MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 906         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 octombrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.557. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

30/366/337/1.511/577. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 19 martie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia”

2. Alineatele (1) si (3) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, denumită în continuare Autoritatea, se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, autoritate de reglementare în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, în subordinea Guvernului si în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.

...........................................................................................

(3) Autoritatea este reprezentată la nivel judetean de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, iar la nivel local de circumscriptiile sanitar-veterinare zonale si circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.”

3. La articolul 3 alineatul (1) punctul B, literele d), i), m) si n) vor avea următorul cuprins:“d) realizează evaluarea riscului si stabileste măsurile ce se impun atunci când apare o problemă majoră ce poate periclita sănătatea oamenilor;

...........................................................................................

i) coordonează identificarea specialistilor în vederea armonizării standardelor românesti cu cele europene si internationale;

...........................................................................................

m) realizează si valorifică bazele de date proprii prin colectarea, clasificarea, corelarea, actualizarea permanentă, arhivarea si diseminarea informatiilor privind monitorizarea avizelor si a autorizatiilor privind siguranta alimentelor, acordate de autoritătile publice cu atributii în acest domeniu, monitorizarea rezultatelor actiunilor de supraveghere si control privind siguranta alimentelor, precum si a cadrului legislativ în domeniu, datele statistice, datele privind procesul de cercetare-dezvoltare;

n) coordonează activitatea de formare, instruire si perfectionare a personalului implicat în domeniul sigurantei alimentelor;”

4. La articolul 3 alineatul (1) punctul B, după litera r) se introduc 6 litere noi, literele s)-y), cu următorul cuprins:

“s) supraveghează si monitorizează, din punctul de vedere al sigurantei alimentelor, agentii economici care îsi desfăsoară activitatea în domeniul industriei alimentare;

t) participă la activitatea de standardizare, gradare si clasificare a produselor agroalimentare, împreună cu celelalte institutii abilitate;

u) reprezintă punctul de contact si tine permanent legătura cu autoritătile pentru siguranta alimentelor constituite la nivel national si international;

v) elaborează si promovează cadrul legal în domeniul sigurantei si calitătii alimentelor, în colaborare cu celelalte autorităti abilitate;

x) elaborează programe nationale în domeniul sigurantei alimentelor, împreună cu celelalte institutii abilitate;

y) îndeplineste, în domeniul sigurantei alimentelor, atributiile stabilite prin legislatia specifică.”

5. Alineatul (4) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“(4) Autoritatea întreprinde demersurile necesare în vederea obtinerii unor contributii financiare comunitare pentru unele activităti în domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor, în special pentru implementarea unor prevederi ale legislatiei comunitare.”

6. După alineatul (6) al articolului 3 se introduc două noi alineate, alineatele (7) si (8), cu următorul cuprins:

“(7) Autoritatea, prin specialistii din structura sa, stabiliti prin ordin al presedintelui, coordonează măsurile ce se impun în situatiile de urgentă din domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor si, atunci când este cazul, se consultă cu celelalte institutii abilitate.

(8) În exercitarea atributiilor sale Autoritatea colaborează cu ministerele, cu organele centrale de specialitate din subordinea Guvernului, precum si cu alte autorităti ale administratiei publice centrale si locale si cu organisme interesate.”

7. Alineatele (1) si (3) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Autoritatea este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru pe o perioadă de 5 ani.

...........................................................................................

(3) Presedintele Autoritătii este ordonator principal de credite.”

8. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(2) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt conduse de câte un director executiv medic veterinar, ajutat de directori executivi adjuncti, numărul acestora fiind stabilit cu respectarea prevederilor alin. (4) al art. XVI din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.”

9. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Consiliul stiintific este format din cel putin 7 personalităti recunoscute în domeniile de competentă ale Autoritătii.”

10. După alineatul (4) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Membrii Consiliului stiintific beneficiază de o indemnizatie de participare de maximum 20% din indemnizatia brută a presedintelui Autoritătii.”

11. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Consiliul consultativ este format din reprezentanti ai ministerelor, ai altor autorităti ale administratiei publice competente în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor si din reprezentanti ai societătii civile.”

12. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - În cadrul Autoritătii, la Directia generală pentru siguranta alimentelor, functionează Secretariatul operational pentru Codex Alimentarius, ale cărui componentă si atributii se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii.”

13. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Autoritătii si ale unitătilor din subordinea sa, prevăzute în anexa nr. 2, se asigură din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.

(2) Cheltuielile Autoritătii pot include cheltuieli de salarizare, cheltuieli administrative, achizitii, obligatii contractuale, precum si orice alte cheltuieli prevăzute de lege, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, pentru ducerea la îndeplinire a atributiilor Autoritătii, cu încadrarea în bugetul alocat.

(3) În scopul realizării rolului si atributiilor ce îi revin, Autoritatea poate beneficia de consultantă si asistentă tehnică de specialitate din străinătate, precum si de programe de formare si perfectionare de specialitate a personalului, în limita fondurilor disponibile, potrivit legii.”

14. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Autoritatea are în dotare un număr de 15 autoturisme pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, cu un consum lunar de carburanti stabilit potrivit normativelor în vigoare, si 6 autolaboratoare cu un consum stabilit potrivit alin. (2).”

15. După alineatul (2) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Tulcea dispune, suplimentar, de un autolaborator fluvial, având consum nenormat.”

16. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

“Art. 171. - Contractele-tip pentru efectuarea unor activităti sanitar-veterinare publice, încheiate de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti cu medicii veterinari de liberă practică împuterniciti, se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii.”

17. Anexele nr. 1 si 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Patrimoniul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al unitătilor din subordine se preia pe bază de protocol de predarepreluare încheiat cu Cancelaria Primului-Ministru, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, conform bilantului contabil.

Art. III. - În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 308/2004, sintagma “Agentia Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor” se înlocuieste cu sintagma “Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor”, iar termenul “Agentia” se înlocuieste cu termenul “Autoritatea”.

Art. IV. - În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 308/2004, cuvântul “veterinar” se înlocuieste cu sintagma “sanitar-veterinar”, cu exceptia sintagmei “medic veterinar”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei

 

Bucuresti, 23 septembrie 2004.

Nr. 1.557.

 

ANEXA Nr. 1

 


*) Este constituită din specialisti din structura Autoritătii, conform art. 3 alin. (7) din hotărâre.

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTI

care functionează în subordinea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

Institutii publice finantate din subventii acordate de la bugetul de stat si din venituri proprii:

I. Unităti cu personalitate juridică:

1. Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală;

2. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;

3. Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară;

4. directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv laboratoarele veterinare de stat.

II. Unităti fără personalitate juridică:

1. circumscriptiile sanitar-veterinare zonale;

2. circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

 

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi pentru aceste unităti este de 3.704.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 30 din 9 iulie 2004

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 366 din 21 septembrie 2004

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 337 din 12 august 2004

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 1.511 din 26 august 2004

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 577 din 9 august 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea posturilor de inspectie la frontieră stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare

 

În temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, si ale art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată si modificată prin Legea nr. 243/2002,

în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 41.303 din 1 iulie 2004, întocmit de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor,

în temeiul art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ministrul administratiei si internelor, ministrul mediului si gospodăririi apelor, ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare, numărul de personal necesar desfăsurării activitătii de control sanitar veterinar de frontieră si programul de lucru al posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Lista posturilor de inspectie la frontieră prevăzută la art. 1 poate fi completată în functie de necesităti, cu conditia asigurării spatiilor si dotărilor necesare activitătii Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 3. - Structurile sanitare veterinare de control la punctele de trecere a frontierei de stat se organizează si functionează ca posturi de inspectie la frontieră, având în componenta lor mai multe puncte de lucru.

Art. 4. - În cazul bolilor care impun instituirea carantinei, în situatii care nu suferă amânare, în caz de epizootii sau în situatia în care controlul veterinar la frontieră nu se poate efectua în bune conditii, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor are competenta de a dispune închiderea temporară a postului de inspectie la frontieră până la remedierea situatiei respective.

Art. 5. - (1) Personalul din cadrul posturilor de inspectie la frontieră care se desfiintează ca urmare a reorganizării activitătii de control sanitar veterinar va fi transferat în interesul serviciului în cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene.

(2) Personalul din cadrul posturilor de inspectie la frontieră care îsi reduc activitatea, conform prevederilor prezentului ordin, va sustine un test de verificare a cunostintelor, specialistii fiind mentinuti în limita posturilor prevăzute, conform rezultatelor obtinute.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 506/2003, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 13 octombrie 2003, precum si orice altă dispozitie contrară.

Art. 7. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Liviu Harbuz,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Maria Speranta Ianculescu

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

ANEXĂ

 

LISTA

posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare, numărul de personal necesar desfăsurării activitătii de control sanitar veterinar de frontieră si programul de lucru al posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare

 

 

STAT DE FUNCTII:

veterinari:

122

ORDIN:

veterinari:

105

Disponibil

= 17 ss

 

asistenti:

9

 

asistenti:

6

Disponibil

= 3 sm

 

Total:

131

 

TOTAL:

111

TOTAL

= 20

 

STAT DE FUNCTII:

122

9

131

ORDIN:

105

6

111

DISPONIBIL:

17

3

20

 

LEGENDĂ:

 

R                                  = rutier;

F                                  = feroviar;

P                                  = port;

A                                 = aeroport;

ZL                                = zonă liberă;

O,E,A                          = animale vii - ongulate, ecvine (altele decât caii de sport), altele;

P.O.A.C.U.                  = produse de origine animală pentru consum uman;

P.O.A.A.D.C.U.          = produse de origine animală, altele decât pentru consum uman;

T.C.                             = temperatură controlată;

T.C., F.T.C.                 = cu temperatură controlată; fără temperatură controlată.

* Punctul de lucru veterinar situat în punctul de trecere a frontierei Nădlac corespunde postului de inspectie la frontiera Uniunii Europene Nagylac, singurul punct aflat pe teritoriul Ungariei prin care se admite intrarea animalelor vii si a produselor supuse controalelor veterinare.

** Numai pentru export animale vii: ongulate - O.

*** Execută controalele la solicitarea prealabilă a sefului statiei C.F.R.

s.s.v. = studii superioare veterinare;

s.m.v. = studii medii veterinare.