiabilă si/sau prin mediere.

În cazul în care solutionarea pe calea amiabilă si medierea nu sunt posibile, se va recurge la instanta judecătorească română competentă, potrivit legii.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ......................, la ......................., în 7 exemplare, câte unul pentru fiecare dintre următoarele părti: beneficiar, garanti, Comisie, partenerul de implementare si Ministerul Educatiei si Cercetării.

 

Data

 

Beneficiar,

..........................................

Partener de implementare,

..........................................

Garant,

..........................................

Garant,

..........................................

Garant,

..........................................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei suprafete de teren arabil din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Suceava si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 91 si 92 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea suprafetei de teren de 40.000 m2 teren arabil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Suceava si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava.

Art. 2. - Terenurile prevăzute la art. 1 vor fi folosite de către Consiliul Local al Municipiului Suceava exclusiv pentru constructia de locuinte sociale.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.556.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

în domeniul public al municipiului Suceava si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice si vecinătătile

Municipiul Suceava, judetul Suceava

Statul român,

din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Municipiul Suceava, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava

Teren în suprafată de 40.000 m2, situat în parcela cadastrală nr. 544/1, cu următoarele vecinătăti:

- N: Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A.

- E: Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă

Suceava, Banca de Resurse Genetice Vegetale

Suceava, drum de acces la fermele Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava

- S: persoane particulare

- V: persoane particulare

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei “Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia “Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, Piata Valter Mărăcineanu nr. 1-3, intrarea 1, et. 1, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.558.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii parcului industrial “Parcul turistic si de agrement Snagov”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă constituirea parcului industrial “Parcul turistic si de agrement Snagov” pe terenul Complexului agrozootehnic Vlăsia, situat în localitatea Snagov, judetul Ilfov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Parcul industrial “Parcul turistic si de agrement Snagov” este administrat de Societatea Comercială “Parcul industrial si de agrement Snagov” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, intrarea Herăstrău 1B, et. 2, sectorul 1, având cod unic de înregistrare 15956656.

Art. 3. - Durata de functionare a parcului industrial este de 49 de ani, societatea de administrare prevăzută la art. 2 având dreptul de folosintă asupra terenului prevăzut la art. 1 pe aceeasi perioadă, cu drept de prelungire.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.560.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a parcului industrial “Parcul turistic si de agrement Snagov”

 

Locul unde este terenul situat

Nr. cadastral al parcelei

Suprafata (m2)

Proprietar

Localitatea Snagov, judetul Ilfov

1.819

1.778.361,74

Statul român - domeniu privat

 

1.820

2.008.378,03

Administrator: Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” (poz. 840 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 533/2002)

 

1.821

791.605,84

 

 

1.822

605,04

 

Suprafata totală*):

 

4.578.950,65

 

 


*) Diferenta până la suprafata specificată în Hotărârea Guvernului nr. 533/2002, de 4.598.020 m2, este constituită de drumurile de acces care nu au fost luate în considerare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea, organizarea si functionarea Grupului interministerial pentru cercetare-dezvoltare în domeniul securitătii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În scopul coordonării actiunilor privind activitătile de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică în domeniul securitătii se constituie Grupul interministerial pentru cercetare-dezvoltare în domeniul securitătii, organism consultativ ce functionează pe lângă Ministerul Educatiei si Cercetării, denumit în continuare Grup interministerial.

(2) Componenta Grupului interministerial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Grupul interministerial poate organiza în componenta sa paneluri de experti si specialisti, pe durată precizată sau nelimitată.

Art. 2. - (1) Grupul interministerial este condus de ministrul educatiei si cercetării, în calitate de presedinte al acestuia.

(2) Presedintele executiv al Grupului interministerial este presedintele Agentiei Spatiale Române.

(3) Membrii Grupului interministerial sunt desemnati la nivel de înalti functionari publici.

Art. 3. - Grupul interministerial are misiunea de a coordona, de a promova si de a reprezenta actiunile de cercetare, dezvoltare si inovare în domeniul securitătii, actiuni care sunt finantate integral sau partial din fonduri publice, în scopul îmbunătătirii nivelului de cunoastere, tehnologie si a infrastructurii în domeniul securitătii la nivel national, pentru a promova integrarea, mentinerea si dezvoltarea activitătilor în structurile internationale de profil.

Grupul interministerial armonizează activitătile cu caracter de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică ce se realizează de ministere, institutii din sistemul apărării, sigurantei nationale si ordinii publice, de alte institutii publice, organizatii cu scopuri de cercetare si educational, de societăti comerciale si alte organizatii.

Art. 4. - Grupul interministerial are următoarele atributii principale:

a) propune strategia de cercetare-dezvoltare în domeniul securitătii atât la nivel national, cât si în vederea integrării activitătilor nationale în structurile internationale de profil, în special în programele specifice ale Uniunii Europene si Tratatului Nord-Atlantic;

b) examinează, analizează si avizează strategiile ministerelor, institutiilor si ale organismelor referitoare la derularea activitătilor de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică în domeniul securitătii;

c) corelează si armonizează actiunile de cercetare-dezvoltare în domeniul securitătii cu alte activităti de cercetare-dezvoltare;

d) propune proiecte si programe de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică cu relevantă în domeniul securitătii;

e) examinează, analizează si avizează proiectele nationale relevante cu caracter de cercetare-dezvoltare si înaltă tehnologie în domeniul securitătii, finantate din alte surse decât cele ale Ministerului Educatiei si Cercetării;

f) propune, examinează, analizează si avizează proiectele si cooperările internationale specifice domeniului securitătii;

g) propune proiecte de acte normative pentru reglementări specifice activitătii de cercetare-dezvoltare în domeniul securitătii;

h) informează periodic si ori de câte ori este necesar Guvernul si Consiliul Suprem de Apărare a fiării;

i) organizează manifestări cu caracter stiintific si promotional;

j) promovează cât mai larg conceptele, progresele si realizările interne si internationale în domeniul securitătii si initiază actiuni cu caracter educational;

k) asigură conditii pentru realizarea unui sistem informational pentru promovarea, coordonarea si difuzarea actiunilor specifice.

Art. 5. - Secretariatul Grupului interministerial este asigurat de Agentia Spatială Română, institutie publică finantată integral din venituri proprii, aflată în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 6. - Grupul interministerial se întruneste periodic si, ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a presedintelui executiv al acestuia.

Art. 7. - În termen de cel mult 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Educatiei si Cercetării va elabora regulamentul de organizare si functionare a Grupului interministerial, care se aprobă în prima sedintă a acestuia.

Art. 8. - Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, nominalizate în Grupul interministerial potrivit anexei la prezenta hotărâre, îsi vor desemna reprezentantii în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.574.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Grupului interministerial pentru cercetare-dezvoltare în domeniul securitătii

 

1. Ministerul Educatiei si Cercetării - presedinte

2. Agentia Spatială Română - presedinte executiv

3. Ministerul Apărării Nationale - membru

4. Ministerul Economiei si Comertului - membru

5. Ministerul Administratiei si Internelor - membru

6. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei - membru

7. Serviciul Român de Informatii - membru

8. Serviciul de Informatii Externe - membru

9. Serviciul de Protectie si Pază - membru

10. Serviciul de Telecomunicatii Speciale - membru

11. Ministerul Afacerilor Externe - membru

12. Ministerul Integrării Europene – membru

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 524/1998 privind înfiintarea Societătii Nationale “Aeroportul International Bucuresti-Băneasa” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 524/1998 privind înfiintarea Societătii Nationale “Aeroportul International Bucuresti-Băneasa” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 8 septembrie 1998, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Societătii Nationale «Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu» - S.A.”

2. Denumirea Societatea Natională “Aeroportul International Bucuresti-Băneasa” - S.A. din cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 524/1998, precum si denumirea Aeroportul International Bucuresti-Băneasa se înlocuiesc cu denumirea Societatea Natională “Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu” - S.A., respectiv Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.576.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantilor părtii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 21 alin. (1) si (2) din Tratatul dintre România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea si asistenta mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuti la 17 iunie 2003, ratificat de România prin Legea nr. 93/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se numeste în calitatea de sef al delegatiei române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană domnul chestor principal de politie Zamfir Geantă, primadjunct al inspectorului general al Politiei de Frontieră Române.

Art. 2. - Se numeste în calitatea de loctiitor al sefului delegatiei române în Comisia mixtă de frontieră românoucraineană domnul Gheorghe Vlad, consilier superior în cadrul Directiei generale servicii de gospodărie comunală din Ministerul Administratiei si Internelor.

Art. 3. - Se numesc în calitatea de membri ai delegatiei române în Comisia mixtă de frontieră românoucraineană domnul inspector principal de politie inginer Gheorghe Rîcu din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, domnul Marian Csaki, director al Fondului National Geodezic din cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, domnul locotenent-colonel inginer Constantin Gheorghe, loctiitorul comandantului U.M. 01708 Buzău, domnul Liviu Dumitru, atasat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, si doamna Mădălina Alecu, consilier din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

Art. 4. - Ministerul Administratiei si Internelor va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Speranta Maria Ianculescu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.577.