MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 172 (XVI) - Nr. 921         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 11 octombrie 2004

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

391. - Lege privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public

 

736. - Decret pentru promulgarea Legii privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public

 

               392. - Lege privind Ordinul Meritul Industrial si Comercial si Medalia Meritul Industrial si Comercial

 

 

737. - Decret pentru promulgarea Legii privind Ordinul Meritul Industrial si Comercial si Medalia Meritul Industrial si Comercial

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

715. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 212/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând indicatiile geografice si denumirile de origine protejate si recunoscute în România pentru produse alimentare

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

504. - Decizie privind modificarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu si fără contributie personală, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Decoratia Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, prevăzută la art. 10 pct. 2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, face parte din categoria semnelor onorifice.

(2) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public este o decoratie care se acordă functionarilor publici, indiferent din ce categorie fac parte, care au 20, 25 si 30 de ani de activitate în functia publică.

Art. 2. - (1) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se prezintă sub o singură formă: însemnul.

(2) Însemnul decoratiei Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se prezintă sub forma unei cruci de Malta argintie, având în centru, într-un medalion, înscrise cu cifre latine, aurite, datele: “XX”, “XXV”, “XXX”, reprezentând numărul anilor de activitate în functii publice.

Art. 3. - Regulamentul privind descrierea si modul de acordare a Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, precum si modelul desenat al semnului sunt prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 4. - (1) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se conferă de Presedintele României prin decret, în baza propunerilor nominale de decorare formulate, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, prin Agentia Natională a Functionarilor Publici, de către:

a) ministrii si conducătorii celorlalte organe de specialitate din administratia publică centrală, pentru functionarii publici din aparatul propriu;

b) ministrul administratiei si internelor, pentru functionarii publici din serviciile deconcentrate ale ministerelor si ale altor organe centrale din unitătile administrativ-teritoriale;

c) presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru functionarii publici din administratia publică locală.

               (2) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000.

(3) Agentia Natională a Functionarilor Publici trebuie să înainteze Cancelariei Ordinelor, până la data de 30 iulie a fiecărui an, listele centralizatoare cu persoanele care îndeplinesc criteriile pentru decorarea cu Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, de la toate institutiile publice abilitate să facă propuneri.

Art. 5. - Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se poate conferi nelimitat.

Art. 6. - Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se conferă pentru:

a) 20 de ani de activitate;

b) 25 de ani de activitate;

c) 30 de ani de activitate.

 Art. 7. - (1) Atestarea Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000.

(2) Brevetele pentru Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public sunt validate prin semnătura sau parafa ministrilor ori a conducătorilor institutiilor publice care au făcut propunerile si a cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000.

Art. 8. - În cazul decesului unui titular al Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, însemnul decoratiei rămâne în posesia mostenitorilor legali.

Art. 9. - Sumele necesare confectionării însemnelor, brevetelor, etuiurilor si cutiilor decoratiilor Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public sunt asigurate anual de la bugetul de stat, prin bugetul Administratiei Prezidentiale.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 septembrie 2004.

Nr. 391.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

privind descrierea si modul de acordare a Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public

 

Art. 1. - Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se acordă pe viată.

Art. 2. - (1) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public este o decoratie care se poate acorda functionarilor publici, indiferent din ce categorie fac parte, pentru:

a) 20 de ani de activitate în functia publică;

b) 25 de ani de activitate în functia publică;

c) 30 de ani de activitate în functia publică.

(2) În sensul prezentului regulament, prin activitate în functia publică se întelege ansamblul atributiilor si responsabilitătilor prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată.

Art. 3. - (1) Însemnul decoratiei Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se prezintă sub forma unei cruci de Malta, având diametrul de 35 mm,

confectionată din argint sau tombac argintat, având aplicat în centru un medalion circular. Bratele crucii au, la centru, lângă medalion, lătimea de 7 mm, iar la vârfuri, lătimea de 17 mm. Bordura crucii este usor înăltată si lisă.

(2) Pe avers, medalionul central este mărginit de un inel aurit cu diametrul interior de 10 mm si diametrul exterior de 12 mm. În centrul medalionului sunt înscrise cu cifre latine, aurite, datele: “XX”, “XXV” sau “XXX”, reprezentând numărul anilor de activitate în functia publică.

(3) Pe revers, central, este aplicată stema României, aurită.

(4) Însemnul este surmontat de un inel cu diametrul de 2 mm, perpendicular pe însemn, prin care se prinde un inel cu diametrul de 17 mm, prin care se petrece panglica.

(5) Panglica semnului onorific este din rips moarat albastru, străbătută de 6 benzi galbene, late de 2 mm; panglica este lată de 35 mm si are înăltimea aparentă de 50 mm. Pe spate are un sistem de prindere.

(6) Pentru persoanele de sex feminin, panglica este pliată sub forma unei funde, realizată prin plierea unei panglici din rips moarat, lungă de 100 mm si lată de 40 mm.

Art. 4. - (1) Diferenta dintre categorii este următoarea:

a) pentru 20 de ani de activitate, însemnul este din tombac argintat;

b) pentru 25 de ani de activitate, însemnul este din argint cu titlul de 800ä;

c) pentru 30 de ani de activitate, însemnul este din argint cu titlul de 925ä.

(2) Însemnele pentru “XXV” si “XXX” de ani au poansonat, pe revers, titlul metalului din care sunt confectionate.

Art. 5. - (1) Cutia în care se păstrează decoratia este din carton, îmbrăcată la exterior în pergamoid albastru, are închizători metalice si în interior este căptusită cu mătase galbenă.

(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, auriu, denumirea si categoria semnului onorific.

Art. 6. - (1) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se poartă, de regulă, cu prilejul Zilei Nationale a României si al celorlalte sărbători nationale sau religioase si în alte situatii stabilite prin regulament de către Agentia Natională a Functionarilor Publici.

(2) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, indiferent de categorie, se poartă pe partea stângă a pieptului.

(3) Se poartă întotdeauna numai însemnul ultimei categorii primite.

Art. 7. - (1) Functionarii publici propusi să li se confere Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă o vechime neîntreruptă într-o functie publică de 20, 25 sau 30 de ani;

b) să obtină cel putin calificativul “bun” în urma evaluării performantelor profesionale individuale din ultimii 5 ani premergători anului în care urmează să li se confere decoratia.

(2) Nu se iau în calcul anii din ultimii 5 ani premergători anului în care urmează să se confere decoratia, dacă în această perioadă cei în cauză:

a) au obtinut calificative anuale inferioare calificativului “bun”;

b) au fost sanctionati, conform art. 65 alin. (3) lit. a)-d) din Legea nr. 188/1999, republicată.

(3) Functionarii publici care au avut întreruperi mai mult de 12 luni în aceste functii nu pot primi Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public decât cu o categorie inferioară, chiar dacă timpul cumulat însumează 25 sau 30 de ani de activitate.

(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) toate cazurile de suspendare de drept a raporturilor de serviciu, prevăzute la art. 81 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, precum si toate cazurile de încetare a raporturilor de serviciu pe motive politice, în perioada 1948-1989.

(5) La calcularea vechimii în functia publică se iau în calcul si anii anteriori reglementărilor prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, corespunzător echivalărilor de functii stabilite de Agentia Natională a Functionarilor Publici.

(6) Functionarii publici care au fost destituiti din functie ca sanctiune disciplinară sau ca urmare a unei condamnări penale printr-o hotărâre judecătorească definitivă nu vor putea beneficia de conferirea Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public.

Art. 8. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Agentia Natională a Functionarilor Publici va elabora propuneri de reglementări specifice domeniilor de activitate, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în care se vor detalia conditiile în care se poate conferi Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2004.

Nr. 736.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind Ordinul Meritul Industrial si Comercial si Medalia Meritul Industrial si Comercial

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Ordinul Meritul Industrial si Comercial si Medalia Meritul Industrial si Comercial, prevăzute la art. 7 lit. A si B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, fac parte din categoria decoratiilor civile pe domenii de activitate.

Art. 2. - (1) Ordinul Meritul Industrial si Comercial este o decoratie care se poate acorda cetătenilor români sau străini cu merite deosebite în domeniile privind cresterea economică: industrie, energie, resurse minerale, productia de apărare, comert cu bunuri si servicii.

(2) Medalia Meritul Industrial si Comercial este o decoratie care se poate acorda cetătenilor români sau străini cu rezultate meritorii în domeniile: industrie, energie, resurse minerale, productia de apărare, comert cu bunuri si servicii.

(3) Unitătile care functionează în subordinea si în coordonarea ministerelor de resort sau sub autoritatea acestora, regiile autonome, societătile comerciale cu capital de stat, mixt sau privat, de profil, din tară sau din străinătate, pot fi decorate în mod exceptional cu Ordinul Meritul Industrial si Comercial.

Art. 3. - (1) Ordinul Meritul Industrial si Comercial se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul si rozeta.

(2) Însemnul Ordinului Meritul Industrial si Comercial este o cruce cu brate egale si despicate la vârfuri, confectionată din argint, emailată negru, având în centru, pe avers, o cruce similară, mai mică, din argint lustruit, pe care sunt aplicate un caduceu înaripat, o jumătate de roată dintată si o semicunună din frunze de stejar si laur.

Art. 4. - (1) Medalia Meritul Industrial si Comercial se prezintă sub o singură formă: însemnul.

(2) Însemnul Medaliei Meritul Industrial si Comercial este o piesă circulară, confectionată din tombac, pe care sunt redate, pe avers, un caduceu înaripat, o jumătate de roată dintată si o semicunună din frunze de stejar si laur.

Art. 5. - Regulamentele privind descrierea si modul de acordare a Ordinului Meritul Industrial si Comercial si a Medaliei Meritul Industrial si Comercial, pentru fiecare grad sau clasă, precum si modelul desenat sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 6. - (1) Ordinul Meritul Industrial si Comercial si Medalia Meritul Industrial si Comercial se conferă de Presedintele României prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale formulate, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, de către ministrii de resort si de conducătorii institutiilor publice de specialitate abilitate, pentru persoanele din domeniile lor de activitate.

(2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial si a Medaliei Meritul Industrial si Comercial sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000.

(3) Presedintele României poate să confere Ordinul Meritul Industrial si Comercial si Medalia Meritul Industrial si Comercial si din proprie initiativă, în proportie de 1% din numărul total stabilit prin lege, pentru fiecare grad sau clasă a fiecărei decoratii, cu exceptia gradului de Mare Ofiter, în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Legea nr. 29/2000.

Art. 7. - (1) Repartitia numărului maxim de decoratii privind Ordinul Meritul Industrial si Comercial si Medalia Meritul Industrial si Comercial, care se acordă anual, se realizează de către Cancelaria Ordinelor, în limitele locurilor vacante.

(2) Pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi se pot conferi maximum 15% din numărul decoratiilor prevăzute pentru fiecare grad si clasă.

Art. 8. - (1) Ordinul Meritul Industrial si Comercial este limitat la maximum 5.000 de membri.

(2) Unitătile care functionează în subordinea si în coordonarea ministerelor de resort sau sub autoritatea acestora, regiile autonome, societătile comerciale cu capital de stat, mixt sau privat de profil, din tară sau din străinătate, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).

(3) Cetătenii străini cărora li s-a conferit Ordinul Meritul Industrial si Comercial nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).

Art. 9. - Ordinul Meritul Industrial si Comercial cuprinde 4 grade. Ierarhia în ordine descrescătoare, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) pct. II.3 din Legea nr. 29/2000, este următoarea:

a) Mare Ofiter;

b) Comandor;

c) Ofiter;

d) Cavaler.

Art. 10. - Medalia Meritul Industrial si Comercial cuprinde 3 clase. Ierarhia în ordine descrescătoare, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) pct. VI.3 din Legea nr. 29/2000, este următoarea:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

Art. 11. - (1) Medalia Meritul Industrial si Comercial se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a si a II-a si este limitată la 4.000 de membri pentru clasa I.

(2) Medalia Meritul Industrial si Comercial clasa I, conferită cetătenilor străini, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).

Art. 12. - (1) Atestarea Ordinului Meritul Industrial si Comercial si a Medaliei Meritul Industrial si Comercial se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000.

(2) Brevetele pentru Ordinul Meritul Industrial si Comercial sunt validate, pentru gradele de Cavaler si Ofiter, prin parafa Presedintelui României, iar pentru gradele de Comandor si Mare Ofiter, prin semnătura autografă a Presedintelui României. Brevetele pentru toate gradele sunt contrasemnate autograf de ministrul de resort si de cancelarul ordinelor, în conformitate cu art. 26 lit. b) din Legea nr. 29/2000.

(3) Brevetele pentru Medalia Meritul Industrial si Comercial sunt validate, pentru clasele a III-a si a II-a, prin parafa ministrului de resort si semnătura cancelarului ordinelor, iar pentru clasa I, prin semnătura ministrului de resort si semnătura cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000.

Art. 13. - Membrii Ordinului Meritul Industrial si Comercial, indiferent de gradul pe care îl au, sunt numiti Cavaleri ai Ordinului Meritul Industrial si Comercial.

Art. 14. - (1) Ziua Ordinului Meritul Industrial si Comercial se sărbătoreste la data de 22 noiembrie, data primei instituiri a decoratiei, în anul 1912.

(2) Cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Industrial si Comercial, ministerele de resort organizează, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, întrunirea Cavalerilor Ordinului Meritul Industrial si Comercial.

Art. 15. - Persoanele decorate cu Ordinul Meritul Industrial si Comercial în gradul de Comandor si Mare Ofiter, în cazul în care decernarea ordinului nu a fost făcută direct de seful statului, pot solicita, prin Cancelaria Ordinelor, dreptul de a fi primite în audientă la Presedintele României pentru a-i multumi personal. În functie de programul Presedintelui României, Cancelaria Ordinelor va organiza audienta personală sau în grup a celor decorati.

Art. 16. - (1) Calitatea de membru al Ordinului Meritul Industrial si Comercial se poate pierde în conditiile prevăzute la art. 52 din Legea nr. 29/2000.

(2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele ce au dus la condamnarea membrilor Ordinului Meritul Industrial si Comercial la o pedeapsă privativă de libertate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, se constituie un consiliu de onoare, în conformitate cu art. 53 din Legea nr. 29/2000.

Art. 17. - (1) Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Industrial si Comercial este compus din 5 membri, astfel: un membru din gradele de Cavaler, Ofiter si Comandor si 2 membri din gradul de Mare Ofiter. Presedinte al consiliului de onoare este, de regulă, cel mai în vârstă membru din gradul de Mare Ofiter.

(2) Consiliul de onoare se alege cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Industrial si Comercial, pe termen de 5 ani, de cavalerii acestui ordin.

(3) Pot fi realesi pentru o nouă perioadă de 5 ani 3 dintre membrii consiliului de onoare, dintre care cel putin unul din gradele inferioare.

(4) Ministerul de resort va pune la dispozitie spatii adecvate desfăsurării activitătii consiliului de onoare.

Art. 18. - (1) Cavalerii Ordinului Meritul Industrial si Comercial pot semnala consiliului de onoare fapte comise de alti membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora.

(2) Ca urmare a semnalării se convoacă consiliul de onoare si persoana în cauză, în termen de maximum 30 de zile de la sesizare.

(3) Cavalerii Ordinului Meritul Industrial si Comercial pot semnala si direct Cancelariei Ordinelor fapte comise de alti membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora. Ca urmare a semnalării, Cancelaria Ordinelor convoacă consiliul de onoare si persoana în cauză, în termen de maximum 45 de zile de la semnalare.

(4) În cazul în care persoana supusă judecătii nu se prezintă la termenul fixat, consiliul de onoare o convoacă la alt termen, iar în cazul neprezentării si a doua oară, cazul va fi judecat în lipsă.

(5) Consiliul de onoare deliberează si decide după cercetarea cazului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la prima întrunire pentru cazul respectiv. Dacă faptele aduse la cunostintă sunt întemeiate, consiliul de onoare poate propune Cancelariei Ordinelor retragerea decoratiei.

(6) Retragerea decoratiilor se face prin decret semnat de Presedintele României, la propunerea Cancelariei Ordinelor, cu aplicarea prevederilor art. 59 din Legea nr. 29/2000.

Art. 19. - Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Industrial si Comercial judecă si faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu Medalia Meritul Industrial si Comercial. În acest caz, în consiliul de onoare sunt cooptati pentru cauza în spetă si 2 titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ, conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 29/2000.

Art. 20. - Sumele necesare confectionării însemnelor, rozetelor, brevetelor, etuiurilor si cutiilor decoratiilor Ordinului Meritul Industrial si Comercial si Medaliei Meritul Industrial si Comercial sunt asigurate anual de la bugetul de stat, prin bugetul Administratiei Prezidentiale.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 septembrie 2004.

Nr. 392.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

privind descrierea si modul de acordare a Ordinului Meritul Industrial si Comercial

 

Art. 1. - Ordinul Meritul Industrial si Comercial se acordă pe viată.

Art. 2. - (1) Ordinul Meritul Industrial si Comercial este limitat la maximum 5.000 de membri, împărtiti pe grade astfel:

a) Cavaler - 2.600;

b) Ofiter - 1.300;

c) Comandor - 800;

d) Mare Ofiter - 300.

(2) Depăsirea numărului membrilor fiecărui grad constituie o încălcare a prezentului regulament. Decoratiile conferite peste numărul limită sunt nule de drept, iar însemnele se restituie.

Art. 3. - (1) Însemnul gradului de Cavaler al Ordinului Meritul Industrial si Comercial se prezintă sub forma unei cruci cu brate egale, late de 12 mm si despicate la vârfuri, având diametrul de 45 mm, confectionată din argint cu titlul de 800ä, emailată negru.

(2) Pe avers, central, este o cruce cu brate egale, late de 4 mm si despicate la vârfuri, având diametrul aparent de 32 mm, confectionată din argint lustruit; pe cruce este aplicat un caduceu înaripat, confectionat din argint patinat, înconjurat de o roată dintată, în jumătatea superioară, si de o semicunună formată din frunze de stejar si de laur, în jumătatea inferioară, confectionate din metalul gradului, legate în partea de jos cu o fundă.

(3) Pe revers este scris cu litere si cifre înalte de 3 mm, pe bratul orizontal, MERITUL INDUSTRIAL SI COMERCIAL, iar pe bratul vertical, în partea superioară, anul 1912, iar în partea inferioară, anul 2000, reprezentând date istorice privind Ordinul Meritul Industrial si Comercial.

(4) Însemnul este surmontat de o sferă prin care se petrece un inel cu diametrul de 20 mm.

(5) Marginea însemnului, caduceul înaripat, roata dintată si semicununa de pe avers, inscriptia de pe revers si inelul păstrează culoarea naturală a argintului.

(6) Panglica, lată de 40 mm si având înăltimea aparentă de 50 mm, este din rips moarat verde-smarald, având pe centru o bandă galbenă lată de 12 mm.

(7) Pentru persoanele de sex feminin, panglica este pliată sub forma unei funde, realizată prin plierea unei panglici din rips moarat, lungă de 120 mm si lată de 40 mm.

(8) Rozeta se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, lată de 16 mm si înaltă de 6 mm, având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii ordinului reduse la 40%. Pe spate are un sistem de prindere.

Art. 4. - Însemnul gradului de Ofiter al Ordinului Meritul Industrial si Comercial are caracteristicile generale ale însemnului gradului de Cavaler, cu următoarele particularităti:

a) marginea însemnului, caduceul înaripat, roata dintată si semicununa de pe avers, inscriptia de pe revers si inelul sunt aurite;

b) panglica primeste central o rozetă cu diametrul de 20 mm;

c) rozeta se prezintă sub forma unui tambur din rips cu diametrul de 10 mm si grosimea de 6 mm, având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii ordinului reduse la 40%; pe spate are un sistem de prindere;

d) pentru persoanele de sex feminin, rozeta se aplică pe centrul fundei.

Art. 5. - (1) Însemnul gradului de Comandor al Ordinului Meritul Industrial si Comercial se prezintă sub forma unei cruci cu bratele egale, cu diametrul aparent de 55 mm, si este confectionată din argint cu titlul de 925ä, emailată negru; bratele crucii sunt late de 16 mm si sunt despicate la vârfuri.

(2) Celelalte elemente ale însemnului au caracteristicile generale ale gradului de Ofiter, cu următoarele particularităti:

a) pe avers, crucea interioară, din argint lustruit, cu bratele late de 5 mm, are diametrul aparent de 39 mm;

b) literele si cifrele inscriptiei de pe revers sunt înalte de 4 mm;

c) inelul de prindere al panglicii este plat si are înăltimea aparentă de 25 mm si lătimea de 4 mm;

d) panglica este lată de 45 mm si are lungimea reglabilă, pentru a fi adaptată la circumferinta gâtului; lătimea benzii galbene este de 14 mm;

e) rozeta gradului de Comandor este formată din suprapunerea rozetei gradului de Ofiter cu cea a gradului de Cavaler.

Art. 6. - (1) Însemnul gradului de Mare Ofiter al Ordinului Meritul Industrial si Comercial este compus din însemnul propriu-zis si placa gradului.

(2) Însemnul propriu-zis si panglica gradului de Mare Ofiter al Ordinului Meritul Industrial si Comercial sunt identice cu însemnul si panglica gradului de Comandor.

(3) Placa gradului de Mare Ofiter al Ordinului Meritul Industrial si Comercial este o cruce de forma crucii Sfântului Andrei, cu 8 raze puternic reliefate pe fiecare brat, si este confectionată din argint cu titlul de 925 ; bratele au înăltimea de 75 mm si lătimea de 20 mm. Pe placă, central, este aplicat însemnul avers al gradului de Ofiter. Pe revers, într-un medalion central, sunt inscriptionate numele firmei producătoare, titlul argintului si numărul curent al decoratiei corespunzătoare gradului. Pe spate are un sistem de prindere.

(4) Rozeta gradului de Mare Ofiter al Ordinului Meritul Industrial si Comercial se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips argintiu, lată de 16 mm si înaltă de 6 mm, peste care se aplică rozeta gradului de Ofiter. Pe spate are un sistem de prindere.

Art. 7. - (1) Cutia în care se păstrează decoratia este îmbrăcată, la exterior, în piele naturală neagră pentru gradele de Mare Ofiter si Comandor si în piele ecologică, de aceeasi culoare, pentru gradele de Ofiter si Cavaler, are coltare si închizători metalice; interiorul este căptusit cu plus si cu mătase albă, are inscriptionat numele firmei producătoare si, în coltul drept, jos, este scris numărul de ordine al decoratiei din gradul respectiv.

(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, auriu, stema României, denumirea si gradul ordinului.

(3) Etuiul în care se păstrează brevetul este îmbrăcat în piele ecologică neagră pentru gradele de Mare Ofiter si Comandor si cu înlocuitor de piele de aceeasi culoare, pentru gradele de Ofiter si Cavaler.

Art. 8. - (1) Ordinul Meritul Industrial si Comercial se poartă, de regulă, cu prilejul Zilei Nationale a României si al celorlalte sărbători nationale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului si în alte situatii stabilite prin regulamente specifice.

(2) Gradele de Cavaler si Ofiter ale Ordinului Meritul Industrial si Comercial se poartă pe partea stângă a pieptului.

(3) Gradul de Comandor sau însemnul gradului de Mare Ofiter al Ordinului Meritul Industrial si Comercial se poartă la gât, cu panglica prinsă sub cravată, însemnul fiind vizibil la 50 mm în partea stângă, sub nodul cravatei.

(4) Placa gradului de Mare Ofiter al Ordinului Meritul Industrial si Comercial se poartă pe partea stângă a pieptului.

(5) Se poartă întotdeauna numai gradul cel mai înalt al Ordinului Meritul Industrial si Comercial care a fost conferit.

(6) Rozeta se poate purta zilnic, dar numai rozeta gradului celui mai înalt. Rozeta se poartă la butoniera de la reverul stâng al hainei sau al taiorului.

Art. 9. - (1) Conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial se face în mod obligatoriu începând cu gradul de Cavaler, cu exceptia primei promotii a ordinului.

(2) Conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial se poate face numai după obtinerea, timp de 5 ani, a unor merite deosebite în activitatea specifică.

(3) Decorarea anterioară cu Medalia Meritul Industrial si Comercial este un factor pozitiv, de care se va tine seama la propunerile de acordare a Ordinului Meritul Industrial si Comercial, dar nu este obligatorie obtinerea unei medalii sau parcurgerea ierarhiei medaliei pentru conferirea ordinului.

(4) Pentru a se conferi un grad superior aceleiasi persoane este necesară efectuarea unui stagiu în gradul imediat inferior, astfel:

a) de la gradul de Cavaler la cel de Ofiter - 3 ani;

b) de la gradul de Ofiter la cel de Comandor - 4 ani;

c) de la gradul de Comandor la cel de Mare Ofiter - 5 ani.

(5) Propunerile de conferire trebuie să tină seama de criteriile stabilite în prezentul regulament, inclusiv pentru prima promotie de decorare.

(6) Conferirea directă a gradelor superioare la prima promotie se face ca urmare a unei însumări de merite deosebite, care ar fi putut conduce la acordarea de grade succesive.

Art. 10. - Pentru merite cu totul deosebite, termenul de 5 ani, prevăzut la art. 9 alin. (2), si vechimea minimă în grad, prevăzută la art. 9 alin. (4), pot fi reduse cu maximum o treime.

Art. 11. - (1) Unitătile care functionează în subordinea si în coordonarea ministerelor de resort sau sub autoritatea acestora, regiile autonome, societătile comerciale cu capital de stat, mixt sau privat, de profil, din tară sau din străinătate, pot fi decorate în mod exceptional cu Ordinul Meritul Industrial si Comercial.

(2) Pentru societătile comerciale de profil, cu rezultate deosebite si care nu functionează în subordonarea, coordonarea sau autoritatea unui minister, propunerile de recompensare se fac de către Camera de Comert si Industrie a României prin ministerul de resort.

Art. 12. - (1) Conferirea unui grad superior duce automat la scoaterea numelui persoanei respective din evidenta gradului inferior, locul devenind vacant.

(2) Însemnul gradului inferior rămâne în posesia celui decorat.

Art. 13. - (1) Ordinul Meritul Industrial si Comercial este o decoratie care se poate acorda atât cetătenilor români sau străini, cât si unitătilor economice cu personalitate juridică, române sau străine, si care au merite deosebite în domeniile lor de activitate.

(2) Prin merite deosebite, în sensul prezentului regulament, se întelege:

a) contributii semnificative la elaborarea strategiilor, programelor si politicilor care au dovedit, prin aplicarea lor, că s-au obtinut cresteri economice cuantificabile în plan national si/sau regional pe ansamblul activitătilor industriale sau sectoriale;

b) contributii semnificative la elaborarea si aplicarea concretă a politicilor, strategiilor si programelor de dezvoltare a cercetării stiintifice fundamentale si a cercetării stiintifice aplicative industriale;

c) realizarea unor investitii recunoscute pe plan national si international, cu aplicatii industriale;

d) contributii semnificative la crearea si utilizarea în România si/sau la transferul si utilizarea în România a unor tehnologii ce asigură obtinerea de bunuri si/sau servicii cu performante deosebite, cresterea numărului de locuri de muncă si ridicarea productivitătii muncii, diminuarea noxelor si a emisiilor de dioxid de carbon;

e) contributii semnificative privind conceperea si aplicarea programelor de conservare si de crestere a eficientei utilizării energiei;

f) contributii semnificative privind dezvoltarea sectorului energetic, inclusiv prin utilizarea energiilor neconventionale si cresterea gradului de recuperare;

g) contributii semnificative la armonizarea legislativă, accelerarea procesului de integrare europeană, aplicarea si utilizarea acquisului comunitar european;

h) dezvoltarea productiei si exportului de produse cu grad ridicat de complexitate, utilizarea materialelor superioare si neconventionale, cu valoare adăugată mare;

i) dezvoltarea industriei IT si conexe.

Art. 14. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerele de resort vor elabora, potrivit art. 13, reglementările specifice domeniului lor de activitate, aprobate prin ordine ale ministrilor de resort, în care se vor detalia conditiile în care se poate conferi Ordinul Meritul Industrial si Comercial.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

privind descrierea si modul de acordare a Medaliei Meritul Industrial si Comercial

 

Art. 1. - Medalia Meritul Industrial si Comercial se acordă pe viată.

Art. 2. - (1) Medalia Meritul Industrial si Comercial se acordă nelimitat pentru clasele a III-a si a II-a si limitat la 4.000 de membri pentru clasa I.

(2) Depăsirea numărului de medalii pentru clasa I constituie o încălcare a prezentului regulament. Decoratiile conferite peste numărul limită sunt nule de drept, iar însemnele se restituie.

Art. 3. - (1) Însemnul Medaliei Meritul Industrial si Comercial se prezintă sub forma unei piese circulare, cu diametrul de 35 mm, care are bordura usor înăltată, lată de 1 mm, si este confectionat din tombac.

(2) Pe avers, în centru, este redat un caduceu înaripat, înconjurat de o roată dintată, în jumătatea superioară, si de o semicunună din frunze de stejar si laur, în jumătatea inferioară, realizate în relief.

(3) Pe revers este scris: 1912/MERITUL/INDUSTRIAL/SI/ COMERCIAL/2000, cu litere si cifre înalte de 3 mm, reprezentând date istorice privind Medalia Meritul Industrial si Comercial.

(4) Însemnul este surmontat de o sferă cu diametrul de 5 mm, perpendiculară pe medalie, prin care se prinde un inel cu diametrul de 18 mm, prin care se petrece panglica.

(5) Panglica, lată de 35 mm si având înăltimea aparentă de 50 mm, este din rips moarat verde-smarald, având la o distantă de 3 mm de margini câte o dungă neagră lată de 1 mm, iar pe centru o bandă galbenă, lată de 9 mm.

(6) Pentru persoanele de sex feminin, panglica este pliată sub forma unei funde, realizată prin plierea unei panglici din rips moarat, lungă de 100 mm si lată de 40 mm.

Art. 4. - Deosebirea dintre clase este următoarea:

a) clasa a III-a este brunată;

b) clasa a II-a este argintată;

c) clasa I este placată cu aur.

Art. 5. - (1) Cutia în care se păstrează medalia este din carton îmbrăcat în pergamoid negru si este căptusită cu mătase albă.

(2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, argintiu, denumirea si clasa medaliei.

Art. 6. - (1) Medalia Meritul Industrial si Comercial se poartă, de regulă, cu prilejul Zilei Nationale a României si al celorlalte sărbători nationale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului Meritul Industrial si Comercial si în alte situatii stabilite prin regulamente specifice.

(2) Medalia Meritul Industrial si Comercial, indiferent de clasă, se poartă pe partea stângă a pieptului.

(3) Se poartă întotdeauna numai însemnul clasei celei mai înalte a Medaliei Meritul Industrial si Comercial care a fost conferită.

Art. 7. - (1) Conferirea Medaliei Meritul Industrial si Comercial se face în mod obligatoriu începând cu clasa a III-a.

(2) Conferirea Medaliei Meritul Industrial si Comercial se poate face numai după obtinerea, timp de 4 ani, a unor rezultate meritorii în activitatea specifică.

Art. 8. - (1) Pentru a se conferi o clasă superioară aceleiasi persoane este necesară efectuarea unui stagiu în clasa imediat inferioară, astfel:

a) de la clasa a III-a la clasa a II-a - 5 ani;

b) de la clasa a II-a la clasa I - 6 ani.

(2) Propunerile de conferire trebuie să tină seama de criteriile stabilite în prezentul regulament, inclusiv pentru prima promotie de decorare.

(3) Conferirea directă a claselor superioare la prima promotie se poate face ca urmare a unei însumări de merite deosebite, care să fi putut conduce la acordarea de clase succesive.

Art. 9. - Pentru merite cu totul deosebite, termenul de 4 ani, prevăzut la art. 7 alin. (2), si vechimea minimă în clasă, prevăzută la art. 8 alin. (1), pot fi reduse cu maximum o treime.

Art. 10. - (1) Conferirea unei clase superioare duce automat la scoaterea numelui persoanei respective din evidenta clasei inferioare.

(2) Însemnul clasei inferioare rămâne în posesia celui decorat.

Art. 11. - (1) Medalia Meritul Industrial si Comercial este o decoratie care se poate acorda cetătenilor români sau străini cu rezultate meritorii în domeniile: industrial, comercial, energetic si al exploatării resurselor minerale.

(2) Prin rezultate meritorii, în sensul prezentului regulament, se întelege:

a) dezvoltarea productiei si a activitătilor comerciale prin cresterea si dezvoltarea unor întreprinderi mici si mijlocii, eficiente, cu efecte benefice asupra economiei locale sau zonale;

b) crearea si dezvoltarea de societăti competitive pentru prestarea de servicii si asigurarea unor standarde superioare de confort si civilizatie;

c) realizarea unor privatizări de succes a unor regii autonome sau societăti comerciale în domeniile: industrial, comercial si al exploatării resurselor minerale.

Art. 12. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerele de resort vor elabora, potrivit art. 11, reglementările specifice domeniului lor de activitate, aprobate prin ordine ale ministrilor de resort, în care se vor detalia conditiile în care se poate conferi Medalia Meritul Industrial si Comercial.

 

ANEXE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind Ordinul Meritul Industrial si Comercial si Medalia Meritul Industrial si Comercial

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind Ordinul Meritul Industrial si Comercial si Medalia Meritul Industrial si Comercial si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 septembrie 2004.

Nr. 737.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 212/2004, privind aprobarea Listei cuprinzând indicatiile geografice si denumirile de origine protejate si recunoscute în România pentru produse alimentare

 

Văzând Referatul de aprobare privind indicatiile geografice si denumirile de origine protejate si recunoscute în România pentru produse alimentare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Articol unic. - Lista cuprinzând indicatiile geografice si denumirile de origine protejate si recunoscute în România pentru produse alimentare, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 212/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 8 aprilie 2004, se completează la litera D. “Fructe procesate” cu .- magiun de prune de Topoloveni”.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Istudor,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 octombrie 2004.

Nr. 715.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

privind modificarea Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu si fără contributie personală, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 516/2003 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

- art. 13 si 15 din anexa nr. 30 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare;

- Referatul de aprobare al medicului-sef nr. IV/D/191 din 4 octombrie 2004,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

Art. I. - Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu cu si fără contributie personală, corespunzătoare denumirilor comune internationale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 13 mai 2003, se modifică în sensul excluderii produsului medicamentos cu denumirea comercială VIOXXr si denumirea comună internatională ROFECOXIBUM, prevăzut la pozitiile 243 si 244 din anexa nr. 2 - sectiunea B.

Art. II. - Celelalte prevederi ale Deciziei presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 rămân nemodificate.

Art. III. - Presedintii - directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, precum si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care sunt în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligatia de a pune în aplicare si de a respecta prevederile prezentei decizii.

Art. IV. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 octombrie 2004.

Nr. 504.