MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 909         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 octombrie 2004

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

72. - Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

678/1.222/231. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor privind etichetarea alimentelor si a ingredientelor alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli si/sau esteri de fitostanol

 

1.628/1.428. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.341/2004

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 209 din Codul de procedură penală

 

Având în vedere formele noi si perfectionate de săvârsire a unor infractiuni grave, îndeosebi cele de criminalitate organizată, se impune cu stringentă instituirea unor mijloace juridice eficiente, prin care procurorii să actioneze cu maximă urgentă pentru tragerea la răspundere penală a unor astfel de infractori.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După alineatul 5 al articolului 209 se introduce un nou alineat, alineatul 6, cu următorul cuprins:

“Procurorii din cadrul parchetelor ierarhic superioare pot îndeplini oricare dintre atributiile procurorilor din parchetele ierarhic inferioare, pot infirma actele si măsurile acestora, dacă sunt contrare legii, si pot prelua, în vederea efectuării urmăririi penale, cauze de competenta acestora, din dispozitia conducătorului parchetului ierarhic superior.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Claudiu Stefan Seucan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 72.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 678 din 23 septembrie 2004

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.222 din 30 septembrie 2004

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 231 din 15 septembrie 2004

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind etichetarea alimentelor si a ingredientelor alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli si/sau esteri de fitostanol

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 5-1.159 din 14 septembrie 2004, întocmit de Directia de supraveghere si control al pietei produselor si serviciilor,

având în vedere prevederile art. 34 si ale art. 38 alin. (9) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, al Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele privind etichetarea alimentelor si a ingredientelor alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli si/sau esteri de fitostanol, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Normele prevăzute la art. 1 transpun dispozitiile Regulamentului nr. 608/2004/CE al Comisiei din 31 martie 2004 cu privire la etichetarea alimentelor si ingredientelor alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri ai fitosterolilor, fitostanoli si/sau esteri ai fitostanolului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L 097 din data de 1 aprilie 2004.

Art. 3. - Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Sănătătii si Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor, secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Eduard Gabriel Matei,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

NORME

privind etichetarea alimentelor si a ingredientelor alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli si/sau esteri de fitostanol

 

Art. 1. - Prezentele norme se aplică alimentelor si ingredientelor alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli si/sau esteri de fitostanol.

Art. 2. - (1) În scopul etichetării, fitosterolul, esterul de fitosterol, fitostanolul si esterul de fitostanol se desemnează prin termenii “sterol vegetal”, “ester de sterol vegetal”, “stanol vegetal” sau “ester de stanol vegetal” ori, după caz, forma acestora la plural.

(2) Fără a încălca alte dispozitii legale în vigoare privind etichetarea alimentelor, etichetarea alimentelor sau a ingredientelor alimentelor cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli si/sau esteri de fitostanol va contine următoarele elemente:

a) în acelasi câmp vizual cu denumirea sub care este vândut produsul apare, în mod usor vizibil si lizibil, mentiunea: “cu adaos de steroli vegetali/stanoli vegetali”;

b) continutul adăugat de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli si/sau esteri de fitostanol (exprimat în % sau g de steroli vegetali/stanoli vegetali liberi din 100 g sau 100 ml de aliment) se înscrie în lista ingredientelor;

c) trebuie să se semnaleze că produsul este destinat exclusiv persoanelor care doresc să-si reducă nivelul de colesterol în sânge;

d) trebuie să se semnaleze că pacientii cu medicatie pentru reducerea colesterolului vor consuma produsul numai sub supraveghere medicală;

e) trebuie să se semnaleze, în mod vizibil si lizibil, că produsul poate să nu corespundă din punct de vedere nutritional pentru femei însărcinate sau care alăptează si pentru copii mai mici de 5 ani;

f) trebuie să se semnaleze o recomandare că produsul trebuie folosit în cadrul unei diete echilibrate si variate, incluzând consumul regulat de fructe si legume pentru a ajuta mentinerea nivelurilor de carotenoizi;

g) în acelasi câmp vizual cu prevederea lit. c) trebuie să se semnaleze că trebuie evitat consumul de mai mult de 3 g/zi de adaos de steroli vegetali/stanoli vegetali;

h) trebuie să existe o definire a unei părti de produs alimentar sau de ingredient alimentar implicate (preferabil în g sau ml), cu indicarea cantitătii de steroli vegetali/stanoli vegetali continută de fiecare parte.

Art. 3. - Alimentele sau ingredientele alimentare cu adaos de esteri de fitostanol care sunt deja pe piată ori “grăsimile tartinabile cu adaos de esteri ai fitosterolului” care au fost autorizate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 524/958/2002/8/2003, produse după 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, se vor supune prevederilor privind etichetarea din prezentele norme.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 1.628 din 8 septembrie 2004

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.428 din 27 septembrie 2004

 

ORDIN

privind aplicarea unor măsuri financiare pentru agentii economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

În temeiul art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, al Hotărârii Guvernului nr. 1.103/2004 privind aprobarea Listei agentilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului care beneficiază de prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si al art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Obligatiile agentilor economici către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj, care se scutesc la plată pentru perioada august-noiembrie 2004, în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Aceste obligatii preliminate se vor regulariza pe baza realizărilor la 11 luni.

Art. 2. - Accesoriile aferente obligatiilor prevăzute la art. 1, calculate până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se scutesc la plată.

Art. 3. - Sumele prevăzute în ordinele ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si ministrului finantelor publice nr. 1.355/1.230/2004 si nr. 1.502/1.366/2004 si în prezentul ordin, reprezentând obligatiile Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj, se sting prin compensare cu creantele Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., reprezentând tariful de utilizare a infrastructurii, conform prevederilor art. 22 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003.

Art. 4. - Plafonul în limita căruia se scutesc la plată obligatiile prevăzute la art. 1 si accesoriile calculate conform art. 2 este cel prevăzut pentru fiecare agent economic în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2004.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

                                                       Ileana Tureanu,             

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

ANEXĂ

- milioane lei -

 

Compania Natională

de Căi Ferate

“C.F.R.” - S.A.

Societatea Natională

de Transport Feroviar de Călători

 “C.F.R. Călători” - S.A.

Societatea Comercială

de Transport cu Metroul

Bucuresti “Metrorex” - S.A.

Valoarea sumelor preliminate,

scutite la plată pentru luna

august 2004

230.420

68.200

23.307

Valoarea sumelor preliminate,

scutite la plată pentru luna

septembrie 2004

275.807

68.200

23.307

Valoarea sumelor preliminate,

scutite la plată pentru luna

octombrie 2004

225.778

149.231

23.307

Valoarea sumelor preliminate,

scutite la plată pentru luna

noiembrie 2004

225.084

68.200

27.402

TOTAL:

957.089

353.831

97.323

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.341/2004 privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 1 septembrie 2004, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial”, Partea I):

- la pozitia nr. 25, în loc de: “Doicescu Irene...” se va citi: “Doicescu Irena...”.