MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 917         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 8 octombrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.601. - Hotărâre privind aprobarea finantării vizitei în România a unor invitati străini cu ocazia comemorării, în plan national, a Zilei Holocaustului în România

 

1.613. - Hotărâre privind modelul stampilelor care vor fi folosite la Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscriptie si oficiile electorale, modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul listei electorale speciale, al listei sustinătorilor, precum si modelul listei membrilor organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care vor fi folosite pentru alegerea Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui României în anul 2004

 

1.614. - Hotărâre pentru aprobarea programului calendaristic privind realizarea actiunilor prevăzute în Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si în Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României

 

1.615. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru finalizarea unor lucrări la Mănăstirea “Sfântul Dimitrie” - Sighisoara din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iulia

 

1.616. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

1.619. - Hotărâre pentru aprobarea finantării proiectului “Participarea formatiei românesti «Nightlosers» la festivitătile prilejuite de inaugurarea anului universitar din Portugalia” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării vizitei în România a unor invitati străini cu ocazia comemorării, în plan national, a Zilei Holocaustului în România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea vizitei în România a unor personalităti de anvergură cu ocazia comemorării, în plan national, a Zilei Holocaustului.

Art. 2. - Finantarea cheltuielilor aferente evenimentului prevăzut la art. 1, în sumă de 500.000 mii lei, se asigură din fondurile aprobate Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 septembrie 2004.

Nr. 1601.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modelul stampilelor care vor fi folosite la Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscriptie si oficiile electorale, modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul listei electorale speciale, al listei sustinătorilor, precum si modelul listei membrilor organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care vor fi folosite pentru alegerea Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui României în anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 16 si 119 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă modelul stampilelor care vor fi folosite la Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscriptie si oficiile electorale, modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul listei electorale speciale, al listei sustinătorilor, precum si modelul listei membrilor organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care vor fi folosite pentru alegerea Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui României în anul 2004, potrivit anexelor nr. 1-8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.613.

 

ANEXA Nr. 1

 

MODELUL

stampilei Biroului Electoral Central

 

NOTĂ:

Stampila se confectionează prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, care stabileste si dimensiunea acesteia.

 

ANEXA Nr. 2

 

MODELUL

stampilei biroului electoral de circumscriptie

 

NOTĂ:

- Stampila se confectionează prin grija prefectului.

- Dimensiunea stampilei se stabileste de prefect, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

 


*) Se înscrie numărul circumscriptiei electorale judetene, asa cum a fost stabilit prin Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului.

**) Se înscrie denumirea judetului, iar în cazul capitalei se înscrie “MUNICIPIUL BUCURESTI”.

 

ANEXA Nr. 3

 

MODELUL

stampilei oficiilor electorale

 

NOTĂ:

- Stampilele se confectionează prin grija prefectului.

- Dimensiunea stampilei se stabileste de prefect, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

- Tusul pentru stampile va fi de aceeasi culoare pe întreg teritoriul Circumscriptiei electorale a municipiului Bucuresti.

 


*) Se înscrie numărul sectorului.

 

ANEXA Nr. 4

 

MODELUL

copiei de pe lista electorală permanentă

 

ROMÂNIA JUDETUL .......................................

Municipiul, orasul ..........................

Comuna .........................................

Satul ..............................................

Strada ............................................

Circumscriptia electorală nr. ....................

 

 

Sectia de votare nr. ....................

 

LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ (CO P I E)

pentru alegerea Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui României

 

Nr.

crt.

Numele

si prenumele

alegătorului

Codul

numeric

persona

Domiciliul

(nr. imobil,

bloc, ap.)

Denumire, serie

si nr. act

identitate

Semnătura

alegătorului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

.........................

 

Secretar,

.........................

 

Seful serviciului de evidentă informatizată a persoanei,

.........................................................................................

 

NOTĂ:

- Copia listei electorale permanente se întocmeste de primar, împreună cu serviciul de evidentă informatizată a persoanei, pe baza listei electorale permanente.

 

ANEXA Nr. 5

 

MODELUL

copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipiul Bucuresti

 

ROMÂNIA

Municipiul Bucuresti

Sectorul ...................

Strada ......................

Circumscriptia electorală a

municipiului Bucuresti

Oficiul electoral al sectorului ................

Sectia de votare nr. .............

 

LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ (COPIE)

pentru alegerea Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui României

 

Nr.

crt.

Numele

si prenumele

alegătorului

Codul

numeric

persona

Domiciliul

(nr. imobil,

bloc, ap.)

Denumire, serie

si nr. act

identitate

Semnătura

alegătorului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

.........................

 

Secretar,

.........................

 

Seful serviciului de evidentă informatizată a persoanei,

.........................................................................................

 

NOTĂ:

- Lista electorală se întocmeste de primar, împreună cu serviciul de evidentă informatizată a persoanei, pe baza listei electorale permanente.

ANEXA Nr. 6

 

MODELUL

listei electorale speciale

 

ROMÂNIA

JUDETUL*) ..................................................

Municipiul, orasul, comuna**) .......................

 

Circumscriptia electorală nr. ...................

Sectia de votare nr. ***) ........................

 

LISTA ELECTORALĂ SPECIALĂ

pentru alegerea Camerei Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui României

 

Nr.

crt.

Numele

si prenumele

alegătorului

Domiciliul alegatorului

(strada, nr. casei, bloc,

apartament.)

Denumirea, seria

si numarul actului

de identitate

Semnătura

alegătorului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare,

.................................................................................

(numele, prenumele si semnătura)*) În cazul municipiului Bucuresti, se va scrie “Municipiul Bucuresti”.

În cazul sectiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice si oficiile consulare, se va scrie “Municipiul Bucuresti”, iar în cazul navelor sau platformelor marine se va scrie denumirea judetului în care este înregistrată nava, respectiv platforma marină.

**) În cazul municipiului Bucuresti, se va scrie “Oficiul electoral nr. ......”

***) În cazul sectiilor de votare organizate în străinătate, după număr se va scrie: “organizată în localitatea ......”, după care se trece denumirea tării, iar în cazul sectiilor de votare organizate pe nave sau pe platforme marine se scrie: “organizată pe nava (platforma marină) .............”.

 

ANEXA Nr. 7

 

MODELUL

listei sustinătorilor pentru alegerea în calitatea de deputat/senator în Circumscriptia electorală nr. ...............,

judetul ...................., a candidatului independent ..............................................................................

(numele si prenumele candidatului) la alegerile pentru Camera Deputatilor/Senat*) din 28 noiembrie 2004

 

Nr.

crt.

Numele

Prenumele

Data

nasterii

Adresa

(str. ........... nr. ...., bl. ...,

comuna, orasul, municipiul,

sectorul....., judetul ...........)

Actul de identitate

Semnătura

Denumirea

Seria

Numărul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaratie

Subsemnatul ........................................................, domiciliat în .............................., născut la data de .........................

(numele si prenumele)

în comuna/orasul/municipiul ..........................., judetul ................., posesor al C.I. (B.I.) seria ........... nr. ............, declar pe

propria răspundere că toate datele si semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ........... pozitii,

corespund realitătii.

 

Data .........................               Localitatea ....................           Semnătura ...........................

 

Lista este act public si se află sub incidenta art. 292 din Codul penal. Un sustinător poate sprijini numai un singur candidat pentru Camera Deputatilor si unul singur pentru Senat.


*) Se înscrie, după caz, deputat sau senator, respectiv Camera Deputatilor ori Senat.

 

NOTĂ:

Declaratia pe propria răspundere se consemnează la sfârsitul listei. Lista poate cuprinde mai multe pagini.

Paginile se numerotează. Începând cu pagina 2, în partea superioară a acesteia se va trece doar rubricatia. Persoana care a întocmit lista va semna pe fiecare pagină.

 

ANEXA Nr. 8

 

MODELUL

listei membrilor Organizatiei .................... a cetătenilor apartinând minoritătii nationale ....................

pentru participarea la alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din anul 2004

 

Localitatea ........................

Judetul ..............................

Nr.

crt.

Numele

si prenumele

Data

nasterii

Domiciliul

(str. ........... nr. ....,

comuna, orasul, municipiul,

sectorul....., judetul ...........)

Actul de identitate

Semnătura

 

Denumirea

Seria

Numărul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaratie

 

Subsemnatul ............................................... (numele si prenumele), domiciliat în .............................., născut la data de ......................... în comuna/orasul/municipiul ..............................., judetul ..............................., posesor al C.I. (B.I.) seria ..... nr. ...................., declar pe propria răspundere că toate datele si semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ..... pozitii,

corespund realitătii.

Data .........................               Localitatea ....................           Semnătura ...........................

Lista este act public si se află sub incidenta art. 292 din Codul penal.

 

NOTĂ:

Declaratia pe propria răspundere se consemnează la sfârsitul listei. Lista poate cuprinde mai multe pagini.

Paginile se numerotează. Începând cu pagina 2, în partea superioară a acesteia se va trece doar rubricatia. Persoana care a întocmit lista va semna pe fiecare pagină.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea programului calendaristic privind realizarea actiunilor prevăzute în Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si în Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 29 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si al Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă programul calendaristic privind realizarea actiunilor prevăzute în Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si în Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe baza programului calendaristic prevăzut la art. 1 prefectii vor întocmi si vor aproba prin ordin programe calendaristice proprii privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.614.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL CALENDARISTIC

privind realizarea actiunilor prevăzute în Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si în Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.crt.

Termenul de realizare potrivit legii (articolul)

Actiunea

Cine realizează actiunea

Modalitatea de realizare

1

2

3

4

5

I. Pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului - Legea nr. 373/2004

1.

În data de 11 octombrie [art. 120 alin. (3)]

Intrarea în vigoare a prevederilor referitoare la data alegerilor

 

 

2.

Cel mai târziu în ziua de 13 octombrie [art. 31 alin. (2)]

Publicarea în presă si anuntarea în scris a partidelor politice parlamentare a datei la care se va efectua tragerea la sorti a celor 7 judecători ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie care vor face parte din Biroul Electoral Central

Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 

3.

Cel mai târziu în ziua de 13 octombrie [art. 58 alin. (2)]

Solicitarea timpilor de antenă

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, candidatii independenti

Solicitare scrisă, adresată conducerilor serviciilor publice de radiodifuziune si televiziune

4.

Cel mai târziu în ziua de 14 octombrie [art. 33 alin. (2)]

Publicarea în presă a datei la care se va efectua tragerea la sorti a judecătorilor de la tribunale care vor face parte din birourile electorale de circumscriptie  

Presedintele tribunalului  

 

5.

Cel mai târziu până la desemnarea judecătorilor în Biroul Electoral Central, respectiv în birourile electorale de circumscriptie, dar nu mai târziu de 15 octombrie [art. 111 alin. (2)]

Asigurarea sediului si dotarea Biroului Electoral Central si a birourilor electorale de circumscriptie

Guvernul, prefectii, presedintii consiliilor judetene, respectiv primarul general al Municipiului Bucuresti

 

6.

Cel mai târziu în ziua de 15 octombrie [art. 25 alin. (1)]

Delimitarea sectiilor de votare si comunicarea acestora prefectului

Primarii

Prin dispozitie

7.

Cel mai târziu în ziua de 15 octombrie [art. 31 alin. (2)]

Desemnarea judecătorilor Înaltei Curti de Casatie si Justitie în Biroul Electoral Central

Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie

Prin tragere la sorti  

8.

Cel mai târziu în ziua de 15 octombrie [art. 33 alin. (2)]

Desemnarea judecătorilor în birourile electorale de circumscriptie

Presedintele tribunalului

Prin tragere la sorti dintre judecătorii în exercitiu ai tribunalului

9.

Până cel mai târziu în ziuade 15 octombrie [art. 25 alin. (1) si (4)]

Stabilirea sectiilor de votare prevăzute la art. 22 si 23

Primarii

Prin dispozitie

 

 

 

Ministerul Afacerilor Externe

Prin ordin

 

 

 

Prefectii

Prin ordin

10.

În termen de 24 de ore de la învestirea judecătorilor în Biroul Electoral Central, dar nu mai târziu de 16 octombrie [art. 31 alin. (3)]

Alegerea presedintelui Biroului Electoral Central si a loctiitorului acestuia

Judecătorii desemnati în Biroul Electoral Central

Prin vot secret

11.

În termen de 24 de ore de la procesalegerea presedintelui Biroului Electoral Central, dar nu mai târziu de 17 octombrie [art. 31 alin. (3)]

Completarea Biroului Electoral Central cu presedintele si vicepresedintii Autoritătii Electorale Permanente si cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, precum sI cu reprezentantul desemnat de grupul parlamentar al minoritătilor nationale din Camera Deputatilor

 

Prin proces verbal

12.

Cel mai târziu în ziua de 17 octombrie [art. 41 alin. (1)]

Formularea de contestatii cu privire la modul de constituire si componenta birourilor electorale de circumscriptie

Partidele, formatiunile politice si aliantele politice care participă la alegeri; candidatii independenti

 

13.

Cel mai târziu în ziua de 18 octombrie [art. 31 alin. (9)]

Adoptarea unui regulament de organizare sI functionare a birourilor electorale, obligatoriu pentru toate birourile electorale

 Biroul Electoral Central

Prin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

14.

Cel mai târziu în ziua de 18 octombrie [art. 58 alin. (3)]

Constituirea comisiei parlamentare speciale pentru repartizarea timpilor de antenă

Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului

 

15.

Cel mai târziu în ziua de 19 octombrie [art. 41 alin. (1)]

Formularea de contestatii cu privire la modul de constituire si la componenta Biroului Electoral Central

Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care participă la alegeri; candidatii independenti

 

16.

În termen de 48 de ore de la înfiintarea Biroului Electoral Central, dar nu mai târziu de 19 octombrie [art. 6 alin. (2)]

Depunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a unei aliante electorale

Oricare dintre partidele componente ale aliantei

 

17.

În termen de 3 zile de la constituirea Biroului Electoral Central, dar nu mai târziu de 19 octombrie [art. 50 alin. (1)]

Comunicarea la Biroul Electoral Central a semnelor electorale

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale ori candidatii independenti

 

18.

În termen de două zile de la înregistrarea contestatiei, dar nu mai târziu de 20 octombrie [art. 41 alin. (2)]

Solutionarea contestatiilor formulate cu privire la constituirea si componenta birourilor electorale de circumscriptie, respectiv a Biroului Electoral Central

Biroul Electoral Central sau Înalta Curte de Casatie si Justitie, după caz

Hotărâre definitivă

19.

În termen de 24 de ore de la depunerea protocolului, dar nu mai târziu de 20 octombrie [art. 6 alin. (3)]

Admiterea sau respingerea protocolului de constituire a aliantei electorale

Biroul Electoral Central

Prin hotărâre

20.

Cel mai târziu în ziua de 20 octombrie (art. 15)

Executarea de copii de pe listele electorale permanente si punerea acestora la dispozitie partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale

Primarii  

La cererea si pe cheltuiala partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale

21.

Cel mai târziu în ziua de 20 octombrie [art. 25 alin. (2) si (3)]

Aducerea la cunostintă publică a delimitării si numerotării sectiilor de votare si a locului unde se desfăsoară votarea

Prefectii

Prin ordin

22.

În termen de 48 de ore de la constituirea comisiei parlamentare speciale, dar nu mai târziu de 20 octombrie [art. 59 alin. (2)]

Comunicarea către Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune a proportiei timpilor de antenă, calculată potrivit ponderii în Parlament a partidelor politice parlamentare

Comisia parlamentară specială pentru repartizarea timpilor de antenă

 

23.

În ziua de 20 octombrie [art. 50 alin. (5)]

Atribuirea semnelor electorale în cazurile în care mai multe partide politice, aliante politice, aliante electorale sau candidati independenti solicită acelasi semn si nu se poate stabili prioritatea depunerii acestuia

Presedintele Biroului Electoral Central

Prin tragere la sorti

24.

În termen de 24 de ore de la admiterea protocolului, dar nu mai târziu de 21 octombrie [art. 6 alin. (4)]

Contestarea hotărârii Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a unei aliante electorale

Orice persoană interesată

Contestatia se depune la Înalta Curte de Casatie si Justitie.

25.

În termen de 24 de ore de la respingerea protocolului, dar nu mai târziu de 21 octombrie [art. 6 alin. (5)]

Contestarea hotărârii Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a unei aliante electorale  

Oricare dintre semnatarii protocolului

Contestatia se depune la Înalta Curte de Casatie si Justitie.

26.

În 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a  semnelor electorale sau de atribuire a acestora, dar nu mai târziu de 21 octombrie [art. 50 alin. (6)]

Formularea de contestatii cu privire la înregistrarea semnelor electorale

Persoanele interesate

 

27.

În două zile de la înregistrarea contestatiei, dar nu mai târziu de 23 octombrie [art. 50 alin. (6)]

Solutionarea contestatiilor referitoare la înregistrarea semnelor electorale, respectiv la atribuirea acestora

Înalta Curte de Casatie si Justitie

Hotărâre definitivă si irevocabilă

28.

Cel mai târziu în ziua de 24 octombrie [art. 50 alin. (7)]

Aducerea la cunostintă publică a semnelor electorale si comunicarea acestora la birourile electorale de circumscriptie

Biroul Electoral Central

Prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, si comunicare la birourile electorale de circumscriptie

29.

Cel mai târziu în ziua de 25 octombrie (art. 10)

Actualizarea listelor electorale permanente   

Primarii, serviciile de evidentă informatizată a persoanei din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

 

30.

Cel mai târziu în ziua de 27 octombrie [art. 71 alin. (1)]

Stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral

Primarii

 

31.

28 octombrie [art. 120 alin. (2)]

Începerea campaniei electorale

 

 

32.

Până în ziua de 29 octombrie, ora 24,00 [art. 44 alin. (1)]

Depunerea de candidaturi

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale care participă la alegeri; candidatii independenti

Propunerile se fac în scris în 4 exemplare, semnate de conducerile partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, care participă la alegeri. În cazul candidatilor independenti, propunerile se fac pe baza listei de sustinători.

33.

În termen de 24 de ore de la depunerea candidaturilor, dar nu mai târziu de 30 octombrie [(art. 47 alin. (2)]

Afisarea unui exemplar din lista cu candidaturi la sediul biroului electoral de circumscriptie

Biroul electoral de circumscriptie

 

34.

Până la împlinirea a 20 de zile înainte de data alegerilor, dar nu mai târziu de 8 noiembrie, ora 24,00 [art. 47 alin. (1)]

Contestarea candidaturilor depuse

Cetătenii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

Depunerea contestatiei la tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscriptia electorală

35.

În cel mult două zile de la înregistrare, dar nu mai târziu de 10 noiembrie [art. 47 alin. (3)]

Solutionarea contestatiilor

Tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscriptia electorală

 

36.

În 24 de ore de la solutionarea contestatiei, dar nu mai târziu de 11 noiembrie [art. 47 alin. (4)]

Formularea de recursuri împotriva hotărârii de respingere sau de admitere a contestatiei

Cetătenii, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale  

Depunerea contestatiei la Curtea de Apel în a cărei rază teritorială se află circumscriptia electorală

37.

Cu două zile înaintea sedintei de tragere la sorti a presedintelui oficiului electoral si a loctiitorului acestuia, dar nu mai devreme de 12 noiembrie [art. 35 alin. (2)]

Anuntarea partidelor politice parlamentare a datei la care va avea loc tragerea la sorti

Presedintele Tribunalului Bucuresti

În scris

38.

Începând cu ziua de 13 noiembrie, [art. 35 alin. (2)]

Desemnarea presedintelui oficiului electoral si a loctiitorului acestuia

Presedintele Tribunalului Bucuresti

Prin tragere la sorti dintre judecătorii în exercitiu ai judecătoriei sectorului

39.

În termen de 48 de ore de la desemnarea presedintelui oficiului electoral si a loctiitorului acestuia [(art. 41 alin. (1)]

Formularea de contestatii împotriva modului de desemnare a presedintilor oficiilor electorale si a loctiitorilor acestora

Partidele, formatiunile politice si aliantele politice care participă la alegeri, candidatii independenti

 

40.

În termen de două zile de la înregistrarea contestatiei [art. 41 alin. (2)]

Solutionarea contestatiilor formulate împotriva modului de desemnare a presedintilor oficiilor electorale, respectiv a loctiitorilor acestora  

Biroul Electoral de Circumscriptie a Municipiului Bucuresti

 

41.

În termen de 24 de ore de la desemnarea presedintelui [art. 37 alin. (8) coroborat cu art. 35 alin. (2)]

Comunicarea către presedintele oficiului electoral a numelui si prenumelui reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale în oficiul electoral

Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

 

42.

În termen de două zile de la înregistrarea recursului, dar nu mai târziu de 13 noiembrie [art. 47 alin. (4)]

Solutionarea recursurilor împotriva hotărârii de respingere sau de admitere a contestatiilor privitoare la candidaturi

Curtea de apel în a cărei rază teritorială se află circumscriptia electorală

Prin hotărâre definitivă si irevocabilă

43.

După expirarea termenului de proces depunere a candidaturilor sau, după caz, a termenelor de solutionare a contestatiilor, dar nu mai târziu de 14 noiembrie [art. 47 alin. (7)]

Rămânerea definitivă a candidaturilor

Biroul electoral de circumscriptie

Prin proces-verbal; candidaturile definitive se afisează la sediul biroului electoral de circumscriptie.

44.

În termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de 15 noiembrie [art. 34 alin. (1) lit. i)]

Comunicarea către Biroul Electoral Central a numărului de liste complete de candidaturi definitive ale fiecărui partid politic, aliantă politică, aliantă electorală, organizatie a cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

Biroul electoral de circumscriptie

 

45.

Cel mai târziu în ziua de 15 noiembrie [art. 49 alin. (8)]

Stabilirea ordinii de înscriere pe buletinele de vot a listelor de candidati

Presedintele Biroului Electoral Central, respectiv presedintele biroului electoral de circumscriptie

Prin tragere la sorti

46.

Cel mai târziu în ziua de 15 noiembrie [art. 31 alin. (4)]

Comunicarea către Biroul Electoral Central a numelui si prenumelui reprezentantilor partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice sl aliantelor electorale dintre acestea care vor face parte din birou

Partidele politice neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora

 

47.

Cel mai târziu în ziua de 15 noiembrie [art. 33 alin. (3)]

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie a numelui si prenumelui reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care vor face parte din birou

Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale

 

48.

Cel mai târziu în ziua de 16 noiembrie [art. 59 alin. (3)]

Comunicarea către comisia parlamentară specială pentru repartizarea timpilor de antenă a numărului de liste complete de candidaturi definitive ale fiecărui partid politic, aliantă politică, aliantă electorală, organizatie a cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

Biroul Electoral Central

 

49.

În termen de 24 de ore de la comunicarea reprezentantilor partidelor [art. 35 alin. (2) coroborat cu art. 37 alin. (11)]

Completarea oficiului electoral cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale

Presedintele oficiului electoral

Prin proces-verbal. Dacă este cazul, stabilirea membrilor se face prin tragere la sorti.

50.

După data de 16 noiembrie [art. 59 alin. (4)]

Întocmirea unui nou orar si a unei noi repartizări a timpilor de antenă, proportional cu numărul listelor depuse în întreaga tară

Comisia parlamentară specială

 

51.

În ziua de 16 noiembrie [art. 31 alin. (8)]

Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale dintre acestea

Presedintele Biroului Electoral Central

Prin proces-verbal de investire  

52.

În ziua de 16 noiembrie [art. 33 alin. (5)]

Completarea biroului electoral de circumscriptie cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

Prin proces-verbal

53.

Până cel mai târziu în ziua de 17 noiembrie [art. 37 alin. (2)-(4)]

Întocmirea listei magistratilor sau a altor juristi, precum si a listei persoanelor care se bucură de prestigiu, pentru situatia în care magistratii sau alti juristi sunt insuficienti, din care vor fi desemnati, prin tragere la sorti, presedintele biroului electoral al sectiei de votare si loctiitorul acestuia

Presedintii tribunalelor, prefectii

 

54.

Cel mai târziu în ziua de 18 noiembrie [art. 41 alin. (1), art. 31 alin. (8) si art. 33 alin. (5)]

Formularea de contestatii împotriva modului de completare a Biroului Electoral Central cu reprezentantii partidelor politice neparlamentare si a birourilor electorale de circumscriptie cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale

Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care participă la alegeri; candidatii independenti

Solutionează Biroul Electoral Central sau, după caz, Înalta Curte de Casatie si Justitie, în termen de două zile de la înregistrarea contestatiei Hotărârea este definitivă.

55.

Începând cu ziua de 22 noiembrie [art. 37 alin. (2)-(4)]

Desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si a loctiitorului acestuia

Presedintele tribunalului

Prin tragere la sorti

56.

În termen de 24 de ore de la desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare [art. 37 alin. (8)]

Comunicarea către presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare a numărului de candidaturi definitive ale fiecărui partid politic, aliantă politică, aliantă electorală

Presedintele biroului electoral de circumscriptie

 

57.

În termen de 24 de ore de la desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare [art. 37 alin. (8)]

Comunicarea la presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare a numelui si prenumelui reprezentantilor propusi pentru a face parte din biroul electoral al sectiei de votare de către fiecare partid politic, aliantă politică, aliantă electorală

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale

 

58.

În termen de 24 de ore de la comunicarea numărului de candidati si a reprezentantilor partidelor politice si a aliantelor acestora [art. 37 alin. (11)]

Completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare, prin desemnarea membrilor acestora (reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale)

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare

Se încheie proces-verbal, care constituie actul de atestare a calitătii de membru al biroului

59.

În termen de 48 de ore de la alegerea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare sI a loctiitorului acestuia, respectiv de la desemnarea membrilor [art. 41 alin. (1)]

Formularea de contestatii referitoare la modul de desemnare a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora, precum si de desemnare a membrilor birourilor sectiilor de votare

Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale; candidatii independenti

 

60.

În termen de două zile de la înregistrare [art. 41 alin. (2)]

Solutionarea contestatiilor privitoare la modul de constituire si de completare a birourilor electorale ale sectiilor de votare

Biroul electoral de circumscriptie, respectiv oficiul electoral în cazul sectoarelor municipiului Bucuresti

 

61.

Până în ziua de 23 noiembrie inclusiv [art. 52 alin. (2)]

Imprimarea buletinelor de vot

Birourile electorale de circumscriptie, prin grija prefectilor

Prin hotărâre definitivă

62.

În ziua de 25 noiembrie [art. 14 alin. (1)]

Predarea, în două exemplare, a copiei de pe listele electorale permanente presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare

Primarii

Pe bază de proces-verbal

63.

Imediat după tipărire [art. 53 alin. (1)]

Preluarea buletinelor de vot de la imprimeriile care le-au tipărit

Prefectii, împreună cu presedintii birourilor electorale de circumscriptie

Pe bază de proces-verbal

64.

Cel mai târziu în ziua de 26 noiembrie [art. 53 alin. (1)]

Predarea buletinelor de vot presedintilor oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

Presedintele Biroului Electoral de Circumscriptie a Municipiului Bucuresti

Pe bază de proces-verbal, în pachete sigilate de câte 100 de bucăti În scris

65.

Cu cel putin 48 de ore înainte de data votării, dar nu mai târziu de 26 noiembrie [art. 75 alin. (4) si (5)]

Solicitarea la biroul electoral de circumscriptie a acreditării pentru observatorii interni, pentru reprezentantii presei scrise si audiovizuale

Conducerea redactiilor presei scrise, ale radiodifuzorilor si ale organizatiilor neguvernamentale

 

66.

Cel mai târziu în ziua de 27 noiembrie, ora 24,00 [art. 53 alin. (1)]

Distribuirea buletinelor de vot către presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare

Presedintele biroului electoral de circumscriptie, respectiv presedintele oficiului electoral al sectorului municipiului Bucuresti

Pe bază de proces-verbal, în pachete sigilate de câte 100 de bucăti

67.

Cel mai târziu la data de 27 noiembrie [art. 73 alin. (3)]

Predarea stampilelor si celorlalte materiale necesare votării către presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare

Primarii, presedintii birourilor electorale de circumscriptie, presedintii oficiilor electorale

Pe bază de proces-verbal

68.

În ziua de 27 noiembrie [art. 53 alin. (2)]

Afisarea a câte două exemplare din buletinele de vot, vizate si anulate de presedintele biroului electoral de circumscriptie, la sediul judecătoriilor si la fiecare sectie de votare

Presedintele biroului electoral de circumscriptie, presedintele judecătoriei si presedintele biroului electoral al sectiei de votare

 

69.

27 noiembrie, ora 18,00 [art. 73 alin. (5)]

Prezentarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, împreună cu membrii acestuia, la sediul sectiei, pentru luarea măsurilor de asigurare a ordinii si corectitudinii alegerilor

 

 

70.

28 noiembrie, ora 6,00 [art. 74 alin. (1)]

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în prezenta celorlalti membri ai biroului, verifică urnele, existenta buletinelor de vot, a listelor electorale, a formularelor listelor electorale speciale si a stampilelor; închide si sigilează urnele, aplicând stampila de control a sectiei de votare.

 

 

71.

28 noiembrie, ora 7,00 (art. 76)

Începerea votării

 

 

72.

28 noiembrie, ora 21,00 (art. 84)

Încheierea votării

 

Persoanelor existente la ora 21,00 în localul sectiei de votare li se va permite să îsi exercite dreptul de vot.

73.

Până cel mai târziu în ziua de 29 noiembrie, ora 21,00 [art. 88 alin. (1)]

Încheierea procesului-verbal separat pentru Camera Deputatilor si Senat si înaintarea la biroul electoral de circumscriptie, respectiv la oficiul electoral, a dosarului continând procesele-verbale si contestatiile privitoare la operatiunile electorale, precum si buletinele nule si cele contestate. Dosarele vor fi sigilate si stampilate.

Presedintele si doi membri ai biroului electoral al sectiei de votare, stabiliti prin tragere la sorti

Înaintarea se face cu pază militară, iar predarea, pe bază de proces- verbal.

74.

Cel mai târziu în ziua de 30 noiembrie, ora 21,00 [art. 32 alin. (5)]

Formularea cererilor de anulare a alegerilor dintr-o circumscriptie, pentru fraudă electorală

Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale sau candidatii independenti, care au participat la alegeri

Cererea va fi temeinic motivată i însotită de dovezile pe care se întemeiază.

75.

Cel mai târziu în ziua de 30 noiembrie (art. 89)

Încheierea procesului-verbal cu rezultatul numărării voturilor, separat pentru Camera Deputatilor si Senat, si înaintarea acestuia Biroului Electoral de Circumscriptie a Municipiului Bucuresti

Oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

 

76.

În termen de 24 de ore de la întocmirea procesului-verbal de centralizare a voturilor pe circumscriptie [art. 90 alin. (1)]

Înaintarea la Biroul Electoral Central a procesului-verbal încheiat de biroul electoral de circumscriptie, pe baza proceselor-verbale de la sectiile de votare, respectiv de la oficiile electorale, în vederea stabilirii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care au întrunit si care nu au întrunit pragul electoral (distinct pentru Camera Deputatilor si pentru Senat)

Biroul electoral de circumscriptie

 

77.

În termen de 24 de ore de la stabilire [art. 32 alin. (1) lit. e) si art. 90 alin. (3)]

Comunicarea la birourile electorale de circumscriptie si publicarea în mass-media a listei partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale care au întrunit pragul electoral si a celor care nu au întrunit pragul electoral

Biroul Electoral Central

 

78.

În termen de 24 de ore de la încheierea fiecărei operatiuni de atribuire a mandatelor [art. 91 alin. (7)]

Eliberarea certificatului doveditor al alegerii deputatilor si senatorilor

Birourile electorale de circumscriptie

 

79.

În termen de 48 de ore de la primirea de la Biroul Electoral Central a comunicării referitoare la desfăsurarea pe circumscriptii a mandatelor repartizate, centralizat, pe tară [art. 92 alin. (3)]

Înaintarea la Biroul Electoral Central a dosarelor întocmite de birourile electorale de circumscriptie, cuprinzând procesul-verbal, întâmpinările, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, respectiv de la oficiile electorale ale municipiului Bucuresti

Birourile electorale de circumscriptie

Dosarele încheiate, sigilate si semnate de membrii biroului electoral de circumscriptie se trimit cu pază militară.

80.

În termen util pentru respectarea prevederilor art. 63 alin. (3) din Constitutie, republicată (art. 94)

Publicarea rezultatului alegerilor în presă si în Monitorul Oficial al României, Partea I

Biroul Electoral Central

 

II. Pentru alegerea Presedintelui României - Legea nr. 370/2004

1.

Până cel mai târziu în ziua de 29 octombrie, ora 24,00 [art. 9 alin. (1) si art. 13 alin. (1) si (2)]

Depunerile de candidaturi si declararea semnelor electorale

Se fac la Biroul Electoral Central de către partide politice sau aliante politice, constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, precum si de candidati independenti.

Depunerile de candidaturi se fac în scris.

2.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea candidaturilor, dar nu mai târziu de 30 octombrie [art. 11 alin. (1)]

Aducerea la cunostintă publică, prin presă sI afisaj, a propunerilor de candidati

Biroul Electoral Central

 

3.

În termen de 5 zile de la primirea comunicării de la Biroul Electoral Central privind înregistrarea candidaturilor, dar nu mai târziu de 3 noiembrie [art. 6 lit. a)]

Efectuarea publicatiilor si afisărilor privind candidaturile înregistrate la Biroul Electoral Central pentru functia de Presedinte al României

Biroul electoral de circumscriptie

 

4.

Până cel mai târziu în ziua de 8 noiembrie, ora 24,00 [art. 11 alin. (2)]

Formularea de contestatii împotriva înregistrării sau neînregistrării candidaturii

Candidatul, partidele politice, aliantele politice si cetătenii

Contestatia se depune la Biroul Electoral Central.

5.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea contestatiei, dar cel mai târziu la data de 9 noiembrie, ora 24,00 [art. 11 alin. (2)]

Înaintarea contestatiei, împreună cu dosarul candidaturii, la Curtea Constitutională

Biroul Electoral Central

 

6.

În termen de 48 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 11 noiembrie, ora 24,00) [art. 11 alin. (3)]

Solutionarea contestatiei

Curtea Constitutională

Prin hotărâre. Solutia este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

7.

A doua zi după expirarea termenului de solutionare a contestatiilor, dar nu mai târziu de 12 noiembrie, ora 24,00) [art. 11 alin. (4)]

Comunicarea la birourile electorale de circumscriptie a candidaturilor definitive înregistrate, în ordinea în care au fost depuse

Biroul Electoral Central

 

8.

Cel târziu până în ziua de 24 noiembrie inclusiv [art. 12 alin. (3)]

Imprimarea buletinelor de vot

Birourile electorale de circumscriptie, prin intermediul prefectilor

 

9.

În termen de 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale sectiilor de votare, respectiv de la oficiile electorale [art. 22 alin. (3)]

Înaintarea la Biroul Electoral Central a dosarului continând procesul-verbal încheiat de biroul electoral de circumscriptie, întâmpinările, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare si de la oficiile electorale

Biroul electoral de circumscriptie

Dosarul va fi sigilat si semnat de membrii biroului electoral. Trimiterea se face cu pază militară

10.

În termen de 24 de ore de la înregistrarea ultimului dosar primit de la birourile electorale de circumscriptie [art. 23 alin. (3)]

Înaintarea la Curtea Constitutională a procesului-verbal încheiat de Biroul Electoral Central, împreună cu dosarele primite de la birourile electorale de circumscriptie

Biroul Electoral Central

Cu pază militară.

11.

După data de 30 octombrie art. 9 alin. (1) si art. 16 alin. (2)]

Stabilirea orarului pentru desfăsurarea campaniei electorale la radio si televiziune si repartizarea timpilor de antenă

Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului

 

 

NOTĂ:

Termenele cuprinse în cap. I din prezentul program calendaristic, privitoare la listele electorale, delimitarea sI numerotarea sectiilor de votare, modul de formare a birourilor electorale si oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, predarea si distribuirea buletinelor de vot si a materialelor necesare votării, campania electorală, operatiunile de votare, întocmirea proceselor-verbale si înaintarea acestora etc., se aplică în mod corespunzător si la alegerea Presedintelui României.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru finalizarea unor lucrări la Mănăstirea “Sfântul Dimitrie” - Sighisoara din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iulia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 500 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004, pentru finalizarea unor lucrări la Mănăstirea “Sfântul Dimitrie” - Sighisoara din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iulia.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2004.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.615.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2004, la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, cu suma de 7 miliarde lei pentru aparatul propriu, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2004.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2004.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului până la data de 10 decembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Alin Teodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.616.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării proiectului “Participarea formatiei românesti «Nightlosers» la festivitătile prilejuite de inaugurarea anului universitar din Portugalia” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Participarea formatiei românesti «Nightlosers» la festivitătile prilejuite de inaugurarea anului universitar din Portugalia”.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 22 din 7 octombrie 2004, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 200 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 10 decembrie 2004.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.619.