MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 919         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 8 octombrie 2004

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.610. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României în anul 2004

 

1.611. - Hotărâre privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României din anul 2004

 

1.612. - Hotărâre privind modelul timbrului autocolant, conditiile de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia la alegerile pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României din anul 2004

 

1.625. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României în anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si al Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru coordonarea si urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în legislatia în vigoare în domeniul alegerilor pentru Camera Deputatilor, a Senatului si a Presedintelui României, care revin Guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prefectilor si primarilor, se constituie Comisia tehnică centrală, în componenta prevăzută în anexa nr. 1.

(2) La sedintele Comisiei tehnice centrale pot participa, în calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai altor institutii ale administratiei publice centrale interesate, precum si ai organizatiilor neguvernamentale.

Art. 2. - (1) Ministerul Justitiei ia măsuri pentru întocmirea, în termen util, a listelor cuprinzând magistratii care pot fi desemnati, potrivit legii, ca presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare sau ca loctiitori ai acestora.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Justitiei iau măsurile necesare pentru întocmirea listei cu alti juristi care pot fi desemnati, potrivit legii, ca presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare sau ca loctiitori ai acestora, în situatia în care numărul magistratilor este insuficient.

Art. 3. - (1) Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Sănătătii, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si alte institutii centrale competente dispun măsurile necesare pentru organizarea de sectii de votare pe lângă unitătile militare, respectiv căminele de studenti si elevi, institutiile de sănătate si ocrotire socială, în gări, aerogări si pe nave si asigură dotarea acestora cu cele necesare exercitării dreptului de vot.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Apărării Nationale asigură ordinea si linistea publică în toate localitătile tării, pe întreaga perioadă a campaniei electorale si, în mod deosebit, în ziua votării, precum si în zilele care premerg si succedă acestei zile.

(3) Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Apărării Nationale asigură paza pe timpul tipăririi, transportului si depozitării buletinelor de vot si celorlalte materiale necesare votării, precum si paza sectiilor de votare si a documentelor întocmite de birourile si oficiile electorale, pe timpul transportului acestora la birourile electorale de circumscriptie, respectiv la Biroul Electoral Central.

Art. 4. - Ministerul Administratiei si Internelor pune la dispozitie primarilor datele privind cetătenii cu drept de vot, în vederea actualizării listelor electorale permanente si realizării copiilor de pe acestea, precum si datele privind posesorii cărtilor de identitate, pentru distribuirea corectă a timbrelor autocolante.

Art. 5. - (1) Institutul National de Statistică asigură numărul de statisticieni, informaticieni si de personal auxiliar, dotarea necesară cu echipamente si tehnică de calcul si programele de prelucrare a datelor pentru efectuarea operatiunilor tehnice privind centralizarea voturilor si stabilirea rezultatelor alegerilor.

(2) Institutul National de Statistică organizează instruirea conducerilor directiilor judetene de statistică privind participarea specialistilor statisticieni, informaticieni si a personalului auxiliar la efectuarea operatiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.

(3) Ministerul Administratiei si Internelor si Institutul National de Statistică propun Guvernului spre aprobare modelul proceselor-verbale pentru stabilirea rezultatelor alegerilor, precum si al celorlalte formulare necesare.

Art. 6. - Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si Ministerul Sănătătii dispun măsurile necesare pentru a pune la dispozitie autoritătilor administratiei publice locale spatii corespunzătoare în unitătile din subordine, în vederea organizării de sectii de votare.

Art. 7. - Ministerul Sănătătii ia măsurile necesare pentru asigurarea asistentei medicale la sectiile de votare.

Art. 8. - (1) Ministerul Afacerilor Externe face propuneri Biroului Electoral Central pentru acreditarea observatorilor străini si a delegatiilor mass-media străine.

(2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului asigură personalul necesar în vederea sprijinirii Biroului Electoral Central pentru solutionarea unor probleme privitoare la rezervarea locurilor de cazare si la procurarea mijloacelor de transport, potrivit reglementărilor în vigoare, pentru observatorii si reprezentantii mass-media din străinătate acreditati.

Art. 9. - Ministerul Afacerilor Externe organizează si dotează sectiile de votare de pe lângă misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României si furnizează, în timp util, datele necesare pentru numerotarea acestora.

Art. 10. - (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti se constituie, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al prefectului, comisii tehnice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în componenta prevăzută în anexa nr. 2, cu atributii în coordonarea si urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autoritătilor administratiei publice locale, prevăzute în legislatia în vigoare în domeniul alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României.

(2) La sedintele comisiei tehnice pot participa, în calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, precum si ai organizatiilor neguvernamentale.

(3) Pentru urmărirea si solutionarea operativă a problemelor curente din circumscriptia electorală, pe lângă comisia tehnică se constituie un grup tehnic de lucru, condus de secretarul general al prefecturii, format din specialisti desemnati de conducătorii serviciilor publice ale ministerelor si ale celorlalte autorităti ale administratiei publice centrale, organizate la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Din grupul tehnic de lucru fac parte si 2-3 specialisti din aparatul consiliilor judetene.

(4) În perioada în care îsi desfăsoară activitatea în cadrul grupului tehnic de lucru, membrii acestuia vor fi degrevati de sarcinile de serviciu.

(5) Conditiile materiale necesare în vederea functionării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile si celelalte drepturi bănesti cuvenite salariatilor din grupul tehnic de lucru se achită de unitătile de la care acestia provin.

Art. 11. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor organizează, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instruirea prefectilor, secretarilor generali ai prefecturilor si a secretarilor generali ai judetelor cu privire la organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României.

(2) Prefectii organizează instruirea primarilor si a secretarilor comunelor, oraselor si municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării si desfăsurării în bune conditii a alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României.

(3) Prefectii stabilesc graficul de distribuire a buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votării, în functie de asigurarea conditiilor de păstrare în sigurantă a acestora, cu respectarea prevederilor legale.

(4) Ministerul Administratiei si Internelor acordă sprijin de specialitate prefectilor si primarilor în vederea realizării la termen si în conditii corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României.

Art. 12. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor asigură conditii corespunzătoare - sediu, dotare tehnică si materială, precum si personal tehnic auxiliar – pentru functionarea Biroului Electoral Central.

(2) Prefectii, presedintii consiliilor judetene si primarii asigură sediile, dotarea acestora si conditiile corespunz ătoare pentru functionarea birourilor electorale din judete si din municipiul Bucuresti, precum si a oficiilor electorale.

Art. 13. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor asigură tipărirea si distribuirea în judete a unui număr de 50.000 de brosuri în limba română continând Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României si celelalte acte normative referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României din anul 2004, precum si 10.000 de astfel de brosuri în editie bilingvă, română-maghiară, si 500 de brosuri în editie trilingvă, română-franceză-engleză.

(2) Editarea brosurilor prevăzute la alin. (1) se va face pe baza textelor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 14. - (1) Comisiile tehnice judetene si a municipiului Bucuresti informează săptămânal Comisia tehnică centrală în legătură cu stadiul pregătirii si organizării alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României.

(2) Comisia tehnică centrală informează săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii actiunilor privind pregătirea si organizarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României.

Art. 15. - În ziua alegerilor, primarii si viceprimarii vor fi prezenti la sediul primăriei, prin rotatie, si vor asigura permanenta functionării compartimentelor si serviciilor din aparatul propriu în vederea solutionării oricăror probleme care pot apărea în derularea votării.

Art. 16. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul educatiei si cercetării,

Alexandru Athanasiu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul sănătătii,

Ovidiu Brînzan

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.610.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

Comisiei tehnice centrale

 

Presedinte: ministrul delegat pentru administratia publică

Membri:

- secretarul de stat pentru comunităti locale din Ministerul Administratiei si Internelor - coordonator

- câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat, de la:

- Secretariatul General al Guvernului;

- Ministerul Administratiei si Internelor;

- Ministerul Justitiei;

- Ministerul Finantelor Publice;

- Ministerul Apărării Nationale;

- Ministerul Afacerilor Externe;

- Ministerul Educatiei si Cercetării;

- Ministerul Culturii si Cultelor;

- Ministerul Economiei si Comertului;

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

- Ministerul Sănătătii;

- Institutul National de Statistică;

- Administratia Natională a Rezervelor de Stat;

- câte un reprezentant al:

- Agentiei pentru Strategii Guvernamentale;

- Agentiei Nationale de Presă “ROMPRES”;

- Societătii Române de Televiziune;

- Societătii Române de Radiodifuziune;

- Departamentului pentru Relatii Interetnice.

 

NOTĂ:

Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale vor fi asigurate de Ministerul Administratiei si Internelor.

Componenta nominală a Comisiei tehnice centrale se stabileste prin ordin al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, pe baza propunerilor înaintate de conducătorii ministerelor si ai celorlalte institutii mentionate.

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPONENTA

comisiei tehnice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

 

Presedinte: prefectul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti

Membri:

- secretarul general al prefecturii;

- secretarul general al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;

- directorul executiv al directiei regionale/judetene de statistică;

- directorul general al directiei generale judetene a finantelor publice, respectiv a municipiului Bucuresti;

- inspectorul-sef al inspectoratului judetean de politie (pentru municipiul Bucuresti, directorul general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti);

- seful serviciului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, de evidentă informatizată a persoanei;

- seful centrului militar;

- comandantul comandamentului de jandarmi judetean (pentru municipiul Bucuresti, seful Directiei de ordine publică din cadrul Comandamentului National al Jandarmeriei);

- inspectorul general al inspectoratului scolar;

- directorul directiei de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

- reprezentanti teritoriali ai Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A.;

- corespondenti teritoriali ai Agentiei Nationale de Presă “ROMPRES”.

 

NOTĂ:

Componenta nominală a comisiei tehnice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se stabileste de către prefect prin ordin.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României din anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 29 alin. (1) lit. t), al art. 111 si art. 112 alin. (2) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, precum si al art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României din anul 2004 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, al Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul National de Statistică si Agentia pentru Strategii Guvernamentale si al Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Pentru acoperirea cheltuielilor necesare în vederea pregătirii si desfăsurării în bune conditii a alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României din anul 2004 se suplimentează bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, cel al Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul National de Statistică si Agentia pentru Strategii Guvernamentale, precum si cel al Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Ministerul Administratiei si Internelor repartizează pe prefecturi sumele cu care se majorează alocatiile bugetare ale acestora, necesare pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României din anul 2004.

(4) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu organizarea, dotarea si functionarea Biroului Electoral Central se suportă din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor asigură achizitionarea, cu plata la 90 de zile din momentul ridicării de la Administratia Natională a Rezervelor de Stat, a hârtiei pentru tipărirea buletinelor de vot necesare în vederea desfăsurării alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României din anul 2004, precum si a proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor repartizează prefectilor cantitătile de hârtie necesare tipăririi buletinelor de vot si a celorlalte formulare necesare procesului electoral.

(3) Prefectii asigură imprimarea buletinelor de vot în conditii de securitate, precum si tipărirea machetei proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor.

(4) Cheltuielile privind tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor, precum si dotarea cu echipamente si tehnică de calcul, aplicatii informatice si consumabile necesare efectuării operatiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în statiile de prelucrare organizate la nivelul circumscriptiilor si al oficiilor electorale, se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul National de Statistică.

Art. 3. - (1) În cadrul bugetelor aprobate, efectuarea cheltuielilor pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României din anul 2004 se realizează de către ordonatorii de credite, cu informarea periodică a Comisiei pentru transparentă.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se compune din câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, din 2 reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale si din 2 reprezentanti ai Clubului Român de Presă.

(3) Componenta nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se stabileste de către presedintele Comisiei tehnice centrale, pe baza propunerilor formulate de partidele politice parlamentare, organizatiile neguvernamentale si Clubul Român de Presă.

(4) Comisia prevăzută la alin. (1) îsi desemnează presedintele dintre membrii nominalizati potrivit alin. (3).

Art. 4. - Pentru reducerea cheltuielilor necesare desfăsurării procesului electoral, primarii vor utiliza bunurile materiale aflate în stare corespunzătoare, recuperate de la alegerile anterioare.

Art. 5. - (1) Pe toată perioada exercitării atributiilor privind organizarea si desfăsurarea alegerilor parlamentare si prezidentiale din anul 2004, institutiile la care sunt angajati membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii si personalul tehnic auxiliar le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.

(2) Pentru membrii Biroului Electoral Central, începând cu data încheierii procesului-verbal de învestire, se acordă o indemnizatie de 320.000 lei pe zi, pe întreaga perioadă de activitate, care se suportă din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Statisticienii, informaticienii si personalul tehnic auxiliar care participă la executarea operatiunilor generate de activitatea de la Biroul Electoral Central vor primi o indemnizatie de 220.000 lei pe zi, pe întreaga perioadă de activitate, care se suportă din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

(4) Membrii birourilor electorale de circumscriptie beneficiază de o indemnizatie de 270.000 lei pe zi, pe întreaga perioadă de activitate, începând cu data încheierii procesului-verbal de învestire. Statisticienii, informaticienii si personalul tehnic auxiliar care participă la efectuarea operatiunilor generate de desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României din anul 2004, pe lângă birourile electorale de circumscriptie, vor primi o indemnizatie de 220.000 lei pe zi, pe întreaga perioadă de activitate.

(5) Membrii oficiilor electorale beneficiază de o indemnizatie de 270.000 lei pe zi, pe întreaga perioadă de activitate, începând cu data încheierii procesului-verbal de învestire. Statisticienii, informaticienii si personalul tehnic auxiliar care participă la efectuarea operatiunilor generate de desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României din anul 2004, pe lângă oficiile electorale, vor primi o indemnizatie de 220.000 lei pe zi, pe întreaga perioadă de activitate.

(6) Membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare beneficiază de o indemnizatie de 270.000 lei pe zi de activitate, începând cu data încheierii procesului-verbal de învestire.

(7) Membrilor Biroului Electoral Central, statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic auxiliar al acestuia, care participă la realizarea operatiunilor legate de desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României din anul 2004, precum si personalului Ministerului Administratiei si Internelor sau al Ministerului Apărării Nationale, care este în misiune de pază la acest birou, li se asigură în fiecare zi de activitate băuturi răcoritoare, cafea si gustări, în limita sumei de 60.000 lei de persoană. Aceste cheltuieli se suportă din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

(8) Membrilor birourilor electorale de circumscriptie si ai oficiilor electorale, statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic auxiliar al acestora, care participă la realizarea operatiunilor legate de desfăsurarea alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României din anul 2004, precum si personalului Ministerului Administratiei si Internelor sau al Ministerului Apărării Nationale, care este în misiune de pază a acestor birouri, respectiv oficii, li se asigură în fiecare zi de activitate băuturi răcoritoare, cafea si gustări, în limita sumei de 60.000 lei de persoană.

(9) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si personalului Ministerului Administratiei si Internelor sau al Ministerului Apărării Nationale, care este în misiune de pază a acestor birouri, li se asigură în ziua votării băuturi răcoritoare, cafea si gustări, în limita sumei de 60.000 lei de persoană.

(10) Plata indemnizatiilor prevăzute la alin. (4), (5) si (6) se face pe baza listelor de prezentă avizate de presedintii birourilor sau oficiilor electorale.

(11) Veniturile din indemnizatiile prevăzute la alineatele (2)-(6) se impozitează conform prevederilor art. 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

(12) Prin zi de activitate se întelege munca desfăsurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai putin de 6 ore pe zi.

(13) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (4) si (5) si (6), membrii birourilor sau oficiilor electorale care domiciliază în alte localităti beneficiază de indemnizatia de delegare, precum si de decontarea cheltuielilor de transport si cazare, potrivit reglementărilor în vigoare care stabilesc aceste drepturi pentru personalul din institutiile publice.

(14) Plata indemnizatiilor prevăzute la alin. (4), (5), (6) si (13) si a cheltuielilor de protocol prevăzute la alin. (8) si (9) se asigură din bugetele prefecturilor, din sumele repartizate conform art. 1 alin. (3).

Art. 6. - Cheltuielile pentru prelucrarea si distribuirea pe suport magnetic a datelor necesare actualizării listelor electorale permanente si cheltuielile pentru tipărirea copiilor de pe listele electorale permanente si pentru dosarele necesare se suportă din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 7. - (1) Cheltuielile necesare în vederea transportului documentelor prevăzute de lege pentru desfăsurarea procesului electoral se asigură din bugetele prefecturilor, din sumele repartizate conform art. 1 alin. (3).

(2) Pentru organizarea si desfăsurarea procesului electoral, consumul de carburanti si cheltuielile cu telefoanele, efectuate de autoritătile si institutiile publice implicate, se suplimentează cu 50% fată de normativele în vigoare, în perioada octombrie-decembrie 2004.

Art. 8. - (1) Confectionarea timbrelor autocolante ce se aplică pe cărtile de identitate ale cetătenilor este asigurată de Ministerul Administratiei si Internelor.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor repartizează timbrele autocolante prefectilor, care împreună cu primarii predau aceste materiale sectiilor de votare.

(3) Confectionarea stampilelor cu mentiunea “Votat”, precum si a celorlalte modele de stampile necesare în vederea controlului si desfăsurării procesului electoral se asigură de prefecti, din sumele repartizate conform art. 1 alin. (3).

Art. 9. - Achizitionarea bunurilor si serviciilor necesare bunei organizări si desfăsurări a alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României din anul 2004 se face în conditiile prevăzute de art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - Sumele puse la dispozitia Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Afacerilor Externe, respectiv Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul National de Statistică si pentru Agentia pentru Strategii Guvernamentale, neutilizate, se restituie, în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. - Sumele alocate Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pentru desfăsurarea procesului electoral se virează cu această destinatie în bugetul fiecărei prefecturi, iar decontarea cheltuielilor respective se efectuează cu respectarea prevederilor legale.

Art. 12. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2004 si în volumul si structura bugetului Ministerului Administratiei si Internelor, al Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul National de Statistică si pentru Agentia pentru Strategii Guvernamentale, precum si al Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.611.

 

ANEXĂ*)

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modelul timbrului autocolant, conditiile de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia la alegerile pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României din anul 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 121 alin. (1) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si al art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) La alegerile pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României din anul 2004, cetătenii cu drept de vot, posesori ai cărtii de identitate, eliberată potrivit Legii nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, cu modificările ulterioare, îsi exercită dreptul de vot pe baza acesteia. După exercitarea votului, pe versoul cărtii de identitate se aplică un timbru autocolant cu mentiunea “Votat” si data scrutinului.

(2) Forma si continutul timbrului autocolant sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Timbrul autocolant trebuie să asigure aderenta perfectă pe cartea de identitate, astfel încât să nu se poată detasa fără a se produce deteriorarea acestui document.

Art. 2. - (1) Achizitionarea timbrelor autocolante se asigură de către Ministerul Administratiei si Internelor în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a art. 120 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului. Achizitia se face potrivit prevederilor art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Timbrele autocolante se predau de către Ministerul Administratiei si Internelor prefectilor, pe bază de procesverbal, cu cel putin 20 de zile înainte de data alegerilor pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României.

(3) Prefectii, împreună cu primarii, predau pe bază de proces-verbal timbrele autocolante presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, până cel târziu în preziua alegerilor.

(4) După încheierea votării, presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare predau primarilor timbrele autocolante neutilizate.

(5) În municipiul Bucuresti timbrele se predau prin intermediul oficiilor electorale.

Art. 3. - Timbrele autocolante au acelasi format pentru toate circumscriptiile electorale, se imprimă cu litere de aceeasi mărime, cu aceleasi caractere si cu aceeasi cerneală, într-un număr egal cu cel al alegătorilor posesori ai cărtii de identitate, cu un plus de 10%.

Art. 4. - Membrii biroului electoral al sectiei de votare aplică timbrul autocolant pe versoul cărtii de identitate si completează data scrutinului.

Art. 5. - În vederea distribuirii corecte a timbrelor autocolante, Ministerul Administratiei si Internelor comunică primarilor, cel târziu cu 15 zile înainte de ziua votării, numărul alegătorilor posesori ai cărtii de identitate, înscrisi în listele electorale permanente, pe fiecare sectie de votare.

Art. 6. - Ministerul Administratiei si Internelor furnizează datele prevăzute la art. 5 în mod gratuit, prin derogare de la prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 113/1997 privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidentă a populatiei, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

Ministrul delegat pentru administratia publică,

Gheorghe Emacu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.612.

 

ANEXĂ

 

MODELUL

timbrului autocolant ce se aplică pe cartea de identitate a alegătorului care votează la alegerile pentru Camera Deputatilor, Senat si Presedintele României din anul 2004

 

NOTĂ:

Pătratul în care este încadrat cercul cu înscrisul “Votat” si cu rubrica “Data” are o latură de 15 mm.

 


*) Se completează de către unul dintre membrii biroului electoral al sectiei de votare cu ziua, luna si anul scrutinului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Atribuirea către ministere, autorităti si institutii publice, centrale si locale, finantate integral de la bugetul de stat, precum si către unitătile din subordinea ministerelor, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, a spatiilor administrate de regie, fără plata chiriei si cu suportarea cheltuielilor de întretinere si a serviciilor solicitate de către acestea, contra cost, se face de către regie, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.”

2. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Atribuirea, în conditiile legii, către partide politice, fundatii, asociatii, cabinete de avocatură, birouri notariale, unităti apartinând cultelor religioase, unităti din domeniul presei sau edituri a spatiilor pentru birouri si pentru alte destinatii din imobilele ce se află în administrarea regiei se face de către aceasta, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.”

Data ...........*)

3. La articolul 7, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

“(8) Costurile aferente producerii si emiterii permiselor de sedere temporară/permanentă pentru cetătenii străini, pentru care consiliul de administratie al regiei aprobă scutirea la plată sau reducerea pretului, la propunerea Autoritătii pentru Străini din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, se suportă de către regie din veniturile proprii.”

4. La articolul 11 din anexa nr. 1 “Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat»”, după punctul 20 se introduc două noi puncte, punctele 201 si 202, cu următorul cuprins:

“201. aprobă preturi si tarife pentru producerea si emiterea următoarelor documente cu caracter special: permise de sedere temporară/permanentă pentru cetătenii străini, pasapoarte pentru persoanele fără cetătenie, titluri de călătorie, autorizatii de circulatie provizorie a autoturismelor si colante de viză pentru cetătenii străini care vin în România;

202. aprobă scutirea la plată sau reducerea pretului permiselor de sedere temporară/permanentă pentru cetătenii străini, la propunerea Autoritătii pentru Străini din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, pe bază de protocol încheiat între aceasta si regie;”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministru de stat, ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Săniută

 

Bucuresti, 7 octombrie 2004.

Nr. 1.625.