MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 910         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 octombrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.579. - Hotărâre pentru aprobarea contributiei financiare anuale a României corespunzătoare anului 2004 la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003-2008)

 

1.580. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Parc tehnologic universitar IT la Universitatea din Craiova”

 

1.582. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Craiova si în administrareaConsiliului Local al Municipiului Craiova, judetul  Dolj

 

1.583. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei Române de Drept Umanitar ca fiind de utilitate Publică

 

1.584. - Hotărâre privind recunoasterea Fundatiei Colegiului National de Apărare ca fiind de utilitate Publică

 

1.585. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu destinatia de sediu pentru Oficiul National pentru Cultul Eroilor

 

1.586. - Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al comunei Pantelimon si în administrarea Consiliului Local al Comunei Pantelimon, judetul Ilfov

 

1.587. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea colectării, transportului, tratării si depozitării deseurilor solide în judetul Dâmbovita”

 

1.588. - Hotărâre privind constituirea, organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru finalizarea politicii de stabilire a sistemului unitar de salarizare a functionarilor publici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea contributiei financiare anuale a României corespunzătoare anului 2004 la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003-2008)

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei financiare anuale a României corespunzătoare anului 2004 la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003-2008), în valoare totală de 265.432 euro, care se asigură astfel:

- de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătătii - 165.432 euro;

- din Programul PHARE - 100.000 euro.

Art. 2. - Echivalentul în lei al sumei prevăzute în bugetul de stat se asigură prin bugetul Ministerului Sănătătii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.579.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Parc tehnologic universitar IT la Universitatea din Craiova”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Parc tehnologic universitar IT la Universitatea din Craiova”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 352/2003 privind garantarea unor credite externe în valoare de 12 milioane dolari S.U.A. pentru crearea Parcului tehnologic universitar IT la Universitatea din Craiova.

Art. 3. - Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 348/1998 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Amenajare constructii pentru învătământ universitar, bloc S 200, calea Bucuresti, la Universitatea Craiova, judetul Dolj”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 6 iulie 1998.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.580.


*) Anexa se comunică Ministerului Educatiei si Cercetării.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Craiova si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil situat în municipiul Craiova, judetul Dolj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Craiova si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, judetul Dolj.

Art. 2. - După trecerea locuintelor din compunerea imobilului prevăzut la art. 1 în domeniul privat al municipiului Craiova, acestea se vor vinde personalului armatei, civil si militar, activ sau în rezervă, care le detine cu contract de închiriere, în conditiile legii.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.582.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale

în domeniul public al municipiului Craiova si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Craiova, calea Bucuresti nr. 433,

Statul român - Ministerul Apărării Nationale

Municipiul Craiova - Consiliul Local al Municipiului Craiova

- imobil 349 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.858

Suprafata construită = 4.117,68 m2

Suprafata desfăsurată = 13.515,54 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv

cartierul Aerodrom constructiile = 3,35 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei Române de Drept Umanitar ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Română de Drept Umanitar, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Rahovei nr. 147, sectorul 5, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.583.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Fundatiei Colegiului National de Apărare ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Fundatia Colegiului National de Apărare, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, sos. Panduri nr. 68-72, sectorul 5, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.584.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”,

cu destinatia de sediu pentru Oficiul National pentru Cultul Eroilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, str. Candiano Popescu nr. 82-84, sectorul 4, compus din constructii si terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu destinatia de sediu pentru Oficiul National pentru Cultul Eroilor.

Art. 2. - Lucrările de investitii si reparatii necesare la imobilul prevăzut la art. 1 se vor realiza de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” din venituri proprii.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Administratiei si Internelor si Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în termen de 30 de zile

de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.585.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu destinatia de sediu pentru Oficiul National pentru Cultul Eroilor

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică din administrarea căreia se transmite imobilul

Persoana juridică în administrarea căreia se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti, str. Candiano Popescu nr. 82-84, sectorul 4

Ministerul Administratiei si Internelor

Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu destinatia de sediu pentru Oficiul National pentru Cultul Eroilor

I. Constructii: Pavilion A: Suprafata construită = 84,5 m2

Suprafata desfăsurată = 341,6 m2

Pavilion B:

Suprafata construită = 90,57 m2

Suprafata desfăsurată = 165,5 m2

II. Teren aferent = 2.688 m2

Nr. M.F.: 63.705

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al comunei Pantelimon si în administrarea Consiliului Local al Comunei Pantelimon, judetul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor imobile situate în comuna Pantelimon, judetul Ilfov, identificate potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentahotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al comunei Pantelimon si în administrarea Consiliului Local al Comunei Pantelimon.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.586.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în

domeniul privat al comunei Pantelimon si în administrarea Consiliului Local al Comunei Pantelimon, judetul Ilfov

 

Locul unde sunt situate imobilele care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 48-56, judetul Ilfov

Statul român - Ministerul Apărării Nationale

Comuna Pantelimon - Consiliul Local al Comunei Pantelimon

Suprafata totală a terenului, inclusiv infrastructura blocurilor C 1 si C 2 = 720 m2

Executat:

- infrastructură 100% la blocul C 1 si 20% la blocul C 2;

- suprastructură 30% la blocul C 1, scara 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea colectării, transportului, tratării si depozitării deseurilor solide în judetul Dâmbovita”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea colectării, transportului, tratării si depozitării deseurilor solide în judetul Dâmbovita” prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din fonduri ISPA, dintr-un împrumut de la Banca Europeană de Investitii si în completare de la bugetul local, conform programelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina, secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.587.


*) Anexa se comunică Ministerului Administratiei si Internelor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea, organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru finalizarea politicii de stabilire a sistemului unitar de salarizare a functionarilor publici

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constituie Comisia interministerială pentru finalizarea politicii de stabilire a sistemului unitar de salarizare a functionarilor publici, denumită în continuare Comisia. Comisia nu are personalitate juridică si functionează pe lângă Cancelaria Primului-Ministru.

Art. 2. - (1) Comisia îndeplineste următoarele atributii principale:

a) organizează echipe tehnice mixte formate din reprezentanti ai autoritătilor publice care fac parte din

Comisie, cu atributii în materia salarizării functionarilor publici, pentru analizarea situatiei actuale a functionarilor publici numiti în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare;

b) identifică optiunile de politică în vederea aplicării de proceduri unitare pentru stabilirea salariilor functionarilor publici si a evolutiei salariale a acestora, creării si dezvoltării unui corp profesionist al functionarilor publici, cresterii performantelor profesionale individuale, îmbunătătirii calitătii serviciului public;

c) propune varianta optimă de politică, cu respectarea principiilor suprematiei legii, transparentei si corectitudinii, flexibilitătii si adaptabilitătii, competitivitătii între functionarii publici, respectiv principiul motivării acestora;

d) asigură un cadru de consultări, dezbateri si decizie între participantii implicati în elaborarea politicii de

salarizare, prin diseminarea în timp util a informatiilor.

(2) Comisia îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Art. 3. - (1) Activitatea executivă a Comisiei este realizată de un secretariat tehnic, asigurat de Cancelaria Primului-Ministru.

(2) Secretariatul tehnic are următoarele atributii principale:

a) convoacă echipele tehnice mixte, la propunerea Comisiei, si monitorizează activitatea acestora;

b) transmite ordinea de zi a întâlnirilor Comisiei si consemnează rezultatul dezbaterilor acesteia;

c) coordonează si urmăreste implementarea hotărârilor Comisiei;

d) asigură rezolvarea problemelor curente ale activitătii Comisiei;

e) răspunde de transmiterea rezultatelor dezbaterilor Comisiei către toate institutiile implicate.

(3) Secretariatul tehnic îndeplineste, în conditiile legii, orice alte atributii stabilite de Comisie sau de presedintele acesteia.

Art. 4. - (1) Componenta Comisiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Componenta nominală a Comisiei se stabileste prin decizie a primului-ministru.

Art. 5. - (1) Comisia se întruneste lunar si, ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui Comisiei.

(2) Comisia este întrunită în mod legal în prezenta a două treimi din numărul membrilor săi.

(3) Comisia adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor celor prezenti. În caz de paritate de voturi, votul presedintelui Comisiei este decisiv.

Art. 6. - În exercitarea atributiilor sale Comisia poate solicita date si studii de specialitate institutiilor cu atributii în domeniu, precum si reprezentantilor societătii civile.

Art. 7. - Comisia va prezenta lunar rapoarte de informare primului-ministru, respectiv sefului Cancelariei Primului-Ministru, referitoare la stadiul desfăsurării procesului de formulare a politicii de salarizare a functionarilor publici.

Art. 8. - Presedintele Comisiei va propune în cadrul primei sedinte, spre aprobare, regulamentul de functionarea acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Dan Mircea Popescu

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Paul Romeo Postelnicu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1.588.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei interministeriale pentru finalizarea politicii de stabilire a sistemului unitar de salarizare a functionarilor publici

 

1. Presedinte: reprezentantul Cancelariei Primului-Ministru, cu rang de secretar de stat;

2. reprezentantul Secretariatului General al Guvernului, cu rang de secretar de stat;

3. reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor, cu rang de secretar de stat;

4. reprezentantul Ministerului Finantelor Publice, cu rang de secretar de stat;

5. reprezentantul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu rang de secretar de stat;

6. reprezentantul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu rang de secretar de stat.